Համարը 
N 669-Ն
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Որոշում
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀՊՏ 2003.07.02/35(270) Հոդ.606
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
ՀՀ կառավարություն
Ընդունման ամսաթիվը 
08.05.2003
Ստորագրող մարմինը 
ՀՀ վարչապետ
Ստորագրման ամսաթիվը 
06.06.2003
Վավերացնող մարմինը 
ՀՀ Նախագահ
Վավերացման ամսաթիվը 
12.06.2003
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
12.07.2003
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 


ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄԸ ՈՐՍՈՐԴԱԿԱՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՋՐԱՅԻՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

«Վավերացնում եմ»
Հայաստանի Հանրապետության
Նախագահ Ռ. Քոչարյան
12 հունիսի 2003 թ.

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

8 մայիսի 2003 թվականի N 669-Ն

ՈՐՍՈՐԴԱԿԱՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՋՐԱՅԻՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Հիմք ընդունելով Հայաստանի Հանրապետության ջրային օրենսգրքի 121-րդ հոդվածի 5-րդ մասի 33-րդ կետը՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.

1. Հաստատել որսորդական տնտեսության կարիքների համար ջրային ռեսուրսների օգտագործման կարգը՝ համաձայն հավելվածի:

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

 

Հայաստանի Հանրապետության
վարչապետ

Ա. Մարգարյան


2003 թ. հունիսի 6
Երևան

 

 

 

Հավելված
ՀՀ կառավարության 2003 թվականի
մայիսի 8-ի N 669-Ն որոշման

 

Կ Ա Ր Գ

 

ՈՐՍՈՐԴԱԿԱՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՋՐԱՅԻՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ

 

1. Սույն կարգով սահմանվում են որսորդական տնտեսության կարիքների համար ջրային ռեսուրսների օգտագործման հետ կապված հարաբերությունները և ջրօգտագործման գերակայությունները:

2. Սույն կարգի իմաստով որսորդական տնտեսությամբ զբաղվող է համարվում ջրային ռեսուրսներում կենդանական աշխարհի օբյեկտների պահպանության, բազմացման, վերարտադրության, կլիմայավարժեցման և որսի զարգացման համար ջրօգտագործող գործունեություն իրականացնող անհատ ձեռնարկատերը, ֆիզիկական և իրավաբանական անձը (այսուհետ՝ անձ)։

3. Յուրաքանչյուր անձ որսորդական տնտեսության կարիքների համար ջրային ռեսուրսներն օգտագործում է ջրօգտագործման թույլտվությամբ՝ բացառությամբ անձնական կարիքների համար օգտագործման դեպքերի՝ չխախտելով ջրերի ստանդարտները:

4. Սույն կարգով սահմանված թույլտվությունները տալու համար գանձվում է պետական տուրք «Պետական տուրքի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով և չափերով։

5. Անձը որսորդական տնտեսության կարիքների համար ջրային համակարգերն օգտագործելու դեպքում թույլտվություն է ստանում ջրային համակարգեր օգտագործող կազմակերպությունից՝ տեղյակ պահելով ջրային ռեսուրսների կառավարման և պահպանության պետական լիազոր մարմնին։

6. Հատուկ պահպանվող ջրային ռեսուրսներից ջրօգտագործումն իրականացվում է Հայաստանի Հանրապետության ջրային օրենսգրքով սահմանված կարգով՝ պահպանելով Հայաստանի Հանրապետության «Բնության հատուկ պահպանվող տարածքների մասին» օրենքով սահմանված ռեժիմները:

7. Կենդանական աշխարհի անհետացող կամ անհետացման եզրին գտնվող տեսակների բազմացմամբ զբաղվող անձն ունի ջրի բաշխման գերակայություն որսորդական տնտեսություն վարող ջրօգտագործող այլ անձանց նկատմամբ՝ համաձայն Հայաստանի Հանրապետության ջրային օրենսգրքի 31-րդ հոդվածի։

8. Որսորդական տնտեսություն վարող անձը ջրային ռեսուրսներն օգտագործելիս պարտավոր է պահպանել Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված ջրային ռեսուրսների պահպանության և օգտագործման նորմերն ու կանոնները:

 

Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար-նախարար
Մ. Թոփուզյան