Համարը 
N 416-Ն
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Որոշում
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀՊՏ 2003.05.21/29(264) Հոդ.441
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
ՀՀ կառավարություն
Ընդունման ամսաթիվը 
17.04.2003
Ստորագրող մարմինը 
ՀՀ վարչապետ
Ստորագրման ամսաթիվը 
21.04.2003
Վավերացնող մարմինը 
ՀՀ Նախագահ
Վավերացման ամսաթիվը 
30.04.2003
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
22.05.2003
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 


ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄԸ ՑԱՄԱՔՈՒՐԴԱՅԻՆ ՋՐԵՐԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

«Վավերացնում եմ»
Հայաստանի Հանրապետության
Նախագահ Ռ. Քոչարյան
30 ապրիլի 2003 թ.

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

17 ապրիլի 2003 թվականի N 416-Ն

ՑԱՄԱՔՈՒՐԴԱՅԻՆ ՋՐԵՐԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Հայաստանի Հանրապետության ջրային օրենսգրքի 121-րդ հոդվածի 5-րդ մասի 30-րդ կետին համապատասխան՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.

1. Հաստատել ցամաքուրդային ջրերի օգտագործման կարգը՝ համաձայն հավելվածի:

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից:

 

Հայաստանի Հանրապետության
վարչապետ

Ա. Մարգարյան


2003 թ. ապրիլի 21
Երևան

 

 

 

Հավելված
ՀՀ կառավարության 2003 թվականի
ապրիլի 17-ի N 416-Ն որոշման

 

Կ Ա Ր Գ

 

ՑԱՄԱՔՈՒՐԴԱՅԻՆ ՋՐԵՐԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ

 

1. Սույն կարգով կարգավորվում են Հայաստանի Հանրապետությունում ցամաքուրդային ջրերի օգտագործման հետ կապված՝ պետական կառավարման, տեղական ինքնակառավարման մարմինների, իրավաբանական անձանց և քաղաքացիների միջև հարաբերությունները:

2. Սույն կարգում օգտագործվող հասկացություններն ունեն հետևյալ իմաստները՝

ցամաքուրդային (դրենաժային) համակարգ՝ գրունտային ջրերի մակարդակն իջեցնող և դրանց հեռացման համար անցկացվող բաց ջրանցքների, փակ ցամաքուրդների (դրենաժներ), չորացման հորերի և համապատասխան կառուցվածքների համակարգ,

ցամաքուրդային ջրեր՝ ցամաքուրդային համակարգով հեռացվող ջրեր,

դիմհար՝ ջրառի իրականացման նպատակով ստեղծված արհեստական պատնեշ:

3. Ցամաքուրդային ջրերի օգտագործումը, բացառությամբ ազատ ջրօգտագործման դեպքերի, իրականացվում է ջրօգտագործման թույլտվության հիման վրա: Ջրառի իրականացման տեխնիկական պայմանները համաձայնեցվում են ցամաքուրդային համակարգը շահագործող իրավաբանական կամ ֆիզիկական անձի հետ:

4. Ցամաքուրդային ջրեր օգտագործողը վճարում է բնօգտագործման վճար՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

5. Արգելվում է ցամաքուրդային համակարգերից ջրօգտագործումը՝ դիմհարներ ստեղծելու միջոցով:

6. Ցամաքուրդային ջրեր օգտագործողը ջրօգտագործման ընթացքում իր կողմից ցամաքուրդային համակարգին պատճառված վնասը հատուցում է սեփական միջոցների հաշվին:

7. Ցամաքուրդային ջրերի օգտագործումն իրականացվում է պայմանագրային հիմունքներով՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2002 թվականի դեկտեմբերի 26-ի N 2121-Ն որոշմամբ հաստատված ոռոգման ջրի մատակարարման և օգտագործման կանոններով սահմանված կարգով:

 

Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար-նախարար
Մ. Թոփուզյան