Համարը 
N 832-Ն
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Որոշում
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀՊՏ 2003.07.30/39(274) Հոդ.711
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
ՀՀ կառավարություն
Ընդունման ամսաթիվը 
03.07.2003
Ստորագրող մարմինը 
ՀՀ վարչապետ
Ստորագրման ամսաթիվը 
08.07.2003
Վավերացնող մարմինը 
ՀՀ Նախագահ
Վավերացման ամսաթիվը 
12.07.2003
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
31.07.2003
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 

Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄԸ ՄԱՆՐԱՄԱՍՆ ՀԱՏԱԿԱԳԾՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԻ ՄՇԱԿՄԱՆ, ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅԱՆ, ՀԱՄԱՁԱՅՆԵՑՄԱՆ, ՀԱՍՏԱՏՄԱՆ ԵՎ ՓՈՓՈԽՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

«Վավերացնում եմ»
Հայաստանի Հանրապետության
Նախագահ Ռ. Քոչարյան
12 հուլիսի 2003 թ.

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

 

3 հուլիսի 2003 թվականի N 832-Ն

 

ՄԱՆՐԱՄԱՍՆ ՀԱՏԱԿԱԳԾՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԻ ՄՇԱԿՄԱՆ, ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅԱՆ, ՀԱՄԱՁԱՅՆԵՑՄԱՆ, ՀԱՍՏԱՏՄԱՆ ԵՎ ՓՈՓՈԽՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

«Քաղաքաշինության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 10-րդ և 17-րդ հոդվածներին համապատասխան` Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.

1. Հաստատել մանրամասն հատակագծման նախագծի մշակման, փորձաքննության, համաձայնեցման, հաստատման և փոփոխման կարգը` համաձայն հավելվածի:

2. Սույն կարգի գործողության ժամկետը սահմանել մինչև 2005 թվականի դեկտեմբերի 31-ը:

3. Ուժը կորցրած ճանաչել Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 1998 թվականի հուլիսի 30-ի «Քաղաքաշինական փաստաթղթերի մշակման և հաստատման կարգերը հաստատելու մասին» N 478 որոշման 1-ին կետի «դ» ենթակետը:

4. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից:

 

Հայաստանի Հանրապետության
վարչապետ

Ա. Մարգարյան


2003 թ. հուլիսի 8
Երևան

 

 

Հավելված
ՀՀ կառավարության 2003 թվականի
հուլիսի 3-ի N 832-Ն որոշման

 

Կ Ա Ր Գ

 

ՄԱՆՐԱՄԱՍՆ ՀԱՏԱԿԱԳԾՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԻ ՄՇԱԿՄԱՆ, ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅԱՆ, ՀԱՄԱՁԱՅՆԵՑՄԱՆ, ՀԱՍՏԱՏՄԱՆ ԵՎ ՓՈՓՈԽՄԱՆ

 

1. Սույն կարգը սահմանում է մանրամասն հատակագծման նախագծի մշակման, փորձաքննության, համաձայնեցման, հաստատման և փոփոխման ընթացակարգերին ներկայացվող հիմնական պահանջները:

2. Մանրամասն հատակագծման նախագիծը քաղաքաշինական ծրագրային փաստաթուղթ է, որը մշակվում է ըստ անհրաժեշտության, Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված դեպքերում` բնակավայրի առանձին հատվածի, ինչպես նաև բնակավայրի սահմաններից դուրս գտնվող քաղաքաշինական նպատակներով կառուցապատման ենթակա տարածքների համար, գործող մանրամասն հատակագծման նախագծերի փոփոխման կամ լրացման դեպքերում:

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2001 թվականի մայիսի 14-ի N 408 որոշմանը համապատասխան մշակված գոտիավորման նախագծերի առկայության պարագայում մանրամասն հատակագծման նախագիծ չի մշակվում:

3. Մանրամասն հատակագծման նախագիծը (այսուհետ` նախագիծ) որոշում է բնակելի, մշակութակենցաղային, կոմունալ սպասարկման օբյեկտների կազմը և տեղաբաշխումը, տարածքի ինժեներական նախապատրաստման, բարեկարգման ու շրջակա միջավայրի պահպանման միջոցառումները, հողամասերի սահմանները` ըստ սեփականության իրավունքի սուբյեկտների, տրանսպորտային սպասարկման կազմակերպումը, ինժեներական կառուցվածքների և գլխավոր հաղորդակցուղների ուղեգծերը, կառուցապատման կարգավորման, փողոցների ու հրապարակների կարմիր գծերը, դրանց ընդլայնման կտրվածքները:

4. Նախագծի պատվիրատու (այսուհետ` պատվիրատու) կարող են հանդիսանալ`

ա) քաղաքային կամ գյուղական համայնքի վարչական սահմաններում ընդգրկված տարածքների համար` համայնքի ղեկավարը.

բ) համայնքի վարչական սահմաններից դուրս տարածքների համար` համապատասխան մարզպետը.

գ) Երևան քաղաքի առանձին հատվածների համար` Երևանի քաղաքապետը.

դ) քաղաքաշինական գործունեության` օրենքով նախատեսված այլ սուբյեկտներ:

5. Պատվիրատուն օրենքով սահմանված կարգով ընտրված քաղաքաշինական փաստաթղթեր մշակողին (այսուհետ` կատարող) հանձնում է նախագծի մշակման առաջադրանքը (այսուհետ` առաջադրանք) և կատարողի հետ կնքում պայմանագիր:

Կատարողը պատվիրատուի և կատարողի համաձայնությամբ կարող է հավաքել ելակետային նյութերը կամ դրանց մի մասը:

Նախագիծը մշակվում է գործող նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերով սահմանված կազմով և բովանդակությամբ:

6. Հաստատված գլխավոր հատակագծի բացակայության դեպքում սույն կարգի 4-րդ կետով նախատեսված պատվիրատուներն առաջադրանքը համաձայնեցնում են համապատասխանաբար համայնքի ղեկավարի, մարզպետի (ըստ տարածքի գտնվելու վայրի) և քաղաքաշինության բնագավառի պետական լիազորված մարմնի հետ:

7. Պատվիրատուն նախագծային աշխատանքների ավարտից հետո նախագիծը ներկայացնում է համալիր փորձաքննության: Փորձաքննությունն իրականացվում է պատվիրատուի և փորձաքննություն կատարողի միջև կնքվող պայմանագրով` Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2002 թվականի փետրվարի 2-ի N 96 որոշմամբ սահմանված կարգով:

Նախագծային փաստաթղթերը կարող են ներկայացվել փորձաքննության դրանք մշակողի կողմից, եթե այդպիսի պայման նախատեսված է նախագծային աշխատանքների կապալի պայմանագրով:

8. Պատվիրատուն, փորձաքննության դրական եզրակացությունն ստանալուց հետո, նախագծի մասին հինգօրյա ժամկետում իրազեկում է հասարակությանը` համաձայն Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 1998 թվականի հոկտեմբերի 28-ի N 660 որոշմամբ հաստատված կարգի և այն ներկայացնում համաձայնեցման`

ա) սույն կարգի 4-րդ կետի «ա» ենթակետով նախատեսված դեպքում` համապատասխան մարզպետին և քաղաքաշինության բնագավառի պետական լիազորված մարմին.

բ) սույն կարգի 4-րդ կետի «բ» և «գ» ենթակետերով նախատեսված դեպքերում` քաղաքաշինության բնագավառի պետական լիազորված մարմին:

9. Սույն կարգի 4-րդ կետի «դ» ենթակետով նախատեսված դեպքերում սուբյեկտները պարտավոր են նախագծի մշակման առաջադրանքը և նախագծային փաստաթղթերը համաձայնեցնել համապատասխանաբար 4-րդ կետի «ա», «բ» կամ «գ» ենթակետերով սահմանված մարմինների հետ` ըստ տարածքի գտնվելու վայրի, որոնք մինչև նախագծային փաստաթղթերը համաձայնեցնելը, դրանց մասին իրազեկում են հասարակությանը` համաձայն Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 1998 թվականի հոկտեմբերի 28-ի N 660 որոշմամբ հաստատված կարգի:

10. Պատվիրատուն նախագիծը սույն կարգի 8-րդ և 9-րդ կետերում նշված համապատասխան մարմինների հետ համաձայնեցնելուց հետո հաստատում է այն:

11. Մանրամասն հատակագծում փոփոխությունները կատարվում են նույն կարգով, ինչ կարգով այն հաստատվում է:

Երևան քաղաքի տարածքում մանրամասն հատակագծում կատարվող և գլխավոր հատակագծով ամրագրված դրույթներին չհակասող փոփոխություններն իրականացվում են առանց սույն կարգի 8-րդ կետի «բ» ենթակետով սահմանված համաձայնեցման` ապահովելով օրենքով և նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերով սահմանված պահանջների պարտադիր կատարումը:

 

Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար-նախարար
Մ. Թոփուզյան