Համարը 
N 478-Ն
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Որոշում
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀՊՏ 2016.05.25/40(1220) Հոդ.429
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
ՀՀ կառավարություն
Ընդունման ամսաթիվը 
12.05.2016
Ստորագրող մարմինը 
ՀՀ վարչապետ
Ստորագրման ամսաթիվը 
16.05.2016
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
04.06.2016
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 

Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄԸ ՊԵՍՏԻՑԻԴՆԵՐԻ ԵՎ ԱԳՐՈՔԻՄԻԿԱՏՆԵՐԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՐԱՆՑՄԱՆ, ՎԵՐԱԳՐԱՆՑՄԱՆ ԵՎ ԳՐԱՆՑՈՒՄԻՑ ՀԱՆԵԼՈՒ ԿԱՐԳԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ԵՎ ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2007 ԹՎԱԿԱՆԻ ՕԳՈՍՏՈՍԻ 30-Ի N 1039-Ն ՈՐՈՇՈՒՄՆ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

 

12 մայիսի 2016 թվականի N 478-Ն

 

ՊԵՍՏԻՑԻԴՆԵՐԻ ԵՎ ԱԳՐՈՔԻՄԻԿԱՏՆԵՐԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՐԱՆՑՄԱՆ, ՎԵՐԱԳՐԱՆՑՄԱՆ ԵՎ ԳՐԱՆՑՈՒՄԻՑ ՀԱՆԵԼՈՒ ԿԱՐԳԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2007 ԹՎԱԿԱՆԻ ՕԳՈՍՏՈՍԻ 30-Ի N 1039-Ն ՈՐՈՇՈՒՄՆ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

«Բուսասանիտարիայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 5-րդ հոդվածի 1-ին մասի 3-րդ կետին համապատասխան` Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.

1. Սահմանել պեստիցիդների և ագրոքիմիկատների պետական գրանցման, վերագրանցման և գրանցումից հանելու կարգը` համաձայն հավելվածի:

2. Ուժը կորցրած ճանաչել Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2007 թվականի օգոստոսի 30-ի «Բույսերի պաշտպանության միջոցների պետական գրանցման կարգը սահմանելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2002 թվականի հունվարի 8-ի N 12 որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N 1039-Ն որոշումը:

3. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

 

Հայաստանի Հանրապետության
վա
րչապետ

Հ. Աբրահամյան

 

2016 թ. մայիսի 16

Երևան

 

 

Հավելված
ՀՀ կառավարության 2016 թվականի
մայիսի 12-ի N 478-Ն որոշման

 

Կ Ա Ր Գ

 

ՊԵՍՏԻՑԻԴՆԵՐԻ ԵՎ ԱԳՐՈՔԻՄԻԿԱՏՆԵՐԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՐԱՆՑՄԱՆ, ՎԵՐԱԳՐԱՆՑՄԱՆ ԵՎ ԳՐԱՆՑՈՒՄԻՑ ՀԱՆԵԼՈՒ

 

1. Սույն կարգով կարգավորվում են Հայաստանի Հանրապետությունում պեստիցիդների և ագրոքիմիկատների պետական գրանցման, վերագրանցման և գրանցումից հանելու գործընթացի հետ կապված հարաբերությունները:

2. Հայաստանի Հանրապետությունում պեստիցիդների և ագրոքիմիկատների պետական գրանցման համար լիազոր մարմին է ներկայացվում հայտ` «Բուսասանիտարիայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի (այսուհետ` օրենք) 6-րդ հոդվածի 5-րդ մասին համապատասխան: Հայտը կարող է ներկայացվել նաև էլեկտրոնային տարբերակով՝ լիազոր մարմնի պաշտոնական էլեկտրոնային հասցեին:

3. Հայտն ստանալուց հետո երեք օրվա ընթացքում` լիազոր մարմինն ուսումնասիրում է հայտին կից փաստաթղթերի ցանկի ամբողջականությունը և այն հանձնում Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2007 թվականի հուլիսի 26-ի N 908-Ն որոշմամբ ստեղծված հանձնաժողովի քարտուղարին, վերջինս էլ երեք օրվա ընթացքում դրանք տրամադրում է հանձնաժողովի անդամներին: Եթե հայտին կից փաստաթղթերի ցանկն ամբողջական չէ, ապա լիազոր մարմինը հայտն ստանալուց հետո երեք օրվա ընթացքում այն վերադարձնում է հայտատուին՝ վերջինիս կողմից փաստաթղթերի ցանկը համալրելու և կրկին ներկայացնելու նպատակով:

4. Հանձնաժողովը 18-օրյա ժամկետում քննարկում է պեստիցիդների և ագրոքիմիկատների գրանցման համար ներկայացված հայտը, դրան կից փաստաթղթերը և լիազոր մարմնին է տալիս պեստիցիդների և ագրոքիմիկատների գրանցման մասին եզրակացություն:

5. Ներկայացված փաստաթղթերում այն անճշտությունների, վրիպակների կամ թերությունների առկայության դեպքում, որոնք կրում են տեխնիկական բնույթ և չեն ներառում որակական հատկանիշներ հանձնաժողովի անդամներն իրենց դիտողությունները գրավոր ներկայացնում են հանձնաժողովի քարտուղարին՝ հայտատուին փոխանցելու և վերջինիս կողմից շտկումներ կատարելու և կրկին ներկայացնելու նպատակով:

6. Լիազոր մարմինը պեստիցիդների և ագրոքիմիկատների գրանցման համար հանձնաժողովի դրական եզրակացությունն ստանալուց հետո եռօրյա ժամկետում ընդունում է որոշում պեստիցիդի և ագրոքիմիկատի գրանցման և Հայաստանի Հանրապետությունում օգտագործման համար թույլատրված պեստիցիդների և ագրոքիմիկատների անվանացանկում ընդգրկելու մասին և հայտատուին տալիս է սույն որոշման հավելվածի N 1 ձևով կամ N 2 ձևով հաստատված գրանցման վկայական:

7. Հանձնաժողովը պեստիցիդների և ագրոքիմիկատների գրանցման համար տալիս է բացասական եզրակացություն, եթե այն ներառում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2005 թվականի մարտի 17-ի N 293-Ն որոշման հավելվածով սահմանված նյութերից որևէ մեկը:

8. Լիազոր մարմինը հանձնաժողովի բացասական եզրակացությունն ստանալուց հետո եռօրյա ժամկետում ընդունում է որոշում պեստիցիդների և ագրոքիմիկատների գրանցումը մերժելու վերաբերյալ և դրա մասին տեղեկացնում հայտատուին։ Գրանցումը մերժելու վերաբերյալ որոշումը պետք է ներառի նաև մերժման հիմքերը:

9. Լիազոր մարմնի` պեստիցիդների և ագրոքիմիկատների գրանցումը մերժելու վերաբերյալ որոշումը կարող է բողոքարկվել վերադասության և (կամ) դատական կարգով:

10. Հայաստանի Հանրապետությունում պեստիցիդների և ագրոքիմիկատների վերագրանցումն իրականացվում է «Բուսասանիտարիայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 6-րդ հոդվածի 12-րդ մասի հիմքով՝ դրանց գրանցման կարգին համապատասխան, իսկ վերագրանցման հայտը կարող է ներկայացվել գրանցման ժամկետը լրանալուց ոչ ուշ, քան 1 ամիս առաջ:

11. Պեստիցիդները և ագրոքիմիկատները գրանցումից հանվում են «Բուսասանիտարիայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 6-րդ հոդվածի 14-րդ մասի հիմքով՝ առանց հանձնաժողովի եզրակացության:

12. Սույն կարգում օգտագործվող հասկացություններն ունեն «Բուսասանիտարիայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված իմաստը:

 

Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար-նախարար

Դ. Հարությունյան

 

Ձև 1

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ

ՍՆՆԴԱՄԹԵՐՔԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ

 

Վ Կ Ա Յ Ա Կ Ա Ն

ՊԵՍՏԻՑԻԴԻ ԳՐԱՆՑՄԱՆ

 

N ______

 

Սույն վկայագիրը տրվում է ______________________________________________

 

 (արտադրող կազմակերպության անվանումը, գտնվելու վայրը)

_____________________________________________________________________________ -ին

 

Գրանցման ներկայացնողը ______________________________________________________

 

(կազմակերպության կամ ֆիզիկական անձի անվանումը, գտնվելու վայրը, հասցեն)

 

Համաձայն Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարարության սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայության պետի

 

___ ___________20__թ. N____ հրամանի       ________________________________

 

_____________________________________________________________________________

 

(պեստիցիդի անվանումը, ազդող նյութը, ազդող նյութի քանակությունը պատրաստուկի մեջ, պատրաստուկային ձևը)

 

պեստիցիդը գրանցված է պեստիցիդների և ագրոքիմիկատների պետական գրանցամատյանում՝ N______________ և ընդգրկված է Հայաստանի Հանրապետությունում օգտագործման համար թույլատրված պեստիցիդների և ագրոքիմիկատների անվանացանկում:

 

 

 

 

 

_____ _____________ 20_____ թ.
(վկայական տալու ամսաթիվը)

 

_____ _____________ 20_____ թ. 
ուժի մեջ է մինչև

 

ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության

սննդամթերքի անվտանգության

պետական ծառայության պետ

_______________________

 (ստորագրությունը)

 

 

Կ. Տ.

 

 

Ձև 2

 

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ

ՍՆՆԴԱՄԹԵՐՔԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ

 

Վ Կ Ա Յ Ա Կ Ա Ն

ԱԳՐՈՔԻՄԻԿԱՏԻ ԳՐԱՆՑՄԱՆ

 

N ______

 

Սույն վկայագիրը տրվում է ______________________________________________

 

 (արտադրող կազմակերպության անվանումը, գտնվելու վայրը)

_____________________________________________________________________________ -ին

 

Գրանցման ներկայացնողը ______________________________________________________

 

(կազմակերպության կամ ֆիզիկական անձի անվանումը, գտնվելու վայրը, հասցեն)

 

Համաձայն Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարարության սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայության պետի

 

___ ___________20__թ. N____ հրամանի       ________________________________

 

_____________________________________________________________________________

(ագրոքիմիկատի անվանումը, ազդող նյութը, ազդող նյութի քանակությունը պատրաստուկի մեջ, պատրաստուկային ձևը)

 

ագրոքիմիկատը գրանցված է պեստիցիդների և ագրոքիմիկատների պետական գրանցամատյանում՝ N______________ և ընդգրկված է Հայաստանի Հանրապետությունում օգտագործման համար թույլատրված պեստիցիդների և ագրոքիմիկատների անվանացանկում:

 

 

 

 

_____ _____________ 20_____ թ.
(վկայական տալու ամսաթիվը)

 

_____ _____________ 20_____ թ. 
ուժի մեջ է մինչև

 

ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության

սննդամթերքի անվտանգության

պետական ծառայության պետ

_______________________

 (ստորագրությունը)

 

 

Կ. Տ.