Համարը 
N 879-Ն
Տեսակը 
Ինկորպորացիա
Տիպը 
Որոշում
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀՊՏ 2011.07.13/42(845) Հոդ.1012
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
ՀՀ կառավարություն
Ընդունման ամսաթիվը 
23.06.2011
Ստորագրող մարմինը 
ՀՀ վարչապետ
Ստորագրման ամսաթիվը 
06.07.2011
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
14.07.2011
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 

Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄԸ ԳՈՐԾՈՂ ԳՆԵՐՈՎ ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱՐԺԵՔԻ ՀԱՇՎԱՐԿՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ, ՀՀ 2011 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵՈՒՄ ՎԵՐԱԲԱՇԽՈՒՄ ԵՎ ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2010 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 23-Ի N 1748-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ՈՒ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԵՎ ՀՀ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆԸ ԳՈՒՄԱՐ ՀԱՏԿԱՑՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

 ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

23 հունիսի 2011 թվականի N 879-Ն

ԳՈՐԾՈՂ ԳՆԵՐՈՎ ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱՐԺԵՔԻ ՀԱՇՎԱՐԿՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ, ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2011 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵՈՒՄ ՎԵՐԱԲԱՇԽՈՒՄ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2010 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 23-Ի N 1748-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ՈՒ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆԸ ԳՈՒՄԱՐ ՀԱՏԿԱՑՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

«Հայաստանի Հանրապետության բյուջետային համակարգի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 19-րդ հոդվածի 3-րդ կետին և 23-րդ հոդվածի 3-րդ մասին համապատասխան՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.

1. «Հայաստանի Հանրապետության 2011 թվականի պետական բյուջեի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի N 1 հավելվածում կատարել վերաբաշխում և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2010 թվականի դեկտեմբերի 23-ի «Հայաստանի Հանրապետության 2011 թվականի պետական բյուջեի կատարումն ապահովող միջոցառումների մասին» N 1748-Ն որոշման NN 5, 10 և 11 հավելվածներում կատարել լրացումներ ու փոփոխություններ` համաձայն NN 1, 2, 3, 4 և 5 հավելվածների:

2. Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության նախարարության և Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության նախարարության «Քաղաքաշինական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ» պետական հիմնարկի պահպանման ծախսերը, ինչպես նաև գործող գներով շինարարական աշխատանքների արժեքի հաշվարկման նոր կարգի կիրարկման մեթոդաբանության մշակումը ֆինանսավորելու նպատակով Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության նախարարությանը հատկացնել 43,389.0 հազ. դրամ` Հայաստանի Հանրապետության 2011 թվականի պետական բյուջեով նախատեսված Հայաստանի Հանրապետության կառավարության պահուստային ֆոնդի հաշվին՝ համաձայն NN 6 և 7 հավելվածների:

3. Հաստատել գործող գներով շինարարական աշխատանքների արժեքի հաշվարկման կարգը` համաձայն N 8 հավելվածի:

4. Սահմանել, որ Հայաստանի Հանրապետության 2011 թվականի պետական բյուջեի ծրագրերով նախատեսված կապիտալ վերանորոգման և շինարարության աշխատանքների համար մինչև սույն որոշումն ուժի մեջ մտնելը կազմված նախագծանախահաշվային փաստաթղթերը ենթակա չեն վերանայման ու լրամշակման և գործում են մինչև դրանցով նախատեսված աշխատանքների ավարտը:

5. Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության նախարարին` սույն որոշումն ուժի մեջ մտնելուց հետո եռամսյա ժամկետում Հայաստանի Հանրապետության կառավարության հաստատմանը ներկայացնել գործող գներով շինարարական աշխատանքների արժեքի հաշվարկման նոր կարգի կիրարկման մեթոդաբանությունը:

6. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից:

Հայաստանի Հանրապետության
վարչապետ

Տ. Սարգսյան


2011 թ. հուլիսի 6
Երևան

 

 

Հավելված N 1

ՀՀ կառավարության 2011 թվականի

հունիսի 23-ի N 879-Ն որոշման

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2011 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ N 1 ՀԱՎԵԼՎԱԾՈՒՄ ՎԵՐԱԲԱՇԽՈՒՄ ԵՎ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2010 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 23-Ի N 1748-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 5 ՀԱՎԵԼՎԱԾՈՒՄ

 

 (հազ. դրամ)

Բաժինը

խումբը

դասը

Բյուջետային ծախսերի
գործառական դասակարգման բաժինների, խմբերի և դասերի, տնտեսագիտական դասակարգման հոդվածների, ֆինանսավորվող ծրագրերի և դրանք իրականացնող մարմինների անվանումները

Ցուցանիշների փոփոխությունը (ավելացումները նշված են դրական նշանով, իսկ նվազեցումները` փակագծերում)

առաջին
կիսամյակ

ինն ամիս

տարի

1

2

3

4

5

6

7

     

ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ ԾԱԽՍԵՐ

-

-

-

     

այդ թվում`

     

06

   

ԲՆԱԿԱՐԱՆԱՅԻՆ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԿՈՄՈՒՆԱԼ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

-

2,100.0

2,100.0

     

այդ թվում`

     
 

06

 

Բնակարանային շինարարություն
և կոմունալ ծառայություններ
(այլ դասերին չպատկանող)

-

2,100.0

2,100.0

     

այդ թվում`

     
   

01

Բնակարանային շինարարություն և կոմունալ ծառայություններ (այլ դասերին չպատկանող)

-

2,100.0

2,100.0

     

այդ թվում`

     
     

 01. Գործադիր իշխանության, պետական կառավարման հանրապետական և տարածքային կառավարման մարմինների պահպանում (նախարարություն-ների աշխատակազմերի մասով)

-

2,100.0

2,100.0

     

ՀՀ քաղաքաշինության նախարարություն

-

2,100.0

2,100.0

     

 Կապի ծառայություններ

-

1,100.0

1,100.0

     

 Տեղեկատվական ծառայություններ

-  

1,000.0

1,000.0

09

   

ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ

-

(45,489.0)

(45,489.0)

     

այդ թվում`

     
 

06

 

Կրթությանը տրամադրվող
օժանդակ ծառայություններ

-

(45,489.0)

 

(45,489.0)

     

այդ թվում`

     
   

01

Կրթությանը տրամադրվող օժանդակ ծառայություններ

-

(45,489.0)

(45,489.0)

     

այդ թվում`

     
     

02. Կրթական օբյեկտների հիմնանորոգում

-

 

(7,461.6)

 

(7,461.6)

     

ՀՀ քաղաքաշինության նախարարություն

-

(7,461.6)

(7,461.6)

     

Շենքերի և շինությունների կապիտալ վերանորոգում

-

(7,461.6)

(7,461.6)

     

03. Միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատությունների հիմնանորոգում

-

 

2,522.6

 

2,522.6

     

ՀՀ քաղաքաշինության նախարարություն

-

 

2,522.6

 

2,522.6

     

Շենքերի և շինությունների կապիտալ վերանորոգում

-

2,522.6

2,522.6

     

06. Կրթական օբյեկտների շինարարություն

-

(10,105.0)

(10,105.0)

     

ՀՀ քաղաքաշինության նախարարություն

-

(10,105.0)

(10,105.0)

     

Շենքերի և շինությունների շինարարություն

-

(10,105.0)

(10,105.0)

     

08. Ավագ դպրոցների հիմնանորոգում

-

(24,705.0)

(24,705.0)

     

ՀՀ քաղաքաշինության նախարարություն

-

(24,705.0)

(24,705.0)

     

Շենքերի և շինությունների կապիտալ վերանորոգում

-

(24,705.0)

(24,705.0)

     

33. Հատուկ կրթական օբյեկտների հիմնանորոգում

-

(5,740.0)

(5,740.0)

     

ՀՀ քաղաքաշինության նախարարություն

-

(5,740.0)

(5,740.0)

     

Շենքերի և շինությունների կապիտալ վերանորոգում

-

(5,740.0)

(5,740.0)

11

   

ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԲԱԺԻՆՆԵՐԻՆ ՉԴԱՍՎՈՂ ՊԱՀՈՒՍՏԱՅԻՆ ՖՈՆԴԵՐ

-

43,389.0

43,389.0

     

այդ թվում`

     
 

01

 

ՀՀ կառավարության և համայնքների պահուստային ֆոնդ

-

 

43,389.0

43,389.0

     

այդ թվում`

     
   

01

ՀՀ կառավարության պահուստային ֆոնդ

-

 

43,389.0

43,389.0

     

01. ՀՀ կառավարության պահուստային ֆոնդ

-

 
     

ՀՀ կառավարություն

-

43,389.0

43,389.0

 

Հայաստանի Հանրապետության

կառավարության աշխատակազմի

ղեկավար

Դ. Սարգսյան

 

 

Հավելված N 2

ՀՀ կառավարության 2011 թվականի

հունիսի 23-ի N 879-Ն որոշման

 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2011 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ N 1 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 13 ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՎԵՐԱԲԱՇԽՈՒՄԸ

 

 (հազ. դրամ)

Բյուջետային ծախսերի գործառական դասա-կարգման

Ծրագրի համարը

 Ծրագրերի և կատարողների անվանումները

Ցուցանիշների փոփոխությունը
(ավելացումները նշված են դրական նշանով, իսկ նվազեցումները` փակագծերում)

ընդամենը ոչ ֆինանսական ակտիվների գծով ծախսեր

այդ թվում՝ ըստ ծախսատեսակների

բաժինը

խումբը

դասը

շենքերի և շինություն-ների շինարա-րություն

շենքերի և շինություն-ների կապիտալ վերանո-րոգում

նախագծահե-տազոտական, գեոդեզիա-քարտեզա-գրական աշխատանքներ

 ոչ ֆինան-սական ակտիվների գծով այլ ծախսեր

       

ՀՀ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

(45,489.0)

(10,105.0)

(35,384.0)

0.0

0.0

       

այդ թվում՝

         

09

06

01

02

Կրթական օբյեկտների հիմնանորոգում

(7,461.6)

0.0

(7,461.6)

0.0

0.0

       

այդ թվում`

         
       

ՀՀ Արագածոտնի մարզ

(5,289.0)

0.0

(5,289.0)

0.0

0.0

       

գ. Մաստարայի միջն. դպրոցի հիմնանորոգում
/II մասնաշենք/

(5,289.0)

 

(5,289.0)

   
       

ՀՀ Լոռու մարզ

(2,172.6)

0.0

(2,172.6)

0.0

0.0

       

գ. Քարաձորի դպրոց

(2,172.6)

 

(2,172.6)

   

09

06

01

03

Միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատությունների հիմնանորոգում

2,522.6

0.0

2,522.6

0.0

0.0

       

այդ թվում`

         
       

Երևան քաղաք

2,522.6

0.0

2,522.6

0.0

0.0

       

Փ. Թերլեմեզյանի անվ. գեղարվեստի պետական քոլեջ

2,522.6

 

2,522.6

   

09

06

01

06

Կրթական օբյեկտների շինարարություն

(10,105.0)

(10,105.0)

0.0

0.0

0.0

       

այդ թվում`

         
       

ՀՀ Տավուշի մարզ

(10,105.0)

(10,105.0)

0.0

0.0

0.0

       

Նոյեմբերյանի մարզահամալիր

(10,105.0)

(10,105.0)

     

09

06

01

08

 Ավագ դպրոցների հիմնանորոգում

(24,705.0)

0.0

(24,705.0)

0.0

0.0

       

այդ թվում`

         
       

Երևան քաղաք

(7,758.0)

0.0

(7,758.0)

0.0

0.0

       

թիվ 118 դպրոց

(574.0)

 

(574.0)

   
       

թիվ 119 դպրոց

(2,476.0)

 

(2,476.0)

   
       

թիվ 29 դպրոց

(3,863.0)

 

(3,863.0)

   
       

թիվ 62 դպրոց

(845.0)

 

(845.0)

   
       

ՀՀ Արմավիրի մարզ

(2,577.0)

0.0

(2,577.0)

0.0

0.0

       

Վաղարշապատի
Գ. Նարեկացու անվ. թիվ 2 ավագ դպրոց

(2,577.0)

 

(2,577.0)

   
       

ՀՀ Լոռու մարզ

(1,091.0)

0.0

(1,091.0)

0.0

0.0

       

Վանաձորի թիվ 17 դպրոց

(1,091.0)

 

(1,091.0)

   
       

ՀՀ Սյունիքի մարզ

(5,045.0)

0.0

(5,045.0)

0.0

0.0

       

Սիսիանի ավագ դպրոց

(5,045.0)

 

(5,045.0)

   
       

ՀՀ Վայոց ձորի մարզ

(4,033.0)

0.0

(4,033.0)

0.0

0.0

       

Վայքի ավագ դպրոց

(4,033.0)

 

(4,033.0)

   
       

ՀՀ Տավուշի մարզ

(4,201.0)

0.0

(4,201.0)

0.0

0.0

       

Նոյեմբերյանի ավագ դպրոց

(4,201.0)

 

(4,201.0)

   

09

06

01

33

Հատուկ կրթական օբյեկտների հիմնանորոգում

(5,740.0)

0.0

(5,740.0)

0.0

0.0

       

այդ թվում`

         
       

Երևան քաղաք

(5,740.0)

0.0

(5,740.0)

0.0

0.0

       

թիվ 12 հատուկ դպրոց

(713.0)

 

(713.0)

   
       

թիվ 18 հատուկ դպրոց

(4,506.0)

 

(4,506.0)

   
       

թիվ 2 հատուկ կրթահամալիր

(521.0)

 

(521.0)

   

 

Հայաստանի Հանրապետության

կառավարության աշխատակազմի

ղեկավար

Դ. Սարգսյան

 

 

Հավելված N 3

ՀՀ կառավարության 2011 թվականի

հունիսի 23-ի N 879-Ն որոշման

 

 ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2010 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 23-Ի N 1748-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 5 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 12 ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

 

 (հազ. դրամ)

Բաժինը

Խումբը

Դասը

Ծրագրի համարը

Ծրագրերի և կատարողների անվանումները

Ցուցանիշների փոփոխությունը (ավելացումները նշված են դրական նշանով, իսկ նվազեցումները` փակագծերում)

առաջին
կիսամյակ

ինն ամիս

տարի

1

2

3

4

5

6 7 8
       

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

-

(45,489.0)

(45,489.0)

       

ՀՀ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

-

(45,489.0)

(45,489.0)

       

այդ թվում՝

-

   

09

06

01

02

Կրթական օբյեկտների հիմնանորոգում

-

(7,461.6)

(7,461.6)

       

այդ թվում`

-

   
       

ՀՀ Արագածոտնի մարզ

-

(5,289.0)

(5,289.0)

       

գ. Մաստարայի միջն. դպրոցի հիմնանորոգում
/II մասնաշենք/

-

(5,289.0)

(5,289.0)

       

ՀՀ Լոռու մարզ

-

(2,172.6)

(2,172.6)

       

գ. Քարաձորի դպրոց

-

(2,172.6)

(2,172.6)

09

06

01

03

Միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատությունների հիմնանորոգում

-

2,522.6

2,522.6

       

այդ թվում`

-

   
       

Երևան քաղաք

-

2,522.6

2,522.6

       

Փ. Թերլեմեզյանի անվ. գեղարվեստի պետական քոլեջ

-

2,522.6

2,522.6

09

06

01

06

Կրթական օբյեկտների շինարարություն

-

(10,105.0)

(10,105.0)

       

այդ թվում`

-

   
       

ՀՀ Տավուշի մարզ

-

(10,105.0)

(10,105.0)

       

Նոյեմբերյանի մարզահամալիր

-

(10,105.0)

(10,105.0)

09

06

01

08

 Ավագ դպրոցների հիմնանորոգում

-

(24,705.0)

(24,705.0)

       

այդ թվում`

-

   
       

Երևան քաղաք

-

(7,758.0)

(7,758.0)

       

թիվ 118 դպրոց

-

(574.0)

(574.0)

       

թիվ 119 դպրոց

-

(2,476.0)

(2,476.0)

       

թիվ 29 դպրոց

-

(3,863.0)

(3,863.0)

       

թիվ 62 դպրոց

-

(845.0)

(845.0)

       

ՀՀ Արմավիրի մարզ

-

(2,577.0)

(2,577.0)

       

Վաղարշապատի
Գ. Նարեկացու անվ.
թիվ 2 ավագ դպրոց

-

(2,577.0)

(2,577.0)

       

ՀՀ Լոռու մարզ

-

(1,091.0)

(1,091.0)

       

Վանաձորի թիվ 17 դպրոց

-

(1,091.0)

(1,091.0)

       

ՀՀ Սյունիքի մարզ

-

(5,045.0)

(5,045.0)

       

Սիսիանի ավագ դպրոց

-

(5,045.0)

(5,045.0)

       

ՀՀ Վայոց ձորի մարզ

-

(4,033.0)

(4,033.0)

       

Վայքի ավագ դպրոց

-

(4,033.0)

(4,033.0)

       

ՀՀ Տավուշի մարզ

-

(4,201.0)

(4,201.0)

       

Նոյեմբերյանի ավագ դպրոց

-

(4,201.0)

(4,201.0)

09

06

01

33

Հատուկ կրթական օբյեկտների հիմնանորոգում

-

(5,740.0)

(5,740.0)

       

այդ թվում`

-

   
       

Երևան քաղաք

-

(5,740.0)

(5,740.0)

       

թիվ 12 հատուկ դպրոց

-

(713.0)

(713.0)

       

թիվ 18 հատուկ դպրոց

-

(4,506.0)

(4,506.0)

       

թիվ 2 հատուկ կրթահամալիր

-

(521.0)

(521.0)

 

Հայաստանի Հանրապետության

կառավարության աշխատակազմի

ղեկավար

Դ. Սարգսյան

 

 

Հավելված N 4

ՀՀ կառավարության 2011 թվականի

հունիսի 23-ի N 879-Ն որոշման

 

 ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2010 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 23-Ի N 1748-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 10 ՀԱՎԵԼՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐԸ ԵՎ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

 

Անվանումը

Ցուցանիշների փոփոխությունը
(ավելացումները նշված են դրական նշանով, իսկ նվազեցումները` փակագծերում)

գնման ձևը

չափի միավորը

քանակը

գումարը (հազ. դրամ)

1

 2

 3

 4

5

ՀՀ քաղաքաշինության նախարարություն

 

Բաժին
N 06

Խումբ
N 06

Դաս
N 01

Բնակարանային շինարարություն և կոմունալ ծառայություններ (այլ դասերին չպատկանող)

 2,100.00

01. Գործադիր իշխանության, պետական կառավարման հանրապետական և տարածքային կառավարման մարմինների պահպանում (նախարարությունների աշխատակազմերի մասով)

 2,100.00

ՄԱՍ II. ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

     

 2,100.00

Փոստային կապի բաժանմունքների ծառայություններ

ԲԸԱՀ

դրամ

1

 1,100.0

Տպագրական արտադրանքի տպագրական ծառայություններ

ԲԸԱՀ

դրամ

1

 1,000.0

Բաժին
N 09

Խումբ
N 06

Դաս
N 01

Կրթությանը տրամադրվող օժանդակ ծառայություններ

 (45,489.00)

1. Կրթական օբյեկտների հիմնանորոգում

 (7,461.6)

Մաս III. ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

     

 (7,461.6)

Բնակելի և ոչ բնակելի շենքերի հիմնական նորոգում

ԲԸ

դրամ

1

 (7,461.6)

2. Կրթական օբյեկտների շինարարություն

 (10,105.0)

Մաս III. ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

     

 (10,105.0)

Բնակելի, հասարակական և արտադրական շենքերի շինարարություն

ԲԸ

դրամ

1

 (10,105.0)

7. Միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատությունների հիմնանորոգում

 2,522.6

Մաս III. ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

     

 2,522.6

Բնակելի և ոչ բնակելի շենքերի հիմնական նորոգում

ԲԸԱՀ

դրամ

1

 2,522.6

4. Ավագ դպրոցների շենքերի հիմնանորոգում

 (24,705.0)

Մաս III. ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

     

 (24,705.0)

Բնակելի և ոչ բնակելի շենքերի հիմնական նորոգում

ԲԸ

դրամ

1

 (24,705.0)

8. Հատուկ կրթական օբյեկտների հիմնանորոգում

 (5,740.0)

Մաս III. ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

     

 (5,740.0)

Բնակելի և ոչ բնակելի շենքերի հիմնական նորոգում

ԲԸ

դրամ

1

 (5,740.0)

ՀՀ քաղաքաշինության նախարարություն

7,920.00

Բաժին
N 11

Խումբ N 01

Դաս
N 01

ՀՀ կառավարության պահուստային
ֆոնդ

7,920.00

ՀՀ քաղաքաշինության նախարարություն

     

 7,920.00

այդ թվում

       

Շերտավարագույր

ԲԸԱՀ

քառ./մ

189

 980.0

Օդորակիչ

ԲԸԱՀ

հատ

1

 950.0

Անխափան սնուցման սարք

ԲԸԱՀ

հատ

33

 990.0

«Գործող գներով շինարարական աշխատանքների արժեքի հաշվարկման» նոր կարգի կիրարկման մեթոդաբանության մշակում

ՊԸ

դրամ

1

 5,000.0

ՀՀ քաղաքաշինության նախարարության «Քաղաքաշինական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ» պետական հիմնարկ

 35,367.00

Բաժին
N 11

Խումբ N 01

Դաս N 01

ՀՀ կառավարության պահուստային ֆոնդ

 35,367.00

ՀՀ քաղաքաշինության նախարարության «Քաղաքաշինական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ» պետական հիմնարկի պահպանման ծախսեր

 35,367.0

Մաս I. ԱՊՐԱՆՔՆԵՐ

     

32,282.0

Սվիչ 16 P «կամ համարժեք»

ԲԸԱՀ

հատ

3

81.0

Սվիչ 24 P «կամ համարժեք»

ԲԸԱՀ

հատ

1

39.0

Սվիչ 8 P «կամ համարժեք»

ԲԸԱՀ

հատ

1

20.0

Կոնեկտոր

ԲԸԱՀ

հատ

40

8.0

Կորոբ

ԲԸԱՀ

մետր

84

42.0

Քարթրիջ CB436A «կամ համարժեք»

ԲԸԱՀ

հատ

2

66.0

Քարթրիջ Q 2612A «կամ համարժեք»

ԲԸԱՀ

հատ

2

63.0

Քարթրիջ FX-10 «կամ համարժեք»

ԲԸԱՀ

հատ

3

109.5

Կրիչ (Flesh)

ԲԸԱՀ

հատ

3

15.0

Կրիչ (Flesh)

ԲԸԱՀ

հատ

2

21.2

Մալուխ

ԲԸԱՀ

մետր

612

153.0

Բենզին «Ռեգուլյար»

ՇՀ

լ

6512

1,995.0

«Մաքուր ջուր»

ԲԸԱՀ

լ

2090

233.2

Աթոռ

ԲԸԱՀ

հատ

30

300.0

Աթոռ

ԲԸԱՀ

հատ

3

165.0

Շերտավարագույր

ԲԸԱՀ

քառ./մ

54

260.0

Համակարգիչ` Core 2Duo E 750 2.93GHz «կամ համարժեք»

ԲԸԱՀ

հատ

5

698.1

Համակարգիչ`

ԲԸԱՀ

հատ

4

670.0

Մոնիթոր Սամսունգ 19 ԼՍԴ (Samsung 19) «կամ համարժեք»

ԲԸԱՀ

հատ

5

300.0

Մոնիթոր Սամսունգ

ԲԸԱՀ

հատ

4

270.0

Անխափան սնուցման սարք

ԲԸԱՀ

հատ

15

450.0

Բարձրախոս` Speaker Creative A35 «կամ համարժեք»

ԲԸԱՀ

հատ

16

88.0

Տպիչներ` Canon MF 4430 «կամ համարժեք»

ԲԸԱՀ

հատ

3

381.0

Տպիչներ`

ԲԸԱՀ

հատ

2

254.0

Ցանց` սերվեր

ՊԸ

հատ

4

3,400.0

Օդորակիչ

ԲԸԱՀ

հատ

 1

950.0

Մարդատար ավտոմեքենա

ՊԸ

հատ

 1

8,500.0

Մարդատար ավտոմեքենա

ՊԸ

հատ

 1

5,450.0

Մարդատար ավտոմեքենաներ

ՊԸ

հատ

 2

7,300.0

ՄԱՍ II. ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

     

3,085.0

Փոստային կապի ծառայություններ

ԲԸԱՀ

դրամ

1

80.0

Շարժական հեռախոսակապի ծառայություններ

ԲԸԱՀ

դրամ

1

610.0

Ավտոտրանսպորտի ապահովագրության ծառայություններ

ԲԸԱՀ

դրամ

1

160.0

Թերթերում, ամսագրերում և պարբերական հրատարակություններում հայտարարությունների հրապարակման ծառայություններ

ԲԸԱՀ

դրամ

 1

609.0

Տպագրական արտադրանքի տպագրական ծառայություններ

ԲԸԱՀ

դրամ

 1

171.0

Ճանապարհային տրանսպորտային միջոցների տեխնիկական վերահսկողություն (զննման) ծառայություններ

ԲԸԱՀ

դրամ

 1

32.0

Մարդատար ավտոմեքենաների նորոգման ծառայություններ

ԲԸԱՀ

դրամ

 1

268.0

Մարդատար ավտոմեքենաների տեխնիկական սպասարկման ծառայություններ

ԲԸԱՀ

դրամ

 1

105.0

Համակարգիչների հետ կապված այլ մասնագիտական ծառայություններ

ԲԸԱՀ

դրամ

 1

300.0

Հաշվողական տեխնիկայի (համակարգիչների) նորոգման, տեխնիկական սպասարկման ծառայություններ

ԲԸԱՀ

դրամ

 1

750.0

 

Հայաստանի Հանրապետության

կառավարության աշխատակազմի

ղեկավար

Դ. Սարգսյան

 

 

Հավելված N 5

ՀՀ կառավարության 2011 թվականի

հունիսի 23-ի N 879-Ն որոշման

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2010 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 23-Ի N 1748-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 11 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 11.22 ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐԸ ԵՎ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

 (հազ. դրամ)

Չափորոշիչներ

Ցուցանիշների փոփոխությունը
(ավելացումները նշված են դրական նշանով, իսկ նվազեցումները` փակագծերում)

ոչ ֆինանսական ցուցանիշներ

ֆինանսական ցուցանիշներ

առաջին կիսամյակ

ինն ամիս

տարի

առաջին կիսամյակ

ինն ամիս

տարի

ՄԱՍ Բ : Կառավարչական հիմնարկի անմիջական գործունեության կառավարման արդյունքները

1. Անմիջականորեն մատուցվող ծառայությունների արդյունքային ցուցանիշները

Ծրագրային
դասիչը

 

Անվանումը`
Քաղաքաշինության բնագավառում քաղաքականության մշակման, իրականացման համակարգման, պլանավորման, մոնիթորինգի, տեսչական հսկողության ծառայություններ

Ը001

ԱԾ01

Նկարագրությունը
Քաղաքաշինության բնագավառում քաղաքականության մշակման և դրա կատարման համակարգման, պետական ծրագրերի պլանավորման, մշակման, իրականացման և մոնիթորինգի (վերահսկման) ծառայություններ, լիցենզավորում, մոնիթորինգ, հաշվետվական համակարգի կազմակերպում, աուդիտ, կրթական, մարզական, մշակութային, բնակարանային կապիտալ ծրագրերի կատարման վերաբերյալ գնումների պայմանագրերի կնքում, պետական գնումների իրականացում, բնակչությանն ու քաղաքացիական հասարակության անդամներին ոլորտի ծրագրերի կատարման մասին իրազեկում և տեղեկատվության տրամադրում, քաղաքացիների դիմումների ու բողոքների քննարկում, քաղաքաշինական ՆՏՓ-ների համապատասխանության տեսչական վերահսկողություն

Քանակական

1. Իրավական նորմատիվ ակտերի նախագծերի մշակում (փաստաթղթերի և/կամ ստանդարտների ընդհանուր թիվը)

37.0

57.0

90.0

X

X

X

   

2. Քաղաքականության փաստաթղթերի, ծրագրերի, հաշվետվությունների և վերլուծությունների պատրաստում (փաստաթղթերի ընդհանուր թիվը)

543.0

685.0

949.0

     
   

3. Հանրային իրազեկում (միջոցառումների թիվը)

125.0

182.0

235.0

     
   

4. Քաղաքացիների ընդունելություն (մարդ)

2,150.0

3,350.0

4,530.0

     
   

5. Դիմումների և բողոքների ուսումնասիրում (թիվը)

450.0

700.0

950.0

     
   

6. Միջազգային համագործակցություն (համաձայնագրերի, հուշագրերի, արձանագրությունների և այլ փաստաթղթերի մշակում, ներկայացված փաստաթղթերի վերաբերյալ կարծիքների, պարզաբանումների տրամադրում), փաստաթղթերի թիվը

24.0

38.0

52.0

     
   

7. Միջգերատեսչական խորհրդատվություն և
համագործակցություն (համատեղ փաստաթղթերի մշակում, ներկայացված փաստաթղթերի վերաբերյալ կարծիքների, պարզաբանումների տրամադրում), փաստաթղթերի թիվը

402.0

662.0

1,020.0

     
   

8. Ուղղակի ծառայություններ հանրությանը այլ կազմակերպություններին խորհրդատվության տրամադրում (կազմակերպությունների քանակը)

960.0

1,465.0

1,900.0

     
   

9. Լիցենզավորում (տրված լիցենզիաների թիվը)

650.0

800.0

950.0

     
   

10. Լիցենզավորված անձերի գործունեության ոլորտի ընթացիկ ստուգումներ

20.0

35.0

50.0

     
   

11. Անցկացվող ստուգումներ թիվը (ՔՊՏ-ի կողմից)

650.0

1,150.0

1,400.0

     
   

12. Քաղաքաշինական տեսչական վերահսկողության անցկացվող ստուգումների թիվը (միավոր)

5.0

9.0

11.0

     
   

13. Ծրագրերի կառավարում, համակարգում, վերահսկողություն և մոնիթորինգ (ծրագիր)

20.0

20.0

20.0

     

Որակական

 

Մշակված չէ

15.0

15.0

15.0

X

X

X

Ժամկետայնության

14. Նախարարության մուտքագրված գրություններին պատասխանելու միջին ժամկետը (օր)

5.0

5.0

5.0

X

X

X

   

15. Մեկ ստուգման միջին տևողությունը (օր)

7.0

7.0

7.0

     

Մատուցվող ծառայության վրա կատարվող ծախսը (հազար դրամ)

X

X

X

0.0

2,100.0

2,100.0

Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը

         

Ը001 ՀՀ քաղաքաշինության նախարարության կողմից քաղաքաշինության ոլորտում ծառայություններ

       

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը

           

Ծրագիրը կնպաստի ՀՀ քաղաքաշինության նախարարության այլ ծրագրերով քաղաքաշինության բնագավառում քաղաքականության մշակման և դրա կատարման համակարգման, պետական ծրագրերի պլանավորման, մշակման, իրականացման և մոնիթորինգի (վերահսկման) ապահովմանը

Ծառայություն մատուցողի (մատուցողների) անվանումը

           

«ՀՀ քաղաքաշինության նախարարության աշխատակազմ» պետական կառավարչական հիմնարկ

         

Ծրագրային դասիչը

Մատուցվող ծառայության անվանումը

           

«Շինարարական աշխատանքների արժեքի հաշվարկման» կարգի կիրարկման մեթոդաբանության մշակման ծառայություններ

 

Ը001

ԱԾ02

Նկարագրությունը

           

Քաղաքաշինության բնագավառում շինարարական աշխատանքների նախահաշիվների կազմումն առավել իրատեսական դարձնելու նպատակով վերանայել է գործող գներով շինարարության արժեքի հաշվարկման ներկայիս ձևը և մեթոդաբանությունը:

Քանակական

 

X

X

X

     

Մատուցվող ծառայության վրա կատարվող ծախսը (հազար դրամ)

     

0.0

5,000.0

5,000.0

Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը

         

Ը001 ՀՀ քաղաքաշինության նախարարության կողմից քաղաքաշինության ոլորտում ծառայություններ

       

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը

           

Ծրագիրը կնպաստի ՀՀ քաղաքաշինության նախարարության կողմից իրականացվող պետական ծրագրերում ընդգրկված օբյեկտների նախահաշիվները կազմելու ավելի ճշգրիտ, իրատեսական և շուկայական հարաբերություններին համահունչ լինելու ապահովմանը:

Ծառայություն մատուցողի (մատուցողների) անվանումը (անվանումները)

          

ՀՀ քաղաքաշինության նախարարություն

           
                 

Ծրագրային դասիչը

Մատուցվող ծառայության անվանումը

 

Քաղաքաշինության բնագավառում կրթական, մարզական, մշակութային, բնակարանային կապիտալ ծրագրերի կատարման, գնումների պայմանագրերի կնքման, պետական գնումների իրականացման ծառայություններ

Ը009

ԱԾ01

Նկարագրությունը

      

Քաղաքաշինության բնագավառում կրթական, մարզական, մշակութային, բնակարանային կապիտալ ծրագրերի կատարման, համակարգման, պետական ծրագրերի պլանավորման, մշակման, իրականացման և մոնիթորինգի (վերահսկման), գնումների պայմանագրերի կնքման, պետական գնումների իրականացման ծառայություններ

Քանակական

1. Ծրագրերի կառավարում, համակարգում, վերահսկողություն և մոնիթորինգ (ծրագիր)

16

16

16

     

2. Պետական գնումների մրցույթների անցկացում

115

115

115

     

3. Պետական գնումների պայմանագրերի կնքում

504

504

504

     

Մատուցվող ծառայության վրա կատարվող ծախսը (հազար դրամ)

X

X

X

0.0

6,032.9

6,032.9

Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը

         

Ը001 ՀՀ քաղաքաշինության նախարարության կողմից քաղաքաշինության ոլորտում ծառայություններ

       

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը

           

Ծրագիրը կնպաստի ՀՀ քաղաքաշինության նախարարության պետական ծրագրերի պլանավորման, մշակման, իրականացման և մոնիթորինգի (վերահսկման) ապահովմանը

Ծառայություն մատուցողի (մատուցողների) անվանումը (անվանումները)

          

ՀՀ քաղաքաշինության նախարարության «Քաղաքաշինական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ» պետական հիմնարկ

     

2. Հանրային սեփականության կառավարման արդյունքների ցուցանիշները

           

2.1. Կարողությունների զարգացում

           

2.1.1. Ֆիզիկական կապիտալ. կառավարչական հիմնարկի կողմից ուղղակիորեն օգտագործվող ակտիվներ (ակտիվների ձեռքբերում, կառուցում կամ հիմնանորոգում),

Ծրագրային դասիչը

Անվանումը

           

Վարչական սարքավորումներ

           

Ս001

ԿՀ02

Նկարագրությունը

           

Վարչական սարքավորումների ձեռքբերում

           

Քանակական

 

X

X

X

X

X

X

Տվյալ տարվա ՀՀ պետական բյուջեից ակտիվի ձեռքբերման, կառուցման կամ հիմնանորոգման վրա կատարվող ծախսերը (հազար դրամ)

X

X

X

0.0

2,920.0

2,920.0

Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը

         

Ը001 ՀՀ քաղաքաշինության նախարարության կողմից քաղաքաշինության ոլորտում ծառայություններ

         

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը

           

Ծրագիրը կնպաստի ՀՀ քաղաքաշինության նախարարության այլ ծրագրերով քաղաքաշինության բնագավառում քաղաքականության մշակման և դրա կատարման համակարգման, պետական ծրագրերի պլանավորման, մշակման, իրականացման և մոնիթորինգի (վերահսկման) ապահովմանը:

Ծառայություն մատուցողի (մատուցողների) անվանումը (անվանումները)

           

«ՀՀ քաղաքաշինության նախարարության աշխատակազմ» պետական կառավարչական հիմնարկ

         
 

Ծրագրային դասիչը

Անվանումը  
   

Վարչական սարքավորումներ

 Ս001

ԿՀ 03

Նկարագրությունը

   

Վարչական սարքավորումների ձեռքբերում

Քանակական

 

X

X

X

X

X

X

Տվյալ տարվա ՀՀ պետական բյուջեից ակտիվի ձեռքբերման, կառուցման կամ հիմնանորոգման վրա կատարվող ծախսերը (հազար դրամ)

X

X

X

0.0

29,436.1

29,436.1

Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը

         

Ը009 ԱԾ01 ՀՀ քաղաքաշինության նախարարության կողմից քաղաքաշինության ոլորտում ծառայություններ

       

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը

           

Ծրագիրը կնպաստի ՀՀ քաղաքաշինության նախարարության պետական ծրագրերի պլանավորման, մշակման, իրականացման և մոնիթորինգի (վերահսկման) ապահովմանը

Ծառայություն մատուցողի (մատուցողների) անվանումը (անվանումները)

           

ՀՀ քաղաքաշինության նախարարության «Քաղաքաշինական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ» պետական հիմնարկ

     
 

ՄԱՍ Գ: Նախարարի պատասխանատվության ներքո իրականացվող քաղաքականության միջոցառումների և ֆինանսական կառավարման արդյունքների ցուցանիշները

1.5.3. Ներդրումներ պետական կառավարչական հիմնարկ չհանդիսացող պետական սեփականություն հանդիսացող կազմակերպություններում

 

Ծրագրային դասիչը

Անվանումը

Կրթական օբյեկտների հիմնանորոգում
 

Ս002

ԵՊ 01

Նկարագրությունը

Կրթական օբյեկտների շենքերի (մասնաշենքերի) հիմնանորոգում (համաշինարարական աշխատանքներ, ջեռուցման համակարգի իրականացում, ներքին հարդարում, տարածքի բարեկարգում)

Քանակական

1. Կազմակերպությունների թիվը, որտեղ կատարվում են ներդրումները (միավոր)

0

(2)

(2)

x

x

x

Տվյալ տարվա ՀՀ պետական բյուջեից ակտիվի ձեռքբերման, կառուցման կամ հիմնանորոգման վրա կատարվող ծախսերը (հազ. դրամ)

x

x

x

0.0

(2,461.6)

(2,461.6)

                 

Ծրագրային դասիչը

Անվանումը

           


Ս002


ԵՊ 02

Միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատությունների հիմնանորոգում (համաշինարարական աշխատանքներ, ջեռուցման համակարգի իրականացում, ներքին հարդարում, տարածքի բարեկարգում)
  

Նկարագրությունը

Միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատությունների շենքերի հիմնանորոգում (համաշինարարական աշխատանքներ, ջեռուցման համակարգի իրականացում, ներքին հարդարում, տարածքի բարեկարգում)

Քանակական

1. Կազմակերպությունների թիվը, որտեղ կատարվում են ներդրումները (միավոր)

0

1

1

x

x

x

Տվյալ տարվա ՀՀ պետական բյուջեից ակտիվի ձեռքբերման, կառուցման կամ հիմնանորոգման վրա կատարվող ծախսերը (հազ. դրամ)

x

x

x

0.0

2,522.6

2,522.6

                 

Ծրագրային դասիչը

Անվանումը

 

 

Ս002

 

ԵՊ 03

Կրթական օբյեկտների շինարարություն

 

Նկարագրությունը

Կրթական օբյեկտների շենքերի (մասնաշենքերի) կառուցում (համաշինարարական աշխատանքներ, ջեռուցման համակարգի իրականացում, ներքին հարդարում, տարածքի բարեկարգում)

Քանակական

 

1. Կազմակերպությունների թիվը, որտեղ կատարվում են ներդրումները (միավոր)

0

(1)

(1)

x

x

x

Տվյալ տարվա ՀՀ պետական բյուջեից ակտիվի ձեռքբերման, կառուցման կամ հիմնանորոգման վրա կատարվող ծախսերը (հազ. դրամ)

x

x

x

0.0

(10,105.0)

(10,105.0)

                 

Ծրագրային դասիչը

Անվանումը

           
Ավագ դպրոցների հիմնանորոգում

Ս002

 ԵՊ 04

Նկարագրությունը

Ավագ դպրոցների շենքերի (մասնաշենքերի) հիմնանորոգում (համաշինարարական աշխատանքներ, ջեռուցման համակարգի իրականացում, ներքին հարդարում, տարածքի բարեկարգում)

Քանակական

 

1. Կազմակերպությունների թիվը, որտեղ կատարվում են ներդրումները (միավոր)

0

(9)

(9)

x

x

x

Տվյալ տարվա ՀՀ պետական բյուջեից ակտիվի ձեռքբերման, կառուցման կամ հիմնանորոգման վրա կատարվող ծախսերը (հազ. դրամ)

x

x

x

0.0

(24,705.0)

(24,705.0)

                 

Ծրագրային դասիչը

Անվանումը

           
Հատուկ կրթական օբյեկտների հիմնանորոգում

Ս002

ԵՊ 06

Նկարագրությունը

 Հատուկ կրթական օբյեկտների շենքերի (մասնաշենքերի) հիմնանորոգում (համաշինարարական աշխատանքներ, ջեռուցման համակարգի իրականացում, ներքին հարդարում, տարածքի բարեկարգում)

Քանակական

1. Կազմակերպությունների թիվը, որտեղ կատարվում են ներդրումները (միավոր)

0

(3)

(3)

x

x

x

Տվյալ տարվա ՀՀ պետական բյուջեից ակտիվի ձեռքբերման, կառուցման կամ հիմնանորոգման վրա կատարվող ծախսերը (հազ. դրամ)

x

x

x

0.0

(5,740.0)

(5,740.0)

Հայաստանի Հանրապետության

կառավարության աշխատակազմի

ղեկավար

Դ. Սարգսյան

 

 

Հավելված N 6

ՀՀ կառավարության 2011 թվականի

հունիսի 23-ի N 879-Ն որոշման

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2011 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵՈՎ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՊԱՀՈՒՍՏԱՅԻՆ ՖՈՆԴԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀԱՇՎԻՆ ՀԱՏԿԱՑՎՈՂ ԳՈՒՄԱՐՆԵՐԻ ԲԱՇԽՈՒՄՆ ԸՍՏ ՏՆՏԵՍԱԳԻՏԱԿԱՆ ԴԱՍԱԿԱՐԳՄԱՆ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐԻ

 

 (հազ. դրամ)

 Բյուջետային ծախսերի
տնտեսագիտական դասակարգման
հոդվածները

Եռամսյակային
համամասնությունները

առաջին
կիսամյակ

ինն ամիս

տարի

ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾԱԽՍԵՐ`

-

7,920.0

7,920.0

ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ

 

5,000.0

5,000.0

- Ընդհանուր բնույթի այլ ծառայություններ

-

5,000.0

5,000.0

ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ

-

2,920.0

2,920.0

- Վարչական սարքավորումներ

-

2,920.0

2,920.0

 

Հայաստանի Հանրապետության

կառավարության աշխատակազմի

ղեկավար

Դ. Սարգսյան

 

 

Հավելված N 7

ՀՀ կառավարության 2011 թվականի

հունիսի 23-ի N 879-Ն որոշման

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ «ՔԱՂԱՔԱՇԻՆԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԳՐԱՍԵՆՅԱԿ» ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱՐԿԻՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2011 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵՈՎ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՊԱՀՈՒՍՏԱՅԻՆ ՖՈՆԴԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀԱՇՎԻՆ ՀԱՏԿԱՑՎՈՂ ԳՈՒՄԱՐՆԵՐԻ ԲԱՇԽՈՒՄՆ ԸՍՏ ՏՆՏԵՍԱԳԻՏԱԿԱՆ ԴԱՍԱԿԱՐԳՄԱՆ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐԻ

 

 (հազ. դրամ)

 Բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական
դասակարգման հոդվածները

Եռամսյակային համամասնությունները

առաջին կիսամյակ

ինն ամիս

տարի

ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾԱԽՍԵՐ`

-

35,469.0

35,469.0

ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ

-

6,032.9

6,032.9

- Կապի ծառայություններ

-

690.0

690.0

- Ապահովագրական ծախսեր

-

160.0

160.0

- Տեղեկատվական ծառայություններ

-

780.0

780.0

- Ներկայացուցչական ծախսեր

-

233.2

233.2

- Ընդհանուր բնույթի այլ ծառայություններ

-

32.0

32.0

- Մեքենաների և սարքավորումների ընթացիկ նորոգում և պահպանում

-

1,423.0

1,423.0

- Գրասենյակային նյութեր և հագուստ

-

414.7

414.7

- Տրանսպորտային նյութեր

-

1,995.0

1,995.0

- Կենցաղային և հանրային սննդի նյութեր

-

203.0

203.0

- Այլ հարկեր

-

102.0

102.0

ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ

-

29,436.1

29,436.1

- Տրանսպորտային սարքավորումներ

-

21,250.0

21,250.0

- Վարչական սարքավորումներ

-

8,186.1

8,186.1

 

Հայաստանի Հանրապետության

կառավարության աշխատակազմի

ղեկավար

Դ. Սարգսյան

 

 

Հավելված N 8

ՀՀ կառավարության 2011 թվականի

հունիսի 23-ի N 879-Ն որոշման

 

 Կ Ա Ր Գ

 

 ԳՈՐԾՈՂ ԳՆԵՐՈՎ ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱՐԺԵՔԻ ՀԱՇՎԱՐԿՄԱՆ

 

1. ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՈԼՈՐՏԸ

 

1. «Գործող գներով շինարարական աշխատանքների արժեքի հաշվարկման կարգ» նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթի (այսուհետ` կարգի) կիրառումը տարածվում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2007 թվականի նոյեմբերի 23-ի «Շինարարության ոլորտում գնագոյացման նորմերի և նորմատիվների կիրառումն ապահովելու մասին» N 1484-Ն որոշմամբ նախատեսված քաղաքաշինական գործունեության սուբյեկտների և/կամ մասնակիցների (այդ թվում` կառուցապատողների, քաղաքաշինական փաստաթղթեր մշակողների, շինարարություն իրականացնողների, քաղաքաշինական գործունեության վերահսկողություն իրականացնողների) վրա:

2. Սույն կարգը մշակվել է Հայաստանի Հանրապետության տարածքում իրականացվող նոր շինարարության, գոյություն ունեցող շենքերի և շինությունների հիմնանորոգման (վերակառուցման, վերականգնման, ուժեղացման), ընդլայնման, արդիականացման (հետագայում` Շինարարության) աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման ընթացքում անհրաժեշտ ծախսերի (բացառությամբ մասնագիտական ուսումնասիրության և անհրաժեշտ փորձաքննության արդյունքում տրվող եզրակացությունների ձեռքբերման ծախսերի) հաշվարկման նորմերը նախատեսելու համար:

 

 2. ՏԵՐՄԻՆՆԵՐ ԵՎ ՍԱՀՄԱՆՈՒՄՆԵՐ

 

3. Սույն կարգում կիրառված են հետևյալ տերմինները` համապատասխան սահմանումներով`

Ամսական միջինացված (կամ միջին) աշխատավարձ` նախահաշվային փաստաթղթերում կիրառվող աշխատավարձի հաշվարկային (միջինացված) ցուցանիշ,

Ինֆորմացիոն տեղեկագիր` ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից պարբերաբար (1 ամսվա կտրվածքով) հրապարակվող տեղեկատու-ձեռնարկ:

(3-րդ կետը փոփ. 23.05.13 N 546-Ն, 16.02.17 N 138-Ն)

 

 3. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

 

4. Սույն կարգը սահմանում է առանձին շենքերի և շինությունների շինարարության արժեքի ձևավորման հիմնական դրույթները, կառուցվածքն ու ծախսերի հաշվարկը:

5. Շինարարական աշխատանքների արժեքի կառուցվածքը ներկայացվում է հետևյալ բանաձևով`

 

Ա = Ծ + Շ + Հ

 (1)

 

 

որտեղ`

Ա` արժեքն է

Ծ` ծախսերն են

Շ` շահույթն է

Հ` հարկերն են

6. Շինարարական աշխատանքների արժեքում ծախսերի կառուցվածքը` ելնելով շինարարական նորմերից, բաղկացած է.

 

Ծ = Ծու + Ծվ + Ծայլ

(2)

 

 

որտեղ`

Ծ` շինարարական աշխատանքների արժեքում հաշվի առնված ծախսերն են

Ծու` ուղղակի ծախսեր

Ծվ` վերադիր ծախսեր

Ծայլ` այլ ծախսեր

1) ուղղակի ծախսերին (Ծու) վերաբերում են այն ծախսերը, որոնք ուղղակիորեն կապված են արտադրության հետ` այն է.

 

Ծու = Աշ + Ան + Ամեք

(3)

 

 

որտեղ`

Աշ` արտադրական գործընթացում զբաղված աշխատողների (համապատասխան որակավորում ունեցող բանվորների և մեխանիզատորների) աշխատավարձն է.

Ան` նյութերի, պատրաստվածքների, կիսապատրաստուկների և կոնստրուկցիաների արժեքը, տեղակայման ենթակա սարքավորումների, պահեստամասերի, վառելիքի և այլ նյութերի արժեքը, արտադրական գործընթացին անհրաժեշտ բնական ռեսուրսների ձեռքբերման և օգտագործման ծախսերը, ինչպես նաև բնապահպանական վճարները.

Ամեք` անմիջապես շինարարությանը մասնակցող մեքենաների, փոխադրամիջոցների և այլ մեխանիզմների սպասարկման և շահագործման հետ կապված ծախսերն են (արժեքը).

2) վերադիր ծախսերին (Ծվ) վերաբերում են աշխատանքների կազմակերպման հետ կապված ծախսերը (կառավարման ապարատի և գծային անձնակազմի (աշխղեկ, վարպետ, տեղամասերի պետեր և այլն) վարձատրում, փոքրարժեք գույքի մաշվածություն, շենքերի և կառուցվածքների (ժամանակավոր և մշտական) ամորտիզացիոն ծախսեր, վարձավճարներ, պահպանման ծախսեր (ընթացիկ և կապիտալ վերանորոգման, ջրի, էլեկտրաէներգիայի, ջեռուցման, կապի և այլն), օժանդակ (հիմնական կազմի մեջ չմտած) բանվորների աշխատավարձ և այլ ծախսեր, որոնք հաշվի չեն առնված ուղղակի ծախսերի մեջ).

3) այլ ծախսերը (Ծայլ) հաշվի են առնում աշխատանքների վրա ազդող հատուկ (շինարարական հրապարակի վայրը, շինարարական աշխատանքների կազմակերպման ծախսերը, կլիմայական պայմանները, շինարարական աշխատանքներ իրականացնող կազմակերպության առանձնահատկությունները) պայմանները:

(6-րդ կետը փոփ. 23.05.13 N 546-Ն)

 

 4. ՉՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԾԱԽՍԵՐ

 

 7. Ամփոփ նախահաշվում առանձին տողով ներկայացվող` շինարարության ընթացքում բացահայտված և պարտադիր կատարման ենթակա աշխատանքների համար պահանջվող չնախատեսված ծախսերն անհրաժեշտ է հաշվարկել շինարարության ամբողջ նախահաշվային արժեքից:

8. Չնախատեսված աշխատանքների ծախսերի համար նախատեսվող հատկացումների սահմանային չափերը ընդունվում են ՀՀ քաղաքաշինության նախարարության կողմից` ըստ թիվ 1 աղյուսակի:

 

Աղյուսակ 1

 

 

Կառույցի տեսակը

Չնախատեսված աշխ-րի ծախսերի տոկոսային (%) չափաբաժինը` օբյեկտի նախահաշվային արժեքից հաշվարկվող
(նորակառույց/վերակառուցվող, հիմնանորոգվող, ամրացվող)

I.

Երկփուլ նախագծով` «Նախագիծ» և «Աշխատանքային փաստաթղթեր» փուլերով նախագծվող օբյեկտներ

 
 

Հատուկ նախագծերով իրականացվող

 

1.

- լեռնահարստացման, գունավոր մետալուրգիայի և քիմիական արտադրության կազմակերպություններ, հիդրոէլեկտրակայաններ, ատոմային էլեկտրակայաններ, մետրոպոլիտեն, թունելներ, խոշոր կամուրջներ, ինչպես նաև կամուրջներ ե/բետոնյա թռիչքային շինվածքներով ավելի քան 80 մ երկար. և մետաղական թռիչքային շինվածքներով ավելի քան 100 մ երկար., արտառոց` տեխնիկապես բարդ լուծումներով շենքեր և շինություններ

10/12

2.

- մետալուրգիայի և քիմիական գործարաններ, նավթարտադրության, գազարտադրության (հարստացման) գործարաններ, մանրէաբանական արտադրության կազմակերպություններ, մելիորատիվ շինարարության օբյեկտներ, ծովային հիդրոտեխնիկական կառույցներ

7/8

3.

- արտադրական և գյուղատնտեսական բնույթի այլ կազմակերպությունների շենքեր ու շինություններ, տրանսպորտի և կապի, հասարակական նշանակության շենքեր ու շինություններ (բացի բնակելի շենքերից)

5/6

4.

- բնակելի շենքեր

3/4

 

Տիպային և կրկնակի կիրառման (հատուկ) նախագծերով իրականացվող շինարարության օբյեկտներ

 

5.

- հասարակական նշանակության շենքեր և շինություններ, բնակելի շենքեր

2/3

6.

- արտադրական նշանակության օբյեկտներ

3/4

II.

Մեկ` «Աշխատանքային նախագիծ» փուլով նախագծվող օբյեկտներ

 
 

Տիպային և կրկնակի կիրառման նախագծերով իրականացվող

 

1.

- արտադրական շենքեր և շինություններ, ինչպես նաև նոր (հատուկ) նախագծերով իրականացվող բնակելի շենքեր

3/4

1.1.

Արոտավայրերի ջրարբիացման համակարգեր

6/7

 

Հատուկ նախագծերով իրականացվող

 

2.

- հասարակական շենքեր և շինություններ

5/6

 

Տիպային և կրկնվող նախագծերով իրականացվող

 

3.

- հասարակական շենքեր և շինություններ, բնակելի շենքեր

2/3

4.

- արտադրական այն օբյեկտների համար, որոնք չեն նախատեսվել սույն աղյուսակի 1-ին կետի ա) ենթակետի 10/12 %-ին կիրառվում է 0.5 գործակիցը (բայց ոչ պակաս, քան 3% շինարարության կամ հիմնանորոգման նախահաշվային արժեքից)

3-5 (3-6

III.

Հատուկ նշանակության օբյեկտներ` պաշտպանական և ռազմական նշանակության շենքեր և շինություններ (Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 1998 թվականի դեկտեմբերի 21-ի N 812 որոշում)

6/7

IV.

ՀՀ Նախագահի, ՀՀ Ազգային ժողովի, ՀՀ կառավարության աշխատակազմերի հաշվեկշիռներում գտնվող շենքեր, շինություններ (Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2006 թվականի հունվարի 26-ի N 63-Ն որոշում)

5/6

(աղյուսակը լրաց. 15.01.15 N 21-Ն)

9. Կապալի պայմանագրով նախատեսված և կապալառուին նախապես տրամադրվող չնախատեսված աշխատանքների և ծախսերի համար անհրաժեշտ գումարը սահմանվում է թիվ 1 աղյուսակում նշված նորմատիվի 50 տոկոսի չափով:

10. Կապալառուին նախապես տրամադրվող` չնախատեսված աշխատանքների և ծախսերի համար անհրաժեշտ միջոցներն օգտագործվում են կապալառուի կողմից, իր իսկ նախաձեռնությամբ շինարարության կազմակերպման ընթացքում աշխատանքների կատարման ձևի (ուղիների) փոփոխման, մեխանիզմների, աշխատանքային գծագրերում նախատեսված առանձին շինարարական կոնստրուկցիաների և նյութերի այլ կոնստրուկցիաներով և նյութերով փոխարինման, ինչպես նաև լեռնային շրջանների, ճանապարհների բացակայության կամ դժվարանցանելի լինելու հանգամանքով պայմանավորված համայնքից շինհրապարակ (արոտավայրերում կառուցվող ջրարբիացման համակարգեր և նմանատիպ այլ շինարարական աշխատանքների համար) շինարարական նյութերի բեռնափոխադրման ծախսերի փոխհատուցման անհրաժեշտությունից ելնելով:

(10-րդ կետը լրաց. 15.01.15 N 21-Ն)

11. Թիվ 1 աղյուսակում սահմանված նորմատիվի մնացած 50 տոկոսի չափով` որպես չնախատեսված աշխատանքների և ծախսերի համար պատվիրատուի կողմից կապալառուին տրամադրվող պահուստային միջոցները ենթակա են վճարման` վերջինիս կողմից հիմնավորող փաստաթղթերը (կատարողական ակտերի, հեղինակային և տեխնիկական հսկողություն իրականացնող անձերի եզրակացությունների առկայության) ներկայացվելու դեպքում:

12. Չնախատեսված աշխատանքների և ծախսերի պահուստային միջոցները մնացած 50 տոկոսի չափով կարող են տրամադրվել աշխատանքային փաստաթղթերում ծավալահատակագծային, կոնստրուկտիվ, տեխնոլոգիական լուծումների փոփոխման (արդիականացման), նախահաշվային արժեքի ճշգրտման, նախագծանախահաշվային փաստաթղթերում տեղ գտած սխալների ուղղման, լրացուցիչ ծախսերի փոխհատուցման, որոնք պայմանավորված են նոր նյութերի և պատրաստվածքների ներդրմամբ և առաքմամբ, սարքավորումների ձեռքբերման և մոնտաժման արժեքների փոփոխման, լեռնային շրջաններում ընթացող շինարարական աշխատանքների կազմակերպման համար համայնքից շինհրապարակ շինարարական նյութերի տեղափոխման հետ կապված ծախսերի անհրաժեշտությամբ:

(12-րդ կետը լրաց. 15.01.15 N 21-Ն)

13. Սույն Կարգով սահմանված դեպքերում` կապալառուի կողմից չնախատեսված աշխատանքների և ծախսերի համար նախատեսվող չօգտագործված գումարները (այդ թվում` պահուստային միջոցները) ենթակա են վերաբաշխման մինչև ընթացիկ տարվա ավարտը և/կամ վերադարձման պետական բյուջե:

 

 5. ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԾԱԽՍԵՐԻ ԱՐԺԵՔԻ ՀԱՇՎԱՐԿ

 

 ԱՇԽԱՏԱՎԱՐՁԻ ՀԱՇՎԱՐԿ

 

14. Աշխատավարձը հաշվարկվում է`

 

Աշ = Տ x Դ

(4.1)*

 

 

որտեղ`

Աշ` աշխատավարձի չափն է

Տ` աշխատատարությունը մարդ/ժամ (որոշվում է ըստ աշխատանքի ծավալի չափի և միավոր աշխատաժամի համար սահմանված նորմի)

Դ` 1 ժամվա դրույքն է (որոշվում է միջինացված (կամ միջին Ամիջ) ամսական աշխատավարձի և ամսական աշխատաժամի նորմի (173.1) հարաբերակցությամբ)

 

Դ =Ամիջ /173.1

 

(14-րդ կետը փոփ. 23.05.13 N 546-Ն)

 

15. Աշխատավարձը հաշվարկվում է նաև գործակիցների կիրառման մեթոդով` 1984 թ. գների նկատմամբ

 

Աշ = Աշգ x ԱՅուր.84 (4.2)*

Աշգմիջ: (81.7 x 1.325)

 

Աշգ` աշխատավարձի հաշվարկման գործակից

ԱՅուր.84 = 81.7 x 1.325, որտեղ

81.7` 1984 թ. նորմերով սահմանված նվազագույն ամսական աշխատավարձի չափ

1.325` 1984 թ. գնացուցակներով (ԵՐԵՐ) ընդունված գործակից` նվազագույն ամսական աշխատավարձից միջին ամսական աշխատավարձի անցման:

ԱՅուր.84` յուրաքանչյուր աշխատանքի համար նախատեսված աշխատավարձի չափն է 1984 թ. գներով

* (4.1) և (4.2) բանաձևերը կիրառելի են ըստ ընտրության:

(15-րդ կետը փոփ., լրաց. 23.05.13 N 546-Ն)

16. Աշխատավարձի միջինացված ցուցանիշը Ամիջ (կամ տվյալ պահին հաշվարկման ենթակա Ամիջ) կայուն ցուցանիշ չէ և միտում ունի պարբերաբար փոփոխվելու` սահմանվող նվազագույն և վիճակագրական տվյալներում գրանցվող (այդ թվում` մեկ ամսվա կտրվածքով) աշխատավարձերի ցուցանիշների տատանումների հետ մեկտեղ:

 

 6. ՆՅՈՒԹԵՐԻ ԱՐԺԵՔԻ ՀԱՇՎԱՐԿ

 

17. Նյութերի արժեքը հաշվարկվում է.

 

Ան=(Ն1 x Գն1 + Ն2 x Գն2 +.....+Նո x Գնո) x 1.05 x Գտրանսպ x 1.02 (5)

 

 

որտեղ՝

Ան՝ նյութերի արժեքն է

Ն1, Ն2, Նո՝ նյութերի ծախսն է նախահաշվային գործող նորմերով

Գն1, Գն2, Գնո՝ նյութերի, պատրաստվածքների և կոնստրուկցիաների արժեքները ընդունվում են նախահաշվային հաշվարկների կազմման ժամանակ՝ գործող գներով։ Գործող գների հիմք է ծառայում ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից հրատարակվող ինֆորմացիոն տեղեկագիրը, իսկ տվյալների բացակայության դեպքում, օրենսդրությամբ սահմանված կարգով

1.05 - այլ նյութերի քանակը հաշվի առնող գործակից

1.02 - փաթեթավորման-պահեստավորման ծախսեր։

(17-րդ կետը փոփ. 23.05.13 N 546-Ն)

18. Տրանսպորտային ծախսերի գործակիցը Գտրանսպ հաշվարկվում է նախահաշիվներ կազմող՝ նախագծային կազմակերպության կողմից` ելնելով շինարարության պայմաններից (շինարարության վայրից, ներկրվող նյութերից ու դրանց տեղափոխման հեռավորությունից)։

19. Տրանսպորտային ծախսերի հաշվարկը կատարվում է թիվ 2 աղյուսակում նշված գործակիցների կիրարկմամբ։

 

 Աղյուսակ 2

 

Հ/հ

ՀՀ մարզը և ՀՀ համայնքը, որտեղ իրականացվում է շինարարությունը

Գտրանսպ %

1

Երևան համայնք

5.72

2

Արմավիրի մարզ

6.15

3

Արարատի մարզ

7.00

4

Արագածոտնի մարզ

6.79

5

Կոտայքի մարզ

6.57

6

Գեղարքունիքի մարզ

8.98

7

Վայոց ձորի մարզ

7.61

8

Լոռու մարզ

8.93

9

Շիրակի մարզ

8.80

10

Սյունիքի մարզ

12.9

11

Տավուշի մարզ

13.20

 

7. ՄԵՔԵՆԱՆԵՐԻ ԵՎ ՄԵԽԱՆԻԶՄՆԵՐԻ ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ ԱՐԺԵՔԻ ՀԱՇՎԱՐԿ

 

20. Մեքենաների և մեխանիզմների շահագործման արժեքը հաշվարկվում է.

 

 Ամեք = (Ժ1 x Ա12 x Ա2.....ԺոԱո) x 1.03            (6)

որտեղ՝

Ամեք՝ մեքենաների և մեխանիզմների շահագործման արժեքն է

Ժ1, Ժ2, Ժո՝ մեքենաների աշխատանքի ժամանակն է

Ա1, Ա2, Աո՝ 1 մեքենա/ժամի արժեքն է (ընդունվում է շահագործող կազմակերպության հետ պայմանագրով կամ շինարարական կազմակերպության հաշվարկային գներով)

1.03 - այլ մեքենաների շահագործման արժեքը հաշվի առնող գործակից:

21. Մեքենաների ու մեխանիզմների շահագործման ծախսերի (1984 թ. գների նկատմամբ) անցման գործակիցը հաշվարկվում է հետևյալ բանաձևով.

 

Kմեք.շահ

 (0.208xԳահ + 0.144xԳՊԲ+0.286xԱշգ+0.321xԳԷՆ

 

(7)

0.959

  

որտեղ`

Գահ = 1470.48՝ ամորտիզացիոն հատկացումների վերահաշվարկման գործակից, ընդունվում է ՀՀ կառավարության կողմից լիազորված պետական մարմնի հրամանով

ԳՊԲ = 2042.63՝ պահեստամասերի արժեքի փոփոխման գործակից, ընդունվում է ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից հրապարակվող ինֆորմացիոն տեղեկագրում բերված տվյալների կամ նախահաշիվներ կազմող՝ նախագծային կազմակերպության կողմից կատարված հաշվարկների հիման վրա

ԳԷՆ՝ էներգիայի տեսակների արժեքի փոփոխման գործակիցն է

 

ԳԷՆ = 0.8Գդիզ.վառ + 0.2ԳԷլ.Էներգ                          (8)

 

որի 80%-ը կազմում է դիզ. վառելիքի արժեքի փոփոխությունը և որոշվում է

 

Գդիզ.վառ

 Ավ x 1.18

 

(9)

0.08

 

Ավ՝ 1 լ վառելիքի արժեքն է գործող գներով

0.08՝ 1 կգ վառելիքի արժեքն է 1984 թ. գների մակարդակով

1.18՝ 1 լիտրից 1 կգ-ի անցման գործակիցը

20 %-ը կազմում է էլեկտրաէներգիայի արժեքի փոփոխությունը և որոշվում է.

 

 Գ Էլ.Էներգ

Աէներգ

 

(10)

0.0325

Աէներգ՝ 1 կվտ ժամ էլեկտրաէներգիայի արժեքն է՝ գործող գներով

0.0325՝ 1 կվտ ժամ էլեկտրաէներգիայի արժեքն է 1984 թ. գների մակարդակով

Աշգ` աշխատավարձի հաշվարկման գործակիցն է։

Kմեք.շահ գործակցի հաշվարկային արժեքը հաշվարկվում և հրապարակվում է ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից:

 

 

Հ/հ

Համապատասխան հատկացումներ

Շահագործման
ծախսերից կազմող բաժնեմասի չափը

1

ամորտիզացիա

0.208

2

պահեստամասեր

0.144

3

աշխատավարձ

0.286

4

վառելանյութ, էլեկտրաէներգիա, քսայուղեր

0.321

 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ բաժնեմասերի գումարը

0.959

(21-րդ կետը փոփ. 23.05.13 N 546-Ն, 16.02.17 N 138-Ն)

8. ՎԵՐԱԴԻՐ ԾԱԽՍԵՐԻ ՀԱՇՎԱՐԿ

 

 22. Վերադիր ծախսերը (Ծվ) հաշվարկվում են ուղղակի ծախսերի արժեքից՝

 

 Ծվ

Ծու x13.3%

 

(11)

100%

  

Ծու՝ ուղղակի ծախսեր

23. 13.3 %՝ ՀՀ քաղաքաշինության նախարարության կողմից հաստատված ուղղակի ծախսերից մասհանվող տոկոսաչափն է։

 

 9. ՇԱՀՈՒՅԹԻ ՉԱՓԻ ՀԱՇՎԱՐԿ

 

 24. Շահույթը (Շ) հաշվարկվում է ուղղակի և վերադիր ծախսերի արժեքից՝

 

Շ =(Ծու + Ծվ) x 11%

 

Ծու՝ ուղղակի ծախսեր

Ծվ՝ վերադիր ծախսեր

25. ՀՀ պետական բյուջեի միջոցների հաշվին իրականացվող շինարարության համար շահույթը սահմանել առավելագույնը 11 %:

 

10. ԱՅԼ ԾԱԽՍԵՐԻ ՀԱՇՎԱՐԿ

 

26. Այլ ծախսերը հաշվարկվում են հետևյալ բանաձևով.

 

 Ծայլ = Ծժկ + Ծկլ լր                                        (13)

 

որտեղ՝

Ծայլ՝ այլ ծախսեր

Ծժկ՝ ժամանակավոր, կենցաղային նշանակության (շարժական կամ հավաքովի) շենքերի և շինությունների, պահեստների, ժամանակավոր ինժեներական ցանցերի (էլեկտրաէներգիա, ջուր, մոտեցնող ճանապարհներ և հարթություններ և այլն) իրական ծախսերն ընդունվում են ՀՀ քաղաքաշինության նախարարության նորմերով (21.08.2001 թ. թիվ 69 հրաման)

Ծկլ՝ շինարարական աշխատանքների վրա կլիմայական պայմանների ազդեցության լրացուցիչ ծախսերն ընդունվում են Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության նախարարության նորմերով (Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության նախարարի 2001 թվականի օգոստոսի 21-ի N 68 հրաման)

Ծլր՝ շինարարության առանձնահատուկ պայմանները հաշվի առնող այլ լրացուցիչ ծախսերն են, որոնք անհրաժեշտ են ՀՀ կառավարության (ՀՀ կառավարման մարմնի) կողմից վերջինիս համար նախատեսվող արտոնությունները հաշվի առնելու համար։

(26-րդ կետը փոփ. 23.05.13 N 546-Ն)

 

11. ՀԱՐԿԵՐ

 

27. ՀՀ օրենքով սահմանված հարկերը հաշվարկվում են ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով։

 

12. ՆԵՂՎԱԾՔԻ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՈՒՄ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԾԱԽՍԵՐ

 

28. Գործող (շահագործվող) օբյեկտներում՝ նեղվածքի պայմաններում շինմոնտաժային աշխատանքների իրականացման համար նախատեսվող ծախսերը հաշվարկվում են EPEP - 85 ժողովածուի մեջ ներառված համապատասխան գործակցի միջոցով։

29. Քաղաքի խիտ կառուցապատված մասում նեղվածքի պայմաններում իրականացվող շինարարությունը առանձնանում է.

1) գոյություն ունեցող ճյուղավորված ստորգետնյա կոմունիկացիոն ցանցերի տեղափոխման և/կամ փոխարինման,

2) նեղվածքի պայմաններում կամ անմիջապես շինհրապարակում նյութերի (կոնստրուկցիաների) պահեստավորման,

3) անվտանգության տեխնիկայի կանոնների պահանջներին համապատասխան շինարարության կազմակերպման նախագծով (ՇԿՆ) նախատեսված վերամբարձ կռունկի (սլաքի պտույտի) սահմանափակ գործողությունների համար լրացուցիչ աշխատանքների կատարման անհրաժեշտությամբ։

 

 13. ՆԱԽԱԳԾԱՆԱԽԱՀԱՇՎԱՅԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՊԱՐՏԱԴԻՐ ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ՆՈՐՄԱՏԻՎԱՅԻՆ (ԿՈՂՄՆՈՐՈՇԻՉ) ԱՐԺԵՔՆԵՐ

 

30. Պետական բյուջեի միջոցներով իրականացվող օբյեկտների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի պարտադիր փորձաքննության համար անհրաժեշտ ծախսերը հաշվարկվում են օբյեկտի նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքների արժեքից՝ ըստ 4 աղյուսակի։

 

 Աղյուսակ 4

 

 

Օբյեկտի նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքների արժեքը (մլն դրամ)

Մասհանվող տոկոսաչափը (մատուցվող ծառայության
ծախսերը %)

1

0.1-ից մինչև 0.5 ներառյալ

12

2

0.5-ից ավելի մինչև 1.0 ներառյալ

11

3

1.0-ից ավելի մինչև 5.0 ներառյալ

10

4

5.0-ից ավելի մինչև 10.0 ներառյալ

9

5

10.0-ից ավելի մինչև 15.0 ներառյալ

8

6

15.0-ից ավելի մինչև 20.0 ներառյալ

7

7

20.0-ից ավելի մինչև 30.0 ներառյալ

6

8

30.0-ից ավելի մինչև 50.0 ներառյալ

5

9

50.0-ից ավելի մինչև 100.0 ներառյալ

3.5

10

100.0-ից ավելի

պայմանագրային

11

Վերոհիշյալ (կողմնորոշիչ) նորմերը սահմանված են նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի ամբողջական ծավալի համար։ Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կրկնակի փորձաքննության անհրաժեշտությամբ թելադրված ծառայության ծախսերը (արժեքը) հաշվարկում են օբյեկտի նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքների արժեքից՝ K = 0.2 գործակցի կիրառմամբ։ Նկուղային հարկերի վերազինման, ինչպես նաև ցոկոլային և այլ տարածքների նախագծերի փորձաքննության արժեքը պայմանագրային է։

 

14. ՓՈՔՐ ԾԱՎԱԼԻ ՇԻՆՄՈՆՏԱԺԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՆԱԽԱՏԵՍՎՈՂ ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ԾԱԽՍԵՐ

 

 Աղյուսակ 5

 

 

Կատարվող աշխատանքների ծավալը

Նախահաշվային արժեքից մասհանվող
տոկոսաչափ (%)

1

1-ից մինչև 25 մլն դրամ ներառյալ

2

2

25-ից մինչև 50 մլն դրամ ներառյալ

1,5

3

50-ից մինչև 100 մլն դրամ ներառյալ

1

15. ՇԻՆՄՈՆՏԱԺԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱՎԱՐՏԻՑ ՀԵՏՈ ՏԱՐԱԾՔԻ ՄԱՔՐՄԱՆ ԵՎ ԳՈՅԱՑԱԾ (ՈՉ ԸՆԹԱՑԻԿ) ԱՂԲԻ ՏԵՂԱՓՈԽՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԾԱԽՍԵՐ

 

 Աղյուսակ 6

 

Աշխատանքների անվանումը

Նախահաշվային արժեքից մասհանվող տոկոսաչափ (%)

Շինմոնտաժային աշխատանքների ավարտից հետո գոյացած աղբի տեղափոխում

0,15

16. ՕԲՅԵԿՏԻ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԾԱԽՍԵՐ

 

 31. Պետական բյուջեի միջոցներով իրականացվող շինարարության ամբողջ ընթացքում մասնագիտական որակավորում ունեցող (արտոնագրված) անձի կողմից` պայմանագրային հիմունքներով տեխնիկական ծառայության մատուցման համար անհրաժեշտ ծախսերը սահմանվում են և հաշվարկվում օբյեկտի շինմոնտաժային աշխատանքների նախահաշվային արժեքից` ըստ 7 աղյուսակում նշված տոկոսաչափի (բացառությամբ 8-րդ աղյուսակում նշված օբյեկտների):

 

 Աղյուսակ 7

 

Հ/հ

 Օբյեկտի շինմոնտաժային աշխատանքների նախահաշվային արժեքը (մլն դրամ)

Ծառայության մատուցման ծախսերի տոկոսաչափ (%)

 

մինչև 50.0 ներառյալ

2

 

50-ից ավելի մինչև 100 ներառյալ

1.8

 

100-ից ավելի մինչև 300 ներառյալ

1.5

 

300-ից ավելի մինչև 500 ներառյալ

1.3

 

500-ից ավելի մինչև 800 ներառյալ

1.2

 

800-ից ավելի մինչև 1000 ներառյալ

1.1

 

1000-ից ավելի

1.0

 

32. Պատմության և մշակույթի հուշարձանների վերականգնման, փոփոխման, ամրակայման, տեղափոխման ու վերանորոգման տեխնիկական հսկողության ծառայության ծախսերի համար նախատեսվում են հետևյալ տոկոսաչափերը` ըստ 8 աղյուսակի:

 

 Աղյուսակ 8

 

Հ/հ

Օբյեկտի շինմոնտաժային աշխատանքների նախահաշվային արժեքը (մլն դրամ)

Ծառայության մատուցման ծախսերի տոկոսաչափ (%)

 

մինչև 20.0 ներառյալ

3.0

 

20-ից ավելի մինչև 35 ներառյալ

2.5

 

35-ից ավելի մինչև 50 ներառյալ

2.0

 

50-ից ավելի մինչև 70 ներառյալ

1.5

 

70-ից ավելի մինչև 90 ներառյալ

1.25

 

90-ից ավելի մինչև 120 ներառյալ

1.0

 

120-ից ավելի մինչև 200 ներառյալ

0.75

 

200-ից ավելի մինչև 250 ներառյալ

0.6

 

250-ից ավելի մինչև 300 ներառյալ

0.5

 

300-ից ավելի մինչև 350 ներառյալ

0.4

 

350-ից ավելի

0.25

 

17. ՕԲՅԵԿՏԻ ՀԵՂԻՆԱԿԱՅԻՆ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԾԱԽՍԵՐ

 

33. Հեղինակային հսկողության մատուցվող ծառայության ծախսերը հաշվարկվում են օբյեկտի շինմոնտաժային աշխատանքների նախահաշվային արժեքից` ըստ 9-րդ աղյուսակում տրված տոկոսաչափի (բացառությամբ 10-րդ աղյուսակում նշված օբյեկտների):

 

 Աղյուսակ 9

 

Շինարարության տեսակը

Ծառայության մատուցման
ծախսերի տոկոսաչափ (%)

Արտադրական նշանակության օբյեկտներ

0.4

Բնակարանային և քաղաքացիական նշանակության օբյեկտներ

0.6

 

34. Պատմության և մշակույթի հուշարձանների վերականգնման, փոփոխման, ամրակայման, տեղափոխման ու վերանորոգման հեղինակային հսկողության ծառայության ծախսերի համար նախատեսվում են հետևյալ տոկոսաչափերը` ըստ 10 աղյուսակի:

 

 Աղյուսակ 10

 

Հ/հ

Օբյեկտի շինմոնտաժային աշխատանքների նախահաշվային արժեքը (մլն դրամ)

Ծառայության մատուցման ծախսերի տոկոսաչափ (%)

 

մինչև 20.0 ներառյալ

1.5

 

20-ից ավելի մինչև 35 ներառյալ

1.4

 

35-ից ավելի մինչև 50 ներառյալ

1.3

 

50-ից ավելի մինչև 70 ներառյալ

1.2

 

70-ից ավելի մինչև 90 ներառյալ

1.1

 

90-ից ավելի մինչև 120 ներառյալ

0.95

 

120-ից ավելի մինչև 150 ներառյալ

0.75

 

150-ից ավելի մինչև 200 ներառյալ

0.5

 

200-ից ավելի մինչև 250 ներառյալ

0.4

 

250-ից ավելի մինչև 300 ներառյալ

0.35

 

300-ից ավելի մինչև 350 ներառյալ

0.33

 

350-ից ավելի

0.3

 

18. ՆԱԽԱԳԾԱՆԱԽԱՀԱՇՎԱՅԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՄՇԱԿՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ԾԱԽՍԵՐ

 

35. Շինարարական աշխատանքների արժեքի նախնական հաշվարկները ձևակերպվում են համաձայն ձևի:

36. Կարգի ձևի 3-րդ (աշխատանքի անվանում) և 10-րդ (նյութի անվանում) սյունակներում անհրաժեշտ է տալ աշխատատեսակների, նյութերի տեսակների և չափերի վերաբերյալ մանրամասն նկարագրություն, որը նույնությամբ անհրաժեշտ է ընդգրկել մրցութային ծավալաթերթերում:

 

Հայաստանի Հանրապետության

կառավարության աշխատակազմի

ղեկավար

Դ. Սարգսյան
 

Ձև

 

Ն Ա Խ Ա Հ Ա Շ Ի Վ

 

ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱՐԺԵՔԻ

 

NN ը/կ

Հիմնա- վորում

Աշխա-տանքի անվա-նումը

Չափի միա-վորը

Մեկ միա-վորի ընդհանուր արժեքը (հազ. դրամ)

Այդ թվում`

 

Ընդհանուր
արժեքը հազ. դրամ

Նյութերի արժեքը հազ. դրամ

աշխատա-վարձը

մեխ-ի շահագործ-ման արժեքը

նյութերի ծախսը և արժեքը 1 միավորի

 

ըստ նոր-մերի

գոր-ծող գնե-րով

ըստ նոր-մերի

գոր-ծող գնե-րով

անվա-նում

ինֆորմացիոն տեղեկագրի համապատասխան գլխի և տողի համարները (հիմք ընդունելով տվյալ պահի դրությամբ վերջին անգամ հրապարակված ինֆորմացիոն տեղեկագիրը)

չափի միա-վորը

քա-նակը

արժեք

ընդհա-նուր արժեքը

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 

(հավելվածը փոփ., լրաց. 23.05.13 N 546-Ն, լրաց. 15.01.15 N 21-Ն, փոփ. 16.02.17 N 138-Ն)