Համարը 
N 471-Ն
Տեսակը 
Պաշտոնական Ինկորպորացիա
Տիպը 
Որոշում
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀՊՏ 2015.05.20/29(1118) Հոդ.374
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
ՀՀ կառավարություն
Ընդունման ամսաթիվը 
07.05.2015
Ստորագրող մարմինը 
ՀՀ վարչապետ
Ստորագրման ամսաթիվը 
12.05.2015
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
30.05.2015
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 

Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄԸ ԿԵՐԵՐԻ ԵՎ ԿԵՐԱՅԻՆ ՀԱՎԵԼՈՒՄՆԵՐԻ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆԸ, ԻՆՉՊԵՍ ՆԱԵՎ ԿԵՐԵՐԻ ԵՎ ԿԵՐԱՅԻՆ ՀԱՎԵԼՈՒՄՆԵՐԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆԸ, ՓՈԽԱԴՐՄԱՆԸ ԵՎ ՊԱՀՊԱՆՄԱՆԸ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

 

7 մայիսի 2015 թվականի N 471-Ն

 

ԿԵՐԵՐԻ ԵՎ ԿԵՐԱՅԻՆ ՀԱՎԵԼՈՒՄՆԵՐԻ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆԸ, ԻՆՉՊԵՍ ՆԱԵՎ ԿԵՐԵՐԻ ԵՎ ԿԵՐԱՅԻՆ ՀԱՎԵԼՈՒՄՆԵՐԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆԸ, ՓՈԽԱԴՐՄԱՆԸ ԵՎ ՊԱՀՊԱՆՄԱՆԸ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

(վերնագիրը լրաց. 18.02.16 N 152-Ն)

 

Ղեկավարվելով «Կերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 5-րդ հոդվածի 1-ին մասի 9-րդ կետի և 7-րդ հոդվածի 5-րդ մասի պահանջներով՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.

(նախաբանը լրաց., փոփ. 18.02.16 N 152-Ն)

1. Սահմանել կերերի և կերային հավելումների արտադրությանը, ինչպես նաև կերերի և կերային հավելումների օգտագործմանը ներկայացվող պահանջները՝ համաձայն հավելվածի:

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

 

Հայաստանի Հանրապետության
վարչապետ

Հ. Աբրահամյան

 

2015 թ. մայիսի 12
Երևան

  

 

Հավելված

ՀՀ կառավարության 2015 թվականի

մայիսի 7-ի N 471-Ն որոշման

ԿԵՐԵՐԻ ԵՎ ԿԵՐԱՅԻՆ ՀԱՎԵԼՈՒՄՆԵՐԻ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆԸ, ԻՆՉՊԵՍ ՆԱԵՎ ԿԵՐԵՐԻ ԵՎ ԿԵՐԱՅԻՆ ՀԱՎԵԼՈՒՄՆԵՐԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆԸ, ՓՈԽԱԴՐՄԱՆԸ ԵՎ ՊԱՀՊԱՆՄԱՆԸ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ

(վերնագիրը լրաց. 18.02.16 N 152-Ն)

 

I. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

 

1. Սույն պահանջներով կարգավորվում են կերերի և կերային հավելումների (այսուհետ՝ կերեր) արտադրությանը (այդ թվում` կերերի առաջնային արտադրության), ինչպես նաև կերերի և կերային հավելումների օգտագործմանը, փոխադրմանը և պահպանմանն առնչվող հարաբերությունները:

(1-ին կետը խմբ. 18.02.16 N 152-Ն)

2. Սույն պահանջները տարածվում են կերերի արտադրության և շրջանառության փուլերում գործառնություններ իրականացնող և ծառայություններ մատուցող իրավաբանական անձանց և անհատ ձեռնարկատերերի վրա (այսուհետ՝ կերի շղթայի օպերատոր):

3. Սույն պահանջները չեն տարածվում տնային տնտեսություններում սպառվող տնային արտադրության կերերի վրա:

 

II. ԿԵՐԵՐԻ ԱՌԱՋՆԱՅԻՆ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆԸ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ

 

4. Կերերի անվտանգությունն ապահովելու նպատակով՝ կերերի առաջնային արտադրության գործընթացները կարգավորվում և իրականացվում են վնասները վերացնելու կամ նվազագույնի հասցնելու սկզբունքով:

5. Կերերի առաջնային արտադրանքն արտադրվում, պատրաստվում, մաքրվում, փաթեթավորվում, պահպանվում և տեղափոխվում է փչանալուց կամ աղտոտվելուց պաշտպանված պայմաններում:

6. Կերերի առաջնային արտադրության գործընթացներում իրականացվում է վտանգավոր գործոնների վերահսկում՝ օրենքով սահմանված դրույթներին համապատասխան, ներառյալ`

1) կերերում վտանգավոր նյութերի ու աղտոտիչների ներթափանցման նկատմամբ հսկողություն և կանխարգելում, որոնք կարող են առաջանալ օդից, հողից, ջրից, պարարտանյութերից, բույսերի պաշտպանության միջոցներից, անասնաբուժական դեղերից, բիոցիդներից, ինչպես նաև թափոնների հետ շփումից.

2) բույսերի, կենդանիների առողջության և շրջակա միջավայրի (որոնք կարող են ներգործել կերերի անվտանգության վրա) պաշտպանության միջոցառումների իրականացում՝ ներառյալ դիտարկման (մոնիթորինգի) ծրագրերի, կենդանիների և մարդկանց համար ընդհանուր վարակիչ հիվանդությունների (զոոնոզ հիվանդություններ) նկատմամբ հսկողության սահմանում և իրականացում:

7. Կերերի արտադրման, փաթեթավորման, պահեստավորման և տեղափոխման համար օգտագործվող տարածքները, սարքավորումները, բեռնարկղերը և տրանսպորտային միջոցները պահվում են մաքուր վիճակում, մաքրելուց հետո դրանք, ըստ անհրաժեշտության (հերթափոխից կամ վարակիչ հիվանդության հաստատումից հետո), ախտահանվում են:

8. Աղտոտումից խուսափելու նպատակով աղբն ու վտանգավոր նյութերը պետք է պահվեն առանձին, և թափոնները հեռացվեն յուրաքանչյուր աշխատանքային հերթափոխից հետո:

9. Կերերի անվտանգությունը հավաստում են առաջնային արտադրանքի (հումքի) կամ այլ նմուշների լաբորատոր փորձաքննության արձանագրությունները:

10. Կերերի առաջնային արտադրության գործընթացներում վտանգը հսկելու նպատակով՝ գրանցամատյաններում կատարվում են իրականացված միջոցառումների վերաբերյալ գրառումներ, ինչն իրականացվում է սեփական արտադրության հսկողությամբ՝ պատասխանատու անձի կողմից:

11. Գրանցամատյաններում պարունակվող տեղեկատվության բովանդակությունը, ինչպես նաև գրանցամատյանի օրինակելի ձևը և վարման կարգը հաստատում է անասնաբուժության բնագավառի լիազոր մարմինը:

 

III. ԿԵՐԵՐԻ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ ՕԳՏԱԳՈՐԾՎՈՂ ԿԵՐԻ ԵՎ ՀՈՒՄՔԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ

 

12. Հյութալի կերերը (կանաչ կեր, սենաժ, սիլոս) օգտագործվում են՝ ինչպես ամբողջական կամ մշակված տեսքով, այնպես էլ՝ որպես հումք կերերի լիակերաբաժնում: Դրանք չպետք է պարունակեն ախտածին սնկեր, այդ թվում՝ բորբոսասնկեր, թունավոր բույսերի կողմնակի հոտի նշաններ: Կանաչ կերերը պետք է համապատասխանեն որակի ցուցանիշներին, որոնք սահմանված են գործող ստանդարտացման նորմատիվ փաստաթղթերով:

13. Կոպիտ կերերը (խոտ, ծղոտ) օգտագործվում են՝ ինչպես մաքուր, այնպես էլ՝ որպես հումք՝ հատիկավորված կերերի արտադրության համար՝ կերախառնուրդների կազմում: Կոպիտ կերերը չպետք է պարունակեն թունավոր բույսերի (սողացող դառնախոտ, գունավոր քառառվույտ, պոչատերևաձև սոֆոր) հատվածներ, կողմնակի հոտեր (նեխահոտ, բորբոսահոտ), ախտածին սնկեր, այդ թվում՝ նաև բորբոսասնկեր:

14. Համակցված կերերի համար մատակարարվող հատիկային (ցորեն, գարի, վարսակ, աշորա, եգիպտացորեն, կորեկ, գետնընկույզ, արևածաղկի սերմեր) և հատիկաընդեղեն կերային մշակաբույսերը (գարնանացան գլուլ, սիսեռ, կերային բակլազգի, ոսպ, լյուպին կերային, սոյա, ոլոռ) չպետք է պարունակեն հասկաժանգ, մրիկ, վնասատուներ և կողմնակի խառնուրդներ:

15. Մթերատու որոճող կենդանիների կերերը չպետք է պարունակեն ցանկացած կենդանիներից (բացի ձկներից) և այլ հիդրոբիոնտներից ստացված՝ ոչ կաթնասուններին պատկանող բաղադրամասեր:

16. Մթերատու թռչունների կերերը չպետք է պարունակեն որոճող կենդանիների, վայրի կենդանիների, ինչպես նաև թռչունների բաղադրամասեր:

17. Մթերատու խոզերի կերերը չպետք է պարունակեն որոճող կենդանիների, վայրի կենդանիների և խոզերի բաղադրամասեր:

18. Խոշոր եղջերավոր կենդանիների սպունգանման էնցեֆալոպաթիայով անապահով երկրներից ծագումով կերերը՝ մթերատու կենդանիների համար, չպետք է պարունակեն ցանկացած կենդանիներից (բացի ձկներից) և այլ հիդրոբիոնտներից ստացված՝ ոչ կաթնասուններին պատկանող բաղադրամասեր:

19. Սահմանային թույլատրելի մակարդակը գերազանցող վտանգավոր նյութեր պարունակող (անասնաբուժական պատրաստուկներ, աղտոտիչներ և այլն) կերերը չեն կարող օգտագործվել որպես կեր:

20. Արգելվում են՝

1) կերերի արտադրության համար օգտագործել կենդանիների հատուկ վտանգավոր հիվանդությունների ցանկում ներառված կենդանիների և թռչունների հատուկ վտանգավոր, ինչպես նաև զոոնոզ հիվանդություններից անապահով տարածքներից ծագումով հումքը.

2) կերերի արտադրությունը կենդանական ծագում ունեցող հյուսվածքներից:

 

IV. ԿԵՐԵՐԻ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆԸ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ

 

21. Արտադրական գործընթացն իրականացվում է համաձայն կերի շղթայի օպերատորի կողմից գրավոր հաստատված գործընթացների և ցուցումների՝ հսկման կրիտիկական կետերի բացահայտման, վերացման կամ դրանք մինչև ընդունելի մակարդակը նվազեցնելու նպատակով:

22. Կերի շղթայի օպերատորի կողմից պարբերաբար ստուգվում է արտադրական ամբողջ գործընթացը, և ձեռնարկվում են անհրաժեշտ միջոցներ:

23. Կերերում արգելված նյութերի և աղտոտիչների առկայությունը հսկելու նպատակով մշակվում է մեխանիզմ` որը նվազագույնի կհասցնի ռիսկերը:

24. Կերերում օգտագործման համար ոչ պիտանի նյութերը (բորբոսի, նեխվածքի, ախտածին սնկերի պարունակությունը) և թափոնները պետք է առանձնացվեն և նույնականացվեն:

25. Կերերի արտադրության օբյեկտները տեղակայվում են կենդանիների և թռչունների վարակիչ հիվանդությունների նկատմամբ ապահով տարածքներում:

26. Կերերի արտադրության օբյեկտները պետք է հեռու գտնվեն՝

1) շրջակա միջավայրն աղտոտող և արդյունաբերական գործունեության օբյեկտներից.

2) հեղեղումներով վտանգված տարածքներից.

3) տարածքներից, որտեղ արտադրական թափոնները չեն կարող արդյունավետ հեռացվել:

27. Կերերի արտադրությունում օգտագործվող ջուրը պետք է համապատասխանի Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի սահմանած սանիտարական նորմերի և կանոնների պահանջներին:

28. Խաչաձև աղտոտումից խուսափելու նպատակով՝ վերամշակված կերերն առանձնացվում են չվերամշակված կերային նյութերից և հավելումներից:

29. Լվացման և ախտահանման համար նախատեսված քիմիական նյութերն օգտագործվում են՝ համաձայն օգտագործման հրահանգների, և հեռու են պահվում կերերից ու կերակրման տարածքներից:

30. Վնասատուների ներթափանցումը կանխելու նպատակով կիրառվում են վնասատուների (կրծողներ, միջատներ) դեմ պայքարի միջոցներ, և սահմանվում է հսկողություն:

31. Կեղտաջրերը, թափոններն ու անձրևաջրերը հեռացվում են՝ չվտանգելով սարքավորումների և կերերի որակն ու անվտանգությունը:

32. Պատուհանները և այլ բացվածքները կառուցվում են այնպես, որպեսզի կանխվի վնասատուների մուտքը:

33. Առաստաղները և գլխավերևի տարածքները նախագծվում և կառուցվում են այնպես, որպեսզի կանխվեն փոշու կուտակումն ու անցանկալի բորբոսի աճը:

34. Աշխատողների հանգստի և նախաճաշի համար նախատեսված սենյակները պետք է առանձնացվեն այլ տարածքներից:

35. Աշխատողների հանդերձարանները, լվացարանները և զուգարանները տեղակայվում են արտադրամասերից հեռու:

36. Զուգարանների մուտքը չպետք է բացվի անմիջապես արտադրական կամ պահեստային տարածքներ:

37. Արտադրական մակարդների (մերան) և (կամ) կենդանի բիֆիդո լակտոբակտերիաներ պարունակող սննդամթերքի կամ հավելումների աճեցվածքները պատրաստվում են հատուկ հատկացված և համապատասխան կազմակերպված մակարդների (մերան) բաժանմունքում, որը՝

1) տեղադրված է հիմնական օգտագործող արտադրամասերի հետ մեկ արտադրական առանձնաշենքում, մեկուսացված տեղում.

2) ունի առանձին սենյակներ, որոնցում ստանում և պահպանվում են միկրոօրգանիզմներով, բակտերիոֆագերով և այլ ախտոտիչներով ախտոտումից խմորիչների և աճեցվածքների պաշտպանությունն ապահովող պայմաններ.

3) ունի ներհոս - արտաձիգ օդափոխիչ և (կամ) օդի մաքրման և մշակման այլ արդյունավետ համակարգ:

38. Արտադրական մակարդների (մերան) պատրաստման ժամանակ մակարդների և պրոբիոտիկ աճեցվածքների որակի վերահսկողությունը՝ արտադրական շղթայի բոլոր փուլերում, իրականացվում է արտադրական ստորաբաժանման վերահսկողությամբ:

39. Արտադրական տարածքները պետք է ապահովված լինեն բնական և արհեստական լուսավորությամբ:

 

V. ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻՆ ԵՎ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐԻՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ

 

40. Կերերի արտադրության սարքավորումները, տարաները, խառնիչները, փոխադրամիջոցները և դրանց անմիջականորեն շրջապատող տարածքները պետք է պահվեն մաքուր վիճակում:

41. Սարքավորումները և գործիքները տեղադրվում են այնպես, որպեսզի՝

1) հնարավոր լինի դրանք մաքրել և ախտահանել.

2) նվազագույնի հասցվեն սխալների հետևանքով առաջացած ռիսկերը, և կանխվեն աղտոտումը, խաչաձև աղտոտումը և այլ բացասական ազդեցությունները:

42. Կերերի հետ շփվող սարքավորումները լվացման գործընթացներից հետո պետք է չորացվեն և, ըստ անհրաժեշտության, ախտահանվեն:

43. Ճշգրիտ չափումներ և փորձարկումներ իրականացնելու նպատակով՝ կերերի արտադրության մեջ օգտագործվող կշեռքները և չափիչ սարքավորումները պետք է ունենան չափման թույլատրելի սխալներ:

44. Տարբեր քաշի և ծավալի խառնուրդներ, ինչպես նաև համասեռ խառնուրդներ և լուծույթներ ստանալու համար օգտագործվում են արտադրական ծավալներին և հզորությանը համապատասխան խառնիչներ:

45. Դրենաժային համակարգերը նախագծվում են այնպես, որպեսզի կանխվի կերամիջոցների աղտոտման վտանգը:

 

VI. ԱՆՁՆԱԿԱԶՄԻՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ

 

46. Արտադրական գործընթացն արդյունավետ իրականացնելու նպատակով անձնակազմը պետք է համալրվի անհրաժեշտ թվով և համապատասխան մասնագիտություն ունեցող աշխատողներով:

47. Կերի շղթայի օպերատորների կրթության, մասնագիտական փորձի և նրա պարտականությունների մասին տեղեկատվությունը պետք է տրամադրվի անասնաբուժության բնագավառի լիազոր մարմնին:

48. Կերի շղթայի բոլոր փուլերում գործունեություն իրականացնող աշխատողները գրավոր տեղեկացվում են իրենց պարտականությունների, իրավասությունների և հերթապահությունների, այդ թվում՝ կատարված փոփոխությունների մասին:

 

VII. ՈՐԱԿԻ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆԸ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ

 

49. Կերերի արտադրության ժամանակ դրանց որակն ու անվտանգությունը պետք է ստուգվեն սեփական արտադրական հսկողությամբ և անասնաբուժասանիտարական փորձաքննությամբ:

50. Որակի հսկողությունն իրականացվում է կերարտադրության ոլորտում որակավորում և աշխատանքային փորձ ունեցող մասնագետների կողմից:

51. Որակի ստուգումն իրականացվում է համապատասխան աշխատակազմով և սարքավորումներով կահավորված լաբորատորիայում:

52. Արտադրական ամբողջ գործընթացում որակի հսկման համար պետք է հաստատվի պլան, որը կներառի հսկման կրիտիկական կետերում ստուգման արդյունքները, նմուշառման գործընթացը և կատարման հաճախականությունը:

53. Հետագծելիությունն ապահովելու նպատակով՝ վերջնական արտադրանքում օգտագործված հումքին վերաբերող փաստաթղթերում կատարվում են գրառումներ, որոնք ենթակա են պահպանման:

54. Հետագծելիությունն ապահովելու նպատակով շուկայահանված արտադրանքի յուրաքանչյուր խմբաքանակից կատարվում է նմուշառում՝ համաձայն Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2014 թվականի հոկտեմբերի 16-ի N 1142-Ն որոշման:

 

VIII. ՓՈԽԱԴՐՄԱՆԸ ԵՎ ՊԱՀՊԱՆՄԱՆԸ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ

(վերնագիրը խմբ. 18.02.16 N 152-Ն)

 

55. Կերերը փոխադրվում են համապատասխան տարաներով (բեռնարկղերով) և պահվում են միայն այդ նպատակի համար նախատեսված տեղերում:

(55-րդ կետը խմբ. 18.02.16 N 152-Ն)

56. Կերերի փոխադրման տրանսպորտային միջոցները և (կամ) բեռնարկղերը պետք է պահվեն մաքուր, չոր և նորոգ վիճակում, որպեսզի կանխարգելվի կերերի աղտոտումը և ապահովվի պատշաճ մաքրման և ախտահանման իրականացումը:

(56-րդ կետը խմբ. 18.02.16 N 152-Ն)

57. Կոնդենսացիան և փչացումը կանխելու նպատակով՝ պահեստներում ապահովվում է այնպիսի ջերմաստիճան, որի պայմաններում կերերը համարվեն անվտանգ և պիտանի՝ ըստ նպատակային նշանակության օգտագործելու համար:

57.1. Տրանսպորտային միջոցների և (կամ) բեռնարկղերի բեռնախցիկները չպետք է միաժամանակ օգտագործվեն կերերից բացի այլ ապրանք փոխադրելու համար:

(57.1-ին կետը լրաց. 18.02.16 N 152-Ն)

57.2. Կերերի փոխադրումն արգելվում է՝

1) առանց համապատասխան ուղեկցող փաստաթղթերի դեպքում.

2) փաստաթղթերում ներկայացված տեղեկատվության անհամապատասխանության դեպքում:

(57.2-րդ կետը լրաց. 18.02.16 N 152-Ն)

58. Կերերը պահվում են կենդանիների կերակրման համար արգելված նյութերից առանձին:

59. Աղտոտումից խուսափելու համար կերերը պահվում են առանձին և մատակարարվում են հատուկ սննդային նպատակների համար նախատեսված կենդանիների կերերից:

 

IX. ԿԵՐԵՐԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆԸ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ

 

60. Կերերը և կերային հավելումներն օգտագործվում են ըստ անասնաբուծության ուղղվածության՝ հաշվի առնելով կենդանիների տեսակը, սեռահասակային խումբը, մթերատվության ուղղությունը և օգտագործման նպատակը: Հայաստանի Հանրապետությունում օգտագործվող կերերը պետք է համապատասխանեն «Կերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2009 թվականի մայիսի 14-ի N 530-Ն որոշմամբ սահմանված դրույթներին:

61. Փաթեթավորված և իրացման ենթակա կերերն օգտագործվում են մակնշմամբ ներկայացվող ցուցումներին և հանձնարարականներին համապատասխան (եթե այդպիսիք կան), որոնք սահմանվում են կերերի արտադրությամբ զբաղվող կերի շղթայի օպերատորի կողմից հաստատված տեխնոլոգիական հրահանգով:

(հավելվածը լրաց., խմբ. 18.02.16 N 152-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար-նախարար

Դ. Հարությունյան