Համարը 
N 802-Ն
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Որոշում
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀՊՏ 2017.07.26/47(1322) Հոդ.734
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
ՀՀ կառավարություն
Ընդունման ամսաթիվը 
06.07.2017
Ստորագրող մարմինը 
ՀՀ վարչապետ
Ստորագրման ամսաթիվը 
14.07.2017
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
01.01.2018
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 

Կապեր այլ փաստաթղթերի հետ
Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄԸ ԱՌԱՆՁԻՆ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ, ԱՅԴ ԹՎՈՒՄ` ՕԳՏԱԿԱՐ ՀԱՆԱԾՈՆԵՐԻ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ԱՐՏԱԴՐԱՏԵՍԱԿՆԵՐԻ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ, ՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԾԱՎԱԼՆԵՐԻ, ԻՐԱՑՄԱՆ ՓԱՍՏԱՑԻ ԳՆԵՐԻ (ԱՅԴ ԹՎՈՒՄ` ՄԻՋԻՆ) ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՄԱՐՄԻՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ ԿԱՐԳԸ ԵՎ ԱՅԴ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ՑԱՆԿԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

 

6 հուլիսի 2017 թվականի N 802-Ն

 

ԱՌԱՆՁԻՆ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ, ԱՅԴ ԹՎՈՒՄ` ՕԳՏԱԿԱՐ ՀԱՆԱԾՈՆԵՐԻ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ԱՐՏԱԴՐԱՏԵՍԱԿՆԵՐԻ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ, ՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԾԱՎԱԼՆԵՐԻ, ԻՐԱՑՄԱՆ ՓԱՍՏԱՑԻ ԳՆԵՐԻ (ԱՅԴ ԹՎՈՒՄ` ՄԻՋԻՆ) ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՄԱՐՄԻՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ ԿԱՐԳԸ ԵՎ ԱՅԴ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ՑԱՆԿԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Հիմք ընդունելով Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքի 350-րդ հոդվածի 1-ին մասի 3-րդ կետը և 351-րդ հոդվածի 5-րդ մասի 1-ին կետի «բ» ենթակետը` Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.

1. Սահմանել`

1) հարկ վճարողների կողմից առանձին ապրանքների, այդ թվում` օգտակար հանածոների և դրանց արտադրատեսակների արտադրության և շրջանառության ֆիզիկական ծավալների, իրացման փաստացի գների (այդ թվում` միջին) վերաբերյալ հաշվետվությունները հարկային մարմին ներկայացնելու կարգը` համաձայն N 1 հավելվածի.

2) այն ապրանքների ցանկը, որոնց արտադրության, շրջանառության ֆիզիկական ծավալների և գների (այդ թվում` միջին) վերաբերյալ հարկ վճարողները հաշվետվություններ են ներկայացնում հարկային մարմին` համաձայն N 2 հավելվածի.

3) այն օգտակար հանածոների և դրանց արտադրատեսակների ցանկը, որոնց արդյունահանման, շրջանառության ֆիզիկական ծավալների և գների (այդ թվում` միջին) վերաբերյալ հարկ վճարողները հաշվետվություններ են ներկայացնում հարկային մարմին` համաձայն N 3 հավելվածի:

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում 2018 թվականի հունվարի 1-ից:

 

Հայաստանի Հանրապետության
վա
րչապետ

Կ. Կարապետյան

 

2017 թ. հուլիսի 14

Երևան

 

 

Հավելված N 1
ՀՀ կառավարության 2017 թվականի
հուլիսի 6-ի N 802-Ն որոշման

 

Կ Ա Ր Գ

 

ՀԱՐԿ ՎՃԱՐՈՂՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ԱՌԱՆՁԻՆ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ, ԱՅԴ ԹՎՈՒՄ` ՕԳՏԱԿԱՐ ՀԱՆԱԾՈՆԵՐԻ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ԱՐՏԱԴՐԱՏԵՍԱԿՆԵՐԻ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԾԱՎԱԼՆԵՐԻ, ԻՐԱՑՄԱՆ ՓԱՍՏԱՑԻ ԳՆԵՐԻ (ԱՅԴ ԹՎՈՒՄ` ՄԻՋԻՆ) ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՄԱՐՄԻՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ

 

1. Սույն կարգով կարգավորվում են առանձին ապրանքների, այդ թվում` օգտակար հանածոների և դրանց արտադրատեսակների արտադրության և շրջանառության ֆիզիկական ծավալների, իրացման փաստացի գների (այդ թվում` միջին) վերաբերյալ հաշվետվությունները (այսուհետ՝ հաշվետվություններ) հարկային մարմին ներկայացնելու հետ կապված հարաբերությունները:

2. Սույն կարգի դրույթները տարածվում են սույն որոշմամբ սահմանված՝ NN 2 և 3 հավելվածների ցանկերում (այսուհետ` ցանկեր) ներառված ապրանքները, այդ թվում՝ օգտակար հանածոները և դրանց արտադրատեսակները, արտադրողների և ներմուծող-իրացնողների վրա:

3. Սույն կարգում կիրառվող հասկացություններն ունեն Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքով տրված սահմանումների իմաստն ու նշանակությունը:

4. Սույն կարգի իմաստով առանձին ապրանքներ, այդ թվում՝ օգտակար հանածոներ և դրանց արտադրատեսակներ արտադրող և ներմուծող-իրացնող են համարվում Հայաստանի Հանրապետությունում գրանցված (հաշվառված) հարկ վճարողները, որոնք արտադրում կամ ներմուծում-իրացնում են ցանկերում ներառված ապրանքները, այդ թվում՝ օգտակար հանածոները և դրանց արտադրատեսակները:

5. Յուրաքանչյուր հաշվետու ժամանակաշրջանի համար սույն կարգի 2-րդ կետում նշված հարկ վճարողները հաշվետվություններն իրենց հաշվառման վայրի հարկային մարմին են ներկայացնում մինչև այդ ժամանակաշրջանին հաջորդող ամսվա 20-ը ներառյալ` համաձայն ձևի:

6. NN 2 և 3 հավելվածների ցանկերում ներառված ապրանքատեսակները ներմուծելուց հետո բացառապես ներմուծողի ներտնտեսական կարիքների կամ այլ գործունեության տեսակների կամ արտադրության համար օգտագործվելու դեպքում ներմուծողն այդ ապրանքատեսակների մասով հարկային մարմին հաշվետվություններ չի ներկայացնում, եթե արդյունքում ստեղծված նոր արտադրատեսակը ներառված չէ NN 2 և 3 հավելվածների ցանկերում:

7. Հարկ վճարողները հաշվետվությունները ներկայացնելուց հետո Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքով սահմանված կարգով կարող են ներկայացնել ճշտված հաշվետվություններ:

8. Սույն կարգի իմաստով հաշվետու ժամանակաշրջան է համարվում ցանկերում ներառված յուրաքանչյուր արտադրատեսակի (օգտակար հանածոյի) և ապրանքատեսակի համար նշված ժամանակահատվածը (ամիսը կամ եռամսյակը):

 

Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար

Վ. Ստեփանյան

 

Ձև

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ, ԱՅԴ ԹՎՈՒՄ՝ ՕԳՏԱԿԱՐ ՀԱՆԱԾՈՆԵՐԻ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ԱՐՏԱԴՐԱՏԵՍԱԿՆԵՐԻ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԾԱՎԱԼՆԵՐԻ ՈՒ ԳՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

Փաստաթղթի հերթական համարը

N_____________________

(լրացվում է հարկային մարմնի կողմից)

Հաշվետվություն* (20__թ.______________ ամիսը կամ ________եռամսյակը) [1]

 

Հարկ վճարողի հաշվառման համարը (ՀՎՀՀ-ն)

[2]

               

Կազմակերպության անվանումը

[3]

 

Անհատ ձեռնարկատիրոջ անունը, ազգանունը

[4]

 

Գտնվելու (բնակության) վայրը

[5]

 

Հեռախոսահամարը

[6]

 

[1] տողում նշվում է հաշվետու տարվա այն հաշվետու ժամանակաշրջանը (ամիսը կամ եռամսյակը), որի համար ներկայացվում է հաշվետվությունը: Ճշտված հաշվետվություն ներկայացնելու դեպքում աջ սյունակում կատարվում է նաև «X» նշագրումը.

[2] տողում նշվում է հարկ վճարողի հաշվառման համարը (ՀՎՀՀ-ն).

[3] տողում նշվում է կազմակերպության անվանումը.

[4] տողում նշվում է անհատ ձեռնարկատիրոջ անունը և ազգանունը.

[5] և [6] տողերում նշվում են կազմակերպության գտնվելու վայրը և աշխատանքային հեռախոսահամարը, անհատ ձեռնարկատիրոջ բնակության վայրը և աշխատանքային (տան) հեռախոսահամարը.

Արտա-դրա-տեսակի կամ ապրան-քա-տեսակի անվա-նումը

Արտա-դրա-տեսակի
ԱԴԳՏ-ի ծած-կագիրը

Ապրան-քատե-սակի ԱՏԳ ԱԱ-ի ծածկա-գիրը

Չափի միա-վորը

Մնացորդը` հաշվետու ժամանա-կաշրջանի սկզբին

Արտա-դրված քա-նակը

Ներ-մուծված քա-նակը

Իրաց-ված քա-նակը

Կորուստ-ները

Օգտա-գործ-ված է սեփա-կան արտա-դրու-թյու-նում

Մնա-ցորդը` հաշ-վետու ժամա-նակա-շրջանի վերջում

Իրաց-ման շրջանա-ռությունը (ներառ-յալ ավե-լացված արժեքի հարկը և ակցի-զային հարկը)

Միա-վորի միջին գինը (ներառ-յալ ավե-լացված արժեքի հարկը և ակցի-զային հարկը)

[7]

[8]

[9]

[10]

[11]

[12]

[13]

[14]

[15]

[16]

[17]

[18]

[19]

                         
                         
                         
                         

Ցանկերում ներառված արտադրատեսակների (այդ թվում` օգտակար հանածոների) արտադրության (այդ թվում` արդյունահանման) մասով հաշվետվությունը լրացվում է ըստ արտադրանքի դասակարգումն ըստ գործունեության տեսակների Հայաստանի Հանրապետության դասակարգչի (ԱԴԳՏ), իսկ ներմուծված ապրանքատեսակների մասով` ըստ Արտաքին տնտեսական գործունեության ապրանքային անվանացանկի (ԱՏԳ ԱԱ).

[7] սյունակում լրացվում են համապատասխանաբար արտադրված արտադրատեսակների (արդյունահանված օգտակար հանածոների) և ներմուծված ապրանքատեսակների անվանումները, որոնցից յուրաքանչյուրը լրացվում է առանձին տողում.

[8] սյունակում լրացվում է ցանկերում նշված արտադրատեսակի (օգտակար հանածոյի) ԱԴԳՏ-ի ծածկագիրը.

[9] սյունակում լրացվում է ցանկերում նշված ապրանքատեսակի ԱՏԳ ԱԱ-ի ծածկագիրը.

[10] սյունակում լրացվում է ցանկերում նշված համապատասխան չափի միավորը.

[11] սյունակում լրացվում է արտադրատեսակի (օգտակար հանածոյի) կամ ապրանքատեսակի մնացորդը` հաշվետու ժամանակաշրջանի սկզբին` համապատասխան չափի միավորով.

[12] սյունակում լրացվում է հաշվետու ժամանակաշրջանում արտադրված (արդյունահանված) արտադրատեսակի (օգտակար հանածոյի) քանակը` համապատասխան չափի միավորով.

[13] սյունակում լրացվում է հաշվետու ժամանակաշրջանում ներմուծված ապրանքատեսակի քանակը` համապատասխան չափի միավորով.

[14] սյունակում լրացվում է հաշվետու ժամանակաշրջանում իրացված արտադրատեսակի (օգտակար հանածոյի) քանակը` համապատասխան չափի միավորով կամ իրացված ապրանքատեսակի քանակը` համապատասխան չափի միավորով.

[15] սյունակում լրացվում են հաշվետու ժամանակաշրջանում տեղի ունեցած պատահական, բնական կամ այլ փաստացի կորուստների լրիվ քանակները` (անկախ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ այդ կորուստների համար սահմանված չափերը գերազանցելու հանգամանքից) համապատասխան չափի միավորով.

[16] սյունակում լրացվում է հաշվետու ժամանակաշրջանում սեփական արտադրությունում օգտագործված (այդ թվում` նաև անհատույց տրամադրված) արտադրատեսակի (օգտակար հանածոյի) կամ ապրանքատեսակի քանակը` համապատասխան չափի միավորով.

[17] սյունակում լրացվում է արտադրատեսակի (օգտակար հանածոյի) կամ ապրանքատեսակի մնացորդը` հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջում` համապատասխան չափի միավորով.

[18] սյունակում լրացվում է հաշվետու ժամանակաշրջանում համապատասխան արտադրատեսակի (օգտակար հանածոյի) կամ ապրանքատեսակի իրացման շրջանառությունը` դրամով (ներառյալ ավելացված արժեքի հարկը և ակցիզային հարկը).

[19] սյունակում լրացվում է համապատասխան արտադրատեսակի (օգտակար հանածոյի) կամ ապրանքատեսակի միջին գինը` դրամով (ներառյալ ավելացված արժեքի հարկը և ակցիզային հարկը): Ցանկերում նշված յուրաքանչյուր ծածկագրին դասվող մեկից ավելի ենթակարգերի կամ ենթադասերի արտադրատեսակների (օգտակար հանածոյի) կամ ապրանքատեսակների համար առանձին հաշվարկված միջին գները միջինացվում են ցանկերում նշված յուրաքանչյուր ծածկագրի համար:

 

Տնօրեն (անհատ ձեռնարկատեր)

_________________

(ստորագրությունը)

_________________

(անունը, ազգանունը)  

     
Գլխավոր հաշվապահ

_________________

(ստորագրությունը)

_________________

(անունը, ազգանունը)

 

Հավելված N 2
ՀՀ կառավարության 2017 թվականի
հուլիսի 6-ի N 802-Ն որոշման

 

Ց Ա Ն Կ

 

ԱՅՆ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ, ՈՐՈՆՑ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ, ՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԾԱՎԱԼՆԵՐԻ ԵՎ ԳՆԵՐԻ (ԱՅԴ ԹՎՈՒՄ` ՄԻՋԻՆ) ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՀԱՐԿ ՎՃԱՐՈՂՆԵՐԸ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆՈՒՄ ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՄԱՐՄԻՆ

 

ԱԴԳՏ-ի ծածկա-գիրը

Արտադրատեսակի
անվանումը

ԱՏԳ ԱԱ-ի ծածկագիրը

Ապրանքատեսակի անվանումը

Չափի միա-վորը

Ներկայացվող հաշվե-տվության պարբերա-կանու-
թյունը (հաշվետու ժամանակա-շրջանը)

1

2

3

4

5

6

10.13.14

երշիկեղեն և համանման մսամթերք` մսից, ենթամթերքից կամ կենդանիների արյունից

1601

երշիկներ և մսից, մսային ենթամթերքից կամ արյունից պատրաստված համանման մթերք

կգ

եռամսյակային

10.12.10

միս` ընտանի թռչունների` թարմ կամ պաղեցրած

0207

ընտանի թռչունների միս և ենթասննդամթերք` դասակարգված 0105 ապրանքային դիրքում

կգ

եռամսյակային

10.12.20

միս` ընտանի թռչունների` սառեցրած

10.12.40

ենթամթերք` ընտանի թռչունների, սննդային

10.51.11

կաթ` հեղուկ, մշակված

0401

կաթ և սերուցք, չխտացրած և շաքար կամ այլ քաղցրացնող նյութեր չավելացրած

կգ

եռամսյակային

10.51.12

կաթ և կաթնասեր`
6%-ից ավելի յուղայնությամբ, ոչ խտացրած, ոչ քաղցրացրած

10.51.21

կաթ` չոր, յուղազերծված

0402

խտացրած կաթ և սերուցք, կաթի փոշի, շաքար կամ քաղցրացնող այլ նյութեր ավելացրած

կգ

եռամսյակային

10.51.22

կաթ` չոր, անարատ

10.51.51

կաթ և կաթնասեր` խտացրած կամ խտացրած շաքարի կամ այլ քաղցրացնող նյութերի հավելումներով, ոչ պինդ ձևերով

10.51.52

մածուն և խմորման ենթարկված կամ թթվեցված կաթի կամ կաթնասերի այլ տեսակներ

0403

թան, կտրված կաթ և կաթնասեր, յոգուրտ, կեֆիր և այլ խմորման ենթարկված կամ թթվեցրած կաթ ու կաթնասեր

կգ

եռամսյակային

10.51.54

կաթնաշաքար և կաթնաշաքարային օշարակ

10.51.55

շիճուկ

0404

կաթնային շիճուկ

կգ

եռամսյակային

10.51.30

կարագ և կաթնային մածիկներ

0405

կարագ

կգ

եռամսյակային

10.51.40

պանիր և կաթնաշոռ

0406

պանիր, կաթնաշոռ

կգ

եռամսյակային

10.52.10

պաղպաղակ և ուտելի սառույց

2105 00

պաղպաղակ

կգ

եռամսյակային

01.47.21

հավի ձու` կճեպով, թարմ

0407

թռչնի ձու` կճեպով

հատ

եռամսյակային

01.47.22

ձու` կճեպով, այլ ընտանի թռչունների, թարմ

01.47.23

ձու` թխսամեքենաների համար

10.83.11

սուրճ` առանց կոֆեինի կամ բոված

0901

սուրճ, սուրճի թեփ, սուրճի փոխարինիչներ` ցանկացած համամասնությամբ սուրճի պարունակությամբ

կգ

եռամսյակային

10.83.13

թեյ` կանաչ (խմորման չենթարկված), թեյ` սև (խմորման ենթարկված) և թեյ` մասնակի խմորման ենթարկված, 3 կիլոգրամից ոչ ավելի փաթեթվածքով

0902

թեյ

կգ

եռամսյակային

10.83.12

սուրճի փոխարինիչներ. սուրճի կամ դրա փոխարինիչների լուծամզուքներ, բնահյութեր (էսենցիա) և խտանյութեր. սուրճի ունդերի կեղև և կճեպ

2101

սուրճի, թեյի և մատեի խտահյութ, լուծվող սուրճ

կգ

եռամսյակային

10.83.14

թեյի լուծամզուքներ, բնահյութեր (էսենցիա) և խտանյութեր. թեյի կամ մատեի հիման վրա այլ մթերք

01.11.11

ցորեն` կարծր

1001

ցորեն և մեսլին

կգ

եռամսյակային

01.11.12

ցորեն` բացի կարծր ցորենից

10.61.21

ալյուր` ցորենի և աշորայի

1101 00

ալյուր` ցորենի կամ ցորենաաշորային

կգ

եռամսյակային

10.89.15

լուծամզուքներ և հյութեր` բուսական, պեպտինանյութեր, սոսինձներ և թանձրացուցիչներ` բուսական

1302

բուսական հյութ և խտահյութ

լ

եռամսյակային

10.73.11

մակարոնեղեն և համանման ալյուրե արտադրատեսակներ

1902

մակարոնեղեն

կգ

եռամսյակային

10.71.11

հացաբուլկեղեն` թարմ (ոչ երկարատև պահման)

1905

հաց, խմորեղեն, հրուշակեղեն, թխվածք, վաֆլի և այլ հացաբուլկեղեն

կգ

եռամսյակային

10.71.12

տորթեր, հրուշակներ (պիրոժնիներ), ալյուրե թարմ (ոչ երկարատև պահման) այլ հրուշակեղեն

10.72.11

հացիկներ` խռթխռթան, պաքսիմատներ, չորահաց և համանման բոված հացամթերք

10.72.12

թխվածքաբլիթ, մեղրաբլիթ և համանման արտադրատեսակներ. քաղցրաբլիթ. վաֆլի և վաֆլե թերթեր

10.72.19

այլ հացաբուլկեղեն` չոր կամ երկարատև պահման

10.39.17

այլ բանջարեղեն (բացի կարտոֆիլից)` պահածոյացված առանց քացախի կամ քացախաթթվի` բացի բանջարեղենի պատրաստի կերակրատեսակներից

2002

լոլիկի մածուկ

կգ

եռամսյակային

10.32.11

տոմատի հյութ

2009

մրգահյութեր և բանջարեղենի հյութեր

լ

եռամսյակային

10.32.12

նարինջի հյութ

10.32.13

թուրինջի հյութ

10.32.14

արքայանարինջի հյութ

10.32.15

խաղողի հյութ

10.32.16

խնձորի հյութ

10.32.17

մրգահյութերի և բանջարահյութերի խառնուրդներ

10.32.19

այլ մրգահյութեր և բանջարահյութեր

11.07.11

հանքային ջրեր և չքաղցրացրած, չբուրավետացված գազավորված խմիչքներ

2201

ջրեր, բնական կամ արհեստական հանքային ջուր և ըմպելիք (առանց շաքարի)

լ

եռամսյակային

11.07.19

ոչ ալկոհոլային այլ խմիչքներ

2202

հանքային ջուր և ըմպելիք (շաքարով)

լ

եռամսյակային

11.05.10

գարեջուր` բացի գարեջրի արտադրության թափոններից

2203 00

գարեջուր

լ

ամսական

11.03.10

խմորման ենթարկված այլ խմիչքներ (խնձորագինի, տանձի գինի, մեղրագինի), ալկոհոլ պարունակող խմիչքների խառնուրդներ

2206
(բացառությամբ 2206 00 390,
2206 00 590, 2206 00 890)

խմորման ենթարկված այլ ըմպելիքներ (խնձորի սիդր, պերրու (տանձի սիդր), մեղրաըմպելիք)` բացառությամբ պտղային, հատապտղային գինիների և գինենյութի

լ

ամսական

11.02.11

գինի` խաղողի, փրփրուն

2204

խաղողի գինի, շամպայն

լ

ամսական

11.02.12

գինի` խաղողի, բացի փրփրուն գինուց. խաղողի քաղցրահյութ

11.04.10

վերմուտ և այլ բուրավետացված խաղողի գինիներ

2205

վերմուտ և խաղողի այլ գինիներ, որոնք պարունակում են բուսական և արոմատիկ էքստրակտներ

լ

ամսական

2206 00 390, 2206 00 590,
2206 00 890

պտղային, հատապտղային, մրգային և այլ գինիներ

լ

ամսական

20.14.74

չբնափոխված էթիլային սպիրտ` 80 զանգ.%-ից ոչ պակաս սպիրտի պարունակությամբ

2207

էթիլային սպիրտ` չբնափոխված, սպիրտի 80%-ից ոչ պակաս խտությամբ, էթիլային և այլ սպիրտներ, բնափոխված` ցանկացած խտությամբ

լ

ամսական

20.14.75

էթիլային սպիրտ և այլ բնափոխված սպիրտներ` ցանկացած խտությամբ

2208` բացառությամբ 2208 60, 2208 20 120

էթիլային սպիրտ` չբնափոխված, սպիրտի 80%-ից պակաս խտությամբ ըմպելիքներ, լիկյորներ և ալկոհոլային այլ խմիչքներ

լ

ամսական

11.01.10

ալկոհոլային խմիչքներ` թորած

2208 60

օղի

լ

ամսական

2208 20 120

կոնյակ

լ

ամսական

12.00.11

սիգարետներ, սիգարներ, ծխագլանակներ և համանման արտադրատեսակներ` ծխախոտից կամ դրա փոխարինիչներից

2402

սիգարետ և սիգար

հատ

ամսական

2403

ծխախոտի արդյունաբերական փոխարինիչներ

կգ

ամսական

08.93.10

աղ և նատրիումի քլորիդ, մաքուր. ծովի ջուր

2501 00

աղ, նատրիումի քլորիդ, ծովի ջուր

կգ

եռամսյակային

10.84.30

աղ` սեղանի (կերակրի)

10.41.21

սոյայի յուղ` չզտած

1507

սոյայի յուղ և դրա զտամասերը` չզտած կամ զտած, առանց փոփոխելու քիմիական բաղադրությունը

լիտր

եռամսյակային

10.41.23

ձիթապտղի յուղ` չզտած

1509

ձիթապտղի ձեթ

լիտր

եռամսյակային

10.41.24

արևածաղկի յուղ` չզտած

1512

արևածաղկի, բամբակի ձեթ

լիտր

եռամսյակային

10.41.25

բամբակի յուղ` չզտած

19.2

նավթամթերք

2709 00

հում նավթ և նավթամթերք

տոննա

ամսական

19.2

նավթամթերք

2710` բացառությամբ 2710 20

նավթ և նավթամթերք (բենզին, մազութ, նավթ, դիզելային վառելիք, յուղ)

տոննա

ամսական

2710 20

դիզելային վառելիք

տոննա

ամսական

2711 12

հեղուկ գազ (պրոպան)

կգ

ամսական

2711 13

բնական գազ (բութան)

մ3

ամսական

22.11.11

նոր ռետինե դողեր և դողածածկաններ` մարդատար ավտոմեքենաների համար

4011

օդաճնշական ռետինե անվադողեր, նոր

հատ

եռամսյակային

22.11.12

նոր ռետինե դողեր և դողածածկաններ` մոտոցիկլների կամ հեծանիվների համար

22.11.13

նոր ռետինե դողեր և դողածածկաններ` ավտոբուսների, բեռնատար մեքենաների կամ ավիացիայում օգտագործելու համար

22.11.14

նոր ռետինե դողեր և դողածածկաններ` գյուղատնտեսական մեքենաների համար. այլ նոր ռետինե օդաճնշական դողեր և դողածածկաններ

27.20.11

առաջնային տարրեր և առաջնային տարրերի մարտկոցներ

8506

սկզբնական տարրեր և սկզբնական մարտկոցներ

հատ

եռամսյակային

27.20.12

առաջնային տարրերի և առաջնային տարրերի մարտկոցների մասեր

23.11.11

թերթապակի` ձուլած, գլոցած, ձգած կամ փչած, բայց այլ եղանակով չմշակված

7003

ապակի` ձուլած և գլանված, թերթերով կամ պրոֆիլավորած, կլանող

մ2

եռամսյակային

7004

ապակի՝ ձգված և փչված, թերթերով, գլանով, անդրադարձնող կամ չանդրադարձնող շերտով, բայց չմշակված որևէ այլ եղանակով

17.12.12

թուղթ և ստվարաթուղթ` ձեռքի կաղապարման

4802

թուղթ և ստվարաթուղթ` ոչ կավճապատ, թուղթ և ստվարաթուղթ` ձեռքով կաղապարված

կգ

եռամսյակային

17.12.13

թուղթ և ստվարաթուղթ` օգտագործվող որպես հիմք լուսազգայուն, ջերմազգայուն, էլեկտրազգայուն թղթի համար. թուղթ-հիմք` պատճենաթղթի համար. թուղթ-հիմք` պատի պաստառների համար

17.12.14

այլ թուղթ և ստվարաթուղթ` գծագրական նպատակների համար

17.12.73

թուղթ և ստվարաթուղթ` կավճած ճենակավով կամ այլ ոչ օրգանական նյութերով` գրելու, տպագրական, գծանկարչական և այլ նպատակների համար

4810

թուղթ և ստվարաթուղթ` կավճապատ

կգ

եռամսյակային

17.12.74

ամրաթուղթ կավճած ճենակավով կամ այլ ոչ օրգանական նյութերով (բացի գրելու, տպագրական, գծանկարչական նպատակների համար օգտագործվող ամրաթղթից)

17.12.75

ամրաստվարաթուղթ` կավճած ճենակավով կամ այլ ոչ օրգանական նյութերով (բացի գրելու, տպագրական, գծանկարչական նպատակների համար օգտագործվող ամրաստվարաթղթից)

27.40.11

լամպեր` հերմետիկ, նեղ ուղղորդված լույսի

8539

լամպեր` շիկացման էլ., կամ գազալիցքավորման, ուլտրամանուշակագույն կամ ինֆրակարմիր, աղեղային լամպեր

հատ

եռամսյակային

27.40.12

հալոգենային շիկացման լամպեր` վոլֆրամաթելով, բացի անդրամանուշակագույն և ենթակարմիր ճառագայթման լամպերից

27.40.13

լամպեր` շիկացման, 200 Վտ-ից ոչ ավելի հզորությամբ, 100 Վ-ից ավելի լարման` չներառված ուրիշ խմբավորումներում

27.40.14

այլ շիկացման լամպեր` չներառված ուրիշ խմբավորումներում

27.40.15

լամպեր` պարպումային. լամպեր անդրամանուշակագույն և ենթակարմիր ճառագայթման. աղեղալամպեր

 

Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար

Վ. Ստեփանյան

 

Հավելված N 3
ՀՀ կառավարության 2017 թվականի
հուլիսի 6-ի N 802-Ն որոշման

 

Ց Ա Ն Կ

 

ԱՅՆ ՕԳՏԱԿԱՐ ՀԱՆԱԾՈՆԵՐԻ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ԱՐՏԱԴՐԱՏԵՍԱԿՆԵՐԻ, ՈՐՈՆՑ ԱՐԴՅՈՒՆԱՀԱՆՄԱՆ ՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԾԱՎԱԼՆԵՐԻ ԵՎ ԳՆԵՐԻ (ԱՅԴ ԹՎՈՒՄ՝ ՄԻՋԻՆ) ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՀԱՐԿ ՎՃԱՐՈՂՆԵՐԸ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆՈՒՄ ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՄԱՐՄԻՆ

 

ԱԴԳՏ-ի ծածկա-գիրը

Արտադրատեսակի
անվանումը

ԱՏԳ ԱԱ-ի ծածկագիրը

Ապրանքատեսակի անվանումը

Չափի միավորը

Ներկայացվող հաշվետվության պարբերականությունը (հաշվետու ժամանակաշրջանը)

1

2

3

4

5

6

08.11.11

մարմար և այլ կրաքարային գեղազարդային ու շինարարական քարեր

2515

մարմար, տուֆ, կրաքար, տրավերտին

մ3

եռամսյակային

23.70.12

այլ գեղազարդ կամ շինարարական մշակված քար և դրանից շինվածքներ. այլ արհեստական ներկած հատիկներ և փոշի` բնական քարից. շինվածքներ` շեղջաքարացված թերթաքարից

23.70.11

մարմար, տրավերտին, լսնակուճ (ալեբաստր) մշակված և դրանցից շինվածքներ (բացի չորսվակասալերից, եզրաքարերից, սալերից, սալիկներից, խորանարդներից և համանման շինվածքներից). արհեստական ներկած հատիկներ, փշրանք և փոշի` մարմարից, տրավերտինից, լսնակուճից

08.11.12

գրանիտ, ավազաքար և այլ գեղազարդային ու շինարարական քարեր

2516

գրանիտ, բազալտ, ծիրանաքար, ավազաքար

մ3

եռամսյակային

08.11.20

կրաքար և գիպս

2520

գիպս, ալեբաստր

մ3

եռամսյակային

08.11.30

կավիճ և չկալցինացված դոլոմիտ

2509

կավիճ

մ3

եռամսյակային

23.52.30

դոլոմիտ` կալցինացված կամ շեղջաքարացված

2518

դոլոմիտ

մ3

եռամսյակային

մ3

եռամսյակային

08.11.40

թերթաքարեր

6803

թերթաքար` բնական մշակված

մ3

եռամսյակային

08.12.11

ավազ` բնական

2505

բնական ավազ (բոլոր տեսակի)

մ3

եռամսյակային

08.12.12

ճալաքար, կոպիճ, քարի հատիկներ, փշրանք և փոշի

08.12.13

խարամի և համանման արդյունաբերական թափոնների խառնուրդներ` ճալաքարի, կոպիճի, խճի հավելույթով կամ առանց հավելույթի, շինարարական նպատակներով օգտագործելու համար

08.12.21

ճենակավ և այլ ճենակավային կավեր

2507

սպիտակ ճենակավ (կաոլին)

մ3

եռամսյակային

08.12.22

այլ կավեր, անդալուզիտ, կիանիտ և սիլիմանիտ, մուլիտ, հրակավային կամ դինասային հողեր

2508

կավ, բենտոնիտ, կիանիտ, անդալուզիտ

մ3

եռամսյակային

23.51.11

ցեմենտի կլինկեր (թրծած բովախառնուրդ)

2523

պորտլանդցեմենտ, կավահողային ցեմենտ, խարամային ցեմենտ, սուպերսուլֆատային ցեմենտ և համանման հիդրավլիկ ցեմենտներ` չներկած կամ ներկած, պատրաստի կամ թրծած բովախառնուրդի ձևով

տոննա

եռամսյակային

23.51.12

պորտլանդցեմենտ, արզնահողային, խարամային և համանման հիդրավլիկական ցեմենտ

տոննա

եռամսյակային

23.52.10

կիր` չմարած, կիր` մարած և կիր` հիդրավլիկական

2522

չհանգած և հանգած կիր

մ3

եռամսյակային

23.52.20

գիպս և գաջ

2520

գիպս, ալեբաստր

տոննա

եռամսյակային

08.99.22

տեխնիկական ալմաստներ անմշակ, սղոցած կամ կոպիտ մշակված. պեմզա. զմռնիտ, կորունդ, նռնաքար և բնական այլ հղկանյութեր

2513

նաժդակ, չեչաքար, բնական նռնաքար և այլ հղկանյութ

մ3

եռամսյակային

07.10.10

երկաթի հանքաքարեր

2601

երկաթի հանքաքարեր և խտահանքեր` ներառյալ թրծած երկաթաքարը

տոննա

եռամսյակային

07.29.11

պղնձի հանքաքարեր և խտանյութեր

2603

պղնձի հանքաքար, խտանյութ

տոննա

եռամսյակային

07.29.12

նիկելի հանքաքարեր և խտանյութեր

2604

նիկելի հանքաքարեր և խտահանքեր

տոննա

եռամսյակային

07.29.13

ալյումինի հանքաքարեր և խտանյութեր

2606

ալյումինի հանքաքարեր և խտահանքեր

տոննա

եռամսյակային

07.29.14

թանկարժեք մետաղների հանքաքարեր և խտանյութեր

2616

թանկարժեք մետաղի հանքաքար, խտանյութ

տոննա

եռամսյակային

07.29.15

կապարի, ցինկի, անագի հանքաքարեր և խտանյութեր

2607

կապարի հանքաքար, խտանյութ

տոննա

եռամսյակային

2608

ցինկի հանքաքար, խտանյութ

տոննա

եռամսյակային

2609

անագի հանքաքար, խտանյութ

տոննա

եռամսյակային

07.29.19

հանքաքարեր և խտանյութեր` այլ գունավոր մետաղների, չներառված ուրիշ խմբավորումներում

2605

կոբալտի հանքաքար, խտանյութեր

տոննա

եռամսյակային

2610

քրոմի հանքաքար, խտանյութ

տոննա

եռամսյակային

2611

վոլֆրամի հանքաքարեր և խտահանքեր

տոննա

եռամսյակային

2613

մոլիբդենի հանքաքար, խտանյութ

տոննա

եռամսյակային

2614

տիտանի հանքաքար, խտանյութ

տոննա

եռամսյակային

2615,2617

այլ հանքաքար, խտանյութ

տոննա

եռամսյակային

24.41.10

արծաթ` չմշակված, կիսամշակված կամ փոշու տեսքով

7106

արծաթ` անմշակ կամ կիսամշակ, փոշի

տոննա

եռամսյակային

24.41.20

ոսկի` չմշակված, կիսամշակված կամ փոշու տեսքով

7108

ոսկի` անմշակ կամ կիսամշակ, փոշի

տոննա

եռամսյակային

24.41.30

պլատին` չմշակված, կիսամշակված կամ փոշու տեսքով

7110

պլատին` անմշակ կամ կիսամշակ, փոշի

տոննա

եռամսյակային

24.41.40

ոչ թանկարժեք մետաղներ կամ ոսկեզօծ արծաթ` չմշակված կամ կիսամշակված

7109

ոսկեջրած արծաթ

տոննա

եռամսյակային

24.41.50

ոչ թանկարժեք արծաթազօծ մետաղներ` պլատինի պատվածքով ոսկի, արծաթ և ոչ թանկարժեք մետաղներ, չմշակված կամ կիսամշակված

7107

մետաղներ` ոչ թանկարժեք, երեսապատված արծաթով, կիսամշակված

տոննա

եռամսյակային

7111

ոչ թանկարժեք մետաղներ, արծաթ կամ ոսկի` պլատինով երեսապատված, կիսամշակված

տոննա

եռամսյակային

24.42.11

ալյումին` չմշակված

7601

ալյումին` չմշակված

տոննա

եռամսյակային

24.42.12

ալյումինի օքսիդ` բացի արհեստական կորունդից

2818

արհեստական կորունդ, ալյումինի օքսիդ և հիդրօքսիդ

տոննա

եռամսյակային

24.43.11

կապար` չմշակված

7801

կապար` չմշակված

տոննա

եռամսյակային

24.43.12

ցինկ` չմշակված

7901

ցինկ` չմշակված

տոննա

եռամսյակային

24.43.13

անագ` չմշակված

8001

անագ` չմշակված

տոննա

եռամսյակային

24.44.11

պղնձի շտայն, պղինձ` ցեմենտայնացման

7401

պղինձ` չմշակված, պղնձի շտայն, պղինձ` ցեմենտայնացնող

տոննա

եռամսյակային

24.44.12

պղինձ` չզտված. պղնձե անոդներ էլեկտրոլիտային զտման համար

7402

պղինձ` չզտված, պղնձե անոդ` էլ. զտման համար

տոննա

եռամսյակային

24.44.13

պղինձ` զտած և պղնձի համահալվածքներ, չմշակված. լիգատուրներ` պղնձի հիմքով

7403

պղինձ` զտված և չմշակված ձուլվածք (արույր, բրոնզ և այլն)

տոննա

եռամսյակային

7405

լիգատուրներ` պղնձի հիմքի վրա

տոննա

եռամսյակային

23.99.12

ասֆալտից կամ համանման նյութերից արտադրատեսակներ

6807

ասֆալտից արտադրանք կամ համանման նյութերից (օրինակ, նավթային բիտումից կամ քարածխային կուպրից)

տոննա

եռամսյակային

23.99.13

բիտումային խառնուրդներ` բնական և արհեստական քարի ու բիտումի, բնական ասֆալտի կամ որպես կապակցանյութ օգտագործվող այլ նյութերի հիման վրա

տոննա

եռամսյակային

19.20.42

կոքս` նավթային, հանքաձյութ` նավթային (բիտում) և նավթամշակման այլ թափոններ

2713

նավթավերամշակումից ստացված մնացուկ (կոքս, բիտում)

տոննա

եռամսյակային

 

Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար

Վ. Ստեփանյան