Համարը 
N 37-Ն
Տեսակը 
Պաշտոնական Ինկորպորացիա
Տիպը 
Հրաման
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀԳՏ 2008.05.04/15(289) Հոդ.156
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
Կառավարությանն առընթեր քաղաքացիական ավիացիայի գլխավոր վարչության պետ
Ընդունման ամսաթիվը 
10.04.2008
Ստորագրող մարմինը 
Կառավարությանն առընթեր քաղաքացիական ավիացիայի գլխավոր վարչության պետ
Ստորագրման ամսաթիվը 
10.04.2008
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
14.05.2008
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 

Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆՆ ԱՌԸՆԹԵՐ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԱՎԻԱՑԻԱՅԻ ԳԼԽԱՎՈՐ ՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԻ ՀՐԱՄԱՆԸ ԱԵՐՈՆԱՎՏԻԿԱԿԱՆ ԱՐՏԱԴՐԱՏԵՍԱԿՆԵՐԻ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ԵՐԿԱՐԱՁԳՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

«Գրանցված է»

ՀՀ արդարադատության

նախարարության կողմից

16 ապրիլի 2008 թ.

Պետական գրանցման թիվ 32008137

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

 

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆՆ ԱՌԸՆԹԵՐ

ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԱՎԻԱՑԻԱՅԻ ԳԼԽԱՎՈՐ ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ

 

10 ապրիլի 2008 թ.
ք. Երևան

  N 37-Ն

 

Հ Ր Ա Մ Ա Ն

 

ԱԵՐՈՆԱՎՏԻԿԱԿԱՆ ԱՐՏԱԴՐԱՏԵՍԱԿՆԵՐԻ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ԵՐԿԱՐԱՁԳՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Ղեկավարվելով «Ավիացիայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 29-րդ հոդվածի 2-րդ մասի պահանջներով`

 

ՀՐԱՄԱՅՈՒՄ ԵՄ՝

 

1. Սահմանել «Աերոնավտիկական արտադրատեսակների ռեսուրսների երկարաձգման կարգը» համաձայն հավելվածի:

2. Հրամանը ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրվանից:

 

Գլխավոր վարչության պետ՝

Ա. Մովսեսյան

 

 

Հավելված
ՀՀ կառավարությանն առընթեր
քաղաքացիական ավիացիայի
գլխավոր վարչության պետի
2008 թվականի ապրիլի 10-ի
N 37-Ն հրամանի

 

Կ Ա Ր Գ

 

ԱԵՐՈՆԱՎՏԻԿԱԿԱՆ ԱՐՏԱԴՐԱՏԵՍԱԿՆԵՐԻ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ԵՐԿԱՐԱՁԳՄԱՆ

 

1. Աերոնավտիկական արտադրատեսակների ռեսուրսների երկարաձգման կարգը (այսուհետ՝ Կարգ) սահմանում է աերոնավտիկական արտադրատեսակների ռեսուրսների երկարաձգման տեխնիկական աշխատանքներն իրականացնելու ընթացակարգերը:

2. Կարգի դրույթները տարածվում են Հայաստանի Հանրապետության օդանավերի պետական ռեգիստրում գրանցված օդանավերի աերոնավտիկական արտադրատեսակների վրա:

3. Կարգում օգտագործվող հիմնական հասկացություններն են՝

1) աերոնավտիկական արտադրատեսակներ՝ թռիչքային անվտանգության տեսակետից կարևոր համարվող օդանավի պահեստամասեր, հարմարանքներ և սարքավորումներ.

2) ռեսուրս` աերոնավտիկական արտադրատեսակի շահագործման տևողության չափման մեծություն` արտահայտված ժամերով, վայրէջքներով, ցիկլերով, օրացուցային տարիներով և չափման այլ միավորներով.

3) ծրագիր՝ աերոնավտիկական արտադրատեսակների ռեսուրսների երկարաձգման ծրագիր.

4) ռեսուրսների երկարաձգման ծրագիրը մշակող` աերոնավտիկական արտադրատեսակի նախագծող, պատրաստող կամ այլ կազմակերպություն, որին տրվել է համապատասխան հանձնարարական նախագծողի, արտադրողի կամ գրանցման պետության լիազորված մարմնի կողմից.

5) նախագծող` աերոնավտիկական արտադրատեսակի տիպային կառուցվածքի համար պատասխանատու կազմակերպություն։

4. Օդանավերի շարժիչների ռեսուրսների երկարաձգումը իրականացվում է դրանց տրված միջվերանորոգման և նշանակված ռեսուրսների սահմաններում:

5. Օդանավերի շարժիչների միջվերանորոգման և նշանակված ռեսուրսների երկարաձգումը նախագծողի կողմից տրված համապատասխան ռեսուրսներից ավելի չի իրականացվում:

6. Օդանավերի շարժիչների և համալրող արտադրատեսակների միջվերանորոգման և նշանակված շահագործման օրացուցային ժամկետների երկարաձգումը իրականացվում է ժամերով, ցիկլերով, վայրէջքներով արտահայտված ռեսուրսների առկայության դեպքում:

7. Յուրաքանչյուր աերոնավտիկական արտադրատեսակի ռեսուրսների երկարաձգման համար օդանավ շահագործողը կամ օդանավի սեփականատերը Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր քաղաքացիական ավիացիայի գլխավոր վարչություն (այսուհետ՝ Գլխավոր վարչություն) ներկայացնում է հայտ՝ համաձայն Ձև 1-ի (կցվում է): Մեկից ավելի արտադրատեսակների խմբի համար ներկայացվում է մեկ հայտ:

8. Գլխավոր վարչությունը հայտը ստանալուց հետո 15 օրվա ընթացքում՝ ուսումնասիրելով աերոնավտիկական արտադրատեսակի ռեսուրսների երկարաձգման հնարավոր բացասական ազդեցությունը թռիչքային անվտանգության վրա, տալիս է իր գրավոր եզրակացությունը նշված ավիացիոն արտադրատեսակի (արտադրատեսակների) ռեսուրսների երկարաձգման մասին և նշում Ծրագիր մշակող կազմակերպության անվանումը:

9. Ստանալով Կարգի 8-րդ կետով նախատեսված եզրակացությունը` օդանավ շահագործողը կամ օդանավի սեփականատերը Ծրագիրը մշակողից ստանում է Ծրագիրը: Ծրագրով նախատեսված աշխատանքներն իրականացվում են Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր քաղաքացիական ավիացիայի գլխավոր վարչության պետի 2006 թվականի ապրիլի 27-ի թիվ 61-Ն հրամանով սահմանված կարգով սերտիֆիկացված կամ այլ պետության տեխնիկական սպասարկման սերտիֆիկատ ունեցող և Գլխավոր վարչության կողմից ճանաչված տեխնիկական սպասարկման ինժեներատեխնիկական կազմակերպություններում:

10. Ավիացիոն արտադրատեսակների ռեսուրսների երկարաձգման աշխատանքների ավարտից հետո, Ծրագիրը մշակողի կողմից իրականացվում է դրանց տեխնիկական վիճակի հետազոտում:

11. Աերոնավտիկական արտադրատեսակի ռեսուրսների երկարաձգման տեխնիկական աշխատանքների արդյունքները ձևակերպվում են աերոնավտիկական արտադրատեսակի տեխնիկական վիճակի գնահատման ակտում (այսուհետ` Ակտ), որը կազմվում է աշխատանքները կատարած տեխնիկական սպասարկման կազմակերպության հանձնաժողովի կողմից: Ակտը հաստատվում է տեխնիկական սպասարկման կազմակերպության ղեկավարի կողմից և ներկայացվում Ծրագիրը մշակողին դրա վերաբերյալ երկարաձգման որոշում ստանալու նպատակով:

12. Ծրագիրը մշակողը օդանավ շահագործողի կամ օդանավի սեփականատիրոջ կողմից ստացված Ակտի ուսումնասիրությունից հետո օդանավ շահագործողին կամ օդանավի սեփականատիրոջը տալիս է իր կողմից հաստատված գրավոր որոշում` աերոնավտիկական արտադրատեսակի ռեսուրսների երկարաձգման հնարավորության մասին:

13. Օդանավ շահագործողը կամ օդանավի սեփականատերը ռեսուրսների երկարաձգման ծրագիրը մշակողի կողմից հաստատված աերոնավտիկական արտադրատեսակի ռեսուրսների երկարաձգման որոշումը ներկայացվում է Գլխավոր վարչություն՝ հաստատման: Միաժամանակ Գլխավոր վարչություն են ներկայացվում Ծրագիրը և Ակտը:

14. Աերոնավտիկական արտադրատեսակի ռեսուրսների երկարաձգման որոշումը կիրառվում է Գլխավոր վարչության կողմից օդանավի թռիչքային պիտանիության վերաբերյալ եզրակացություն տալիս:

15. Օդանավ շահագործողը կամ օդանավի սեփականատերը ապահովում են ռեսուրսները երկարաձգված աերոնավտիկական արտադրատեսակների շահագործումը՝ աերոնավտիկական արտադրատեսակի ռեսուրսների երկարաձգման որոշման մեջ նշված պայմաններին և ժամկետներին համապատասխան:

 

Ձև 1

 

Հ Ա Յ Տ

 

ԱԵՐՈՆԱՎՏԻԿԱԿԱՆ ԱՐՏԱԴՐԱՏԵՍԱԿՆԵՐԻ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ԵՐԿԱՐԱՁԳՄԱՆ

 

Համաձայն Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր քաղաքացիական

ավիացիայի գլխավոր վարչության պետի 200…..թ. ……………………-ի թիվ ….… հրամանով

                    (ամիսը, ամսաթիվը)

հաստատված աերոնավտիկական արտադրատեսակի ռեսուրսների երկարաձգման կարգի»`

…………………………………….………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………...

(նշել աերոնավտիկական արտադրատեսակի կամ արտադրատեսակների տիպը և գործարանային

համարը, ինչպես նաև երկարաձգվող ռեսուրսների տեսակը և մեծությունը)

Ելակետային տվյալները`

1. Թողարկման ամսաթիվը………………………...…………………………………….

2. Նշանակված ռեսուրսը..…………………………………………………………………

3. Օգտագործված ռեսուրսը` շահագործման սկզբից սկսած …..…………….……

4. Նշանակված միջվերանորոգման ռեսուրսը…………………………………………

5. Վերջին վերանորոգման իրականացման ամսաթիվը և վայրը……………………

6. Վերջին վերանորոգումից հետո օգտագործված ռեսուրսը………….……..………

7. Ռեսուրսների նախորդ երկարաձգման ամսաթիվը …………………………………

8. Նախորդ երկարաձգումից հետո ծախսված ռեսուրսը………….………………….

9. Սույն հայտին կցված են հետևյալ փաստաթղթերը`

Աերոնավտիկական արտադրատեսակի տեղեկամատյանը (տեխնիկական անձնագիրը):

Սահմանափակ ռեսուրսներով ավիացիոն արտադրատեսակների ցանկը` նշելով սահմանափակումների և ռեսուրսների մեծությունները` օդանավում տեղադրվելու պահից սկսած:

Օդանավ շահագործողի կազմակերպության ղեկավարի կամ օդանավի սեփականատիրոջ ազգանունը, ստորագրությունը և հայտի ստորագրման ամսաթիվը

……………………………………………………………………………………………………...

 

_______________________________________________

ՀՀ կառավարությանն առընթեր քաղաքացիական ավիացիայի գլխավոր վարչության օդանավերի
թռիչքային պիտանիության հարցերի գծով իրավասու ստորաբաժանման պետի եզրակացությունը նշված
աերոնավտիկական արտադրատեսակների ռեսուրսների երկարաձգման թույլտվության, Ծրագիրը
մշակողի և փորձագետների ընդգրկման անհրաժեշտության մասին՝ .………………………………..............

……………………………………………………….....……………………………………………….………………………......

………………..……………………………………………………...……...…………………………………………….……......

….……………………………………………….........................................................................................................

______________________

(ամսաթիվը, ստորագրությունը, ազգանունը)

 

(ձևը փոփ. 22.08.16 N 156-Ն)

(հավելվածը փոփ. 22.08.16 N 156-Ն)