Համարը 
թիվ 16-Ն
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Որոշում
Կարգավիճակը 
Չի գործում
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀԳՏ 2016.12.01/24(567) Հոդ.312
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
Վիճակագրության պետական խորհուրդ
Ընդունման ամսաթիվը 
14.11.2016
Ստորագրող մարմինը 
Վիճակագրության պետական խորհրդի նախագահ
Ստորագրման ամսաթիվը 
14.11.2016
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
11.12.2016
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 
01.01.2019

Ծանուցում
19.10.18 թիվ 29-Ն որոշման փոփոխությունն ուժի մեջ կմտնի 01.01.2019 թվականին:

Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ ՈՐՈՇՈՒՄԸ «ՋԵՐՄԱԷԼԵԿՏՐԱԿԱՅԱՆԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՁԵՎ 1-ՋԷԿ (ՏԱՐԵԿԱՆ) ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ԵՎ ՀՀ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ 2004 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 29-Ի ԹԻՎ 23-Ն ՈՐՈՇՈՒՄՆ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

«Գրանցված է»

ՀՀ արդարադատության

նախարարության կողմից

17 նոյեմբերի 2016 թ.

Պետական գրանցման թիվ 60316377

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ

 

ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ

 

14 նոյեմբերի 2016 թ.

թիվ 16-Ն

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

 

«ՋԵՐՄԱԷԼԵԿՏՐԱԿԱՅԱՆԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՁԵՎ 1-ՋԷԿ (ՏԱՐԵԿԱՆ) ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ 2004 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 29-Ի ԹԻՎ 23-Ն ՈՐՈՇՈՒՄՆ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Ղեկավարվելով «Պետական վիճակագրության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 10-րդ հոդվածի երրորդ մասի ե) կետով, 14-րդ հոդվածի երկրորդ և երրորդ մասերով, ինչպես նաև «Իրավական ակտերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 72-րդ հոդվածի առաջին մասի առաջին կետի ա) ենթակետով` Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհուրդը որոշում է.

1. Հաստատել` «Ջերմաէլեկտրակայանի գործունեության մասին» Ձև 1-ՋԷԿ (տարեկան) պետական վիճակագրական հաշվետվության ձևը` համաձայն հավելվածի:

2. Ուժը կորցրած ճանաչել Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի 2004 թվականի դեկտեմբերի 29-ի ««Հաշվետվություն ջերմաէլեկտրակայանի գործունեության մասին» Ձև թիվ 6-ՏՑ (տարեկան) պետական վիճակագրական հաշվետվության ձևը հաստատելու մասին» թիվ 23-Ն որոշումը:

 

Նախագահ`

Ս. Մնացականյան

 

Հավելված 1
Հայաստանի Հանրապետության
վիճակագրության պետական խորհրդի
2016 թվականի նոյեմբերի 14-ի
թիվ 16-Ն որոշման

ՁԵՎ 1-ՋԷԿ

(տարեկան)

Ներմուծեք նկարագրությունը_19430

ՀՀ ԱԶԳԱՅԻՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ

ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

 

ՋԵՐՄԱԷԼԵԿՏՐԱԿԱՅԱՆԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ

20   թ.

Ներկայացվում է համաձայն «Պետական վիճակագրության մասին» ՀՀ օրենքի (2000թ. ապրիլի 4-ի ՀՕ-48)

Հաշվետվության ներկայացման ժամկետը`

մինչև հաշվետու ժամանակաշրջանին հաջորդող տարվա ապրիլի 01-ը

Ներկայացնում է ____________________________________________________________________

(անվանումը)

Գտնվելու վայրը _____________________________________________________ I___I___I___I___I

(գործունեության իրականացման հասցեն)

(փոստային դասիչ)

Մարզը ___________________________________________________________________ I___I___I

(լրացվում է ՀՀ ԱՎԾ կողմից)

Համայնքը/Վարչական շրջանը _________________________________________________ I__I__I__I

(լրացվում է ՀՀ ԱՎԾ կողմից)

Փաստացի գործունեության հիմնական տեսակը____________________________________

_______________________________________________________________ I___I___I___I___I___I

(լրացվում է ՀՀ ԱՎԾ կողմից)

Պետական ռեգիստրի գրանցման համարը                I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I

Նույնականացման (իդենտիֆիկացիոն) ծածկագիրը                             I___I___I___I___I___I___I___I___I

Հարկ վճարողի հաշվառման համարը (ՀՎՀՀ)                                       I___I___I___I___I___I___I___I___I

Հեռախոսահամար(ներ) ___________________________________________________

Էլեկտրոնային փոստ ________________________________@__________________

ՏՐԱՄԱԴՐՎԱԾ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԳԱՂՏՆԻՈՒԹՅԱՆ ՊԱՀՊԱՆՈՒՄԸ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎՈՒՄ Է ՕՐԵՆՔՈՎ

Պետական վիճակագրության մասին օրենսդրության խախտումը վիճակագրական տեղեկություններ տրամադրողների, ինչպես նաև պետական վիճակագրություն իրականացնող մարմնի պաշտոնատար անձանց համար առաջացնում է պատասխանատվություն՝ օրենքով սահմանված կարգով:

 

1. Ընդհանուր տեղեկություններ

 

Ցուցա-նիշները

Տողի
հա-
մարը

Էլեկտրակայանի տեղակայված
հզորությունը տարեվերջին

Տեղակայված
հզորության
փոփոխության
մեծությունը և
պատճառը

Էլեկտրակայանի օգտագործվող
հզորությունը տարեվերջին

Հաշվետու տարվա համար
միջին հզորությունը

էլեկտրական
կՎտ

ջերմային, տուրբո-ագրե-գատային
Հկալ / ժամ

էլեկտրական
կՎտ

ջերմային, տուրբո-ագրե-գատային
Հկալ / ժամ

էլեկտրական,
կՎտ

ջերմային, տուրբո-ագրե-գատային
Հկալ / ժամ

գոլորշու
կաթսա-ագրեգատ,
տ / ժ

Ա

Բ

1

2

3

4

5

6

7

8

 

11

               

 

Ցուցանիշները

Տողի
հա-
մարը

Էլեկտրական միջին
աշխատանքային
հզորությունը հաշվե-
տու տարում, կՎտ

Տեղակայված միջին տարեկան
էլեկտրական հզորության օգտա-
գործման ժամերի թիվը, ժամ
բ. 2 սյ. 1 տող 22 x 1000 բ. 1 սյ. 6 տող 11

Տեղակայված միջին
տարեկան ջերմային
հզորության օգտա -
գործման ժամերի թիվը, ժամ

Առավելագույն
ծանրաբեռնվածությունը

Էլեկտրակայանների տեղակայված և օգտագործվող հզորության միջև ճեղքվածքի տեխ-նիկական պատճառները

էլեկտրական,
կՎտ

ջերմային,
Հկալ / ժամ

Ա

Բ

9

10

11

12

13

14

 

11

           

 

2. Տվյալներ շահագործման վերաբերյալ

 

 

Ցուցա-նիշները

Տողի
հա-
մարը

Էլեկտրա-էներգիայի
արտա-դրությունը,
հազ. կՎտ ժամ

Բաց է թողնված
էլեկտրա-էներգիա,
հազ. կՎտ ժամ
սյ. 1 - (սյ.7 + սյ.8)

Ջերմաէներգիայի բացթողումը արտաքին սպառողներին, Հկալ

Էլեկտրաէներգիայի ծախսումը սեփական արտադրական կարիքների համար, հազ. կՎտ ժամ

ընդամենը
(սյ. 4 + սյ. 6)

էլեկտրակայանների

ՀՀ էներգետիկայի
նախարա-րության
համակարգի տարածքային կաթսա-յատների

Էլեկտրակայանների

ՀՀ էներգետիկայի
նախարա-րության
համակարգի տարածքային կաթսա-յատների

ընդամենը

այդ թվում՝ գոլորշիով աշխատած

էլեկտրա-էներգիայի արտա-դրության համար

ջերմա-էներգիայի բաց թողնման համար

Ա

Բ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

նորմատիվ

21

X

X

X

X

X

X

     

փաստացի

22

                 

 

Ցուցանիշները

Տողի
հա-
մարը

Պայմանական վառելիքի տեսակարար ծախսը

Էլեկտրաէներգիայի տեսակարար ծախսումը
սեփական արտադրական կարիքների համար

 

բաց թողնված ջերմաէներգիայի համար, կգ/Հկալ

բաց թողնված
էլեկտրաէներգիայի
համար,
Հ / կՎտ ժամ
բ.3 սյ.2 տ.32 x 1000
բ.2 սյ.2 տ.22

ընդհանուր
բ.3 սյ.2 տ.33 x 1000
բ.2 սյ.3 տ.22

էլեկտրակայանների
բ.3 սյ.2 տ.34 x 1000
բ.2 սյ.4 տ.22

ՀՀ Էներգետիկայի
նախարարության
համակարգի տարածքային կաթսայատների
բ.3 սյ.2 տ.35 x 1000
բ.2 սյ.6 տ.22

Էլեկտրաէներգիայի
արտադրության վրա
Էլեկտրաէներգիայի
սյ.7 տող 22 x 1000
սյ.1 տող 22

ջերմաէներգիայի բաց թողնման համար, կՎտ
ժամ/Հկալ

Էլեկտրա-կայանների
(սյ.8 : սյ.4) x 1000

ՀՀ Էներգետիկայի նախարարության համակարգի
տարածքային
կաթսայատների
կաթսայատների
(սյ.9 : սյ.6) x 1000

Ա

Բ

10

11

12

13

14

15

16

նորմատիվ

21

             

փաստացի

22

             

 

3. Էլեկտրաէներգիայի և ջերմաէներգիայի բաց թողնման համար պայմանական վառելիքի ծախսը, տ

 

Ծախսված է վառելիք

Տողի հա-
մարը

Փաստացի բաց
թողնման նորմատիվներով

Փաստացի
ընդամենը

այդ թվում`

Տնտեսում (- ), գերածախս
(+ ) (սյուն 1 – (սյուն 2)

նավթա-վառելիք

գազ

սինթեզ գազ

ածուխ

վառելիքի այլ տեսակներ

Ա

Բ

1

2

3

4

5

6

7

8

Ընդամենը (տող 32 + տող 33)

Բաց թողնված

էլեկտրաէներգիայի համար

Բաց թողնված

ջերմաէներգիայի համար

-ընդամենը (տող 34+ տող 35)

այդ թվում՝

էլեկտրակայանների

ՀՀ էներգետիկայի նախարարության համակարգի տարածքային կաթսայատների

31

32

 

33


3435

               
               
               
               
               
               

 

4. Վառելիքի հաշվեկշիռ

 

Վառելիքի տեսակները

Տողի
հա-մարը

Չափի
միավորը

Վառելիքի մնացորդը
տարե-սկզբին

Վառելիքի
մուտքը տարվա
ընթացքում

Վառելիքի ծախսը տարվա ընթացքում

Վառելիքի մնացորդը տարե-վերջին

Այրված վառելիքի որակը

Ընդամենը

այդ թվում էլեկտրական և ջերմային էներգիայի թողարկման համար

այրման
ջերմությունը,
կկալ / կգ
(կկալ, նմ3)

խոնա-վությունը (Wp),
%

մոխրայ-նությունը ը (Ap),
%

բնական

պայմա-նական

Ա

Բ

Գ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Նավթավառելիք

41

տ

                 
                       
                       

Գազ

42

հազ.մ3

X

 

 

 

 

X

 

 

X

                       
                       

Ածուխ - ընդամենը
Տորֆ-ընդամենը

Թերթաքարեր-ընդամենը

Փայտ

Վառելիքի այլ տեսակներ

Ընդամենը 1)

43

 

44

 

45

46

47

 

48

տ
տ պայմ.
խոնավ.
տ
մ3
խտութ.

                 
                 
                 
                 
                 
 

X

X

X

X

 

X

X

X

X

                   

 

1) Վառելիքի ծախսը ընդամենը տողի 5 սյունակը պետք է հավասար լինի 3-րդ բաժնի 31 տողի 2-րդ սյունակում ցույց տրված վառելիքի ծախսին:

 

Ղեկավար

________________________________

(Ազգանուն, անուն)

_______________________________

(Ստորագրություն))

     

Լրացնող (գլխավոր հաշվապահ

(Ազգանուն, անուն) կամ այլ

լիազորված անձ)

_________________________________

(Ազգանուն, անուն)

______________________________

(Ստորագրություն, պաշտոն)

   

« __ » ___________20 __թ.

(լրացման ամսաթիվը)