Համարը 
N 243-Ն
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Հրաման
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀԳՏ 2017.08.15/24(593) Հոդ.284
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
Կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահ
Ընդունման ամսաթիվը 
27.07.2017
Ստորագրող մարմինը 
Կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահ
Ստորագրման ամսաթիվը 
27.07.2017
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
01.01.2018
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 


ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆՆ ԱՌԸՆԹԵՐ ՊԵՏԱԿԱՆ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ԿՈՄԻՏԵԻ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՀՐԱՄԱՆԸ ՀԱՐԿ ՎՃԱՐՈՂԻՆ (ՀԱՐԿԱՅԻՆ ԳՈՐԾԱԿԱԼԻՆ) ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՄԱՐՄՆՈՒՄ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ԼԻԱԶՈՐԱԳՐԻ ՁԵՎԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

«Գրանցված է»

ՀՀ արդարադատության

նախարարության կողմից

3 օգոստոսի 2017 թ.

Պետական գրանցման թիվ 12417323

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

 

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆՆ ԱՌԸՆԹԵՐ ՊԵՏԱԿԱՆ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ԿՈՄԻՏԵ

ՆԱԽԱԳԱՀ

 

27 հուլիսի 2017 թ.

N 243-Ն

 

Հ Ր Ա Մ Ա Ն

 

ՀԱՐԿ ՎՃԱՐՈՂԻՆ (ՀԱՐԿԱՅԻՆ ԳՈՐԾԱԿԱԼԻՆ) ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՄԱՐՄՆՈՒՄ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ԼԻԱԶՈՐԱԳՐԻ ՁԵՎԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Հիմք ընդունելով Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքի 28-րդ հոդվածի 1-ին մասը և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2016 թվականի մարտի 10-ի թիվ 224-Ն որոշման 2-րդ կետի 1-ին ենթակետով հաստատված Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեի կանոնադրության 18-րդ կետի 4-րդ ենթակետը.

 

Հրամայում եմ՝

 

1. Սահմանել հարկ վճարողին (հարկային գործակալին) հարկային մարմնում ներկայացնելու լիազորագրի ձևը` համաձայն հավելվածի:

2. Սույն հրամանն ուժի մեջ է մտնում 2018 թվականի հունվարի 1-ից:

 

Վ. Հարությունյան

 

 

Հավելված
ՀՀ կառավարությանն առընթեր
պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի
2017 թվականի հուլիսի 27-ի N 243-Ն հրամանի

 

Ձև

 

Լ Ի Ա Զ Ո Ր Ա Գ Ի Ր

 

ՀԱՐԿ ՎՃԱՐՈՂԻՆ (ՀԱՐԿԱՅԻՆ ԳՈՐԾԱԿԱԼԻՆ) ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՄԱՐՄՆՈՒՄ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ

 

 «____»________________ 20_____ թ.
(նշել լիազորագրի տրման ամսաթիվը)

 

  _______________________________________
(նշել լիազորագրի տրման վայրը)

Ես`

________________________________-ի
(կազմակերպության անվանումը)

_________________________________-ս,

(պաշտոնը, անուն, ազգանուն)

կամ

Ես`

________________________________________-ս
(անհատ ձեռնարկատիրոջ անունը, ազգանունը, հայրանունը)

oooooooo

(հարկ վճարողի հաշվառման համարը` ՀՎՀՀ)

 

 հաշվառված

_________________________,

(նշել հաշվառման վայրը)

 _____________________________________________

(նշել անձնագրի սերիան, համարը, տրման ամսաթիվը) 

 

 սույնով լիազորում եմ ____________________________-ին

(անուն, ազգանուն)

______________________________________________, հաշվառված __________________________

 (նշել անձնագրի սերիան, համարը, տրման ամսաթիվը)

 

 (նշել հաշվառման վայրը)

 

ինձ ներկայացնել հարկային մարմնում` օժտելով իմ անունից գործողություններ իրականացնելու իրավունքով, այդ թվում`

1. ________________________________________________________________________

2. ________________________________________________________________________

3. ________________________________________________________________________

4. ________________________________________________________________________

5. ________________________________________________________________________

 

Լիազորագիրը տրված է _____________________________ ժամկետով և գործում է մինչև

(նշել ժամկետը)

 

«_____» ______________ 20 __ թ.։

  


 

 

Լիազորող`

_____________________

(ստորագրություն)

___________________________________

(անուն, ազգանուն)

 

Կ.Տ.

(առկայության դեպքում)