Համարը 
N 194-Ն
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Հրաման
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀԳՏ 2017.07.17/22(591) Հոդ.234
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
Կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահ
Ընդունման ամսաթիվը 
27.06.2017
Ստորագրող մարմինը 
Կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահ
Ստորագրման ամսաթիվը 
27.06.2017
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
01.01.2018
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 

Կապեր այլ փաստաթղթերի հետ

ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆՆ ԱՌԸՆԹԵՐ ՊԵՏԱԿԱՆ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ԿՈՄԻՏԵԻ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՀՐԱՄԱՆԸ ՀՍԿԻՉ ԳՆՄԱՆ (ԳՆՈՒՄՆԵՐԻ) ԱՐԴՅՈՒՆՔՈՒՄ ՎԱՃԱՌՎԱԾ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ՀԵՏ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԱԿՏԻ ՁԵՎԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

«Գրանցված է»

ՀՀ արդարադատության

նախարարության կողմից

4 հուլիսի 2017 թ.

Պետական գրանցման թիվ 12417260

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

 

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆՆ ԱՌԸՆԹԵՐ ՊԵՏԱԿԱՆ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ԿՈՄԻՏԵ
ՆԱԽԱԳԱՀ

 

27 հունիսի 2017 թ.

N 194-Ն

 

Հ Ր Ա Մ Ա Ն

 

ՀՍԿԻՉ ԳՆՄԱՆ (ԳՆՈՒՄՆԵՐԻ) ԱՐԴՅՈՒՆՔՈՒՄ ՎԱՃԱՌՎԱԾ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ՀԵՏ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԱԿՏԻ ՁԵՎԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Հիմք ընդունելով Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքի 345-րդ հոդվածի 10-րդ մասը`

 

Հրամայում եմ`

 

1. Սահմանել հսկիչ գնման (գնումների) արդյունքում վաճառված ապրանքների հետ ընդունման ակտի ձևը` համաձայն հավելվածի:

2. Սույն հրամանն ուժի մեջ է մտնում 2018 թվականի հունվարի 1-ից:

 

Վ. Հարությունյան

 

 

Հավելված

ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական

եկամուտների կոմիտեի նախագահի

2017 թ. հունիսի 27-ի

N 194-Ն հրամանի

 

Ձև

 

Ներմուծեք նկարագրությունը_11338

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆՆ ԱՌԸՆԹԵՐ ՊԵՏԱԿԱՆ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ԿՈՄԻՏԵ

 

ԱԿՏ N______

 

ՀՍԿԻՉ ԳՆՄԱՆ (ԳՆՈՒՄՆԵՐԻ) ԱՐԴՅՈՒՆՔՈՒՄ ՎԱՃԱՌՎԱԾ  ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ՀԵՏ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ

 

____ ___________ 20___թ.

______________

(կազմման վայրը)

       

_______________________________________________________
(հսկիչ գնում կատարողի անձնական կոդը, պաշտոնը, անունը, ազգանունը)

       

_______________________________________________________
(հսկիչ գնում կատարողի անձնական կոդը, պաշտոնը, անունը, ազգանունը)

       

______________________________________________________
(հսկիչ գնում կատարողի անձնական կոդը, պաշտոնը, անունը, ազգանունը)

Համաձայն`

Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի ____ _________ 20___թ. N_____ հանձնարարագրի ____________________________ հարկային տեսչություն-վարչության պետի ____ _________ 20___թ. N____________ հանձնարարագրի

 

_________________________________

               

(հարկ վճարողի անվանումը)

(հարկ վճարողի հաշվառման համարը)

մոտ ________________________________________________________________________________

(հսկիչ գնման (գնումների) իրականացման վայրը)

 

իրականացրած հսկիչ գնման (գնումների) արդյունքում Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքով սահմանված կարգով ու ժամկետներում կազմվեց սույն ակտը երկու օրինակից.

1. Հսկիչ գնում իրականացրած պաշտոնատար անձանց կողմից վերադարձվեցին հարկ վճարողի անունից ապրանքներ վաճառող և (կամ) դրամական հաշվարկ կատարող աշխատողին հսկիչ գնմամբ (գնումներով) ձեռք բերված և հետ ընդունման ենթակա ապրանքը (ապրանքները)`

 

Հ/Հ

Հսկիչ գնման ամսաթիվը, ամիսը, տարեթիվը

Վերադարձվող ապրանքի անվանումը

Չափման 
միավորը

Քանակը

Միավորի գինը
(դրամ)

Գումարը (դրամ)

             
             
             
             
             
             
             
             
              

Ընդամենը

 

2. Հարկ վճարողի անունից ապրանքներ վաճառող և (կամ) դրամական հաշվարկ կատարողը ընդունեց հետ ընդունման ենթակա ապրանքները և վերադարձրեց կատարված գործարքի (գործարքների) փաստացի պայմաններով ստացված գումարը` անկախ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով հաշվարկային փաստաթուղթ դուրս գրելու հանգամանքից կամ հաշվարկային փաստաթղթում նշված գումարից`

____________________________________________________________________________

(գումարը թվերով և տառերով)

 

3. Հսկիչ գնման ժամանակ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով հաշվարկային փաստաթուղթ դուրս գրված լինելու դեպքում

____________________________________________________________________________________________

(փաստաթղթի հերթական համարը և դուրս գրման ամսաթիվը)

 

հաշվարկային փաստաթղթի վրա հսկիչ գնում իրականացրած պաշտոնատար անձի կողմից կատարվեց «Վերադարձ» նշումը, լրացվեց ամսաթիվը, ամիսն ու տարեթիվը և ստորագրվեց:

4. Անկախ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով հաշվարկային փաստաթուղթ դուրս գրելու հանգամանքից` հետ ընդունման ոչ ենթակա ապրանքների մասով տնտեսավարող սուբյեկտի անունից ապրանքներ վաճառող և (կամ) դրամական հաշվարկ կատարող աշխատողի կողմից հսկիչ գնմամբ (գնումներով) ձեռք բերված ապրանքների համար գործարքի փաստացի պայմաններով դուրս գրվեց Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված հաշվարկային փաստաթուղթ`

___________________________________________________________________________:

(փաստաթղթի հերթական համարը և դուրս գրման ամսաթիվը)

 

Հսկիչ գնում (գնումներ) կատարած պաշտոնատար անձինք`

 

__________________________________________________________________________

(պաշտոնը, անունը, ազգանունը, ստորագրությունը)

 

__________________________________________________________________________

(պաշտոնը, անունը, ազգանունը, ստորագրությունը)

 

__________________________________________________________________________

(պաշտոնը, անունը, ազգանունը, ստորագրությունը)

 

Հարկ վճարողի անունից ապրանքներ վաճառող, ծառայություններ մատուցող և (կամ) դրամական հաշվարկ կատարող աշխատողներ`

 

___________________________________________________________________________

(պաշտոնը, անունը, ազգանունը, ստորագրությունը)

 

___________________________________________________________________________

(պաշտոնը, անունը, ազգանունը, ստորագրությունը)

 

 Ստացա ակտի մեկ օրինակը

_____________________________________________________
(պաշտոնատար անձի պաշտոնը, անունը, ազգանունը, ստորագրությունը)

   
 Չունեմ առարկություններ

_____________________________________________________
(պաշտոնատար անձի պաշտոնը, անունը, ազգանունը, ստորագրությունը)

   
 Ունեմ առարկություններ

_____________________________________________________
(պաշտոնատար անձի պաշտոնը, անունը, ազգանունը, ստորագրությունը)

   

 Առարկությունները կցվում են (առդիր _________ էջ)

 

____ __________ 20 թ.

 

Կից ներկայացվող տեղեկություններ և փաստաթղթեր՝

 

1.…………………………………………………………………………………………………............................................

 (կցվում է տեղեկություններ հսկիչ գնման ժամանակ դուրս գրված հաշվարկային փաստաթղթի համարի և դուրս գրման ամսաթվի վերաբերյալ)

 
2……………………………………………………………………………………………………...........................................

(կցվում է հսկիչ գնման ժամանակ կազմված փաստաթղթերը (բացատրություն, տեղեկանք և այլն))