Համարը 
N 1232-Ն
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Որոշում
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀՊՏ 2017.10.18/62(1337) Հոդ.983
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
ՀՀ կառավարություն
Ընդունման ամսաթիվը 
05.10.2017
Ստորագրող մարմինը 
ՀՀ վարչապետ
Ստորագրման ամսաթիվը 
11.10.2017
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
01.01.2018
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 

Կապեր այլ փաստաթղթերի հետ

ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄԸ ՈՐՈՇ ԱՊՐԱՆՔԱՏԵՍԱԿՆԵՐԻ` ԱՎԵԼԱՑՎԱԾ ԱՐԺԵՔԻ ՀԱՐԿՈՎ ՀԱՐԿՄԱՆ ԲԱԶԱՅԻ ԵՎ ՇԱՀՈՒԹԱՀԱՐԿՈՎ ՀԱՐԿՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ԴՐԱՆՑ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄԻՑ ՍՏԱՑՎՈՂ ԵԿԱՄՏԻ ՈՐՈՇՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՃՇԳՐՏՎՈՂ ՏՎՅԱԼՆԵՐԸ, ԱՅԴ ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ՃՇԳՐՏՄԱՆ ԱՌԱՎԵԼԱԳՈՒՅՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ԱՊՐԱՆՔԻ ՄԻԱՎՈՐԻ ՀԱՇՎԱՐԿԱՅԻՆ ԳՆԻ ՈՐՈՇՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

5 հոկտեմբերի 2017 թվականի N 1232-Ն

ՈՐՈՇ ԱՊՐԱՆՔԱՏԵՍԱԿՆԵՐԻ` ԱՎԵԼԱՑՎԱԾ ԱՐԺԵՔԻ ՀԱՐԿՈՎ ՀԱՐԿՄԱՆ ԲԱԶԱՅԻ ԵՎ ՇԱՀՈՒԹԱՀԱՐԿՈՎ ՀԱՐԿՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ԴՐԱՆՑ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄԻՑ ՍՏԱՑՎՈՂ ԵԿԱՄՏԻ ՈՐՈՇՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՃՇԳՐՏՎՈՂ ՏՎՅԱԼՆԵՐԸ, ԱՅԴ ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ՃՇԳՐՏՄԱՆ ԱՌԱՎԵԼԱԳՈՒՅՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ԱՊՐԱՆՔԻ ՄԻԱՎՈՐԻ ՀԱՇՎԱՐԿԱՅԻՆ ԳՆԻ ՈՐՈՇՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքի 62-րդ հոդվածի 17-րդ մասին և 109-րդ հոդվածի 5-րդ մասին համապատասխան` Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.

1. Սահմանել որոշ ապրանքատեսակների` ավելացված արժեքի հարկով հարկման բազայի և շահութահարկով հարկման նպատակով դրանց մատակարարումից ստացվող եկամտի որոշման նպատակով ճշգրտվող տվյալները, այդ տվյալների ճշգրտման առավելագույն սահմանները և ապրանքի միավորի հաշվարկային գնի որոշման կարգը` համաձայն հավելվածի:

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում 2018 թվականի հունվարի 1-ից։

 

Հայաստանի Հանրապետության
վարչապետ

Կ. Կարապետյան


2017 թ. հոկտեմբերի 11
Երևան

 

Հավելված 

ՀՀ կառավարության 2017 թվականի

հոկտեմբերի 5-ի N 1232-Ն որոշման

 

ՈՐՈՇ ԱՊՐԱՆՔԱՏԵՍԱԿՆԵՐԻ` ԱՎԵԼԱՑՎԱԾ ԱՐԺԵՔԻ ՀԱՐԿՈՎ ՀԱՐԿՄԱՆ ԲԱԶԱՅԻ ԵՎ ՇԱՀՈՒԹԱՀԱՐԿՈՎ ՀԱՐԿՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ԴՐԱՆՑ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄԻՑ ՍՏԱՑՎՈՂ ԵԿԱՄՏԻ ՈՐՈՇՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՃՇԳՐՏՎՈՂ ՏՎՅԱԼՆԵՐԸ, ԱՅԴ ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ՃՇԳՐՏՄԱՆ ԱՌԱՎԵԼԱԳՈՒՅՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ԱՊՐԱՆՔԻ ՄԻԱՎՈՐԻ ՀԱՇՎԱՐԿԱՅԻՆ ԳՆԻ ՈՐՈՇՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

 

1. Սույն հավելվածը կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքի 62-րդ հոդվածի 17-րդ մասով և 109-րդ հոդվածի 5-րդ մասով սահմանված դեպքերում և սահմանում է սույն հավելվածի 2-րդ կետում նշված ապրանքատեսակների (այսուհետ` ապրանքատեսակներ) հաշվարկային գնի որոշման նպատակով հիմք ընդունվող աղբյուրը (օտարերկրյա բորսա, հանդես, կայք կամ այլ աղբյուր), հաշվարկային գնի որոշման պարբերականությունը, ավելացված արժեքի հարկով (այսուհետ` ԱԱՀ) հարկման բազան և շահութահարկով հարկման նպատակով դրանց մատակարարումից ստացվող եկամուտը (այսուհետ` եկամուտ) որոշելու նպատակով ճշգրտվող տվյալները (ապրանքի վերջնական քանակ, որակական հատկանիշներ), ապրանքի դիմաց հատուցման ենթակա գումարը, վերջնահաշվարկի արդյունքներով որոշված քանակից մատակարարման պահին որոշված քանակի շեղման առավելագույն սահմանները և ճշգրտման առավելագույն սահմանները խախտելու դեպքում ԱԱՀ-ով հարկման բազայի և եկամտի հաշվարկման կարգը:

2. Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքի 62-րդ հոդվածի 17-րդ մասով և 109-րդ հոդվածի 5-րդ մասով նախատեսված դեպքերում ԱԱՀ-ով հարկման բազան և եկամուտը որոշվում է հետևյալ ապրանքատեսակների նկատմամբ.

 

Ապրանքատեսակի անվանումը

Ապրանքատեսակի ծածկագիրը` ըստ արտաքին տնտեսական գործունեության ապրանքային անվանացանկի

Երկաթային հանքաքար, խտանյութ

2601

Պղնձային հանքաքար, խտանյութ

2603

Չռաֆինացված պղինձ, պղնձի անոդներ` էլեկտրոլիտիկ ռաֆինացման համար

7402

Կապարային հանքաքար, խտանյութ

2607

Ցինկային հանքաքար, խտանյութ

2608

Քրոմային հանքաքար, խտանյութ

2610

Վոլֆրամային հանքաքար, խտանյութ

2611

Մոլիբդենային հանքաքար, խտանյութ

2613

Տանտալի, նիոբիումի, վանադիումի կամ ցիրկոնիումի հանքաքար և խտանյութ

2615

Թանկարժեք մետաղների հանքաքար, խտանյութ

2616

Երկաթի համաձուլվածքներ (ֆերոհամաձուլվածքներ)

7202

Մետաղների օքսիդներ

 

Ամոնիումի պերրենատ

2841 90 850

Ռենիում

8112 99 300

Սույն հավելվածը կիրառվում է սույն կետում նշված ապրանքատեսակների նկատմամբ, եթե տվյալ ապրանքատեսակը պայմանագրի առարկա է, և դրա մատակարարման պայմանագրով նախատեսված գնատեսակի մեծությունների մասին տվյալներ են հրապարակվում օտարերկրյա բորսայի, հանդեսի, կայքի կամ այլ աղբյուրի կողմից:

3. Սույն հավելվածի իմաստով`

1) մատակարարված հանքաքարի, մետաղի (մետաղի օքսիդի) խտանյութի, ձուլվածքի (այսուհետ` ապրանք) վերջնական քանակ է համարվում մատակարարի և գնորդի միջև կնքված` ապրանքի մատակարարման պայմանագրին (այսուհետ` պայմանագիր) համապատասխան կատարվող վերջնահաշվարկի (այսուհետ` վերջնահաշվարկ) արդյունքով որոշված` ապրանքի վերջնական կշիռը.

2) ապրանքի որակական հատկանիշ է համարվում մատակարարված ապրանքում տվյալ մետաղի կամ մետաղի օքսիդի (այսուհետ` մետաղ) պարունակությունը` արտահայտված տոկոսով կամ մեկ տոննայում (հանքաքարի կամ խտանյութի դեպքում` վերահաշվարկված չոր կշռով) դրա կշռով:

4. ԱԱՀ-ով հարկման բազան և եկամուտը որոշելու նպատակով մատակարարված ապրանքում որպես տվյալ մետաղի կշռի միավորի բազային գին ընդունվում է Մետաղների լոնդոնյան բորսայում (Լոնդոն Մեթալ Էքսչենջ («London Metal Exchange» (LME), կայքի հասցեն` http://www.lme.co.uk/), Նյու Յորքի առևտրային բորսայում (Նյու Յորք Մերքենթայլ Էքսչենջ («New York Mercantile Exchange» (Nymex), կայքի հասցեն` http://www.nymex.com/) կամ Տոկիոյի ապրանքային բորսայում (Տոկիո Քըմոդիթի Էքսչենջ «Tokyo Commodity Exchange» (Tocom), կայքի հասցեն` http://www.tocom.or.jp/) արձանագրված` սույն հավելվածի 5-րդ կետին համապատասխան որոշվող գինը: Բացի նշված կայքերում արտացոլվող տվյալներից` որպես նշված բորսաների պաշտոնական գների աղբյուր կարող են ծառայել «Լոնդոն Մեթալ Բյուլեթին» («London Metal Bulletin») և «Փլեթս Մեթալս Վիկ» («Platts Metals Week» (կայքի հասցեն` http://www.platts.com/Metals/) հանդեսներում հրապարակված գները: Բազային գնի որոշման նպատակով հիմք է ընդունվում նշված բորսաներից այն բորսայի գինը, որը նշված է ապրանքի պայմանագրում, իսկ պայմանագրով այլ բորսայի գնի կիրառում նախատեսված լինելու դեպքում`

1) ապրանքը եվրոպական (այդ թվում` Ռուսաստանի Դաշնություն) և աֆրիկյան երկրներ մատակարարվելու դեպքում` Մետաղների լոնդոնյան բորսայի գինը.

2) ապրանքն ասիական երկրներ և Ավստրալիա մատակարարվելու դեպքում` Տոկիոյի ապրանքային բորսայի գինը.

3) Հյուսիսային կամ Հարավային Ամերիկայի երկրներ մատակարարվելու դեպքում` Նյու Յորքի բորսայի գինը:

5. ԱԱՀ-ով հարկման բազան կամ եկամուտը որոշելու համար մատակարարված ապրանքում որպես տվյալ մետաղի կշռի միավորի բազային գին հիմք է ընդունվում համապատասխան բորսայում արձանագրված այն գնատեսակը, որը նախատեսված է պայմանագրով: Ընդ որում, որպես այդպիսի գին ընդունվում է այն գինը, որը սույն հավելվածի 4-րդ կետում նշված համապատասխան աղբյուրի կողմից հրապարակվել է որպես տվյալ բորսայում բորսայական շաբաթվա ընթացքում արձանագրված միջին գին: Նշված գինը կիրառվում է հրապարակմանը հաջորդող օրվանից` մինչև համապատասխան աղբյուրի կողմից նոր գների հրապարակման օրը (ներառյալ) ընկած ժամանակահատվածում իրականացված մատակարարումների նկատմամբ:

6. Եթե կնքված պայմանագրի համաձայն ապրանքում առկա մետաղի գինը որոշվում է՝ կիրառելով պայմանագրով արձանագրված գինը, ապա ԱԱՀ-ով հարկման բազայի կամ եկամտի որոշման նպատակով որպես մետաղի բազային գին ընդունվում է պայմանագրով սահմանված գինը: Այն դեպքերում, երբ ապրանքում առկա մետաղի գինը, ըստ պայմանագրի, որոշվում է պայմանագրով սահմանվող ժամանակաշրջանի համար որոշված գինը պայմանագրով նախատեսված կարգով վերահաշվարկելու միջոցով, հարկման բազայի որոշման նպատակով որպես պայմանագրով սահմանվող ժամանակաշրջանի գին ընդունվում է սույն հավելվածի 5-րդ և 8-րդ կետերին համապատասխան որոշված գինը:

7. ԱԱՀ-ով հարկման բազան կամ եկամուտը որոշվում է ապրանքում առկա յուրաքանչյուր մետաղի համար առանձին, եթե ապրանքում առանձին մետաղի առկայության համար պայմանագրով նախատեսված է առանձին վճարում: Ապրանքի մատակարարման պահին որոշված` որևէ մետաղի որակական հատկանիշից վերջնահաշվարկով համապատասխան ցուցանիշի` սույն հավելվածի 12-րդ կետին համապատասխան որոշվող շեղում արձանագրվելու դեպքում ԱԱՀ-ով հարկման բազան կամ եկամուտը վերահաշվարկվում է միայն տվյալ մետաղի մասով:

8. Ապրանքի մատակարարման պահին ԱԱՀ-ով հարկման բազան կամ եկամուտը որոշելու նպատակով`

1) մատակարարվող ապրանքում տվյալ մետաղի ֆիզիկական ծավալը (կշիռը) ճշգրտվում է դրա զտման հետ կապված` պայմանագրով նախատեսված նվազեցման (տեխնոլոգիական կորստի) չափով.

2) որոշվում են մատակարարված ապրանքում մետաղների կշռի միավորի հաշվարկային գները: Այդ հաշվարկային գները հաշվարկվում են սույն հավելվածի 5-րդ կետում նշված բազային գներից պայմանագրով նախատեսված նվազեցումներ (այդ թվում` տոկոսով կամ բացարձակ մեծություններով արտահայտված զեղչեր, մշակման և (կամ) վերամշակման համար վճարներ) կատարելով: Մատակարարված ապրանքի հիմնական (առավել մեծ տեսակարար կշիռ ունեցող) բաղադրիչի գինը պայմանագրով սահմանված չափով նվազեցվում է նաև մատակարարված ապրանքում առկա` դրա վերամշակման ընթացքում տեխնոլոգիական բարդություններ առաջացնող քիմիական տարրերի (այսուհետ` տուգանային տարրեր) համար` ելնելով դրանց մատակարարման պահին հայտնի քանակություններից: Հանքաքարի կամ մետաղի խտանյութի խոնավության առավելագույն չափի գերազանցման համար մատակարարված ապրանքի գների պայմանագրով նախատեսված ճշգրտումներ չեն կատարվում:

9. ԱԱՀ-ով հարկման բազան կամ եկամուտը որոշելու նպատակով ապրանքի մատակարարման պահին որոշված քանակին և որակական հատկանիշներին վերաբերող տվյալները վերջնական են՝ բացառությամբ սույն հավելվածի 10-րդ և 11-րդ կետերում նշված չափերի գերազանցման դեպքերի, և վերջնահաշվարկի արդյունքներին համապատասխան ենթակա չեն փոփոխման: ԱԱՀ-ով հարկման բազան կամ եկամուտը ենթակա չէ փոփոխման նաև ապրանքի մատակարարման պահին արձանագրված չափից ավելի խոնավություն կամ տուգանային տարրեր արձանագրված լինելու պատճառով վերջնահաշվարկի արդյունքով մատակարարին վճարման ենթակա գումարը նվազելու դեպքերում:

10. Վերջնահաշվարկի արդյունքներով որոշված քանակից մատակարարման պահին որոշված քանակի շեղման (վերջնահաշվարկի արդյունք` հանած մատակարարման պահին որոշված քանակ) առավելագույն չափ է համարվում մատակարարման պահին որոշված քանակի (կշռի) երկու տոկոսը:

11. Մատակարարված ապրանքի վերջնահաշվարկի արդյունքներով որոշված որակական հատկանիշից, ինչպես նաև տուգանային տարրի չափից ապրանքի մատակարարման պահին որոշված համապատասխան մեծության շեղման (վերջնահաշվարկի արդյունք` հանած մատակարարման պահին որոշված մեծություն) առավելագույն չափերն են.

 

Ապրանքատեսակի անվանումը

Ապրանքի մեկ տոննայում մատակարարման պահին որոշված որակական հատկանիշից վերջնահաշվարկով համապատասխան հատկանիշի շեղման առավելագույն չափը` արտահայտված`

տոկոսային կետով

կշռով

Երկաթ

4

X

Պղինձ

4

X

Ցինկ

4

X

Կապար

4

X

Քրոմ

4

X

Վոլֆրամ

4

X

Մոլիբդեն

4

X

Տանտալ, նիոբիում, վանադիում կամ ցիրկոնիում

4

X

Մետաղի օքսիդ

4

X

Ոսկի

X

4 գրամ

Արծաթ

X

30 գրամ

Մատակարարման պայմանագրով նախատեսված տուգանային տարրեր

ապրանքի մեջ տուգանային տարրերի առկայության պայմանագրով նախատեսված առավելագույն չափեր

12. Սույն հավելվածի կիրառման առումով համարվում է, որ տեղի է ունեցել վերջնահաշվարկի արդյունքներով որոշված քանակից և (կամ) որակական հատկանիշներից ապրանքի մատակարարման պահին որոշված համապատասխան ցուցանիշի առավելագույն չափը գերազանցող չափով շեղում, եթե բացարձակ թվով այն գերազանցում է սույն հավելվածի 11-րդ կետում նշված առավելագույն չափը:

13. Սույն հավելվածի 12-րդ կետին համապատասխան շեղում արձանագրվելու դեպքերում ԱԱՀ-ով հարկման բազան կամ եկամուտը որոշվում է` հիմք ընդունելով սույն հավելվածի 8-րդ կետին համապատասխան որոշված գինը, ապրանքի վերջնահաշվարկի արդյունքում որոշված քանակն ու որակական հատկանիշները:

14. Սույն հավելվածին համապատասխան, ԱԱՀ-ով հարկման բազան կամ եկամուտը որոշելիս՝ բացառությամբ սույն հավելվածի 13-րդ կետում նշված դեպքի, հիմք են հանդիսանում`

1) ապրանքի մատակարարման պահին դուրս գրված և գնորդին տրամադրված հաշվարկային փաստաթղթում (Հայաստանի Հանրապետության տարածքում ապրանքի մատակարարման գործարք իրականացնելու դեպքում` հարկային հաշվում) արտացոլված քանակական և որակական հատկանիշները` հաշվի առած որակական հատկանիշների` սույն հավելվածի 8-րդ կետին համապատասխան կատարվող նվազեցումները.

2) սույն հավելվածի 8-րդ կետին համապատասխան որոշված` ապրանքի միավորում առկա մետաղների հաշվարկային գները:

15. Սույն հավելվածի 13-րդ կետին համապատասխան ԱԱՀ-ով հարկման բազայի կամ եկամտի որոշման համար հիմք են ընդունվում վերջնահաշվարկի փաստաթղթում (գնորդի և մատակարարի կողմից հաստատված ակտ կամ այլ փաստաթուղթ) արտացոլված քանակն ու որակական հատկանիշները` հաշվի առնելով սույն հավելվածի 8-րդ կետի 1-ին ենթակետում նշված նվազեցումները և սույն հավելվածի 8-րդ կետին համապատասխան որոշված գինը:

16. Սույն հավելվածին համապատասխան կատարվող հաշվարկները և վերահաշվարկները կատարվում են միայն ԱԱՀ-ով հարկման բազան կամ եկամուտը որոշելու համար: Բացի ԱԱՀ-ով հարկման բազայի կամ եկամտի որոշման համար սույն հավելվածին համապատասխան հիմք ընդունվող ցուցանիշներից` պայմանագրով նախատեսված կարգով մատակարարների կողմից դուրս գրված այլ հաշվարկային փաստաթղթերում արտացոլված տվյալները հիմք չեն համարվում ԱԱՀ-ով հարկման բազայի կամ եկամտի հաշվարկման կամ վերահաշվարկման համար:

17. Սույն հավելվածի 13-րդ կետին համապատասխան որոշվող ապրանքի մատակարարման դիմաց հատուցման ենթակա գումարի (առանց ԱԱՀ-ի) ավելացումը կամ պակասեցումը ներառվում է ապրանքի մատակարարման դիմաց հատուցման ենթակա վերջնական գումարը հայտնի դառնալու օրն ընդգրկող հաշվետու ժամանակաշրջանի համար հարկային մարմին ներկայացվող ԱԱՀ-ի և ակցիզային հարկի միասնական հաշվարկում` որպես ԱԱՀ-ով հարկման բազայի ավելացում կամ պակասեցում:

18. Սույն հավելվածի 13-րդ կետին համապատասխան որոշվող ապրանքի մատակարարման դիմաց եկամտի ավելացումը կամ պակասեցումը ներառվում է ապրանքի մատակարարման դիմաց եկամտի վերջնական գումարը հայտնի դառնալու օրն ընդգրկող հաշվետու ժամանակաշրջանի համար հարկային մարմին ներկայացվող շահութահարկի հաշվարկում` որպես եկամտի ավելացում կամ պակասեցում:

 

Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար

Վ. Ստեփանյան