Համարը 
N 320
Տեսակը 
Պաշտոնական Ինկորպորացիա
Տիպը 
Որոշում
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀՊՏ 2000.06.22/13(111)
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
ՀՀ կառավարություն
Ընդունման ամսաթիվը 
15.06.2000
Ստորագրող մարմինը 
ՀՀ վարչապետ
Ստորագրման ամսաթիվը 
15.06.2000
Վավերացնող մարմինը 
ՀՀ Նախագահ
Վավերացման ամսաթիվը 
15.06.2000
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
02.07.2000
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 

Կապեր այլ փաստաթղթերի հետ

ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄԸ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՆՄՈՒՇԻ ԱՎԱՐՏԱԿԱՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՁԵՎԵՐԸ, ՀՀ ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԱՎԱՐՏԱԿԱՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԻ (ԴԻՊԼՈՄԻ) ՄԻԱՍՆԱԿԱՆ ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ ՆՄՈՒՇԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

040.0320.15.06.00

 

«Վավերացնում եմ»
Հայաստանի Հանրապետության
Նախագահ Ռ. Քոչարյան
15 հունիսի 2000 թ.

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

 

15 հունիսի 2000 թվականի N 320
քաղ. Երևան

 

ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՆՄՈՒՇԻ ԱՎԱՐՏԱԿԱՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՁԵՎԵՐԸ, Հայաստանի Հանրապետության բարձրագույն մասնագիտական կրթության ավարտական փաստաթղթի (դիպլոմի) միասնական հավելվածի նմուշը ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

(վերնագիրը լրաց. 23.11.07 N 1412-Ն)

 

«Կրթության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 36 հոդվածի 6-րդ կետին համապատասխան` Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.

Հաստատել կրթության պետական նմուշի ավարտական փաստաթղթերի հետևյալ ձևերը, Հայաստանի Հանրապետության բարձրագույն մասնագիտական կրթության ավարտական փաստաթղթի (դիպլոմի) միասնական հավելվածի նմուշը (կցվում են).

ա) հիմնական կրթության վկայական,

բ) հիմնական կրթության գերազանցության վկայական,

գ) միջնակարգ կրթության ատեստատ,

դ) միջնակարգ կրթության գերազանցության ատեստատ,

ե) միջնակարգ (լրիվ) ընդհանուր կրթության վկայական` արծաթե մեդալով,

ե1) նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) կրթության դիպլոմ (ձևը կցվում է),

ե2) նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) կրթության գերազանցության դիպլոմ (ձևը կցվում է),

ե3) նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) կրթության դիպլոմի ներդիր` համաձայն N 5 հավելվածի,

ե4) նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) կրթության գերազանցության դիպլոմի ներդիր` համաձայն N 6 հավելվածի,

զ) միջին մասնագիտական կրթության դիպլոմ,

զ1) միջին մասնագիտական կրթության դիպլոմի ներդիր` համաձայն N 7 հավելվածի,

է) միջին մասնագիտական կրթության գերազանցության դիպլոմ,

է1) միջին մասնագիտական կրթության գերազանցության դիպլոմի ներդիր` համաձայն N 8 հավելվածի,

ը) բարձրագույն մասնագիտական կրթության բակալավրի դիպլոմ,

թ) բարձրագույն մասնագիտական կրթության բակալավրի գերազանցության դիպլոմ,

ժ) բարձրագույն մասնագիտական կրթության դիպլոմավորված մասնագետի, անընդհատ և ինտեգրացված կրթության դիպլոմ,

ժա) բարձրագույն մասնագիտական կրթության դիպլոմավորված մասնագետի, անընդհատ և ինտեգրացված կրթության գերազանցության դիպլոմ,

ժբ) բարձրագույն մասնագիտական կրթության մագիստրոսի դիպլոմ,

ժգ) բարձրագույն մասնագիտական կրթության մագիստրոսի գերազանցության դիպլոմ,

ժդ) հետբուհական մասնագիտական կրթության դիպլոմ (բժիշկ-մասնագետի, մասնագետի, դեղագետ-մասնագետի, հետազոտողի):

ժե) բարձրագույն մասնագիտական կրթության ավարտական փաստաթղթի (դիպլոմի) միասնական հավելվածի նմուշը` հայերենով և անգլերենով` համաձայն հավելվածի:

(որոշումը լրաց. 04.07.02 N 971-Ա, 22.02.07 N 207-Ն, 23.11.07 N 1412-Ն, 13.02.08 N 198-Ն, լրաց., փոփ. 19.03.15 N 251-Ն, փոփ. 06.04.17 N 350-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության
վարչապետ

Ա. Մարգարյան

 

Հաստատված է

ՀՀ կառավարության 2000 թվականի

հունիսի 15-ի N 320 որոշմամբ

 

 Ն Մ ՈՒ Շ

Ներմուծեք նկարագրությունը_11338

 

 

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ

 

 

 

Վ Կ Ա Յ Ա Կ Ա Ն

 

 

 

ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ

 

 

 

Ներմուծեք նկարագրությունը_11344

(ձևը խմբ. 22.02.07 N 207-Ն, 13.02.08 N 198-Ն, 22.12.11 N 1915-Ն, 06.04.17 N 350-Ն)


Հաստատված է

ՀՀ կառավարության 2000 թվականի

հունիսի 15-ի N 320 որոշմամբ

 

Ն Մ ՈՒ Շ

 

Ներմուծեք նկարագրությունը_11338

 

 

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ

 

 

 

Վ Կ Ա Յ Ա Կ Ա Ն

 

 

 

ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ

 

 

 

 

Ներմուծեք նկարագրությունը_11345

 

(ձևը խմբ. 22.02.07 N 207-Ն,13.02.08 N 198-Ն, 22.12.11 N 1915-Ն, 06.04.17 N 350-Ն)

 

 

Հաստատված է

ՀՀ կառավարության 2000 թվականի

հունիսի 15-ի N 320 որոշմամբ

 

Ն Մ ՈՒ Շ

 

Ներմուծեք նկարագրությունը_11338

 

 

 

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ

 

 

 

 

Ա Տ Ե Ս Տ Ա Տ

 

 

 

 

 

ՄԻՋՆԱԿԱՐԳ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ

 

 

 

Ներմուծեք նկարագրությունը_11595

Ներմուծեք նկարագրությունը_11833

(ձևը խմբ. 22.02.07 N 207-Ն, 13.02.08 N 198-Ն, 22.12.11 N 1915-Ն, 06.04.17 N 350-Ն)

 

Հաստատված է

ՀՀ կառավարության 2000 թվականի

հունիսի 15-ի N 320 որոշմամբ

 

Ն Մ ՈՒ Շ

 

Ներմուծեք նկարագրությունը_11338

 

 

 

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ

 

 

 

Ա Տ Ե Ս Տ Ա Տ

 

 

 

ՄԻՋՆԱԿԱՐԳ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ

 

 

 

Ներմուծեք նկարագրությունը_11834Ներմուծեք նկարագրությունը_11835

(ձևը խմբ. 22.02.07 N 207-Ն, 13.02.08 N 198-Ն, 22.12.11 N 1915-Ն, 06.04.17 N 350-Ն)


Հաստատված է
ՀՀ կառավարության 2000 թվականի
հունիսի 15-ի N 320 որոշմամբ

 

Ներմուծեք նկարագրությունը_18611

Ներմուծեք նկարագրությունը_18614

Ներմուծեք նկարագրությունը_18615

 

 

Ձև

 

Ն Մ ՈՒ Շ

 

 

 

 

 

Ներմուծեք նկարագրությունը_951

 

 

Դ Ի Պ Լ Ո Մ

Д И П Л О М

D I P L O M A

 

Ներմուծեք նկարագրությունը_1273

 

 

(ձևը լրաց. 04.07.02 N 971-Ա)


Ձև

 

 Ն Մ ՈՒ Շ

 

 

Ներմուծեք նկարագրությունը_951

 

 

Դ Ի Պ Լ Ո Մ

Д И П Л О М

D I P L O M A

 

Ներմուծեք նկարագրությունը_1274

 

(ձևը լրաց. 04.07.02 N 971-Ա)

Հաստատված է
ՀՀ կառավարության 2000 թվականի
հունիսի 15-ի N 320 որոշմամբ

 

Ներմուծեք նկարագրությունը_18621

Ներմուծեք նկարագրությունը_18616

 

Հաստատված է
ՀՀ կառավարության 2000 թվականի
հունիսի 15-ի N 320 որոշմամբ

 

Ներմուծեք նկարագրությունը_18621

Ներմուծեք նկարագրությունը_18617

 

Հաստատված է
ՀՀ կառավարության 2000 թվականի
հունիսի 15-ի N 320 որոշմամբ

 

Ներմուծեք նկարագրությունը_18621

Ներմուծեք նկարագրությունը_18618

 

Հաստատված է
ՀՀ կառավարության 2000 թվականի
հունիսի 15-ի N 320 որոշմամբ

 

 

Ներմուծեք նկարագրությունը_18621

Ներմուծեք նկարագրությունը_18619

 

Հաստատված է
ՀՀ կառավարության 2000 թվականի
հունիսի 15-ի N 320 որոշմամբ

 

Ներմուծեք նկարագրությունը_18621

Ներմուծեք նկարագրությունը_18620

 

Հաստատված է
ՀՀ կառավարության 2000 թվականի
հունիսի 15-ի N 320 որոշմամբ

 

Ներմուծեք նկարագրությունը_18621

Ներմուծեք նկարագրությունը_18622

 

Հաստատված է
ՀՀ կառավարության 2000 թվականի
հունիսի 15-ի N 320 որոշմամբ

 

Ներմուծեք նկարագրությունը_18621

Ներմուծեք նկարագրությունը_18623

 

Հաստատված է
ՀՀ կառավարության 2000 թվականի
հունիսի 15-ի N 320 որոշմամբ

 

Ներմուծեք նկարագրությունը_18621

Ներմուծեք նկարագրությունը_18624

 

Հաստատված է
ՀՀ կառավարության 2000 թվականի
հունիսի 15-ի N 320 որոշմամբ

 

 

Ներմուծեք նկարագրությունը_18621

Ներմուծեք նկարագրությունը_18625

(նմուշը փոփ. 26.06.14 N 647-Ա)

 

 

 

Հաստատված է

ՀՀ կառավարության 2000 թվականի

հունիսի 15-ի N 320 որոշմամբ

 

Ն Մ ՈՒ Շ

 

Ներմուծեք նկարագրությունը_18754

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ
ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՆԵՐԴԻՐ

ՆԱԽՆԱԿԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ

(ԱՐՀԵՍՏԱԳՈՐԾԱԿԱՆ) ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ

N ______ ԴԻՊԼՈՄԻ
(առանց դիպլոմի անվավեր է)

_______________________________________________________________
(ազգանունը, անունը, հայրանունը )

Ուսումնական հաստատությունը

____________________________

____________________________

Մասնագիտությունը

____________________________

____________________________

Որակավորումը

____________________________

____________________________

Ուսուցման տևողությունը

____________________________

Ուսուցման ձևը

____________________________

Ուսուցման հիմքը

____________________________

____________________________

Գրանցման համարը

____________________________

 

 

______________________________________________________________-ի

(ազգանունը, անունը, հայրանունը)

ուսումնական բեռնվածության առավելագույն ծավալը և ուսումնառության ընթացքում ցուցաբերած առաջադիմությունն ըստ առարկաների

 

NN

ը/կ

 

Առարկայի

անվանումը

 

ՈՒսումնական

բեռնվածության

առավելագույն

ծավալը

(ժամ)

 Գնահատականը

 Կրեդիտները

 1.        
 2.        
 3.        
 4.        
 5.        
 6.        
 7.        
 8.        
 9.        
 10.        
 11.        
 12.        
 13.        
 14.        
 15.        
 16.        
 17.        
 18.        
 19.        
 20.        
 21.        
 22.        
 23.        

 

Հանձնած միջնակարգ (լրիվ) ընդհանուր կրթության ավարտական քննությունները և ստացած գնահատականները

NN

ը/կ

Առարկայի անվանումը

Գնահատականը

 1.    
 2.    
 3.    
 4.    
 5.    
 6.    
 7.    
 8.    
 9.    
10.    

Ամփոփիչ ատեստավորման արդյունքները

NN

ը/կ

Առարկայի անվանումը

Գնահատականը

     
     
Դիպլոմային աշխատանքի (նախագծի) արդյունքները

Թեմայի անվանումը

Գնահատականը

   
   
     

 

Տնօրեն _____________

Կ.Տ.  

 

Տնօրենի ուսումնական աշխատանքի

գծով տեղակալ

_____________
Տրված է ___  __________________ 200  թ. _____________

 

(ձևը լրաց. 13.02.08 N 198-Ն)

 

 

 

Հաստատված է

ՀՀ կառավարության 2000 թվականի

հունիսի 15-ի N 320 որոշմամբ

 

Ն Մ ՈՒ Շ

 

Ներմուծեք նկարագրությունը_18754

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ
ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՆԵՐԴԻՐ

ՆԱԽՆԱԿԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ (ԱՐՀԵՍՏԱԳՈՐԾԱԿԱՆ) ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ

ԳԵՐԱԶԱՆՑՈՒԹՅԱՆ

N ______ ԴԻՊԼՈՄԻ
(առանց դիպլոմի անվավեր է)

_______________________________________________________________
(ազգանունը, անունը, հայրանունը )

Ուսումնական հաստատությունը

____________________________

____________________________

Մասնագիտությունը

____________________________

____________________________

Որակավորումը

____________________________

____________________________

Ուսուցման տևողությունը

____________________________

Ուսուցման ձևը

____________________________

Ուսուցման հիմքը

____________________________

____________________________

Գրանցման համարը

____________________________

 

 

______________________________________________________________-ի

(ազգանունը, անունը, հայրանունը)

ուսումնական բեռնվածության առավելագույն ծավալը և ուսումնառության ընթացքում ցուցաբերած առաջադիմությունն ըստ առարկաների

 

NN

ը/կ

 

Առարկայի

անվանումը

 

ՈՒսումնական

բեռնվածության

առավելագույն

ծավալը

(ժամ)

 Գնահատականը

 Կրեդիտները

 1.        
 2.        
 3.        
 4.        
 5.        
 6.        
 7.        
 8.        
 9.        
 10.        
 11.        
 12.        
 13.        
 14.        
 15.        
 16.        
 17.        
 18.        
 19.        
 20.        
 21.        
 22.        
 23.        

 

Հանձնած միջնակարգ (լրիվ) ընդհանուր կրթության ավարտական քննությունները և ստացած գնահատականները

NN

ը/կ

Առարկայի անվանումը

Գնահատականը

 1.    
 2.    
 3.    
 4.    
 5.    
 6.    
 7.    
 8.    
 9.    
10.    

Ամփոփիչ ատեստավորման արդյունքները

NN

ը/կ

Առարկայի անվանումը

Գնահատականը

     
     
Դիպլոմային աշխատանքի (նախագծի) արդյունքները

Թեմայի անվանումը

Գնահատականը

   
   
     

 

Տնօրեն _____________

Կ.Տ.  

 

Տնօրենի ուսումնական աշխատանքի

գծով տեղակալ

_____________
Տրված է ___  __________________ 200  թ. _____________

 

 

(ձևը լրաց. 13.02.08 N 198-Ն)

 

 

 

Հաստատված է

ՀՀ կառավարության 2000 թվականի

հունիսի 15-ի N 320 որոշմամբ

 

Ն Մ ՈՒ Շ

 

Ներմուծեք նկարագրությունը_18754

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ
ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՆԵՐԴԻՐ

ՄԻՋԻՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ

N ______ ԴԻՊԼՈՄԻ
(առանց դիպլոմի անվավեր է)

_______________________________________________________________
(ազգանունը, անունը, հայրանունը )

Ուսումնական հաստատությունը

____________________________

____________________________

Մասնագիտությունը

____________________________

____________________________

Որակավորումը

____________________________

____________________________

Ուսուցման տևողությունը

____________________________

Ուսուցման ձևը

____________________________

Ուսուցման հիմքը

____________________________

____________________________

Գրանցման համարը

____________________________

 

 

______________________________________________________________-ի

(ազգանունը, անունը, հայրանունը)

ուսումնական բեռնվածության առավելագույն ծավալը և ուսումնառության ընթացքում ցուցաբերած առաջադիմությունն ըստ առարկաների

 

NN

ը/կ

 

Առարկայի

անվանումը

 

 

 

ՈՒսումնական

բեռնվածության

առավելագույն

ծավալը

(ժամ)

 

 Գնահատականը

 Կրեդիտները

 1.        
 2.        
 3.        
 4.        
 5.        
 6.        
 7.        
 8.        
 9.        
 10.        
 11.        
 12.        
 13.        
 14.        
 15.        
 16.        
 17.        
 18.        
 19.        
 20.        
 21.        
 22.        
 23.        
 24.        
 25.        
 26.        
 27.        
 28.        
 29.        
 30.        
 31.        
 32.        
 33.        
 34.        
 35.        
 36.        
 37.        
 38.        
 39.        
 40.        
Ամփոփիչ տնտեսական արդյունքները

NN

ը/կ

Առարկայի անվանումը

Գնահատականը

     
     
Դիպլոմային աշխատանքի (նախագծի) արդյունքները

Թեմայի անվանումը

Գնահատականը

   
   
     

 

Տնօրեն _____________

Կ.Տ.  

 

Տնօրենի ուսումնական աշխատանքի

գծով տեղակալ

_____________
Տրված է ___  __________________ 200  թ. _____________

 

 

(ձևը լրաց. 13.02.08 N 198-Ն)

 

 

Հաստատված է

ՀՀ կառավարության 2000 թվականի

հունիսի 15-ի N 320 որոշմամբ

 

Ն Մ ՈՒ Շ

 

Ներմուծեք նկարագրությունը_18754

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ
ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՆԵՐԴԻՐ

ՄԻՋԻՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԳԵՐԱԶԱՆՑՈՒԹՅԱՆ

N ______ ԴԻՊԼՈՄԻ
(առանց դիպլոմի անվավեր է)

_______________________________________________________________
(ազգանունը, անունը, հայրանունը )

Ուսումնական հաստատությունը

____________________________

____________________________

Մասնագիտությունը

____________________________

____________________________

Որակավորումը

____________________________

____________________________

Ուսուցման տևողությունը

____________________________

Ուսուցման ձևը

____________________________

Ուսուցման հիմքը

____________________________

____________________________

Գրանցման համարը

____________________________

 

 

______________________________________________________________-ի

(ազգանունը, անունը, հայրանունը)

ուսումնական բեռնվածության առավելագույն ծավալը և ուսումնառության ընթացքում ցուցաբերած առաջադիմությունն ըստ առարկաների

 

NN

ը/կ

 

Առարկայի

անվանումը

 

 

 

ՈՒսումնական

բեռնվածության

առավելագույն

ծավալը

(ժամ)

 

 Գնահատականը

 Կրեդիտները

 1.        
 2.        
 3.        
 4.        
 5.        
 6.        
 7.        
 8.        
 9.        
 10.        
 11.        
 12.        
 13.        
 14.        
 15.        
 16.        
 17.        
 18.        
 19.        
 20.        
 21.        
 22.        
 23.        
 24.        
 25.        
 26.        
 27.        
 28.        
 29.        
 30.        
 31.        
 32.        
 33.        
 34.        
 35.        
 36.        
 37.        
 38.        
 39.        
 40.        
Ամփոփիչ տնտեսական արդյունքները

NN

ը/կ

Առարկայի անվանումը

Գնահատականը

     
     
Դիպլոմային աշխատանքի (նախագծի) արդյունքները

Թեմայի անվանումը

Գնահատականը

   
   
     

 

Տնօրեն _____________

Կ.Տ.  

 

Տնօրենի ուսումնական աշխատանքի

գծով տեղակալ

_____________
Տրված է ___  __________________ 200  թ. _____________

 

 

(ձևը լրաց. 13.02.08 N 198-Ն)

 

Հավելված
ՀՀ կառավարության 2000 թվականի
հունիսի 15-ի N 320 որոշման

Ներմուծեք նկարագրությունը_18754

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ

 


 ԴԻՊԼՈՄԻ ՀԱՎԵԼՎԱԾ

 

N 000000

 

Սույն դիպլոմի հավելվածը համապատասխանում է Եվրոպական հանձնաժողովի, Եվրախորհրդի և ՅՈՒՆԵՍԿՕ/ՍԵՊԵՍ-ի կողմից մշակված ձևին: Հավելվածը կոչված է տրամադրելու բավարար չափով անկախ տվյալներ, որոնք կբարելավեն որակավորումների (դիպլոմների, աստիճանների, վկայականների և այլնի) միջազգային «թափանցիկությունը» և «արդար» ակադեմիական ու մասնագիտական ճանաչումը: Այն նախատեսված է սույն հավելվածին կցված որակավորման բնօրինակում նշված անձի կողմից ուսումնասիրված և հաջողությամբ ավարտած ուսումնառության բնույթի, մակարդակի, բովանդակության և կարգավիճակի նկարագրությունը ներկայացնելու համար: Այն պետք է զերծ լինի ճանաչման վերաբերյալ ցանկացած սուբյեկտիվ գնահատականից, համարժեքության մասին պնդումներից կամ առաջարկություններից: Անհրաժեշտ է տեղեկություններ զետեղել բոլոր ութ բաժիններում: Այնտեղ, որտեղ դրանք բացակայում են, անհրաժեշտ է ներկայացնել դրանց բացակայության պատճառը:

1. ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՈՐԱԿԱՎՈՐՈՒՄ ՍՏԱՑԱԾ ԱՆՁԻ ՄԱՍԻՆ

 

1.1. Ազգանունը (ազգանունները).

1.2. Անունը (անունները).

1.3. Ծննդյան ամսաթիվը (օրը, ամիսը, տարեթիվը).

1.4. Ուսանողի անհատական համարը կամ կոդը (առկայության դեպքում).

 

2. ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ

 

2.1. Որակավորման անվանումը և շնորհվող կոչումը (առկայության դեպքում) (բնագրի լեզվով).

2.2. Մասնագիտությունը (մասնագիտությունները).

2.3. Որակավորումը շնորհող հաստատության անվանումը և կարգավիճակը (բնագրի լեզվով).

2.4. Ուսուցումն իրականացնող հաստատության անվանումը և կարգավիճակը (2.3-րդ կետում նշվածից տարբեր լինելու դեպքում) (բնագրի լեզվով).

2.5. Դասավանդման (քննության) լեզուն (լեզուները).

 

3. ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՄԱԿԱՐԴԱԿԻ ՄԱՍԻՆ

 

3.1. Որակավորման մակարդակը.

3.2. Ծրագրի պաշտոնական տևողությունը.

3.3. Ընդունելության պահանջը (պահանջները).

 

4. ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՁԵՌՔ ԲԵՐՎԱԾ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

 

4.1. Ուսուցման ձևը.

4.2. Ծրագրային պահանջները.

4.3. Ծրագրին առնչվող մանրամասները (օրինակ, ուսումնական մոդուլները կամ մասնաբաժինները) և անհատական գնահատականները (միավորները, կրեդիտները).

(եթե առկա են այս պաշտոնական տվյալները, ապա անհրաժեշտ է դրանք օգտագործել այստեղ)

4.4. Գնահատման գործող համակարգը և գնահատականների բաշխման ուղեցույցը (առկայության դեպքում).

4.5. Որակավորման համընդհանուր դասակարգումը (բնագրի լեզվով).

 

5. ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ԳՈՐԾԱՌՈՒՅԹԻ ՄԱՍԻՆ

 

5.1. Հետագա ուսման հնարավորությունը.

5.2. Մասնագիտական կարգավիճակը (առկայության դեպքում).

 

6. ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

 

6.1. Լրացուցիչ տեղեկություններ.

6.2. Այլ տեղեկատվական աղբյուրներ.

 

7. ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ ՎԱՎԵՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄԸ

 

7.1. Ամսաթիվը.

7.2. Ստորագրությունը.

7.3. Պաշտոնը.

7.4. Պաշտոնական դրոշմը կամ կնիքը.

 

8. ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԱԶԳԱՅԻՆ ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ԿՐԹԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՄԱՍԻՆ

 

8.1. Կրթական ծրագրերը (տևողությունը).

8.2. Բարձրագույն կրթության որակավորումները.

8.3. Որակի ապահովումը.

8.4. Գնահատման համակարգը.

 

DIPLOMA SUPPLEMENT

 

Ներմուծեք նկարագրությունը_18754

REPUBLIC OF ARMENIA

 


 

N 000000

 

This Diploma Supplement follows the model developed by the European Commission, Council of Europe and UNESCO/CEPES. The purpose of the supplement is to provide sufficient independent data to improve the international ‘transparency’ and fair academic and professional recognition of qualifications (diplomas, degrees, certificates etc.). It is designed to provide a description of the nature, level, context, content and status of the studies that were pursued and successfully completed by the individual named on the original qualification to which this supplement is appended. It should be free from any value judgements, equivalence statements or suggestions about recognition. Information in all eight sections should be provided. Where information is not provided, an explanation should give the reason why.

 

1. INFORMATION IDENTIFYING THE HOLDER OF THE QUALIFICATION

 

1.1. Family name(s):

1.2. Given name(s):

1.3. Date of birth (day/month/year):

1.4. Student identification number or code (if available):

 

2. INFORMATION IDENTIFYING THE QUALIFICATION

 

2.1. Name of qualification and (if applicable) title conferred (in original language):

2.2. Main field(s) of study for the qualification:

2.3. Name and status of awarding institution (in original language):

2.4. Name and status of institution (if different from 2.3) administering studies (in original language):

2.5. Language(s) of instruction/examination:

 

3. INFORMATION ON THE LEVEL OF THE QUALIFICATION

 

3.1. Level of qualification:

3.2. Official length of programme:

3.3. Access requirements(s)

 

4. INFORMATION ON THE CONTENTS AND RESULTS GAINED

 

4.1. Mode of study:

4.2. Programme requirements:

4.3. Programme details: (e.g. modules or units studied), and the individual grades/marks/credits obtained:

(if this information is available on an official transcript this should be used here)

4.4. Grading scheme and, if available, grade distribution guidance:

4.5. Overall classification of the qualification (in original language):

 

5. INFORMATION ON THE FUNCTION OF THE QUALIFICATION

 

5.1. Access to further study:

5.2. Professional status (if applicable):

 

6. ADDITIONAL INFORMATION

 

6.1. Additional information:

6.2. Further information sources:

 

7. CERTIFICATION OF THE SUPPLEMENT

 

7.1. Date:

7.2. Signature:

7.3. Capacity:

7.4. Official stamp or seal:

 

8. INFORMATION ON THE NATIONAL HIGHER EDUCATION SYSTEM

 

8.1. Educational programs (length).

8.2. Higher educational qualifications.

8.3. Quality assurance.

8.4. Assessment system.

(հավելվածը լրաց. 23.11.07 N 1412-Ն)