Համարը 
N 965-Ն
Տեսակը 
Պաշտոնական Ինկորպորացիա
Տիպը 
Հրաման
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀԳՏ 2015.01.26/3(515) Հոդ.12
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
Ֆինանսների նախարար
Ընդունման ամսաթիվը 
29.12.2014
Ստորագրող մարմինը 
Ֆինանսների նախարար
Ստորագրման ամսաթիվը 
29.12.2014
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
02.01.2015
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 

Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ՖԻՆԱՆՍՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐԻ ՀՐԱՄԱՆԸ ԱՐՏԱՀԱՆՄԱՆ ԵՎ ՆԵՐՄՈՒԾՄԱՆ ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՀԱՅՏԱՐԱՐԱԳՐԵՐԻ ՁԵՎԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

«Գրանցված է»

ՀՀ արդարադատության

նախարարության կողմից

21 հունվարի 2015 թ.

Պետական գրանցման թիվ 11815005

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

 

ՖԻՆԱՆՍՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐ

 

29 դեկտեմբերի 2014 թ.

թիվ 965-Ն

 

Հ Ր Ա Մ Ա Ն

 

ԱՐՏԱՀԱՆՄԱՆ ԵՎ ՆԵՐՄՈՒԾՄԱՆ ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՀԱՅՏԱՐԱՐԱԳՐԵՐԻ ՁԵՎԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Հիմք ընդունելով «Եվրասիական տնտեսական միության մասին» պայմանագրի թիվ 18 հավելվածի 2-րդ բաժնի 4-րդ և 3-րդ բաժնի 20-րդ կետերը, ինչպես նաև «Հայաստանի Հանրապետության և Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետությունների միջև անուղղակի հարկերի հաշվարկման և վճարման առանձնահատկությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 3-րդ և 8-րդ հոդվածները՝

 

ՀՐԱՄԱՅՈՒՄ ԵՄ՝

 

1. Հաստատել՝

1) արտահանման հարկային հայտարարագրի ձևը` համաձայն թիվ 1 հավելվածի,

2) ներմուծման հարկային հայտարարագրի ձևը՝ համաձայն թիվ 2 հավելվածի:

2. Սույն հրամանն ուժի մեջ է մտնում «Հայաստանի Հանրապետության` «Եվրասիական տնտեսական միության մասին» 2014 թվականի մայիսի 29-ի պայմանագրին միանալու վերաբերյալ» պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից:

 

  Գ. Խաչատրյան

 

 

Հավելված N 1

Հայաստանի Հանրապետության
ֆինանսների նախարարի

2014 թ. դեկտեմբերի 29-ի

N 965-Ն հրամանի

 

Ձև

ԱՐՏԱՀԱՆՄԱՆ ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՀԱՅՏԱՐԱՐԱԳԻՐ

1. Գործարքի համարը

_________________________________________
(լրացվում է հարկային մարմնի կողմից, բացառությամբ ճշգրտման դեպքի)

2. Փաստաթղթի գրանցման համարը (ՓԳՀ)

_________________________________________
(լրացվում է հարկային մարմնի կողմից)

3. Ներկայացման ամսաթիվը (օր, ամիս, տարի)

 
 
             

4. Իրավաբանական անձի անվանումը, անհատ ձեռնարկատիրոջ կամ նոտարի անունը, ազգանունը


____________________________________________
(հայերեն)


____________________________________________
(ռուսերեն)

5. Հարկ վճարողի հաշվառման համարը (ՀՎՀՀ)

                
 

6. Իրավաբանական անձի (ԱՁ կամ նոտարի) գտնվելու վայրը (հասցեն)

 

6.1. Իրավաբանական անձի (ԱՁ կամ նոտարի) հեռախոսի համարը

  

7. Ապրանքների արտահանման ամսաթիվը (օր, ամիս, տարի)


 
             

8. ԵՏՄ անդամ պետությունը, որտեղ արտահանվում են ապրանքները

 

9. Կից ներկայացվող փաստաթղթեր

1) ներմուծող երկրի հարկային մարմնի կողմից
հաստատված հայտարարության (լրացվում է
հայտարարության բաժին 2-ում հարկային մարմնի
կողմից լրացվող համարը և ամսաթիվը)

 առկա չէ

 

 կցվում է

 

համարը

ամսաթիվը (օր, ամիս, տարի)

 

  
             

2) «Ազատ մաքսային գոտի»
մաքսային ընթացակարգով ձևակերպված
ապրանքների ներմուծման պետության մաքսային
մարմնի վավերացրած մաքսային հայտարարագրի

 առկա չէ

 

 կցվում է

 

համարը

ամսաթիվը (օր, ամիս, տարի)

 

 
             
 

3) «Ազատ պահեստ» մաքսային ընթացակարգով
ձևակերպված ապրանքների ներմուծման
պետության մաքսային մարմնի վավերացրած
մաքսային հայտարարագրի

 առկա չէ

 

 կցվում է

 

համարը

ամսաթիվը (օր, ամիս, տարի)

 

 
             
 

10. Գնորդին վերաբերող տվյալներ

1) գնորդի (կամ ի շահ գնորդի գործող կոմիսիոների, հանձնակատարի կամ գործակալի) անվանումը

_______________________________________________
(հայերեն)

_______________________________________________
(ռուսերեն)

2) գնորդի (կամ ի շահ գնորդի գործող կոմիսիոների, հանձնակատարի կամ գործակալի) նույնականացման կոդը

 

11. Ավելացված արժեքի հարկ (ԱԱՀ)

Հարկման բազան, դրամ

Հարկի գումարը, դրամ

1

2

   

 11.1. Ավելացված արժեքի հարկից
 ազատված (հարկման օբյեկտ
 չհամարվող) գործաքներ (ԱԱՀ)

Հարկման բազան (դրամ)

 

12. Ակցիզային հարկ

ԱՏԳ ԱԱ ծածկագիրը

Անվանումը

Հարկման
բազայի չափման բնաիրային միավորը

Արտահանված ապրանքների քանակը (ծավալը)

Սպիրտայ-նության աստիճանը, %

Հարկման բազան

Ակցիզային հարկի հաստատուն կամ հաշվարկային դրույքաչափը

Ակցիզային հարկի գումարը, դրամ

1

2

3

4

5

6

7

8

               
               
               
               
               
               
               
               
               

 Ընդամենը

 

Ստորագրելու իրավասություն

ունեցող անձի`

_______________________________________

(ստորագրությունը, անունը, ազգանունը)

 

        (հավելվածը խմբ. 15.02.16 N 80-Ն)

 

 

 

Հավելված N 2

Հայաստանի Հանրապետության 
ֆինանսների նախարարի

2014 թ. դեկտեմբերի 29-ի

N 965-Ն հրամանի

 

Ձև

ՆԵՐՄՈՒԾՄԱՆ ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՀԱՅՏԱՐԱՐԱԳԻՐ

1. Գործարքի համարը

_________________________________________
(լրացվում է հարկային մարմնի կողմից, բացառությամբ ճշգրտման դեպքի)

2. Փաստաթղթի գրանցման համարը (ՓԳՀ)

________________________________________
(լրացվում է հարկային մարմնի կողմից)

3. Ներկայացման ամսաթիվը (օր, ամիս, տարի)


 
             
 

4. Իրավաբանական անձի անվանումը, ֆիզիկական անձի (այդ թվում ԱՁ-ի կամ նոտարի) անունը, ազգանունը


____________________________________________
(հայերեն)


____________________________________________
(ռուսերեն)

5. Հարկ վճարողի հաշվառման համարը (ՀՎՀՀ)


 
             
 

6. ԱՁ կամ նոտար չհանդիսացող ֆիզիկական անձի հանրային ծառայության համարանիշ (ՀԾՀ)

 

 

                 

7. Իրավաբանական անձի գտնվելու վայրը, ֆիզիկական անձի (այդ թվում ԱՁ կամ նոտար հանդիսացող) հաշվառման վայրը (հասցեն)

 

7.1. Իրավաբանական անձի կամ ֆիզիկական անձի (այդ թվում ԱՁ կամ նոտար հանդիսացող) հեռախոսի համարը

 

8. Ապրանքների ներմուծման ամսաթիվը (օր, ամիս, տարի)


 
             

9. ԵՏՄ անդամ պետությունը, որտեղից ներմուծվում են ապրանքները

 

10. Ավելացված արժեքի հարկ (ԱԱՀ)

Հարկման բազան, դրամ

Հարկի գումարը,
դրամ

1

2

10.2. Վճարման ժամկետը հետաձգվող ավելացված  արժեքի հարկ (ԱԱՀ)

ԱՏԳ ԱԱ ծածկագիրը

Հարկման բազան (դրամ)

Վճարման ժամկետը հետաձգված ԱԱՀ գումար (դրամ)

մեկ տարի

երկու տարի

երեք տարի

1

 2

3

4

5

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 Ընդամենը

       

10.1. Ավելացվածարժեքի հարկից
ազատված
գործարքներ (ԱԱՀ)

ԱՏԳ ԱԱ ծածկագիրը

հարկման բազան

1

2

   
   
   
   
   
   

 Ընդամենը

 

 11. Բնապահպանական վճար

ԱՏԳ ԱԱ ծածկագիրը

Անվանումը

Հարկման
բազան, դրամ

Դրույքաչափ

Վճարման ենթակա
բնապահպանական
վճար (դրամ)

1

2

3

4

5

         
         
         
         
         
         
         

 Ընդամենը

 

12. Ակցիզային հարկ

ԱՏԳ ԱԱ ծածկագիրը

Անվանումը

Հարկման բազայի չափման բնաիրային միավորը

Ներմուծված ապրանքների քանակը (ծավալը)

Սպիրտայնության աստիճանը, %

Հարկման
բազան

Ակցիզային հարկի հաստատուն կամ հաշվարկային դրույքաչափը

Ակցիզային հարկի գումարը, դրամ

1

2

3

4

5

6

7

8

               
                
               
               
               
               
               

 Ընդամենը

 

13. Այլ

 1) Հիմք ընդունելով «Ավելացված արժեքի հարկի մասին» ՀՀ օրենքի 6.1-րդ հոդվածի 1-ին մասը` խնդրում եմ սույն հայտարարագրի 10.2-րդ աղյուսակում նշված ԱՏԳ ԱԱ ծածկագրերին դասվող ապրանքների մասով ԱԱՀ գումարի վճարման ժամկետի հետաձգումը չկիրառել

նշում հետաձգման ժամկետ չկիրառելու վերաբերյալ

 
 2) Կցվող այլ փաստաթղթեր

 առկա չէ

 

 կցվում է

 

Ստորագրելու իրավասություն

ունեցող անձի`

_______________________________________

(ստորագրությունը, անունը, ազգանունը)

            (հավելվածը խմբ. 15.02.16 N 80-Ն)