Համարը 
N 390-Ն
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Որոշում
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀՊՏ 2017.04.20/25(1300) Հոդ.422
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
ՀՀ կառավարություն
Ընդունման ամսաթիվը 
13.04.2017
Ստորագրող մարմինը 
ՀՀ վարչապետ
Ստորագրման ամսաթիվը 
20.04.2017
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
25.04.2017
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 

Կապեր այլ փաստաթղթերի հետ

ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄԸ ԳՆՈՒՄՆԵՐԻ ՊԼԱՆԻ ՁԵՎԸ, ԴՐԱ ԼՐԱՑՄԱՆ, ՀԱՍՏԱՏՄԱՆ ԵՎ ՀՐԱՊԱՐԱԿՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

 

13 ապրիլի 2017 թվականի N 390-Ն

 

ԳՆՈՒՄՆԵՐԻ ՊԼԱՆԻ ՁԵՎԸ, ԴՐԱ ԼՐԱՑՄԱՆ, ՀԱՍՏԱՏՄԱՆ ԵՎ ՀՐԱՊԱՐԱԿՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Հիմք ընդունելով «Գնումների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 5-րդ հոդվածի 1-ին մասի 11-րդ կետը` Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.

1. Հաստատել`

1) Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեի և Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրությամբ ու Հայաստանի Հանրապետության օրենքներով նախատեսված պետական կառավարման մարմինների տնօրինության տակ գտնվող արտաբյուջետային միջոցների հաշվին (այսուհետ` նաև պետական բյուջեի միջոցներ) կատարվելիք գնումների պլանի ձևը` համաձայն N 1 հավելվածի.

2) սույն կետի 1-ին ենթակետում չնշված միջոցների հաշվին (այսուհետ` այլ միջոցներ) կատարվելիք գնումների պլանի ձևը` համաձայն N 2 հավելվածի.

3) գնումների պլանի լրացման, հաստատման և հրապարակման կարգը` համաձայն N 3 հավելվածի.

4) գնումների միասնական անվանացանկի (ԳՄԱ) կառուցվածքը` համաձայն N 4 հավելվածի:

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում 2017 թվականի ապրիլի 25-ից:

 

Հայաստանի Հանրապետության
վարչապետ

Կ. Կարապետյան

 

2017 թ. ապրիլի 20

Երևան

Հավելված N 1

ՀՀ կառավարության 2017 թվականի

ապրիլի 13-ի N 390-Ն որոշման

 

Ձ Ե Վ

 

ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀԱՇՎԻՆ ԿԱՏԱՐՎԵԼԻՔ ԳՆՈՒՄՆԵՐԻ ՊԼԱՆԻ

 

 Պատվիրատուն -----------------------------

(ըստ բյուջետային ծախսերի գերատեսչական դասակարգման)

Ծրագիրը

Անվանումը -----------------------------------

բաժին -- խումբ -- դաս – ծրագիր --

(ըստ բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման)

Գնման առարկայի

Գնման ձևը

Չափի միավորը

Միավորի գինը

Քանակը

Գումարը
(հազ. դրամ)

միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ
դասակարգման

անվանումը

 
 

ապրանքներ

         
 

--

         
 

աշխատանքներ

         
 

--

         
 

ծառայություններ

         
 

--

         
 

 ընդամենը

         

 

Հայաստանի Հանրապետության

կառավարության աշխատակազմի

ղեկավար-նախարար

Դ. Հարությունյան

 

Հավելված N 2

ՀՀ կառավարության 2017 թվականի

ապրիլի 13-ի N 390-Ն որոշման

 

Ձ Ե Վ

 

ԱՅԼ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀԱՇՎԻՆ ԿԱՏԱՐՎԵԼԻՔ ԳՆՈՒՄՆԵՐԻ ՊԼԱՆԻ

 

Պատվիրատուն -----------------------------

Ծրագիրը

Անվանումը -----------------------------------

Ֆինանսավորման աղբյուրը

Գնման առարկայի

Գնման ձևը

Չափի միավորը

Միավորի գինը

Քանակը

Գումարը
(հազ. դրամ)

միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ
դասակարգման

անվանումը

 
 

ապրանքներ

         
 

--

         
 

աշխատանքներ

         
 

--

         
 

ծառայություններ

         
 

--

         
 

 ընդամենը

         

 

Հայաստանի Հանրապետության

կառավարության աշխատակազմի

ղեկավար-նախարար

Դ. Հարությունյան

 

Հավելված N 3

ՀՀ կառավարության 2017 թվականի

ապրիլի 13-ի N 390-Ն որոշման


Կ Ա Ր Գ

 

ԳՆՈՒՄՆԵՐԻ ՊԼԱՆԻ ԼՐԱՑՄԱՆ, ՀԱՍՏԱՏՄԱՆ ԵՎ ՀՐԱՊԱՐԱԿՄԱՆ

 

I. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

 

1. Սույն կարգով կարգավորվում են գնումների պլանի լրացման, հաստատման և հրապարակման հետ կապված հարաբերությունները:

 

II. ԳՆՈՒՄՆԵՐԻ ՊԼԱՆԻ ԼՐԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

 

2. Գնումների պլանի`

1) 1-ին և 2-րդ սյունակներում լրացվում են գնումների միասնական անվանացանկով սահմանված (այսուհետ` անվանացանկ) միջանցիկ ծածկագիրը և անվանումը` անվանացանկի 4-րդ մակարդակին համապատասխան.

2) 3-րդ սյունակում լրացվում է գնման ձևը: Ընդ որում, գնման ձևը լրացնելիս հաշվի է առնվում, որ գնման գինն անվանացանկի 2-րդ մակարդակում նշված ապրանքների, աշխատանքների և ծառայությունների խմբերի հանրագումարն է.

3) 4-րդ սյունակում լրացվում է`

ա. «հատ» բառը, եթե գնման առարկան ձեռք է բերվելու ըստ քանակի,

բ. «կգ» բառը, եթե գնման առարկան ձեռք է բերվելու ըստ կշռի,

գ. «լիտր» բառը, եթե գնման առարկան ձեռք է բերվելու ըստ ծավալի,

դ. «մետր» բառը, եթե գնման առարկան ձեռք է բերվելու մետրով,

ե. «տուփ» բառը, եթե գնման առարկան ձեռք է բերվելու տուփով,

զ. «լրակազմ» բառը, եթե գնման առարկան ձեռք է բերվելու լրակազմով,

է. «մ3» բառը, եթե գնման առարկան ձեռք է բերվելու ըստ ծավալի և «լիտր» չափման միավորը կիրառելի չէ,

ը. «զույգ» բառը, եթե գնման առարկան ձեռք է բերվելու զույգով և «հատ» չափման միավորը կիրառելի չէ,

թ. «սրվակ» բառը, եթե գնման առարկան ձեռք է բերվելու սրվակով,

ժ. «դեղահատ» բառը, եթե գնման առարկան ձեռք է բերվելու դեղահատով,

ժա. «մ2» բառը, եթե գնման առարկան ձեռք է բերվելու քառակուսի մետրով,

ժբ. «տոննա» բառը, եթե գնման առարկան ձեռք է բերվելու տոննայով,

ժգ. «գրամ» բառը, եթե գնման առարկան ձեռք է բերվելու գրամով,

ժդ. «դոզա» բառը, եթե գնման առարկան ձեռք է բերվելու դոզայով,

ժե. «կՎտ/ժ» բառը, եթե գնման առարկան ձեռք է բերվելու կիլովատտ/ժամով,

ժզ. «մլ» բառը, եթե գնման առարկան ձեռք է բերվելու միլիլիտրով,

ժէ. «մմ» բառը, եթե գնման առարկան ձեռք է բերվելու միլիմետրով,

ժը. «րոպե» բառը, եթե գնման առարկան ձեռք է բերվելու րոպեով,

ժթ. «գծամետր» բառը, եթե գնման առարկան ձեռք է բերվելու գծամետրով,

ի. «դրամ» բառը, եթե սույն ենթակետի «ա»-«ժթ» ենթակետերում նշված չափման միավորներից որևէ մեկը կիրառելի չէ.

4) 5-րդ սյունակում նշվում է գնման ենթակա ապրանքների, աշխատանքների և ծառայությունների մեկ միավորի գինը.

5) 6-րդ սյունակում նշվում է գնման ենթակա ապրանքի, աշխատանքի կամ ծառայության քանակը: Ընդ որում, եթե տվյալ տողի «Չափման միավորը» սյունակում նշված է «դրամ», ապա այդ տողի «Քանակը» սյունակում նշվում է «1» թիվը.

6) 7-րդ սյունակում նշվում է գնման ենթակա ապրանքի, աշխատանքի կամ ծառայության ընդհանուր գումարը` հազ. դրամով: Ընդ որում, եթե տվյալ տողի «Չափման միավորը» սյունակում նշված է «դրամ», ապա այդ տողի «Միավորի գինը» սյունակում նշված գումարը հավասար է 7-րդ սյունակում նշված գումարը բաժանած հազարի: Հակառակ դեպքում 7-րդ սյունակում նշվում է «Միավորի գինը» և «Քանակը» սյունակների արտադրյալը բաժանած հազարի:

3. Գնումների պլանում փոփոխությունները կատարվում են սույն կարգի 2-րդ կետով սահմանված պայմաններով լրացումներ կատարվելու ձևով:

 

III. ԳՆՈՒՄՆԵՐԻ ՊԼԱՆԻ ՀԱՍՏԱՏՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

 

4. Պատվիրատուի ղեկավարի կողմից գնումների պլանը հաստատվում է մինչև տվյալ տարվա փետրվարի 1-ը՝ բացառությամբ սույն կարգի 5-րդ և 6-րդ կետերով նախատեսված դեպքերի:

5. Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեի միջոցների հաշվին կատարվելիք գնումների պլանը հաստատվում է յուրաքանչյուր տարվա Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեի կատարումն ապահովող միջոցառումները հաստատելու մասին Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշմամբ` առանձին հավելվածով:

6. Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրությամբ ու Հայաստանի Հանրապետության օրենքներով նախատեսված պետական կառավարման մարմինների արտաբյուջետային միջոցների հաշվին կատարվելիք գնումների պլանները հաստատվում են արտաբյուջետային միջոցների նախահաշիվները հաստատելու մասին Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշմամբ` առանձին հավելվածով՝ բացառությամբ սույն կարգի 7-րդ կետով նախատեսված դեպքերի:

7. Հայաստանի Հանրապետության օրենքներով ստեղծված մշտապես գործող մարմինների, Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական դատարանի, Հայաստանի Հանրապետության մարդու իրավունքների պաշտպանի, Հայաստանի Հանրապետության դատախազության, Հայաստանի Հանրապետության դատական դեպարտամենտի և Հայաստանի Հանրապետության քննչական կոմիտեի դեպարտամենտի արտաբյուջետային միջոցների հաշվին կատարվելիք գնումների պլանը հաստատվում է պատվիրատուի ղեկավարի կողմից` պլանով նախատեսվող գնման ձևերը նախապես համաձայնեցնելով Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարության հետ:

8. Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեի, ինչպես նաև սույն կարգի 7-րդ կետում նշված միջոցների հաշվին կատարվելիք գնումների պլանում փոփոխություններ և լրացումներ կատարվելու դեպքում պատվիրատուն` դրանցում ներառվող գնման ձևերը նախապես համաձայնեցնում է Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարության հետ:

 

IV. ԳՆՈՒՄՆԵՐԻ ՊԼԱՆԻ ՀՐԱՊԱՐԱԿՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

 

9. Գնումների պլանը, ներառյալ դրանում կատարված փոփոխությունները և լրացումները, հաստատվելուն հաջորդող երկու աշխատանքային օրվա ընթացքում պատվիրատուն սահմանված կարգով հրապարակում է տեղեկագրում: Ընդ որում, գնումների պլանում կատարված փոփոխությունները և լրացումները տեղեկագրում հրապարակվում են գնումների պլանի ամբողջական տեսքով:

 

Հայաստանի Հանրապետության

կառավարության աշխատակազմի

ղեկավար-նախարար

Դ. Հարությունյան

 

 

Հավելված N 4

ՀՀ կառավարության 2017 թվականի

ապրիլի 13-ի N 390-Ն որոշման


Կ Ա Ռ Ո Ւ Ց Վ Ա Ծ Ք

 

ԳՆՈՒՄՆԵՐԻ ՄԻԱՍՆԱԿԱՆ ԱՆՎԱՆԱՑԱՆԿԻ

 

1. Գնումների միասնական անվանացանկը կազմված է ութ նիշ ունեցող թվային ծածկագրից, որը փոխկապակցված է գնման առարկա հանդիսացող ապրանքի, աշխատանքի կամ ծառայության անվանման հետ: Թվային ծածկագիրն ունի չորս մակարդակ: Ընդ որում`

1) առաջին մակարդակը ցույց է տալիս այն բաժինը, որում պետք է ներառվի ապրանքի, աշխատանքի կամ ծառայության անվանախումբը (XX000000).

2) երկրորդ մակարդակը` խումբը, ցույց է տալիս բաժնում ապրանքի, աշխատանքի կամ ծառայության անվանախումբը (XXX00000).

3) երրորդ մակարդակը` դասը, ցույց է տալիս անվանախմբում ապրանքի, աշխատանքի կամ ծառայության անվանումը (XXXX0000).

4) չորրորդ մակարդակը` դասակարգիչը, ցույց է տալիս անվանման մեջ ներառվող` վերջնական սպառման ապրանքը, աշխատանքը կամ ծառայությունը (XXXXX000):

2. Առաջին մակարդակը բաղկացած է հետևյալ բաժիններից`

 

03000000

Գյուղատնտեսական, ֆերմերային տնտեսության, ձկնորսության, անտառային տնտեսության և դրանց հետ կապված արտադրանք

09000000

Նավթամթերք, վառելիք, էլեկտրականություն և էներգիայի այլ աղբյուրներ

14000000

Հանքարդյունաբերությանը վերաբերող արտադրանք, հիմնական մետաղներ և հարակից արտադրանք

15000000

Սննդամթերք, ըմպելիք, ծխախոտ և հարակից արտադրանք

16000000

Գյուղատնտեսական սարքավորումներ

18000000

Հագուստ, կոշկեղեն, ուղեբեռի հետ կապված առարկաներ և պարագաներ

19000000

Կաշի և կտորներ, պլաստմասսայե և կաուչուկից առարկաներ

22000000

Տպագիր նյութեր և հարակից արտադրանք

24000000

Քիմիական արտադրանք

30000000

Գրասենյակային և համակարգչային մեքենաներ, սարքավորումներ և նյութեր` բացառությամբ կահույքի և ծրագրային ապահովման

31000000

Էլեկտրական մեքենաներ, սարքավորումներ, սարքեր և սպառման առարկաներ, լուսավորություն

32000000

Ռադիո, հեռուստացուցային, հաղորդակցության, հեռահաղորդակցության և հարակից սարքեր

33000000

Բժշկական սարքեր, դեղեր և անձնական հիգիենայի պարագաներ

34000000

Տրանսպորտային սարքեր և օժանդակ տրանսպորտային ապրանքներ

35000000

Անվտանգության, հակահրդեհային, ոստիկանական և պաշտպանական սարքեր

37000000

Երաժշտական գործիքներ, սպորտային ապրանքներ, խաղեր, խաղալիքներ, ձեռքի աշխատանքներ, կերպարվեստի նյութեր և պարագաներ

38000000

Լաբորատորիայի, օպտիկական և ճշգրիտ սարքեր (բացառությամբ ապակյա իրերի)

39000000

Կահույք (ներառյալ գրասենյակային կահույքը), կահավորանք, կենցաղային տեխնիկա (բացառությամբ լուսավորության) և մաքրման համար նախատեսված արտադրանք

41000000

Հավաքած և զտված ջուր

42000000

Արդյունաբերական սարքավորումներ

43000000

Հանքարդյունաբերության, քարի արդյունահանման, շինարարական սարքեր

44000000

Շինարարական կառույցներ և նյութեր, շինարարության օժանդակ արտադրանք (բացառությամբ էլեկտրական սարքավորումների)

45000000

Շինարարական աշխատանքներ

48000000

Համակարգչային ծրագրային փաթեթներ և տեղեկատվական համակարգեր

50000000

Վերանորոգման և պահպանման ծառայություններ

51000000

Տեղադրման ծառայություններ (բացառությամբ ծրագրային փաթեթների)

55000000

Հյուրանոցային, ռեստորանային և մանրածախ առևտրի ծառայություններ

60000000

Փոխադրման ծառայություններ (բացառությամբ թափոնների փոխադրման)

63000000

Փոխադրման օժանդակ ծառայություններ, զբոսաշրջային գործակալությունների ծառայություններ

64000000

Փոստային և հեռահաղորդակցման ծառայություններ

65000000

Կոմունալ ծառայություններ

66000000

Ֆինանսական և ապահովագրական ծառայություններ

70000000

Անշարժ գույքի հետ կապված ծառայություններ

71000000

Ճարտարապետական, շինարարական, ինժեներական և տեսչական ծառայություններ

72000000

ՏՏ-ի ծառայություններ, խորհրդատվություն, ծրագրային փաթեթների մշակում, համացանց և օժանդակություն

73000000

Գիտական հետազոտությունների և փորձարարական մշակման ծառայություններ և հարակից խորհրդատվական ծառայություններ

75000000

Վարչական, պաշտպանության և սոցիալական անվտանգության ծառայություններ

76000000

Նավթի և գազի արդյունաբերությանն առնչվող ծառայություններ

77000000

Գյուղատնտեսական, անտառային տնտեսության, այգեգործական, ջրային կուլտուրաների և մեղվապահության ծառայություններ

79000000

Գործարարության հետ կապված ծառայություններ, իրավաբանություն, շուկայաբանություն, խորհրդատվություն, աշխատողների համալրում, տպագրություն և անվտանգություն

80000000

Կրթական և վերապատրաստման ծառայություններ

85000000

Առողջապահության ոլորտում իրականացվող և սոցիալական ծառայություններ

90000000

Կոյուղու հետ կապված, թափոնների, մաքրման և բնապահպանական ծառայություններ

92000000

Ժամանցի, մշակութային և սպորտային ծառայություններ

98000000

Այլ համայնքային, սոցիալական և անհատական ծառայություններ

99000000

Գնում չհանդիսացող ծախսեր

 

3. Գնումների միասնական անվանացանկի բացվածքը, ըստ թվային ծածկագրի յուրաքանչյուր բաժնի խմբերի, դասերի և դասակարգիչների, սահմանվում է Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարության կողմից:

 

Հայաստանի Հանրապետության

կառավարության աշխատակազմի

ղեկավար-նախարար

Դ. Հարությունյան