Համարը 
N 338-Ն
Տեսակը 
Պաշտոնական Ինկորպորացիա
Տիպը 
Որոշում
Կարգավիճակը 
Չի գործում
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀՊՏ 2013.04.17/20(960) Հոդ.323
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
ՀՀ կառավարություն
Ընդունման ամսաթիվը 
28.02.2013
Ստորագրող մարմինը 
ՀՀ վարչապետ
Ստորագրման ամսաթիվը 
11.04.2013
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
27.04.2013
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 
18.01.2020

Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄԸ ՀՀ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՍՆՆԴԱՄԹԵՐՔԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՂ ՍՏՈՒԳՈՒՄՆԵՐԻ ՍՏՈՒԳԱԹԵՐԹԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

 

28 փետրվարի 2013 թվականի N 338-Ն

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՍՆՆԴԱՄԹԵՐՔԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՂ ՍՏՈՒԳՈՒՄՆԵՐԻ ՍՏՈՒԳԱԹԵՐԹԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

«Հայաստանի Հանրապետությունում ստուգումների կազմակերպման և անցկացման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 3-րդ հոդվածի 1.1-ին մասին համապատասխան՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.

1. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարարության սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայության կողմից իրականացվող ստուգումների ստուգաթերթերը՝ համաձայն NN 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 և 9 հավելվածների:

(1-ին կետը փոփ. 25.05.17 N 576-Ն)

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

 

Հայաստանի Հանրապետության
վարչապետ

 Տ. Սարգսյան

 

2013 թ. ապրիլի 11

Երևան

 

 

 

 

Հավելված N 1
ՀՀ կառավարության 2013 թվականի
փետրվարի 28-ի N 338-Ն որոշման

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ
ՍՆՆԴԱՄԹԵՐՔԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ

 

ՍՏՈՒԳԱԹԵՐԹ N

ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՍՆՆԴԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ

(ՏԳՏԴ ԾԱԾԿԱԳԻՐ` 56)

 _____ __________ 201 թ.

________________________________
(ստորաբաժանման անվանումը)

_________________
(գտնվելու վայրը)

_________________________
(հեռախոսահամարը (ֆաքսը), էլ. հասցեն)

       

___________________
(անձնական ծածկագիրը)

_________________
(պաշտոնը)

________________________
(ազգանունը, անունը, հայրանունը)

       
       

___________________
(անձնական ծածկագիրը)

_________________
(պաշտոնը)

________________________
(ազգանունը, անունը, հայրանունը)

       
       

___________________
(անձնական ծածկագիրը)

_________________
(պաշտոնը)

________________________
(ազգանունը, անունը, հայրանունը)

       
       
   

Ստուգման սկիզբը

_____________________________
    (տարեթիվը, ամիսը, ամսաթիվը)

ավարտը _____________________________
           (տարեթիվը, ամիսը, ամսաթիվը)

 

Ստուգման հիմքը _____________________________________________________

    (տարեկան ծրագիրը, դիմում-բողոքը և այլն)

   

____________________________________________________

   (տնտեսավարող սուբյեկտի անվանումը)

               
 

(ՀՎՀՀ)

____________________________________________________

   

 (տնտեսավարող սուբյեկտի գտնվելու վայրը,
կոնտակտային տվյալները)

___________________________
(հեռախոսահամարը (ֆաքսը), էլ. հասցեն)

 ____________________________________________________
(տնտեսավարող սուբյեկտի ղեկավարի կամ լիազորված անձի ազգանունը, անունը, հայրանունը)

___________________________
(հեռախոսահամարը (ֆաքսը), էլ. հասցեն)

 ____________________________________________________
(ստուգվող օբյեկտի գտնվելու վայրը, կոնտակտային տվյալները)

___________________________
(հեռախոսահամարը (ֆաքսը), էլ. հասցեն)

   
 

Ստուգման հրամանի համարը __________, ամսաթիվը ___________________

Ստուգման նպատակը (ընդգրկված հարցերի համարները) ________________

__________________________________________________________________________________

 

Տեղեկատվական բնույթի հարցեր

NN
ը/կ

Հարցը

Պատասխանը

1.

Տնտեսավարող սուբյեկտի անվանումը (ներառյալ իրավաբանական անձանց ֆիրմային անվանումը), անհատ ձեռնարկատիրոջ անունը, անձնագրային տվյալները (սերիան, համարը, ում կողմից է տրված և այլն)

 

2.

Պետական գրանցման տարեթիվը, ամիսը, ամսաթիվը

 

3.

Պետական գրանցման համարը

 

4.

Իրավաբանական անձի գտնվելու վայրը (փոստային հասցեն), անհատ ձեռնարկատիրոջ բնակության վայրը

 

5.

Տնտեսավարող սուբյեկտի գործունեության իրականացման վայրը և կոնտակտային տվյալները (հեռախոսահամարը և կապի այլ միջոցներ)

 

6.

Տնտեսավարող սուբյեկտի կազմում գործող բոլոր առանձնացված ստորաբաժանումների անվանումները և գտնվելու վայրը (փոստային հասցեն), այդ թվում` հեռախոսահամարը և այլ կապի միջոցներ

 

7.

Տնտեսավարող սուբյեկտի կազմում գործող բոլոր առանձնացված ստորաբաժանումներում իրականացվող գործունեության օբյեկտի տեսակները` ռեստորաններ, սրճարաններ, բարեր, ճաշարաններ, բուֆետներ, խոհարարական արտադրանքի պատրաստման և իրացման այլ օբյեկտներ, ինչպես նաև դրանցում իրականացվող սննդի արտադրություններ

 

8.

Տնտեսավարող սուբյեկտների և դրանց առանձնացված ստորաբաժանումների պաշտոնատար անձանց կոնտակտային տվյալները (հեռախոսահամարը և այլ կապի միջոցներ)

 

9.

Հանրային սննդի ոլորտում տնտեսավարող սուբյեկտի գործունեության օբյեկտի տեսակը` ռեստորաններ, սրճարաններ, բարեր, ճաշարաններ, բուֆետներ, խոհարարական արտադրանքի պատրաստման և իրացման այլ օբյեկտներ

 

10.

Տնտեսավարող սուբյեկտների կողմից գործունեությունն սկսելու տարեթիվը, ամիսը, ամսաթիվը

 

11.

Տնտեսավարող սուբյեկտների օբյեկտների կառուցման (վերջին վերակառուցման (վերանորոգման) տարեթիվը, ամիսը, ամսաթիվը

 

12.

Հանրային սննդի ոլորտում տնտեսավարող սուբյեկտի գործունեության օբյեկտի անվանումը

 

13.

Հանրային սննդի օբյեկտում միաժամանակյա սպասարկվող հաճախորդների թիվը

 

14.

Հարային սննդի ծառայության որ ձևին է պատկանում` ռեստորան, հյուրանոց, ճաշարան, արագ սննդի կետ, հյուրատուն, հիվանդանոցի ճաշարան, ծերանոցի ճաշարան, դպրոցի ճաշարան, մանկապարտեզի ճաշարան, բանակի ճաշարան, հյութերի, թարմ մզված (քամված) հյութերի և նեկտարների վաճառքի կետ, սրճարան, բար

 

15.

Ներդրված որակի կառավարման համակարգը (եթե առկա են ISՕ 9001, HACCP, ISՕ 22000, ISՕ 14000)

 

16.

Աշխատողների թիվը

 

17.

Կազմակերպության շրջանառության (իրացման) ծավալները՝ նախորդ տարվա տվյալներով (դրամ)

 

18.

Նպատակային շուկան` միջազգային և (կամ) ազգային, մարզային, տեղական շուկաներ, նշել, թե որ շուկայում է արտադրանքն իրացվում

 

 

Վերահսկողական բնույթի հարցեր

NN
ը/կ

Հարցերը

Այո

Ոչ

Չ/Պ

Կշիռը

Ստուգման եղանակը

Նորմատիվ ակտի համարը

Մեկնաբա-
նություններ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

Սպասարկման, արտադրական, կենցաղային սենքեր

             

1.1.

Արտադրական, առևտրի, օժանդակ, կենցաղային սենքերը պահվում են մաքուր, նորոգ և պատշաճ վիճակում:

     

3

ակնադիտական զննում

ՀՀ կառավարու-
թյան
20.01.2011թ.
N 34-Ն որոշման հավելվածի
23-րդ կետ

 

1.2.

Կառույցում ապահովվում են հիգիենիկ պատշաճ գործելակերպի կանոնները՝ ներառյալ խաչաձև աղտոտումից պաշտպանումը:

     

4

ակնադիտական զննում

ՀՀ կառավարու-
թյան 20.01.2011թ.
N 34-Ն որոշման հավելվածի
26-րդ կետ

 

1.3.

Արագ փչացող սննդամթերքի բաժիններն ապահովված են սառնարանային սարքավորումներով սննդամթերքի պահանջվող ջերմային ռեժիմում պահման համար:

     

4

ակնադիտական զննում

ՀՀ կառավարու-թյան 20.01.2011թ.
N 34-Ն որոշման հավելվածի
60-րդ կետ

 

1.4.

Նախատեսված են համապատասխան տարածքներ՝ անհրաժեշտ հարմարություններով՝ աշխատանքային գործիքների և պարագաների լվացման, ախտահանման և պահման համար:

     

2.5

ակնադիտական զննում

ՀՀ կառավարու-թյան 20.01.2011թ.
N 34-Ն որոշման հավելվածի
27-րդ կետ

 

1.5.

Վարչատնտեսական, կենցաղային և օժանդակ բաժինները (հատվածները) առանձնացված են սննդամթերքի պահպանման հատվածից:

     

2

ակնադիտական զննում

ՀՀ կառավարու-
թյան 20.01.2011թ.
N 34-Ն որոշման հավելվածի 24-րդ կետի 1-ին ենթակետ, 25-րդ կետի 6-րդ ենթակետ

 

1.6.

Ապահովված է կենցաղային տարածքներով (սանհանգույց` ձեռքերի լվացման և ախտահանման համար տեղադրված են լվացարաններ` ապահովված հոսող սառը և տաք ջրով, օճառով, էլեկտրաչորացուցիչներով և (կամ) սրբիչով, ախտահանիչ լուծույթով, կախիչներով, հանդերձարան` որտեղ հագուստը, սանիտարական հագուստը և կոշիկները պահվում են առանձին):

     

3

ակնադիտական զննում

ՀՀ կառավարու-թյան 20.01.2011թ.
N 34-Ն որոշման հավելվածի
25-րդ կետ

 

2.

ԼՈՒՍԱՎՈՐՈՒՄ, ՋԵՌՈՒՑՈՒՄ ԵՎ ՕԴԱՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ

             

2.1.

Կազմակերպությունն ապահովված է ջրամատակարարմամբ և ջրահեռացմամբ: Խմելու ջրի անխափան (պահուստային տարողությունների առկայություն) ջրամատակարարմամբ, որը բավարարում է խմելու ջրին ներկայացվող պահանջները և չի պարունակում աղտոտման վտանգ:

     

2

ակնադիտական զննում

ՀՀ կառավարու-թյան 20.01.2011թ.
N 34-Ն որոշման հավելվածի
46-րդ և 49-րդ կետեր

 

2.2.

Արտադրական բոլոր սենքերն ապահովված են բնական և (կամ) արհեստական լուսավորությամբ:

     

2

ակնադիտական զննում

ՀՀ կառավարու-թյան 20.01.2011թ.
N 34-Ն որոշման հավելվածի
25-րդ կետի
4-րդ ենթակետ

 

2.3.

Ապահովված են բնական օդափոխության պայմաններով և (կամ) արհեստական օդափոխության համակարգերով:

     

2

ակնադիտական զննում

ՀՀ կառավարու-թյան 20.01.2011թ.
N 34-Ն որոշման հավելվածի
25-րդ կետի
3-րդ ենթակետ

 

3.

ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ ԱՆՁՆԱԿԱՆ ՀԻԳԻԵՆԱ

             

3.1.

Սննդի շղթայում ներգրավված անձնակազմը ենթարկվել է նախնական և պարբերական բժշկական զննությունների և ունի սանիտարական գրքույկ:

     

2.5

ակնադիտական և փաստաթղթային զննում

ՀՀ կառավարու-թյան 20.01.2011թ.
N 34-Ն որոշման հավելվածի
55-րդ կետ

 

3.2.

Յուրաքանչյուր անձ պահպանում է անձնական հիգիենայի կանոնները և կրում է համապատասխան մաքուր, անհրաժեշտության դեպքում` պաշտպանիչ հագուստ:

     

2

ակնադիտական զննում

ՀՀ կառավարու-թյան 20.01.2011թ.
N 34-Ն որոշման հավելվածի
53-րդ կետ

 

4.

ՄԻՋԱՏՆԵՐԻ ԵՎ ԿՐԾՈՂՆԵՐԻ ԴԵՄ ՏԱՐՎՈՂ ՊԱՅՔԱՐԻ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐ

             

4.1.

Ձեռնարկվել են համապատասխան միջոցներ` կենդանիների (ճանճեր, միջատներ, ուտիճներ, վնասատուներ, կրծողներ)՝ սննդամթերքի պատրաստման, մշակման, պահման և տեղափոխման տարածքներ մուտքը կանխելու, ինչպես նաև վնասատուների դեմ պայքարելու ուղղությամբ:

     

4

ակնադիտական և փաստաթղթային զննում

ՀՀ կառավարու-թյան 20.01.2011թ.
N 34-Ն որոշման հավելվածի
59-րդ կետ

 

5.

ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ ԹԱՓՈՆՆԵՐ

             

5.1.

Ապահովված են մնացորդների պահման և հեռացման պատշաճ հիգիենիկ պայմաններով` աղբարկղեր և աղբի հավաքման համար տեղադրված են անջրաթափանց, կափարիչներով փակվող կուտակիչ տարողություններ և գտնվում են նորոգ վիճակում ու տեղակայված են հնարավորինս պատշաճ հեռավորության վրա:

     

3

ակնադիտական զննում

ՀՀ կառավարու-թյան 20.01.2011թ.
N 34-Ն որոշման հավելվածի
44-րդ կետ

 

6.

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԳՈՒՅՔ

             

6.1.

Ապահովված է անհրաժեշտ գույքով և սառնարանային սարքավորումներով` կախված սննդամթերքի տեսակից ու քանակից, որոնք պատրաստված են հիգիենայի պահանջները բավարարող համապատասխան նյութերից և պահվում են նորոգ ու բարվոք վիճակում:

     

3.5

ակնադիտական զննում

ՀՀ կառավարու-թյան 20.01.2011թ.
N 34-Ն որոշման հավելվածի
39-րդ կետ

 

6.2.

Սննդամթերքի հիգիենային ներկայացվող պահանջներն ապահովելու և վերահսկելու նպատակով սարքավորումները, ըստ անհրաժեշտության, պետք է ապահովված լինեն համապատասխան չափիչ և (կամ) ստուգիչ սարքերով:

     

3.5

ակնադիտական զննում

ՀՀ կառավարու-թյան 20.01.2011թ.
N 34-Ն որոշման հավելվածի
40-րդ կետ

 

7.

ՍՆՆԴԱՄԹԵՐՔԻ ՏԵՂԱՓՈԽՈՒՄ, ԸՆԴՈՒՆՈՒՄ ԵՎ ՊԱՀՊԱՆՈՒՄ

             

7.1.

Տրանսպորտային միջոցների և (կամ) բեռնարկղերի բեռնախցիկները չեն օգտագործվում սննդամթերքից բացի այլ ապրանք փոխադրելու համար, եթե դա կարող է առաջացնել սննդամթերքի աղտոտում:

     

2.5

ակնադիտական զննում

ՀՀ կառավարու-թյան 20.01.2011թ.
N 34-Ն որոշման հավելվածի
33-րդ կետ

 

7.2.

Ըստ անհրաժեշտության տրանսպորտային միջոցներն ապահովված են սննդամթերքը համապատասխան ջերմաստիճանում պահպանող և այդ ջերմաստիճանի պահպանումը վերահսկող սարքերով:

     

2.5

ակնադիտական զննում

ՀՀ կառավարու-թյան 20.01.2011թ.
N 34-Ն որոշման հավելվածի
38-րդ կետ

 

7.3.

Փոխադրման ընթացքում սննդամթերքն ուղեկցող, ինչպես նաև բարձող և բեռնաթափող անձինք պահպանում են անձնական հիգիենայի կանոնները և կրում են համապատասխան մաքուր հագուստ, անհրաժեշտության դեպքում, պաշտպանիչ հագուստ:

     

3

ակնադիտական զննում

ՀՀ կառավարու-թյան 20.01.2011թ.
N 34-Ն որոշման հավելվածի
53-րդ կետ

 

7.4.

Բազմակի օգտագործման փաթեթավորման նյութերն ու բեռնարկղերը հեշտությամբ մաքրվող և ախտահանվող են:

     

2.5

ակնադիտական զննում

ՀՀ կառավարու-թյան 20.01.2011թ.
N 34-Ն որոշման հավելվածի
67-րդ կետ

 

7.5.ուղղ.

Փաթեթավորման համար օգտագործվող նյութերը բավարարում են տեխնիկական կանոնակարգերի պահանջները և չեն հանդիսանում սննդամթերքի աղտոտման աղբյուր:

     

2.5

ակնադիտական զննում

ՀՀ կառավարու-թյան 20.01.2011թ.
N 34-Ն որոշման հավելվածի
64-րդ կետ

 

7.6.

Մթերքը պահվում է փչացումը բացառող պայմաններում` դրա մակնշմանը համապատասխան, կարագը, հալած յուղը և սննդային այլ ճարպերն ու հոտ կլանող մթերքը չեն պահվում սուր հոտ ունեցող մթերքի հետ համատեղ, պարենահումքը (հում մթերք) և օգտագործելու համար նախատեսված պատրաստի սննդամթերքը պահվում է առանձին սառցախցիկներում, իսկ եթե սառցախցիկում հում և պատրաստի սննդամթերքը պահվում է համատեղ` պահպանելով սննդամթերքի պահման թույլատրելի հարևանությունը և բացառելով դրանց անմիջական հպումը (հում մթերքն անհրաժեշտ է պահել սառնարանի ստորին, իսկ պատրաստին՝ վերին դարակների վրա):

     

3

ակնադիտական զննում

ՀՀ կառավարու-թյան 20.01.2011թ.
N 34-Ն որոշման հավելվածի 57-րդ, 58-րդ, 60-րդ և 63-րդ կետեր

 

7.7.

Կենդանական ծագման սննդամթերքը (գյուղատնտեսական թռչնի ձու, թռչնի միս, միս, թարմ ձուկ, կաթնամթերք) ընդունվում է միայն անասնաբուժական ուղեկցող փաստաթղթի առկայության դեպքում:

     

3

ակնադիտական և փաստաթղթային զննում

«Սննդամթերքի անվտանգության մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 1-ին մաս

 

7.8.

Կենդանական ծագման սննդամթերքը ենթարկված է անասնաբուժասանիտարական փորձաքննության

     

3

ակնադիտական և փաստաթղթային զննում

«Սննդամթերքի անվտանգության մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 3-րդ մաս

 

7.9

Պիտանիության ժամկետն անցած սննդամթերք չի իրացվում:

     

4

ակնադիտական և փաստաթղթային զննում

«Սննդամթերքի անվտանգության մասին» ՀՀ օրենքի 9-րդ հոդվածի 10-րդ մասի 1-ին կետ

 
                 

8.

ՀՈՒՄՔԻ ՄՇԱԿՈՒՄ ԵՎ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ ՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄ

             

8.1.

Ընդունվող ամբողջ հումքը և սննդամթերքն ուղեկցվում են անվտանգությունը և որակը հաստատող փաստաթղթերով:

     

5

ակնադիտական և փաստաթղթային զննում

«Սննդամթերքի անվտանգության մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 1-ին մաս

 

8.2.

Հալեցումն իրականացվում է անվտանգության պայմանների ապահովմամբ և հալեցված միս, մսամթերքը կրկնակի անգամ չի սառեցվում:

     

2.5

ակնադիտական և փաստաթղթային զննում

ՀՀ կառավարու-թյան 20.01.2011թ.
N 34-Ն որոշման հավելվածի
62-րդ կետ

 

8.3.

Աղցանները և կիսապատրաստվածքները (պատրաստի խճողակը) անմիջապես պաղեցվում են և պահվում են տվյալ տեսակին հատուկ վտանգը բացառող ջերմաստիճանում և չեն օգտագործվում հաջորդ օրը:

     

3

ակնադիտական և փաստաթղթային զննում

ՀՀ կառավարու-թյան 20.01.2011թ.
N 34-Ն որոշման հավելվածի
61-րդ և 62-րդ կետեր

 

9.

ԿԻՍԱՊԱՏՐԱՍՏՎԱԾՔՆԵՐԻ, ԽՈՀԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ ԻՐԱՑՈՒՄ ԵՎ ՊԱՏՐԱՍՏԻ ՃԱՇԱՏԵՍԱԿՆԵՐԻ ՄԱՏՈՒՑՈՒՄ

             

9.1.

Պատրաստի ճաշատեսակները, աղցանները, դոնդողները, խավարտները չեն իրացվում պիտանիության ժամկետն անց (պատրաստման հաջորդ օրը):

     

5

ակնադիտական և փաստաթղթային զննում

«Սննդամթերքի անվտանգության մասին» ՀՀ օրենքի
9-րդ հոդվածի
6-րդ մաս, 10-րդ մասի 1-ին կետ

 

9.10.

Իրացվող սննդամթերքը և պարենահումքը վնասված չեն, ունեն ՀՀ օրենսդրությամբ պահանջվող հայերեն մակնշում, բացառությամբ հանրային սննդի ոլորտում արտադրվող և տեղում իրացվող սննդամթերքի վրա

         

«Սննդամթերքի անվտանգության մասին» ՀՀ օրենքի
9-րդ հոդվածի
2-րդ, 3-րդ և
9-րդ մասեր

 

  

1.

«Այո»` առկա է, համապատասխանում է, բավարարում է
(«Այո»` նշվում է հարցում ներառված պահանջների կեսի և կեսից ավելիի դրական պատասխանի դեպքում, որը չի կշռավորվում)

V

   

2.

«Ոչ»՝ ոչ, առկա չէ, չի համապատասխանում, չի բավարարում
(«Ոչ»` նշվում է հարցում ներառված պահանջների` մինչև կեսի դրական պատասխանի դեպքում, որը կշռավորվում է)

 

V

 

3.

«Չ/Պ»` չի պահանջվում, չի վերաբերվում

   

V

(հավելվածը խմբ. 04.06.15 N 609-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար

Դ. Սարգսյան

 

 

 

Հավելված N 2
ՀՀ կառավարության 2013 թվականի
փետրվարի 28-ի N 338-Ն որոշման

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ
ՍՆՆԴԱՄԹԵՐՔԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ

 

ՍՏՈՒԳԱԹԵՐԹ N

ԻՐԱՑՄԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ

(ՏԳՏԴ ԾԱԾԿԱԳՐԵՐ` 46.3, 47.1, 47.2, 47.8)

 

_____ __________ 201 թ.

 

________________________________
(ստորաբաժանման անվանումը)

_________________
(գտնվելու վայրը)

_________________________
(հեռախոսահամարը (ֆաքսը), էլ. հասցեն)

       

___________________
(անձնական ծածկագիրը)

_________________
(պաշտոնը)

________________________
(ազգանունը, անունը, հայրանունը)

       
       

___________________
(անձնական ծածկագիրը)

_________________
(պաշտոնը)

________________________
(ազգանունը, անունը, հայրանունը)

       
       

___________________
(անձնական ծածկագիրը)

_________________
(պաշտոնը)

________________________
(ազգանունը, անունը, հայրանունը)

       
       
   

Ստուգման սկիզբը

_____________________________
    (տարեթիվը, ամիսը, ամսաթիվը)

ավարտը _____________________________
           (տարեթիվը, ամիսը, ամսաթիվը)

 

Ստուգման հիմքը _____________________________________________________

    (տարեկան ծրագիրը, դիմում-բողոքը և այլն)

   

____________________________________________________

   (տնտեսավարող սուբյեկտի անվանումը)

               
 

(ՀՎՀՀ)

____________________________________________________

   

 (տնտեսավարող սուբյեկտի գտնվելու վայրը,
կոնտակտային տվյալները)

___________________________
(հեռախոսահամարը (ֆաքսը), էլ. հասցեն)

 ____________________________________________________
(տնտեսավարող սուբյեկտի ղեկավարի կամ լիազորված անձի ազգանունը, անունը, հայրանունը)

___________________________
(հեռախոսահամարը (ֆաքսը), էլ. հասցեն)

 ____________________________________________________
(ստուգվող օբյեկտի գտնվելու վայրը, կոնտակտային տվյալները)

___________________________
(հեռախոսահամարը (ֆաքսը), էլ. հասցեն)

   
 

Ստուգման հրամանի համարը __________, ամսաթիվը ___________________

Ստուգման նպատակը (ընդգրկված հարցերի համարները) ________________

__________________________________________________________________________________

 

Տեղեկատվական բնույթի հարցեր

NN
ը/կ

Հարցը

Պատասխանը

1.

Տնտեսավարող սուբյեկտի անվանումը (ներառյալ իրավաբանական անձանց ֆիրմային անվանումը), անհատ ձեռնարկատիրոջ անունը, անձնագրային տվյալները (սերիան, համարը, ում կողմից է տրված և այլն)

 

2.

Պետական գրանցման տարեթիվը, ամիսը, ամսաթիվը

 

3.

Պետական գրանցման համարը

 

4.

Իրավաբանական անձի գտնվելու վայրը (փոստային հասցեն), անհատ ձեռնարկատիրոջ բնակության վայրը

 

5.

Տնտեսավարող սուբյեկտի գործունեության իրականացման վայրը և կոնտակտային տվյալները (հեռախոսահամարը և կապի այլ միջոցներ)

 

6.

Տնտեսավարող սուբյեկտի կազմում գործող բոլոր առանձնացված ստորաբաժանումների անվանումները և գտնվելու վայրը (փոստային հասցեն), այդ թվում` հեռախոսահամարը և այլ կապի միջոցներ

 

7.

Տնտեսավարող սուբյեկտի կազմում գործող բոլոր առանձնացված ստորաբաժանումներում իրականացվող գործունեության օբյեկտի տեսակները` գյուղատնտեսական արտադրանքի և սպառողական ապրանքների շուկա, առևտրի կենտրոն (սուպերմարկետ), այլ առևտրի օբյեկտ` բացօթյա առևտուր, խանութ, կրպակ ցուցահանդես-վաճառք, տոնավաճառ (վերնիսաժ) և դրանցում իրականացվող սննդի արտադրություններ

 

8.

Տնտեսավարող սուբյեկտների և դրանց առանձնացված ստորաբաժանումների պաշտոնատար անձանց կոնտակտային տվյալները (հեռախոսահամարը և այլ կապի միջոցներ)

 

9.

Տնտեսավարող սուբյեկտի առևտրի իրացման վայրի գործունեության օբյեկտի տեսակը` գյուղատնտեսական արտադրանքի և սպառողական ապրանքների շուկա, առևտրի կենտրոն (սուպերմարկետ), այլ առևտրի օբյեկտ` բացօթյա առևտուր, խանութ, կրպակ ցուցահանդես-վաճառք, տոնավաճառ (վերնիսաժ)

 

10.

Տնտեսավարող սուբյեկտների կողմից գործունեությունն սկսելու տարեթիվը, ամիսը, ամսաթիվը

 

11.

Տնտեսավարող սուբյեկտների օբյեկտների կառուցման (վերջին վերակառուցման (վերանորոգման) տարեթիվը, ամիսը, ամսաթիվը

 

12.

Առևտրի իրացման վայրի` օբյեկտի մակերեսը

 

13.

Ներդրված որակի կառավարման համակարգը

 

14.

Աշխատողների թիվը

 

15.

● Մեծածախ առևտրի կետեր և վերափաթեթավորող կազմակերպություններ, որոնք իրականացնում են ապափաթեթավորում և նորից փաթեթավորում (չափածրարում)
● Աղցանների պատրաստում՝ չփաթեթավորված հանրային սննդի կամ սուպերմարկետների համար
● Հում ձկան և ձկնամթերքի վաճառք
● Սուպերմարկետներ, որտեղ կատարվում են փաթեթավորում և ապափաթեթավորում
● Խանութներ, որոնք վաճառում են չփաթեթավորված սննդամթերք (ալյուր, հրուշակեղեն, չոր մրգեր, սերմեր, սոյայի արտադրանք և այլ տեսակի անվտանգ արտադրանք)
● Մսի խանութներ, սուպերմարկետներ, եթե կա մսի բաժին
● Թարմ միրգ և բանջարեղեն, պահածոյացված և երկարաժամկետ պահման համար նախատեսված մթերք
● Նպարեղեն և կրպակներում վաճառվող՝ միայն նախապես փաթեթավորված սնունդ

 

16.

Կազմակերպության շրջանառության (իրացման) ծավալները՝ նախորդ տարվա տվյալներով (դրամ)

 

Վերահսկողական բնույթի հարցեր

NN
ը/կ

Հարցերը

Այո

Ոչ

Չ/Պ

Կշիռը

Ստուգման եղանակը

Նորմատիվ ակտի համարը

Նշումներ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

Վաճառքի, արտադրական, կենցաղային սենքեր

             

1.1.

Արտադրական, առևտրի, օժանդակ, կենցաղային սենքերը պահվում են մաքուր, նորոգ և պատշաճ վիճակում:

     

2

ակնադիտական զննում

ՀՀ կառավարու-թյան 20.01.2011թ.
N 34-Ն որոշման հավելվածի 23-րդ կետ

 

1.2.

Բոլոր սենքերը տեղակայված են՝ հաշվի առնելով հոսքայնությունը` հումքի, պատրաստի սննդամթերքի, անձնակազմի և հաճախորդների հանդիպակաց ուղիների ու խաչվելու բացառումը: Ապահովված են հիգիենիկ պատշաճ գործելակերպի իրականացումը՝ ներառյալ գործընթացների ընթացքում և դրանց միջև ընկած ժամանակահատվածում, խաչաձև աղտոտումից պաշտպանումը:

     

2

ակնադիտական զննում

ՀՀ կառավարու-թյան 20.01.2011թ.
N 34-Ն որոշման հավելվածի 26-րդ կետ

 

1.3.

Ստուգվող տնտեսավարող սուբյեկտի կողմից պարենային առևտրի օբյեկտի հարակից տարածքում պարենային ապրանքներից իրացվում է միայն պաղպաղակ, ջուր, այդ թվում` հանքային, հյութեր և զովացուցիչ ըմպելիքներ:

     

2

ակնադիտական զննում

«Առևտրի և ծառայությունների մասին» ՀՀ օրենքի 51 -րդ հոդվածի 2-րդ մաս

 

1.4.

Սննդամթերքի բաժիններն ապահովված են սառնարանային սարքավորումներով՝ սննդամթերքի՝ պահանջվող ջերմային ռեժիմում պահման համար:

     

2

ակնադիտական զննում

ՀՀ կառավարու-թյան 20.01.2011թ.
N 34-Ն որոշման հավելվածի 40-րդ և 60-րդ կետեր

 

1.5.

Պարենային առևտրի օբյեկտներում և առևտրի իրականացման վայրում, որտեղ կատարվում է նաև ոչ պարենային ապրանքների վաճառք, վաճառքը և պահպանումը կատարվում են ըստ ապրանքախմբերի` առանձին բաժիններում:

     

2

ակնադիտական զննում

«Առևտրի և ծառայությունների մասին» ՀՀ օրենքի
4-րդ հոդվածի
2-րդ մաս և 5-րդ հոդվածի 3-րդ մաս

 

1.6.

Նախատեսված են համապատասխան տարածքներ՝ անհրաժեշտ հարմարություններով՝ աշխատանքային գործիքների և պարագաների լվացման, ախտահանման և պահման համար, ունենան սառը և տաք ջրամատակարարում:

     

2

ակնադիտական զննում

ՀՀ կառավարու-թյան 20.01.2011թ.
N 34-Ն որոշման հավելվածի 27-րդ կետ

 

1.7.

Պարենային առևտրի օբյեկտները և առևտրի իրականացման վայրն ապահովված են կենցաղային տարածքներով (սանհանգույց` ձեռքերի լվացման և ախտահանման համար տեղադրված են լվացարաններ` հոսող ջրով, օճառով, էլեկտրաչորացուցիչներով և (կամ) սրբիչով, ախտահանիչ լուծույթով, կախիչներով, հանդերձարան, որտեղ հագուստը, պաշտպանիչ հագուստը և կոշիկները պահվում են առանձին:

     

3

ակնադիտական զննում

ՀՀ կառավարու-թյան 20.01.2011թ.
N 34-Ն որոշման հավելվածի 25-րդ կետի 2-րդ և 6-րդ ենթակետեր

 

1.8.

Սննդամթերքի փոխադրման համար օգտագործվող տրանսպորտային միջոցներն ապահովում են սննդամթերքի որակական հատկությունների պահպանությունը, դրա փաթեթավորման անվնասությունը և աղտոտումից պաշտպանումը՝ սննդամթերքի անվտանգության ապահովման ոլորտի իրավական ակտերով սահմանված նորմերին համապատասխան:

     

4

ակնադիտական զննում

«Սննդամթերքի անվտանգության մասին» ՀՀ օրենքի
16-րդ հոդվածի
2-րդ մաս

 

2.

ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄ ԵՎ ՋՐԱՀԵՌԱՑՈՒՄ

             

2.1.

Կազմակերպությունն ապահովված է ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերով, խմելու ջրի անխափան (պահուստային տարողությունների առկայություն) ջրամատակարարմամբ:

     

2

 

ՀՀ կառավարու-թյան 20.01.2011թ.
N 34-Ն որոշման հավելվածի 46-րդ և 49-րդ կետեր

 

3.

ՕԴԱՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԼՈՒՍԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ

             

3.1.

Արտադրական բոլոր սենքերն ապահովված են բնական և (կամ) արհեստական լուսավորությամբ:

     

2

ակնադիտական զննում

ՀՀ կառավարու-թյան 20.01.2011թ.
N 34-Ն որոշման հավելվածի 25-րդ կետի 4-րդ ենթակետ

 

3.2.

Ապահովված են բնական օդափոխության և (կամ) արհեստական օդափոխության համակարգերով:

     

2

ակնադիտական զննում

ՀՀ կառավարու-թյան 20.01.2011թ.
N 34-Ն որոշման հավելվածի 25-րդ կետի 3-րդ ենթակետ

 

4.

ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ ԱՆՁՆԱԿԱՆ ՀԻԳԻԵՆԱ

             

4.1.

Սննդի շղթայում ներգրավված անձնակազմը ենթարկվել է պարտադիր նախնական և պարբերական բժշկական զննությունների, որոնց փաստաթղթավորված ապացույցները (անձնական սանիտարական (բժշկական) գրքույկի, բժշկական զննության ենթակա անձանց անվանացանկը, անձին ժամանակավորապես աշխատանքի չթույլատրելու մասին որոշում) պահվում են փաստաթղթերի հետ, տնտեսավարողի մոտ:

     

3

փաստաթղթային զննում

 ՀՀ կառավարու-թյան 20.01.2011թ.
N 34-Ն որոշման հավելվածի 55-րդ կետ

 

4.2.

Սննդամթերքի հետ անմիջական շփվող յուրաքանչյուր անձ պահպանում է անձնական հիգիենայի կանոնները և կրում է համապատասխան մաքուր, անհրաժեշտության դեպքում` սանիտարական հագուստ:

     

2

ակնադիտական և փաստաթղթային զննում

ՀՀ կառավարու-թյան 20.01.2011թ.
N 34-Ն որոշման հավելվածի 53-րդ կետ

 

5.

ՄԻՋԱՏՆԵՐԻ ԵՎ ԿՐԾՈՂՆԵՐԻ ԴԵՄ ՏԱՐՎՈՂ ՊԱՅՔԱՐԻ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐ

             

5.1.

Ձեռնարկվել են համապատասխան միջոցներ՝ կենդանիների (ճանճեր, միջատներ, ուտիճներ, վնասատուներ, կրծողներ)՝ սննդամթերքի պատրաստման, մշակման, պահման և տեղափոխման տարածքներ մուտքը կանխելու, ինչպես նաև վնասատուների դեմ պայքարելու ուղղությամբ:

     

3

ակնադիտական և փաստաթղթային զննում

ՀՀ կառավարու-թյան 20.01.2011թ.
N 34-Ն որոշման հավելվածի 59-րդ կետ

 

6.

ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ ԹԱՓՈՆՆԵՐ

             

6.1.

Ապահովված են աղբարկղերով, որոնք անջրաթափանց, կափարիչներով փակվող կուտակիչ տարողություններ են և գտնվում են նորոգ վիճակում և տեղակայված են հնարավորինս պատշաճ հեռավորության վրա:

     

2

ակնադիտական զննում

ՀՀ կառավարու-թյան 20.01.2011թ.
N 34-Ն որոշման հավելվածի
43-րդ և 44-րդ կետեր

 

7.

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԳՈՒՅՔ

             

7.1.

Ապահովված է անհրաժեշտ վաճառատեխնոլոգիական գույքով` կախված սննդամթերքի տեսակից ու քանակից, որոնք պատրաստված են սննդամթերքի հետ անմիջական շփման մեջ գտնվող նյութերի պահանջները բավարարող համապատասխան նյութերից և պահվում են նորոգ ու բարվոք վիճակում:

     

2

ակնադիտական զննում

ՀՀ կառավարու-թյան 20.01.2011թ.
N 34-Ն որոշման հավելվածի 39-րդ կետի
2-րդ ենթակետ

 

7.2.

Սարքավորումները, գործիքները, պարագաները և բեռնարկղերը, որոնք անմիջական շփման մեջ են գտնվում սննդամթերքի հետ, ենթարկում են պատշաճ մաքրման ու ախտահանման:

     

2

ակնադիտական զննում

ՀՀ կառավարու-թյան 20.01.2011թ.
N 34-Ն որոշման հավելվածի 39-րդ կետի 1-ին ենթակետ

 

7.3.

Ելնելով տվյալ առևտրի օբյեկտի առանձնահատկություններից` առևտրի օբյեկտն ապահովված է հաստատված և ստուգաչափված չափման միջոցներով:

     

3

ակնադիտական զննում

ՀՀ կառավարու-թյան 20.01.2011թ.
N 34-Ն որոշման հավելվածի 40-րդ կետ
«Առևտրի և ծառայությունների մասին» ՀՀ օրենքի 4-րդ հոդվածի 6-րդ մաս

 

8.

ՍՆՆԴԱՄԹԵՐՔԻ ԸՆԴՈՒՆՈՒՄ ԵՎ ՊԱՀՊԱՆՈՒՄ

             

8.1.

Սննդամթերքը պահպանում են դրանց փչացումը և աղտոտումը կանխարգելող պայմաններում (ջերմաստիճանում):

     

4

 

ՀՀ կառավարու-թյան 20.01.2011թ.
N 34-Ն որոշման հավելվածի 58-րդ և 60-րդ կետեր

 

8.2.

Առևտրի ցանց մտնող պարենային հումքը և սննդամթերքն ուղեկցվում են արտադրողի կողմից տրված՝ անվտանգությունը հավաստող փաստաթղթերով:

     

5

փաստաթղթային և ակնադիտական զննում

«Սննդամթերքի անվտանգության մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 1-ին մաս

 

9.

ՍՆՆԴԱՄԹԵՐՔԻ ՎԱՃԱՌՔ

             

9.1.

Չի կատարվում պիտանիության ժամկետը լրացած սննդամթերքի վերափաթեթավորում և իրացում` որպես սննդամթերք:

     

5

ակնադիտական զննում

«Սննդամթերքի անվտանգության մասին» ՀՀ օրենքի 9-րդ հոդվածի 6-րդ մաս

 

9.2.

Կիսապատրաստվածքը և սննդամթերքը, որոնցում հնարավոր է ախտածին մանրէների բազմացում կամ թունավոր նյութերի առաջացում, պահվում են դրանց առաջացումը կամ բազմացումը բացառող ջերմաստիճանում:

     

4

ակնադիտական զննում

ՀՀ կառավարու-թյան 20.01.2011թ.
N 34-Ն որոշման հավելվածի 60-րդ կետ

 

9.3.

Փաթեթավորման (չափածրարում) գործընթացները կատարվում են սննդամթերքի աղտոտումը բացառող պայմաններում` ապահովելով փաթեթավորման ամբողջականությունն ու մաքրությունը:

     

3

ակնադիտական զննում

ՀՀ կառավարու-թյան 20.01.2011թ.
N 34-Ն որոշման հավելվածի 66-րդ կետ

 

9.4.

Փաթեթավորվող սննդամթերքի փաթեթի կամ մեջդիր պիտակների վրա նշվում են ապրանքի անվանումը, տեսակը, քաշը (նետտո), մեկ կիլոգրամի և կշռափաթեթավորված քաշի վաճառքի գինը, փաթեթավորման օրը, նաև պիտանիության ժամկետը:

     

3

ակնադիտական զննում

«Առևտրի և ծառայությունների մասին» ՀՀ օրենքի 9-րդ հոդվածի
7-րդ մաս

 

9.5.

Վաճառողի կողմից սննդամթերքի կշռափաթեթավորում կատարելիս` փաթեթավորման համար օգտագործվող նյութերը բավարարում են տեխնիկական կանոնակարգերի պահանջները (ամուր են, մաքուր, չոր, առանց կողմնակի հոտի և ամբողջականությունը չխախտված):

     

3

ակնադիտական և փաստաթղթային զննում

ՀՀ կառավարու-թյան 20.01.2011թ.
N 34-Ն որոշման հավելվածի 64-րդ կետ

 

9.6.

Վաճառվող հացի գնապիտակի վրա առկա է հացի անվանման, ալյուրի տեսակի, քաշի և թույլատրելի շեղումների չափի նշումը, և չփաթեթավորված հացի համար առկա են տեղեկատվական թերթիկներ:

     

4

ակնադիտական զննում

«Առևտրի և ծառայությունների մասին» ՀՀ օրենքի 9-րդ հոդվածի 15-րդ մաս

 

9.7.

Կրպակներում չեն վաճառվում պարտադիր ջերմային ռեժիմով տեղափոխում և պահում պահանջող սննդամթերքը (բացառությամբ պաղպաղակի, զովացուցիչ ջրերի և գարեջրի, որոնց տեղափոխումը և պահումը կատարվում են դրանց տեղափոխման և պահման համար նախատեսված հատուկ սառնարաններում), չափափորձարկում պահանջող ապրանքներ:

     

3

ակնադիտական զննում

«Առևտրի և ծառայությունների մասին» ՀՀ օրենքի
9-րդ հոդվածի
14-րդ մաս

 

9.8.

Կրպակներում վաճառվում են միայն արտադրական կշռափաթեթավորում ունեցող և հատային ապրանքներ:

     

3

ակնադիտական զննում

«Առևտրի և ծառայությունների մասին» ՀՀ օրենքի
9-րդ հոդվածի
13-րդ մաս

 

9.9.

Իրացվող սննդամթերքը և պարենահումքը վնասված չեն, ունեն ՀՀ օրենսդրությամբ պահանջվող հայերեն մակնշում՝ ըստ սահմանված ձևի և բովանդակության:

     

4

ակնադիտական զննում

«Սննդամթերքի անվտանգության մասին» ՀՀ օրենքի
9-րդ հոդվածի
2-րդ, 3-րդ, 7-րդ, 8-րդ և 9-րդ մասեր

 

9.10.

Չի իրացվում սննդամթերք՝ տեղեկակրի վրա զետեղված տեղեկությունների փոփոխությամբ:

     

3

ակնադիտական զննում

«Սննդամթերքի
անվտանգության մասին» ՀՀ օրենքի 9-րդ հոդվածի 5-րդ մաս

 

9.11.

Կենդանական ծագման սննդամթերքը (թռչնի ձու, միս, մսամթերք, թարմ ձուկ, կաթ, կաթնամթերք) ենթարկված է անասնաբուժասանիտարական փորձաքննության:

     

5

ակնադիտական և փաստաթղթային զննում

 «Սննդամթերքի անվտանգության մասին»
ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 3-րդ մաս

 

9.12.

Իրացվող բուսական ծագման սննդամթերքը ենթարկվել է բուսասանիտարական մշտադիտարկման (մոնիթորինգի):

     

3

ակնադիտական և փաստաթղթային զննում

«Սննդամթերքի անվտանգության մասին»
ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 4-րդ մաս

 

9.13.

Չի իրացվում ներմուծված սննդամթերք, որի հայերեն մակնշումը փակցված է արտադրողի կողմից նշված բնօրինակ պիտանիության ժամկետի վրա

       

ակնադիտական և փաստաթղթային զննում

«Սննդամթերքի անվտանգության մասին»
ՀՀ օրենքի 9-րդ հոդվածի 11-րդ մաս

 

9.14.

Չեն իրացվում վտանգավոր և կեղծված սննդամթերք, սննդամթերքի հետ անմիջական շփման մեջ գտնվող վտանգավոր և կեղծված նյութեր:

     

4

ակնադիտական և փաստաթղթային զննում

«Սննդամթերքի անվտանգության մասին»
ՀՀ օրենքի 20-րդ հոդվածի 1-ին մաս

 

9.15.

Չի իրացվում սննդամթերք, որի՝
ա) պիտանիության ժամկետն անցած է
բ) ընդհանուր պիտանիության ժամկետի լրանալուն մնացել է 30 օրից պակաս, իսկ 120 օրից պակաս պիտանիության ժամկետ ունեցող արտադրանքի դեպքում` 1/4-ից պակաս ժամկետ (ներմուծված սննդամթերքի համար
գ) փաթեթավորման կամ տարայի վրա պիտանիության ժամկետը բացակայում է կամ ընթեռնելի չէ
դ) ժամկետը կրկնակի մակնշված է կամ արտադրողի կողմից նշված բնօրինակ պիտանիության ժամկետը ջնջված է և նշված է պիտանիության նոր ժամկետ:

     

5

ակնադիտական և փաստաթղթային զննում

«Սննդամթերքի անվտանգության մասին»
ՀՀ օրենքի 9-րդ հոդվածի 10-րդ մաս

 

 

  

1.

«Այո»` առկա է, համապատասխանում է, բավարարում է
(«Այո»` նշվում է հարցում ներառված պահանջների կեսի և կեսից ավելիի դրական պատասխանի դեպքում, որը չի կշռավորվում)

V

   

2.

«Ոչ»՝ ոչ, առկա չէ, չի համապատասխանում, չի բավարարում
(«Ոչ»` նշվում է հարցում ներառված պահանջների` մինչև կեսի դրական պատասխանի դեպքում, որը կշռավորվում է)

 

V

 

3.

«Չ/Պ»` չի պահանջվում, չի վերաբերվում

   

V

 

(հավելվածը խմբ. 04.06.15 N 609-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար

Դ. Սարգսյան

 

 

 

Հավելված N 3
ՀՀ կառավարության 2013 թվականի
փետրվարի 28-ի N 338-Ն որոշման

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ
ՍՆՆԴԱՄԹԵՐՔԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ

 

ՍՏՈՒԳԱԹԵՐԹ N

ՄՍԱՄԹԵՐՔԻ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ

(ՏԳՏԴ ԾԱԾԿԱԳԻՐ` 10.1)

 

_____ __________ 201 թ.

 

________________________________
(ստորաբաժանման անվանումը)

_________________
(գտնվելու վայրը)

_________________________
(հեռախոսահամարը (ֆաքսը), էլ. հասցեն)

       

___________________
(անձնական ծածկագիրը)

_________________
(պաշտոնը)

________________________
(ազգանունը, անունը, հայրանունը)

       
       

___________________
(անձնական ծածկագիրը)

_________________
(պաշտոնը)

________________________
(ազգանունը, անունը, հայրանունը)

       
       

___________________
(անձնական ծածկագիրը)

_________________
(պաշտոնը)

________________________
(ազգանունը, անունը, հայրանունը)

       
       
   

Ստուգման սկիզբը

_____________________________
    (տարեթիվը, ամիսը, ամսաթիվը)

ավարտը _____________________________
           (տարեթիվը, ամիսը, ամսաթիվը)

 

Ստուգման հիմքը _____________________________________________________

    (տարեկան ծրագիրը, դիմում-բողոքը և այլն)

   

____________________________________________________

   (տնտեսավարող սուբյեկտի անվանումը)

               
 

(ՀՎՀՀ)

____________________________________________________

   

 (տնտեսավարող սուբյեկտի գտնվելու վայրը,
կոնտակտային տվյալները)

___________________________
(հեռախոսահամարը (ֆաքսը), էլ. հասցեն)

 ____________________________________________________
(տնտեսավարող սուբյեկտի ղեկավարի կամ լիազորված անձի ազգանունը, անունը, հայրանունը)

___________________________
(հեռախոսահամարը (ֆաքսը), էլ. հասցեն)

 ____________________________________________________
(ստուգվող օբյեկտի գտնվելու վայրը, կոնտակտային տվյալները)

___________________________
(հեռախոսահամարը (ֆաքսը), էլ. հասցեն)

   
 

Ստուգման հրամանի համարը __________, ամսաթիվը ___________________

Ստուգման նպատակը (ընդգրկված հարցերի համարները) ________________

__________________________________________________________________________________


Տեղեկատվական բնույթի հարցեր

NN
ը/կ

Հարցը

Պատասխանը

1.

Տնտեսավարող սուբյեկտի անվանումը (ներառյալ իրավաբանական անձանց ֆիրմային անվանումը), անհատ ձեռնարկատիրոջ անունը, անձնագրային տվյալները (սերիան, համարը, ում կողմից է տրված)

 

2.

Պետական գրանցման տարեթիվը, ամիսը, ամսաթիվը

 

3.

Պետական գրանցման համարը

 

4.

Իրավաբանական անձի գտնվելու վայրը (փոստային հասցեն),
անհատ ձեռնարկատիրոջ բնակության վայրը

 

5.

Տնտեսավարող սուբյեկտի գործունեության իրականացման վայրը և կոնտակտային տվյալները (հեռախոսահամարը և կապի այլ միջոցներ)

 

6.

Տնտեսավարող սուբյեկտի կազմում գործող բոլոր առանձնացված ստորաբաժանումների անվանումները և գտնվելու վայրը (փոստային հասցեն), այդ թվում` հեռախոսահամարը և այլ կապի միջոցներ

 

7.

Տնտեսավարող սուբյեկտի կազմում գործող բոլոր առանձնացված ստորաբաժանումներում իրականացվող գործունեության տեսակները

 

8.

Տնտեսավարող սուբյեկտների և դրանց առանձնացված ստորաբաժանումների պաշտոնատար անձանց կոնտակտային տվյալները (հեռախոսահամարը և այլ կապի միջոցներ)

 

9.

Տեղեկություններ լիցենզիայի մասին (տալու տարեթիվը, ամիսը, ամսաթիվը, համարը)

 

10.

Տնտեսավարող սուբյեկտների կողմից գործունեությունն սկսելու տարեթիվը, ամիսը, ամսաթիվը

 

11.

Տնտեսավարող սուբյեկտների օբյեկտների կառուցման (վերջին վերակառուցման (վերանորոգման) տարեթիվը, ամիսը, ամսաթիվը

 

12.

Ապրանքային նշանի, հանրահայտ ապրանքային նշանի առկայության մասին տեղեկություն

 

13.

Ներդրված որակի կառավարման համակարգը (եթե առկա են ISO 9001, HACCP, ISO 22000, ISO 14000)

 

14.

Արտադրության հզորությունը, փաստացի կարողությունը, մեկ օրում հերթափոխի թիվը

 

15.

Աշխատողների թիվը, նրանցից անմիջապես արտադրությունում աշխատողների թիվը

 

16.

Թողարկվող արտադրատեսակները՝ անվանացանկով, այդ թվում՝ հատուկ նշանակության սննդամթերքի արտադրության

 

17.

Կազմակերպության շրջանառության (իրացման) ծավալները՝ նախորդ տարվա տվյալներով (դրամ)

 

18.

Նպատակային շուկան` միջազգային և (կամ) ազգային, մարզային, տեղական շուկաներ, նշել, թե որ շուկայում է արտադրանքն իրացվում:

 

Վերահսկողական բնույթի հարցեր

NN
ը/կ

Հարցերը

Այո

Ոչ

Չ/Պ

Կշիռը

Ստուգման եղանակը

Նորմատիվ ակտի համարը

Նշումներ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ, ԿԵՆՑԱՂԱՅԻՆ ԵՎ ՕԺԱՆԴԱԿ ՍԵՆՔԵՐ

             

1.1.

Տեխնոլոգիական գործընթացը կազմակերպված է այնպես, որպեսզի բացառվի հումքի և կիսապատրաստվածքների հանդիպակաց հոսքը պատրաստի սննդամթերքի հետ:

     

2

ակնադիտական զննում

ՀՀ կառավարու-թյան 20.01.2011թ.
N 34-Ն որոշման հավելվածի 26-րդ կետ

 

1.2.

Արտադրական, օժանդակ, կենցաղային սենքերը պահվում են մաքուր և նորոգ վիճակում, ունեն խոնավ մաքրման և ախտահանման հնարավորություն, հատակն առանց ճեղքերի է՝ ծածկված անջրաթափանց նյութերով:

     

2

ակնադիտական զննում

ՀՀ կառավարու-թյան 20.01.2011թ.
N 34-Ն որոշման հավելվածի 23-րդ կետ, 26-րդ կետի
1-ին ենթակետ

 

1.3.

Արտադրական տարածքներն ապահովված են ձեռքերը լվանալու համար նախատեսվող լվացարաններով, որոնք ապահովված են մշտապես հոսող սառը և տաք ջրով, օճառով, ախտահանման միջոցներով և չորացման հիգիենիկ սարքերով:

     

2

ակնադիտական զննում

ՀՀ կառավարու-թյան 20.01.2011թ.
N 34-Ն որոշման հավելվածի 25-րդ կետ 2-րդ ենթակետ

 

1.4.

Սենքերն ապահովված են լվացող և ախտահանիչ նյութերով, որոնք պահվում են սննդամթերքից առանձնացված պահման տարածքում:

     

2

ակնադիտական զննում

ՀՀ կառավարու-թյան 20.01.2011թ.
N 34-Ն որոշման հավելվածի 25-րդ կետի 7-րդ ենթակետ

 

1.5.

Կենցաղային սենքն ապահովված է հանդերձարաններով:

     

2

ակնադիտական զննում

ՀՀ կառավարու-թյան 20.01.2011թ.
N 34-Ն որոշման հավելվածի 25-րդ կետի 6-րդ ենթակետ

 

1.6.

Սանհանգույցների նախամուտքերում ձեռքերի լվացման և ախտահանման համար տեղադրված են լվացարաններ, որոնք ապահովված են տաք և սառը ջրով, օճառով, էլեկտրաչորացուցիչներով, ախտահանիչ լուծույթով, սանհագուստը կախելու համար կախիչներով:

     

2

ակնադիտական զննում

ՀՀ կառավարու-թյան 20.01.2011թ.
N 34-Ն որոշման հավելվածի 25-րդ կետ

 

2.

ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄ ԵՎ ՋՐԱՀԵՌԱՑՈՒՄ

             

2.1.

Կազմակերպությունն ապահովված է ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերով:

     

2

ակնադիտական զննում

ՀՀ կառավարու-թյան 20.01.2011թ.
N 34-Ն որոշման հավելվածի 46-րդ կետ

 

3.

ԼՈՒՍԱՎՈՐՈՒՄ ԵՎ ՕԴԱՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ

             

3.1.

Արտադրական բոլոր սենքերն ապահովված են բնական և (կամ) արհեստական լուսավորությամբ:

     

2

ակնադիտական զննում

ՀՀ կառավարու-թյան 20.01.2011թ.
N 34-Ն որոշման հավելվածի 25-րդ կետի 4-րդ ենթակետ

 

3.2.

Արտադրական բոլոր սենքերն ապահովված են բնական օդափոխության պայմաններով և (կամ) արհեստական օդափոխության համակարգերով:

     

2

ակնադիտական զննում

ՀՀ կառավարու-թյան 20.01.2011թ.
N 34-Ն որոշման հավելվածի 25-րդ կետի 3-րդ ենթակետ

 

4.

ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ ԱՆՁՆԱԿԱՆ ՀԻԳԻԵՆԱ

             

4.1.

Սննդի շղթայում ներգրավված անձնակազմը ենթարկվել է պարտադիր նախնական և պարբերական բժշկական զննությունների, որոնց փաստաթղթավորված ապացույցները (անձնական սանիտարական (բժշկական) գրքույկի, բժշկական զննության ենթակա անձանց անվանացանկը, անձին ժամանակավորապես աշխատանքի չթույլատրելու մասին որոշում) պահվում են տնտեսավարողի մոտ:

     

3

ակնադիտական և փաստաթղթային զննում

ՀՀ կառավարու-թյան 20.01.2011թ.
N 34-Ն որոշման հավելվածի 55-րդ կետ

 

4.2.

Սննդի շղթայում ներգրավված յուրաքանչյուր անձ պահպանում է անձնական հիգիենայի կանոնները և կրում է համապատասխան մաքուր, անհրաժեշտության դեպքում, պաշտպանիչ հագուստ:

     

2

ակնադիտական զննում

ՀՀ կառավարու-թյան 20.01.2011թ.
N 34-Ն որոշման հավելվածի 53-րդ կետ

 

5.

ՄԻՋԱՏՆԵՐԻ ԵՎ ԿՐԾՈՂՆԵՐԻ ԴԵՄ ՏԱՐՎՈՂ ՊԱՅՔԱՐԻ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐ

             

5.1.

Ձեռնարկվել են համապատասխան միջոցներ՝ կենդանիների (ճանճեր, միջատներ, ուտիճներ, վնասատուներ, կրծողներ)՝ սննդամթերքի պատրաստման, մշակման, պահման և տեղափոխման տարածքներ մուտքը կանխելու, ինչպես նաև վնասատուների դեմ պայքարելու ուղղությամբ:

     

2

ակնադիտական և փաստաթղթային զննում

ՀՀ կառավարու-թյան 20.01.2011թ.
N 34-Ն որոշման հավելվածի 59-րդ կետ

 

6.

ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ ԹԱՓՈՆՆԵՐ

             

6.1.

Ապահովված են աղբարկղերով և աղբի հավաքման համար տեղադրված են անջրաթափանց, կափարիչներով փակվող կուտակիչ տարողություններ և գտնվում են նորոգ վիճակում ու տեղակայված են հնարավորինս պատշաճ հեռավորության վրա:

     

2

ակնադիտական զննում

ՀՀ կառավարու-թյան 20.01.2011թ.
N 34-Ն որոշման հավելվածի
43-րդ և 44-րդ կետեր

 

7.

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԳՈՒՅՔ

             

7.1.

Բոլոր սարքավորումները, գործիքները, պարագաները և բեռնարկղերը, որոնք անմիջական շփման մեջ են գտնվում սննդամթերքի հետ կառուցված են հիգիենայի պահանջները բավարարող նյութերից և պահվում են նորոգ ու բարվոք վիճակում:

     

2

ակնադիտական և փաստաթղթային զննում

ՀՀ կառավարու-թյան 20.01.2011թ.
N 34-Ն որոշման հավելվածի 39-րդ կետի 2-րդ ենթակետ

 

7.2.

Բոլոր սարքավորումները, գործիքները, պարագաները և բեռնարկղերը, որոնք անմիջական շփման մեջ են գտնվում սննդամթերքի հետ, ենթարկվում են պատշաճ մաքրման ու ախտահանման:

     

2

ակնադիտական զննում

ՀՀ կառավարու-թյան 20.01.2011թ.
N 34-Ն որոշման հավելվածի 39-րդ կետի 1-ին ենթակետ

 

7.3.

Բոլոր սարքավորումները, գործիքները, պարագաները և բեռնարկղերը, որոնք անմիջական շփման մեջ են գտնվում սննդամթերքի հետ, տեղակայված լինեն սարքավորման և դրա շրջակայքի պատշաճ մաքրության հնարավորությունն ապահովող տեղում:

     

1

ակնադիտական զննում

ՀՀ կառավարու-թյան 20.01.2011թ.
N 34-Ն որոշման հավելվածի 39-րդ կետի 4-րդ ենթակետ

 

7.4.

Սննդամթերքի հիգիենային ներկայացվող պահանջներն ապահովելու և վերահսկելու նպատակով սարքավորումները, ըստ անհրաժեշտության, ապահովված են համապատասխան չափիչ և (կամ) ստուգիչ սարքերով

     

2

ակնադիտական զննում

ՀՀ կառավարու-թյան 20.01.2011թ.
N 34-Ն որոշման հավելվածի 40-րդ կետ

 

8.

ՀՈՒՄՔԻ ԵՎ ՊԱՏՐԱՍՏԻ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ ՓԱԹԵԹԱՎՈՐՈՒՄ, ՓՈԽԱԴՐՈՒՄ, ՄԱԿՆՇՈՒՄ ԵՎ ՊԱՀՈՒՄ

             

8.1.

Տեղական արտադրության և ներմուծվող միսը վերամշակման են ընդունվում միայն անասնաբուժական ուղեկցող փաստաթղթերի առկայությամբ:

     

4

ակնադիտական և փաստաթղթային զննում

ՀՀ կառավարու-թյան 19.10.2006թ.
N 1560-Ն որոշման հավելվածի 15-րդ կետ

 

8.2.

Միսը և մսամթերքը պահվում են արևի ճառագայթների ուղիղ ազդեցությունից պաշտպանված, հողի մակերևույթից առնվազն 50 սմ բարձր հատակ ունեցող, չոր, մաքուր, (60''10) տոկոս օդի հարաբերական խոնավություն ունեցող փակ շենքերում, սառնարանային ջերմաստիճանում, ջեռուցման կամ սառեցնող սարքերից առնվազն 1 մ հեռավորության վրա

     

1

ակնադիտական զննում

ՀՀ կառավարու-թյան 19.10.2006թ.
N 1560-Ն որոշման հավելվածի 71-րդ կետ

 

8.3.

Արտադրությունում օգտագործվող սննդային հավելումները ներառված են տվյալ սննդամթերքի տեսակի արտադրության համար թույլատրելի սննդային հավելումների ցանկում և ապահովում են տեխնիկական կանոնակարգի պահանջները: Արտադրությունում կիրառվող սննդային հավելումները պահվում են գործարանային փաթեթներում և ունեն պիտակներ:

     

2

ակնադիտական և փաստաթղթային զննում

ՀՀ կառավարու-թյան 07.07.2011թ.
N 993-Ն որոշման հավելվածի 14-րդ կետ

ՀՀ կառավարու-թյան 19.10.2006թ.
N 1560-Ն որոշման հավելվածի 38-րդ կետ

 

8.4.

Հումքը, բաղադրիչները, կիսապատրաստվածքը և վերջնական արտադրանքը, որոնցում հնարավոր է ախտածին մանրէների բազմացում կամ թունավոր նյութերի առաջացում, պահվում են դրանց առաջացումը կամ բազմացումը բացառող ջերմաստիճանում:

     

2

ակնադիտական զննում

ՀՀ կառավարու-թյան 20.01.2011թ.
N 34-Ն որոշման հավելվածի 60-րդ կետ

 

8.5.

Անասնաբուժասանիտարական փորձաքննության արդյունքներով պայմանական պիտանի ճանաչված միսը և մսամթերքը վարակազերծվում են հատուկ շինություններում, որտեղ առկա են էլեկտրական և գազի վառարաններ, կաթսաներ, ավտոկլավներ:

     

2

ակնադիտական զննում

ՀՀ կառավարու-թյան 19.10.2006թ.
N 1560-Ն որոշման հավելվածի 16-րդ կետ

 

8.6.

Սննդամթերքի փաթեթավորման համար օգտագործվող նյութերը բավարարում են տեխնիկական կանոնակարգերի պահանջները և պահվում են աղտոտման վտանգը բացառող պայմաններում, չեն հանդիսանում սննդամթերքի աղտոտման աղբյուր:

     

2

ակնադիտական և փաստաթղթային զննում

ՀՀ կառավարու-թյան 20.01.2011թ.
N 34-Ն որոշման հավելվածի 64-րդ կետ

 

8.7.

Փաթեթավորման գործընթացները կատարվում են սննդամթերքի աղտոտումը բացառող պայմաններում՝ ապահովելով փաթեթավորման ամբողջականությունն ու մաքրությունը:

     

2

ակնադիտական զննում

ՀՀ կառավարության 20.01.2011թ.
N 34-Ն որոշման հավելվածի
 66-րդ կետ

 

8.8.

Բազմակի օգտագործման փաթեթավորման նյութերն ու բեռնարկղերը հեշտությամբ մաքրվող և ախտահանվող են:

     

2

ակնադիտական զննում

ՀՀ կառավարու-թյան 20.01.2011թ.
N 34-Ն որոշման հավելվածի
67-րդ կետ

 

8.9.

Մսի կամ մսամթերքի փաթեթավորման կամ դրան փակցված պիտակի վրա կատարված հստակ և ընթեռնելի մակնշվածքը պարունակում է Հայաստանի Հանրապետության օրենքներով սահմանված տեղեկատվությունը` հայերենով:

     

5

ակնադիտական և փաստաթղթային զննում

«Սննդամթերքի անվտանգության մասին» ՀՀ օրենքի 9-րդ հոդվածի 2-րդ, 3-րդ, 4-րդ մասեր

ՀՀ կառավարու-թյան 19.10.2006թ.
N 1560-Ն որոշման հավելվածի 59-րդ կետ

 

8.10.

Մսամթերքի փոխադրումն իրականացվում է հատուկ մասնագիտացված փոխադրամիջոցներով, որոնք ունեն սառեցվող կամ հավասարաջերմ թափք և չեն օգտագործվում ոչ պարենային ապրանքների տեղափոխման համար:

     

3

ակնադիտական զննում

ՀՀ կառավարու-թյան 20.01.2011թ.
N 34-Ն որոշման հավելվածի 33-րդ և 38-րդ կետեր

 

8.11.

Սննդամթերքի փոխադրման տրանսպորտային միջոցները և (կամ) բեռնարկղերը պահվում են մաքուր և նորոգ վիճակում, որպեսզի կանխարգելվի սննդամթերքի աղտոտումը և ապահովի պատշաճ մաքրման և ախտահանման իրականացումը:

     

2

ակնադիտական և փաստաթղթային զննում

ՀՀ կառավարու-թյան 20.01.2011 թ.
N 34-Ն որոշման հավելվածի 32-րդ կետ

 

8.12.

Մսամթերքը տեղափոխվում է մաքուր, սննդամթերքի հետ անմիջական շփման համար նախատեսված նյութերից պատրաստված տարաներով:

     

2

ակնադիտական զննում

ՀՀ կառավարու-թյան 19.10.2006թ.
N 1560-Ն որոշման հավելվածի 70-րդ կետ

 

8.13.

Տրանսպորտային միջոցներով չեն փոխադրվում միաժամանակ սննդային և ոչ սննդային սպառողական ապրանքներ: Մսի և մսամթերքի փոխադրման ժամանակ կիրառվում են բոլոր միջոցները` դրանց աղտոտումը բացառելու կամ ամբողջականությունն ապահովելու համար:

     

2

ակնադիտական զննում

ՀՀ կառավարու-թյան 20.01.2011թ.
N 34-Ն որոշման հավելվածի 33-րդ կետ

ՀՀ կառավարու-թյան 19.10.2006թ.
N 1560-Ն որոշման հավելվածի 73-րդ կետ

 

9.

ՀՈՒՄՔԻ ԵՎ ՊԱՏՐԱՍՏԻ ՄՍԻ ԵՎ ՄՍԱՄԹԵՐՔԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆ

             

9.1.

Առկա են ներկրված մսի և մսամթերքի անվտանգությունը հավաստող սերտիֆիկատներ

     

3

ակնադիտական և փաստաթղթային զննում

ՀՀ կառավարու-թյան 19.10.2006թ.
N 1560-Ն որոշման հավելվածի 74-րդ կետ

 

9.2.

Տեղական արտադրության և ներմուծվող միսն արտադրող կազմակերպությունում վերամշակվում է միայն անասնաբուժասանիտարական փորձաքննության ենթարկված` համապատասխան եզրակացության և անասնաբուժական ուղեկցող փաստաթղթերի առկայությամբ:

     

2

ակնադիտական և փաստաթղթային զննում

ՀՀ կառավարու-թյան 19.10.2006թ.
N 1560-Ն որոշման հավելվածի 15-րդ կետ

 

9.3.

Ընդունվող հումքը համապատասխանում է դրանց անվտանգության պահանջներին և ունի անվտանգությունը հավաստող (հիմնավորող) փաստաթղթեր:

     

3

ակնադիտական և փաստաթղթային զննում

«Սննդամթերքի անվտանգության մասին»
ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 1-ին մաս

 

9.4.

Օժանդակ և փաթեթավորող նյութերը, տարաները համապատասխանում են անվտանգության պահանջներին և ունեն անվտանգությունը հավաստող (հիմնավորող) փաստաթղթեր:

     

3

ակնադիտական և փաստաթղթային զննում

«Սննդամթերքի անվտանգության մասին»
ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 1-ին մաս

 

9.5.

Սննդային հավելումները, կենսաբանական ակտիվ նյութերը, նիտրիտները, գունավորման պիգմենտները և խառնուրդները համապատասխանում են Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշմամբ սահմանված անվտանգության չափանիշներին և թույլատրված են սննդում օգտագործման համար:

     

3

ակնադիտական և փաստաթղթային զննում

«Սննդամթերքի անվտանգության մասին»
ՀՀ օրենքի 6-րդ հոդվածի 1-ին մասի 10-րդ կետ

ՀՀ կառավարու-թյան 19.10.2006թ.
N 1560-Ն որոշման հավելվածի 38-րդ կետ

 

10.

ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՆԵՐ

             

10.1.

Յուրաքանչյուր տեխնոլոգիական գործընթացի համար սույն տեխնիկական կանոնակարգով սահմանվում են`
ա) տեխնոլոգիական գործողության հերթականությունը և ռեժիմները,
բ) անվտանգ արտադրանքի թողարկման համար անհրաժեշտ միջոցների ու մեթոդների ապահովումը,
գ) տեխնոլոգիական գործընթացի պարամետրերի չափումը, հսկումը և կանոնավորումը,
դ) կրիտիկական կետերի հսկումը և ռիսկի վերլուծությունը,
ե) հումքի կազմը, ակտիվ թթվությունը, մանրէաբանական ցուցանիշները,
զ) մթերքի երաշխիքային պիտանիության ժամկետը, եթե պահպանվում են պահման ռեժիմները:

     

3

ակնադիտական և փաստաթղթային զննում

ՀՀ կառավարու-թյան 19.10.2006թ.
N 1560-Ն որոշման հավելվածի 43-րդ կետ

 

10.2.

Մսի և մսամթերքի արտադրությունն իրականացվում է արտադրողի կողմից սահմանված տեխնոլոգիական հրահանգին ու տվյալ արտադրատեսակի պատրաստման բաղադրագրին համապատասխան:

     

4

ակնադիտական և փաստաթղթային զննում

ՀՀ կառավարու-թյան
19.10.2006թ.
N 1560-Ն որոշման հավելվածի 23-րդ կետ

 

10.3.

Տեխնոլոգիական հրահանգներով և բաղադրագրերով սահմանված ցուցանիշները, նորմերը, բնութագրերը, տեխնոլոգիական գործելակարգերը (ռեժիմները) և տեխնոլոգիական գործընթացների կատարման կարգը չի հակասում տվյալ սննդամթերքի և դրա արտադրության գործընթացում օգտագործվող հումքի, նյութերի, տարայի և փաթեթավորման նյութերի նորմատիվ իրավական ակտերով և (կամ) ստանդարտացման նորմատիվ փաստաթղթերով սահմանված պահանջներին

     

3

ակնադիտական և փաստաթղթային զննում

ՀՀ կառավարու-թյան 19.10.2006թ.
N 1560-Ն որոշման հավելվածի 23-րդ կետ

ՀՀ կառավարու-թյան 28.06.2007թ.
N 885-Ն որոշման
5-րդ կետ

 

11.

ԼԱԲՈՐԱՏՈՐ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆԸ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ

             

11.1.

Իրականացվում է մսի և մսամթերքի մեջ թունավոր տարրերի, հակաբիոտիկների և պեստիցիդների նորմատիվների հսկողություն` լաբորատոր փորձաքննության միջոցով:

     

4

ակնադիտական և փաստաթղթային զննում

ՀՀ կառավարու-թյան 19.10.2006թ.
N 1560-Ն որոշման հավելվածի N 1 աղյուսակ

 

11.2.

Իրականացվում է մսի և մսամթերքի լաբորատոր հսկողություն մանրէաբանական ցուցանիշներով

     

4

ակնադիտական և փաստաթղթային զննում

ՀՀ կառավարու-թյան 19.10.2006թ.
N 1560-Ն որոշման հավելվածի N 2 աղյուսակ

 

  

1.

«Այո»` առկա է, համապատասխանում է, բավարարում է
(«Այո»` նշվում է հարցում ներառված պահանջների կեսի և կեսից ավելիի դրական պատասխանի դեպքում, որը չի կշռավորվում)

V

   

2.

«Ոչ»՝ ոչ, առկա չէ, չի համապատասխանում, չի բավարարում
(«Ոչ»` նշվում է հարցում ներառված պահանջների` մինչև կեսի դրական պատասխանի դեպքում, որը կշռավորվում է)

 

V

 

3.

«Չ/Պ»` չի պահանջվում, չի վերաբերվում

   

V

 

(հավելվածը խմբ. 04.06.15 N 609-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար

Դ. Սարգսյան

 

 

 

Հավելված N 4
ՀՀ կառավարության 2013 թվականի
փետրվարի 28-ի N 338-Ն որոշման

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ
ՍՆՆԴԱՄԹԵՐՔԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ

 

ՍՏՈՒԳԱԹԵՐԹ N

ԿԱԹՆԱՄԹԵՐՔԻ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ

(ՏԳՏԴ ԾԱԾԿԱԳԻՐ` 10.5 )

 

_____ __________ 201 թ.

 

________________________________
(ստորաբաժանման անվանումը)

_________________
(գտնվելու վայրը)

_________________________
(հեռախոսահամարը (ֆաքսը), էլ. հասցեն)

       

___________________
(անձնական ծածկագիրը)

_________________
(պաշտոնը)

________________________
(ազգանունը, անունը, հայրանունը)

       
       

___________________
(անձնական ծածկագիրը)

_________________
(պաշտոնը)

________________________
(ազգանունը, անունը, հայրանունը)

       
       

___________________
(անձնական ծածկագիրը)

_________________
(պաշտոնը)

________________________
(ազգանունը, անունը, հայրանունը)

       
       
   

Ստուգման սկիզբը

_____________________________
    (տարեթիվը, ամիսը, ամսաթիվը)

ավարտը _____________________________
           (տարեթիվը, ամիսը, ամսաթիվը)

 

Ստուգման հիմքը _____________________________________________________

    (տարեկան ծրագիրը, դիմում-բողոքը և այլն)

   

____________________________________________________

   (տնտեսավարող սուբյեկտի անվանումը)

               
 

(ՀՎՀՀ)

____________________________________________________

   

 (տնտեսավարող սուբյեկտի գտնվելու վայրը,
կոնտակտային տվյալները)

___________________________
(հեռախոսահամարը (ֆաքսը), էլ. հասցեն)

 ____________________________________________________
(տնտեսավարող սուբյեկտի ղեկավարի կամ լիազորված անձի ազգանունը, անունը, հայրանունը)

___________________________
(հեռախոսահամարը (ֆաքսը), էլ. հասցեն)

 ____________________________________________________
(ստուգվող օբյեկտի գտնվելու վայրը, կոնտակտային տվյալները)

___________________________
(հեռախոսահամարը (ֆաքսը), էլ. հասցեն)

   
 

Ստուգման հրամանի համարը __________, ամսաթիվը ___________________

Ստուգման նպատակը (ընդգրկված հարցերի համարները) ________________

__________________________________________________________________________________


Տեղեկատվական բնույթի հարցեր

NN

ը/կ

Հարցը

Պատասխանը

1.

Տնտեսավարող սուբյեկտի անվանումը (ներառյալ իրավաբանական անձանց ֆիրմային անվանումը), անհատ ձեռնարկատիրոջ անունը, անձնագրային տվյալները (սերիան, համարը, ում կողմից է տրված և այլն)

 

2.

Պետական գրանցման տարեթիվը, ամիսը, ամսաթիվը

 

3.

Պետական գրանցման համարը

 

4.

Իրավաբանական անձի գտնվելու վայրը (փոստային հասցեն), անհատ ձեռնարկատիրոջ բնակության վայրը

 

5.

Տնտեսավարող սուբյեկտի գործունեության իրականացման վայրը և կոնտակտային տվյալները (հեռախոսահամարը և կապի այլ միջոցներ)

 

6.

Տնտեսավարող սուբյեկտի կազմում գործող բոլոր առանձնացված ստորաբաժանումների անվանումները և գտնվելու վայրը (փոստային հասցեն), այդ թվում` հեռախոսահամարը և այլ կապի միջոցներ

 

7.

Տնտեսավարող սուբյեկտի կազմում գործող բոլոր առանձնացված ստորաբաժանումներում իրականացվող գործունեության տեսակները

 

8.

Տնտեսավարող սուբյեկտների և դրանց առանձնացված ստորաբաժանումների պաշտոնատար անձանց կոնտակտային տվյալները (հեռախոսահամարը և այլ կապի միջոցներ)

 

9.

Տեղեկություններ լիցենզիայի մասին (տալու տարեթիվը, ամիսը, ամսաթիվը, համարը)

 

10.

Տնտեսավարող սուբյեկտների կողմից գործունեությունն սկսելու տարեթիվը, ամիսը, ամսաթիվը

 

11.

Տնտեսավարող սուբյեկտների օբյեկտների կառուցման (վերջին վերակառուցման (վերանորոգման) տարեթիվը, ամիսը, ամսաթիվը

 

12.

Ապրանքային նշանի, հանրահայտ ապրանքային նշանի առկայության մասին տեղեկություն

 

13.

Ներդրված որակի կառավարման համակարգը (եթե առկա են ISO 9001, HACCP, ISO 22000, ISO 14000)

 

14.

Արտադրության հզորությունը, փաստացի կարողությունը, մեկ օրում հերթափոխի թիվը

 

15.

Աշխատողների թիվը, նրանցից անմիջապես արտադրությունում աշխատողների թիվը

 

16.

Թողարկվող արտադրատեսակները՝ անվանացանկով, այդ թվում՝ հատուկ նշանակության սննդամթերքի արտադրության

 

17.

Կազմակերպության շրջանառության (իրացման) ծավալները՝ նախորդ տարվա տվյալներով (դրամ)

 

18.

Նպատակային շուկան` միջազգային և (կամ) ազգային, մարզային, տեղական շուկաներ, նշել, թե որ շուկայում է արտադրանքն իրացվում:

 

 Վերահսկողական բնույթի հարցեր

NN
ը/կ

Հարցերը

Այո

Ոչ

Չ/Պ

Կշիռը

Ստուգման եղանակը

Նորմատիվ ակտի համարը

Նշումներ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

Արտադրական, կենցաղային ԵՎ օժանդակ սենքեր

             

1.1.

Տեխնոլոգիական գործընթացը կազմակերպված է այնպես, որպեսզի բացառվի հումքի և կիսապատրաստվածքների հանդիպակաց հոսքը պատրաստի սննդամթերքի հետ:

     

1.5

ակնադիտական զննում

ՀՀ կառավարու-թյան 20.01.2011 թ.
N 34-Ն որոշման հավելվածի
26-րդ կետ

 

1.2.

Արտադրական, օժանդակ, կենցաղային սենքերը պահվում են մաքուր և նորոգ վիճակում, ունեն խոնավ մաքրման և ախտահանման հնարավորություն, հատակն առանց ճեղքերի է՝ ծածկված անջրաթափանց նյութերով:

     

1.5

ակնադիտական զննում

ՀՀ կառավարու-թյան 20.01.2011 թ.
N 34-Ն որոշման հավելվածի
23-րդ կետ,
26-րդ կետի 1-ին ենթակետ

 

1.3.

Արտադրական տարածքներն ապահովված են ձեռքերը լվանալու համար նախատեսվող լվացարաններով, որոնք ապահովված են մշտապես հոսող ջրով, օճառով, ախտահանման միջոցներով և չորացման հիգիենիկ սարքերով:

     

1.5

ակնադիտական զննում

ՀՀ կառավարու-թյան 20.01.2011 թ.
N 34-Ն որոշման հավելվածի
25-րդ կետ

 

1.4.

Մաքրման գույքը և լվացող ու ախտահանիչ նյութերը պահվում են արտադրական տարածքից դուրս առանձնացված տարածքում:

     

1

ակնադիտական զննում

ՀՀ կառավարու-թյան 20.01.2011 թ.
N 34-Ն որոշման հավելվածի
25-րդ կետի 7-րդ ենթակետ

 

1.5.

Կենցաղային սենքն ապահովված է հանդերձարաններով:

     

1

ակնադիտական զննում

ՀՀ կառավարու-թյան 20.01.2011 թ.
N 34-Ն որոշման հավելվածի
25-րդ կետի 6-րդ ենթակետ

 

1.6.

Աշխատանքներն ավարտելուց հետո արտադրական, կենցաղային և օժանդակ սենքերը մանրակրկիտ լվացվում և ախտահանվում են ներկայացվող հիգիենիկ պահանջներին համապատասխան:

     

1.5

ակնադիտական զննում

ՀՀ կառավարու-թյան 20.01.2011 թ.
N 34-Ն որոշման հավելվածի
23-րդ կետ

 

2.

ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄ ԵՎ ՋՐԱՀԵՌԱՑՈՒՄ

             

2.1.

Կազմակերպությունն ապահովված է ջրամատակարարմամբ և ջրահեռացմամբ, խմելու ջրի անխափան (պահուստային տարողությունների առկայություն) ջրամատակարարմամբ:

     

1.5

ակնադիտական զննում

ՀՀ կառավարու-թյան 20.01.2011 թ.
N 34-Ն որոշման հավելվածի
46-րդ և 49-րդ
կետեր

 

3.

ԼՈՒՍԱՎՈՐՈՒՄ ԵՎ ՕԴԱՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ

             

3.1.

Արտադրական բոլոր սենքերն ապահովված են բնական և արհեստական լուսավորությամբ:

     

1

ակնադիտական զննում

ՀՀ կառավարու-թյան 20.01.2011 թ.
N 34-Ն որոշման հավելվածի
25-րդ կետի 4-րդ ենթակետ

 

3.2.

Արտադրական բոլոր սենքերն ապահովված են բնական օդափոխության պայմաններով և արհեստական օդափոխության համակարգերով:

     

1

ակնադիտական զննում

ՀՀ կառավարու-թյան 20.01.2011 թ.
N 34-Ն որոշման հավելվածի
25-րդ կետի
3-րդ ենթակետ

 

4.

ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ ԱՆՁՆԱԿԱՆ ՀԻԳԻԵՆԱ

             

4.1.

Սննդի շղթայում ներգրավված անձնակազմը ենթարկվել է պարտադիր նախնական և պարբերական բժշկական զննությունների, որոնց փաստաթղթավորված ապացույցները (անձնական սանիտարական (բժշկական) գրքույկի, բժշկական զննության ենթակա անձանց անվանացանկը, անձին ժամանակավորապես աշխատանքի չթույլատրելու մասին որոշում) պահվում են ներքին փաստաթղթերի հետ տնտեսավարողի մոտ:

     

1.5

փաստաթղթային զննում

ՀՀ կառավարու-թյան 20.01.2011 թ.
N 34-Ն որոշման հավելվածի
55-րդ կետ

 

4.2.

Յուրաքանչյուր անձ պահպանում է անձնական հիգիենայի կանոնները և կրում է համապատասխան մաքուր, անհրաժեշտության դեպքում, սանիտարական հագուստ:

     

1.5

ակնադիտական զննում

ՀՀ կառավարու-թյան 20.01.2011 թ.
N 34-Ն որոշման հավելվածի
53-րդ կետ

 

5.

ՄԻՋԱՏՆԵՐԻ ԵՎ ԿՐԾՈՂՆԵՐԻ ԴԵՄ ՏԱՐՎՈՂ ՊԱՅՔԱՐԻ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐ

             

5.1.

Ձեռնարկվել են համապատասխան միջոցներ՝ կենդանիների (ճանճեր, միջատներ, ուտիճներ, վնասատուներ, կրծողներ)՝ սննդամթերքի պատրաստման, մշակման, պահման և տեղափոխման տարածքներ մուտքը կանխելու, ինչպես նաև վնասատուների դեմ պայքարելու ուղղությամբ:

     

1

ակնադիտական զննում
փաստաթղթային զննում

ՀՀ կառավարու-թյան 20.01.2011 թ.
N 34-Ն որոշման հավելվածի
59-րդ կետ

 

6.

ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ ԹԱՓՈՆՆԵՐ

             

6.1.

Ապահովված են մնացորդների պահման և հեռացման պատշաճ հիգիենիկ պայմաններով` աղբարկղեր և աղբի հավաքման համար տեղադրված են անջրաթափանց, կափարիչներով փակվող կուտակիչ տարողություններ, գտնվում են նորոգ վիճակում և տեղակայված են հնարավորինս պատշաճ հեռավորության վրա:

     

1

ակնադիտական զննում

ՀՀ կառավարու-թյան 20.01.2011 թ.
N 34-Ն որոշման հավելվածի
43-րդ, 44-րդ կետեր

 

7.

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԳՈՒՅՔ

             

7.1.

Բոլոր սարքավորումները, գործիքները, պարագաները և բեռնարկղերը, որոնք անմիջական շփման մեջ են գտնվում սննդամթերքի հետ կառուցված են հիգիենայի պահանջները բավարարող նյութերից և պահվում են նորոգ ու բարվոք վիճակում:

     

2

ակնադիտական և փաստաթղթային զննում

ՀՀ կառավարու-թյան 20.01.2011 թ.
N 34-Ն որոշման հավելվածի
39-րդ կետի 2-րդ ենթակետ

 

7.2.

Արտադրանքի հետ շփվող սարքավորումների մակերեսը պատրաստված է սննդամթերքի հետ անմիջական շփման համար նախատեսված նյութերից: Սարքավորումների և գույքի մակերեսը հարթ է, հեշտությամբ լվացվող և ախտահանվող:

     

1.5

ակնադիտական զննում

ՀՀ կառավարու-թյան 20.01.2011 թ.
N 34-Ն որոշման հավելվածի
39-րդ կետ

 

7.3.

Բոլոր սարքավորումները, գործիքները, պարագաները և բեռնարկղերը, որոնք շփման մեջ են գտնվում սննդամթերքի հետ, ենթարկվում են պատշաճ մաքրման ու ախտահանման:

     

1.5

ակնադիտական զննում

ՀՀ կառավարու-թյան 20.01.2011 թ.
N 34-Ն որոշման հավելվածի
39-րդ կետի
1-ին ենթակետ

 

7.4.

Ելնելով տեխնոլոգիական նշանակման անհրաժեշտությունից՝ սարքավորումներն ապահովված են չափիչ և ստուգիչ սարքավորումներով:

     

2

ակնադիտական զննում

ՀՀ կառավարու-թյան 20.01.2011 թ.
N 34-Ն որոշման հավելվածի
40-րդ կետ

 

7.5.

Գույքի, տարայի, ներարտադրամասային փոխադրամիջոցների լվացման և ախտահանման համար նախատեսված են հատուկ լվացման տեղամասեր՝ ապահովված տաք և սառը ջրով, լվացման ջրերի հեռացման համակարգով, լավ օդափոխությամբ:

     

1.5

ակնադիտական զննում

ՀՀ կառավարու-թյան 20.01.2011 թ.
N 34-Ն որոշման հավելվածի
27-րդ կետ

 

7.6.

Բազմակի օգտագործման բեռնարկղերը հեշտությամբ մաքրվող և ախտահանվող են: Կաթի և կաթնամթերքների պատրաստման և պահպանման տարողությունները յուրաքանչյուր դատարկվելուց հետո ենթարկվում են սանիտարական մշակման:

     

1.5

ակնադիտական զննում

ՀՀ կառավարու-թյան 20.01.2011 թ.
N 34-Ն որոշման հավելվածի
67-րդ կետ

 

8.

ՀՈՒՄՔԻ ԵՎ ՊԱՏՐԱՍՏԻ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ ՓԱԹԵԹԱՎՈՐՈՒՄ, ՓՈԽԱԴՐՈՒՄ, ՄԱԿՆՇՈՒՄ ԵՎ ՊԱՀՈՒՄ

             

8.1.

Կաթնամթերքի փաթեթավորման համար օգտագործվող նյութերը բավարարում են տեխնիկական կանոնակարգերի պահանջները և չեն հանդիսանում սննդամթերքի աղտոտման աղբյուր:

     

3

ակնադիտական զննում
փաստաթղթային զննում

ՀՀ կառավարու-թյան 20.01.2011 թ.
N 34-Ն որոշման հավելվածի
64-րդ կետ

 

8.2.

Փաթեթավորման գործընթացները կատարվում են սննդամթերքի աղտոտումը բացառող պայմաններում՝ ապահովելով փաթեթավորման ամբողջականությունն ու մաքրությունը:

     

2

ակնադիտական զննում

ՀՀ կառավարու-թյան 20.01.2011 թ.
N 34-Ն որոշման հավելվածի
65-րդ և 66-րդ կետեր

 

8.3.

Կաթնամթերքի փոխադրումն իրականացվում է հատուկ մասնագիտացված փոխադրամիջոցներով, որոնք ունեն սառեցվող կամ հավասարաջերմ թափք և չեն օգտագործվում ոչ պարենային ապրանքների տեղափոխման համար:

     

1.5

ակնադիտական զննում
փաստաթղթային զննում

ՀՀ կառավարու-թյան 20.01.2011 թ.
N 34-Ն որոշման հավելվածի
33-րդ և 38-րդ կետեր

ՀՀ կառավարու-թյան 21.12.2006 թ.
N 1925-Ն որոշման հավելվածի
46-րդ կետ

 

8.4.

Փոխադրամիջոցները տեխնիկապես սարքին են, մաքուր, ըստ անհրաժեշտության, ախտահանված:

     

1.5

ակնադիտական զննում

ՀՀ կառավարու-թյան 20.01.2011 թ.
N 34-Ն որոշման հավելվածի
15-րդ կետի 2-րդ ենթակետ և
32-րդ կետ

ՀՀ կառավարու-թյան 21.12.2006 թ.
N 1925-Ն որոշման հավելվածի
46-րդ կետ

 

8.5.

Կաթնամթերքը չի փոխադրվում այլ մթերքների (մսեղեն, ձկնեղեն, բանջարեղեն, կիսապատրաստվածքներ, ձու, մրգեր) հետ համատեղ:

     

1

ակնադիտական զննում

ՀՀ կառավարու-թյան 20.01.2011 թ.
N 34-Ն որոշման հավելվածի
33-րդ և 38-րդ կետեր
ՀՀ կառավարու-թյան 21.12.2006 թ.
N 1925-Ն որոշման հավելվածի 46-րդ կետ

 

8.6.

Հումքի, համեմունքների և պատրաստի արտադրանքի տեղավորումը պահեստներում կամ խցիկներում և դրանց պահպանումը կատարվում են խմբաքանակներով՝ նշելով արտադրման ամսաթիվը և խմբաքանակի համարը:

     

1.5

ակնադիտական զննում
փաստաթղթային զննում

ՀՀ կառավարու-թյան 28.09.2006 թ.
N 1392-Ն որոշում

 

8.7.

Արտադրությունում կիրառվող սննդային հավելումները պահվում են գործարանային փաթեթներում (չվնասված) և ունեն պիտակներ:

     

1

ակնադիտական զննում
փաստաթղթային զննում

«Սննդամթերքի անվտանգության մասին»
ՀՀ օրենքի 9-րդ հոդվածի 9-րդ մաս

 

8.8.

Մակնշումը հայերեն է և ընթեռնելի, համապատասխանում է ՀՀ օրենքներին և ենթաօրենսդրական ակտերով նախատեսված մակնշման պահանջներին: Մանկական սննդի համար նախատեսված կաթի և կաթնամթերքի մակնշվածքում արտացոլվում է, որ դրանք նախատեսված են որպես մանկական սննդամթերք:

     

4

ակնադիտական զննում
փաստաթղթային զննում

«Սննդամթերքի անվտանգության մասին»
ՀՀ օրենքի 9-րդ հոդվածի 2, 3, 4, 5, 7, 11-րդ մասեր


ՀՀ կառավարու-թյան 21.12.2006 թ.
N 1925-Ն որոշման հավելվածի
38-րդ կետ

 

8.9.

Կաթի և կաթնամթերքի արտադրատեսակները համապատասխանում են կաթի և կաթնամթերքի տեխնիկական կանոնակարգով սահմանված հասկացություններով նախատեսված արտադրատեսակների բնութագրերին:

     

5

ակնադիտական զննում
փաստաթղթային զննում

ՀՀ կառավարու-թյան 21.12.2006 թ.
N 1925-Ն որոշման հավելվածի
II բաժին

 

8.10.

Կաթը և կաթնամթերքը, բացի պաղպաղակից, պանրից, կարագից, չոր կաթնամթերքից, պահեստում պաղեցվում են մինչև (4''2) C ջերմաստիճանը:

     

3

ակնադիտական զննում

ՀՀ կառավարու-թյան 21.12.2006 թ.
N 1925-Ն որոշման հավելվածի
48-րդ կետ

 

8.11.

Կշռածրարված (շշալցված) կաթի և կաթնամթերքների զտաքաշերի բացասական շեղումները չեն գերազանցում 1-6 տոկոս թույլատրելի շեղումները:

     

2

ակնադիտական զննում

ՀՀ կառավարու-թյան 21.12.2006 թ.
N 1925-Ն որոշման հավելվածի
45-րդ կետ

 

9.

ՀՈՒՄՔԻ ԵՎ ՊԱՏՐԱՍՏԻ ԿԱԹՆԱՄԹԵՐՔԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆ

             

9.1.

Կաթնամթերք արտադրող կազմակերպությունում ընդունվող հում կաթն ստանում են գրանցված և վարակիչ հիվանդություններից զերծ տնտեսություններից առողջ կենդանիներից` անասնաբուժական ուղեկցող փաստաթղթի ուղեկցությամբ:

     

4

ակնադիտական զննում
փաստաթղթային զննում

ՀՀ կառավա-րության 21.12.2006 թ.
N 1925-Ն որոշման հավելվածի
7-րդ կետ

 

9.2.

Ընդունվող ամբողջ հումքը համապատասխանում է դրանց անվտանգությունը հավաստող պահանջներին և ունի անվտանգությունը հավաստող փաստաթղթեր:

     

5

ակնադիտական զննում
փաստաթղթային զննում

«Սննդամթերքի անվտանգության մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 1-ին մաս

 

9.3.

Կաթնամթերք արտադրող կազմակերպությունում իրացվում է միայն անասնաբուժասանիտարական փորձաքննության ենթարկված հում կաթը` համապատասխան եզրակացության առկայությամբ:

     

3


փաստաթղթային զննում

«Սննդամթերքի անվտանգության մասին»
ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 1-ին մաս

ՀՀ կառավարու-թյան 21.12.2006 թ.
N 1925-Ն որոշման հավելվածի
8-րդ կետ

 

9.4.

Օժանդակ և փաթեթավորող նյութերը, տարաները, համապատասխանում են դրանց անվտանգության պահանջներին և ունեն անվտանգությունը հիմնավորող ուղեկցող փաստաթուղթ:

     

2

ակնադիտական զննում
փաստաթղթային զննում

ՀՀ կառավարու-թյան 21.12.2006 թ.
N 1925-Ն որոշման հավելվածի
43-րդ կետ

 

9.5.

Կաթի և կաթնամթերքի համապատասխանությունը հավաստելու համար առկա է համապատասխանության հայտարարագիր կամ սերտիֆիկացման սխեմաներից որևէ մեկով հավաստված համապատասխանության սերտիֆիկատ։

     

3

փաստաթղթային զննում

ՀՀ կառավարու-թյան 21.12.2006 թ.
N 1925-Ն որոշման հավելվածի
90-րդ կետ

 
 

9.6.

Կաթնամթերքի արտադրությունում օգտագործվող սննդային հավելումները ներառված են տվյալ սննդամթերքի տեսակի արտադրության համար թույլատրելի սննդային հավելումների ցանկում և ապահովում են տեխնիկական կանոնակարգի պահանջները:

     

2

փաստաթղթային զննում

ՀՀ կառավարու-թյան 07.07.2011 թ.
N 993-Ն որոշում

9.7.

Թողարկվող արտադրանքը համապատասխանում է դրանց անվտանգության պահանջներին:

     

7

փաստաթղթային զննում

«Սննդամթերքի անվտանգության մասին»
ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 1-ին մաս

 

9.8.

Կաթի և կաթնամթերքի հետագծելիությունն ապահովում է տվյալ խմբաքանակի կաթի և կաթնամթերքի շրջանառության բոլոր փուլերում` փաստաթղթային նույնականացմամբ:

     

3

փաստաթղթային զննում

ՀՀ կառավարու-թյան 21.12.2006 թ.
N 1925-Ն որոշման հավելվածի
70-րդ կետ

 

10.

ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՆԵՐ

             

10.1.

Արտադրական գործընթացն իրականացվում է տեխնոլոգիական հրահանգների, բաղադրագրերի առկայությամբ:

     

7

փաստաթղթային զննում

«Սննդամթերքի անվտանգության մասին»
ՀՀ օրենքի 8-րդ հոդվածի 1-ին մաս

 

10.2.

Մանկական սննդի կաթնամթերքում բացակայում է գենետիկորեն ձևափոխվող աղբյուրների և դրանցից պատրաստված բաղադրամասերի առկայությունը:

     

3


փաստաթղթային զննում

ՀՀ կառավարու-թյան 21.12.2006 թ.
N 1925-Ն որոշման հավելվածի
29-րդ կետ

 

11.

ԼԱԲՈՐԱՏՈՐ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆԸ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ

             

11.1.

Արտադրողի կողմից իրականացվում է հումքի և պատրաստի արտադրանքի լաբորատոր հսկողություն որակի և անվտանգության ցուցանիշների նկատմամբ՝ ներարտադրական լաբորատորիայի կողմից կամ ըստ սահմանված կարգի հավատարմագրված լաբորատորիայի կողմից (պայմանագրային հիմունքներով):

     

4


փաստաթղթային զննում

ՀՀ կառավարու-թյան 21.12.2006 թ.
N 1925-Ն որոշում

 

11.2.

Իրականացվում է վնասակար նյութերի քանակության նկատմամբ լաբորատոր հսկողություն, գնահատվում է յուրաքանչյուր սարքավորման սանիտարական մշակման որակը:

     

1


փաստաթղթային զննում

ՀՀ կառավարու-թյան 21.12.2006 թ.
N 1925-Ն որոշում, աղյուսակ N 3

 
  

1.

«Այո»` առկա է, համապատասխանում է, բավարարում է
(«Այո»` նշվում է հարցում ներառված պահանջների կեսի և կեսից ավելիի դրական պատասխանի դեպքում, որը չի կշռավորվում)

V

   

2.

«Ոչ»՝ ոչ, առկա չէ, չի համապատասխանում, չի բավարարում
(«Ոչ»` նշվում է հարցում ներառված պահանջների` մինչև կեսի դրական պատասխանի դեպքում, որը կշռավորվում է)

 

V

 

3.

«Չ/Պ»` չի պահանջվում, չի վերաբերվում

   

V

(հավելվածը խմբ. 04.06.15 N 609-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար

Դ. Սարգսյան

 

 

 

Հավելված N 5
ՀՀ կառավարության 2013 թվականի
փետրվարի 28-ի N 338-Ն որոշման

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ
ՍՆՆԴԱՄԹԵՐՔԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ

 

ՍՏՈՒԳԱԹԵՐԹ N

ՀԱՑԻ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ

(ՏԳՏԴ ԾԱԾԿԱԳԻՐ` 10.7)

 

_____ __________ 201 թ.

 

________________________________
(ստորաբաժանման անվանումը)

_________________
(գտնվելու վայրը)

_________________________
(հեռախոսահամարը (ֆաքսը), էլ. հասցեն)

       

___________________
(անձնական ծածկագիրը)

_________________
(պաշտոնը)

________________________
(ազգանունը, անունը, հայրանունը)

       
       

___________________
(անձնական ծածկագիրը)

_________________
(պաշտոնը)

________________________
(ազգանունը, անունը, հայրանունը)

       
       

___________________
(անձնական ծածկագիրը)

_________________
(պաշտոնը)

________________________
(ազգանունը, անունը, հայրանունը)

       
       
   

Ստուգման սկիզբը

_____________________________
    (տարեթիվը, ամիսը, ամսաթիվը)

ավարտը _____________________________
           (տարեթիվը, ամիսը, ամսաթիվը)

 

Ստուգման հիմքը _____________________________________________________

    (տարեկան ծրագիրը, դիմում-բողոքը և այլն)

   

____________________________________________________

   (տնտեսավարող սուբյեկտի անվանումը)

               
 

(ՀՎՀՀ)

____________________________________________________

   

 (տնտեսավարող սուբյեկտի գտնվելու վայրը,
կոնտակտային տվյալները)

___________________________
(հեռախոսահամարը (ֆաքսը), էլ. հասցեն)

 ____________________________________________________
(տնտեսավարող սուբյեկտի ղեկավարի կամ լիազորված անձի ազգանունը, անունը, հայրանունը)

___________________________
(հեռախոսահամարը (ֆաքսը), էլ. հասցեն)

 ____________________________________________________
(ստուգվող օբյեկտի գտնվելու վայրը, կոնտակտային տվյալները)

___________________________
(հեռախոսահամարը (ֆաքսը), էլ. հասցեն)

   
 

Ստուգման հրամանի համարը __________, ամսաթիվը ___________________

Ստուգման նպատակը (ընդգրկված հարցերի համարները) ________________

__________________________________________________________________________________


Տեղեկատվական բնույթի հարցեր

NN
ը/կ

Հարցը

Պատասխանը

1.

Տնտեսավարող սուբյեկտի անվանումը (ներառյալ իրավաբանական անձանց ֆիրմային անվանումը), անհատ ձեռնարկատիրոջ անունը, անձնագրային տվյալները (սերիան, համարը, ում կողմից է տրված)

 

2.

Պետական գրանցման տարեթիվը, ամիսը, ամսաթիվը

 

3.

Պետական գրանցման համարը

 

4.

Իրավաբանական գտնվելու վայրը (փոստային հասցեն),
անհատ ձեռնարկատիրոջ բնակության վայրը

 

5.

Տնտեսավարող սուբյեկտի գործունեության իրականացման վայրը հասցեն և կոնտակտային տվյալները (հեռախոսահամարը և կապի այլ միջոցներ)

 

6.

Տնտեսավարող սուբյեկտի կազմում գործող բոլոր առանձնացված ստորաբաժանումների անվանումները և գտնվելու վայրը (փոստային հասցեն), այդ թվում` հեռախոսահամարը և այլ կապի միջոցներ

 

7.

Տնտեսավարող սուբյեկտի կազմում գործող բոլոր առանձնացված ստորաբաժանումներում իրականացվող գործունեության տեսակները

 

8.

Տնտեսավարող սուբյեկտների և նրանց առանձնացված ստորաբաժանումների պաշտոնատար անձանց կոնտակտային տվյալները (հեռախոսահամարը և այլ կապի միջոցներ)

 

9.

Տեղեկություններ լիցենզիայի մասին (տալու տարեթիվը, ամիսը, ամսաթիվը, համարը)

 

10.

Տնտեսավարող սուբյեկտների կողմից գործունեությունն սկսելու տարեթիվը, ամիսը, ամսաթիվը

 

11.

Տնտեսավարող սուբյեկտների օբյեկտների կառուցման (վերջին վերակառուցման (վերանորոգման) տարեթիվը, ամիսը, ամսաթիվը

 

12.

Ապրանքային նշանի, հանրահայտ ապրանքային նշանի առկայության մասին տեղեկություն

 

13.

Ներդրված որակի կառավարման համակարգը (եթե առկա են ISO 9001, HACCP, ISO 22000, ISO 14000)

 

14.

Արտադրության հզորությունը, փաստացի կարողությունը, մեկ օրում հերթափոխի թիվը

 

15.

Աշխատողների թիվը, նրանցից անմիջապես արտադրությունում աշխատողների թիվը

 

16.

Թողարկվող արտադրատեսակները՝ անվանացանկով, այդ թվում՝ հատուկ նշանակության սննդամթերքի արտադրության

 

17.

Կազմակերպության շրջանառության (իրացման) ծավալները՝ նախորդ տարվա տվյալներով (դրամ)

 

18.

Նպատակային շուկան` միջազգային և (կամ) ազգային, մարզային, տեղական շուկաներ, նշել, թե որ շուկայում է արտադրանքն իրացվում:

 

 

Վերահսկողական բնույթի հարցեր

NN
ը/կ

Հարցերը

Այո

Ոչ

Չ/Պ

Կշիռը

Ստուգման եղանակը

Նորմատիվ ակտի համարը

Մեկնաբա-նություններ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

 ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ, ԿԵՆՑԱՂԱՅԻՆ ԵՎ ՕԺԱՆԴԱԿ ՍԵՆՔԵՐ

             

1.1.

Արտադրական, օժանդակ, կենցաղային սենքերը պահվում են մաքուր, նորոգ և պատշաճ վիճակում:

     

3

ակնադիտական զննում

ՀՀ կառավարու-թյան 20.01.2011թ.
N 34-Ն որոշման հավելվածի 23-րդ կետ

 

1.2.

 Բոլոր սենքերը տեղակայված են՝ հաշվի առնելով հոսքայնությունը` հումքի, պատրաստի սննդամթերքի, անձնակազմի և հաճախորդների հանդիպակաց ուղիների և խաչվելու բացառումը:

     

2

ակնադիտական զննում

ՀՀ կառավարու-թյան 20.01.2011թ.
N 34-Ն որոշման հավելվածի 26-րդ կետ

 

1.3.

Արագ փչացող սննդամթերքի բաժիններն ապահովված են սառնարանային սարքավորումներով սննդամթերքի պահանջվող ջերմային ռեժիմում պահման համար:

     

3

ակնադիտական զննում

ՀՀ կառավարու-թյան 20.01.2011թ.
N 34-Ն որոշման հավելվածի 60-րդ կետ

 

1.4.

Անհրաժեշտության դեպքում նախատեսված են համապատասխան տարածքներ՝ աշխատանքային գործիքների և պարագաների լվացման, ախտահանման և պահման համար:

     

2

ակնադիտական զննում

ՀՀ կառավարու-թյան 20.01.2011թ.
N 34-Ն որոշման հավելվածի 27-րդ կետ

 

1.5.

Վարչատնտեսական, կենցաղային և օժանդակ բաժինները (հատվածները) առանձնացված են սննդամթերքի պահպանման հատվածից:

     

2

ակնադիտական զննում

ՀՀ կառավարու-թյան 20.01.2011թ.
N 34-Ն որոշման հավելվածի 24-րդ կետի 1-ին ենթակետ, 25-րդ կետի 6-րդ ենթակետ

 

1.6.

Ապահովված են հիգիենիկ պատշաճ գործելակերպի իրականացումը՝ ներառյալ գործընթացների ընթացքում և դրանց միջև ընկած ժամանակահատվածում, խաչաձև աղտոտումից պաշտպանումը:

     

2.5

ակնադիտական զննում

ՀՀ կառավարու-թյան 20.01.2011թ.
N 34-Ն որոշման հավելվածի 26-րդ կետ

 

1.7.

 Կենցաղային հատվածները համապատասխանում են հիգիենայի պահանջներին:

     

2

ակնադիտական զննում

ՀՀ կառավարու-թյան 20.01.2011թ.
N 34-Ն որոշման հավելվածի 26-րդ կետ

 

1.8.

Ապահովված է կենցաղային տարածքներով (սանհանգույց` ձեռքերի լվացման և ախտահանման համար տեղադրված են լվացարաններ` հոսող տաք և սառը ջրով, օճառով, էլեկտրաչորացուցիչներով և (կամ) սրբիչով, ախտահանիչ լուծույթով, կախիչներով, հանդերձարան` որտեղ հագուստը, սանիտարական հագուստը և կոշիկները պահվում են առանձին)

     

2

ակնադիտական զննում

ՀՀ կառավարու-թյան 20.01.2011թ.
N 34-Ն որոշման հավելվածի 25-րդ կետ

 

2.

ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄ ԵՎ ՋՐԱՀԵՌԱՑՈՒՄ

             

2.1.

Կազմակերպությունն ապահովված է ջրամատակարարմամբ և ջրահեռացմամբ, խմելու ջրի անխափան (պահուստային տարողությունների առկայություն) ջրամատակարարմամբ, որը բավարարում է խմելու ջրին ներկայացվող պահանջները և չի պարունակում աղտոտման վտանգ:

     

2.5

ակնադիտական զննում

ՀՀ կառավարու-թյան 20.01.2011թ.
N 34-Ն որոշման հավելվածի 46-րդ և 49-րդ կետեր

 

3.

ԼՈՒՍԱՎՈՐՈՒՄ ԵՎ ՕԴԱՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ

             

3.1.

Արտադրական բոլոր սենքերն ապահովված են բնական և (կամ) արհեստական լուսավորությամբ:

     

2

ակնադիտական զննում

ՀՀ կառավարու-թյան 20.01.2011թ.
N 34-Ն որոշման հավելվածի 25-րդ կետի 4-րդ ենթակետ

 

3.2.

Ապահովված է բնական օդափոխության պայմաններով և (կամ) արհեստական օդափոխության համակարգերով՝ աղտոտված օդի տարածք ներթափանցման կանխման ապահովմամբ:

     

2

ակնադիտական զննում

ՀՀ կառավարու-թյան 20.01.2011թ.
N 34-Ն որոշման հավելվածի 25-րդ կետի 3-րդ ենթակետ

 

4.

ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ ԱՆՁՆԱԿԱՆ ՀԻԳԻԵՆԱ

             

4.1.

Սննդի շղթայում ներգրավված անձնակազմը ենթարկվել է նախնական և պարբերական բժշկական զննությունների և ունի սանիտարական գրքույկ:

     

3

ակնադիտական և փաստաթղթային զննում

ՀՀ կառավարու-թյան 20.01.2011թ.
N 34-Ն որոշման հավելվածի 55-րդ կետ

 

4.2.

 Յուրաքանչյուր անձ պահպանում է անձնական հիգիենայի կանոնները և կրում է համապատասխան մաքուր, անհրաժեշտության դեպքում, պաշտպանիչ հագուստ:

     

2

ակնադիտական զննում

ՀՀ կառավարու-թյան 20.01.2011թ.
N 34-Ն որոշման հավելվածի 53-րդ կետ

 

5.

ՄԻՋԱՏՆԵՐԻ ԵՎ ԿՐԾՈՂՆԵՐԻ ԴԵՄ ՏԱՐՎՈՂ ՊԱՅՔԱՐԻ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐ

             

5.1.

Ձեռնարկվել են համապատասխան միջոցներ՝ կենդանիների (ճանճեր, միջատներ, ուտիճներ, վնասատուներ, կրծողներ)՝ սննդամթերքի պատրաստման, մշակման, պահման և տեղափոխման տարածքներ մուտքը կանխելու, ինչպես նաև վնասատուների դեմ պայքարելու ուղղությամբ:

     

3

ակնադիտական և փաստաթղթային զննում

ՀՀ կառավարու-թյան 20.01.2011թ.
N 34-Ն որոշման հավելվածի 59-րդ կետ

 

6.

ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ ԹԱՓՈՆՆԵՐ

             

6.1.

Ապահովված են աղբարկղերով և աղբի հավաքման համար տեղադրված են անջրաթափանց, կափարիչներով փակվող կուտակիչ տարողություններ և գտնվում են նորոգ վիճակում և տեղակայված են հնարավորինս պատշաճ հեռավորության վրա:

     

2.5

ակնադիտական զննում

ՀՀ կառավարու-թյան 20.01.2011թ.
N 34-Ն որոշման հավելվածի 44-րդ կետ

 

7.

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԳՈՒՅՔ

             

7.1.

 Բոլոր սարքավորումները, գործիքները, պարագաները և բեռնարկղերը կառուցված են հիգիենայի պահանջները բավարարող նյութերից և պահվում են նորոգ ու բարվոք վիճակում: Տորթերի և հրուշակի ձևավորման սեղաններն ունեն հարթ մակերես, անհարթ եզրեր, փոսեր, վնասվածքներ ունեցող կաղապարներ և թերթեր չեն օգտագործվում:

     

2

ակնադիտական զննում

ՀՀ կառավարու-թյան 20.01.2011թ.
N 34-Ն որոշման հավելվածի 9-րդ կետի 2-րդ ենթակետ

 

7.2.

Բոլոր սարքավորումները, գործիքները, պարագաները և բեռնարկղերը, որոնք անմիջական շփման մեջ են գտնվում սննդամթերքի հետ, ենթարկվում են պատշաճ մաքրման ու ախտահանման:

     

2.5

ակնադիտական զննում

ՀՀ կառավարու-թյան 20.01.2011թ.
N 34-Ն որոշման հավելվածի 39-րդ կետի 1-ին ենթակետ

 

7.3.

Ելնելով տեխնոլոգիական նշանակման անհրաժեշտությունից՝ սարքավորումներն ապահովված են չափիչ և ստուգիչ սարքավորումներով:

     

2

ակնադիտական զննում

ՀՀ կառավարու-թյան 20.01.2011թ.
N 34-Ն որոշման հավելվածի 40-րդ կետ

 

8.

ՀՈՒՄՔԻ ԵՎ ՊԱՏՐԱՍՏԻ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ ՓԱԹԵԹԱՎՈՐՈՒՄ, ՄԱԿՆՇՈՒՄ, ՓՈԽԱԴՐՈՒՄ ԵՎ ՊԱՀՈՒՄ

             

8.1.

 Փաթեթավորման համար օգտագործվող նյութերը բավարարում են տեխնիկական կանոնակարգերի պահանջները:

     

3

ակնադիտական զննում

ՀՀ կառավարու-թյան 20.01.2011թ.
N 34-Ն որոշման հավելվածի 64-րդ կետ

 

8.2.

 Փաթեթավորման նյութերը պահվում են աղտոտման վտանգը բացառող պայմաններում և չեն հանդիսանում սննդամթերքի աղտոտման աղբյուր:

     

2

ակնադիտական զննում

ՀՀ կառավարու-թյան 20.01.2011թ.
N 34-Ն որոշման հավելվածի 65-րդ կետ

 

8.3.

Փաթեթավորված արտադրանքի մակնշումը հայերեն է և ընթեռնելի, համապատասխանում է ՀՀ օրենքներին և ենթաօրենսդրական իրավական ակտերով նախատեսված պահանջներին:

     

4

ակնադիտական զննում

«Սննդամթերքի անվտանգության մասին» ՀՀ օրենքի
9-րդ հոդվածի 2-րդ, 3-րդ , 7-րդ մասեր

 

8.4.

Առանց փաթեթավորման հացը պարունակում է տեղեկատվական թերթիկ, որում նշվում են արտադրողի անվանումն ու գտնվելու վայրը, հացատեսակի անվանումը, վառարանից հանելու ժամը, իրացման ժամկետը, սննդային և էներգիական արժեքավորությունը, ստանդարտի նշագիրը, տեղեկություն սերտիֆիկացման մասին

     

3

ակնադիտական և փաստաթղթային զննում

«Առևտրի և ծառայությունների մասին» ՀՀ օրենքի 9-րդ հոդվածի 15-րդ մաս

 

8.5.

Փաթեթավորման գործընթացները կատարվում են սննդամթերքի աղտոտումը բացառող պայմաններում՝ ապահովելով փաթեթավորման ամբողջականությունն ու մաքրությունը:

     

3

ակնադիտական զննում

ՀՀ կառավարու-թյան 20.01.2011թ.
N 34-Ն որոշման հավելվածի 66-րդ կետ

 

8.6.

Բազմակի օգտագործման փաթեթավորման նյութերն ու բեռնարկղերը հեշտությամբ մաքրվող և ախտահանվող են:

     

2

ակնադիտական զննում

ՀՀ կառավարու-թյան 20.01.2011թ.
N 34-Ն որոշման հավելվածի 67-րդ կետ

 

8.7.

Հացը և հացաբուլկեղենը տեղափոխվում են տաք հացաբուլկեղենի կոնտակտավորման համար թույլատրված տարաներով

     

2

ակնադիտական զննում

ՀՀ կառավարու-թյան 20.01.2011թ.
N 34-Ն որոշման հավելվածի 39-րդ կետ

 

8.8.

Հացը, հացաբուլկեղենը տեղափոխվում են այդ արտադրանքի տեղափոխման համար հատկացված, մակնշված «Հաց-հացաբուլկեղեն» հատուկ փոխադրամիջոցներով:

     

2

ակնադիտական զննում

ՀՀ կառավարու-թյան 20.01.2011թ.
N 34-Ն որոշման հավելվածի 35-րդ կետ

 

8.9.

Փոխադրամիջոցները տեխնիկապես սարքին են, մաքուր:

     

2

ակնադիտական զննում

ՀՀ կառավարու-թյան 20.01.2011թ.
N 34-Ն որոշման հավելվածի 32-րդ, 57-րդ և 58-րդ կետեր

 

8.10.

Հումքը և մյուս բաղադրիչները և վերջնական արտադրանքը պահվում են համապատասխան հարաբերական օդի խոնավության և ջերմաստիճանային պայմաններում:

     

3

ակնադիտական զննում

ՀՀ կառավարու-թյան 20.01.2011թ.
N 34-Ն որոշման հավելվածի 60-րդ կետ

 

8.11.

Հումքը և մյուս բաղադրիչները պահվում են դրանց փչացումը և աղտոտումը կանխարգելող պայմաններում:

     

3

ակնադիտական զննում

ՀՀ կառավարու-թյան 20.01.2011թ.
N 34-Ն որոշման հավելվածի 57-րդ և 58-րդ կետեր

 

8.12.

Արտադրությունում օգտագործվող սննդային հավելումները ներառված են տվյալ սննդամթերքի տեսակի արտադրության համար թույլատրելի սննդային հավելումների ցանկում և ապահովում են տեխնիկական կանոնակարգի պահանջները:

     

4

ակնադիտական և փաստաթղթային զննում

ՀՀ կառավարու-թյան 07.07.2011թ.
N 993-Ն որոշում

 

9.

ՀՈՒՄՔԻ ԵՎ ՊԱՏՐԱՍՏԻ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆ

             

9.1.

Օժանդակ և փաթեթավորող նյութերը, տարաները համապատասխանում են դրանց որակը և անվտանգությունը սահմանող ստանդարտների, տեխնիկական պայմանների պահանջներին և ունեն որակն ու անվտանգությունը հավաստող հավաստագրեր կամ հիգիենիկ եզրակացություններ:

     

4

ակնադիտական և փաստաթղթային զննում

«Սննդամթերքի անվտանգության մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 1-ին մաս

 

9.2.

Չի ընդունվում հումք կամ հացի արտադրության մեջ օգտագործվող բաղադրիչ, ինչպես նաև սննդամթերքի արտադրության ժամանակ օգտագործվող ցանկացած այլ նյութ, եթե հայտնի է և (կամ) հիմքեր կան ենթադրելու, որ այն վարակված է մակաբույծներով, ախտածին մանրէներով, թունավոր է, փչացած:

     

3

ակնադիտական զննում

ՀՀ կառավարու-թյան 20.01.2011թ.
N 34-Ն որոշման հավելվածի 56-րդ կետ

 

9.3.

Թողարկվող արտադրանքը համապատասխանում է դրանց որակը և անվտանգությունը սահմանող նորմատիվ իրավական ակտերին:

     

5

ակնադիտական և փաստաթղթային զննում

«Սննդամթերքի անվտանգության մասին» ՀՀ օրենքի
8-րդ հոդվածի
6-րդ մաս

 

10.

ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՆԵՐ

             

10.1.

Արտադրության տեխնոլոգիական գործելակարգը (ռեժիմը) և տեխնոլոգիական գործընթացն իրականացվում են տվյալ տեսակի համար արտադրողի հաստատած տեխնոլոգիական հրահանգին համապատասխան:

     

4

ակնադիտական և փաստաթղթային զննում

«Սննդամթերքի անվտանգության մասին» ՀՀ օրենքի
8-րդ հոդվածի
1-ին մաս

 

11.

ԼԱԲՈՐԱՏՈՐ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆԸ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ

             

11.1.

Արտադրողի կողմից իրականացվում է հումքի, պատրաստի արտադրանքի և տեխնոլոգիական գործընթացների լաբորատոր հսկողություն՝ որակի և անվտանգության ցուցանիշների նկատմամբ, ներարտադրական լաբորատորիայի կողմից կամ ըստ սահմանված կարգի հավատարմագրված լաբորատորիայի կողմից (պայմանագրային հիմունքներով):

     

4

ակնադիտական և փաստաթղթային զննում

«Սննդամթերքի անվտանգության մասին» ՀՀ օրենքի
8-րդ հոդվածի
1-ին մաս
(ՀՍՏ 31-99 «Հաց ցորենի ալյուրից: Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ»
6.3-րդ, 6.4-րդ և 5.2.5-րդ կետեր)

 
  

1.

«Այո»` առկա է, համապատասխանում է, բավարարում է
(«Այո»` նշվում է հարցում ներառված պահանջների կեսի և կեսից ավելիի դրական պատասխանի դեպքում, որը չի կշռավորվում)

V

   

2.

«Ոչ»՝ ոչ, առկա չէ, չի համապատասխանում, չի բավարարում
(«Ոչ»` նշվում է հարցում ներառված պահանջների` մինչև կեսի դրական պատասխանի դեպքում, որը կշռավորվում է)

 

V

 

3.

«Չ/Պ»` չի պահանջվում, չի վերաբերվում

   

V

(հավելվածը խմբ. 04.06.15 N 609-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար

Դ. Սարգսյան

 

 

 

Հավելված N 6
ՀՀ կառավարության 2013 թվականի
փետրվարի 28-ի N 338-Ն որոշման

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ
ՍՆՆԴԱՄԹԵՐՔԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ

 

ՍՏՈՒԳԱԹԵՐԹ N

ԿՐԵՄԱՅԻՆ ՀՐՈՒՇԱԿԵՂԵՆԻ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ

(ՏԳՏԴ ԾԱԾԿԱԳԻՐ` 10.7)

 

_____ __________ 201 թ.

 

________________________________
(ստորաբաժանման անվանումը)

_________________
(գտնվելու վայրը)

_________________________
(հեռախոսահամարը (ֆաքսը), էլ. հասցեն)

       

___________________
(անձնական ծածկագիրը)

_________________
(պաշտոնը)

________________________
(ազգանունը, անունը, հայրանունը)

       
       

___________________
(անձնական ծածկագիրը)

_________________
(պաշտոնը)

________________________
(ազգանունը, անունը, հայրանունը)

       
       

___________________
(անձնական ծածկագիրը)

_________________
(պաշտոնը)

________________________
(ազգանունը, անունը, հայրանունը)

       
       
   

Ստուգման սկիզբը

_____________________________
    (տարեթիվը, ամիսը, ամսաթիվը)

ավարտը _____________________________
           (տարեթիվը, ամիսը, ամսաթիվը)

 

Ստուգման հիմքը _____________________________________________________

    (տարեկան ծրագիրը, դիմում-բողոքը և այլն)

   

____________________________________________________

   (տնտեսավարող սուբյեկտի անվանումը)

               
 

(ՀՎՀՀ)

____________________________________________________

   

 (տնտեսավարող սուբյեկտի գտնվելու վայրը,
կոնտակտային տվյալները)

___________________________
(հեռախոսահամարը (ֆաքսը), էլ. հասցեն)

 ____________________________________________________
(տնտեսավարող սուբյեկտի ղեկավարի կամ լիազորված անձի ազգանունը, անունը, հայրանունը)

___________________________
(հեռախոսահամարը (ֆաքսը), էլ. հասցեն)

 ____________________________________________________
(ստուգվող օբյեկտի գտնվելու վայրը, կոնտակտային տվյալները)

___________________________
(հեռախոսահամարը (ֆաքսը), էլ. հասցեն)

   
 

Ստուգման հրամանի համարը __________, ամսաթիվը ___________________

Ստուգման նպատակը (ընդգրկված հարցերի համարները) ________________

__________________________________________________________________________________


Տեղեկատվական բնույթի հարցեր

NN
ը/կ

Հարցը

Պատասխանը

1.

Տնտեսավարող սուբյեկտի անվանումը (ներառյալ իրավաբանական անձանց ֆիրմային անվանումը), անհատ ձեռնարկատիրոջ անունը, անձնագրային տվյալները (սերիան, համարը, ում կողմից է տրված)

 

2.

Պետական գրանցման տարեթիվը, ամիսը, ամսաթիվը

 

3.

Պետական գրանցման համարը

 

4.

Իրավաբանական անձի գտնվելու վայրը (փոստային հասցեն),
անհատ ձեռնարկատիրոջ բնակության վայրը

 

5.

Տնտեսավարող սուբյեկտի գործունեության իրականացման վայրը և կոնտակտային տվյալները (հեռախոսահամարը և այլ կապի միջոցներ)

 

6.

Տնտեսավարող սուբյեկտի կազմում գործող բոլոր առանձնացված ստորաբաժանումների անվանումները և գտնվելու վայրը (փոստային հասցեն), այդ թվում` հեռախոսահամարը և այլ կապի միջոցներ

 

7.

Տնտեսավարող սուբյեկտի կազմում գործող բոլոր առանձնացված ստորաբաժանումներում իրականացվող գործունեության տեսակները

 

8.

Տնտեսավարող սուբյեկտների և նրանց առանձնացված ստորաբաժանումների պաշտոնատար անձանց կոնտակտային տվյալները (հեռախոսահամարը և այլ կապի միջոցներ)

 

9.

Տեղեկություններ լիցենզիայի մասին (տալու տարեթիվը, ամիսը, ամսաթիվը, համարը)

 

10.

Տնտեսավարող սուբյեկտների կողմից գործունեությունն սկսելու տարեթիվը, ամիսը, ամսաթիվը

 

11.

Տնտեսավարող սուբյեկտների օբյեկտների կառուցման (վերջին վերակառուցման (վերանորոգման) տարեթիվը, ամիսը, ամսաթիվը

 

12.

Ապրանքային նշանի, հանրահայտ ապրանքային նշանի առկայության մասին տեղեկություն

 

13.

Ներդրված որակի կառավարման համակարգը (եթե առկա են ISO 9001, HACCP, ISO 22000, ISO 14000)

 

14.

Արտադրության հզորությունը, փաստացի կարողությունը, մեկ օրում հերթափոխի թիվը

 

15.

Աշխատողների թիվը, նրանցից անմիջապես արտադրությունում աշխատողների թիվը

 

16.

Թողարկվող արտադրատեսակները՝ անվանացանկով, այդ թվում՝ հատուկ նշանակության սննդամթերքի արտադրության

 

17.

Կազմակերպության շրջանառության (իրացման) ծավալները՝ նախորդ տարվա տվյալներով (դրամ)

 

18.

Նպատակային շուկան` միջազգային և (կամ) ազգային, մարզային, տեղական շուկաներ, նշել, թե որ շուկայում է արտադրանքն իրացվում:

 

Վերահսկողական բնույթի հարցեր

NN
ը/կ

Հարցերը

Այո

Ոչ

Չ/Պ

Կշիռը

Ստուգման եղանակը

Նորմատիվ ակտի համարը

Մեկնաբա-
նություններ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ, ԿԵՆՑԱՂԱՅԻՆ ԵՎ ՕԺԱՆԴԱԿ ՍԵՆՔԵՐ

             

1.1.

 Արտադրական, օժանդակ, կենցաղային սենքերը պահվում են մաքուր, նորոգ և պատշաճ վիճակում:

     

2.50

ակնադիտական զննում

ՀՀ կառավարության 20.01.2011թ.
N 34-Ն որոշման հավելվածի 23-րդ կետ

 

1.2.

 Բոլոր սենքերը տեղակայված են՝ հաշվի առնելով հոսքայնությունը` հումքի, պատրաստի սննդամթերքի, անձնակազմի և հաճախորդների հանդիպակաց ուղիների և խաչվելու բացառումը:

     

2.0

ակնադիտական զննում

ՀՀ կառավարության 20.01.2011թ.
N 34-Ն որոշման հավելվածի 26-րդ կետ

 

1.3.

Արագ փչացող սննդամթերքի բաժիններն ապահովված են սառնարանային սարքավորումներով՝ սննդամթերքի՝ պահանջվող ջերմային ռեժիմում պահման համար:

     

2.50

ակնադիտական զննում

ՀՀ կառավարության 20.01.2011թ.
N 34-Ն որոշման հավելվածի
 24-րդ կետի 4-րդ ենթակետ, 60-րդ կետ

 

1.4.

Անհրաժեշտության դեպքում նախատեսված են համապատասխան տարածքներ՝ աշխատանքային գործիքների և պարագաների լվացման, ախտահանման և պահման համար:

     

2.0

ակնադիտական զննում

ՀՀ կառավարության 20.01.2011թ.
N 34-Ն որոշման հավելվածի
 27-րդ կետ

 

1.5.

Վարչատնտեսական, կենցաղային և օժանդակ բաժինները (հատվածները) առանձնացված են սննդամթերքի պահպանման հատվածից:

     

2.0

ակնադիտական զննում

ՀՀ կառավարության 20.01.2011թ.
N 34-Ն որոշման հավելվածի 24-րդ կետի 1-ին ենթակետ, 25-րդ կետի 6-րդ ենթակետ

 

1.6.

 Կենցաղային հատվածները համապատասխանում են հիգիենայի պահանջներին:

     

3.00

ակնադիտական զննում

ՀՀ կառավարության 20.01.2011թ.
N 34-Ն որոշման հավելվածի
26-րդ կետ

 

1.7.

Ապահովված է կենցաղային տարածքներով (սանհանգույց` ձեռքերի լվացման և ախտահանման համար տեղադրված են լվացարաններ` հոսող տաք և սառը ջրով, օճառով, էլեկտրաչորացուցիչներով և (կամ) սրբիչով, ախտահանիչ լուծույթով, կախիչներով, հանդերձարան` որտեղ հագուստը, սանիտարական հագուստը և կոշիկները պահվում են առանձին)

     

3.00

ակնադիտական և փաստաթղթային զննում

ՀՀ կառավարության. 20.01.2011թ.
N 34-Ն որոշման հավելվածի 25-րդ կետ

 

2.

ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄ ԵՎ ՋՐԱՀԵՌԱՑՈՒՄ

             

2.1.

Կազմակերպությունն ապահովված է ջրամատակարարմամբ և ջրահեռացմամբ, խմելու ջրի անխափան (պահուստային տարողությունների առկայություն) ջրամատակարարմամբ, որը բավարարում է խմելու ջրին ներկայացվող պահանջները և չի պարունակում աղտոտման վտանգ:

     

2.50

ակնադիտական զննում

ՀՀ կառավարության 20.01.2011թ.
N 34-Ն որոշման հավելվածի
46-րդ և 49-րդ կետեր

 

3.

ԼՈՒՍԱՎՈՐՈՒՄ ԵՎ ՕԴԱՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ

             

3.1.

Արտադրական բոլոր սենքերն ապահովված են բնական և (կամ) արհեստական լուսավորությամբ:

     

2.50

ակնադիտական զննում

ՀՀ կառավարության 20.01.2011թ.
N 34-Ն որոշման հավելվածի 25-րդ կետի 4-րդ ենթակետ

 

3.2.

Ապահովված է բնական օդափոխության պայմաններով և արհեստական օդափոխության համակարգերով՝ աղտոտված օդի տարածք ներթափանցման կանխման ապահովմամբ:

     

2.50

ակնադիտական զննում

ՀՀ կառավարության 20.01.2011թ.
N 34-Ն որոշման հավելվածի 25-րդ կետի 3-րդ ենթակետ

 

4.

ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ ԱՆՁՆԱԿԱՆ ՀԻԳԻԵՆԱ

             

4.1.

Սննդի շղթայում ներգրավված անձնակազմը ենթարկվել է նախնական և պարբերական բժշկական զննությունների և ունի սանիտարական գրքույկ:

     

2.50

ակնադիտական և փաստաթղթային զննում

ՀՀ կառավարության 20.01.2011թ.
N 34-Ն որոշման հավելվածի 55-րդ կետ

 

4.2.

 Յուրաքանչյուր անձ պահպանում է անձնական հիգիենայի կանոնները և կրում է համապատասխան մաքուր, անհրաժեշտության դեպքում, սանիտարական հագուստ:

     

2.0

ակնադիտական զննում

ՀՀ կառավարության 20.01.2011թ.
N 34-Ն որոշման հավելվածի 53-րդ կետ

 

5.

ՄԻՋԱՏՆԵՐԻ ԵՎ ԿՐԾՈՂՆԵՐԻ ԴԵՄ ՏԱՐՎՈՂ ՊԱՅՔԱՐԻ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐ

             

5.1.

Ձեռնարկվել են համապատասխան միջոցներ կենդանիների (ճանճեր, միջատներ, ուտիճներ, վնասատուներ, կրծողներ)՝ սննդամթերքի պատրաստման, մշակման, պահման և տեղափոխման տարածքներ մուտքը կանխելու, ինչպես նաև վնասատուների դեմ պայքարելու ուղղությամբ:

     

3.00

ակնադիտական և փաստաթղթային զննում

ՀՀ կառավարության 20.01.2011թ.
N 34-Ն որոշման հավելվածի 59-րդ կետ

 

6.

ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ ԹԱՓՈՆՆԵՐ

             

6.1.

Ապահովված են աղբարկղերով, և աղբի հավաքման համար տեղադրված են անջրաթափանց, կափարիչներով փակվող կուտակիչ տարողություններ, գտնվում են նորոգ վիճակում և տեղակայված են հնարավորինս պատշաճ հեռավորության վրա:

     

2.50

ակնադիտական զննում

ՀՀ կառավարության 20.01.2011թ.
N 34-Ն որոշման հավելվածի
43-րդ կետ

 

7.

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԳՈՒՅՔ

             

7.1.

 Բոլոր սարքավորումները, գործիքները, պարագաները և բեռնարկղերը կառուցված են հիգիենայի պահանջները բավարարող նյութերից և պահվում են նորոգ ու բարվոք վիճակում: Տորթերի և հրուշակի ձևավորման սեղաններն ունեն հարթ մակերես: Անհարթ եզրեր, փոսեր, վնասվածքներ ունեցող կաղապարներ և թերթեր չեն օգտագործվում:

     

2.50

ակնադիտական զննում

ՀՀ կառավարության 20.01.2011թ.
N 34-Ն որոշման հավելվածի 39-րդ կետի 2-րդ ենթակետ

 

7.2.

Բոլոր սարքավորումները, գործիքները, պարագաները և բեռնարկղերը, որոնք անմիջական շփման մեջ են գտնվում սննդամթերքի հետ, ենթարկվում են պատշաճ մաքրման ու ախտահանման:

     

2.50

ակնադիտական զննում

ՀՀ կառավարության 20.01.2011թ.
N 34-Ն որոշման հավելվածի 39-րդ կետի 1-ին ենթակետ

 

7.3.

Ելնելով տեխնոլոգիական նշանակման անհրաժեշտությունից՝ սարքավորումներն ապահովված են չափիչ և ստուգիչ սարքավորումներով:

     

2.50

ակնադիտական զննում

ՀՀ կառավարության 20.01.2011թ.
N 34-Ն որոշման հավելվածի 40-րդ կետ

 

8.

ՀՈՒՄՔԻ ԵՎ ՊԱՏՐԱՍՏԻ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ ՓԱԹԵԹԱՎՈՐՈՒՄ, ՄԱԿՆՇՈՒՄ ՓՈԽԱԴՐՈՒՄ ԵՎ ՊԱՀՈՒՄ

             

8.1.

 Փաթեթավորման համար օգտագործվող նյութերը բավարարում են տեխնիկական կանոնակարգերի պահանջները:

     

2.50

ակնադիտական և փաստաթղթային զննում

ՀՀ կառավարության 20.01.2011թ.
N 34-Ն որոշման հավելվածի 64-րդ կետ

 

8.2.

 Փաթեթավորման նյութերը պահվում են աղտոտման վտանգը բացառող պայմաններում և չեն հանդիսանում սննդամթերքի աղտոտման (թունավորման) աղբյուր:

     

2.50

ակնադիտական զննում

ՀՀ կառավարության 20.01.2011թ.
N 34-Ն որոշման հավելվածի 65-րդ կետ

 

8.3.

Փաթեթավորված արտադրանքի մակնշումը հայերեն է և ընթեռնելի, համապատասխանում է ՀՀ օրենքին և ենթաօրենսդրական իրավական ակտերով նախատեսված պահանջներին:

     

5.00

ակնադիտական և փաստաթղթային զննում

«Սննդամթերքի անվտանգության մասին» ՀՀ օրենքի 9-րդ հոդվածի 2-րդ և 3-րդ մասեր

 

8.4.

Պատրաստի կրեմային հրուշակեղենն անմիջապես տեղավորվում է պատրաստի արտադրանքի սառնարանում և պահվում է նորմատիվ փաստաթղթերով սահմանված պահման պայմաններին համապատասխան:

     

3.00

ակնադիտական զննում

ՀՀ կառավարության 20.01.2011 թ.
N 34-Ն որոշման հավելվածի 60-րդ կետ

 

8.5.

Պատրաստի արտադրանքը չի պահվում ոչ մթերային ապրանքի, ինչպես նաև սուր հոտ ունեցող մթերքի հետ:

     

2.50

ակնադիտական զննում

ՀՀ կառավարության 20.01.2011թ.
N 34-Ն որոշման հավելվածի 60-րդ կետ

 

8.6.

 Փաթեթավորման գործընթացները կատարվում են սննդամթերքի աղտոտումը բացառող պայմաններում՝ ապահովելով փաթեթավորման ամբողջականությունն ու մաքրությունը:

     

3.00

ակնադիտական զննում

ՀՀ կառավարության 20.01.2011թ.
N 34-Ն որոշման հավելվածի 66-րդ կետ

 

8.7.

 Բազմակի օգտագործման փաթեթավորման նյութերն ու բեռնարկղերը հեշտությամբ մաքրվող և ախտահանվող են: Հետադարձ տարաների լվացումը կատարվում է ներարտադրամասային տարաներից և գույքից առանձին:

     

3.00

ակնադիտական զննում

ՀՀ կառավարության 20.01.2011թ.
N 34-Ն որոշման հավելվածի 67-րդ կետ

 

8.8.

 Հրուշակեղենը տեղափոխվում է այդ արտադրանքի տեղափոխման համար հատկացված, մակնշված, հատուկ մաքուր փոխադրամիջոցներով:

     

2.50

ակնադիտական զննում

ՀՀ կառավարության 20.01.2011թ.
N 34-Ն որոշման հավելվածի 35-րդ կետ

 

8.9.

Ըստ անհրաժեշտության՝ տրանսպորտային միջոցներն ապահովված են սննդամթերքը համապատասխան ջերմաստիճանում պահպանող և այդ ջերմաստիճանի պահպանումը վերահսկող սարքերով:

     

2.00

ակնադիտական զննում

ՀՀ կառավարության 20.01.2011թ.
N 34-Ն որոշման հավելվածի 38-րդ կետ

 

8.10.

Տարավորված հումքը, օժանդակ նյութերը և պատրաստի արտադրանքը պահեստներում և առաքման բաժնում պահվում են տվյալ տեսակին հատուկ վտանգը բացառող ջերմաստիճանում, ըստ անհրաժեշտության, առանձին պայմաններում:

     

3.00

ակնադիտական զննում

ՀՀ կառավարության 20.01.2011 թ.
N 34-Ն որոշման հավելվածի
61-րդ և 62-րդ կետեր

 

8.11.

Արտադրությունում օգտագործվող սննդային հավելումները ներառված են տվյալ սննդամթերքի տեսակի արտադրության համար թույլատրելի սննդային հավելումների ցանկում և ապահովում են տեխնիկական կանոնակարգի պահանջները:

     

3.00

ակնադիտական և փաստաթղթային զննում

ՀՀ կառավարության 07.07.2011թ.
N 993-Ն որոշում

 

8.12.

Արտադրությունում կիրառվող սննդային հավելումները (բուրահաղորդիչներ, թթուներ, սննդային ներկեր) պահվում են գործարանային փաթեթներում, ունեն պիտակներ և չեն պահվում ոչ մթերային ապրանքների, հոտավետ նյութերի, իրերի, թափոնների հետ:

     

3.00

ակնադիտական զննում

ՀՀ կառավարության 20.01.2011թ.
N 34-Ն որոշման հավելվածի 63-րդ կետ

 

9.

ՀՈՒՄՔԻ ԵՎ ՊԱՏՐԱՍՏԻ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆ

             

9.1.

Հումքը, օժանդակ և փաթեթավորող նյութերը, տարաները, համապատասխանում են դրանց որակը և անվտանգությունը սահմանող ստանդարտների, տեխնիկական պայմանների պահանջներին և ունեն որակն ու անվտանգությունը հավաստող հավաստագրեր կամ եզրակացություններ:

     

3.00

ակնադիտական և փաստաթղթային զննում

«Սննդամթերքի անվտանգության մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 1-ին մաս

ՀՀ կառավարության 25.10.2007թ.
N 1282-Ն որոշում

 

9.2.

Չի ընդունվում հումք կամ արտադրության մեջ օգտագործվող բաղադրիչ, ինչպես նաև սննդամթերքի արտադրության ժամանակ օգտագործվող ցանկացած այլ նյութ, եթե հայտնի է և (կամ) հիմքեր կան ենթադրելու, որ այն վարակված է մակաբույծներով, ախտածին մանրէներով, թունավոր է, փչացած:

     

3

ակնադիտական զննում

ՀՀ կառավարության 20.01.2011թ.
N 34-Ն որոշման հավելվածի 56-րդ կետ

 

9.3.

Թողարկվող արտադրանքը համապատասխանում է դրա որակը և անվտանգությունը սահմանող նորմատիվ իրավական ակտերին:

     

7.00

ակնադիտական և փաստաթղթային զննում

«Սննդամթերքի անվտանգության մասին» ՀՀ օրենքի
8-րդ հոդվածի
6-րդ մաս

 

10.

ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՆԵՐ

             

10.1.

Արտադրության տեխնոլոգիական գործելակարգը (ռեժիմը) և տեխնոլոգիական գործընթացն իրականացվում են տվյալ տեսակի համար արտադրողի հաստատած տեխնոլոգիական հրահանգին համապատասխան:

     

4.00

ակնադիտական և փաստաթղթային զննում

«Սննդամթերքի անվտանգության մասին» ՀՀ օրենքի 8-րդ հոդվածի 1-ին մաս

 

11.

ԼԱԲՈՐԱՏՈՐ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆԸ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ

             

11.1.

Արտադրողի կողմից իրականացվում է հումքի և պատրաստի արտադրանքի լաբորատոր հսկողություն՝ որակի և անվտանգության ցուցանիշների նկատմամբ՝ ներարտադրական լաբորատորիայի կողմից կամ ըստ սահմանված կարգի հավատարմագրված լաբորատորիայի կողմից (պայմանագրային հիմունքներով)

     

4.00

ակնադիտական և փաստաթղթային զննում

«Սննդամթերքի անվտանգության մասին» ՀՀ օրենքի
8-րդ հոդվածի
1-ին մաս

(ՀՍՏ 123-96 Տեխնոլոգիական գործընթացներ հրուշակեղենի արտադրությունում. Տերմիններ և սահմանումներ)

 
  

1.

«Այո»` առկա է, համապատասխանում է, բավարարում է
(«Այո»` նշվում է հարցում ներառված պահանջների կեսի և կեսից ավելիի դրական պատասխանի դեպքում, որը չի կշռավորվում)

V

   

2.

«Ոչ»՝ ոչ, առկա չէ, չի համապատասխանում, չի բավարարում
(«Ոչ»` նշվում է հարցում ներառված պահանջների` մինչև կեսի դրական պատասխանի դեպքում, որը կշռավորվում է)

 

V

 

3.

«Չ/Պ»` չի պահանջվում, չի վերաբերվում

   

V

(հավելվածը խմբ. 04.06.15 N 609-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար

Դ. Սարգսյան

 

 

Հավելված N 7
ՀՀ կառավարության 2013 թվականի
փետրվարի 28-ի N 338-Ն որոշման

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՍՆՆԴԱՄԹԵՐՔԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ

 

Ս Տ ՈՒ Գ Ա Թ Ե Ր Թ  N

ԱՆԱՍՆԱՊԱՀԱԿԱՆ ֆերմաների ՀԱՄԱՐ

(ՏԳՏԴ ԾԱԾԿԱԳԻՐ` 01.4)

 

(կիրառվում է պատշաճ հիգիենիկ ու արտադրական գործելակարգի և վտանգի վերլուծության ու հսկման կրիտիկական կետերի (ՎՎՀԿԿ) համակարգ չներդրած տնտեսավարող սուբյեկտների դեպքում)

 

____ ___________20  թ.

 

______________________________

(ստորաբաժանման անվանումը)

___________

(գտնվելու վայրը)

____________________________

(հեռախոսահամարը (ֆաքսը), էլ. հասցեն)

       

____________________

(անձնական ծածկագիրը)

______________

(պաշտոնը)

___________________________________

(ազգանունը, անունը, հայրանունը)

       
       

____________________

(անձնական ծածկագիրը)

______________

(պաշտոնը)

___________________________________

(ազգանունը, անունը, հայրանունը)

       
       

____________________

(անձնական ծածկագիրը)

______________

(պաշտոնը)

___________________________________

(ազգանունը, անունը, հայրանունը)

 

Ստուգման սկիզբը՝ _______________

(տարեթիվը, ամիսը, ամսաթիվը)

ավարտը՝ ____________________________

(տարեթիվը, ամիսը, ամսաթիվը)

 

Ստուգման հիմքը` ____________________________________________________________

(ստուգման տարեկան ծրագիրը, դիմում-բողոքը և այլն)

   

______________________________________________

(տնտեսավարող սուբյեկտի անվանումը)

               
 

(ՀՎՀՀ)

_______________________________________________

(տնտեսավարող սուբյեկտի գտնվելու վայրը, կոնտակտային տվյալները)

______________________________

(հեռախոսահամարը (ֆաքսը), էլ. հասցեն)

_______________________________________________

(տնտեսավարող սուբյեկտի ղեկավարի կամ լիազորված անձի ազգանունը, անունը, հայրանունը)

______________________________

(հեռախոսահամարը (ֆաքսը), էլ. հասցեն)

______________________________________________

(ստուգվող օբյեկտի անվանումը, գտնվելու վայրը, կոնտակտային տվյալները)

______________________________

(հեռախոսահամարը (ֆաքսը), էլ. հասցեն)

______________________________________________

______________________________

 

Ստուգման հրամանի համարը` ____________ ամսաթիվը` ____________________________

Ստուգման նպատակը (ընդգրկված հարցերի համարները)` _____________________________

 

Տեղեկատվական բնույթի հարցեր

NN
ը/կ

Հարցը

Պատասխանը

1.

Տնտեսավարող սուբյեկտի կազմում գործող բոլոր առանձնացված ստորաբաժանումների անվանումները և գտնվելու վայրը (փոստային հասցեն), այդ թվում` հեռախոսահամարը և այլ կապի միջոցներ

 

2.

Տնտեսավարող սուբյեկտների կողմից գործունեությունն սկսելու տարեթիվը, ամիսը, ամսաթիվը

 

3.

Կենդանիների հետ շփում ունեցող աշխատող անձանց թիվը

 

4.

Գյուղատնտեսական կենդանիների, թռչունների թիվը (գլուխ, թև)

 

5.

Թողարկվող մթերքները՝ անվանացանկով (կաթ, միս, ձու)

 

6.

Նպատակային շուկան` ազգային, մարզային, տեղական շուկաներ (նշել, թե որ շուկայում է արտադրանքն իրացվում)

 

 

Վերահսկողական բնույթի հարցեր

NN
ը/կ

Հարցերը

Այո

Ոչ

Չ/Պ

Կշիռը

Ստուգման եղանակը

Նորմատիվ ակտի համարը

Մեկնա-բանու-
թյուններ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

ԿԵՆԴԱՆԻՆԵՐԻ ԵՎ ԹՌՉՈՒՆՆԵՐԻ ԲՈՒԾՄԱՄԲ, ԱՆԱՍՆԱՊԱՀՈՒԹՅԱՄԲ ԶԲԱՂՎՈՂ ՏՆՏԵՍԱՎԱՐՈՂԻ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

             

1.1.

Անասնապահությամբ զբաղվող տնտեսավարողը պահում և վարում է գրանցամատյան՝ խոշոր եղջերավոր կենդանիների համար:

     

3

փաստա-թղթային զննում

«Անասնա-բուժության մասին» ՀՀ օրենքի 21-րդ հոդվածի 1-ին մասի 4-րդ կետ

 

1.2.

Անասնապահությամբ զբաղվող տնտեսավարողը պահում և վարում է գրանցամատյան՝ մանր եղջերավոր կենդանիների համար:

     

3

փաստա-թղթային զննում

«Անասնա-բուժության մասին» ՀՀ օրենքի 21-րդ հոդվածի 1-ին մասի 4-րդ կետ

 

1.3.

Անասնապահությամբ զբաղվող տնտեսավարողը պահում և վարում է գրանցամատյան՝ միասմբականի կենդանիների համար:

     

3

փաստա-թղթային զննում

«Անասնա-բուժության մասին» ՀՀ օրենքի 21-րդ հոդվածի 1-ին մասի 4-րդ կետ

 

1.4.

Անասնապահությամբ զբաղվող տնտեսավարողը պահում և վարում է գրանցամատյան՝ խոզերի համար:

     

3

փաստա-թղթային զննում

«Անասնա-բուժության մասին» ՀՀ օրենքի 21-րդ հոդվածի 1-ին մասի 4-րդ կետ

 

1.5.

Անասնապահությամբ զբաղվող տնտեսավարողը պահում և վարում է գրանցամատյան՝ թռչունների համար:

     

3

փաստա-թղթային զննում

«Անասնա-բուժության մասին» ՀՀ օրենքի 21-րդ հոդվածի 1-ին մասի 4-րդ կետ

 

1.6.

Կենդանիների և թռչունների բուծմամբ, անասնապահությամբ զբաղվող տնտեսավարողն սպասարկող անասնաբույժին կամ անասնաբուժական ծառայությանը 3 օրվա ընթացքում տրամադրում է տեղեկատվություն նոր ձեռք բերված կենդանիների մասին:

     

3

փաստա-թղթային զննում

«Անասնա-բուժության մասին» ՀՀ օրենքի 21-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետի «ա» ենթակետ

 

1.7.

Կենդանիների և թռչունների բուծմամբ, անասնապահությամբ զբաղվող տնտեսավարողն անասնապահական ֆերմայում կենդանիների, թռչունների շրջանում արձանագրված վարակիչ հիվանդությունների մասին ծանուցում է սպասարկող անասնաբուժական ծառայությանը կամ լիազոր մարմնին:

     

4

փաստա-թղթային զննում

«Անասնա-բուժության
մասին» ՀՀ օրենքի 19-րդ հոդվածի 1-ին մաս, 21-րդ հոդվածի 1-ին մասի 5-րդ կետ

 

2.

ՀՈՒՄ ԿԱԹԻՆ ԵՎ ՍԵՐՈՒՑՔԻՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ

             

2.1.

Հանձնողի մոտ կաթը (4±2)0 C ջերմաստիճանում պահվում է 24 ժամվանից ոչ ավելի` հաշվի առնելով տեղ հասցնելու ժամանակը:

     

4

ակնա-դիտական և փաստա-թղթային զննում

ՀՀ կառավարության 2006 թ. դեկտեմբերի 21-ի
N 1925-Ն որոշման հավելվածի 14-րդ կետ

 

3.

ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ ԱՆՁՆԱԿԱՆ ՀԻԳԻԵՆԱՆ

             

3.1.

Սննդամթերքի հետ անմիջականորեն շփվող անձնակազմը ենթարկվել է նախնական և պարբերական բժշկական զննությունների և ունի սանիտարական գրքույկ:

     

3

փաստա-թղթային զննում

ՀՀ կառավարության 2003 թ. մարտի 27-ի
N 347-Ն որոշման N 1 հավելվածի
21-րդ կետ,
N 2 հավելվածի 1-ին կետ,
ՀՀ կառավարության 2011 թ. հունվարի 20-ի N 34-Ն որոշման հավելվածի 55-րդ կետ

 

 

1.

«Այո»` առկա է, համապատասխանում է, բավարարում է
(«Այո»` նշվում է հարցում ներառված պահանջների կեսի և կեսից ավելիի դրական պատասխանի դեպքում, որը չի կշռավորվում)

V

   

2.

«Ոչ»` ոչ, առկա չէ, չի համապատասխանում, չի բավարարում
(«Ոչ»` նշվում է հարցում ներառված պահանջների` մինչև կեսի դրական պատասխանի դեպքում, որը կշռավորվում է)

 

V

 

3.

«Չ/Պ»՝ չի պահանջվում, չի վերաբերում

   

V

 

(հավելվածը լրաց. 25.05.17 N 576-Ն)

 

 

Հավելված N 8
ՀՀ կառավարության 2013 թվականի
փետրվարի 28-ի N 338-Ն որոշման

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՍՆՆԴԱՄԹԵՐՔԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ

 

Ս Տ ՈՒ Գ Ա Թ Ե Ր Թ  N

ՍՊԱՆԴԱՆՈՑՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ

(ՏԳՏԴ ԾԱԾԿԱԳԻՐ` 71.20.5)

 

(կիրառվում է պատշաճ հիգիենիկ ու արտադրական գործելակարգի և վտանգի վերլուծության ու հսկման կրիտիկական կետերի (ՎՎՀԿԿ) համակարգ չներդրած տնտեսավարող սուբյեկտների դեպքում)

 

___ ___________20  թ.

 

______________________________

(ստորաբաժանման անվանումը)

___________

(գտնվելու վայրը)

____________________________

(հեռախոսահամարը (ֆաքսը), էլ. հասցեն)

       

____________________

(անձնական ծածկագիրը)

______________

(պաշտոնը)

___________________________________

(ազգանունը, անունը, հայրանունը)

       
       

____________________

(անձնական ծածկագիրը)

______________

(պաշտոնը)

___________________________________

(ազգանունը, անունը, հայրանունը)

       
       

____________________

(անձնական ծածկագիրը)

______________

(պաշտոնը)

___________________________________

(ազգանունը, անունը, հայրանունը)

Ստուգման սկիզբը՝ _______________

(տարեթիվը, ամիսը, ամսաթիվը)

ավարտը՝ ____________________________

(տարեթիվը, ամիսը, ամսաթիվը)

 

Ստուգման հիմքը` ____________________________________________________________

(ստուգման տարեկան ծրագիրը, դիմում-բողոքը և այլն)

   

______________________________________________

(տնտեսավարող սուբյեկտի անվանումը)

               
 

(ՀՎՀՀ)

_______________________________________________

(տնտեսավարող սուբյեկտի գտնվելու վայրը, կոնտակտային տվյալները)

______________________________

(հեռախոսահամարը (ֆաքսը), էլ. հասցեն)

_______________________________________________

(տնտեսավարող սուբյեկտի ղեկավարի կամ լիազորված անձի ազգանունը, անունը, հայրանունը)

______________________________

(հեռախոսահամարը (ֆաքսը), էլ. հասցեն)

______________________________________________

(ստուգվող օբյեկտի անվանումը, գտնվելու վայրը, կոնտակտային տվյալները)

______________________________

(հեռախոսահամարը (ֆաքսը), էլ. հասցեն)

______________________________________________

______________________________

 

Ստուգման հրամանի համարը` ____________ ամսաթիվը` ____________________________

Ստուգման նպատակը (ընդգրկված հարցերի համարները)` _____________________________

__________________________________________________________________________

 

Տեղեկատվական բնույթի հարցեր

NN
ը/կ

Հարցը

Պատասխանը

1.

Տնտեսավարող սուբյեկտի կազմում գործող բոլոր առանձնացված ստորաբաժանումների անվանումները և գտնվելու վայրը (փոստային հասցեն), այդ թվում` հեռախոսահամարը և այլ կապի միջոցներ

 

2.

Տնտեսավարող սուբյեկտների կողմից գործունեությունն սկսելու տարեթիվը, ամիսը, ամսաթիվը

 

3.

Կենդանիների և սննդամթերքի հետ շփում ունեցող աշխատող անձանց թիվը

 

4.

Սպանդանոցի արտադրական հզորությունը (հերթափոխի ընթացքում սպանդի ենթարկվող կենդանիների, թռչունների թիվը)

 

5.

Նպատակային շուկան` ազգային, մարզային, տեղական շուկաներ (նշել, թե որ շուկայում է արտադրանքն իրացվում)

 

 

Վերահսկողական բնույթի հարցեր

NN
ը/կ

Հարցերը

Այո

Ոչ

Չ/Պ

Կշիռը

Ստուգման եղանակը

Նորմատիվ ակտի համարը

Մեկնաբանու-թյուններ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

ՆԱԽԱՍՊԱՆԴԱՅԻՆ ԶՆՆՈՒՄԸ ԵՎ ՍՊԱՆԴԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄԸ

             

1.1.

Սպանդի բերված կենդանիներն ունեն անասնաբուժական
ուղեկցող փաստաթղթեր:

     

5

փաստա-թղթային զննում

ՀՀ կառավարության 2006 թ.
հունիսի 29-ի
N 993-Ն որոշման հավելվածի 11-րդ կետ

 

1.2.

Սպանդանոցի անասնաբուժական ծառայության կողմից գրանցամատյանում գրանցվում են սպանդանոց բերված կենդանիների նախասպանդային զննման արդյունքները:

     

3

փաստա-թղթային զննում

ՀՀ կառավարության 2006 թ.
հունիսի 29-ի
N 993-Ն որոշման հավելվածի
11-րդ կետ

 

1.3.

Հպավարակային թոքաբորբով, տուբերկուլյոզով, բրուցելյոզով հիվանդ կամ դրական հակազդած, ինչպես նաև լեյկոզով, ձիերի վարակիչ սակավարյունությամբ, էնցեֆալոմիելիտով, խոզերի դասական ժանտախտով, թռչունների պաստերելոզով, ծաղիկ-դիֆթերիտով, լարինգոտրախեիտով, մարսողական համակարգի հիվանդություններով, թարախային բորբոքումներով, թարախային մեռուկացած վերքերով, կրծի բորբոքումով, մատղաշի պորտի և հոդերի բորբոքումով հիվանդ, խոտանված կենդանիները ենթարկվում են սանիտարական սպանդի:

     

4

ակնա-դիտական և փաստա-թղթային զննում

ՀՀ կառավարության 2006 թ.
հունիսի 29-ի
N 993-Ն որոշման հավելվածի
16-րդ կետ

 

2.

ՍՊԱՆԴԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄԸ ԵՎ ՏԵՂԱՓՈԽՈՒՄԸ

             

2.1.

Սպանդանոցն ունի արտադրական կեղտաջրերի կենսաբանական մաքրման ապահովվածություն` նախքան կեղտաջրերը կոյուղու կոլեկտոր ուղարկելը, արտադրական կոյուղաջրերի կուտակման և մաքրման փակ տարողություններ:

     

2

ակնա-դիտական զննում

ՀՀ կառավարության 2006 թ.
հունիսի 29-ի
N 993-Ն որոշման հավելվածի 17-րդ կետի 1-ին ենթակետի «ա» պարբերություն

 

2.2.

Սպանդանոցն ունի մեկուսացված, բետոնապատ հրապարակ՝ կենդանիների արտաթորանքի և մարսողական ուղիների պարունակության հավաքման` 30 օրվանից ոչ պակաս տևողությամբ պահելու և կենսաջերմային եղանակով վնասազերծելու համար:

     

2

ակնա-
դիտական զննում

ՀՀ կառավարության 2006 թ.
հունիսի 29-ի
N 993-Ն որոշման հավելվածի 17-րդ կետի 1-ին ենթակետի «բ» պարբերություն

 

2.3.

Սպանդանոցն ունի դեպի ներս բացվող և ճանճապահպան ցանցերով պատված արտադրական շենքերի պատուհաններ:

     

2

ակնա-
դիտական զննում

ՀՀ կառավարության 2006 թ.
հունիսի 29-ի
N 993-Ն որոշման հավելվածի 17-րդ կետի 1-ին ենթակետի «զ» պարբերություն

 

2.4.

Սպանդանոցն ունի անջրաթափանց սալիկներով՝ 1.8 մ բարձրությամբ երեսապատված պատեր, քիմիապես կայուն նյութերով պատված հատակներ, իսկ շաղախով սվաղված և հարթեցված պատերի ու առաստաղների դեպքում՝ դրանք պատված են խոնավակայուն ներկերով:

     

2

ակնա-
դիտական և փաստա-
թղթային զննում

ՀՀ կառավարության 2006 թ.
հունիսի 29-ի
N 993-Ն որոշման հավելվածի 17-րդ կետի 1-ին ենթակետի «ե» պարբերություն

 

2.5.

Սպանդանոցն ունի կենդանիների ընդունման համար բաց կամ ծածկապատ շինություն` ապահովված ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերով:

     

2

ակնա-
դիտական զննում

ՀՀ կառավարության 2006 թ.
հունիսի 29-ի
N 993-Ն որոշման հավելվածի 17-րդ կետի 1-ին ենթակետի «դ» պարբերություն

 

2.6.

Սպանդանոցն ունի կենդանիներ տեղափոխող մեքենաների մաքրման և սանիտարական մշակման հրապարակ:

     

2

ակնա-
դիտական զննում

ՀՀ կառավարության 2006 թ.
հունիսի 29-ի
N 993-Ն որոշման հավելվածի 17-րդ կետի 1-ին ենթակետի «գ» պարբերություն

 

2.7.

Սպանդի կազմակերպման ընթացքում բացառվում է սպանդային մթերքի շփման հնարավորությունը հումքի և թափոնների, սպանդային կենդանիների հետ:

     

2

ակնա-
դիտական զննում

ՀՀ կառավարության 2006 թ.
հունիսի 29-ի
N 993-Ն որոշման հավելվածի 20-րդ կետի «ա» ենթակետ

 

2.8.

Սպանդի կազմակերպման ընթացքում բացառվում է առողջ կենդանիների շփման հնարավորությունը կարանտինացման ենթակա, մեկուսարան տեղափոխվող կամ սանիտարական սպանդի ենթակա կենդանիների հետ:

     

2

ակնա-
դիտական զննում

ՀՀ կառավարության 2006 թ.
հունիսի 29-ի
N 993-Ն որոշման հավելվածի 20-րդ կետի «բ» ենթակետ

 

2.9.

Սպանդի կազմակերպման ընթացքում բացառվում է կեղտաջրերի արտահոսքը սպանդի տարածքից դուրս:

     

2

ակնա-
դիտական զննում

ՀՀ կառավարության 2006 թ.
հունիսի 29-ի
N 993-Ն որոշման հավելվածի 20-րդ կետի «դ» ենթակետ

 

2.10.

Մինչև անասնաբուժական զննման ավարտն սպանդից ստացված մթերքը, բացառությամբ մաշկի, խոշոր եղջերավորների ոտքերի և ականջների, մանր եղջերավորների գլխի և ոտքերի, մնում է սպանդի արտադրամասում կամ սրահում:

     

2

ակնա-
դիտական զննում

ՀՀ կառավարության 2006 թ.
հունիսի 29-ի
N 993-Ն որոշման հավելվածի 32-րդ կետ

 

2.11.

Սպանդային մթերքն սպանդանոցից դուրս է բերվում անասնաբուժական ուղեկցող համապատասխան փաստաթղթի և անասնաբուժասանիտարական փորձաքննության եզրակացության առկայությամբ:

     

3

ակնա-
դիտական
և փաստա-թղթային զննում

ՀՀ կառավարության 2006 թ.
հունիսի 29-ի
N 993-Ն որոշման հավելվածի 34-րդ կետ

 

2.12.

Մսեղիքն անասնաբուժական զննման նախապատրաստման ժամանակ կախված է աքիլլեսյան ջլից կամ տեղավորված է սեղանին:

     

2

ակնա-
դիտական զննում

ՀՀ կառավարության 2006 թ.
հունիսի 29-ի
N 993-Ն որոշման հավելվածի 33-րդ կետի «է» ենթակետ

 

2.13.

Անասնաբուժական զննման նախապատրաստման ժամանակ մաշկի զննումից առաջ ներքին օրգաններն անջատվում են մսեղիքից:

     

2

ակնա-
դիտական զննում

ՀՀ կառավարության 2006 թ.
հունիսի 29-ի
N 993-Ն որոշման հավելվածի 33-րդ կետի «ը» ենթակետ

 

2.14.

Հետսպանդային զննման ընթացքում շոշափվում ու կտրվում են մսեղիքը և ներքին օրգանները:

     

2

ակնա-
դիտական զննում

ՀՀ կառավարության 2006 թ.
հունիսի 29-ի
N 993-Ն որոշման հավելվածի 33.2-րդ կետի 2-րդ ենթակետ

 

2.15.

Հետսպանդային զննման ընթացքում կատարվում է նմուշառում:

     

2

ակնա-
դիտական զննում

ՀՀ կառավարության 2006 թ.
հունիսի 29-ի
N 993-Ն որոշման հավելվածի 33.2-րդ կետի 3-րդ ենթակետ

 

2.16.

Հետսպանդային զննման ընթացքում ուսումնասիրվում են ներքին օրգանների արտաքին մակերեսները՝ ուշադրություն դարձնելով կենդանիների կարանտինային, հատուկ վտանգավոր վարակիչ հիվանդությունների կամ Կենդանիների առողջության համաշխարհային կազմակերպության կողմից սահմանված ցանկում ընդգրկված հիվանդությունների հայտնաբերմանը:

     

2

ակնա-
դիտական և փաստա-
թղթային զննում

ՀՀ կառավարության 2006 թ.
հունիսի 29-ի
N 993-Ն որոշման հավելվածի 33.2-րդ կետի 1-ին ենթակետ

 

2.17.

Իրականացվում է 6 շաբաթականից բարձր հասակի խոշոր եղջերավոր կենդանիների և խոզերի մեջ ցիստիցերկոզի բացահայտման նպատակով կատարվող հետսպանդային զննում:

     

2

ակնա-դիտական և փաստա-թղթային զննում

ՀՀ կառավարության 2006 թ.
հունիսի 29-ի
N 993-Ն որոշման հավելվածի 33.12-րդ կետի 2-րդ ենթակետ

 

2.18.

Զննվում է տրիխինելոզի նկատմամբ զգայուն կենդանիների մսեղիքը:

     

2

ակնա-դիտական և փաստա-թղթային զննում

ՀՀ կառավարության 2006 թ.
հունիսի 29-ի
N 993-Ն որոշման հավելվածի 33.12-րդ կետի 3-րդ ենթակետ

 

2.19.

Բրուցելյոզի ախտորոշման թեստի նկատմամբ դրական կամ կասկածելի հակազդած կենդանիներն առանձին են սպանդի ենթարկվում:

     

2

ակնա-
դիտական և փաստա-թղթային զննում

ՀՀ կառավարության 2006 թ.
հունիսի 29-ի
N 993-Ն որոշման հավելվածի 33.12-րդ կետի 6-րդ ենթակետ

 

2.20.

Տուբերկուլինի նկատմամբ դրական կամ կասկածելի հակազդած կենդանիներն առանձին են սպանդի ենթարկվում:

     

2

ակնա-դիտական և փաստա-թղթային զննում

ՀՀ կառավարության 2006 թ.
հունիսի 29-ի
N 993-Ն որոշման հավելվածի 33.12-րդ կետի 5-րդ ենթակետ

 

2.21.

Սպանդն իրականացվում է սպանդային սրահում կամ մասնաշենքում՝ ըստ կենդանատեսակների, հերթափոխներով:

     

2

ակնա-դիտական և փաստա-թղթային զննում

ՀՀ կառավարության 2006 թ.
հունիսի 29-ի
N 993-Ն որոշման հավելվածի 19-րդ կետ

 

2.22.

Ապահովված են սպանդի կազմակերպման գործընթացում առողջ կենդանիների՝ կարանտինացման ենթակա, մեկուսարան տեղափոխվող կամ սանիտարական սպանդի ենթակա կենդանիների հետ շփման հնարավորության բացառմանը ներկայացվող պահանջները:

     

2

ակնա-դիտական և փաստա-թղթային զննում

ՀՀ կառավարության 2006 թ.
հունիսի 29-ի
N 993-Ն որոշման հավելվածի
20-րդ կետի
«բ» ենթակետ

 

2.23.

Սպանդից առաջ սպանդային կենդանիները ենթարկվում են շշմեցման` էլեկտրական հոսանքով:

     

2

ակնա-դիտական զննում

ՀՀ կառավարության 2006 թ.
հունիսի 29-ի
N 993-Ն որոշման հավելվածի 22-րդ կետ

 

2.24.

Սպանդանոցում առկա են տավարի համար անասնաբուժասանիտարական փորձաքննության օրգանոլեպտիկ զննման հոսքագծի տեղեր:

     

1

ակնա-դիտական զննում

ՀՀ կառավարության 2006 թ.
հունիսի 29-ի
N 993-Ն որոշման հավելվածի 30-րդ կետի «ա» ենթակետ

 

2.25.

Սպանդանոցում առկա են ոչխարի համար անասնաբուժասանիտարական փորձաքննության օրգանոլեպտիկ զննման հոսքագծի տեղեր:

     

1

ակնա-դիտական զննում

ՀՀ կառավարության 2006 թ.
հունիսի 29-ի
N 993-Ն որոշման հավելվածի 30-րդ կետի «բ» ենթակետ

 

2.26.

Սպանդանոցում առկա են խոզի համար անասնաբուժասանիտարական փորձաքննության օրգանոլեպտիկ զննման հոսքագծի տեղեր:

     

1

ակնա-դիտական զննում

ՀՀ կառավարության 2006 թ.
հունիսի 29-ի
N 993-Ն որոշման հավելվածի 30-րդ կետի «գ» ենթակետ

 

2.27.

Սպանդանոցում առկա են թռչունների համար անասնաբուժասանիտարական փորձաքննության օրգանոլեպտիկ զննման հոսքագծի տեղեր:

     

1

ակնա-դիտական զննում

ՀՀ կառավարության 2006 թ.
հունիսի 29-ի
N 993-Ն որոշման հավելվածի 30-րդ կետի «ե» ենթակետ

 

2.28.

Մսի դրոշմակնքման համար օգտագործվում են Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված անասնաբուժական դրոշմակնիքներ:

     

3

ակնա-դիտական զննում

ՀՀ կառավարության 2017 թ.
փետրվարի 16-ի
N 142-Ն որոշման
հավելվածի
9-րդ կետ

 

2.29.

Սպանդանոցային ծագում ունեցող մթերքը և հումքը տեղափոխող փոխադրամիջոցն ունի սանիտարական անձնագիր:

     

5

փաստա-թղթային զննում

«Սննդամթերքի անվտանգության մասին» ՀՀ օրենքի 16-րդ հոդվածի 4-րդ մաս

 

2.30.

Սանիտարական անձնագիրը ժամկետի մեջ է:

     

2

փաստա-թղթային զննում

ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայության պետի 2017 թ. մարտի 14-ի N 85-Ն հրամանի 12-րդ կետ

 

3.

ՄՍԻ, ՄՍԱՄԹԵՐՔԻ, ՀՈՒՄՔԻ ՎԱՐԱԿԱԶԵՐԾՈՒՄԸ ԵՎ ՈՉՆՉԱՑՈՒՄԸ

             

3.1.

Միսը, մսամթերքը վարակազերծվում են եփելու միջոցով՝ առնվազն 1000 C ջերմաստիճանի պայմաններում:

     

4

ակնա-դիտական և փաստա-թղթային զննում

ՀՀ կառավարության 2004 թ. մարտի 31-ի
N 426-Ն որոշման N 2 հավելվածի
2-րդ կետ

 

3.2.

Խոզի միսը վարակազերծման նպատակով սառեցվում է` ջերմաստիճանը հասցնելով մսի խորքում մինչև -100 C-ի, խցիկում հետագա պահման պայմանով` 10 օրվա ընթացքում` -120 C-ից ոչ ավելի ջերմության պայմաններում կամ ջերմաստիճանը հասցվել է մսի խորքում -120 C-ից ոչ ավելի ջերմաստիճանի, խցիկում հետագա պահպանման պայմանով` 4 օրվա ընթացքում` -130 C-ից ոչ ավելի ջերմության պայմաններում:

     

4

ակնա-դիտական և փաստա-թղթային զննում

ՀՀ կառավարության 2004 թ.
մարտի 31-ի
N 426-Ն որոշման N 2 հավելվածի
6-րդ կետի «ա» ենթակետ

 

3.3.

Տավարի միսը վարակազերծման նպատակով սառեցվում է` ջերմաստիճանը հասցնելով մսի խորքում -12 C-ից ոչ ավելի ջերմաստիճանի, առանց հետագա պահպանման, կամ հասցնելով մսի խորքում -60 C-ից ոչ ավելի ջերմաստիճանի, բայց հետագայում խցիկում պահելով -90 C-ից ոչ ավելի ջերմաստիճանում` առնվազն 24 ժամ:

     

3

ակնա-դիտական և փաստա-թղթային զննում

ՀՀ կառավարության 2004 թ.
մարտի 31-ի
N 426-Ն որոշման N 2 հավելվածի
6-րդ կետի «բ» ենթակետ

 

3.4.

Սառեցմամբ վարակազերծված տավարի միսն ուղարկվում է վերամշակման` ֆարշային երշիկներ (այդ թվում` նաև լիվերային) կամ ֆարշային պահածոներ պատրաստելու համար:

     

4

ակնա-դիտական և փաստա-թղթային զննում

ՀՀ կառավարության 2004 թ. մարտի 31-ի
N 426-Ն որոշման N 2 հավելվածի
6-րդ կետի «բ» ենթակետ

 

3.5.

Իրականացվում է անկած կենդանիների անասնաբուժական կոնֆիսկանտների (կենդանիների մորթից գոյացած հումք և մթերք, որոնք անասնաբուժասանիտարական փորձաքննությամբ ճանաչվել են սննդի համար ոչ պիտանի) ոչնչացում՝ այրման կամ բիոթերմիկ հորերում թաղման միջոցով:

     

4

ակնա-դիտական և փաստա-
թղթային զննում

ՀՀ կառավարության 2004 թ. մարտի 31-ի
N 426-Ն որոշման
N 2 հավելվածի
8-րդ կետ

 

3.6.

Իրականացվում է տուբերկուլյոզով, բրուցելյոզով, լիստերիոզով, լեյկոզով, խոզերի ժանտախտով, կարմրախտով, Աուեսկի հիվանդությամբ, ատրոֆիկ ռինիտով հիվանդ կամ հիվանդություններով վարակվածությամբ կասկածվող կենդանիների սպանդից հավաքված արյան վերամշակում բարձր ջերմաստիճանով՝ 800 C, անասնակերի ստացման համար:

     

4

ակնա-
դիտական և փաստա-
թղթային զննում

ՀՀ կառավարության 2006 թ. հունիսի 29-ի
N 993-Ն որոշման
հավելվածի 28-րդ կետ

 

4.

ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ ԱՆՁՆԱԿԱՆ ՀԻԳԻԵՆԱՆ

             

4.1.

Սննդի հետ անմիջականորեն շփվող, այդ աշխատանքներում ներգրավված անձնակազմը ենթարկվել է նախնական և պարբերական բժշկական զննությունների և ունի սանիտարական գրքույկ:

     

4

փաստա-թղթային զննում

ՀՀ կառավարության 2003 թ. մարտի 27-ի
N 347-Ն որոշման N 1 հավելվածի 21-րդ կետ, N 2 հավելվածի 1-ին կետ,
ՀՀ կառավարության 2011 թ. հունվարի 20-ի
N 34-Ն որոշման հավելվածի 55-րդ կետ

 

 

1.

«Այո»՝ առկա է, համապատասխանում է, բավարարում է
(«Այո»` նշվում է հարցում ներառված պահանջների կեսի և կեսից ավելիի դրական պատասխանի դեպքում, որը չի կշռավորվում)

V

   

2.

«Ոչ»՝ ոչ, առկա չէ, չի համապատասխանում, չի բավարարում
(«Ոչ»` նշվում է հարցում ներառված պահանջների` մինչև կեսի դրական պատասխանի դեպքում, որը կշռավորվում է)

 

V

 

3.

«Չ/Պ»՝ չի պահանջվում, չի վերաբերում

   

V

 

(հավելվածը լրաց. 25.05.17 N 576-Ն)

 

 

Հավելված N 9
ՀՀ կառավարության 2013 թվականի
փետրվարի 28-ի N 338-Ն որոշման

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՍՆՆԴԱՄԹԵՐՔԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ

 

Ս Տ ՈՒ Գ Ա Թ Ե Ր Թ  N

ՁԿՆԱԲՈՒԾԱԿԱՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ

(ՏԳՏԴ ԾԱԾԿԱԳԻՐ` 03.2)

 

(կիրառվում է պատշաճ հիգիենիկ ու արտադրական գործելակարգի և վտանգի վերլուծության ու հսկման կրիտիկական կետերի (ՎՎՀԿԿ) համակարգ չներդրած տնտեսավարող սուբյեկտների դեպքում)

 

____ ___________20  թ.

 

______________________________

(ստորաբաժանման անվանումը)

___________

(գտնվելու վայրը)

____________________________

(հեռախոսահամարը (ֆաքսը), էլ. հասցեն)

       

____________________

(անձնական ծածկագիրը)

______________

(պաշտոնը)

___________________________________

(ազգանունը, անունը, հայրանունը)

       
       

____________________

(անձնական ծածկագիրը)

______________

(պաշտոնը)

___________________________________

(ազգանունը, անունը, հայրանունը)

       
       

____________________

(անձնական ծածկագիրը)

______________

(պաշտոնը)

___________________________________

(ազգանունը, անունը, հայրանունը)

 

Ստուգման սկիզբը՝ _______________

(տարեթիվը, ամիսը, ամսաթիվը)

ավարտը՝ ____________________________

(տարեթիվը, ամիսը, ամսաթիվը)

 

Ստուգման հիմքը` ____________________________________________________________

(ստուգման տարեկան ծրագիրը, դիմում-բողոքը և այլն)

   

______________________________________________

(տնտեսավարող սուբյեկտի անվանումը)

               
 

(ՀՎՀՀ)

_______________________________________________

(տնտեսավարող սուբյեկտի գտնվելու վայրը, կոնտակտային տվյալները)

______________________________

(հեռախոսահամարը (ֆաքսը), էլ. հասցեն)

_______________________________________________

(տնտեսավարող սուբյեկտի ղեկավարի կամ լիազորված անձի ազգանունը, անունը, հայրանունը)

______________________________

(հեռախոսահամարը (ֆաքսը), էլ. հասցեն)

______________________________________________

(ստուգվող օբյեկտի անվանումը, գտնվելու վայրը, կոնտակտային տվյալները)

______________________________

(հեռախոսահամարը (ֆաքսը), էլ. հասցեն)

______________________________________________

______________________________

 

Ստուգման հրամանի համարը` ____________ ամսաթիվը` ____________________________

Ստուգման նպատակը (ընդգրկված հարցերի համարները)` _____________________________

 

Տեղեկատվական բնույթի հարցեր

NN
ը/կ

Հարցը

Պատասխանը

1.

Ձկնաբուծական տնտեսության՝ ձկների աճեցման, բուծման գործառույթներում ընդգրկված և ձկնամթերքի հետ շփում ունեցող աշխատող անձանց թիվը

 

2.

Ձկնաբուծական տնտեսությունում բուծվող, աճեցվող, պահվող ձկների տեսակները

 

3.

Ձկնաբուծական տնտեսությունում պահվող խեցգետնի տեսակները

 

4.

Ձկնաբուծական տնտեսությունում արտադրամասի առկայությունը (արտադրվող մթերքները՝ պաղեցված ձուկ, սառեցված ձուկ, ապխտած ձուկ, խավիար, վերամշակված խեցգետին)

 

5.

Նպատակային շուկան` ազգային, մարզային, տեղական շուկաներ (նշել, թե որ շուկայում է արտադրանքն իրացվում)

 

 

 

Վերահսկողական բնույթի հարցեր

NN
ը/կ

Հարցերը

Այո

Ոչ

Չ/Պ

Կշիռը

Ստուգման եղանակը

Նորմատիվ ակտի համարը

Մեկնաբանու-թյուններ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

ՏՆՏԵՍԱՎԱՐՈՂՆԵՐԻ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

             

1.1.

Ձկների խոցային համախտանիշի առաջացման վտանգի, հիվանդացության կամ անկման դեպքում անհապաղ ծանուցվում է լիազոր մարմնին:

     

3

փաստա-թղթային զննում

«Անասնաբուժու-թյան մասին»
ՀՀ օրենքի 16-րդ հոդվածի 1-ին մասի 4-րդ կետ,
ՀՀ կառավարության 2006 թվականի օգոստոսի 3-ի
N 1081-Ն որոշման հավելվածի 3-րդ բաժնի 119-րդ կետ

 

1.2.

Հակաանասնահամաճարակային միջոցառումների և անասնաբուժական գործունեության վերաբերյալ հաշվետվություն ներկայացվում է լիազոր մարմին:

     

3

փաստա-թղթային զննում

«Անասնաբուժու-թյան մասին»
ՀՀ օրենքի 16-րդ հոդվածի 1-ին մասի 2-րդ կետ

 

1.3.

Ձկների բուժման նպատակով կիրառվում են անհրաժեշտ անասնաբուժական դեղամիջոցներ և անասնաբուժական միջոցներ՝ պահպանելով դրանց օգտագործման պահանջները:

     

3

ակնա-
դիտական և փաստա-թղթային զննում

«Անասնաբուժու-թյան մասին»
ՀՀ օրենքի 16-րդ հոդվածի 1-ին մասի 7-րդ կետ

 

1.4.

Ձկների վարակիչ հիվանդությունների կանխարգելման ու վերացման միջոցառումների իրականացման ժամանակ օգտագործվել են ՀՀ տարածքում պետական գրանցում ստացած անասնաբուժական դեղամիջոցներ:

     

3

փաստա-թղթային զննում

«Անասնա-բուժության
մասին»
ՀՀ օրենքի 28-րդ հոդվածի 2-րդ մաս

 

2.

ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ ԱՆՁՆԱԿԱՆ ՀԻԳԻԵՆԱՆ

             

2.1.

Սննդի հետ անմիջականորեն շփվող անձնակազմը ենթարկվել է նախնական ու պարբերական բժշկական զննությունների և ունի սանիտարական գրքույկ:

     

3

փաստա-թղթային զննում

ՀՀ կառավարու-թյան 2003 թ. մարտի 27-ի
N 347-Ն որոշման N 1 հավելվածի
21-րդ կետ, N 2 հավելվածի 1-ին կետ,
ՀՀ կառավարու-թյան 2011 թ. հունվարի 20-ի
N 34-Ն որոշման հավելվածի 55-րդ կետ

 

 

1.

«Այո»՝ առկա է, համապատասխանում է, բավարարում է
(«Այո»` նշվում է հարցում ներառված պահանջների կեսի և կեսից ավելիի դրական պատասխանի դեպքում, որը չի կշռավորվում)

V

   

2.

«Ոչ»՝ ոչ, առկա չէ, չի համապատասխանում, չի բավարարում
(«Ոչ»` նշվում է հարցում ներառված պահանջների` մինչև կեսի դրական պատասխանի դեպքում, որը կշռավորվում է)

 

V

 

3.

«Չ/Պ»՝ չի պահանջվում, չի վերաբերում

   

V

 

(հավելվածը լրաց. 25.05.17 N 576-Ն)