Համարը 
N 228-Ն
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Հրաման
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀԳՏ 2017.08.01/23(592) Հոդ.258
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
Կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահ
Ընդունման ամսաթիվը 
19.07.2017
Ստորագրող մարմինը 
Կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահ
Ստորագրման ամսաթիվը 
19.07.2017
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
01.01.2018
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 


ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆՆ ԱՌԸՆԹԵՐ ՊԵՏԱԿԱՆ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ԿՈՄԻՏԵԻ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՀՐԱՄԱՆԸ ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՄԱՐՄՆԻ ԿՈՂՄԻՑ ՎԵՐԱՀՍԿՎՈՂ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ԳԾՈՎ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՏԵՂԵԿԱՆՔԻ ՁԵՎԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

«Գրանցված է»

ՀՀ արդարադատության

նախարարության կողմից

24 հուլիսի 2017 թ.

Պետական գրանցման թիվ 12417283

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

 

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆՆ ԱՌԸՆԹԵՐ ՊԵՏԱԿԱՆ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ԿՈՄԻՏԵ
ՆԱԽԱԳԱՀ

 

19 հուլիսի 2017 թ.

ք. Երևան

N 228-Ն

 

Հ Ր Ա Մ Ա Ն

 

ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՄԱՐՄՆԻ ԿՈՂՄԻՑ ՎԵՐԱՀՍԿՎՈՂ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ԳԾՈՎ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՏԵՂԵԿԱՆՔԻ ՁԵՎԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Հիմք ընդունելով Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2016 թվականի մարտի 10-ի N 224-Ն որոշման 2-րդ կետի 1-ին ենթակետով հաստատված՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեի կանոնադրության 18-րդ կետի 4-րդ ենթակետը, Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքի 297-րդ հոդվածի 3-րդ մասի կիրառումն ապահովելու նպատակով՝

 

ՀՐԱՄԱՅՈՒՄ ԵՄ`

 

1. Սահմանել հարկային մարմնի կողմից վերահսկվող եկամուտների գծով պարտավորությունների վերաբերյալ տեղեկանքի ձևը` համաձայն հավելվածի:

2. Սույն հրամանն ուժի մեջ է մտնում 2018 թվականի հունվարի 1-ից:

 

Վ. Հարությունյան

 

 

Հավելված

Հայաստանի Հանրապետության
կառավարությանն առընթեր
պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի
2017 թ. հուլիսի 19-ի

N 228-Ն հրամանի

 

Ձև

 

Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Ն Ք

 

Տրվում է, առ այն, որ հարկային մարմնի տեղեկատվական բազայում առկա տվյալների համաձայն՝ «__»_____________ 20__ թվականի դրությամբ __________________________________________________

 

 (հարկ վճարողի անվանումը, ՀՎՀՀ-ն)

հարկային մարմնի կողմից վերահսկվող եկամուտների գծով (այդ թվում` հարկային մարմնի համակարգի զարգացման ֆոնդի միջոցների գծով) պետական բյուջեի հանդեպ պարտավորությունները կազմում են`

Հարկատեսակ

Պարտավորության չափը

1

2

ԱԱՀ

 

Շահութահարկ

 

Եկամտային հարկ

 

Ակցիզային հարկ

 

Շրջանառության հարկ

 

Արտոնագրային հարկ

 

Բնապահպանական հարկ

 

Ոչ ռեզիդենտի շահութահարկ

 

Սոցիալական վճար

 

Պետական տուրք

 

Բնօգտագործման վճար

 

Այլ հարկային եկամուտներ

 

Ընդամենը

 

Տեղեկանքը ներկայացվում է պետական ռեգիստրի գործակալություն:

 

ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ հարկ վճարողների
սպասարկման վարչության պետ`
_______________  _________________
 

(ստորագրությունը)

(անունը, ազգանունը)

     
 «___» _____________ 20    թ.    

 

Սույն տեղեկանքը տրվում է տեղեկանքի տրամադրման օրվա դրությամբ հարկային մարմնի տեղեկատվական բազայում առկա տվյալների հիման վրա, որը կարող է փոփոխվել հսկողական միջոցառումների արդյունքում կամ հարկ վճարողի գործունեության վերաբերյալ նոր տվյալներ առաջ գալու պարագայում: