Համարը 
N 1112-Ն
Տեսակը 
Պաշտոնական Ինկորպորացիա
Տիպը 
Որոշում
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀՊՏ 2015.10.07/65(1154) Հոդ.880
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
ՀՀ կառավարություն
Ընդունման ամսաթիվը 
25.09.2015
Ստորագրող մարմինը 
ՀՀ վարչապետ
Ստորագրման ամսաթիվը 
02.10.2015
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
17.10.2015
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 

Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄԸ ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ, ՏԱՐԵՑ ԵՎ (ԿԱՄ) ՀԱՇՄԱՆԴԱՄՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ԱՆՁԱՆՑ ԽՆԱՄՔԻ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ԵՎ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ, ՏԱՐԵՑ ԵՎ (ԿԱՄ) ՀԱՇՄԱՆԴԱՄՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ԱՆՁԱՆՑ ԽՆԱՄՔԻ ՏՐԱՄԱԴՐՈՒՄԸ ՄԵՐԺԵԼՈՒ ՀԻՄՔ ՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՑԱՆԿԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ԵՎ ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՄԻ ՇԱՐՔ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

 

25 սեպտեմբերի 2015 թվականի N 1112-Ն

 

ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ, ՏԱՐԵՑ ԵՎ (ԿԱՄ) ՀԱՇՄԱՆԴԱՄՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ԱՆՁԱՆՑ ԽՆԱՄՔԻ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ԵՎ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ, ՏԱՐԵՑ ԵՎ (ԿԱՄ) ՀԱՇՄԱՆԴԱՄՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ԱՆՁԱՆՑ ԽՆԱՄՔԻ ՏՐԱՄԱԴՐՈՒՄԸ ՄԵՐԺԵԼՈՒ ՀԻՄՔ ՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՑԱՆԿԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՄԻ ՇԱՐՔ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Համաձայն «Սոցիալական աջակցության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 13-րդ հոդվածի 12-րդ մասի և 30-րդ հոդվածի 3-րդ մասի` Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.

1. Սահմանել՝

1) երեխաների խնամքի տրամադրման կարգն ու պայմանները՝ համաձայն N 1 հավելվածի.

2) տարեց և (կամ) հաշմանդամություն ունեցող անձանց խնամքի տրամադրման կարգը և պայմանները` համաձայն N 2 հավելվածի:

2. Հաստատել տարեց և (կամ) հաշմանդամություն ունեցող անձանց խնամքի տրամադրումը մերժելու հիմք հանդիսացող հիվանդությունների ցանկը՝ համաձայն N 3 հավելվածի:

3. Ուժը կորցրած ճանաչել`

1) Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2006 թվականի նոյեմբերի 9-ի «Երեխաների խնամք և պաշտպանություն իրականացնող հաստատությունում (մանկատուն, գիշերօթիկ) երեխաների տեղավորման կարգը հաստատելու մասին» N 1735-Ն որոշումը.

2) Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2006 թվականի դեկտեմբերի 7-ի «Երեխաներին ցերեկային խնամք տրամադրելու կարգը հաստատելու մասին» N 1877-Ն որոշումը.

3) Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2006 թվականի դեկտեմբերի 7-ի «Ծեր և հաշմանդամություն ունեցող քաղաքացիներին խնամքի տրամադրման կարգն ու ծեր և հաշմանդամություն ունեցող քաղաքացիներին խնամքի տրամադրումը մերժելու հիմք հանդիսացող հիվանդությունների ցանկը հաստատելու մասին» N 1874-Ն որոշումը:

4. Սահմանել, որ 2017 թվականի հունվարի 1-ից սույն որոշման 1-ին կետում նշված անձանց խնամք տրամադրող՝ պետական կամ տեղական ինքնակառավարման մարմինների ենթակայության ներքո չգտնվող կազմակերպությունները պետական աջակցությամբ իրականացվող ծրագրերում կարող են ընդգրկվել և (կամ) սոցիալական աջակցության բնագավառում Հայաստանի Հանրապետության կառավարության լիազորած պետական կառավարման մարմնի հետ համագործակցության շրջանակներում՝ սոցիալական ոլորտում իրականացվող ծրագրերին մասնակցել միայն «Սոցիալական աջակցության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 6-րդ հոդվածի 3-րդ մասում նշված` Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշմամբ սահմանված կարգով տվյալ սոցիալական ծառայություն տրամադրելու գործունեությունը սոցիալական աջակցության բնագավառում Հայաստանի Հանրապետության կառավարության լիազորած պետական կառավարման մարմնում հավաստագրելու դեպքում:

5. Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարին և Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարին՝ սույն որոշումն ուժի մեջ մտնելուց հետո երկամսյա ժամկետում համատեղ հաստատել՝

1) բնակչության սոցիալական պաշտպանության հաստատություններում և սոցիալական հոգածության ցերեկային կենտրոններում երեխաների խնամքի տրամադրման բժշկական ժամանակավոր հակացուցումների ցանկը.

2) բնակչության սոցիալական պաշտպանության ընդհանուր տիպի և հատուկ (մասնագիտացված) հաստատություններում ու տնային պայմաններում խնամքի տրամադրման համար դիմած անձի բժշկական քարտի ձևը:

6. Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարին` սույն որոշումն ուժի մեջ մտնելուց հետո վեցամսյա ժամկետում՝

1) Հայաստանի Հանրապետության կառավարության հաստատմանը ներկայացնել՝

ա. տարեց և (կամ) հաշմանդամություն ունեցող անձանց խնամքի տրամադրման համար անհրաժեշտ նվազագույն չափորոշիչները,

բ. երեխաների խնամքի և դաստիարակության համար անհրաժեշտ նվազագույն չափորոշիչները.

2) հաստատել՝

ա. Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն ներկայացվող՝ երեխայի խնամքի տրամադրման մասին եզրակացության, երեխային բնակչության սոցիալական պաշտպանության խնամքի գիշերօթիկ հաստատություն ուղեգրելու մասին եզրակացության և բնակչության սոցիալական պաշտպանության խնամքի գիշերօթիկ հաստատությունից երեխայի ծնողների (ծնողի) կամ այլ օրինական ներկայացուցչի գրավոր դիմումի հիման վրա երեխայի դուրսգրման մասին եզրակացության ձևերը,

բ. բնակչության սոցիալական պաշտպանության հաստատությունից երեխայի՝ կենսաբանական ընտանիք վերադառնալու համար տրվող եզրակացության ձևը:

7. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

 

Հայաստանի Հանրապետության
վարչապետ

Հ. Աբրահամյան

 

2015 թ. հոկտեմբերի 2

Երևան

 

Հավելված N 1
ՀՀ կառավարության 2015 թվականի
սեպտեմբերի 25-ի N 1112-Ն որոշման

 

ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ԽՆԱՄՔԻ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ ԿԱՐԳՆ ՈՒ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ

 

I. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

 

1. Սույն կարգով կարգավորվում են բնակչության սոցիալական պաշտպանության ընդհանուր տիպի, հատուկ (մասնագիտացված), խնամքի գիշերօթիկ հաստատություններում ու սոցիալական հոգածության ցերեկային կենտրոններում երեխաների խնամքի տրամադրման հետ կապված հարաբերությունները:

2. Սույն կարգի դրույթները չեն տարածվում «Սոցիալական աջակցության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 13-րդ հոդվածի 4-րդ մասի 6-րդ կետով և 6-րդ մասի 4-րդ կետով սահմանված կազմակերպություններում, ինչպես նաև նախադպրոցական հաստատություններում, պետական հատուկ հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում երեխաների խնամքի տրամադրման հետ կապված հարաբերությունների վրա, եթե այլ բան սահմանված չէ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ:

3. Երեխաներին խնամք տրամադրում են «Սոցիալական աջակցության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված՝ սոցիալական ծառայություններ տրամադրող կազմակերպությունները (այսուհետ` կազմակերպություն):

4. Խնամք տրամադրվում է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի հանդիսացող երեխաներին, Հայաստանի Հանրապետությունում բնակվող՝ բնակության իրավունք (կացության կարգավիճակ) ունեցող օտարերկրյա քաղաքացի համարվող երեխաներին, քաղաքացիություն չունեցող, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետությունում փախստականի կարգավիճակ ունեցող երեխաներին՝ օրենքով սահմանված հիմքերի առկայության դեպքում:

 

II. ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՀՈԳԱԾՈՒԹՅԱՆ ՑԵՐԵԿԱՅԻՆ ԿԵՆՏՐՈՆՆԵՐԸ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ

 

5. Բնակչության սոցիալական պաշտպանության ընդհանուր տիպի, հատուկ (մասնագիտացված), խնամքի գիշերօթիկ հաստատություններում և սոցիալական հոգածության ցերեկային կենտրոններում խնամքը կարող է տրամադրվել ինչպես պետական կամ տեղական ինքնակառավարման մարմինների ենթակայության ներքո գտնվող կազմակերպության կողմից, այնպես էլ՝ պետական կամ տեղական ինքնակառավարման մարմինների ենթակայության ներքո չգտնվող կազմակերպության կողմից:

6. Բնակչության սոցիալական պաշտպանության ընդհանուր տիպի հաստատություններն ապահովում են երկարաժամկետ կամ որոշակի ժամկետով կացարան, շուրջօրյա լրիվ խնամք «Առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխաների սոցիալական պաշտպանության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված՝ առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխաների (այսուհետ՝ առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխաներ) համար:

7. Բնակչության սոցիալական պաշտպանության հատուկ (մասնագիտացված) հաստատություններն ապահովում են երկարաժամկետ կամ որոշակի ժամկետով կացարան, շուրջօրյա լրիվ խնամք առանց ծնողական խնամքի մնացած այն երեխաների համար, ովքեր ունեն ծանր սահմանափակ կարողություններ՝ կենտրոնական նյարդային համակարգի օրգանական ու ֆունկցիոնալ ախտահարումներ, բնածին և ձեռքբերովի ֆիզիկական ու մտավոր արատներ:

8. Պետական կամ տեղական ինքնակառավարման մարմինների ենթակայության ներքո գտնվող՝ բնակչության սոցիալական պաշտպանության խնամքի գիշերօթիկ հաստատություններն ապահովում են երկարաժամկետ կամ որոշակի ժամկետով կացարան, շուրջօրյա լրիվ խնամք ընտանիքների անապահովության գնահատման համակարգում հաշվառված՝ սոցիալապես անապահով ընտանիքների երեխաների համար:

9. Պետական կամ տեղական ինքնակառավարման մարմինների ենթակայության ներքո չգտնվող՝ բնակչության սոցիալական պաշտպանության խնամքի գիշերօթիկ հաստատությունները կարող են խնամք տրամադրել սույն կարգի 8-րդ կետում չնշված այլ երեխաների՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենքներով, սույն կարգով, այլ նորմատիվ իրավական ակտերով և խնամք տրամադրող կազմակերպության ներքին իրավական ակտերով սահմանված պահանջներին համապատասխան:

10. Բնակչության սոցիալական պաշտպանության ընդհանուր տիպի և հատուկ (մասնագիտացված) հաստատությունները կարող են դասակարգվել ըստ դրանցում խնամք ստացող երեխաների տարիքային խմբերի՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության սահմանած կարգով:

11. Բնակչության սոցիալական պաշտպանության հաստատությունները և սոցիալական հոգածության ցերեկային կենտրոնները պետք է ապահովված լինեն Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված պահանջները բավարարող կոմունալ, սանիտարահիգիենիկ և հակահրդեհային անվտանգության անհրաժեշտ պայմաններով, ունենան դասապատրաստման ու խմբային աշխատանքների համար նախատեսված սենյակներ, երեխաների տարիքային խմբերի առանձնահատկություններին համապատասխանող անվտանգ և բարեկարգ խաղահրապարակներ ու խաղասենյակներ: Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշմամբ կարող են սահմանվել բնակչության սոցիալական պաշտպանության հաստատությունների և սոցիալական հոգածության ցերեկային կենտրոնների գործունեության համար անհրաժեշտ ընդհանուր ու բնակելի մակերեսին, անձնակազմին (աշխատողների թվին և հաստիքներին), նրանց աշխատանքային պայմաններին, միաժամանակյա խնամք ստացողների առավելագույն թվին, նրանց տրամադրվող սննդի չափաքանակին, դրա էներգետիկ արժեքին, հագուստի, սպիտակեղենի, կոշկեղենի, անկողնային ու անձնական հիգիենայի պարագաների չափորոշիչներին, բնակչության սոցիալական պաշտպանության հաստատությունների և սոցիալական հոգածության ցերեկային կենտրոնների անվտանգության ապահովմանը և այլ պայմանների ներկայացվող պահանջներ: Բնակչության սոցիալական պաշտպանության հաստատություններում և սոցիալական հոգածության ցերեկային կենտրոններում, սույն կետում նշված պայմաններից բացի, պետք է ապահովվի նաև երեխայի խնամքի և դաստիարակության համար անհրաժեշտ սոցիալական նվազագույն չափորոշիչների կիրառումը:

12. Բնակչության սոցիալական պաշտպանության հաստատությունները և սոցիալական հոգածության ցերեկային կենտրոնները պետք է ունենան ներքին կարգապահական և (կամ) համակեցության կանոններ (այսուհետ՝ կանոններ)՝ հաստատված խնամք տրամադրող կազմակերպության՝ համապատասխան լիազորություններով օժտված մարմնի (կամ պաշտոնատար անձի) կողմից:

 

III. ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏԻՊԻ ԵՎ ՀԱՏՈՒԿ (ՄԱՍՆԱԳԻՏԱՑՎԱԾ) ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ՈՒՂԵԳՐՈՒՄԸ

 

13. Խնամակալության և հոգաբարձության մարմիններն առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխաների մասին տեղեկություններ կարող են ստանալ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանությունից (այսուհետ՝ ոստիկանություն), պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմիններից, նախադպրոցական կրթական, հանրակրթական, բժշկական կազմակերպություններից, «Սոցիալական աջակցության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված՝ սոցիալական ծառայություններ տրամադրող տարածքային մարմիններից, այլ իրավաբանական ու ֆիզիկական անձանցից, զանգվածային լրատվության միջոցներից և այլ աղբյուրներից:

14. Խնամակալության և հոգաբարձության մարմինը (իսկ Երևանում՝ Երևանի քաղաքապետի անունից խնամակալության և հոգաբարձության մարմիններին վերապահված լիազորություններն իրականացնող՝ Երևանի վարչական շրջանների ղեկավարները) սույն կարգի 13-րդ կետով նախատեսված տեղեկատվությունն ստանալուց հետո ոչ ուշ, քան մեկ օրվա ընթացքում իրականացնում է իրավիճակի ուսումնասիրություն՝ տեղեկատվությամբ հայտնի դարձած վայրում երեխայի հայտնաբերման կամ երեխային տեսակցելու նպատակով և ստացած տեղեկատվության հավաստիության դեպքում`

1) նույն օրը կազմում է երեխայի հայտնաբերման (տեսակցելու) մասին արձանագրություն, կազմակերպում (ապահովում) է երեխայի առաջնային բուժզննումը և երեխային անհրաժեշտ օգնության տրամադրումը, ընդ որում, հիվանդության կասկածի կամ անհետաձգելի բժշկական օգնության տրամադրման անհրաժեշտության դեպքում, խնամակալության և հոգաբարձության մարմնի կողմից անմիջապես կազմակերպվում է երեխային անհրաժեշտ բժշկական օգնություն տրամադրելու նպատակով համապատասխան բժշկական հաստատություն տեղափոխելը.

2) երեք օրվա ընթացքում՝

ա. դրա մասին տեղեկացնում է Հայաստանի Հանրապետության մարզպետարանին (Երևանում` Երևանի քաղաքապետարանին)՝ բացառությամբ այն դեպքի, երբ այդ երեխայի մասին տեղեկատվությունն ստացվել է տվյալ մարզպետարանից (Երևանում` Երևանի քաղաքապետարանից),

բ. դրա մասին տեղեկացնում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարության սահմանած՝ երեխայի գտնվելու վայրի տարածքն սպասարկող սոցիալական աջակցության տարածքային գործակալությանը կամ բաժնին (այսուհետ՝ գործակալություն)՝ բացառությամբ այն դեպքի, երբ այդ երեխայի մասին տեղեկատվությունն ստացվել է տվյալ գործակալության կողմից,

գ. դրա մասին տեղեկացնում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանությանը (այսուհետ՝ ոստիկանություն), եթե անհայտ է երեխայի ծնողների կամ նրանցից որևէ մեկի կամ միակ ծնողի գտնվելու վայրը կամ անհայտ են երեխայի ծնողները՝ բացառությամբ այն դեպքի, երբ այդ երեխայի մասին տեղեկատվությունն ստացվել է ոստիկանությունից,

դ. հետազոտում է երեխայի կյանքի պայմանները, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության սահմանած կարգով իրականացնում է երեխայի սկզբնական հաշվառումը՝ որպես առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխա, կազմակերպում է համապատասխան բժշկական հաստատության կողմից երեխայի բժշկական զննությունը, ապահովում է այդ երեխայի ժամանակավոր (որոշակի ժամկետով) տեղավորումը (այդ թվում՝ բնակչության սոցիալական պաշտպանության համապատասխան հաստատությունում կամ շուրջօրյա լրիվ խնամք տրամադրող այլ կազմակերպությունում), ընդ որում, սույն կետի 1-ին ենթակետով նախատեսված դեպքում երեխային հիվանդանոցային բժշկական հաստատություն տեղափոխելիս, երեխայի ժամանակավոր տեղավորումն իրականացնում է հիվանդանոցային բժշկական հաստատությունից երեխայի դուրսգրումից անմիջապես հետո, եթե մինչ այդ չի ապահովվել երեխայի տեղավորման հարցի վերջնական լուծումը:

15. Խնամակալության և հոգաբարձության մարմինն ապահովում է երեխայի իրավունքների և շահերի պաշտպանությունը՝ մինչև նրա տեղավորման հարցի վերջնական լուծումը (բնակչության սոցիալական պաշտպանության հաստատություն կամ շուրջօրյա լրիվ խնամք տրամադրող այլ կազմակերպություն ընդունվելը կամ խնամատար ընտանիքում տեղավորելը, կամ կենսաբանական ընտանիք վերադառնալը, կամ որդեգրումը, կամ խնամակալ կամ հոգաբարձու նշանակելը):

16. Երեխայի կյանքի պայմանների հետազոտությունից հետո, բայց ոչ ուշ, քան սույն կարգի 13-րդ կետով նախատեսված տեղեկատվությունն ստանալուց հետո յոթնօրյա ժամկետում խնամակալության և հոգաբարձության մարմինը Հայաստանի Հանրապետության մարզպետարան (իսկ Երևանում՝ Երևանի քաղաքապետարան) է ներկայացնում հետևյալ փաստաթղթերը՝

1) երեխայի՝ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի հանդիսանալու դեպքում՝ անձը հաստատող փաստաթուղթը (ծննդյան վկայական կամ անձնագիր, կամ նույնականացման քարտ)՝ առկայության դեպքում.

2) երեխայի՝ Հայաստանի Հանրապետությունում բնակության իրավունք (կացության կարգավիճակ) ունեցող օտարերկրյա քաղաքացի կամ քաղաքացիություն չունեցող անձ հանդիսանալու դեպքում՝ Հայաստանի Հանրապետությունում բնակվելու իրավունքը հաստատող փաստաթուղթը (կացության քարտը)` առկայության դեպքում, իսկ փախստականի կարգավիճակ ունենալու դեպքում՝ կոնվենցիոն ճամփորդական փաստաթուղթը` առկայության դեպքում.

3) երեխայի հայտնաբերման (տեսակցելու) մասին արձանագրությունը, որում, ի թիվս այլ տեղեկությունների, նշվում են երեխայի անունը, ազգանունը, տարիքը՝ անձը հաստատող փաստաթղթի առկայության դեպքում, երեխայի հայտնաբերման ամսաթիվը, ամիսը, տարեթիվը և (կամ) փաստացի գտնվելու (վերջին բնակության) վայրը, երեխայի մասին տեղեկատվության տրամադրման աղբյուրը և տեղեկատվությունը տրամադրած անձի (մարմնի) մասին տվյալները՝ դրանց առկայության դեպքում, ինչպես նաև երեխայի անհատականացման համար անհրաժեշտ այլ տվյալներ (մազերի, աչքերի գույնը, հասակը, մոտավոր տարիքը)` անձը հաստատող փաստաթղթի բացակայության դեպքում.

4) համապատասխան բժշկական հաստատության (հաստատությունների) կողմից տրված՝ երեխայի առողջական վիճակի մասին բժշկական եզրակացություն, ինչպես նաև քաղվածք երեխայի հիվանդության պատմությունից կամ հոգեբուժական դիսպանսերի բժշկական քարտից՝ դրանց առկայության դեպքում.

5) երեխայի ընտանիքի անդամների մասին (հնարավորության դեպքում) տեղեկանք բնակության վայրից.

6) բնակչության պետական ռեգիստր վարող մարմնի կողմից տրված տեղեկանք երեխայի բնակության վայրի հասցեի, իսկ հաշվառման մեջ չգտնվելու դեպքում՝ վերջին կամ նախկին հայտնի հաշվառման հասցեի մասին՝ այդպիսի տեղեկատվության առկայության դեպքում.

7) ծնողների կամ նրանցից յուրաքանչյուրի կամ միակ ծնողի`

ա. մահվան դեպքում՝ մահվան վկայականը կամ դրա պատճենը,

բ. ծնողական իրավունքից զրկված լինելու դեպքում՝ ծնողական իրավունքից զրկելու մասին դատարանի վճիռը կամ դրա պատճենը, կամ «Դատալեքս» էլեկտրոնային կառավարման և տեղեկությունների տրամադրման հանրային տեղեկատվական համակարգից արտածված՝ տվյալ վճռի օրինակը,

գ. անգործունակ ճանաչված լինելու դեպքում՝ անգործունակ ճանաչելու մասին դատարանի վճիռը կամ դրա պատճենը, կամ «Դատալեքս» էլեկտրոնային կառավարման և տեղեկությունների տրամադրման հանրային տեղեկատվական համակարգից արտածված՝ տվյալ վճռի օրինակը,

դ. անհայտ բացակայող կամ մահացած ճանաչված լինելու դեպքում՝ անհայտ բացակայող կամ մահացած ճանաչելու մասին դատարանի վճիռը կամ դրա պատճենը, կամ «Դատալեքս» էլեկտրոնային կառավարման և տեղեկությունների տրամադրման հանրային տեղեկատվական համակարգից արտածված՝ տվյալ վճռի օրինակը,

ե. նկատմամբ որպես խափանման միջոց կալանավորումը կիրառելու կամ պատիժը ազատազրկման ձևով կրելու դեպքում՝ դրա մասին իրավասու մարմնի կողմից տրված տեղեկանքը,

զ. հիվանդանոցային բուժման մեջ գտնվելու դեպքում՝ համապատասխան բժշկական հաստատության կողմից տրված տեղեկանքը,

է. ծնողական իրավունքներից ինքնակամ հրաժարվելու և որդեգրության հանձնելու մասին կամահայտնության դեպքում՝ ծնողների (կամ միակ ծնողի) գրավոր հայտարարագիրը` վավերացված նոտարի կողմից,

ը. անհայտ լինելու կամ երեխաների դաստիարակությունից կամ նրանց իրավունքների ու շահերի պաշտպանությունից խուսափելու և սույն ենթակետի «է» պարբերությամբ սահմանված հայտարարագիրը չներկայացնելու կամ նրանց գտնվելու վայրն անհայտ լինելու դեպքում՝ դրա մասին խնամակալության և հոգաբարձության մարմնի գրավոր հայտարարությունը.

8) ծնողի կամ երեխայի այլ օրինական ներկայացուցչի անձը և ընտանեկան կարգավիճակը հաստատող փաստաթուղթ (առկայության դեպքում).

9) տեղեկանք դպրոց հաճախելու մասին` դպրոցահասակ երեխաների համար.

10) երեխայի լուսանկարը՝ չորս օրինակից:

17. Հայաստանի Հանրապետության մարզպետարանը (Երևանում՝ Երևանի քաղաքապետարանը) սույն կարգի 16-րդ կետով նախատեսված փաստաթղթերն ստանալուց հետո՝ ոչ ուշ, քան մեկօրյա ժամկետում դրանք հասցեագրում է մարզպետարանի աշխատակազմի (Երևանում՝ Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի) ընտանիքի, կանանց և երեխաների իրավունքների պաշտպանության բաժին և գործակալություն:

18. Գործակալությունը սույն կարգի 16-րդ կետով նախատեսված փաստաթղթերն ստանալուց հետո 5-օրյա ժամկետում կատարում է այդ փաստաթղթերի լրիվ, օբյեկտիվ և համակողմանի ուսումնասիրություն, գնահատում է երեխայի սոցիալական կարիքները, կազմում երեխայի անհատական սոցիալական ծրագիրը և ստացված փաստաթղթերի ու տեղեկատվության համադրման, վերլուծության արդյունքում Հայաստանի Հանրապետության մարզպետարանի (Երևանում՝ Երևանի քաղաքապետարանի) աշխատակազմի ընտանիքի, կանանց և երեխաների իրավունքների պաշտպանության բաժին ու խնամակալության և հոգաբարձության մարմին է ներկայացնում իր նախնական եզրակացությունը (դիրքորոշումը) երեխայի հետագա խնամքը տրամադրելու (կենսաբանական ընտանիք վերադարձնելու, խնամակալ կամ հոգաբարձու նշանակելու, որդեգրման հանձնելու, խնամատար ընտանիքում տեղավորելու, բնակչության սոցիալական պաշտպանության հաստատություն կամ շուրջօրյա խնամք տրամադրող այլ կազմակերպություն ընդունելու նպատակահարմարության) վերաբերյալ:

(18-րդ կետը փոփ. 26.05.16 N 551-Ն)

19. Հայաստանի Հանրապետության մարզպետարանի (Երևանում՝ Երևանի քաղաքապետարանի) աշխատակազմի ընտանիքի, կանանց և երեխաների իրավունքների պաշտպանության բաժինը, սույն կարգի 16-րդ կետով նախատեսված փաստաթղթերն ստանալուց հետո՝

1) եռօրյա ժամկետում՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2006 թվականի հունիսի 22-ի N 962-Ն որոշմամբ սահմանած կարգով կազմակերպում է երեխայի տարածքային հաշվառումը՝ որպես առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխա.

2) յոթնօրյա ժամկետում իրականացնում է երեխայի կենսապայմանների և սոցիալ-հոգեբանական ուսումնասիրություն, կատարում է սույն կարգի 16-րդ կետով նախատեսված փաստաթղթերի, ինչպես նաև գործակալության նախնական եզրակացության լրիվ, օբյեկտիվ ու համակողմանի ուսումնասիրություն և ստացված փաստաթղթերի ու տեղեկատվության համադրման, վերլուծության արդյունքում կազմում է եզրակացություն (երկու օրինակից)՝ երեխայի հետագա խնամքը տրամադրելու (կենսաբանական ընտանիք վերադարձնելու, խնամակալ կամ հոգաբարձու նշանակելու, որդեգրման հանձնելու, խնամատար ընտանիքում տեղավորելու, բնակչության սոցիալական պաշտպանության հաստատություն կամ շուրջօրյա խնամք տրամադրող այլ կազմակերպություն ընդունելու նպատակահարմարության) մասին, ընդ որում, այդ եզրակացությունը պետք է ներառի դրույթներ՝

ա. երեխայի մերձավոր ազգականների և այլ անձանց կողմից երեխայի նկատմամբ խնամակալություն կամ հոգաբարձություն ստանձնելու ցանկության բացակայության կամ անհնարինության մասին,

բ. երեխային խնամատարության որևէ ձևում տեղավորելու անհնարինության մասին,

գ. այլընտրանքային խնամքի ընտանեկան տիպի այլ ձևերի միջոցով երեխայի խնամքը կազմակերպելու ոչ նպատակահարմար լինելու կամ անհնարինության մասին:

(19-րդ կետը փոփ., լրաց. 26.05.16 N 551-Ն)

20. Սույն կարգի 19-րդ կետով նախատեսված եզրակացության կազմումից հետո մեկ օրվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության մարզպետարանը (իսկ Երևանում` Երևանի քաղաքապետարանը) դրա մեկ օրինակը ներկայացնում է խնամակալության և հոգաբարձության մարմին, իսկ մյուս օրինակը և սույն կարգի 16-րդ և 18-րդ կետերով նախատեսված փաստաթղթերը` սոցիալական աջակցության բնագավառում Հայաստանի Հանրապետության կառավարության լիազորած պետական կառավարման մարմին (այսուհետ՝ լիազորած պետական մարմին):

21. Սույն կարգի 19-րդ կետով նախատեսված եզրակացությունն ստանալուց հետո եռօրյա ժամկետում լիազորած պետական մարմինը՝

1) Հայաստանի Հանրապետության կառավարության սահմանած կարգով իրականացնում է երեխայի կենտրոնացված հաշվառումը՝ նրա մասին համապատասխան տվյալները մուտքագրելով առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխաների տվյալների կենտրոնացված շտեմարան.

2) երեխային ուղեգրում է բնակչության սոցիալական պաշտպանության ընդհանուր տիպի կամ հատուկ (մասնագիտացված) հաստատություն՝ հաշվի առնելով սույն կարգի 6-րդ, 7-րդ և 10-րդ կետերով նախատեսված պահանջները, եթե ներկայացվել է երեխայի հետագա խնամքը բնակչության սոցիալական պաշտպանության հաստատությունում տրամադրելու մասին հիմնավորված և Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված պահանջներին համապատասխանող եզրակացություն:

22. Երեխայի խնամքը բնակչության սոցիալական պաշտպանության հաստատությունում կամ խնամք տրամադրող այլ կազմակերպությունում կազմակերպելու մասին եզրակացությունն ուսումնասիրվում է լիազորած պետական մարմնի կողմից՝ անդրադառնալով ընտանեկանին մոտ այլընտրանքային խնամքի տեսակներից յուրաքանչյուրի հնարավորության բացակայության մասին դրանում նշված դրույթների հիմնավորվածությանը: Այն դեպքում, երբ սույն կարգի 19-րդ կետով նախատեսված եզրակացությունն օրենսդրորեն հիմնավորված (իրավաչափ) չէ, կամ լիազորած պետական մարմնի կողմից կատարված ուսումնասիրության արդյունքում պարզվում է, որ սույն կարգի 16-րդ կետով նախատեսված փաստաթղթերից որևէ մեկում առկա են ոչ հավաստի տեղեկություններ, կամ լիազորած պետական մարմինը հիմնավորված չի համարում երեխայի հետագա խնամքը բնակչության սոցիալական պաշտպանության հաստատությունում կազմակերպելու մասին դիրքորոշումը, ապա սույն կարգի 21-րդ կետով նախատեսված ժամկետում՝ լիազորած պետական մարմինը երեխայի փաստաթղթերը վերադարձնում է Հայաստանի Հանրապետության մարզպետարան (իսկ Երևանում` Երևանի քաղաքապետարան)` տեղեկացնելով փաստաթղթերի վերադարձման պատճառների և լրացուցիչ ուսումնասիրություններ կատարելու անհրաժեշտության մասին:

(22-րդ կետը լրաց. 26.05.16 N 551-Ն)

23. Եթե սույն կարգի 19-րդ կետով նախատեսված եզրակացությունում առկա է օրենսդրորեն հիմնավորված դիրքորոշում երեխայի հետագա խնամքը բնակչության սոցիալական պաշտպանության հաստատությունում չկազմակերպելու վերաբերյալ, ապա լիազորած պետական մարմինն այն ստանալուց հետո եռօրյա ժամկետում երեխայի փաստաթղթերը վերադարձնում է Հայաստանի Հանրապետության մարզպետարան (իսկ Երևանում` Երևանի քաղաքապետարան) և դրա մասին տեղեկացնում գործակալությանը: Սույն կետով նախատեսված դեպքում երեխայի հետագա խնամքի այլ ձևերը (վերադարձ կենսաբանական ընտանիք, որդեգրում, խնամակալի կամ հոգաբարձուի նշանակում, տեղավորում խնամատար ընտանիքում) կազմակերպվում են Հայաստանի Հանրապետության օրենքներին և այլ նորմատիվ իրավական ակտերին համապատասխան, իսկ լիազորած պետական մարմինը և գործակալությունը Հայաստանի Հանրապետության օրենքներով իրենց վերապահված լիազորությունների շրջանակներում և Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աջակցում են երեխայի հետագա տեղավորմանը և խնամքի տրամադրմանը՝ առաջնորդվելով երեխայի իրավունքների և շահերի առաջնային պաշտպանությունն ապահովելու սկզբունքով:

 

IV. ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏԻՊԻ ԵՎ ՀԱՏՈՒԿ (ՄԱՍՆԱԳԻՏԱՑՎԱԾ) ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ ԽՆԱՄՔԻ ՏՐԱՄԱԴՐՈՒՄԸ

 

24. Բնակչության սոցիալական պաշտպանության հաստատությունները կազմակերպում են այնտեղ բնակվող (խնամվող) երեխաների`

1) առաջնային բժշկական օգնության և սպասարկման տրամադրումը.

2) սոցիալ-հոգեբանական օգնության տրամադրումը.

3) իրավական խորհրդատվության տրամադրումը.

4) պրոթեզաօրթոպեդիկ և վերականգնողական պարագաներով ապահովումը.

5) բժշկասոցիալական փորձաքննությունը.

6) հիվանդանոցային բժշկական օգնություն և սպասարկում իրականացնող կազմակերպություն ուղեգրումը.

7) ազատ ժամանցը.

8) ուսումնադաստիարակչական ծառայությունների մատուցումը.

9) աշխատանքային թերապիան` 16 տարեկանից բարձր երեխաների համար:

25. Բնակչության սոցիալական պաշտպանության հաստատություններն այնտեղ բնակվող (խնամվող) երեխաներին տրամադրում են՝

1) առողջ, անհրաժեշտ քանակի և տարիքին համապատասխանող սնունդ, ընդ որում, բժշկի գրավոր ցուցումով հատուկ սննդակարգի կարիք ունեցող երեխաների համար նշանակվում է դիետիկ սնունդ, իսկ հիվանդ, թերսնվող և գերսնվող երեխաների նկատմամբ ապահովվում է անհատական մոտեցում.

2) մահճակալ և այլ անհրաժեշտ կահույք.

3) հագուստ, սպիտակեղեն, կոշկեղեն` տարիքասեռային առանձնահատկություններին և եղանակային պայմաններին համապատասխան.

4) անկողնային պարագաներ.

5) խաղալիքներ.

6) անձնական հիգիենայի պարագաներ (սրբիչ, օճառ, ատամի մածուկ, խոզանակ և այլն):

26. Բնակչության սոցիալական պաշտպանության հաստատություններն առանձնացված պայմաններում ապահովում են այնտեղ բնակվող (խնամվող) երեխաների անձնական հիգիենան ինքնուրույն կամ անհրաժեշտության դեպքում` աշխատողների օգնությամբ հոգալու հնարավորությունը:

27. Բնակչության սոցիալական պաշտպանության հաստատություններն իրականացնում են երեխաների իրավունքների և օրինական շահերի պաշտպանության ու խնամքի տրամադրմանն ուղղված՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենքներով, սույն կարգով և այլ իրավական ակտերով նախատեսված այլ գործառույթներ:

28. Բնակչության սոցիալական պաշտպանության հաստատությունում երեխայի ժամանակավոր (որոշակի ժամկետով) տեղավորման դեպքում երեխայի ընդունելությունն իրականացվում է շուրջօրյա, այդ թվում՝ նաև ոչ աշխատանքային օրերին: Լիազորած պետական մարմնի կողմից երեխային բնակչության սոցիալական պաշտպանության հաստատություն ուղեգրելու դեպքում երեխայի ընդունելությունն իրականացվում է աշխատանքային օրերին, ժամը 9.00-18.00-ն ընկած ժամանակահատվածում:

29. Նույն ընտանիքի երեխաներին (քույրեր և եղբայրներ) բնակչության սոցիալական պաշտպանության հաստատությունում խնամք տրամադրելու անհրաժեշտության դեպքում նրանք ընդունվում (տեղավորվում) են բնակչության սոցիալական պաշտպանության միևնույն հաստատություն՝ բացառությամբ այն դեպքերի, երբ՝

1) բժշկական ժամանակավոր հակացուցումներով պայմանավորված՝ այդ երեխաների խնամքն անհնար է իրականացնել բնակչության սոցիալական պաշտպանության միևնույն հաստատությունում.

2) երեխաներից մեկը կամ մի քանիսը, բայց ոչ բոլորը, տառապում են սույն կարգի 7-րդ կետով նախատեսված հիվանդություններից որևէ մեկով, որի դեպքում բոլոր երեխաների խնամքը հնարավոր չէ իրականացնել բնակչության սոցիալական պաշտպանության միևնույն տիպի հաստատությունում:

30. Բնակչության սոցիալական պաշտպանության այլ հաստատություններից, շուրջօրյա լրիվ խնամք տրամադրող այլ կազմակերպություններից, հիվանդանոցային բժշկական հաստատություններից տեղափոխման դեպքում երեխան անմիջապես տեղավորվում է համապատասխան տարիքային խմբում: Մնացած բոլոր այլ դեպքերում բնակչության սոցիալական պաշտպանության հաստատություն երեխայի տեղափոխվելուց անմիջապես հետո` համապատասխան իրավասություններ ունեցող աշխատողը (կամ պաշտոնատար անձը) վերցնում է նրա հագուստը և անձնական իրերը՝ ախտահանման նպատակով, այնուհետև նրան զննում է այդ հաստատության բժիշկը, որոշում ընդունելության համար բժշկական հակացուցումների առկայությունը կամ բացակայությունը և տալիս եզրակացություն երեխային սանիտարական մշակման ուղարկելու և հատուկ առանձնացված սենյակում (մեկուսարանում) տեղավորելու անհրաժեշտության (կամ դրա բացակայության) վերաբերյալ: Ժամը 18.00-ից հետո կամ ոչ աշխատանքային օրերին բնակչության սոցիալական պաշտպանության հաստատություն տեղափոխվելու դեպքում երեխան՝ մինչև տվյալ հաստատության բժշկի կամ համապատասխան բժշկական հաստատության կողմից նրա առողջական վիճակի մասին եզրակացության տրամադրումը, բայց ոչ ավելի, քան երկու օրով, տեղավորվում է հատուկ առանձնացված սենյակում (մեկուսարանում):

31. Բնակչության սոցիալական պաշտպանության հաստատություն երեխային ընդունելիս՝ զննման արդյունքում կամ համապատասխան բժշկական հաստատության կողմից տրամադրված եզրակացության համաձայն երեխայի օրգանիզմում վարակիչ հիվանդություն կամ շրջապատի համար վտանգ ներկայացնող այլ հիվանդություն հայտնաբերելու կամ դրանց առկայության վերաբերյալ կասկածի դեպքում տվյալ հաստատության բուժաշխատողը սահմանված կարգով դրա մասին շտապ հաղորդում է Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության աշխատակազմի առողջապահական պետական տեսչություն և իրականացնում հաշվառում՝ համաձայն Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի 2010 թվականի դեկտեմբերի 17-ի N 35-Ն հրամանով հաստատված՝ Վարակիչ հիվանդությունների «իրական ժամանակում» էլեկտրոնային համաճարակաբանական հսկողության 3.1.1-018-10 սանիտարահամաճարակային նորմերի և կանոնների պահանջների (բացառությամբ հոգեկան խանգարումների և էպիլեպսիայի դեպքերի), ինչպես նաև ապահովում է երեխայի մեկուսացումն ու, անհրաժեշտության դեպքում, նաև հոսպիտալացումն ինֆեկցիոն հիվանդանոցում (բաժանմունքում) կամ այլ մասնագիտացված բժշկական հաստատությունում: Հոսպիտալացման դեպքում բնակչության սոցիալական պաշտպանության հաստատության համապատասխան լիազորություններով օժտված աշխատողը (կամ պաշտոնատար անձը) ոչ ուշ, քան մեկ օրվա ընթացքում դրա մասին տեղեկացնում է տվյալ վայրի խնամակալության և հոգաբարձության մարմնին, Հայաստանի Հանրապետության համապատասխան մարզպետարանի (Երևանի քաղաքապետարանի) ընտանիքի, կանանց և երեխաների իրավունքների պաշտպանության բաժնին, գործակալությանը և երեխայի օրինական ներկայացուցչին (առկայության դեպքում):

32. Չի թույլատրվում բնակչության սոցիալական պաշտպանության հաստատություն բերել հրազեն, այդ համալրող մանրամասեր (դետալներ), սառը զենք, ռազմամթերք, պայթուցիկ նյութեր, պայթուցիկ սարքեր, դյուրավառ կամ այրիչ նյութեր, ռադիոակտիվ նյութեր, թմրամիջոցներ կամ հոգեմետ (հոգեներգործուն) նյութեր (բացառությամբ բժշկի կողմից նշանակված հոգեմետ (հոգեներգործուն) դեղամիջոցների), ինչպես նաև շրջապատի համար առավել վտանգ ներկայացնող այլ սարքեր: Սույն կետում նշված առարկաների կամ նյութերի հայտնաբերման դեպքում՝ բնակչության սոցիալական պաշտպանության հաստատության համապատասխան լիազորություններով օժտված աշխատողը (կամ պաշտոնատար անձը) դրա մասին անմիջապես իրազեկում է ոստիկանությանը:

33. Երեխան կարող է իր հետ բնակչության սոցիալական պաշտպանության հաստատություն բերել խաղալիքներ և շրջապատի համար վտանգ չներկայացնող այլ իրեր ու ընտանի կենդանիներ, եթե դա արգելված չէ տվյալ հաստատության կանոններով, և այդ հաստատության պայմաններն ընձեռում են դրա հնարավորությունը:

34. Պետական կամ տեղական ինքնակառավարման մարմինների ենթակայության ներքո գտնվող՝ բնակչության սոցիալական պաշտպանության հաստատություն երեխայի ընդունելությունը ձևակերպվում է այդ հաստատության ղեկավարի հրամանով: Պետական կամ տեղական ինքնակառավարման մարմինների ենթակայության ներքո չգտնվող՝ բնակչության սոցիալական պաշտպանության հաստատություն երեխայի ընդունելությունը ձևակերպվում է բնակչության սոցիալական պաշտպանության հաստատությունում խնամք տրամադրող կազմակերպության՝ համապատասխան լիազորություն ունեցող պաշտոնատար անձի հրամանով: Երեխային բնակչության սոցիալական պաշտպանության հաստատություն ընդունելու մասին հրամանն ընդունվում է սույն կարգի 30-րդ կետով նախատեսված եզրակացությունն ստանալուց հետո, բայց ոչ ուշ, քան մինչև տվյալ եզրակացությունն ստանալու օրվա ավարտը:

35. Սույն կարգի 34-րդ կետում նշված հրամանի ընդունումից անմիջապես հետո՝ բնակչության սոցիալական պաշտպանության հաստատության համապատասխան լիազորություններով օժտված աշխատողը (կամ պաշտոնատար անձը) հաստատություն ընդունված երեխայի մասին տվյալները գրանցում է բնակչության սոցիալական պաշտպանության հաստատության հաշվառման մատյանում, որի ձևը հաստատում է բնակչության սոցիալական պաշտպանության հաստատության ղեկավարը կամ խնամք տրամադրող կազմակերպության՝ համապատասխան լիազորություն ունեցող այլ պաշտոնատար անձ (կամ մարմինը):

36. Բնակչության սոցիալական պաշտպանության հաստատության հաշվառման մատյանը կարող է վարվել ինչպես թղթային, այնպես էլ՝ էլեկտրոնային եղանակով՝ անհրաժեշտ տվյալները և տեղեկությունները համակարգչում մուտքագրելու միջոցով: Ընդ որում, հաշվառման մատյանը միաժամանակ թղթային և էլեկտրոնային եղանակներով կազմելու և վարելու դեպքում՝ դրանցում ներառված տվյալներն ու տեղեկություններն ամբողջությամբ պետք է համապատասխանեն միմյանց: Թղթային եղանակով վարվող հաշվառման մատյանը պետք է լինի համարակալված և էջակարված (թելակարված): Թղթային եղանակով վարվող հաշվառման մատյանը լրացվում է մուգ կապույտ կամ սև գույնի թանաք ունեցող գրիչով, ընթեռնելի ձեռագրով, առանց անհարկի հապավումներ և ջնջումներ կատարելու: Սխալ գրառման դեպքում այն երկու կողմից վերցվում է փակագծերի մեջ, որից հետո կատարվում է ճիշտ գրառումը, և տվյալ էջի աջ անկյունում՝ հաշվառման մատյանում գրառում կատարող համապատասխան աշխատողի (պաշտոնատար անձի) կողմից լրացվում են «Ուղղումը կատարված է իմ կողմից» բառերը, և ուղղումը հավաստվում է ստորագրությամբ:

37. Բնակչության սոցիալական պաշտպանության հաստատության հաշվառման մատյանում գրանցվում են երեխայի մասին հետևյալ տեղեկությունները՝

1) անունը, հայրանունը, ազգանունը.

2) ծննդյան ամսաթիվը, ամիսը, տարեթիվը և վայրը.

3) սեռը.

4) անձը հաստատող փաստաթղթի անվանումը, սերիան և համարը (առկայության դեպքում).

5) մինչև բնակչության սոցիալական պաշտպանության հաստատություն տեղափոխվելը տվյալ երեխայի հաշվառման հասցեն, իսկ հաշվառման մեջ չգտնվելու դեպքում՝ վերջին կամ նախկին բնակության վայրի հասցեն.

6) երեխայի հայտնաբերման կամ մինչև բնակչության սոցիալական պաշտպանության հաստատություն տեղափոխվելը երեխայի փաստացի գտնվելու (վերջին բնակության) վայրը.

7) տեղեկություններ երեխայի ծնողների կամ ազգականների մասին (առկայության դեպքում).

8) երեխային բնակչության սոցիալական պաշտպանության հաստատություն ընդունելու պատճառները.

9) երեխայի մասին տեղեկատվության տրամադրման աղբյուրը և տեղեկատվությունը տրամադրած անձի (մարմնի) տվյալները.

10) բնակչության սոցիալական պաշտպանության հաստատություն ընդունման և դուրսգրման ամսաթիվը, ամիսը, տարեթիվը.

11) սույն կարգի 38-րդ և 39-րդ կետերում նշված դեպքերում՝ երեխայի անհատականացման համար անհրաժեշտ այլ տվյալներ:

38. Ընկեցիկ երեխային բնակչության սոցիալական պաշտպանության հաստատություն ընդունելիս՝ սույն կարգի 37-րդ կետի 1-ին և 2-րդ ենթակետերում նշված տվյալների փոխարեն հաշվառման մատյանում գրանցվում են ընկեցիկ երեխայի հայտնաբերման մասին արձանագրության համարը, ամսաթիվը, ամիսը, տարեթիվը: Այդ դեպքում, հաշվառման մատյանը լրացնող աշխատողի (պաշտոնատար անձի) անձնական դիտարկման արդյունքում, հաշվառման մատյանում գրանցվում են նաև երեխայի մազերի, աչքերի գույնը, հասակը, սեռը, մոտավոր տարիքը և այլ անհատականացման նշաններ:

39. Եթե երեխան ընկեցիկ չէ, բայց չունի անձը հաստատող փաստաթուղթ, ապա հաշվառման մատյանում երեխայի անունը, հայրանունը, ազգանունը, ծննդյան ամսաթիվը, ամիսը, տարեթիվը, սեռը, բնակության վայրի հասցեի մասին տվյալները գրանցվում են երեխայի բանավոր հայտարարության կամ այդ երեխայի մասին տեղեկատվություն տրամադրած մարմնի (անձի) հայտարարության հիման վրա: Այդ դեպքում, հաշվառման մատյանը լրացնող աշխատողի (պաշտոնատար անձի) անձնական դիտարկման արդյունքում, հաշվառման մատյանում գրանցվում են նաև երեխայի մազերի, աչքերի գույնը, հասակը և այլ անհատականացման նշաններ, ինչպես նաև նշվում է երեխայի անհատական տվյալների տրամադրման աղբյուրը: Երեխայի կողմից իր մասին սույն կետում նշված համապատասխան տվյալները չհայտնելու և այդ երեխայի անհատական տվյալների մասին այլ տեղեկատվության բացակայության դեպքում՝ հաշվառման մատյանը լրացնող աշխատողի (պաշտոնատար անձի) անձնական դիտարկման արդյունքում, հաշվառման մատյանում գրանցվում են նաև երեխայի սեռը և մոտավոր տարիքը:

40. Երեխային բնակչության սոցիալական պաշտպանության հաստատություն կրկին ընդունելու (դուրս գրելու) դեպքում հաշվառման մատյանում դրա մասին կատարվում է համապատասխան գրառում, և, անհրաժեշտության դեպքում, փոփոխվում են հաշվառման մատյանում գրանցված տվյալները:

41. Որդեգրման հանձնված երեխայի դուրսգրման դեպքում հաշվառման մատյանի համապատասխան սյունակում նշվում է միայն «որդեգրված» բառը, իսկ նրան վերաբերող բոլոր փաստաթղթերը պահվում են չհրկիզվող պահարանում` առանձին կնքված ծրարով, և հրապարակման ենթակա չեն:

42. Բնակչության սոցիալական պաշտպանության հաստատությունում բնակվող (խնամվող) յուրաքանչյուր երեխայի համար բնակչության սոցիալական պաշտպանության հաստատության սոցիալական աշխատանքի մասնագետը կամ համապատասխան լիազորություններով օժտված այլ աշխատող (կամ պաշտոնատար անձը) լրացնում է հաշվառման քարտ, որի ձևը հաստատում է բնակչության սոցիալական պաշտպանության հաստատության ղեկավարը կամ խնամք տրամադրող կազմակերպության՝ համապատասխան լիազորություն ունեցող պաշտոնատար անձը (կամ մարմինը): Բնակչության սոցիալական պաշտպանության հաստատությունում երեխայի բնակվելու (խնամվելու) ամբողջ ժամանակահատվածում երեխայի հաշվառման քարտը պահվում է քարտարանում, իսկ երեխային բնակչության սոցիալական պաշտպանության հաստատությունից դուրս գրելու դեպքում հաշվառման քարտը պահվում է տվյալ երեխայի անձնական գործում:

43. Բնակչության սոցիալական պաշտպանության հաստատությունը կազմակերպում է այնտեղ բնակվող (խնամվող) երեխաների առաջնային բժշկական օգնության և սպասարկման տրամադրումը՝ նրանց այնտեղ բնակվելու (խնամվելու) ամբողջ ժամանակահատվածում: Բնակչության սոցիալական պաշտպանության հաստատությունում բնակվող (խնամվող) երեխաների առաջնային բժշկական օգնությունն իրականացնում է այդ հաստատության բժիշկը և բնակչության սոցիալական պաշտպանության հաստատության գտնվելու վայրի համապատասխան բժշկական հաստատությունը, իսկ անհրաժեշտության դեպքում կազմակերպվում է համապատասխան բժշկական հաստատություններ կամ առողջարան երեխայի ուղեգրման գործընթացը: Երեխային հիվանդանոցային բժշկական հաստատություն տեղափոխելու դեպքում բնակչության սոցիալական պաշտպանության հաստատությունը կազմակերպում է երեխայի խնամքի (այդ թվում՝ նաև սննդի) ապահովումը:

44. Բնակչության սոցիալական պաշտպանության հաստատությունում բնակվող (խնամվող) յուրաքանչյուր երեխայի համար լրացվում է բժշկական քարտ, որտեղ գրանցվում են նրա անձնական տվյալները, ինչպես նաև կատարված բժշկական զննության, իրականացված կլինիկալաբորատոր հետազոտությունների արդյունքները, ցույց տրված բժշկական օգնությունը, կանխարգելիչ պատվաստումները և այլ անհրաժեշտ տվյալներ: Բնակչության սոցիալական պաշտպանության հաստատությունում երեխայի բնակվելու (խնամվելու) ամբողջ ժամանակահատվածում երեխայի բժշկական քարտը պահվում է քարտարանում, իսկ երեխային բնակչության սոցիալական պաշտպանության հաստատությունից դուրս գրելու դեպքում այն պահվում է տվյալ երեխայի անձնական գործում:

45. Բնակչության սոցիալական պաշտպանության հաստատության բժիշկը յուրաքանչյուր օր կազմակերպում է այնտեղ բնակվող (խնամվող) բոլոր երեխաների համայց, գնահատում նրանց առողջական վիճակը, գրառումներ կատարում երեխաների բժշկական քարտերում և առնվազն յուրաքանչյուր երկու ամիսը մեկ անգամ իրականացնում այդ հաստատությունում բնակվող (խնամվող) բոլոր երեխաների բժշկական զննություն` օբյեկտիվ քննություն, ինչպես նաև լաբորատոր-գործիքային ընդհանուր բնույթի (անհրաժեշտության դեպքում՝ նաև լրացուցիչ) հետազոտություններ, անհրաժեշտ դեպքերում ուղեգրում է համապատասխան բժշկական կազմակերպություններ` մասնագիտացված բժշկական օգնություն և սպասարկում ստանալու նպատակով: Հնարավորության սահմաններում ճշտվում է երեխաների պատվաստումային կարգավիճակը, և պատվաստումների բացակայության կամ անավարտ լինելու դեպքում դրանք կատարվում են ըստ պատվաստումների ազգային օրացույցի:

46. Բնակչության սոցիալական պաշտպանության հաստատությունում բնակվող (խնամվող) երեխայի օրգանիզմում վարակիչ հիվանդություն հայտնաբերելու կամ դրա առկայության վերաբերյալ կասկածի դեպքում տվյալ հաստատության բուժաշխատողը սահմանված կարգով դրա մասին շտապ հաղորդում է Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության աշխատակազմի առողջապահական պետական տեսչություն և իրականացնում հաշվառում՝ համաձայն Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի 2010 թվականի դեկտեմբերի 17-ի N 35-Ն հրամանով հաստատված՝ Վարակիչ հիվանդությունների «իրական ժամանակում» էլեկտրոնային համաճարակաբանական հսկողության 3.1.1-018-10 սանիտարահամաճարակային նորմերի և կանոնների պահանջների, ինչպես նաև ապահովում է երեխայի մեկուսացումն ու, անհրաժեշտության դեպքում, նաև հոսպիտալացումն ինֆեկցիոն հիվանդանոցում (բաժանմունքում): Հոսպիտալացման դեպքում՝ բնակչության սոցիալական պաշտպանության հաստատության համապատասխան լիազորություններով օժտված աշխատողը (կամ պաշտոնատար անձը) ոչ ուշ, քան մեկ օրվա ընթացքում դրա մասին տեղեկացնում է երեխայի օրինական ներկայացուցչին (առկայության դեպքում):

47. Բնակչության սոցիալական պաշտպանության հաստատությունում բնակվող (խնամվող) յուրաքանչյուր երեխայի համար կազմվում է անձնական գործ, որում ներառվում են երեխային բնակչության սոցիալական պաշտպանության հաստատություն ընդունելու մասին հրամանը (դրա պատճենը), երեխայի անձը հաստատող փաստաթուղթը, երեխայի լուսանկարը, երեխայի սոցիալ-հոգեբանական վերականգնման անհատական ծրագիրը, տվյալ երեխային և նրան տրամադրվող սոցիալական ծառայություններին վերաբերող այլ փաստաթղթեր (դրանց պատճենները): Յուրաքանչյուր երեխայի անձնական գործի համարը պետք է նույնությամբ համապատասխանի հաշվառման մատյանում տվյալ երեխայի վերաբերյալ կատարված գրանցման հերթական համարին: Երեխայի՝ բնակչության սոցիալական պաշտպանության հաստատությունից բնակչության սոցիալական պաշտպանության մեկ այլ հաստատություն կամ շուրջօրյա լրիվ խնամք տրամադրող այլ կազմակերպություն տեղափոխվելու դեպքում երեխայի անձնական գործը փոխանցվում է այն հաստատություն կամ կազմակերպություն, որտեղ տեղափոխվում է երեխան, իսկ անձնական գործում ներառված փաստաթղթերի պատճենները, ինչպես նաև երեխային բնակչության սոցիալական պաշտպանության հաստատություն ընդունելու մասին հրամանը պահպանվում են բնակչության սոցիալական պաշտպանության այն հաստատությունում, որտեղից տեղափոխվել է երեխան: Բնակչության սոցիալական պաշտպանության հաստատությունից երեխայի դուրսգրման այլ դեպքերում երեխայի անձնական գործը պահպանվում է Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով և ժամկետում:

48. Բնակչության սոցիալական պաշտպանության հաստատություն երեխայի ընդունումից հետո եռօրյա ժամկետում տվյալ հաստատության սոցիալական աշխատողը գնահատում է երեխայի սոցիալական կարիքները, իր իրավասությունների սահմաններում իրականացնում է նրա՝ «Սոցիալական աջակցության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված անհատական սոցիալական ծրագրով նախատեսված միջոցառումները, դրանում նշված ժամկետներում մասնակցում է մասնագիտական քննարկումներին և, տվյալ երեխայի սոցիալական կարիքներին համապատասխան, նրան մատուցում է սոցիալական ծառայություններ:

49. Բնակչության սոցիալական պաշտպանության հաստատության սոցիալական աշխատողը և համապատասխան լիազորություններով օժտված այլ աշխատողներ (հոգեբան, բժիշկ, մանկավարժ և այլն) երեխային սոցիալ-հոգեբանական օգնություն տրամադրելու, սոցիալական նոր միջավայրին հարմարվելու նպատակով՝ բնակչության սոցիալական պաշտպանության հաստատություն երեխայի ընդունումից հետո եռօրյա ժամկետում կազմում են երեխայի սոցիալ-հոգեբանական վերականգնման անհատական ծրագիրը, պարբերաբար վերանայում այն, և յուրաքանչյուրն իր իրավասությունների սահմաններում իրականացնում է երեխայի սոցիալ-հոգեբանական վերականգնման համար անհրաժեշտ միջոցառումներ: Ծնողական իրավունքներից չզրկված ծնող (ծնողներ) կամ այլ օրինական ներկայացուցիչներ կամ ազգականներ ունեցող երեխայի սոցիալ-հոգեբանական վերականգնման անհատական ծրագիրը կազմելիս` հաշվի է առնվում նրանց կարծիքը, եթե այն բացասաբար չի ազդի երեխայի վերականգնման գործընթացի վրա կամ չի խոչընդոտի դրա արդյունավետ իրականացմանը:

50. Բնակչության սոցիալական պաշտպանության հաստատությունն այնտեղ երեխայի բնակվելու (խնամվելու) ամբողջ ժամանակահատվածում, Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված պահանջներին համապատասխան, երեխային ապահովում է անվտանգ միջավայրով՝ զերծ պահելով ցանկացած բռնությունից, շահագործումից, իրավունքների և օրինական շահերի այլ ոտնահարումից:

51. Բնակչության սոցիալական պաշտպանության հաստատությունն այնտեղ երեխայի բնակվելու (խնամվելու) ամբողջ ժամանակահատվածում ապահովում է երեխայի բազմակողմանի և ներդաշնակ զարգացումը` հաշվի առնելով նրա հոգեկան, սեռատարիքային, ազգային և էթնիկական առանձնահատկությունները, երեխայի նախասիրությունները, հետաքրքրությունները, ընդունակությունները և պահանջմունքները:

52. Բնակչության սոցիալական պաշտպանության հաստատությունն ապահովում է այնտեղ բնակվող (խնամվող) երեխաների կրթությունն ու դաստիարակումը, այդ թվում՝ կազմակերպում է երեխաներին հիմնական կրթություն մատուցելը, որն իրականացվում է հանրակրթական դպրոցներում, իսկ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված դեպքերում՝ հատուկ դպրոցներում աշակերտելու միջոցով:

53. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կողմից սահմանված՝ երեխայի խնամքի և դաստիարակության համար անհրաժեշտ սոցիալական նվազագույն չափորոշիչներին համապատասխան՝ բնակչության սոցիալական պաշտպանության հաստատությունն այնտեղ բնակվող (խնամվող) և դպրոցում սովորող երեխային ապահովում է անձնական մանր ծախսեր կատարելու համար անհրաժեշտ գումարով, սովորեցնում է խելամիտ և արդյունավետ օգտագործել ունեցած գումարը:

54. Բնակչության սոցիալական պաշտպանության հաստատությունն ապահովում է այնտեղ բնակվող (խնամվող) երեխայի առողջ ապրելակերպի (սնունդ, սպորտ, անձնական հիգիենա, ազատ ժամանց) համար անհրաժեշտ պայմաններ: Բնակչության սոցիալական պաշտպանության հաստատությունը կազմակերպում է երեխաների մասնակցությունը մարզական, մշակութային միջոցառումներին, մրցույթներին, երգի, պարի, նկարչության, կարուձևի, մարզական և այլ խմբակների պարապմունքներին՝ ըստ նրանց հակումների և հետաքրքրությունների:

55. Բնակչության սոցիալական պաշտպանության հաստատությունն աջակցում է այնտեղ բնակվող (խնամվող) երեխային՝ կենսաբանական ընտանիքի հետ սոցիալական կապերը վերականգնելու և (կամ) ամրապնդելու և նրան ընտանիք վերադարձնելու հարցում, եթե դա բխում է երեխայի շահերից: Բնակչության սոցիալական պաշտպանության հաստատությունում բնակվող (խնամվող) երեխաներին կարող են այցելել նրանց ծնողները (ծնողը)՝ ծնողական իրավունքից զրկված չլինելու դեպքում, ընտանիքի այլ անդամներ, ազգականները, ծանոթները և ընկերները, աջակցող ցանցի անդամները (նրանց ներկայացուցիչները), պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմինների, այլ կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ և անձինք՝ բացառությամբ այն դեպքերի, երբ այդ անձինք գտնվում են ոչ սթափ կամ հակահիգիենիկ վիճակում, կամ, եթե դա բացասաբար չի ազդի երեխայի առողջության, դաստիարակման, սոցիալ-հոգեբանական վերականգնման գործընթացի վրա կամ չի խոչընդոտի դրա արդյունավետ իրականացմանը: Բնակչության սոցիալական պաշտպանության հաստատությունում բնակվող (խնամվող) երեխաների մոտ սույն կետում նշված անձանց ընդունելությունն իրականացվում է կանոններով սահմանված ընթացակարգին համապատասխան:

56. Բնակչության սոցիալական պաշտպանության հաստատությունում բնակվող (խնամվող) երեխայի կողմից այն ինքնակամ լքելու կամ երեխայի անհետանալու (գտնվելու վայրն անհայտ լինելու) դեպքում բնակչության սոցիալական պաշտպանության հաստատության ղեկավարը կամ համապատասխան լիազորություններով օժտված այլ աշխատող (պաշտոնատար անձը) տվյալ հանգամանքի մասին հայտնի դառնալուց հետո անմիջապես դրա մասին տեղեկացնում է ոստիկանությանը և երեխայի օրինական ներկայացուցիչներին (առկայության դեպքում):

57. Անկախ բնակչության սոցիալական պաշտպանության հաստատությունում երեխային խնամք տրամադրելու հանգամանքից՝ գործակալությունը, «Սոցիալական աջակցության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված՝ միջգերատեսչական համագործակցության և աջակցող ցանցի այլ անդամներ ձեռնարկում են Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ չարգելված միջոցներ՝ հասանելի ռեսուրսների որոնման միջոցով երեխայի հետագա խնամքն ընտանիքում կազմակերպելու նպատակով:

58. Բնակչության սոցիալական պաշտպանության հաստատությունում երեխային խնամք տրամադրելու ամբողջ ժամանակահատվածում տվյալ հաստատության պաշտոնատար անձինք, գործակալությունը, Հայաստանի Հանրապետության մարզպետարանի (Երևանում՝ Երևանի քաղաքապետարանի) աշխատակազմի ընտանիքի, կանանց և երեխաների իրավունքների պաշտպանության բաժինը երեխային ընտանիքում տեղավորելու հնարավորության մասին համապատասխան տեղեկատվություն ստանալուց հետո յոթնօրյա ժամկետում դրա մասին տեղեկացնում են բնակչության սոցիալական պաշտպանության հաստատության գտնվելու վայրի խնամակալության և հոգաբարձության մարմնին:

59. Բնակչության սոցիալական պաշտպանության հաստատությունում բնակվող (խնամվող) այն երեխայի ծնողների (կամ նրանցից որևէ մեկի կամ միակ ծնողի), որոնց գտնվելու վայրն անհայտ էր, ինչպես նաև երեխայի անհայտ ծնողների հայտնաբերման դեպքում ոստիկանությունը դրա մասին գրավոր տեղեկացնում է Հայաստանի Հանրապետության մարզպետարանին (Երևանում՝ Երևանի քաղաքապետարանին), գործակալությանը և բնակչության սոցիալական պաշտպանության այն հաստատությանը, որում բնակվում (խնամվում) է տվյալ երեխան:

60. Խնամակալության և հոգաբարձության մարմինը կամ Հայաստանի Հանրապետության մարզպետարանի (Երևանում՝ Երևանի քաղաքապետարանի) աշխատակազմի ընտանիքի, կանանց և երեխաների իրավունքների պաշտպանության բաժինը բնակչության սոցիալական պաշտպանության հաստատությունում ժամանակավոր տեղավորվող երեխայի ծնողներին (կամ այլ օրինական ներկայացուցչին) նախազգուշացնում է այն մասին, որ բնակչության սոցիալական պաշտպանության հաստատությունում երեխային տեղավորելու հիմքերի վերացումից հետո երեխային ընտանիք վերադարձնելուց խուսափելու դեպքում երեխան օրենքով սահմանված դեպքերում և կարգով կարող է որդեգրվել կամ դաստիարակության հանձնվել խնամատար ընտանիքի, կամ նրա նկատմամբ կարող է սահմանվել խնամակալություն կամ հոգաբարձություն:

61. Բացառությամբ սույն կարգով և Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված այլ դեպքերի՝ բնակչության սոցիալական պաշտպանության հաստատությունը, նրա պաշտոնատար անձինք ու աշխատողները պարտավոր են որևէ կերպ չհրապարակել, չտարածել խնամքի տրամադրման ընթացքում երեխաների և նրանց օրինական ներկայացուցիչների վերաբերյալ իրենց հայտնի դարձած անհատական տվյալները, այդ երեխաների և նրանց ընտանիքների վերաբերյալ այնպիսի տեղեկություններ ու տվյալներ, որոնք հնարավորություն կընձեռեն նույնականացնելու այդ երեխաներին, ինչպես նաև երրորդ անձանց չընձեռել այդ տվյալները ու տեղեկությունները հայթայթելու այնպիսի հնարավորություն, որ կարող է առաջանալ թույլատրելու, չխոչընդոտելու կամ նման տեղեկությունների պահպանման կարգի խախտման հետևանքով:

 

V. ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏԻՊԻ ԵՎ ՀԱՏՈՒԿ (ՄԱՍՆԱԳԻՏԱՑՎԱԾ) ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՑ ԵՐԵԽԱՅԻ ԴՈՒՐՍԳՐՈՒՄԸ

 

 62. Բնակչության սոցիալական պաշտպանության հաստատությունից երեխան՝ մինչև 18 տարին լրանալը, կարող է դուրս գրվել՝

1) նրան կենսաբանական ընտանիք վերադարձնելու, կամ՝

2) որդեգրման հանձնելու, կամ ՝

3) բնակչության սոցիալական պաշտպանության մեկ այլ հաստատություն կամ շուրջօրյա խնամք տրամադրող այլ կազմակերպություն տեղափոխվելու, կամ՝

4) խնամատար ընտանիք` դաստիարակության հանձնելու կամ՝

5) այլ անձի՝ երեխայի խնամակալ կամ հոգաբարձու նշանակվելու և նրա ընտանիքում տեղավորվելու դեպքում կամ՝

6) Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված այլ դեպքերում:

63. Բնակչության սոցիալական պաշտպանության հաստատությունում բնակվող (խնամվող) երեխան կենսաբանական ընտանիք է վերադարձվում երեխայի ծնողների (ծնողի) կամ ընտանիքի չափահաս այլ անդամի գրավոր դիմումի և ընտանիքի բնակության վայրի՝ Հայաստանի Հանրապետության մարզպետարանի (Երևանում՝ Երևանի քաղաքապետարանի) աշխատակազմի ընտանիքի, կանանց և երեխաների իրավունքների պաշտպանության բաժնի կողմից կատարված ուսումնասիրության արդյունքում տրված եզրակացության հիման վրա, որից մեկական օրինակներ ուղարկվում են նաև լիազորած պետական մարմին և ընտանիքի բնակության վայրի խնամակալության և հոգաբարձության մարմին:

64. Երեխան բնակչության սոցիալական պաշտպանության հաստատությունից բնակչության սոցիալական պաշտպանության մեկ այլ հաստատություն կամ շուրջօրյա խնամք տրամադրող այլ կազմակերպություն կարող է տեղափոխվել այն հաստատության ղեկավարի հիմնավորված առաջարկությամբ, որում տվյալ պահին բնակվում (խնամվում) է երեխան՝ հաշվի առնելով երեխայի տարիքը և առողջական վիճակը: Բնակչության սոցիալական պաշտպանության հաստատությունից բնակչության սոցիալական պաշտպանության մեկ այլ հաստատություն կամ շուրջօրյա խնամք տրամադրող այլ կազմակերպություն երեխան տեղափոխվում է լիազորած պետական մարմնի վերաուղեգրման միջոցով: Սույն կետով սահմանված դեպքերում երեխայի անձնական գործը փոխանցվում է այն հաստատությանը կամ կազմակերպությանը, որտեղ տեղափոխվում է երեխան:

65. Երեխային որդեգրման հանձնելու, խնամատար ընտանիք` դաստիարակության հանձնելու և այլ անձի՝ երեխայի խնամակալ կամ հոգաբարձու նշանակվելու դեպքում բնակչության սոցիալական պաշտպանության հաստատությունից երեխան դուրս է գրվում՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենքներով և նորմատիվ իրավական այլ ակտերով սահմանված պահանջներին համապատասխան:

66. Բնակչության սոցիալական պաշտպանության հաստատությունից երեխայի դուրսգրման մասին տվյալները գրանցվում են սույն կարգի 37-րդ կետի 10-րդ ենթակետին, 40-րդ և 41-րդ կետերին համապատասխան:

 

VI. ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԽՆԱՄՔԻ ԳԻՇԵՐՕԹԻԿ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆ ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ԱՅՆՏԵՂ ԽՆԱՄՔԻ ՏՐԱՄԱԴՐՈՒՄԸ

 

67. Երեխայի ծնողը կամ այլ օրինական ներկայացուցիչ անձամբ կամ ներկայացուցչի միջոցով կարող է բնակչության սոցիալական պաշտպանության խնամքի գիշերօթիկ հաստատությունում խնամք տրամադրելու վերաբերյալ գրավոր դիմումը ներկայացնել՝

1) գործակալություն (իսկ համալիր սոցիալական ծառայությունների տարածքային կենտրոնի առկայության դեպքում՝ միասնական ընդունարան)՝ պետական կամ տեղական ինքնակառավարման մարմինների ենթակայության ներքո գտնվող բնակչության սոցիալական պաշտպանության խնամքի գիշերօթիկ հաստատության կողմից խնամքի տրամադրման համար.

2) խնամք տրամադրող կազմակերպություն՝ պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմինների ենթակայության ներքո չգտնվող բնակչության սոցիալական պաշտպանության խնամքի գիշերօթիկ հաստատության կողմից խնամքի տրամադրման համար:

68. Սույն կարգի 67-րդ կետի 1-ին ենթակետով նախատեսված դեպքում՝ խնամքի տրամադրման համար դիմումին կից, բացառությամբ սույն կարգի 69-րդ կետով նախատեսված դեպքի, անձը գործակալություն է ներկայացնում հետևյալ փաստաթղթերը՝

1) երեխայի՝ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի հանդիսանալու դեպքում՝ անձը հաստատող փաստաթուղթը (ծննդյան վկայական կամ անձնագիր կամ նույնականացման քարտ) և դրա պատճենը.

2) երեխայի՝ Հայաստանի Հանրապետությունում բնակության իրավունք (կացության կարգավիճակ) ունեցող օտարերկրյա քաղաքացի կամ քաղաքացիություն չունեցող անձ հանդիսանալու դեպքում՝ Հայաստանի Հանրապետությունում բնակվելու իրավունքը հաստատող փաստաթուղթը (կացության քարտը) և դրա պատճենը, իսկ փախստականի կարգավիճակ ունենալու դեպքում՝ կոնվենցիոն ճամփորդական փաստաթուղթը և դրա պատճենը.

3) համապատասխան բժշկական հաստատության (հաստատությունների) կողմից տրված՝ երեխայի առողջական վիճակի մասին բժշկական եզրակացությունը.

4) երեխայի ընտանիքի անդամների մասին տեղեկանք բնակության վայրից.

5) բնակչության պետական ռեգիստր վարող մարմնի կողմից տրված տեղեկանք երեխայի բնակության վայրի հասցեի մասին.

6) դիմումը ներկայացնողի անձը հաստատող փաստաթուղթը, ինչպես նաև՝

ա. երեխայի ծնողը կամ այլ օրինական ներկայացուցիչը հանդիսանալու դեպքում՝ այդ փաստը հավաստող համապատասխան փաստաթուղթը,

բ. Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված պահանջներին համապատասխանող լիազորագրի հիման վրա երեխայի ծնողի կամ օրինական ներկայացուցչի ներկայացուցիչը լինելու դեպքում՝ լիազորագիրը, իսկ այն դեպքում, երբ ներկայացուցիչը փաստաբան է, նաև՝ փաստաբանական գործունեության արտոնագրի պատճենը:

69. Խնամքի տրամադրման համար գործակալություն ներկայացվող դիմումին կից չեն պահանջվում սույն կարգի 68-րդ կետում նշված այն փաստաթղթերը, որոնցում ներառված տվյալներն առկա են համապատասխան մարմինների էլեկտրոնային տեղեկատվական շտեմարաններում (բազաներում):

70. Գործակալությունը սույն կարգի 68-րդ կետով նախատեսված փաստաթղթերն ստանալուց հետո՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով և ժամկետում կատարում է տնային այցելություն՝ տվյալ ընտանիքի կարիքների գնահատման (կենսապայմանների ուսումնասիրության) նպատակով, և Հայաստանի Հանրապետության մարզպետարան (Երևանում` Երևանի քաղաքապետարան) է ներկայացնում սույն կարգի 68-րդ կետով նախատեսված փաստաթղթերը (դրանց պատճենները) և բնակչության սոցիալական պաշտպանության խնամքի գիշերօթիկ հաստատություն ուղեգրելու հնարավորության վերաբերյալ իր առաջարկությունը (եզրակացության տեսքով)՝ նշում կատարելով ընտանիքների անապահովության գնահատման համակարգում տվյալ ընտանիքի հաշվառված լինելու (կամ չլինելու) և սոցիալապես անապահով լինելու (կամ չլինելու) վերաբերյալ:

71. Հայաստանի Հանրապետության մարզպետարանի (Երևանում` Երևանի քաղաքապետարանի) աշխատակազմի ընտանիքի, կանանց և երեխաների իրավունքների պաշտպանության բաժինը սույն կարգի 68-րդ կետով նախատեսված փաստաթղթերը և գործակալության առաջարկությունն ստանալուց հետո 5-օրյա ժամկետում՝ խնամքի տրամադրում հայցող երեխայի ընտանիքի՝ ընտանիքների անապահովության գնահատման համակարգում հաշվառված լինելու և սոցիալապես անապահով լինելու դեպքում ուսումնասիրում է բնակչության սոցիալական պաշտպանության խնամքի գիշերօթիկ հաստատությունում երեխային տեղավորելու այլընտրանքային տարբերակները և դրանց բացակայության դեպքում ներկայացնում գրավոր եզրակացություն երեխային բնակչության սոցիալական պաշտպանության խնամքի գիշերօթիկ հաստատություն ուղեգրելու վերաբերյալ:

72. Հայաստանի Հանրապետության մարզպետարանը (Երևանում` Երևանի քաղաքապետարանը) երեխային բնակչության սոցիալական պաշտպանության խնամքի գիշերօթիկ հաստատություն ուղեգրելու վերաբերյալ եզրակացությունը՝ այն կազմելուց հետո եռօրյա ժամկետում ներկայացնում է լիազորած պետական մարմին՝ դրան կցելով սույն կարգի 68-րդ կետով նախատեսված փաստաթղթերը և գործակալության առաջարկությունը:

73. Լիազորած պետական մարմինը Հայաստանի Հանրապետության մարզպետարանի (կամ Երևանի քաղաքապետարանի) կողմից սույն կարգի 72-րդ կետով նախատեսված փաստաթղթերն ստանալուց հետո եռօրյա ժամկետում՝

1) երեխային ուղեգրում է բնակչության սոցիալական պաշտպանության խնամքի գիշերօթիկ հաստատություն կամ՝

2) փաստաթղթերը վերադարձնում է Հայաստանի Հանրապետության մարզպետարան (իսկ Երևանում` Երևանի քաղաքապետարան), եթե երեխային բնակչության սոցիալական պաշտպանության խնամքի գիշերօթիկ հաստատություն ուղեգրելու վերաբերյալ եզրակացությունն օրենսդրորեն հիմնավորված չէ, կամ լիազորած պետական մարմնի կողմից կատարված ուսումնասիրության արդյունքում պարզվում է, որ սույն կարգի 68-րդ կետով նախատեսված փաստաթղթերից որևէ մեկում առկա են ոչ հավաստի տեղեկություններ, տեղեկացնելով վերադարձման պատճառների և լրացուցիչ ուսումնասիրություններ կատարելու անհրաժեշտության մասին:

74. Հայաստանի Հանրապետության մարզպետարանի (Երևանում՝ Երևանի քաղաքապետարանի) աշխատակազմի ընտանիքի, կանանց և երեխաների իրավունքների պաշտպանության բաժինը բնակչության սոցիալական պաշտպանության խնամքի գիշերօթիկ հաստատությունում տեղավորվող երեխայի ծնողներին կամ այլ օրինական ներկայացուցչի գրավոր նախազգուշացնում է այն մասին, որ տվյալ հաստատությունում երեխային տեղավորելու հիմքերը վերանալուց հետո երեխային ընտանիք վերադարձնելուց կամ երեխային այցելելուց կամ ուսումնական արձակուրդների ժամանակահատվածում երեխային ընտանիքում պահելուց խուսափելու կամ օրենքով նախատեսված այլ դեպքերում՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով կարող է կիրառվել երեխային հետագա խնամքի տրամադրման այլ ձևերից որևէ մեկը (բնակչության սոցիալական պաշտպանության հաստատությունում խնամքի տրամադրում, որդեգրում, խնամակալի կամ հոգաբարձուի նշանակում, տեղավորում խնամատար ընտանիքում):

75. Բնակչության սոցիալական պաշտպանության խնամքի գիշերօթիկ հաստատություն երեխայի ընդունելությունն իրականացվում է աշխատանքային օրերին, ժամը 9.00-18.00-ն ընկած ժամանակահատվածում:

76. Պետական կամ տեղական ինքնակառավարման մարմինների ենթակայության ներքո գտնվող՝ բնակչության սոցիալական պաշտպանության խնամքի գիշերօթիկ հաստատություն երեխայի ընդունելությունը ձևակերպվում է այդ հաստատության ղեկավարի հրամանով: Պետական կամ տեղական ինքնակառավարման մարմինների ենթակայության ներքո չգտնվող՝ բնակչության սոցիալական պաշտպանության խնամքի գիշերօթիկ հաստատություն երեխայի ընդունելությունը ձևակերպվում է խնամք տրամադրող կազմակերպության՝ համապատասխան լիազորություն ունեցող պաշտոնատար անձի հրամանով:

77. Բնակչության սոցիալական պաշտպանության խնամքի գիշերօթիկ հաստատությունը վարում է այնտեղ բնակվող (խնամվող) երեխաների հաշվառման մատյան, որի ձևը հաստատում է տվյալ հաստատության ղեկավարը կամ խնամք տրամադրող կազմակերպության՝ համապատասխան լիազորություն ունեցող այլ պաշտոնատար անձ (կամ մարմինը): Հաշվառման մատյանը կարող է վարվել ինչպես թղթային, այնպես էլ՝ էլեկտրոնային եղանակով: Հաշվառման մատյանում գրանցվում են երեխայի մասին հետևյալ տեղեկությունները՝

1) անունը, հայրանունը, ազգանունը.

2) ծննդյան ամսաթիվը, ամիսը, տարեթիվը և վայրը.

3) սեռը.

4) անձը հաստատող փաստաթղթի անվանումը, սերիան և համարը (առկայության դեպքում).

5) մինչև բնակչության սոցիալական պաշտպանության խնամքի գիշերօթիկ հաստատություն տեղափոխվելը տվյալ երեխայի բնակության վայրի հասցեն.

6) բնակչության սոցիալական պաշտպանության հաստատություն ընդունման և դուրսգրման ամսաթիվը, ամիսը, տարեթիվը:

78. Հաշվառման մատյանում կարող են լրացվել նաև սույն կարգի 77-րդ կետում չնշված՝ երեխայի մասին այլ անհրաժեշտ տվյալներ:

79. Բնակչության սոցիալական պաշտպանության խնամքի գիշերօթիկ հաստատությունն այնտեղ բնակվող (խնամվող) երեխաների հիմնական կրթությունն ապահովում է տվյալ հաստատության տեղակայման վայրին մոտ գտնվող հանրակրթական դպրոցներից որևէ մեկում:

80. Բնակչության սոցիալական պաշտպանության խնամքի գիշերօթիկ հաստատությունում երեխայի խնամքի տրամադրման հետ կապված մյուս հարաբերությունները կարգավորվում են սույն կարգի IV բաժնով նախատեսված պահանջներին համապատասխան, եթե այլ բան չի բխում դրանց կարգավորման առանձնահատկություններից:

81. Պետական կամ տեղական ինքնակառավարման մարմինների ենթակայության ներքո գտնվող՝ բնակչության սոցիալական պաշտպանության խնամքի գիշերօթիկ հաստատությունից երեխան՝ մինչև 18 տարին լրանալը, կարող է դուրս գրվել՝

1) երեխայի ծնողների (ծնողի) կամ այլ օրինական ներկայացուցչի գրավոր դիմումի և ընտանիքի բնակության վայրի՝ Հայաստանի Հանրապետության մարզպետարանի (Երևանում՝ Երևանի քաղաքապետարանի) աշխատակազմի ընտանիքի, կանանց և երեխաների իրավունքների պաշտպանության բաժնի կողմից կատարված ուսումնասիրության արդյունքում տրված եզրակացության հիման վրա, որից մեկական օրինակներ ուղարկվում են նաև լիազորած պետական մարմին և գործակալություն, կամ՝

2) սույն կարգի 74-րդ կետով նախատեսված դեպքերում՝ երեխային հետագա խնամք տրամադրելու այլ ձևերից որևէ մեկի կիրառման դեպքում.

3) Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված այլ դեպքերում:

 

VII. ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՀՈԳԱԾՈՒԹՅԱՆ ՑԵՐԵԿԱՅԻՆ ԿԵՆՏՐՈՆ ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ԱՅՆՏԵՂ ԽՆԱՄՔԻ ՏՐԱՄԱԴՐՈՒՄԸ

 

82. Պետական կամ տեղական ինքնակառավարման մարմինների ենթակայության ներքո գտնվող կամ լիազորած պետական մարմնի հետ համապատասխան պայմանագիր կնքած սոցիալական հոգածության ցերեկային կենտրոններում խնամքը տրամադրվում է կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված կամ հաշմանդամություն ունեցող երեխաներին:

83. Լիազորած պետական մարմնի հետ համապատասխան պայմանագիր չկնքած՝ պետական կամ տեղական ինքնակառավարման մարմինների ենթակայության ներքո չգտնվող սոցիալական հոգածության ցերեկային կենտրոնները կարող են խնամք տրամադրել սույն կարգի 82-րդ կետում չնշված այլ երեխաների՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենքներով, սույն կարգով, այլ նորմատիվ իրավական ակտերով և խնամք տրամադրող կազմակերպության ներքին իրավական ակտերով սահմանված պահանջներին համապատասխան:

84. Սոցիալական հոգածության ցերեկային կենտրոնը (այսուհետ՝ կենտրոն) խնամքը տրամադրում է կենտրոնում, ցերեկային ժամերին, կենտրոնի կանոնադրությամբ կամ ներքին իրավական այլ ակտերով սահմանված ժամանակահատվածում:

85. Ելնելով երեխաների առանձնահատուկ կարիքներից, տարիքային կազմից, իրենց կանոնադրությամբ ամրագրված նպատակներից և այլ գործոններից՝ կենտրոնները կարող են ունենալ տարատեսակ ուղղվածություն` նախատեսված երեխաների առանձին խմբերի (հաշմանդամություն ունեցող, դաստիարակության դժվարություններ ունեցող, ծնողական խնամքից զրկված երեխաների) համար:

86. Կենտրոնում խնամքը տրամադրվում է՝

1) երեխայի ծնողի կամ այլ օրինական ներկայացուցչի գրավոր դիմումի հիման վրա.

2) կենտրոնի նախաձեռնությամբ:

87. Պետական կամ տեղական ինքնակառավարման մարմինների ենթակայության ներքո գտնվող կամ լիազորած պետական մարմնի հետ համապատասխան պայմանագիր կնքած կենտրոնում խնամք տրամադրելու մասին գրավոր դիմումը երեխայի ծնողը կամ այլ օրինական ներկայացուցիչն անձամբ կամ ներկայացուցչի միջոցով կարող է ներկայացնել գործակալություն (իսկ համալիր սոցիալական ծառայությունների տարածքային կենտրոնի առկայության դեպքում՝ միասնական ընդունարան) կամ կենտրոն (կենտրոնում խնամք տրամադրող կազմակերպություն):

88. Լիազորած պետական մարմնի հետ համապատասխան պայմանագիր չկնքած՝ պետական կամ տեղական ինքնակառավարման մարմինների ենթակայության ներքո չգտնվող կենտրոնում խնամք տրամադրելու մասին գրավոր դիմումը երեխայի ծնողը կամ այլ օրինական ներկայացուցիչն անձամբ կամ ներկայացուցչի միջոցով ներկայացնում է կենտրոն (կամ կենտրոնում խնամք տրամադրող կազմակերպություն):

89. Սույն կարգի 87-րդ կետով նախատեսված դեպքում գրավոր դիմումին կից ներկայացվում են՝

1) երեխայի՝ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի հանդիսանալու դեպքում՝ երեխայի անձը հաստատող փաստաթուղթը (ծննդյան վկայական կամ անձնագիր կամ նույնականացման քարտ) և դրա պատճենը.

2) երեխայի՝ Հայաստանի Հանրապետությունում բնակության իրավունք (կացության կարգավիճակ) ունեցող օտարերկրյա քաղաքացի կամ քաղաքացիություն չունեցող անձ հանդիսանալու դեպքում՝ Հայաստանի Հանրապետությունում բնակվելու իրավունքը հաստատող փաստաթուղթը (կացության քարտը) և դրա պատճենը, իսկ փախստականի կարգավիճակ ունենալու դեպքում՝ կոնվենցիոն ճամփորդական փաստաթուղթը և դրա պատճենը.

3) համապատասխան բժշկական հաստատության (հաստատությունների) կողմից տրված՝ երեխայի առողջական վիճակի մասին բժշկական եզրակացությունը.

4) հաշմանդամության մասին տեղեկանքը` տրված բժշկասոցիալական փորձաքննություն իրականացնող մարմնի կողմից, եթե երեխան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ճանաչվել է որպես հաշմանդամություն ունեցող երեխա:

90. Խնամքի տրամադրման համար գործակալություն ներկայացվող դիմումին կից չեն պահանջվում սույն կարգի 89-րդ կետում նշված այն փաստաթղթերը, որոնցում ներառված տվյալներն առկա են համապատասխան մարմինների էլեկտրոնային տեղեկատվական շտեմարաններում (բազաներում):

91. Գործակալությունը սույն կարգի 89-րդ կետով նախատեսված փաստաթղթերն ստանալուց հետո՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով և ժամկետում գնահատում է տվյալ ընտանիքի սոցիալական կարիքները: Գործակալության կողմից երեխային կենտրոն ուղղորդելու հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են «Սոցիալական աջակցության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով և այլ իրավական ակտերով:

92. Սույն կարգի 87-րդ կետով նախատեսված դեպքում, երեխային խնամք տրամադրելու մասին գրավոր դիմումը կենտրոն (կենտրոնում խնամք տրամադրող կազմակերպություն) ներկայացնելիս, կենտրոնը դիմումն ստանալուց հետո տասնօրյա ժամկետում ուսումնասիրում է դրան կից ներկայացված փաստաթղթերը, կենտրոնի սոցիալական աշխատանքի մասնագետից, բժշկից և հոգեբանից կազմված մասնագիտական խմբի միջոցով իրականացնում է երեխայի կենսապայմանների ուսումնասիրություն և կենտրոնի ղեկավարին կամ համապատասխան լիազորություններ ունեցող պաշտոնատար անձին (մարմին) է ներկայացնում կենտրոնում երեխային խնամք տրամադրելու (կամ չտրամադրելու) վերաբերյալ եզրակացություն:

93. Սեփական նախաձեռնությամբ երեխային կենտրոնում խնամք տրամադրելու նպատակով կենտրոնը կարող է իրականացնել Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ չարգելված միջոցառումներ՝ այդ երեխայի ծնողի կամ այլ օրինական ներկայացուցչի գրավոր համաձայնության դեպքում:

94. Պետական կամ տեղական ինքնակառավարման մարմինների ենթակայության ներքո գտնվող կենտրոն երեխայի ընդունելությունը ձևակերպվում է կենտրոնի ղեկավարի հրամանով: Պետական կամ տեղական ինքնակառավարման մարմինների ենթակայության ներքո չգտնվող կենտրոն երեխայի ընդունելությունը ձևակերպվում է կենտրոնում խնամք տրամադրող կազմակերպության՝ համապատասխան լիազորություն ունեցող պաշտոնատար անձի հրամանով:

95. Կենտրոնում խնամքը տրամադրվում է հիմնականում հետևյալ սոցիալական ծառայությունների մատուցման միջոցով՝

1) սնունդ՝ օրական մեկ անգամ.

2) սոցիալ-հոգեբանական օգնություն, այդ թվում՝ երեխայի ընտանիքի անդամներին.

3) իրավական խորհրդատվություն.

4) ուսումնադաստիարակչական ծառայություններ.

5) մասնագիտական կողմնորոշում.

6) արվեստի միջոցով թերապիա.

7) օկուպացիոն թերապիա (շտկիչ վարժանքներով թերապիա):

96. Կենտրոնը կազմակերպում է խնամք ստացող երեխաների՝

1) աշխատանքային թերապիան (16 տարեկանից բարձր երեխաների համար).

2) առաջնային բժշկական օգնության և սպասարկման տրամադրումը.

3) ժամանցը, ինչպես նաև իրականացնում է մշակութային միջոցառումներ.

4) սոցիալական ներառմանն ուղղված՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված այլ միջոցառումներ:

97. Կենտրոնում երեխայի խնամքը տրամադրվում է նրա՝ գնահատված սոցիալական կարիքներին համապատասխան:

98. Կենտրոն երեխայի ընդունելությունից հետո եռօրյա ժամկետում կենտրոնի սոցիալական աշխատանքի մասնագետը և համապատասխան լիազորություններով օժտված այլ աշխատողներ (հոգեբան, բժիշկ, մանկավարժ և այլն) կազմում են երեխայի սոցիալ-հոգեբանական վերականգնման անհատական ծրագիրը, պարբերաբար վերանայում այն, և յուրաքանչյուրն իր իրավասությունների սահմաններում իրականացնում է երեխայի սոցիալ-հոգեբանական վերականգնման համար անհրաժեշտ միջոցառումներ:

99. Կենտրոնը երեխայի առաջնային բժշկական օգնության և սպասարկման տրամադրումը կազմակերպում է կենտրոնի գտնվելու վայրի համապատասխան ամբուլատոր բժշկական հաստատությունում:

100. Կենտրոնը ձեռնարկում է անհրաժեշտ միջոցներ` ուսումնական հաստատություններից դուրս մնացած երեխաներին կրթական հաստատություններում տեղավորելու համար, կազմակերպում է դպրոցահասակ երեխայի դասապատրաստումը դպրոցական ժամերից հետո, աջակցում երեխաների աշխատանքային հմտությունների ձևավորմանը, կազմակերպում երեխայի ազատ ժամանցը` մարզական և մշակութային միջոցառումներին մասնակցելու միջոցով, ինչպես նաև աջակցում է նրանց իրավունքների պաշտպանությանն ուղղված աշխատանքներին:

101. Կենտրոնում խնամվող յուրաքանչյուր երեխայի համար կենտրոնի սոցիալական աշխատանքի մասնագետը կամ համապատասխան լիազորություններով օժտված այլ աշխատող (կամ պաշտոնատար անձը) լրացնում է հաշվառման քարտ, որտեղ գրանցում է կենտրոնում խնամվող երեխայի մասին հետևյալ տեղեկությունները՝

1) անունը, հայրանունը, ազգանունը.

2) ծննդյան ամսաթիվը, ամիսը, տարեթիվը և վայրը.

3) սեռը.

4) անձը հաստատող փաստաթղթի տեսակը, սերիան և համարը.

5) երեխայի բնակության վայրի հասցեն.

6) կենտրոնում խնամք տրամադրելու պատճառները.

7) կենտրոն երեխայի ընդունման և կենտրոնից դուրսգրման ամսաթիվը, ամիսը, տարեթիվը.

8) երեխայի ծնողների կամ այլ օրինական ներկայացուցիչների հետ հետադարձ կապն ապահովելու համար անհրաժեշտ տվյալներ:

102. Երեխային կենտրոն կրկին ընդունելու (դուրս գրելու) դեպքում նրա հաշվառման քարտում դրա մասին կատարվում է համապատասխան գրառում, և անհրաժեշտության դեպքում փոփոխվում են հաշվառման քարտում գրանցված տվյալները:

103. Կենտրոնը վարում է այնտեղ խնամվող երեխաների հաշվառման մատյան, որի ձևը հաստատում է տվյալ կենտրոնի ղեկավարը կամ խնամք տրամադրող կազմակերպության՝ համապատասխան լիազորություն ունեցող այլ պաշտոնատար անձ (կամ մարմինը):

104. Կենտրոնում խնամվող յուրաքանչյուր երեխայի համար կազմվում է անձնական գործ, որում ընդգրկվում են երեխային կենտրոն ընդունելու մասին հրամանը (դրա պատճենը), երեխայի անձը հաստատող փաստաթղթի պատճենը, երեխայի սոցիալ-հոգեբանական վերականգնման անհատական ծրագիրը, երեխայի լուսանկարը, տվյալ երեխային և նրան տրամադրվող սոցիալական ծառայություններին վերաբերող այլ փաստաթղթեր (դրանց պատճենները):

105. Կենտրոնում խնամքի տրամադրումը դադարեցվում է՝

1) խնամք ստացող երեխայի ծնողի կամ այլ օրինական ներկայացուցչի գրավոր դիմումի հիման վրա.

2) բժշկական ժամանակավոր հակացուցումներով պայմանավորված՝ կենտրոնում խնամք տրամադրելու անհնարինության դեպքում՝ մասնագիտացված բժշկական հաստատության եզրակացության հիման վրա.

3) երեխայի՝ բնակչության սոցիալական պաշտպանության հաստատություն կամ շուրջօրյա լրիվ խնամք տրամադրող այլ կազմակերպություն ընդունվելու դեպքում.

4) կենտրոնի բազմամասնագիտական խմբի կողմից տրված եզրակացության հիման վրա՝ երեխայի սոցիալ-հոգեբանական վերականգնման դեպքում.

5) կենտրոնում խնամք տրամադրելու հիմքերի վերացման դեպքում.

6) երեխայի մահվան դեպքում.

7) Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված այլ դեպքերում:

106. Կենտրոնում երեխայի խնամքի դադարեցումը ձևակերպվում է սույն կարգի 94-րդ կետում նշված պաշտոնատար անձի հրամանով:

107. Երեխային տրամադրվող խնամքը դադարեցնելուց հետո կենտրոնը վեց ամսվա ընթացքում այցելությունների կամ հանդիպումների միջոցով պահպանում է կապը երեխայի և նրա ընտանիքի հետ:

 

VIII. ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ԼԻԱԶՈՐԱԾ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՐՄՆԻՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼԸ

 

108. Բնակչության սոցիալական պաշտպանության ընդհանուր տիպի, հատուկ (մասնագիտացված), խնամքի գիշերօթիկ հաստատությունները և սոցիալական հոգածության ցերեկային կենտրոններն իրենց գործառույթների իրականացման շրջանակներում համագործակցում են լիազորած պետական մարմնի, ոստիկանության, պետական կառավարման և տեղական ինքնակառավարման այլ մարմինների, նախադպրոցական կրթական, հանրակրթական, բժշկական կազմակերպությունների, տարածքային մակարդակում գործող աջակցող ցանցի անդամների, այլ իրավաբանական և ֆիզիկական անձանց հետ:

109. Բնակչության սոցիալական պաշտպանության ընդհանուր տիպի, հատուկ (մասնագիտացված), խնամքի գիշերօթիկ հաստատությունները և սոցիալական հոգածության ցերեկային կենտրոնները, «Սոցիալական աջակցության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 31-րդ հոդվածի 5-րդ մասով սահմանված դեպքերում և կարգով՝ լիազորած պետական մարմին են ներկայացնում խնամքի տրամադրման մասին տեղեկատվություն:

110. Սույն կարգով նախատեսված դեպքերում գործակալության և լիազորած պետական մարմնի միջև տեղեկատվությունը փոխանակվում և փաստաթղթերն առաքվում են թղթային եղանակով՝ փոստային առաքմամբ կամ առձեռն հանձնելու միջոցով, կամ էլեկտրոնային փոստի միջոցով կամ առցանց եղանակով՝ սոցիալական աջակցության բնագավառի տեղեկատվական շտեմարանների միջոցով, եթե այլ բան նախատեսված չէ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ:

(հավելվածը փոփ., լրաց. 26.05.16 N 551-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար-նախարար

Դ. Հարությունյան

 

Հավելված N 2
ՀՀ կառավարության 2015 թվականի
սեպտեմբերի 25-ի N 1112-Ն որոշման

 

ՏԱՐԵՑ ԵՎ (ԿԱՄ) ՀԱՇՄԱՆԴԱՄՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ԱՆՁԱՆՑ ԽՆԱՄՔԻ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ԵՎ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ

 

I. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

 

1. Սույն կարգով կարգավորվում են տնային պայմաններում, բնակչության սոցիալական պաշտպանության ընդհանուր տիպի և հատուկ (մասնագիտացված) հաստատություններում ու սոցիալական հոգածության ցերեկային կենտրոններում տարեց և (կամ) հաշմանդամություն ունեցող անձանց խնամքի տրամադրման հետ կապված հարաբերությունները:

2. Սույն կարգի դրույթները չեն տարածվում «Սոցիալական աջակցության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 13-րդ հոդվածի 4-րդ մասի 6-րդ կետով սահմանված կազմակերպություններում տարեց և (կամ) հաշմանդամություն ունեցող անձանց խնամքի տրամադրման հետ կապված հարաբերությունների վրա:

3. Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ նախատեսված` բնակչության սոցիալական պաշտպանության այլ տիպերի հաստատություններում (շուրջօրյա խնամքի տներ, սատարող կացարաններ, համայնքային ցերեկային կենտրոններ և այլն) հոգեկան առողջության խնդիրներ ունեցող տարեց և (կամ) հաշմանդամություն ունեցող անձանց խնամքի տրամադրման հետ կապված հարաբերությունների առանձնահատկությունները կարգավորվում են Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշումներով, նշված հաստատություններում խնամքի տրամադրման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող այլ իրավական ակտերով:

4. Տարեց և (կամ) հաշմանդամություն ունեցող անձանց խնամք տրամադրում են «Սոցիալական աջակցության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված՝ սոցիալական ծառայություններ տրամադրող կազմակերպությունները (այսուհետ` կազմակերպություն):

5. Խնամք տրամադրվում է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին, Հայաստանի Հանրապետությունում բնակվող՝ բնակության իրավունք (կացության կարգավիճակ) ունեցող օտարերկրյա քաղաքացիներին, քաղաքացիություն չունեցող, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետությունում փախստականի կարգավիճակ ունեցող անձանց օրենքով սահմանված հիմքերի առկայության դեպքում:

6. Խնամք տրամադրվում է անձի (նրա օրինական ներկայացուցչի) համաձայնությամբ՝ բացառությամբ սույն կետով նախատեսված դեպքի: «Սոցիալական աջակցության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 30-րդ հոդվածով նախատեսված դեպքերում և սահմանված կարգով խնամք տրամադրվում է առանց տվյալ անձի կամ նրա օրինական ներկայացուցչի համաձայնության:

 

II. ԽՆԱՄՔ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ԴԻՄՈՒՄԸ ԵՎ ԽՆԱՄՔԻ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ ՈՐՈՇՈՒՄԸ

 

7. Խնամք կարող է տրամադրվել՝

1) տարեց և (կամ) հաշմանդամություն ունեցող անձի կամ նրա ներկայացուցչի գրավոր դիմումի հիման վրա.

2) պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմինների, խնամակալության և հոգաբարձության մարմինների, իրավաբանական և ֆիզիկական անձանց ներկայացրած տեղեկությունների, գրավոր և բանավոր դիմումների, ահազանգերի, զանգվածային լրատվամիջոցների հրապարակումների հիման վրա.

3) խնամք տրամադրող կազմակերպության նախաձեռնությամբ:

8. Պետական կամ տեղական ինքնակառավարման մարմինների ենթակայության ներքո գտնվող կազմակերպության կողմից տարեց և (կամ) հաշմանդամություն ունեցող անձանց խնամք տրամադրվում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարության սահմանած՝ այդ անձանց բնակության վայրի տարածքը սպասարկող սոցիալական աջակցության տարածքային գործակալություն կամ բաժնի (այսուհետ՝ գործակալություն) ղեկավարի որոշմամբ՝ «Սոցիալական աջակցության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով, սույն կարգով և այլ իրավական ակտերով սահմանված պահանջներին համապատասխան:

9. Պետական կամ տեղական ինքնակառավարման մարմինների ենթակայության ներքո չգտնվող կազմակերպության կողմից տարեց և (կամ) հաշմանդամություն ունեցող անձանց խնամք տրամադրվում է այդ կազմակերպության՝ համապատասխան լիազորություն ունեցող պաշտոնատար անձի (կամ մարմնի) կողմից ընդունված անհատական իրավական ակտի հիման վրա՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենքներով, սույն կարգով, այլ նորմատիվ իրավական ակտերով և կազմակերպության ներքին իրավական ակտերով սահմանված պահանջներին համապատասխան:

10. Տարեց և (կամ) հաշմանդամություն ունեցող անձը խնամք տրամադրելու վերաբերյալ գրավոր դիմումն անձամբ կամ ներկայացուցչի միջոցով կարող է ներկայացնել՝

1) գործակալություն (իսկ համալիր սոցիալական ծառայությունների տարածքային կենտրոնի առկայության դեպքում՝ միասնական ընդունարան)՝ պետական կամ տեղական ինքնակառավարման մարմինների ենթակայության ներքո գտնվող կազմակերպության կողմից խնամքի տրամադրման համար.

2) խնամք տրամադրող կազմակերպություն՝ պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմինների ենթակայության ներքո չգտնվող կազմակերպության կողմից խնամքի տրամադրման համար:

11. Սույն կարգի 10-րդ կետի 1-ին ենթակետով նախատեսված դեպքում բնակչության սոցիալական պաշտպանության ընդհանուր տիպի հաստատություններում կամ տնային պայմաններում խնամքի տրամադրման համար ներկայացվող դիմումին կից, բացառությամբ սույն կարգի 16-րդ կետով նախատեսված դեպքի, անձը գործակալություն է ներկայացնում հետևյալ փաստաթղթերը՝

1) խնամքի տրամադրում հայցող անձի՝ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի հանդիսանալու դեպքում՝

ա. անձնագիրը կամ նույնականացման քարտը,

բ. նույնականացման քարտ չունենալու դեպքում՝ բնակչության պետական ռեգիստր վարող մարմնի կողմից տեղեկանքի տեսքով հատկացված հանրային ծառայությունների համարանիշը կամ հանրային ծառայությունների համարանիշ չստանալու վերաբերյալ տեղեկանքը, իսկ դրանց բացակայության դեպքում՝ սոցիալական քարտը կամ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով տրամադրված սոցիալական քարտ չունենալու մասին տեղեկանքը.

2) խնամքի տրամադրում հայցող անձի՝ Հայաստանի Հանրապետությունում բնակության իրավունք (կացության կարգավիճակ) ունեցող օտարերկրյա քաղաքացի կամ քաղաքացիություն չունեցող անձ հանդիսանալու դեպքում՝ Հայաստանի Հանրապետությունում բնակվելու իրավունքը հաստատող փաստաթուղթը (կացության քարտը), իսկ փախստականի կարգավիճակ ունենալու դեպքում՝ կոնվենցիոն ճամփորդական փաստաթուղթը.

3) հաշմանդամության վերաբերյալ տեղեկանքը` տրված բժշկասոցիալական փորձաքննություն իրականացնող մարմնի կողմից, եթե անձը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ճանաչվել է որպես հաշմանդամություն ունեցող անձ.

4) անձի բժշկական քարտը՝ Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարի ու Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի համատեղ հրամանով հաստատված ձևին համապատասխան կամ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի սեպտեմբերի 25-ի N 1112-Ն որոշման N 3 հավելվածի հիվանդությունների ցանկում ներկայացված հիվանդություններով հիվանդ չլինելու հանգամանքը հիմնավորող փաստաթուղթ (փաստաթղթեր)՝ տրված համապատասխան բժշկական հաստատության (հաստատությունների) կողմից:

12. Սույն կարգի 10-րդ կետի 1-ին ենթակետով նախատեսված դեպքում բնակչության սոցիալական պաշտպանության հատուկ (մասնագիտացված) հաստատություններում խնամքի տրամադրման համար ներկայացվող դիմումին կից, բացառությամբ սույն կարգի 16-րդ կետով նախատեսված դեպքի, անձը գործակալություն է ներկայացնում սույն կարգի 11-րդ կետի 1-ին, 2-րդ և 3-րդ ենթակետերով նախատեսված համապատասխան փաստաթղթերը, ինչպես նաև՝

1) անձի անգործունակ ճանաչված լինելու դեպքում`

ա. անգործունակ ճանաչելու մասին դատարանի վճիռը կամ դրա պատճենը,

բ. անձի նկատմամբ խնամակալություն սահմանելու մասին խնամակալության և հոգաբարձության մարմնի որոշման պատճենը.

2) անձի բժշկական քարտը՝ Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարի և Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի համատեղ հրամանով հաստատված ձևին համապատասխան կամ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի սեպտեմբերի 25-ի N 1112-Ն որոշման N 3 հավելվածի հիվանդությունների ցանկում ներկայացված հիվանդություններով (բացառությամբ այդ հավելվածում նշված հոգեկան հիվանդությունների) հիվանդ չլինելու հանգամանքը հիմնավորող փաստաթուղթը (փաստաթղթերը)՝ տրված համապատասխան բժշկական հաստատության (հաստատությունների) կողմից, ինչպես նաև քաղվածք անձի հիվանդության պատմությունից կամ հոգեբուժական դիսպանսերի բժշկական քարտից:

13. Սույն կարգի 10-րդ կետի 1-ին ենթակետով նախատեսված դեպքում սոցիալական հոգածության ցերեկային կենտրոնում խնամքի տրամադրման համար ներկայացվող դիմումին կից, բացառությամբ սույն կարգի 16-րդ կետով նախատեսված դեպքի, անձը գործակալություն է ներկայացնում սույն կարգի 11-րդ կետի 1-ին, 2-րդ, 3-րդ և 4-րդ ենթակետերով նախատեսված համապատասխան փաստաթղթերը:

14. Սույն կարգի 10-րդ կետի 1-ին ենթակետով նախատեսված դեպքում խնամք տրամադրելու վերաբերյալ դիմումն անձի ներկայացուցչի կողմից ներկայացնելիս պահանջվում են նաև ներկայացուցչի նույնականացման համար անհրաժեշտ փաստաթղթերը՝ սույն կարգի 11-րդ կետի 1-ին կամ 2-րդ ենթակետերին համապատասխան (իսկ կացության քարտ չունեցող, բայց Հայաստանի Հանրապետությունում օրինական հիմքերով գտնվող օտարերկրյա քաղաքացու դեպքում՝ Հայաստանի Հանրապետությունում նրա օրինական գտնվելը հավաստող վավերական փաստաթուղթը), ինչպես նաև՝

1) անձի օրինական ներկայացուցիչը լինելու դեպքում՝ խնամակալը կամ հոգաբարձուն հանդիսանալու փաստը հավաստող համապատասխան փաստաթուղթը.

2) Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված պահանջներին համապատասխանող լիազորագրի հիման վրա անձի ներկայացուցիչը լինելու դեպքում՝ լիազորագիրը, իսկ այն դեպքում, երբ ներկայացուցիչը փաստաբան է՝ նաև փաստաբանական գործունեության արտոնագրի պատճենը:

15. Անձի անգործունակ ճանաչված լինելու դեպքում սույն կարգի 12-րդ կետում նշված դիմումը ներկայացնում է տվյալ անձի խնամակալը:

16. Խնամքի տրամադրման համար գործակալություն ներկայացվող դիմումին կից չեն պահանջվում սույն կարգի 11-րդ, 12-րդ և 13-րդ կետերում նշված այն փաստաթղթերը, որոնցում ներառված տվյալներն առկա են համապատասխան մարմինների էլեկտրոնային տեղեկատվական շտեմարաններում (բազաներում):

17. Անձի դիմումն ստանալուց հետո տասնօրյա ժամկետում գործակալության սոցիալական աշխատանքի մասնագետը կատարում է տնային այցելություն՝ տվյալ անձի ընտանիքի կարիքների գնահատման (կենսապայմանների ուսումնասիրության) նպատակով:

18. Տնային այցելություն կատարելուց հետո եռօրյա ժամկետում գործակալության սոցիալական աշխատանքի մասնագետը տնային այցելության արձանագրությունն անձին խնամք տրամադրելու կամ չտրամադրելու վերաբերյալ եզրակացության հետ միասին ներկայացնում է գործակալության պետին:

19. Գործակալության պետը սույն կարգի 18-րդ կետով նախատեսված փաստաթղթերի հիման վրա ոչ ուշ, քան դրանք ստանալուց հետո եռօրյա ժամկետում ընդունում է որոշում խնամք տրամադրելու կամ խնամքի տրամադրումը մերժելու մասին: Ընդ որում, խնամք տրամադրելու մասին որոշման մեջ նշվում է տրամադրման ենթակա խնամքի տեսակը:

20. Գործակալությունը խնամք տրամադրելու մասին որոշման պատճենը եռօրյա ժամկետում ներկայացնում է սոցիալական աջակցության բնագավառում Հայաստանի Հանրապետության կառավարության լիազորած պետական կառավարման մարմին (այսուհետ՝ լիազորած պետական մարմին):

21. Լիազորած պետական մարմինը գործակալությունից ստացած որոշումների հիման վրա իրականացնում է խնամքի տրամադրում հայցող անձանց հաշվառում՝ ըստ դիմումները ներկայացնելու հերթականության (օրը, ամիսը, տարեթիվը) և տրամադրման ենթակա խնամքի տեսակի, կազմում է համապատասխան հերթացուցակներ ու համակարգում է այդ անձանց խնամքի տրամադրման գործընթացը: Ընդ որում, բնակչության սոցիալական պաշտպանության հատուկ (մասնագիտացված) հաստատություններում խնամքի տրամադրում հայցող անձանց հաշվառումն իրականացվում և համապատասխան հերթացուցակները կազմվում են նաև այդ անձանց կլինիկական վիճակի, սոցիալական հմտությունների և կարողությունների գնահատումը հաշվի առնելով, այդ նպատակով ստեղծված մասնագիտացված հանձնաժողովների համապատասխան եզրակացություններով տրված մասնագիտական գնահատականների հիման վրա: Խնամքի տրամադրում հայցող անձանց հաշվառման, ինչպես նաև խնամքի տրամադրում հայցող անձանց կլինիկական վիճակի, սոցիալական հմտությունների և կարողությունների գնահատումն իրականացնելու կարգը (այդ թվում՝ գնահատման մեթոդաբանությունը և չափորոշիչները), մասնագիտացված հանձնաժողովների ձևավորման կարգը, աշխատակարգը և նրանց կողմից տրամադրվող եզրակացության ձևը հաստատվում է լիազորած պետական մարմնի ղեկավարի կողմից:

22. Լիազորած պետական մարմինը խնամք տրամադրող կազմակերպություններից ստանալով համապատասխան տեղեկատվություն խնամք տրամադրելու հնարավորության (բնակչության սոցիալական պաշտպանության համապատասխան հաստատությունում կամ սոցիալական հոգածության ցերեկային կենտրոնում ազատ տեղերի կամ տնային պայմաններում խնամք տրամադրելու հնարավորության) վերաբերյալ՝ դրա մասին անմիջապես տեղեկացնում է համապատասխան հերթացուցակում առաջին համարը զբաղեցնող անձի խնամքի տրամադրման վերաբերյալ որոշում կայացրած գործակալությանը:

23. Գործակալությունը, լիազորած պետական մարմնից ստանալով սույն կարգի 22-րդ կետով նախատեսված տեղեկատվությունը, ոչ ուշ, քան երեք օրվա ընթացքում անձին ուղեգրում է (տրամադրում է ուղեգիր) խնամք տրամադրող համապատասխան կազմակերպություն՝ այդ մասին մեկօրյա ժամկետում իրազեկելով լիազորած պետական մարմնին: Անձի կողմից ներկայացված գրավոր դիմումի հիման վրա՝ սույն կարգի 25-րդ կետում նշված դեպքերում ուղեգրումը կարող է հետաձգվել մինչ վեց ամիս ժամկետով, ինչի վերաբերյալ գործակալությունը լիազորած պետական մարմնին տեղեկացնում է համապատասխան դիմումը ստանալուց հետո եռօրյա ժամկետում:

24. Բնակչության սոցիալական պաշտպանության հաստատությունում խնամքի տրամադրման համար անձը կարող է բնակչության սոցիալական պաշտպանության համապատասխան հաստատություն ներկայանալ սույն կարգի 23-րդ կետով նախատեսված ուղեգիրը ստանալու օրվանից յոթօրյա ժամկետում: Սույն կետով սահմանված ժամկետում բնակչության սոցիալական պաշտպանության համապատասխան հաստատություն չներկայանալու դեպքում, ոչ ուշ, քան ուղեգրի ժամկետը լրանալու օրվանից հետո յոթ օրվա ընթացքում, անձն ուղեգիրը վերադարձնում է գործակալություն` գրավոր տեղեկացնելով բնակչության սոցիալական պաշտպանության հաստատություն չներկայանալու պատճառների մասին: Գործակալությունն անձի կողմից ուղեգիրը վերադարձնելու մասին եռօրյա ժամկետում իրազեկում է լիազորած պետական մարմնին:

25. Այն դեպքում, երբ բնակչության սոցիալական պաշտպանության հաստատություն անձի չներկայանալը պայմանավորված է եղել սույն կետում նշված հարգելի պատճառներով, գործակալությունն անձին տրամադրում է նոր ուղեգիր: Բնակչության սոցիալական պաշտպանության հաստատություն չներկայանալու հարգելի պատճառներ են համարվում՝

1) խնամքի տրամադրում հայցող անձի հիվանդությունը.

2) խնամքի տրամադրում հայցող անձի ընտանիքում հիվանդ անդամի առկայությունը, ինչը խոչընդոտում է անձի՝ սահմանված ժամկետում բնակչության սոցիալական պաշտպանության հաստատություն ներկայանալուն.

3) խնամքի տրամադրում հայցող անձի կողմից հիվանդանոցային բժշկական հաստատությունում գտնվող՝ ընտանիքի անդամ հանդիսացող մինչև 3 տարեկան երեխայի կամ մինչև 18 տարեկան հաշմանդամ երեխայի խնամքը, այն դեպքում, երբ երեխայի ծնողը (կամ խնամակալը, հոգաբարձուն) հիվանդության կամ ընտանիքի այլ հիվանդ անդամի հետ հիվանդանոցային բժշկական հաստատությունում գտնվելու պատճառով ի վիճակի չէ երեխայի խնամքն իրականացնել.

4) ուղեգիրը ստանալու օրվանից հետո յոթ օրվա ընթացքում խնամքի տրամադրում հայցող անձի հետ մերձավոր ազգակցությամբ կապված անձանց (ծնող, ամուսին, զավակ, եղբայր, քույր, տատ, պապ, թոռ) մահվան դեպքերը.

5) արտակարգ և անկանխատեսելի այնպիսի հանգամանքները (անհաղթահարելի ուժ), ինչպիսիք են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, տեխնածին և տարերային այլ աղետները, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, որոնք օբյեկտիվորեն անհնար են դարձրել բնակչության սոցիալական պաշտպանության հաստատություն անձի ներկայանալը:

(25-րդ կետը խմբ., փոփ. 29.07.16 N 795-Ն)

25.1. Գործակալությունն անձին նոր ուղեգիր է տրամադրում՝ հիմք ընդունելով սույն կարգի 25-րդ կետում նշված՝ բնակչության սոցիալական պաշտպանության հաստատություն չներկայանալու հարգելի պատճառներից որևէ մեկի առկայության մասին նրա գրավոր դիմումը:

(25.1-ին կետը լրաց. 29.07.16 N 795-Ն)

26. Բնակչության սոցիալական պաշտպանության հաստատություն չներկայանալու վերաբերյալ գործակալությանը հարգելի պատճառներ չներկայացնելու կամ ուղեգրի ժամկետը լրանալու օրվանից հետո յոթ օրվա ընթացքում այն գործակալությանը չվերադարձնելու դեպքում գործակալությունն այդ մասին եռօրյա ժամկետում տեղեկացնում է լիազորած պետական մարմնին: Սույն կետով նախատեսված տեղեկատվությունը ստանալուց հետո մեկ օրվա ընթացքում լիազորած պետական մարմինը տվյալ անձին հանում է խնամքի տրամադրում հայցող անձանց հաշվառումից և այդ մասին տեղեկացնում է գործակալությանը:

27. Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության, պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմինների, խնամակալության ու հոգաբարձության մարմինների, իրավաբանական և ֆիզիկական անձանց ներկայացրած տեղեկությունների, գրավոր ու բանավոր դիմումների, ահազանգերի, զանգվածային լրատվամիջոցների հրապարակումների և այլ աղբյուրների միջոցով անձի անօգնական վիճակի վերաբերյալ տեղեկություններ ստանալու դեպքում գործակալության կողմից անհապաղ կազմակերպվում է իրավիճակի ուսումնասիրություն՝ տեղեկատվության հավաստիությունը ճշտելու նպատակով: Անձի անօգնական վիճակի վերաբերյալ տեղեկատվությունը հավաստվելու դեպքում գործակալության ղեկավարը նույն օրն ընդունում է խնամք տրամադրելու մասին որոշում ու կազմակերպում անձին անհրաժեշտ օգնություն տրամադրելու և բնակչության սոցիալական պաշտպանության հաստատություն տեղափոխելու աշխատանքները՝ այդ մասին մեկ օրվա ընթացքում տեղեկացնելով լիազորած պետական մարմնին:

28. Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության, գործակալության, պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմինների, խնամակալության ու հոգաբարձության մարմինների, իրավաբանական և ֆիզիկական անձանց ներկայացրած տեղեկությունների, գրավոր ու բանավոր դիմումների, ահազանգերի, զանգվածային լրատվամիջոցների հրապարակումների և այլ աղբյուրների միջոցով անձի անօգնական վիճակի վերաբերյալ տեղեկություններ ստանալու դեպքում պետական կամ տեղական ինքնակառավարման մարմինների ենթակայության ներքո գտնվող կազմակերպությունն այդ մասին անմիջապես տեղեկացնում է գործակալությանը՝ սույն կարգի 27-րդ կետով նախատեսված միջոցառումների իրականացման նպատակով: Սույն կետում նշված տեղեկատվությունը ոչ աշխատանքային օրերին կամ ժամերին ստանալու կամ անօգնական վիճակում հայտնված անձի՝ ոչ աշխատանքային օրերին կամ ժամերին կազմակերպությանը դիմելու դեպքում կազմակերպությունն անհապաղ ձեռնարկում է անձին անհրաժեշտ օգնության և խնամքի տրամադրման համար անհրաժեշտ միջոցառումները՝ այդ մասին մեկ օրվա ընթացքում տեղեկացնելով լիազորած պետական մարմնին և գործակալությանը անձի ուղեգրումը կազմակերպելու համար:

29. Պետական կամ տեղական ինքնակառավարման մարմինների ենթակայության ներքո չգտնվող կազմակերպությունը կարող է իրականացնել Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ չարգելված միջոցառումներ՝ սեփական նախաձեռնությամբ տարեց և (կամ) հաշմանդամություն ունեցող անձանց խնամք տրամադրելու նպատակով: Անօգնական վիճակում գտնվող անձի՝ խնամքի տրամադրումից հրաժարվելու դեպքում պետական կամ տեղական ինքնակառավարման մարմինների ենթակայության ներքո չգտնվող կազմակերպությունը տվյալ անձի մասին իրեն հայտնի դարձած տեղեկատվությունն անհապաղ, բայց ոչ ուշ, քան մեկ օրվա ընթացքում տրամադրում է գործակալությանը՝ «Սոցիալական աջակցության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 30-րդ հոդվածի 2-րդ մասով սահմանված եզրակացությունը կազմելու և դրա հիման վրա, այդպիսի անհրաժեշտության առկայության դեպքում, խնամակալության և հոգաբարձության մարմնի կողմից անձին բնակչության սոցիալական պաշտպանության հաստատությունում տեղավորելու մասին որոշում ընդունելու նպատակով:

 

III. ԽՆԱՄՔԻ ՏՐԱՄԱԴՐՈՒՄԸ ՄԵՐԺԵԼԸ

 

30. Գործակալությունը մերժում է տնային պայմաններում, բնակչության սոցիալական պաշտպանության ընդհանուր տիպի հաստատություններում ու սոցիալական հոգածության ցերեկային կենտրոններում խնամքի տրամադրումը՝

1) եթե խնամքի տրամադրում հայցող անձը տառապում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի սեպտեմբերի 25-ի N 1112-Ն որոշման N 3 հավելվածի հիվանդությունների ցանկում ներկայացված որևէ հիվանդությամբ՝ այդ մասին մասնագիտացված բժշկական հաստատության տված եզրակացության հիման վրա.

2) խնամքի տրամադրման համար օրենքով սահմանված բավարար հիմքերի բացակայության դեպքում.

3) առանց հարգելի պատճառների, սույն կարգի 24-րդ կետով նախատեսված ժամկետում բնակչության սոցիալական պաշտպանության հաստատություն չներկայանալու դեպքում.

4) Հայաստանի Հանրապետության օրենքներով սահմանված այլ դեպքերում:

31. Գործակալությունը մերժում է բնակչության սոցիալական պաշտպանության հատուկ (մասնագիտացված) հաստատություններում խնամքի տրամադրումը՝

1) եթե խնամքի տրամադրում հայցող անձը տառապում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի սեպտեմբերի 25-ի N 1112-Ն որոշման N 3 հավելվածի հիվանդությունների ցանկում ներկայացված որևէ հիվանդությամբ (բացառությամբ այդ հավելվածում նշված հոգեկան հիվանդությունների)՝ այդ մասին մասնագիտացված բժշկական հաստատության տված եզրակացության հիման վրա.

2) սույն կարգի 30-րդ կետի 2-րդ, 3-րդ և 4-րդ ենթակետերով նախատեսված դեպքերում:

32. Սույն կարգի 30-րդ և 31-րդ կետերի 1-ին ենթակետերում նշված հիմքերով խնամքի տրամադրումը մերժելու դեպքում գործակալությունը մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում միջնորդում է առողջապահության բնագավառում Հայաստանի Հանրապետության կառավարության լիազորած պետական մարմնին՝ անձի (նրա օրինական ներկայացուցչի) համաձայնությամբ նրա բուժման գործընթացը մասնագիտացված բժշկական հաստատությունում կազմակերպելու համար:

 

IV. ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՆ ԵՎ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՀՈԳԱԾՈՒԹՅԱՆ ՑԵՐԵԿԱՅԻՆ ԿԵՆՏՐՈՆՆԵՐԻՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ

 

33. Բնակչության սոցիալական պաշտպանության հաստատությունները և սոցիալական հոգածության ցերեկային կենտրոնները պետք է ապահովված լինեն Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված պահանջները բավարարող կոմունալ, սանիտարահիգիենիկ և հակահրդեհային անվտանգության անհրաժեշտ պայմաններով: Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշմամբ կարող են սահմանվել բնակչության սոցիալական պաշտպանության հաստատությունների և սոցիալական հոգածության ցերեկային կենտրոնների գործունեության համար անհրաժեշտ ընդհանուր և բնակելի մակերեսին, անձնակազմին (աշխատողների թվին և հաստիքներին), միաժամանակյա խնամք ստացողների առավելագույն թվին, նրանց տրամադրվող սննդի չափաքանակին, դրա էներգետիկ արժեքին, հագուստի, սպիտակեղենի, կոշկեղենի, անկողնային և անձնական հիգիենայի պարագաների չափորոշիչներին, բնակչության սոցիալական պաշտպանության հաստատությունների և սոցիալական հոգածության ցերեկային կենտրոնների անվտանգության ապահովմանը և այլ պայմաններին ներկայացվող պահանջները:

34. Բնակչության սոցիալական պաշտպանության հաստատությունը և սոցիալական հոգածության ցերեկային կենտրոնը պետք է ունենան ներքին կարգապահական կամ համակեցության կանոններ (այսուհետ՝ կանոններ)՝ հաստատված խնամք տրամադրող կազմակերպության համապատասխան լիազորություններով օժտված մարմնի (կամ պաշտոնատար անձի) կողմից:

 

V. ՏՆԱՅԻՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՈՒՄ ԽՆԱՄՔԻ ՏՐԱՄԱԴՐՈՒՄԸ

 

35. Տնային պայմաններում խնամքը տրամադրվում է դրա կարիքն ունեցող, տարեց, չաշխատող (բացառությամբ տնային պայմաններում աշխատող) անձանց և (կամ) հաշմանդամություն ունեցող անձանց՝ նրանց անհատական սոցիալական ծրագրի համաձայն, հիմնականում սոցիալական ծառայությունների հետևյալ ձևերով՝

1) կենցաղային սպասարկում.

2) բժշկական օգնություն և սպասարկում, ինչպես նաև դեղերով ապահովում՝ ըստ բժշկի նշանակման, այն անձանց, ովքեր ընդգրկված չեն Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ հաստատված՝ անվճար կամ արտոնյալ պայմաններով դեղեր ձեռք բերելու իրավունք ունեցող բնակչության սոցիալական խմբերի ցանկում.

3) սոցիալ-հոգեբանական օգնություն.

4) խորհրդատվական օգնություն:

(35-րդ կետը խմբ. 25.05.17 N 554-Ն)

36. Խնամքը տրամադրվում է ցերեկային ժամերին` ժամը 10:00-18:00-ն ընկած ժամանակահատվածում, անձի բնակության վայրում՝ նրա գնահատված սոցիալական կարիքներին համապատասխան:

37. Պետական կամ տեղական ինքնակառավարման մարմինների ենթակայության ներքո գտնվող կամ լիազորած պետական մարմնի հետ կնքած պայմանագրի հիման վրա տնային պայմաններում խնամք տրամադրող կազմակերպությունը սույն կարգի 23-րդ կետով նախատեսված ուղեգիրը ստանալուց հետո յոթօրյա ժամկետում կազմակերպության սոցիալական աշխատողից, բժշկից և հոգեբանից կազմված մասնագիտական խմբի միջոցով իրականացնում է տնային այցելություն, որի արդյունքում անձի հետ կնքում է համապատասխան պայմանագիր տնային պայմաններում խնամքի տրամադրման վերաբերյալ:

38. Լիազորած պետական մարմնի հետ համապատասխան պայմանագիր չկնքած՝ պետական կամ տեղական ինքնակառավարման մարմինների ենթակայության ներքո չգտնվող կազմակերպությունները տնային խնամքը կարող են տրամադրել սեփական նախաձեռնությամբ՝ առանց սույն կարգի 23-րդ կետով նախատեսված ուղեգրի առկայության:

38.1. Տնային պայմաններում խնամք ստացող անձի հոգեկան առողջության հետ կապված խնդիրների առկայության վերաբերյալ կասկած առաջանալու դեպքում՝ խնամք տրամադրող կազմակերպությունը նրան ուղղորդում է Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարի ու Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի համատեղ հրամանով՝ առողջապահական և սոցիալական պաշտպանության համակարգի կազմակերպություններում աշխատող համապատասխան մասնագետների ներգրավմամբ ստեղծված՝ մասնագիտացված հանձնաժողով, որի եզրակացությունն ստանալուց հետո՝ խնամք տրամադրող կազմակերպությունն ընդունում է որոշում խնամք ստացող անձի սպասարկումը շարունակելու կամ դադարեցնելու վերաբերյալ՝ նրան ուղղորդելով հոգեբուժական օգնություն տրամադրող հիվանդանոցային կամ արտահիվանդանոցային հաստատություն:

(38.1-ին կետը լրաց. 29.07.16 N 795-Ն)

39. Տնային պայմաններում խնամքի տրամադրումը դադարեցվում է`

1) խնամք ստացող անձի (նրա ներկայացուցչի) գրավոր դիմումի հիման վրա.

2) «Սոցիալական աջակցության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 30-րդ հոդվածի 3-րդ մասով հաստատված հիվանդությունների ցանկում ընդգրկված հիվանդություններից որևէ մեկով խնամք ստացող անձի հիվանդանալու դեպքում մասնագիտացված բժշկական հաստատության եզրակացության հիման վրա.

3) խնամք ստացող անձի` բնակչության սոցիալական պաշտպանության հաստատություն կամ շուրջօրյա լրիվ խնամք տրամադրող այլ կազմակերպություն ընդունվելու դեպքում.

4) տնային պայմաններում խնամք տրամադրելու հիմքերի վերացման դեպքում.

5) խնամք ստացող անձի մահվան դեպքում.

6) Հայաստանի Հանրապետության օրենքներով սահմանված այլ դեպքերում:

 

VI. ԽՆԱՄՔԻ ՏՐԱՄԱԴՐՈՒՄԸ ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ

 

40. Բնակչության սոցիալական պաշտպանության հաստատությունները տարեց և (կամ) հաշմանդամություն ունեցող անձանց ապահովում են շուրջօրյա լրիվ խնամքով:

41. Բնակչության սոցիալական պաշտպանության ընդհանուր տիպի հաստատություններում խնամքը տրամադրվում է դրա կարիքն ունեցող, կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված, սույն կետի 1-ին, 2-րդ, 3-րդ և 4-րդ ենթակետերում նշված անձանց՝ բացառությամբ սույն կարգի 42-րդ կետում նշված անձանց՝

1) տարեց, միայնակ, չաշխատող կենսաթոշակառուներին.

2) տասնութ տարին լրացած, հաշմանդամություն ունեցող անձանց.

3) ընտանիքում աշխատունակ անդամ չունեցող տարեց անձանց.

4) տարեց կամ հաշմանդամություն ունեցող անձանց` ընտանիքում բռնության, սոցիալական մեկուսացվածության կամ բարոյահոգեբանական անհամատեղելի իրավիճակի առկայության դեպքում:

42. Բնակչության սոցիալական պաշտպանության հատուկ (մասնագիտացված) հաստատություններում խնամքը տրամադրվում է դրա կարիքն ունեցող, կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված՝ 18 տարին լրացած, քրոնիկ հոգեկան հիվանդությամբ կամ խոր մտավոր հետամնացությամբ հաշմանդամություն ունեցող անձանց կամ ծերունական փսիխոզով կամ ծանր արտահայտված սկլերոզով անձանց:

43. Պետական կամ տեղական ինքնակառավարման մարմինների ենթակայության ներքո չգտնվող՝ բնակչության սոցիալական պաշտպանության հաստատությունը կարող է խնամք տրամադրել սույն կարգի 41-րդ և 42-րդ կետերում չնշված տարեց և (կամ) հաշմանդամություն ունեցող այլ անձանց:

44. Բնակչության սոցիալական պաշտպանության հաստատությունները կազմակերպում են այնտեղ բնակվող (խնամվող) անձանց`

1) առաջնային բժշկական օգնության և սպասարկման տրամադրումը.

2) սոցիալ-հոգեբանական օգնության տրամադրումը.

3) իրավական խորհրդատվության տրամադրումը.

4) պրոթեզաօրթոպեդիկ և վերականգնողական պարագաներով ապահովումը.

5) բժշկասոցիալական փորձաքննությունը.

6) հիվանդանոցային բժշկական օգնություն և սպասարկում իրականացնող կազմակերպություն ուղեգրելը.

7) ազատ ժամանցը.

8) ուսումնադաստիարակչական ծառայությունները.

9) աշխատանքային թերապիան:

45. Բնակչության սոցիալական պաշտպանության հաստատություններն այնտեղ բնակվող (խնամվող) անձանց տրամադրում են՝

1) սնունդ՝ օրական առնվազն երեք անգամ, ընդ որում հատուկ սննդակարգի կարիք ունեցող անձանց համար բժշկի ցուցումով նշանակվում է դիետիկ սնունդ.

2) մահճակալ և անհրաժեշտ այլ կահույք.

3) հագուստ, սպիտակեղեն, կոշկեղեն` տարիքասեռային առանձնահատկություններին և եղանակային պայմաններին համապատասխան.

4) անկողնային պարագաներ.

5) անձնական հիգիենայի պարագաներ (սրբիչ, օճառ, ատամի մածուկ, խոզանակ, սափրվելու պարագաներ և այլն):

46. Բնակչության սոցիալական պաշտպանության հաստատություններն իրականացնում են տարեց և (կամ) հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների և օրինական շահերի պաշտպանության ու խնամքի տրամադրմանն ուղղված՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենքներով, սույն կարգով և այլ իրավական ակտերով նախատեսված այլ գործառույթներ:

47. Պետական կամ տեղական ինքնակառավարման մարմինների ենթակայության ներքո գտնվող՝ բնակչության սոցիալական պաշտպանության հաստատություն անձի ընդունելությունը ձևակերպվում է այդ հաստատության ղեկավարի հրամանով: Պետական կամ տեղական ինքնակառավարման մարմինների ենթակայության ներքո չգտնվող՝ բնակչության սոցիալական պաշտպանության հաստատություն անձի ընդունելությունը ձևակերպվում է բնակչության սոցիալական պաշտպանության հաստատությունում խնամք տրամադրող կազմակերպության՝ համապատասխան լիազորություն ունեցող պաշտոնատար անձի հրամանով:

48. Անձին բնակչության սոցիալական պաշտպանության հաստատություն ընդունելիս այդ հաստատության համապատասխան իրավասություններ ունեցող աշխատողը (կամ պաշտոնատար անձը) վերցնում է նրա հագուստը և անձնական իրերը՝ ախտահանման նպատակով:

49. Անձի՝ բնակչության սոցիալական պաշտպանության հաստատություն տեղափոխվելուց անմիջապես հետո նրան զննում է այդ հաստատության բժիշկը, որոշում ընդունելության համար բժշկական հակացուցումների առկայությունը կամ բացակայությունը ու տալիս եզրակացություն տվյալ անձին սանիտարական մշակման ուղարկելու և հատուկ առանձնացված սենյակում (մեկուսարանում) տեղավորելու անհրաժեշտության առկայության (կամ բացակայության) վերաբերյալ: Ժամը 18.00-ից հետո կամ ոչ աշխատանքային օրերին բնակչության սոցիալական պաշտպանության հաստատություն տեղափոխվելու դեպքում անձը տեղավորվում է հատուկ առանձնացված սենյակում (մեկուսարանում) մինչև բժշկի կամ համապատասխան բժշկական հաստատության կողմից նրա առողջական վիճակի մասին եզրակացության տրամադրումը: Սույն կետով նախատեսված դեպքերում անձը կարող է հատուկ առանձնացված սենյակում տեղավորվել ոչ ավելի, քան երեք օրով:

50. Բնակչության սոցիալական պաշտպանության հաստատություն չի թույլատրվում բերել հրազեն, այն համալրող դետալներ, սառը զենք, ռազմամթերք, պայթուցիկ նյութեր, պայթուցիկ սարքեր, դյուրավառ կամ այրիչ նյութեր, ռադիոակտիվ նյութեր, թմրամիջոցներ կամ հոգեմետ (հոգեներգործուն) նյութեր (բացառությամբ բժշկի կողմից նշանակված հոգեմետ (հոգեներգործուն) դեղամիջոցների), ինչպես նաև շրջապատի համար առավել վտանգ ներկայացնող այլ սարքեր: Սույն կետում նշված առարկաների կամ նյութերի հայտնաբերման դեպքում բնակչության սոցիալական պաշտպանության հաստատության համապատասխան լիազորություններով օժտված աշխատողը (կամ պաշտոնատար անձը) դրա մասին անմիջապես իրազեկում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանությանը:

51. Սույն կարգի 47-րդ կետում նշված հրամանի ընդունումից անմիջապես հետո բնակչության սոցիալական պաշտպանության հաստատության համապատասխան լիազորություններով օժտված աշխատողը (կամ պաշտոնատար անձը) ընդունված անձի մասին տվյալները գրանցում է բնակչության սոցիալական պաշտպանության հաստատության հաշվառման մատյանում, որի ձևը հաստատում է բնակչության սոցիալական պաշտպանության հաստատության ղեկավարը կամ խնամք տրամադրող կազմակերպության՝ համապատասխան լիազորություն ունեցող պաշտոնատար անձը (կամ մարմինը):

52. Բնակչության սոցիալական պաշտպանության հաստատության հաշվառման մատյանը կարող է վարվել ինչպես թղթային, այնպես էլ էլեկտրոնային եղանակով՝ անհրաժեշտ տվյալները և տեղեկությունները համակարգչում մուտքագրելու միջոցով: Ընդ որում, հաշվառման մատյանը միաժամանակ թղթային և էլեկտրոնային եղանակներով կազմելու և վարելու դեպքում դրանցում ներառված տվյալները և տեղեկություններն ամբողջությամբ պետք է համապատասխանեն միմյանց: Թղթային եղանակով վարվող հաշվառման մատյանը պետք է լինի համարակալված և էջակարված: Թղթային եղանակով վարվող հաշվառման մատյանը լրացվում է մուգ կապույտ կամ սև թանաքով գրիչով, ընթեռնելի ձեռագրով՝ առանց անհարկի հապավումներ և ջնջումներ կատարելու: Սխալ գրառման դեպքում այն երկու կողմից վերցվում է փակագծերի մեջ, որից հետո կատարվում է ճիշտ գրառումը և հաշվառման մատյանի տվյալ էջի աջ անկյունում գրառում կատարող համապատասխան աշխատողի (պաշտոնատար անձի) կողմից լրացվում են «Ուղղումը կատարված է իմ կողմից» բառերը, և ուղղումը հավաստվում է ստորագրությամբ:

53. Բնակչության սոցիալական պաշտպանության հաստատությունում բնակվող (խնամվող) յուրաքանչյուր անձի համար բնակչության սոցիալական պաշտպանության հաստատության սոցիալական աշխատանքի մասնագետը կամ համապատասխան լիազորություններով օժտված այլ աշխատողը (կամ պաշտոնատար անձը) լրացնում է հաշվառման քարտ, որտեղ գրանցում է այդ հաստատությունում բնակվող (խնամվող) անձի վերաբերյալ հետևյալ տեղեկությունները՝

1) անունը, հայրանունը, ազգանունը.

2) ծննդյան օրը, ամիսը, տարեթիվը.

3) սեռը.

4) անձը հաստատող փաստաթղթի տեսակը.

5) անձը հաստատող փաստաթղթի սերիան և համարը.

6) հանրային ծառայությունների համարանիշը կամ սոցիալական քարտի համարը կամ դրանք չունենալու մասին տեղեկանքի համարը.

7) մինչ բնակչության սոցիալական պաշտպանության հաստատություն տեղափոխվելը տվյալ անձի հաշվառման հասցեն, իսկ հաշվառման մեջ չգտնվելու դեպքում՝ վերջին կամ նախկին հաշվառման հասցեն.

8) ընտանեկան դրությունը.

9) բնակչության սոցիալական պաշտպանության հաստատություն ընդունման և դուրսգրման օրը, ամիսը, տարեթիվը:

54. Հաշվառման քարտում կարող են լրացվել նաև սույն կարգի 53-րդ կետում չնշված՝ անձի վերաբերյալ այլ անհրաժեշտ տվյալներ:

55. Անձին բնակչության սոցիալական պաշտպանության հաստատություն կրկին ընդունելու (դուրս գրելու) դեպքում նրա հաշվառման քարտում այդ մասին կատարվում է համապատասխան գրառում և անհրաժեշտության դեպքում փոփոխվում են հաշվառման քարտում գրանցված տվյալները:

56. Հաշվառման քարտի ձևը հաստատում է բնակչության սոցիալական պաշտպանության հաստատության ղեկավարը կամ խնամք տրամադրող կազմակերպության՝ համապատասխան լիազորություն ունեցող պաշտոնատար անձը (կամ մարմինը): Բնակչության սոցիալական պաշտպանության հաստատությունում անձի բնակվելու (խնամվելու) ողջ ժամանակահատվածում տվյալ անձի հաշվառման քարտը պահվում է քարտարանում, իսկ անձին բնակչության սոցիալական պաշտպանության հաստատությունից դուրս գրելու դեպքում հաշվառման քարտը պահվում է տվյալ անձի անձնական գործում:

57. Բնակչության սոցիալական պաշտպանության հաստատությունը կազմակերպում է այնտեղ բնակվող (խնամվող) անձանց առաջնային բժշկական օգնության և սպասարկման տրամադրումը նրանց այնտեղ բնակվելու (խնամվելու) ողջ ժամանակահատվածում: Բնակչության սոցիալական պաշտպանության հաստատությունում բնակվող (խնամվող) անձանց առաջնային բժշկական օգնությունը ցույց է տալիս այդ հաստատության բժիշկը և բնակչության սոցիալական պաշտպանության հաստատության գտնվելու վայրի համապատասխան բժշկական հաստատությունը: Բնակչության սոցիալական պաշտպանության հաստատությունում բնակվող (խնամվող) յուրաքանչյուր անձի համար լրացվում է բժշկական քարտ, որտեղ գրանցվում են նրա անձնական տվյալները, ինչպես նաև կատարված բժշկական զննության, իրականացված կլինիկալաբորատոր հետազոտությունների արդյունքները, ցույց տրված բժշկական օգնությունը և անհրաժեշտ այլ տվյալներ:

58. Բնակչության սոցիալական պաշտպանության հաստատության բժիշկը յուրաքանչյուր օր կազմակերպում է այնտեղ բնակվող (խնամվող) բոլոր անձանց համայց և նրանց ցույց տալիս անհրաժեշտ բժշկական օգնություն, իսկ ոչ ուշ, քան եռամսյակը մեկ անգամ իրականացնում է այդ հաստատությունում բնակվող (խնամվող) բոլոր անձանց բժշկական զննություն և կատարում գրառում նրանց բժշկական քարտերում:

59. Անձին բնակչության սոցիալական պաշտպանության հաստատություն ընդունելիս, ինչպես նաև անձի՝ բնակչության սոցիալական պաշտպանության հաստատությունում բնակվելու (խնամվելու) ժամանակահատվածում զննման արդյունքում կամ համապատասխան բժշկական հաստատության կողմից տրամադրված եզրակացության համաձայն շրջապատի համար վտանգ ներկայացնող հիվանդության կասկածի կամ բժշկական այլ հակացուցումների հայտնաբերման դեպքում բնակչության սոցիալական պաշտպանության հաստատության բժիշկը կամ համապատասխան լիազորություններով օժտված այլ աշխատողը (կամ պաշտոնատար անձը) անձին տեղավորում է հատուկ առանձնացված սենյակում (մեկուսարանում), ձեռնարկում անհրաժեշտ միջոցներ բնակչության սոցիալական պաշտպանության հաստատությունում բնակվող (խնամվող) այլ անձանց հետ տվյալ անձի անմիջական շփումը բացառելու համար, մեկօրյա ժամկետում այդ մասին տեղեկացնում է առողջապահության բնագավառում Հայաստանի Հանրապետության կառավարության լիազորած պետական մարմնի պետական հակահամաճարակային տեսչության տարածքային կենտրոն և, ըստ անհրաժեշտության, ապահովում անձի տեղափոխումը մասնագիտացված բժշկական հաստատություն:

60. Բնակչության սոցիալական պաշտպանության հաստատությունը, ըստ անհրաժեշտության, կազմակերպում է այնտեղ բնակվող (խնամվող) անձանց՝ համապատասխան բժշկական հաստատություններ ուղեգրման գործընթացը: Խնամվողին հիվանդանոցային բժշկական հաստատություն տեղափոխելու դեպքում բնակչության սոցիալական պաշտպանության ընդհանուր տիպի հաստատությունը կազմակերպում է նրա սննդի ապահովումը, իսկ բնակչության սոցիալական պաշտպանության հատուկ (մասնագիտացված) հաստատությունը` նաև խնամքը:

61. Բնակչության սոցիալական պաշտպանության հաստատության սոցիալական աշխատողը սույն կարգի 47-րդ կետում նշված հրամանի ընդունումից հետո եռօրյա ժամկետում գնահատում է անձի սոցիալական կարիքները, իր իրավասությունների շրջանակներում իրականացնում է նրա անհատական ծրագրով նախատեսված միջոցառումները, դրանում նախատեսված ժամկետներում մասնակցում է մասնագիտական քննարկումներին և տվյալ անձի սոցիալական կարիքներին համապատասխան՝ նրան տրամադրում է սոցիալական ծառայություններ:

62. Բնակչության սոցիալական պաշտպանության հաստատությունում բնակվող (խնամվող) անձանց կարող են այցելել նրանց ընտանիքի անդամները, ազգականներն ու ծանոթները, աջակցող ցանցի անդամները (նրանց ներկայացուցիչները), պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմինների, այլ կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ և անձինք: Բնակչության սոցիալական պաշտպանության հաստատությունում բնակվող (խնամվող) անձանց կողմից սույն կետում նշված անձանց ընդունելությունն իրականացվում է կանոններով սահմանված ընթացակարգին համապատասխան:

63. Բնակչության սոցիալական պաշտպանության հաստատությունում բնակվող (խնամվող) անձինք այդ հաստատության ղեկավարի հրամանով կարող են տարվա մեջ առավելագույնը 90 օրով դուրս գրվել բնակչության սոցիալական պաշտպանության հաստատությունից՝ իրենց ազգականներին հյուրընկալվելու նպատակով՝ իրենց կամ իրենց ազգականի գրավոր դիմումի հիման վրա:

64. Բնակչության սոցիալական պաշտպանության ընդհանուր տիպի հաստատությունում բնակվող (խնամվող) անձը հոգեկան առողջության խնդիրներ ունենալու դեպքում, նրա կլինիկական վիճակի գնահատման նպատակով կատարված սկրինինգ-հետազոտությունների արդյունքներով տրված մասնագիտական գնահատականի և հոգեկան առողջության վերաբերյալ հոգեբույժի եզրակացության հիման վրա, տեղափոխվում է բնակչության սոցիալական պաշտպանության հատուկ (մասնագիտացված) հաստատություն կամ հոգեկան առողջության խնդիրներ ունեցող անձանց շուրջօրյա խնամքի համար նախատեսված այլ հաստատություն:

65. Բնակչության սոցիալական պաշտպանության ընդհանուր տիպի հաստատության ղեկավարը սույն կարգի 64-րդ կետում նշված եզրակացությունը ստանալուց հետո եռօրյա ժամկետում անձի ընտանիքի անդամներին (առկայության դեպքում) տեղեկացնում է բնակչության սոցիալական պաշտպանության հատուկ (մասնագիտացված) հաստատություն կամ հոգեկան առողջության խնդիրներ ունեցող անձանց շուրջօրյա խնամքի համար նախատեսված այլ հաստատություն անձի տեղափոխման անհրաժեշտության մասին: Անձի հոգեկան խանգարման դեպքում բնակչության սոցիալական պաշտպանության ընդհանուր տիպի հաստատության ղեկավարը սույն կետով սահմանված ժամկետում տեղեկացնում է նաև այդ հաստատության գտնվելու վայրի խնամակալության և հոգաբարձության մարմնին՝ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով անձին անգործունակ ճանաչելու վերաբերյալ դիմումը դատարան ներկայացնելու համար:

66. Անձի ընտանիքի անդամների բացակայության կամ բնակչության սոցիալական պաշտպանության ընդհանուր տիպի հաստատությունից անձին տեղափոխելուց նրանց հրաժարվելու դեպքում բնակչության սոցիալական պաշտպանության ընդհանուր տիպի հաստատության ղեկավարը դիմում է գործակալությանը և այդ հաստատության գտնվելու վայրի խնամակալության և հոգաբարձության մարմնին` սույն կարգի և այլ իրավական ակտերի պահանջներին համապատասխան՝ անձին բնակչության սոցիալական պաշտպանության հատուկ (մասնագիտացված) հաստատություն կամ հոգեկան առողջության խնդիրներ ունեցող անձանց շուրջօրյա խնամքի համար նախատեսված այլ հաստատություն տեղափոխելու գործընթացը կազմակերպելու համար:

67. Մինչև անձին բնակչության սոցիալական պաշտպանության հատուկ (մասնագիտացված) հաստատություն տեղափոխելը բնակչության սոցիալական պաշտպանության ընդհանուր տիպի հաստատությունը շարունակում է տվյալ անձին խնամքի տրամադրումը, եթե առկա չէ մասնագիտացված բժշկական հաստատություն տեղափոխելու անհրաժեշտություն և տվյալ անձի` բնակչության սոցիալական պաշտպանության ընդհանուր տիպի հաստատությունում գտնվելը վտանգ չի ներկայացնում այնտեղ բնակվող (խնամվող) այլ անձանց համար:

68. Բնակչության սոցիալական պաշտպանության հաստատությունում բնակվող (խնամվող) անձի մահվան դեպքում բնակչության սոցիալական պաշտպանության հաստատության համապատասխան լիազորություններով օժտված աշխատողը (պաշտոնատար անձը) այդ մասին անհապաղ տեղեկացնում է շտապ բժշկական օգնության ծառայությանը` մահվան փաստն արձանագրելու, դիակը դիահերձարան տեղափոխելու և սահմանված կարգով Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանությանը իրազեկելու համար, ինչպես նաև հանգուցյալի ընտանիքի անդամներին կամ այլ ազգականներին (առկայության դեպքում)` հուղարկավորությունը կազմակերպելու համար: Այն դեպքում, երբ մահացած անձը չունի ընտանիքի անդամներ կամ այլ ազգականներ կամ նրանք հրաժարվում են կազմակերպել հուղարկավորությունը կամ մահվան մասին տեղեկացվելուց հետո երկօրյա ժամկետում չեն ներկայանում բնակչության սոցիալական պաշտպանության հաստատություն, հուղարկավորությունը կազմակերպվում է բնակչության սոցիալական պաշտպանության հաստատության կողմից: Այս դեպքում բնակչության սոցիալական պաշտպանության հաստատությունն ապահովում է անհրաժեշտ փաստաթղթեր ներկայացնելը՝ քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման մարմնում անձի մահը օրենքով սահմանված կարգով գրանցելու նպատակով:

 

VII. ԽՆԱՄՔԻ ՏՐԱՄԱԴՐՈՒՄԸ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՀՈԳԱԾՈՒԹՅԱՆ ՑԵՐԵԿԱՅԻՆ ԿԵՆՏՐՈՆՆԵՐՈՒՄ

 

69. Սոցիալական հոգածության ցերեկային կենտրոնը (այսուհետ` կենտրոն) տարեց և (կամ) հաշմանդամություն ունեցող անձանց խնամքը տրամադրում է կենտրոնում, ցերեկային ժամերին՝ ժամը 09:00-18:00-ն ընկած ժամանակահատվածում:

70. Ելնելով խնամքի տրամադրում հայցող անձանց առանձնահատուկ կարիքներից, տարիքային կազմից, իրենց կանոնադրությամբ ամրագրված նպատակներից և այլ գործոններից՝ կենտրոնները կարող են ունենալ տարատեսակ ուղղվածություններ` նախատեսված տարեց և (կամ) հաշմանդամություն ունեցող անձանց առանձին խմբերի (տարեցների, հաշմանդամություն ունեցող անձանց, հոգեկան առողջության կամ մտավոր խնդիրներ ունեցող անձանց, այլ սոցիալական խմբերի) համար:

71. Կենտրոնում խնամքը տրամադրվում է սոցիալական աշխատողի (դեպք վարողի) կազմած անհատական սոցիալական ծրագրի հիման վրա` անձի գնահատված սոցիալական կարիքներին համապատասխան:

72. Կենտրոնում խնամքը տրամադրվում է հիմնականում հետևյալ սոցիալական ծառայությունների ձևով.

1) սնունդ՝ օրական մեկ անգամ.

2) սոցիալ-հոգեբանական օգնություն.

3) իրավական խորհրդատվություն.

4) հաշմանդամություն ունեցող անձի աշխատանքային վերականգնման անհատական ծրագրի կազմում, դրանով նախատեսված միջոցառումների իրականացում.

5) արվեստի միջոցով թերապիա.

6) օկուպացիոն թերապիա (շտկիչ վարժանքներով թերապիա):

73. Կենտրոնը կազմակերպում է խնամք ստացողների՝

1) աշխատանքային թերապիան.

2) առաջնային բժշկական օգնության և սպասարկման տրամադրումը.

3) ժամանցը, ինչպես նաև մշակութային միջոցառումներ.

4) սոցիալական ներառմանն ուղղված՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված այլ միջոցառումներ:

74. Պետական կամ տեղական ինքնակառավարման մարմինների ենթակայության ներքո գտնվող կամ լիազորած պետական մարմնի հետ համապատասխան պայմանագիր կնքած կազմակերպությունը կենտրոնում խնամքը տրամադրում է գործակալության կողմից տրված՝ սույն կարգի 23-րդ կետով նախատեսված ուղեգրի հիման վրա:

75. Լիազորած պետական մարմնի հետ համապատասխան պայմանագիր չկնքած՝ պետական կամ տեղական ինքնակառավարման մարմինների ենթակայության ներքո չգտնվող կազմակերպությունը կենտրոնում խնամքը կարող է տրամադրել սեփական նախաձեռնությամբ՝ առանց սույն կարգի 23-րդ կետով նախատեսված ուղեգրի առկայության:

76. Պետական կամ տեղական ինքնակառավարման մարմինների ենթակայության ներքո գտնվող կենտրոններում անձի ընդունելությունը ձևակերպվում է կենտրոնի ղեկավարի հրամանով: Պետական կամ տեղական ինքնակառավարման մարմինների ենթակայության ներքո չգտնվող կենտրոններում անձի ընդունելությունը ձևակերպվում է կենտրոնում խնամք տրամադրող կազմակերպության՝ համապատասխան լիազորություն ունեցող պաշտոնատար անձի հրամանով:

77. Կենտրոնում խնամքի տրամադրումը դադարեցվում է՝

1) խնամք ստացող անձի (նրա ներկայացուցչի) գրավոր դիմումի հիման վրա.

2) Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի սեպտեմբերի 25-ի N 1112-Ն որոշման N 3 հավելվածի հիվանդությունների ցանկում ներկայացված հիվանդություններից որևէ մեկով խնամք ստացող անձի հիվանդանալու դեպքում՝ մասնագիտացված բժշկական հաստատության եզրակացության հիման վրա.

3) խնամք ստացող անձի` բնակչության սոցիալական պաշտպանության հաստատություն կամ շուրջօրյա լրիվ խնամք տրամադրող այլ կազմակերպություն ընդունվելու դեպքում.

4) կենտրոնում խնամք տրամադրելու հիմքերի վերացման դեպքում.

5) խնամք ստացող անձի մահվան դեպքում.

6) ալկոհոլ կամ թմրամիջոցներ կամ հոգեմետ (հոգեներգործուն) նյութեր օգտագործած վիճակում խնամք ստացող անձի կողմից կենտրոն այցելելու կամ դրանք կենտրոնում օգտագործելու կամ կենտրոնի այլ կանոնները մեկ տարվա ընթացքում երկու անգամից ավելի խախտելու դեպքում.

7) Հայաստանի Հանրապետության օրենքներով սահմանված այլ դեպքերում:

 

VIII. ԼԻԱԶՈՐԱԾ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՐՄՆԻՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՏՐԱՄԱԴՐՈՒՄԸ

 

78. Խնամք տրամադրող կազմակերպությունները «Սոցիալական աջակցության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 31-րդ հոդվածի 5-րդ մասով սահմանված դեպքերում և կարգով լիազորած պետական մարմնին են ներկայացնում խնամքի տրամադրման մասին տեղեկատվություն:

79. Լիազորած պետական մարմինը ստեղծում և վարում է խնամք ստացող անձանց հաշվառման տեղեկատվական համակարգ՝ լիազորած պետական մարմնի ղեկավարի կողմից հաստատված կարգով:

80. Սույն կարգով նախատեսված դեպքերում գործակալության և լիազորած պետական մարմնի միջև տեղեկատվության փոխանակումը և փաստաթղթերի առաքումն իրականացվում է գրավոր եղանակով՝ փոստային առաքմամբ կամ առձեռն հանձնելու միջոցով կամ էլեկտրոնային փոստի միջոցով կամ առցանց եղանակով՝ սոցիալական աջակցության բնագավառի տեղեկատվական շտեմարանների միջոցով, եթե Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ այլ բան նախատեսված չէ:

(հավելվածը խմբ., փոփ., լրաց. 29.07.16 N 795-Ն, խմբ. 25.05.17 N 554-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար-նախարար

Դ. Հարությունյան

 

Հավելված N 3
ՀՀ կառավարության 2015 թվականի
սեպտեմբերի 25-ի N 1112-Ն որոշման

 

Ց Ա Ն Կ

 

ՏԱՐԵՑ ԵՎ (ԿԱՄ) ՀԱՇՄԱՆԴԱՄՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ԱՆՁԱՆՑ ԽՆԱՄՔԻ ՏՐԱՄԱԴՐՈՒՄԸ ՄԵՐԺԵԼՈՒ ՀԻՄՔ ՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ

 

1. Հոգեկան խանգարումներ՝ բացառությամբ բնակչության սոցիալական պաշտպանության հատուկ (մասնագիտացված) հաստատություն ընդունվելու դեպքերի

2. Քրոնիկ ալկոհոլամոլություն կամ թմրամոլություն

3. Մաշկային վարակիչ հիվանդություն, սեռավարակներ

4. Օնկոլոգիական հիվանդություններ` դեկոմպենսացիայի շրջանում՝ բացառությամբ հոսպիսային օգնության տրամադրման դեպքերի

5. Շրջապատի համար վտանգ ներկայացնող վարակիչ հիվանդություններ

6. Մանրէազատ տուբերկուլյոզ

 

Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար-նախարար

Դ. Հարությունյան