Համարը 
N 278-Ն
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Հրաման
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀԳՏ 2017.01.09/1(570) Հոդ.9
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
Կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահ
Ընդունման ամսաթիվը 
23.12.2016
Ստորագրող մարմինը 
Կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահ
Ստորագրման ամսաթիվը 
23.12.2016
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
19.01.2017
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 


ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆՆ ԱՌԸՆԹԵՐ ՊԵՏԱԿԱՆ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ԿՈՄԻՏԵԻ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՀՐԱՄԱՆԸ ԱՆՈՒՂՂԱԿԻ ՀԱՐԿԵՐԻ ՎՃԱՐՄԱՆ (ՀԱՐԿԱԶԱՏՄԱՆ ԿԱՄ ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԱՅԼ ԿԱՐԳԻ) ՓԱՍՏԻ ՀԱՍՏԱՏՄԱՆ ԿԱՄ ՀԱՍՏԱՏՈՒՄԸ ՄԵՐԺԵԼՈՒ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ԾԱՆՈՒՑՄԱՆ ՁԵՎԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

«Գրանցված է»

ՀՀ արդարադատության

նախարարության կողմից

27 դեկտեմբերի 2016 թ.

Պետական գրանցման թիվ 12416455

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

 

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆՆ ԱՌԸՆԹԵՐ ՊԵՏԱԿԱՆ

ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ԿՈՄԻՏԵԻ ՆԱԽԱԳԱՀ

 

23 դեկտեմբերի 2016 թ.

N 278-Ն

 

Հ Ր Ա Մ Ա Ն

 

ԱՆՈՒՂՂԱԿԻ ՀԱՐԿԵՐԻ ՎՃԱՐՄԱՆ (ՀԱՐԿԱԶԱՏՄԱՆ ԿԱՄ ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԱՅԼ ԿԱՐԳԻ) ՓԱՍՏԻ ՀԱՍՏԱՏՄԱՆ ԿԱՄ ՀԱՍՏԱՏՈՒՄԸ ՄԵՐԺԵԼՈՒ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ԾԱՆՈՒՑՄԱՆ ՁԵՎԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Հիմք ընդունելով «Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետությունների հարկային մարմինների միջև անուղղակի հարկերի վճարված գումարների վերաբերյալ էլեկտրոնային ձևով տեղեկատվության փոխանակման մասին» արձանագրության հավելված N 2-ով սահմանված` ապրանքների ներմուծման և անուղղակի հարկերի վճարման մասին հայտարարության (այսուհետ` Հայտարարություն) լրացման կանոնների 6-րդ կետը

 

Հրամայում եմ`

 

1. Սահմանել`

1) էլեկտրոնային (էլեկտրոնային-թվային) ստորագրությամբ էլեկտրոնային տեսքով Հայտարարության ներկայացման ժամանակ հարկային մարմնի կողմից հարկատուին էլեկտրոնային տեսքով ուղարկվող անուղղակի հարկերի վճարման (հարկազատման կամ հարկային պարտավորությունների կատարման այլ կարգի) փաստի հաստատման վերաբերյալ ծանուցման ձևը` համաձայն հավելված N 1-ի,

2) էլեկտրոնային (էլեկտրոնային-թվային) ստորագրությամբ էլեկտրոնային տեսքով Հայտարարության ներկայացման ժամանակ հարկային մարմնի կողմից հարկատուին էլեկտրոնային տեսքով ուղարկվող անուղղակի հարկերի վճարման (հարկազատման կամ հարկային պարտավորությունների կատարման այլ կարգի) փաստի հաստատումը մերժելու վերաբերյալ ծանուցման ձևը` համաձայն հավելված N 2-ի:

2. Սույն հրամանն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

 

Վ. Հարությունյան

 

Հավելված N 1
Հայաստանի Հանրապետության
կառավարությանն առընթեր
պետական եկամուտների կոմիտեի
նախագահի 2016 թվականի
դեկտեմբերի 23-ի N 278-Ն հրամանի

 

Ձև

 

ԾԱՆՈՒՑՈՒՄ

ԱՆՈՒՂՂԱԿԻ ՀԱՐԿԵՐԻ ՎՃԱՐՄԱՆ (ՀԱՐԿԱԶԱՏՄԱՆ ԿԱՄ ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԱՅԼ ԿԱՐԳԻ) ՓԱՍՏԻ ՀԱՍՏԱՏՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

 

1. Գործարքի համարը

 

2. Իրավաբանական անձի անվանումը, ֆիզիկական անձի (այդ թվում անհատ ձեռնարկատեր կամ նոտար հանդիսացող) անունը, ազգանունը

____________________________________________

(հայերեն)

____________________________________________

(ռուսերեն)

3. Հարկ վճարողի հաշվառման համարը (ՀՎՀՀ)

               

4. անհատ ձեռնարկատեր կամ նոտար չհանդիսացող ֆիզիկական անձի հանրային ծառայության համարանիշ (ՀԾՀ)

                   

5. հարկային (տարածքային) տեսչության անվանումը

 

6. Ապրանքների ներմուծման և անուղղակի հարկերի վճարման հայտարարության վավերապայմանները

6.1 ապրանքների ներմուծման և անուղղակի հարկերի վճարման հայտարարության հարկային մարմնում մուտքագրման (գրանցման)

Համար

օր ամիս տարի
       

6.2 ապրանքների ներմուծման և անուղղակի հարկերի վճարման հայտարարության

Համար օր ամիս տարի
       

1) - վճարվել է _____________ գումարի չափով ԱԱՀ

- կիրառվում է արտոնություն

 

2) - վճարվել է ________ գումարի չափով ակցիզային հարկ

- կիրառվում է արտոնություն

 

_________________________________________

տեսուչի Ա.Ա.Հ. պաշտոն

__________________________________________

(Տ)ՀՏ Ղեկավար (ղեկավարի տեղակալ) ստորագրություն

________________________________________

հաստատման ամսաթիվ (օր, ամիս, տարի)

 

 

ծրագրային սերվերի ստորագրություն

 

Հավելված N 2
Հայաստանի Հանրապետության
կառավարությանն առընթեր
պետական եկամուտների կոմիտեի
նախագահի 2016 թվականի
դեկտեմբերի 23-ի N 278-Ն հրամանի

 

Ձև

 

ԾԱՆՈՒՑՈՒՄ

ԱՆՈՒՂՂԱԿԻ ՀԱՐԿԵՐԻ ՎՃԱՐՄԱՆ (ՀԱՐԿԱԶԱՏՄԱՆ ԿԱՄ ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԱՅԼ ԿԱՐԳԻ) ՓԱՍՏԻ ՀԱՍՏԱՏՈՒՄԸ ՄԵՐԺԵԼՈՒ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

 

1. Գործարքի համարը

 

2. Իրավաբանական անձի անվանումը, ֆիզիկական անձի (այդ թվում անհատ ձեռնարկատեր կամ նոտար հանդիսացող) անունը, ազգանունը

____________________________________________

(հայերեն)

____________________________________________

(ռուսերեն)

3. Հարկ վճարողի հաշվառման համարը (ՀՎՀՀ)

               

4. անհատ ձեռնարկատեր կամ նոտար չհանդիսացող ֆիզիկական անձի հանրային ծառայության համարանիշ (ՀԾՀ)

                   

5. հարկային (տարածքային) տեսչության անվանումը

 

6. Մերժման հիմքը

հարկի (հարկերի) գումարը ամբողջությամբ կամ մասամբ չի վճարվել
այլ
 

7. նշումներ`

_________________ __________________ _________________ ________________

տեսուչի Ա.Ա.Հ. պաշտոն

_______________________________________________________________________

(Տ)ՀՏ Ղեկավար (ղեկավարի տեղակալ) ստորագրություն

________________________________________

մերժման ամսաթիվ (օր, ամիս, տարի)

 

ծրագրային սերվերի ստորագրություն