Համարը 
N 22-Ն
Տեսակը 
Ինկորպորացիա
Տիպը 
Հրաման
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀԳՏ 2009.12.30/34(352) Հոդ.455
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
Առողջապահության նախարար
Ընդունման ամսաթիվը 
02.12.2009
Ստորագրող մարմինը 
Առողջապահության նախարար
Ստորագրման ամսաթիվը 
02.12.2009
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
09.01.2010
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 

Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐԻ ՀՐԱՄԱՆԸ ՔԻՄԻԱԿԱՆ ՄԱՔՐՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ, ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆ ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ 2.2.5-014-09 ՍԱՆԻՏԱՐԱԿԱՆ ԿԱՆՈՆՆԵՐԸ ԵՎ ՆՈՐՄԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

«Գրանցված է»

ՀՀ արդարադատության

նախարարության կողմից

18 դեկտեմբերի 2009 թ.

Պետական գրանցման թիվ 10009462

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

 

ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐ

 

2 դեկտեմբերի 2009 թ. 
ք. Երևան

N 22-Ն

 

Հ Ր Ա Մ Ա Ն

 

ՔԻՄԻԱԿԱՆ ՄԱՔՐՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ, ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆ ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ 2.2.5-014-09 ՍԱՆԻՏԱՐԱԿԱՆ ԿԱՆՈՆՆԵՐԸ ԵՎ ՆՈՐՄԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Հիմք ընդունելով «Հայաստանի Հանրապետության բնակչության սանիտարահամաճարակային անվտանգության ապահովման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 4-րդ հոդվածը, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2002 թվականի օգոստոսի 15-ի «Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության պետական հիգիենիկ և հակահամաճարակային ծառայությունը և դրա ենթակայության մարմինները վերակազմակերպելու և Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության պետական հիգիենիկ և հակահամաճարակային տեսչության կանոնադրությունն ու կառուցվածքը հաստատելու մասին» N1316-Ն որոշմամբ հաստատված Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության պետական հիգիենիկ և հակահամաճարակային տեսչության կանոնադրության 7-րդ կետի «ե» ենթակետը՝ ելնելով բնակչության առողջության պահպանման շահերից՝ քիմիական մաքրման աշխատանքներ իրականացնող կազմակերպություններում աշխատողների անվտանգության և առողջության պահպանման սանիտարական կանոնները և նորմերը սահմանելու նպատակով,

 

Հրամայում եմ՝

 

Հաստատել «Քիմիական մաքրման աշխատանքներ իրականացնող կազմակերպությունների շահագործման, աշխատողների անվտանգության առողջության պահպանման» 2.2.5-014-09 սանիտարական կանոնները և նորմերը` համաձայն հավելվածի:

 

Նախարար`

Հ. Քուշկյան

 

 

Հավելված

ՀՀ առողջապահության նախարարի

2009 թվականի դեկտեմբերի 2-ի

N 22-Ն հրամանի

ՍԱՆԻՏԱՐԱԿԱՆ ԿԱՆՈՆՆԵՐ ԵՎ ՆՈՐՄԵՐ

 

ՔԻՄԻԱԿԱՆ ՄԱՔՐՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ, ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆ ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ

 

2.2.5-014-09

 

1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ ԵՎ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՈԼՈՐՏ

 

1. Սույն սանիտարական կանոնները և նորմերը (այսուհետ՝ Կանոններ) սահմանում են քիմիական մաքրման աշխատանքներ իրականացնող կազմակերպություններում (այսուհետ` քիմիական մաքրման կազմակերպություններ) աշխատողների անվտանգությանը և առողջության պահպանմանը ներկայացվող հիգիենիկ պահանջները:

2. Սույն Կանոնները տարածվում են քիմիական մաքրման կազմակերպությունների տեղակայման, նախագծման, շինարարության և շահագործման, ինչպես նաև քիմիական մաքրման տեխնոլոգիական գործընթացի, քիմիական մաքրում իրականացնող արտադրական սարքավորումների և քիմիական մաքրման նպատակով կիրառվող քիմիական նյութերի վրա:

 

2. ՔԻՄԻԱԿԱՆ ՄԱՔՐՄԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՏԵՂԱԿԱՅՄԱՆԸ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՀԻԳԻԵՆԻԿ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ

 

3. (կետն ուժը կորցրել է 21.02.17 N 07-Ն)

4. Քիմիական մաքրման կազմակերպությունների իրերի ընդունման և բացթողման բաժինները (կետերը) կարող են տեղադրվել բնակելի և հասարակական շենքերում` բացառությամբ մանկական, դպրոցական և առողջապահական կազմակերպությունների: Բնակելի և հասարակական շենքերում տեղակայված իրերի ընդունման և բացթողման բաժինները (կետերը) ունենում են առանձին մուտք:

 

3. ՔԻՄԻԱԿԱՆ ՄԱՔՐՄԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ ՍԵՆՔԵՐԻՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՀԻԳԻԵՆԻԿ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ

 

5. Քիմիական մաքրման կազմակերպությունների արտադրական սենքերում ապահովվում է տեխնոլոգիական գործընթացի հոսքայնությունը` բացառելով ընդունվող (կեղտոտ) և հանձնվող (մաքուր) իրերի շփումը:

6. Քիմիական մաքրման կազմակերպություններում իրերի առաջնային տեսակավորման, կեղտաբծերի հեռացման, օրգանական լուծիչներով իրերի մաքրման, լվացող միջոցների լուծույթներով իրերի մշակման և խոնավ-ջերմային մշակման բաժինները առանձնացվում են:

7. Արտադրական սենքերի պատերի, առաստաղի և հատակի հարդարումը կատարվում է ոչ ադսորբցող (ոչ կլանող) նյութերով` քիմիական նյութերի կուտակումը բացառելու նպատակով: Հատակի երեսապատման նյութերը քիմիապես կայուն են և անջրաթափանց: Հատակը ունի թեքություն դեպի հատականցքը` խոնավ մաքրման ժամանակ առաջացող կեղտաջրերի հեռացման համար:

 

4. ՔԻՄԻԱԿԱՆ ՄԱՔՐՄԱՆ ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՆԵՐԻՆ ԵՎ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՀԻԳԻԵՆԻԿ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ

 

8. Քիմիական մաքրման կազմակերպությունների արտադրական սենքերում իրականացվում է մեխանիկական ներհոս-արտաձիգ օդափոխանակություն:

9. Քիմիական մաքրման մեքենաները հերմետիկ են: Իրերի յուրաքանչյուր խմբաքանակի մաքրման գործընթացում քիմիական մաքրման մեքենաները աշխատում են չընդհատվող և փակ ցիկլով:

10. Քիմիական մաքրման մեքենաները լուծիչների գոլորշիների կլանման նպատակով ունեն ադսորբերներ (կլանիչներ):

11. Քիմիական մաքրման մեքենաները լուծիչների գոլորշիների մաքրման և վերականգնման համար ունեն զտիչներ և թորման սարքեր` լուծիչների կրկնակի օգտագործման նպատակով:

12. Կեղտաբծերի հանման և գոլորշու ներգործմամբ իրերի մաքրման աշխատասեղանները սարքավորվում են տեղային արտաձիգ օդափոխությամբ:

13. Չոր մաքրումից հետո իրերը տեղակայվում են առանձնացված տեղամասում` լուծույթների մնացորդային քանակությունների հեռացման նպատակով:

14. Քիմիական ռեակտիվների և պատրաստուկների պահեստներում իրականացվում է բնական օդափոխություն:

15. Քիմիական նյութերը տեղամասերում պահվում են տեղային արտաձիգ օդափոխությամբ սարքավորված պահարաններում:

 

5. ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ ՍԱՆԻՏԱՐԱԿԵՆՑԱՂԱՅԻՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՈՎ ԱՊԱՀՈՎՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

16. Քիմիական մաքրման կազմակերպությունների սանիտարակենցաղային սենքի կառուցվածքը համապատասխանում է ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի 2001 թվականի հոկտեմբերի 1-ի «Նորմատիվատեխնիկական ակտերի կանոնակարգման մասին» N 82 հրամանի համաձայն ՀՀ տարածքում գործող ՍՆիՊ 2.09.04-87 «Ադմինիստրատիվ և կենցաղային շենքեր» շինարարական նորմերի և կանոնների պահանջներին:

17. Քիմիական մաքրման կազմակերպությունների աշխատողները ապահովվում են սանիտարա-կենցաղային հարմարություններով` սննդի ընդունման սենյակ, հանդերձարան, զուգարան: Վերջինիս կառուցվածքը և շահագործումը իրականացվում է համաձայն ՀՀ առողջապահության նախարարի 2009 թվականի ապրիլի 16-ի N 06-Ն հրամանով հաստատված «Հասարակական զուգարաններին ներկայացվող հիգիենիկ պահանջներ» N 2-III-2.13 սանիտարական կանոնների և նորմերի պահանջների:

 

6. ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԶՆՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ԱՆՀԱՏԱԿԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԸ

 

18. Քիմիական մաքրման կազմակերպությունների արտադրական միջավայրի և աշխատանքային գործընթացի վնասակար և վտանգավոր գործոնների ազդեցությանը ենթարկվող աշխատողները ենթակա են պարտադիր նախնական և պարբերական բժշկական զննության` համաձայն ՀՀ առողջապահության նախարարի 2005 թվականի օգոստոսի 15-ի N 756-Ն հրամանով հաստատված «Աշխատանքի հիգիենիկ դասակարգումը ըստ արտադրական միջավայրի վնասակար և վտանգավոր գործոնների, աշխատանքային գործընթացի ծանրության և լարվածության ցուցանիշների» սանիտարական կանոնների և նորմերի 4.1.4 կետի:

19. Քիմիական մաքրման կազմակերպությունների իրերի ընդունման և հանձնման բաժինների (կետերի) աշխատողները ենթակա են նախնական (աշխատանքի ընդունվելիս) և պարբերական (աշխատանքի ընթացքում) բժշկական զննության` համաձայն ՀՀ կառավարության 2003 թվականի մարտի 27-ի «Առողջական վիճակի պարտադիր նախնական (աշխատանքի ընդունվելիս) և պարբերական բժշկական զննության կարգը, գործունեության ոլորտների, որոնցում զբաղված անձինք ենթակա են առողջական վիճակի պարտադիր զննության և բժշկական զննության ծավալի ու հաճախականության ցանկը, անձնական սանիտարական (բժշկական) գրքույկի, բժշկական զննության ենթակա անձանց անվանացանկը, անձին ժամանակավորապես աշխատանքի չթույլատրելու մասին որոշման ձևերը հաստատելու մասին» N 347-Ն որոշման:

20. Քիմիական մաքրման կազմակերպություններում չի թույլատրվում մինչև 18 տարեկան անձանց, հղի և մինչև մեկ տարեկան երեխա խնամող կանանց աշխատանքը` համաձայն ՀՀ կառավարության 2005 թվականի դեկտեմբերի 29-ի «Մինչև 18 տարեկան անձանց, հղի և մինչև մեկ տարեկան երեխա խնամող կանանց համար ծանր և վնասակար համարվող աշխատանքների ցանկը հաստատելու մասին» N 2308-Ն որոշման:

21. Քիմիական մաքրման կազմակերպությունների աշխատողները ապահովվում են անհատական պաշտպանության միջոցներով` համաձայն ՀՀ առողջապահության նախարարի 2005 թվականի օգոստոսի 15-ի N 756-Ն հրամանով հաստատված «Աշխատանքի հիգիենիկ դասակարգումը ըստ արտադրական միջավայրի վնասակար և վտանգավոր գործոնների, աշխատանքային գործընթացի ծանրության և լարվածության ցուցանիշների» սանիտարական կանոնների և նորմերի 4.1.3 կետի` ՀՀ կառավարության 2004 թվականի նոյեմբերի 11-ի «Անհատական պաշտպանության միջոցների տեխնիկական կանոնակարգը հաստատելու մասին» N 1631-Ն որոշմամբ հաստատված Տեխնիկական կանոնակարգի պահանջների կատարումն ապահովող ստանդարտների ցանկին համապատասխան:

 

7. ԱՇԽԱՏԱՏԵՂԵՐԻՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՀԻԳԻԵՆԻԿ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ

 

22. Քիմիական մաքրման կազմակերպությունների աշխատատեղերում ջեռուցմանը, օդափոխմանը, օդի լավորակմանը, լուսավորմանը ներկայացվող հիգիենիկ պահանջները սահմանվում են համաձայն ՀՀ առողջապահության նախարարի 2005 թվականի օգոստոսի 15-ի N 756-Ն հրամանով հաստատված «Աշխատանքի հիգիենիկ դասակարգումը ըստ արտադրական միջավայրի վնասակար և վտանգավոր գործոնների, աշխատանքային գործընթացի ծանրության և լարվածության ցուցանիշների» սանիտարական կանոնների և նորմերի 3.2 և 3.3 կետերի պահանջների:

23. Միկրոկլիմային ներկայացվող հիգիենիկ պահանջները սահմանվում են համաձայն ՀՀ առողջապահության նախարարի 2005 թվականի սեպտեմբերի 16-ի N 842-Ն հրամանով հաստատված «Արտադրական սենքերի միկրոկլիմայի» ՍՆ N 2.2.4-001-05 սանիտարական նորմերի պահանջների:

 

8. ՔԻՄԻԱԿԱՆ ՄԱՔՐՄԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄԸ ԵՎ ԿՈՅՈՒՂԻՆ

 

24. Քիմիական մաքրման կազմակերպությունների ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի կառուցվածքը համապատասխանում է ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի 2001 թվականի հոկտեմբերի 1-ի «Նորմատիվատեխնիկական ակտերի կանոնակարգման մասին» N 82 հրամանի համաձայն ՀՀ տարածքում գործող ՍՆԻՊ 2.04.01-85 «Շենքերի ներքին ջրամատակարարում և կոյուղի», ՍՆԻՊ 2.04.02-84* «Ջրամատակարարում. Արտաքին ցանցեր և կառույցներ» և ՍՆԻՊ 2.04.03-85 «Կոյուղի. Արտաքին ցանցեր և կառուցվածքներ» շինարարական նորմերի և կանոնների պահանջների:

25. Խմելու ջրի որակը համապատասխանում է ՀՀ առողջապահության նախարարի 2002 թվականի դեկտեմբերի 25-ի N 876 հրամանով հաստատված «Խմելու ջուր: Ջրամատակարարման կենտրոնացված համակարգերի ջրի որակին ներկայացվող հիգիենիկ պահանջներ: Որակի հսկողություն» N 2-III-Ա 2-1 սանիտարական նորմերի և և կանոնների պահանջների:

(հավելվածը փոփ. 21.02.17 N 07-Ն)