Համարը 
N 01-Ն
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Որոշում
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀԳՏ 2016.04.01/7(550) Հոդ.70
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
Վիճակագրության պետական խորհուրդ
Ընդունման ամսաթիվը 
04.03.2016
Ստորագրող մարմինը 
Վիճակագրության պետական խորհրդի նախագահ
Ստորագրման ամսաթիվը 
04.03.2016
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
11.04.2016
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 


ՀՀ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ ՈՐՈՇՈՒՄԸ «ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ» ՁԵՎ 3-ՖՀ (ՏԱՐԵԿԱՆ) ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐՑԱԹԵՐԹԸ ԵՎ ԼՐԱՑՄԱՆ ՀՐԱՀԱՆԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

«Գրանցված է»

ՀՀ արդարադատության

նախարարության կողմից

21 մարտի 2016 թ.

Պետական գրանցման թիվ 60316088

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ

 

ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ

 

4 մարտի 2016 թ.

թիվ 01-Ն

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

 

«ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ» ՁԵՎ 3-ՖՀ (ՏԱՐԵԿԱՆ) ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐՑԱԹԵՐԹԸ ԵՎ ԼՐԱՑՄԱՆ ՀՐԱՀԱՆԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Ղեկավարվելով «Պետական վիճակագրության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 10-րդ հոդվածի 3-րդ մասի ե) կետով և 14-րդ հոդվածի 2-րդ մասի բ) կետով` Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհուրդը որոշում է.

1. Հաստատել «Կազմակերպության ֆինանսական ցուցանիշների վերաբերյալ» Ձև 3-ՖՀ (տարեկան) պետական վիճակագրական հետազոտության հարցաթերթը` համաձայն հավելված 1-ի:

2. Հաստատել «Կազմակերպության ֆինանսական ցուցանիշների վերաբերյալ» Ձև 3-ՖՀ (տարեկան) պետական վիճակագրական հետազոտության հարցաթերթի լրացման հրահանգը` համաձայն հավելված 2-ի:

 

Նախագահ

Ս. Մնացականյան

 

Հավելված 1
Հայաստանի Հանրապետության
վիճակագրության պետական խորհրդի 2016

թվականի մարտի 4-ի թիվ 01-Ն որոշման

 

Ներմուծեք նկարագրությունը_19430

ՁԵՎ 3-ՖՀ (տարեկան)

ՀՀ ԱԶԳԱՅԻՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ
ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐՑԱԹԵՐԹ

ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

_______________________________________________________________________________

20  թ. հունվար-դեկտեմբեր

Ներկայացվում է համաձայն «Պետական վիճակագրության մասին» ՀՀ օրենքի (2000 թվականի ապրիլի 4-ի ՀՕ-48)

Ներկայացնում է

 

(անվանումը )

Գտնվելու վայրը

         

(գործունեության իրականացման վայրը)

(փոստային դասիչ)

Մարզը

     

Համայնքը /Վարչական շրջանը

       

Փաստացի գործունեության հիմնական տեսակը

           

Պետական գրանցման համարը

                     

Նույնականացման (իդենտիֆիկացիոն) ծածկագիրը

               

Հարկ վճարողի հաշվառման համարը (ՀՎՀՀ)

               

Հեռախոսահամար(ներ)

 

Էլեկտրոնային փոստ

 @

ՏՐԱՄԱԴՐՎԱԾ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԳԱՂՏՆԻՈՒԹՅԱՆ ՊԱՀՊԱՆՈՒՄԸ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎՈՒՄ Է ՕՐԵՆՔՈՎ

Պետական վիճակագրության մասին օրենսդրության խախտումը վիճակագրական տեղեկություններ տրամադրողների, ինչպես նաև պետական վիճակագրություն իրականացնող մարմնի պաշտոնատար անձանց համար առաջացնում է պատասխանատվություն՝ օրենքով սահմանված կարգով:

________________________________________________________________________________

I Կազմակերպության միջոցների կազմը և դրանց գոյացման աղբյուրները

Հազար դրամ (ամբողջ թվերով)

Ցուցանիշի անվանումը

Տողի ծածկա-գիրը

Նախորդ տարվա վերջին

Փոփոխություններ հաշվետու տարում, այդ թվում`

Հաշվետու տարվա վերջին

գործարք-ներ

այլ փոփո-խություններ

Ա

Բ

1

2

3

4

Միջոցների կազմը

         

Ոչ ընթացիկ նյութական ակտիվներ

01

       

Ոչ ընթացիկ ոչ նյութական ակտիվներ

02

       

Ոչ ընթացիկ ֆինանսական ակտիվներ, այդ թվում`

03

       

Սկզբնական արժեքով հաշվառվող ոչ ընթացիկ ներդրումներ չկապակցված կազմակերպություններում և կապակցված կազմակերպությունների կանոնադրական կապիտալում (ներառյալ` արժեզրկումը), որից`

03.1

       

Ֆինանսական կազմակերպություններ

03.1.1

       

Ոչ ֆինանսական կազմակերպություններ

03.1.2

       

Ոչ ռեզիդենտներ

03.1.3

       

Իրական արժեքով չափվող ոչ ընթացիկ ֆինանսական ակտիվներ և մինչև մարման ժամկետը պահվող երկարաժամկետ ներդրումների գծով ստացվելիք համախառն մուտքեր (ներառյալ` չվաստակած ֆինանսական եկամուտը, արժեզրկումը և անհավաքագրելիությունը), որից`

03.2

       

Ֆինանսական կազմակերպություններ

03.2.1

       

Ոչ ֆինանսական կազմակերպություններ

03.2.2

       

Ոչ ռեզիդենտներ

03.2.3

       

Երկարաժամկետ փոխառությունների և ֆինանսական վարձակալության գծով ստացվելիք համախառն մուտքեր (ներառյալ` չվաստակած ֆինանսական եկամուտը և անհավաքագրելիությունը), որից`

03.3

       

Ֆինանսական կազմակերպություններ

03.3.1

       

Ոչ ֆինանսական կազմակերպություններ

03.3.2

       

Տնային տնտեսություններ և տնային տնտեսություններին սպասարկող ոչ առևտրային կազմակերպություններ

03.3.3

       

Ոչ ռեզիդենտներ

03.3.4

       

Որպես հեջավորման գործիք նախատեսված ոչ ընթացիկ ֆինանսական ակտիվներ, որից`

03.4

       

Ոչ ռեզիդենտներ

03.4.1

       

Այլ ոչ ընթացիկ ակտիվներ, որից`

04

       

Հետաձգված հարկային ակտիվներ

04.1

       

Կանխավճարներ ոչ ընթացիկ ակտիվներ ձեռք բերելու համար, այդ թվում`

04.2

       

Ֆինանսական կազմակերպություններ

04.2.1

       

Ոչ ֆինանսական կազմակերպություններ

04.2.2

       

Պետական կառավարման մարմիններ

04.2.3

       

Տնային տնտեսություններ և տնային տնտեսություններին սպասարկող ոչ առևտրային կազմակերպություններ

04.2.4

       

Ոչ ռեզիդենտներ

04.2.5

       

Ոչ ընթացիկ ակտիվներ, ընդամենը(տող01+տող02+տող03+տող04)

05

       

Պաշարներ և կենսաբանական ակտիվներ

06

       

Գործառնական և այլ ընթացիկ դեբիտորական պարտքեր, այդ թվում`

07

       

Տրված ընթացիկ կանխավճարներ և դեբիտորական պարտքեր վաճառքների գծով (ներառյալ հնարավոր կորուստների պահուստը), այդ թվում`

07.1

       

Ֆինանսական կազմակերպություններ

07.1.1

       

Ոչ ֆինանսական կազմակերպություններ

07.1.2

       

Պետական կառավարման մարմիններ

07.1.3

       

Տնային տնտեսություններ և տնային տնտեսություններին սպասարկող ոչ առևտրային կազմակերպություններ

07.1.4

       

Ոչ ռեզիդենտներ

07.1.5

       

Դեբիտորական պարտքեր այլ եկամուտների գծով (ներառյալ հնարավոր կորուստների պահուստը), այդ թվում`

07.2

       

Ֆինանսական կազմակերպություններ

07.2.1

       

Ոչ ֆինանսական կազմակերպություններ

07.2.2

       

Պետական կառավարման մարմիններ

07.2.3

       

Տնային տնտեսություններ և տնային տնտեսություններին սպասարկող ոչ առևտրային կազմակերպություններ

07.2.4

       

Ոչ ռեզիդենտներ

07.2.5

       

Դեբիտորական պարտքեր հարկերի և պարտադիր վճարների գծով

07.3

       

Հաշվանցման (փոխհատուցման) ենթակա անուղղակի հարկեր

07.4

       

Այլ դեբիտորական պարտքեր (ներառյալ աշխատավարձի և առհաշիվ տրված գումարների գծով պարտքերը և հնարավոր կորուստների պահուստը), այդ թվում`

07.5

       

Ֆինանսական կազմակերպություններ

07.5.1

       

Ոչ ֆինանսական կազմակերպություններ

07.5.2

       

Պետական կառավարման մարմիններ

07.5.3

       

Տնային տնտեսություններ և տնային տնտեսություններին սպասարկող ոչ առևտրային կազմակերպություններ

07.5.4

       

Ոչ ռեզիդենտներ

07.5.5

       

Ընթացիկ ֆինանսական ներդրումներ (ներառյալ արժեզրկումը (անհավաքագրելիությունը)), այդ թվում`

08

       

Իրական արժեքով՝ շահույթի կամ վնասի միջոցով չափվող և վաճառքի համար մատչելի ընթացիկ ֆինանսական ակտիվներ, որից`

08.1

       

Ֆինանսական կազմակերպություններ

08.1.1

       

Ոչ ֆինանսական կազմակերպություններ

08.1.2

       

Պետական կառավարման մարմիններ

08.1.3

       

Ոչ ռեզիդենտներ

08.1.4

       

Մինչև մարման ժամկետը պահվող կարճաժամկետ ներդրումների և փոխառությունների գծով ստացվելիք համախառն մուտքեր և մինչև մարման ժամկետը պահվող երկարաժամկետ ներդրումների և փոխառությունների գծով ստացվելիք համախառն մուտքերի կարճաժամկետ մաս (ներառյալ չվաստակած ֆինանսական եկամուտը), որից`

08.2

       

Ֆինանսական կազմակերպություններ

08.2.1

       

Ոչ ֆինանսական կազմակերպություններ

08.2.2

       

Տնային տնտեսություններ և տնային տնտեսություններին սպասարկող ոչ առևտրային կազմակերպություններ

08.2.3

       

Ոչ ռեզիդենտներ

08.2.4

       

Ֆինանսական վարձակալության գծով ստացվելիք համախառն մուտքերի կարճաժամկետ մաս (ներառյալ չվաստակած ֆինանսական եկամուտը), որից`

08.3

       

Ոչ ռեզիդենտներ

08.3.1

       

Որպես հեջավորման գործիք նախատեսված ընթացիկ ֆինանսական ակտիվներ, որից`

08.4

       

Ոչ ռեզիդենտներ

8.4.1

       

Դրամական միջոցներ, որից`

09

       

Դրամարկղ, այդ թվում`

09.1

       

դրամով

09.1.1

       

արտարժույթով

09.1.2

       

Հաշվարկային հաշիվ

09.2

       

Արտարժութային հաշիվ, որից`

09.3

       

ոչ ռեզիդենտ բանկերում

09.3.1

       

Այլ հաշիվներ բանկերում, այդ թվում`

09.4

       

դրամով

09.4.1

       

արտարժույթով

09.4.2

       

որից` ոչ ռեզիդենտ բանկերում

09.4.2.1

       

Դրամական միջոցներ ճանապարհին և դրամական փաստաթղթեր, այդ թվում`

09.5

       

դրամով

09.5.1

       

արտարժույթով

09.5.2

       

Այլ ընթացիկ ակտիվներ, այդ թվում`

10

       

Ֆինանսական կազմակերպություններ

10.1

       

Ոչ ֆինանսական կազմակերպություններ

10.2

       

Պետական կառավարման մարմիններ

10.3

       

Տնային տնտեսություններ և տնային տնտեսություններին սպասարկող ոչ առևտրային կազմակերպություններ

10.4

       

Ոչ ռեզիդենտներ

10.5

       

Ընթացիկ ակտիվներ, ընդամենը (տող06+տող07+տող08+տող09+տող10)

11

       

Ակտիվներ, ընդամենը (տող05+տող11)

12

       

Միջոցների գոյացման աղբյուրները

         

Կանոնադրական կապիտալ և էմիսիոն եկամուտ, այդ թվում`

13

       

Ֆինանսական կազմակերպություններ

13.1

       

Ոչ ֆինանսական կազմակերպություններ

13.2

       

Պետական կառավարման մարմիններ

13.3

       

Տնային տնտեսություններ և տնային տնտեսություններին սպասարկող ոչ առևտրային կազմակերպություններ

13.4

       

Ոչ ռեզիդենտներ

13.5

       

Վերագնահատումից և վերաչափումից տարբերություններ

14

       

Ֆինանսական արդյունք

15

       

Չբաշխված շահույթ (չծածկված վնաս)

16

       

Սեփական կապիտալի այլ հոդվածներ

17

       

Սեփական կապիտալ, ընդամենը (տող13+տող14+տող15+տող16+տող17)

18

       

Երկարաժամկետ ֆինանսական պարտավորություններ, այդ թվում`

19

       

Երկարաժամկետ վարկերի, փոխառությունների և ֆինանսական վարձակալության գծով վճարվելիք համախառն գումարներ (հանած չկրած տոկոսային ծախսեր երկարաժամկետ վարկերի, փոխառությունների և ֆինանսական վարձակալության գծով), այդ թվում`

19.1

       

դրամով, որից`

19.1.1

       

Ֆինանսական կազմակերպություններ

19.1.1.1

       

Պետական կառավարման մարմիններ

19.1.1.2

       

Տնային տնտեսություններ և տնային տնտեսություններին սպասարկող ոչ առևտրային կազմակերպություններ

19.1.1.3

       

արտարժույթով, որից`

19.1.2

       

Ֆինանսական կազմակերպություններ

19.1.2.1

       

Ոչ ֆինանսական կազմակերպություններ

19.1.2.2

       

Տնային տնտեսություններ և տնային տնտեսություններին սպասարկող ոչ առևտրային կազմակերպություններ

19.1.2.3

       

Ոչ ռեզիդենտներ

19.1.2.4

       

Որպես հեջավորման գործիք նախատեսված ոչ ընթացիկ ֆինանսական պարտավորություններ, որից`

19.2

       

Ոչ ռեզիդենտներ

19.2.1

       

Այլ ոչ ընթացիկ պարտավորություններ, որից`

20

       

Հետաձգված հարկային պարտավորություններ

20.1

       

Սահմանված հատուցումների պլանների գծով պարտականության ներկա արժեքը, որից`

20.2

       

Ոչ ռեզիդենտներ

20.2.1

       

Ոչ ընթացիկ պարտավորություններ, ընդամենը (տող19+տող20)

21

       

Ստացված կարճաժամկետ փոխառություններ և վարկեր, հեջավորման գործիքներ, այդ թվում`

22

       

Կարճաժամկետ վարկերի, փոխառությունների և ֆինանսական վարձակալության գծով վճարվելիք համախառն գումարներ և երկարաժամկետ վարկերի, փոխառությունների և ֆինանսական վարձակալության գծով վճարվելիք համախառն գումարների կարճաժամկետ մաս (հանած չկրած տոկոսային ծախսեր), այդ թվում`

22.1

դրամով, որից`

22.1.1

       

Ֆինանսական կազմակերպություններ

22.1.1.1

       

Ոչ ֆինանսական կազմակերպություններ

22.1.1.2

       

Պետական կառավարման մարմիններ

22.1.1.3

       

Տնային տնտեսություններ և տնային տնտեսություններին սպասարկող ոչ առևտրային կազմակերպություններ

22.1.1.4

       

արտարժույթով, որից`

22.1.2

       

Ֆինանսական կազմակերպություններ

22.1.2.1

       

Ոչ ֆինանսական կազմակերպություններ

22.1.2.2

       

Տնային տնտեսություններ և տնային տնտեսություններին սպասարկող ոչ առևտրային կազմակերպություններ

22.1.2.3

       

Ոչ ռեզիդենտներ

22.1.2.4

       

Իրական արժեքով՝ շահույթի կամ վնասի միջոցով չափվող ընթացիկ ֆինանսական պարտավորություններ, որից`

22.2

       

Ոչ ռեզիդենտներ

22.2.1

       

Որպես հեջավորման գործիք նախատեսված ընթացիկ ֆինանսական պարտավորություններ, որից`

22.3

       

Ոչ ռեզիդենտներ

22.3.1

       

Գործառնական և այլ ընթացիկ կրեդիտորական պարտքեր, այդ թվում`

23

       

Կրեդիտորական պարտքեր գնումների գծով և ստացված կանխավճարներ, այդ թվում`

23.1

       

Ֆինանսական կազմակերպություններ

23.1.1

       

Ոչ ֆինանսական կազմակերպություններ

23.1.2

       

Պետական կառավարման մարմիններ

23.1.3

       

Տնային տնտեսություններ և տնային տնտեսություններին սպասարկող ոչ առևտրային կազմակերպություններ

23.1.4

       

Ոչ ռեզիդենտներ

23.1.5

       

Կրեդիտորական պարտքեր բյուջեներին (հարկերի և այլ պարտադիր վճարների գծով)

23.2

       

Կրեդիտորական պարտքեր աշխատավարձի և աշխատակիցների այլ կարճաժամկետ հատուցումների գծով, որից`

23.3

       

Ոչ ռեզիդենտներ

23.3.1

       

Այլ կրեդիտորական պարտքեր (ներառյալ շահաբաժինների և աշխատակիցներին այլ գործառնությունների գծով պարտքերը), այդ թվում`

23.4

       

Ֆինանսական կազմակերպություններ

23.4.1

       

Ոչ ֆինանսական կազմակերպություններ

23.4.2

       

Պետական կառավարման մարմիններ

23.4.3

       

Տնային տնտեսություններ և տնային տնտեսություններին սպասարկող ոչ առևտրային կազմակերպություններ

23.4.4

       

Ոչ ռեզիդենտներ

23.4.5

       

Այլ ընթացիկ պարտավորություններ, այդ թվում`

24

       

Ֆինանսական կազմակերպություններ

24.1

       

Ոչ ֆինանսական կազմակերպություններ

24.2

       

Պետական կառավարման մարմիններ

24.3

       

Տնային տնտեսություններ և տնային տնտեսություններին սպասարկող ոչ առևտրային կազմակերպություններ

24.4

       

Ոչ ռեզիդենտներ

24.5

       

Ընթացիկ պարտավորություններ, ընդամենը (տող22+տող23+տող24)

25

       

Պարտավորություններ, ընդամենը (տող21+տող25)

26

       

Պարտավորություններ և սեփական կապիտալ, ընդամենը (տող18+տող26)

27

       

II Կազմակերպության ֆինանսական արդյունքը  

Հազար դրամ (ամբողջ թվերով)

Ցուցանիշի անվանումը

Տողի ծածկագիրը

Նախորդ տարի

Հաշվետու տարի

Բ

Ա

1

2

Արտադրանքի, ապրանքների, աշխատանքների, ծառայությունների իրացումից հասույթ (առանց ԱԱՀ և ակցիզային հարկի)

28

   

Իրացված արտադրանքի, ապրանքների, աշխատանքների, ծառայությունների ինքնարժեք

29

   

Իրացման ծախսեր

30

   

Վարչական ծախսեր

31

   

Արտադրանքի, ապրանքների, աշխատանքների, ծառայությունների իրացումից շահույթ, վնաս(-) (տող28-տող29-տող30-տող31)

32

   

Գործառնական այլ եկամուտներ

33

   

Գործառնական այլ ծախսեր

34

   

Գյուղատնտեսական գործունեությունից եկամուտ

35

   

Գյուղատնտեսական գործունեությունից ծախսեր

36

   

Շարունակվող գործունեության շահույթ, վնաս(-)

37

   

Ընդհատված գործունեությունից շահույթ, վնաս(-)

38

   

Վերադասակարգման ճշգրտումներ. օգուտներ, կորուստներ(-)

39

   

Այլ համապարփակ ֆինանսական արդյունքում ճանաչվող շահույթ, վնաս(-)

40

   

Շահութահարկի գծով ծախս(-), եկամուտ(+)

41

   

Զուտ շահույթ, վնաս(-) շահութահարկի գծով ծախսի նվազեցումից հետո (տող32+տող33-տող34+տող35-տող36+տող37+տող38+տող39+տող40-տող41)

42

   

Լրացնող (գլխավոր
հաշվապահ կամ
այլ լիազորված անձ)

   

(ազգանուն, անուն)

(ստորագրություն, պաշտոն)

«   »   _____________________      20 ___ թ.

Հավելված 2
Հայաստանի Հանրապետության
վիճակագրության պետական խորհրդի 2016

թվականի մարտի 4-ի թիվ 01-Ն որոշման

 

ՀՐԱՀԱՆԳ

 

«ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ»

ՁԵՎ 3-ՖՀ (ՏԱՐԵԿԱՆ) ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐՑԱԹԵՐԹԻ ԼՐԱՑՄԱՆ

 

I  ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

 

1. Հրահանգը սահմանում է «Կազմակերպության ֆինանսական ցուցանիշների վերաբերյալ» (Ձև 3-ՖՀ) (տարեկան) պետական վիճակագրական հետազոտության հարցաթերթի (այսուհետ` հարցաթերթ) լրացման կարգը: Հարցաթերթը լրացնում են Հայաստանի Հանրապետության Ազգային վիճակագրական ծառայության կողմից տվյալ հարցաթերթի լրացման համար ստեղծված վիճակագրական մշտադիտարկման դաշտում ընդգրկված կազմակերպությունները, որոնք նախապես տեղեկացվում են վիճակագրական մարմինների կողմից:

2. Հարցաթերթը տրամադրվում է հարցազրուցավարի կողմից և լրացվում է նրա օգնությամբ:

3. Կազմակերպության ֆինանսական ցուցանիշների վերաբերյալ հարցաթերթում ներառվում են կազմակերպության բոլոր կառուցվածքային ստորաբաժանումների, այդ թվում` Հայաստանի Հանրապետության սահմաններից դուրս գտնվող մասնաճյուղերի և ներկայացուցչությունների գործունեության ցուցանիշները:

4. Կազմակերպությունները լրացնում են հարցաթերթեր գործունեության տարեկան ֆինանսական ցուցանիշների վերաբերյալ:

5. Կազմակերպության փաստացի գործունեության հիմնական տեսակ է համարվում գործունեության այն տեսակը, որը համախառն ավելացված արժեքի ընդհանուր ծավալում կազմում է առավել մեծ տեսակարար կշիռ: Շատ դեպքերում գործունեության հիմնական տեսակը նպատակահարմար է որոշել համախառն արտադրանքի ծավալի, զուտ հասույթի, աշխատողների ընդհանուր թվաքանակի կամ այլ ցուցանիշների տեսակարար կշռով:

6. Հարցաթերթի լրացման համար հիմք են հանդիսանում հաշվապահական հաշվառումը և ֆինանսական հաշվետվությունները կարգավորող օրենքներով և այլ իրավական ակտերով սահմանված նորմերը, եթե Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ այլ բան սահմանված չէ:

7. Վիճակագրական տեղեկությունների ներկայացման հետ կապված այլ հարաբերությունները կարգավորվում են Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ:

 

II ԼՐԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

 

8. Հարցաթերթը կազմված է 2 բաժիններից`

1) «Կազմակերպության միջոցների կազմը և դրանց գոյացման աղբյուրները»,

2) «Կազմակերպության ֆինանսական արդյունքը»։

9. Հարցաթերթի բոլոր բաժինները պետք է ներառեն ինչպես հիմնական, այնպես էլ ոչ հիմնական գործունեության ցուցանիշները:

10. Հարցաթերթի այն տողերում, որտեղ ակտիվները, պարտավորությունները կամ սեփական կապիտալը պահանջվում է ներկայացնել ըստ տնտեսության հատվածների.

1) կազմակերպության ակտիվների մնացորդները պետք է ներկայացնել ըստ տնտեսության այն հատվածների, որոնց մոտ առաջանում է ֆինանսական պարտավորություն կամ կապիտալում մասնակցություն, իսկ

2) պարտավորությունների մնացորդները` ըստ տնտեսության այն հատվածների, որոնց մոտ առաջանում է ֆինանսական ակտիվ:

11. Ինստիտուցիոնալ միավորը տնտեսական միավոր է, որն ընդունակ է իր անունից տիրապետել ակտիվների, ստանձնել պարտավորություններ, մասնակցել տնտեսական գործունեությանը և գործառնություններ իրականացնել այլ միավորների:

12. Ինստիտուցիոնալ միավորը համարվում է երկրի տնտեսական տարածքի ռեզիդենտ, եթե այդ տարածքում այն ունի գերիշխող տնտեսական շահերի կենտրոն, այսինքն` անսահմանափակ կամ երկարատև ժամանակահատվածում (սովորաբար մեկ տարի), իրականացնում կամ միտված է իրականացնելու տնտեսական գործունեություն կամ նշանակալի ծավալով գործառնություններ:

13. Հատվածները ինստիտուցիոնալ միավորների խմբեր են: Յուրաքանչյուր ինստիտուցիոնալ միավոր ընդհանուր առմամբ պետք է վերաբերի այս կամ այն հատվածին:

14. Ոչ առևտրային կազմակերպությունները իրավաբանական անձինք կամ հասարակական կազմակերպություններ են, որոնց ստեղծման հիմնական նպատակը ապրանքների ու ծառայությունների արտադրությունն է, և որոնք դրանց հիմնադիրների, վերահսկող կամ ֆինանսավորող միավորների համար չեն կարող հանդիսանալ եկամտի, շահույթի կամ այլ ֆինանսական օգուտների ստացման աղբյուր:

15. Տնային տնտեսություններին սպասարկող ոչ առևտրային կազմակերպություններն այն իրավաբանական անձինք են, որոնք հիմնականում զբաղվում են տնային տնտեսությունների համար ոչ շուկայական ծառայությունների արտադրությամբ, որոնք շահույթ ստանալու նպատակ չեն հետապնդում և ստացված շահույթը մասնակիցների միջև չեն բաշխում: Դրանց կարգավիճակը թույլ չի տալիս այդ կազմակերպությունները ստեղծող միավորների համար լինել եկամտի, շահույթի կամ այլ ֆինանսական շահի աղբյուր: Այդ կազմակերպությունների ռեսուրսները գոյանում են անդամավճարներից, նվիրատվություններից և սեփականությունից ստացվող եկամուտներից: Տնային տնտեսություններին սպասարկող ոչ առևտրային կազմակերպություններից են` քաղաքական կուսակցությունները, հասարակական կազմակերպությունները, բարեգործական հիմնադրամները, եկեղեցին և կրոնական այլ կազմակերպությունները, պրոֆեսիոնալ և այլ տիպի միությունները, մշակութային կազմակերպությունները, որոշ կրթական և գիտահետազոտական կազմակերպություններ և այլն:

16. Տնային տնտեսությունն անձանց խումբ է, որն ապրում է միևնույն կացարանում, միավորում իրենց ողջ (կամ մասնակի) եկամուտն ու ունեցվածքը և կոլեկտիվ սպառում ապրանքների և ծառայությունների որոշակի տեսակներ (հիմնականում` բնակարանային ծառայություններ և սննդամթերք): Դրանք գործատուներն են, ինքնազբաղված անձինք, վարձու աշխատողները կամ սեփականությունից և տրանսֆերտներից եկամուտ ստացողները:

17. Ոչ ֆինանսական կազմակերպությունները կամ ընկերություններն ինստիտուցիոնալ միավորներ են, որոնց հիմնական գործունեությունը շուկայական ապրանքների կամ ոչ ֆինանսական ծառայությունների արտադրությունն է:

18. Ֆինանսական կազմակերպություններն այն բոլոր ռեզիդենտ կազմակերպություններն են, որոնք հիմնականում զբաղված են այլ ինստիտուցիոնալ միավորներին ֆինանսական ծառայությունների մատուցմամբ, այդ թվում` ապահովագրական ու կենսաթոշակային հիմնադրամների ծառայությունները: Ֆինանսական կազմակերպություններ են. կենտրոնական բանկը, ավանդային կազմակերպությունները, դրամական շուկայի հիմնադրամները, ոչ դրամական շուկայի ներդրումային հիմնադրամները, այլ ֆինանսական միջնորդները, օժանդակ ֆինանսական կազմակերպությունները, փոխկապակցված ֆինանսական հաստատությունները, տոկոսառուները, ապահովագրական կազմակերպությունները և կենսաթոշակային հիմնադրամները:

19. Պետական կառավարման մարմինները քաղաքական գործընթացների արդյունքում ձևավորված իրավաբանական անձինք են, որոնք տվյալ տարածքի սահմաններում գտնվող այլ ինստիտուցիոնալ միավորների հետ հարաբերություններում օժտված են օրենսդրական, դատական կամ գործադիր իշխանությամբ: Ներառում է կենտրոնական կառավարման, տարածքային կառավարման և տեղական ինքնակառավարման մարմինները, ինչպես նաև կենտրոնական կառավարության մաս կազմող բոլոր ինստիտուցիոնալ միավորները և կենտրոնական կառավարության կողմից վերահսկվող ոչ շուկայական ՊՈԱԿ-ները:

 

I Կազմակերպության միջոցների կազմը և դրանց գոյացման աղբյուրները

 

20. Յուրաքանչյուր ցուցանիշի համար ներկայացվում է հաշվետու տարվա սկզբի (սյունակ 1) և հաշվետու տարվա (ժամանակաշրջանի) վերջի (սյունակ 2) մնացորդները, ինչպես նաև հաշվետու տարվա ընթացքում փոփոխությունները, այդ թվում` զուտ գործարքներ հաշվետու տարում (ստացումներ հանած մարումներ) և այլ զուտ փոփոխություններ, որոնք կարող են լինել ինչպես ի հաշիվ գների փոփոխության, այնպես էլ` փոխարժեքի կամ այլ փոփոխությունների:

21. «Ոչ ընթացիկ նյութական ակտիվներ» տողում (01) ցույց է տրվում հաշվապահական հաշվառման հաշվային պլանի հաշիվների (այսուհետ` հաշիվներ) 11 և 12 խմբերի հաշիվների մնացորդների հանրագումարը:

22. «Ոչ ընթացիկ ոչ նյութական ակտիվներ» տողում (02) ցույց է տրվում 13-րդ խմբի հաշիվների մնացորդների հանրագումարը:

23. «Ոչ ընթացիկ ֆինանսական ակտիվներ» տողում (03) ցույց է տրվում 14-րդ խմբի հաշիվների մնացորդների հանրագումարը, որից` առանձնացվում են։

24. «Սկզբնական արժեքով հաշվառվող ոչ ընթացիկ ներդրումներ չկապակցված կազմակերպություններում և կապակցված կազմակերպությունների կանոնադրական կապիտալում (ներառյալ` արժեզրկումը)» տողում (03.1) ցույց է տրվում 141 և 142 հաշիվների մնացորդների հանրագումարի և 1491 և 1492 ենթահաշիվների մնացորդների հանրագումարի տարբերությունը:

25. «Իրական արժեքով չափվող ոչ ընթացիկ ֆինանսական ակտիվներ և մինչև մարման ժամկետը պահվող երկարաժամկետ ներդրումների գծով ստացվելիք համախառն մուտքեր (ներառյալ` չվաստակած ֆինանսական եկամուտը, արժեզրկումը և անհավաքագրելիությունը)» տողում (03.2) ցույց է տրվում 143 և 144 հաշիվների մնացորդների և 1471 և 1493 ենթահաշիվների մնացորդների հանրագումարի տարբերությունը:

26. «Երկարաժամկետ փոխառությունների և ֆինանսական վարձակալության գծով ստացվելիք համախառն մուտքեր, ներառյալ` չվաստակած ֆինանսական եկամուտը և անհավաքագրելիությունը)» տողում (03.3) ցույց է տրվում 145 և 146 հաշիվների մնացորդների և 1472, 1473, 1494 և 1495 ենթահաշիվների մնացորդների հանրագումարի տարբերությունը:

27. «Որպես հեջավորման գործիք նախատեսված ոչ ընթացիկ ֆինանսական ակտիվներ» տողում (03.4) ցույց է տրվում 148 հաշվի մնացորդը:

28. «Այլ ոչ ընթացիկ ակտիվներ» տողում (04) ցույց է տրվում 15-րդ խմբի հաշիվների մնացորդների հանրագումարը:

29. «Հետաձգված հարկային ակտիվներ» տողում (04.1) ցույց է տրվում 151 հաշվի մնացորդը:

30. «Կանխավճարներ ոչ ընթացիկ ակտիվներ ձեռք բերելու համար» տողում (04.2) ցույց է տրվում 152 հաշվի մնացորդը:

31. «Ոչ ընթացիկ ակտիվներ, ընդամենը» տողում (05) ցույց է տրվում ոչ ընթացիկ ակտիվների հանրագումարը:

32. «Պաշարներ և կենսաբանական ակտիվներ» տողում (06) ցույց է տրվում 21-րդ խմբի հաշիվների մնացորդների հանրագումարը:

33. «Գործառնական և այլ ընթացիկ դեբիտորական պարտքեր» տողում (07) ցույց է տրվում 22-րդ խմբի հաշիվների մնացորդների հանրագումարը:

34. «Տրված ընթացիկ կանխավճարներ և դեբիտորական պարտքեր վաճառքների գծով (ներառյալ հնարավոր կորուստների պահուստը),)» տողում (07.1) ցույց է տրվում 221 և 224 հաշիվների մնացորդների և 223 հաշվի մնացորդի մասի տարբերությունը:

35. «Դեբիտորական պարտքեր այլ եկամուտների գծով (ներառյալ հնարավոր կորուստների պահուստը)» տողում (07.2) ցույց է տրվում 222 հաշվի մնացորդի և 223 հաշվի մնացորդի մասի տարբերությունը:

36. «Դեբիտորական պարտքեր հարկերի և պարտադիր վճարների գծով» տողում (07.3) ցույց է տրվում 225 և 227 հաշիվների մնացորդների հանրագումարը:

37. «Հաշվանցման (փոխհատուցման) ենթակա անուղղակի հարկեր» տողում (07.4) ցույց է տրվում 226 հաշվի մնացորդը:

38. «Այլ դեբիտորական պարտքեր (ներառյալ աշխատավարձի և առհաշիվ տրված գումարների գծով պարտքերը և հնարավոր կորուստների պահուստը)» տողում (07.5) ցույց է տրվում 228 և 229 հաշիվների մնացորդների հանրագումարը:

39. «Ընթացիկ ֆինանսական ներդրումներ (ներառյալ արժեզրկումը (անհավաքագրելիությունը))» տողում (08) ցույց է տրվում 23-24 խմբերի հաշիվների մնացորդների հանրագումարի և 241 հաշվի մնացորդի տարբերությունը:

40. «Իրական արժեքով՝ շահույթի կամ վնասի միջոցով չափվող և վաճառքի համար մատչելի ընթացիկ ֆինանսական ակտիվներ» տողում (08.1) ցույց է տրվում 231 և 232 հաշիվների մնացորդների հանրագումարը:

41. «Մինչև մարման ժամկետը պահվող կարճաժամկետ ներդրումների և փոխառությունների գծով ստացվելիք համախառն մուտքեր և մինչև մարման ժամկետը պահվող երկարաժամկետ ներդրումների և փոխառությունների գծով ստացվելիք համախառն մուտքերի կարճաժամկետ մաս (ներառյալ չվաստակած ֆինանսական եկամուտը)» տողում (08.2) ցույց է տրվում 233, 234, 235 և 236 հաշիվների մնացորդների հանրագումարի և 2381, 2382, 2383, 2384 ենթահաշիվների մնացորդների հանրագումարի տարբերությունը:

42. «Ֆինանսական վարձակալության գծով ստացվելիք համախառն մուտքերի կարճաժամկետ մաս (ներառյալ չվաստակած ֆինանսական եկամուտը)» տողում (08.3) ցույց է տրվում 237 հաշվի մնացորդի և 2385 ենթահաշվի մնացորդի տարբերությունը:

43. «Որպես հեջավորման գործիք նախատեսված ընթացիկ ֆինանսական ակտիվներ» տողում (08.4) ցույց է տրվում 239 հաշվի մնացորդը:

44. «Դրամական միջոցներ» տողում (09) ցույց է տրվում 25 խմբի հաշիվների մնացորդները:

45. «Դրամարկղ» տողում (09.1) ցույց է տրվում 251 հաշվի մնացորդը:

46. «Հաշվարկային հաշիվ» տողում (09.2) ցույց է տրվում 252 հաշվի մնացորդը:

47. «Արտարժութային հաշիվ» տողում (09.3) ցույց է տրվում 253 հաշվի մնացորդը:

48. «Այլ հաշիվներ բանկերում» տողում (09.4) ցույց է տրվում 254 հաշվի մնացորդը:

49. «Դրամական միջոցներ ճանապարհին և դրամական փաստաթղթեր» տողում (09.5) ցույց է տրվում 255 և 256 հաշիվների մնացորդների հանրագումարը:

50. «Այլ ընթացիկ ակտիվներ» տողում (10) ցույց է տրվում 26 խմբի հաշիվների մնացորդների հանրագումարը:

51. «Ընթացիկ ակտիվներ, ընդամենը (տող06+տող07+տող08+տող09+տող10)» տողում (11) ցույց է տրվում ընթացիկ ակտիվների հանրագումարը:

52. «Ակտիվներ, ընդամենը (տող05+տող11)» տողում (12) ցույց է տրվում ոչ ընթացիկ և ընթացիկ ակտիվների հանրագումարը:

 

Միջոցների գոյացման աղբյուրները

 

53. «Կանոնադրական կապիտալ և էմիսիոն եկամուտ» տողում (13) ցույց է տրվում 31 խմբի հաշիվների մնացորդների հանրագումարը:

54. «Վերագնահատումից և վերաչափումից տարբերություններ» տողում (14) ցույց է տրվում 32 խմբի հաշիվների մնացորդների հանրագումարը:

55. «Ֆինանսական արդյունք» տողում (15) ցույց է տրվում 33 խմբի հաշիվների մնացորդների հանրագումարը:

56. «Չբաշխված շահույթ (չծածկված վնաս)» տողում (16) ցույց է տրվում 34 խմբի հաշիվների մնացորդների հանրագումարը:

57. «Սեփական կապիտալի այլ հոդվածներ» տողում (17) ցույց է տրվում 35 խմբի հաշիվների մնացորդների հանրագումարը:

58. «Սեփական կապիտալ, ընդամենը (տող13+տող14+տող15+տող16+տող17)» տողում (18) ցույց է տրվում սեփական կապիտալի հաշիվների մնացորդների հանրագումարը:

59. «Երկարաժամկետ ֆինանսական պարտավորություններ» տողում (19) ցույց է տրվում 41 խմբի հաշիվների մնացորդների հանրագումարը:

60. «Երկարաժամկետ վարկերի, փոխառությունների և ֆինանսական վարձակալության գծով վճարվելիք համախառն գումարներ (հանած չկրած տոկոսային ծախսեր երկարաժամկետ վարկերի, փոխառությունների և ֆինանսական վարձակալության գծով)» տողում (19.1) ցույց է տրվում 411, 412 և 413 հաշիվների մնացորդների հանրագումարի և 4141, 4142, 4143 ենթահաշիվների մնացորդների տարբերությունը:

61. «Որպես հեջավորման գործիք նախատեսված ոչ ընթացիկ ֆինանսական պարտավորություններ» տողում (19.2) ցույց է տրվում 415 հաշվի մնացորդը:

62. «Այլ ոչ ընթացիկ պարտավորություններ» տողում (20) ցույց է տրվում 42 խմբի հաշիվների մնացորդների հանրագումարը:

63. «Հետաձգված հարկային պարտավորություններ» տողում (20.1) ցույց է տրվում 422 հաշվի մնացորդը:

64. «Սահմանված հատուցումների պլանների գծով պարտականության ներկա արժեքը» տողում (20.2) ցույց է տրվում 426 հաշվի մնացորդը:

65. «Ոչ ընթացիկ պարտավորություններ, ընդամենը (տող19+տող20)» տողում (21) ցույց է տրվում ոչ ընթացիկ պարտավորությունների հանրագումարը:

66. «Ստացված կարճաժամկետ փոխառություններ և վարկեր, հեջավորման գործիքներ» տողում (22) ցույց է տրվում 51 խմբի հաշիվների մնացորդների հանրագումարը:

67. «Կարճաժամկետ վարկերի, փոխառությունների և ֆինանսական վարձակալության գծով վճարվելիք համախառն գումարների և երկարաժամկետ վարկերի, փոխառությունների և ֆինանսական վարձակալության գծով վճարվելիք համախառն գումարների կարճաժամկետ մաս (հանած չկրած տոկոսային ծախսեր)» տողում (22.1) ցույց է տրվում 511, 512, 513, 514 և 515 հաշիվների մնացորդների հանրագումարի և 5161, 5162, 5163, 5164 և 5165 ենթահաշիվների մնացորդների հանրագումարի տարբերությունը:

68. «Իրական արժեքով՝ շահույթի կամ վնասի միջոցով չափվող ընթացիկ ֆինանսական պարտավորություններ» տողում (22.2) ցույց է տրվում 517 հաշվի մնացորդը:

69. «Որպես հեջավորման գործիք նախատեսված ընթացիկ ֆինանսական պարտավորություններ» տողում (22.3) ցույց է տրվում 518 հաշվի մնացորդը:

70. «Գործառնական և այլ ընթացիկ կրեդիտորական պարտքեր» տողում (23) ցույց է տրվում 517 հաշվի մնացորդը:

71. «Կրեդիտորական պարտքեր գնումների գծով և ստացված կանխավճարներ» տողում (23.1) ցույց է տրվում 521 և 523 հաշիվների մնացորդների հանրագումարը:

72. «Կրեդիտորական պարտքեր բյուջեներին (հարկերի և այլ պարտադիր վճարների գծով)» տողում (23.2) ցույց է տրվում 524 և 525 հաշիվների մնացորդների հանրագումարը:

73. «Կրեդիտորական պարտքեր աշխատավարձի և աշխատակիցների այլ կարճաժամկետ հատուցումների գծով» տողում (23.3) ցույց է տրվում 527 հաշվի մնացորդը:

74. «Այլ կրեդիտորական պարտքեր (ներառյալ շահաբաժինների և աշխատակիցներին այլ գործառնությունների գծով պարտքերը)» տողում (23.4) ցույց է տրվում 528, 529 և 531 հաշիվների մնացորդների հանրագումարը:

75. «Այլ ընթացիկ պարտավորություններ» տողում (24) ցույց է տրվում 54 խմբի հաշիվների մնացորդների հանրագումարը:

76. «Ընթացիկ պարտավորություններ, ընդամենը (տող22+տող23+տող24)» տողում (25) ցույց է տրվում ընթացիկ պարտավորությունների հանրագումարը:

77. «Պարտավորություններ, ընդամենը (տող21+տող25)» տողում (26) ցույց է տրվում ընթացիկ և ոչ ընթացիկ պարտավորությունների հանրագումարը:

78. «Պարտավորություններ և սեփական կապիտալ, ընդամենը (տող18+տող26)» տողում (27) ցույց է տրվում ընդամենը պարտավորությունների և սեփական կապիտալի հանրագումարը:

 

II Կազմակերպության ֆինանսական արդյունքը

 

79. «Արտադրանքի, ապրանքների, աշխատանքների, ծառայությունների իրացումից հասույթ (առանց ԱԱՀ և ակցիզային հարկի)» տողում (28) ցույց է տրվում կազմակերպության կողմից թողարկված արտադրանքի, ապրանքների, կատարված աշխատանքների և մատուցված ծառայությունների իրացումից հասույթը առանց անուղղակի հարկերի (ԱԱՀ-ի և ակցիզային հարկի) (611 «Արտադրանքի, ապրանքների, աշխատանքների, ծառայությունների իրացումից հասույթ» հաշվի զուտ կրեդիտային շրջանառությունը, որն իրենից ներկայացնում է 611 «Արտադրանքի, ապրանքների, աշխատանքների, ծառայությունների իրացումից հասույթ» հաշվի կրեդիտային շրջանառության և 612 «Իրացված արտադրանքի, ապրանքների հետ վերադարձումից հասույթի ճշգրտում» հաշվի դեբետային շրջանառության տարբերությունը):

80. «Իրացված արտադրանքի, ապրանքների, աշխատանքների, ծառայությունների ինքնարժեք» տողում (29) ցույց է տրվում 711 հաշվի զուտ դեբետային շրջանառությունը:

81. «Իրացման ծախսեր» տողում (30) ցույց է տրվում 712 հաշվի դեբետային շրջանառությունը:

82. «Վարչական ծախսեր» տողում (31) ցույց է տրվում 713 հաշվի դեբետային շրջանառությունը:

83. «Արտադրանքի, ապրանքների, աշխատանքների, ծառայությունների իրացումից շահույթ, վնաս(-)» տողը (32) հավասար է տող28-տող29-տող30-տող31:

84. «Գործառնական այլ եկամուտներ» տողում (33) ցույց է տրվում 614 հաշվի կրեդիտային շրջանառությունը:

85. «Գործառնական այլ ծախսեր» տողում (34) ցույց է տրվում 714 հաշվի դեբետային շրջանառությունը:

86. «Գյուղատնտեսական գործունեությունից եկամուտ» տողում (35) ցույց է տրվում 615 հաշվի կրեդիտային շրջանառությունը:

87. «Գյուղատնտեսական գործունեությունից ծախսեր» տողում (36) ցույց է տրվում 715 հաշվի դեբետային շրջանառությունը:

88. «Շարունակվող գործունեության շահույթ, վնաս(-)» տողում (37) ցույց է տրվում 62 և 72 խմբերի հաշիվների տարբերությունը:

89. «Ընդհատված գործունեությունից շահույթ, վնաս(-)» տողում (38) ցույց է տրվում 63 և 73 խմբերի հաշիվների տարբերությունը:

90. «Վերադասակարգման ճշգրտումներ. օգուտներ, կորուստներ(-)» տողում (39) ցույց է տրվում 64 և 74 խմբերի հաշիվների տարբերությունը:

91. «Այլ համապարփակ ֆինանսական արդյունքում ճանաչվող շահույթ, վնաս(-)» տողում (40) ցույց է տրվում 67 և 77 խմբերի հաշիվների տարբերությունը:

92. «Շահութահարկի գծով ծախս(-), եկամուտ(+)» տողում (41) ցույց է տրվում 75 խմբի դեբետային և կրեդիտային շրջանառությունների տարբերությունը):

93. «Զուտ շահույթ, վնաս(-) շահութահարկի գծով ծախսի նվազեցումից հետո» տողը (42) հավասար է տող32+տող33-տող34+տող35-տող36+տող37+տող38+տող39+տող40-տող41: