Համարը 
N 256-Ն
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Հրաման
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀԳՏ 2017.08.18/24(593).1 Հոդ.288.6
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
Բնապահպանության նախարար
Ընդունման ամսաթիվը 
01.08.2017
Ստորագրող մարմինը 
Նախարարի պաշտոնակատար
Ստորագրման ամսաթիվը 
01.08.2017
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
28.08.2017
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 


ՀՀ ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐԻ ՀՐԱՄԱՆԸ ՕԳՏԱԿԱՐ ՀԱՆԱԾՈՅԻ ՄՇԱԿՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՎՏԱՆԳԱՎՈՐ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԱՌԱՎԵԼԱԳՈՒՅՆ ՍԱՀՄԱՆԱՉԱՓԵՐԻ ՈՐՈՇՄԱՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

«Գրանցված է»

ՀՀ արդարադատության

նախարարության կողմից

10 օգոստոսի 2017 թ.

Պետական գրանցման թիվ 10517336

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

 

ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

 

1 օգոստոսի 2017 թ.
Երևան

N 256-Ն

 

Հ Ր Ա Մ Ա Ն

 

ՕԳՏԱԿԱՐ ՀԱՆԱԾՈՅԻ ՄՇԱԿՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՎՏԱՆԳԱՎՈՐ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԱՌԱՎԵԼԱԳՈՒՅՆ ՍԱՀՄԱՆԱՉԱՓԵՐԻ ՈՐՈՇՄԱՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Հիմք ընդունելով Հայաստանի Հանրապետության ընդերքի մասին օրենսգրքի 17-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 13-րդ կետը և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2002 թվականի օգոստոսի 8-ի N 1237-Ն որոշման 1-ին հավելվածի 12-րդ կետի «ա)» և «դ)» ենթակետերը

 

Հրամայում եմ`

 

Հաստատել օգտակար հանածոյի մշակման համար անհրաժեշտ վտանգավոր նյութերի օգտագործման առավելագույն սահմանաչափերի որոշման ընթացակարգը` համաձայն հավելվածի:

 

Նախարարի պաշտոնակատար

Է. Գրիգորյան

 

 

Հավելված
Հայաստանի Հանրապետության
բնապահպանության նախարարի
2017 թ. օգոստոսի 1-ի N 256-Ն հրամանի

 

ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳ

ՕԳՏԱԿԱՐ ՀԱՆԱԾՈՅԻ ՄՇԱԿՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՎՏԱՆԳԱՎՈՐ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԱՌԱՎԵԼԱԳՈՒՅՆ ՍԱՀՄԱՆԱՉԱՓԵՐԻ ՈՐՈՇՄԱՆ

 

1. Հանքավայրերում և հանքաքարերի վերամշակման տեղամասերում օգտագործվող վտանգավոր նյութերի պարունակությունը կազմակերպությունների աշխատանքային գոտու օդում և շրջակա միջավայրի օբյեկտներում (մթնոլորտային օդ, ջուր, հող) չպետք է գերազանցի Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված սահմանային թույլատրելի կոնցենտրացիաները:

2. Օգտակար հանածոների մշակման ժամանակ արտանետվող վտանգավոր նյութերը և դրանց հիմնական աղբյուրներն են.

1) ցինկի արտադրությունից՝ կապարը, ցինկը, պղինձը, արսենը, ծծմբային անհիդրիդը, ծծմբական թթվի, ցինկի սուլֆատի, ֆտորաջրածնի և արսենաջրածնի աերոզոլները, որոնց արտազատման աղբյուրներ են հանդիսանում ջարդման-բովախառնման, չորացման թմբուկների, թրծման և հալման, լուծազատման բաժանմունքները,

2) պղնձի արտադրությունից՝ հումքի փոշին, ֆլոտոռեագենտները, պղինձը, կապարը, արսենային անհիդրիդը, արսենաջրածինը, ծծմբային անհիդրիդը, ածխածնի օքսիդը, ցինկը, ծծմբաջրածինը, ֆտորաջրածինը, որոնց արտազատման աղբյուրներն են՝ ջարդման-բովախառնման և բովագնդիկների պատրաստման, հարստացման և ռեագենտային բաժանմունքները, բովախառնուրդի թրծման, ագլոմերացման, արտացոլիչ հալման և շտայնի կոնվերտման արտադրական տեղամասերը,

3) նիկելի արտադրությունից՝ փոշին, սիլիցիումի ազատ երկօքսիդը, նիկելի միացությունների աերոզոլները, ծծմբային անհիդրիդը, ածխածնի օքսիդը, որոնց արտազատման աղբյուրներն են՝ բովախառնման և ջարդման բաժանմունքները, պահեստները, չորացման-մամլման, ագլոմերացիոն ֆաբրիկաների և հալման (հանքաջերմային և հորանային հալում, շտայների կոնվերտում) արտադրական տեղամասերը,

4) մոլիբդենի արտադրությունից՝ հումքի փոշին, ծծմբածխածինը, ծծմբաջրածինը, պրոպիլենի օքսիդը, բութիլ սպիրտը, սկիպիդարը, քսանտոգենատի հիդրոզոլները, ծծմբային անհիդրիդը, ածխածնի օքսիդը, մոլիբդենի, պղնձի, թելուրի աերոզոլները, որոնց արտազատման աղբյուրներն են՝ ջարդման-փոխադրման, մանրացման և դասակարգման, ֆիլտրացիայի, չորացման, խտանյութերի փաթեթավորման բաժանմունքները, ֆլոտոռեագենտների, ֆլոտացման, խտացման և ֆիլտրացման, խտանյութերի չորացման արտադրական տեղամասերը,

5) երկրորդային ալյումինի արտադրությունից՝ ալյումինե համահալվածքի փոշին, յուղի աերոզոլները, ակրոլեինը, ածխածնի օքսիդը, ծծմբային անհիդրիդը, քլորաջրածինը և ֆտորաջրածինը, ֆտորաջրածնական թթուների աղերը, որոնց արտազատման աղբյուրներն են՝ բովախառնման, չորացման և հալման բաժանմունքները,

6) կապարի արտադրությունից՝ կապարը, արսենային անհիդրիդը, ծծմբային անհիդրիդը, ածխածնի օքսիդը, որոնց արտազատման աղբյուրներն են՝ ջարդման-բովախառնման և ագլոմերացման ու հալման բաժանմունքները,

7) վոլֆրամի արտադրությունից՝ հումքի, վոլֆրամի փոշին, ալկալիների, վոլֆրամի, ծծմբական թթվի աերոզոլները, ծծմբային անհիդրիդը, ածխածնի օքսիդը, վոլֆրամը, ամոնիակը, որոնց արտազատման աղբյուրներն են՝ ջարդման-մանրացման, հանքաքարի և սոդայի եռակալման, թրծման, լուծազատման, չորացման և կշռածրարման, մետաղական վոլֆրամի արտադրության բաժանմունքները,

8) երկաթի փոշու և ագլոմերատի և երկաթաքարի բովագնդիկների արտադրություններից` փոշին, ածխածնի օքսիդը, քլորաջրածինը, ֆտորաջրածինը, որոնց արտազատման աղբյուրներն են՝ աղացման-նախապատրաստման, ջերմային, բրիկետավորման, թրծման, ջարդման, սառեցման, տեսակավորման և պատրաստի արտադրանքի հանձնման, փոշեգազամաքրման սարքավորումների, օդածծիչ, ձուլման արտադրամասերի, դոմնայատակի բաժանմունքները,

9) ոսկու կորզման գործարաններից՝ սիլիցիումի երկօքսիդը, ցինկը, ցիանաջրածինը, սնդիկի գոլորշիները, թթուների գոլորշիները և աերոզոլները, ամոնիակը, արսենաջրածինը, ծծմբային անհիդրիդը, ծծմբաջրածինը, ծծմբածխածինը, որոնց արտազատման աղբյուրներն են՝ ջարդման-փոխադրման, նստեցման, ոսկու կորզման սորբցիոն և տիղմային տեխնոլոգիաների, ոսկու կորզման ամալգամացման տեխնոլոգիայի բաժանմունքները, վերականգնման և էլեկտրոլիզի, ծարիրային, արսենային, սուլֆիդային հանքաքարերի խառնման, թանձրացման և գրավիտացիոն հարստացման, ֆլոտացման արտադրական տեղամասերը:

3. Օգտակար հանածոյի մշակման համար անհրաժեշտ վտանգավոր նյութերի օգտագործման առավելագույն սահմանաչափերը որոշվում են՝ հաշվի առնելով, որ.

1) դրանց քանակները ջրային ռեսուրսներ թափվող կեղտաջրերում չպետք է գերազանցեն օգտակար հանածո մշակող անձին տրամադրված ջրօգտագործման թույլտվության մեջ նշված սահմանային թույլատրելի արտահոսքի նորմաները,

2) մթնոլորտ արտանետվող վնասակար նյութերը ցրումից հետո գետնամերձ շերտում ստեղծված կոնցենտրացիաները, գումարվելով տվյալ նյութերի ֆոնային կոնցենտրացիաների հետ, չպետք է գերազանցեն օգտակար հանածո մշակող անձին տրամադրված սահմանային թույլատրելի արտանետումների չափաքանակները,

3) մշակման տեղամասերի հողում քիմիական նյութերի քանակությունները չպետք է գերազանցեն Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2006 թվականի օգոստոսի 24-ի Ν 1277-Ն որոշմամբ սահմանված սահմանային թույլատրելի կոնցենտրացիաները: