Համարը 
N 366-Ն
Տեսակը 
Պաշտոնական Ինկորպորացիա
Տիպը 
Որոշում
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀԳՏ 2007.12.28/34.1  Հոդ.460.3
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
Կենտրոնական բանկի խորհուրդ
Ընդունման ամսաթիվը 
16.11.2007
Ստորագրող մարմինը 
Կենտրոնական բանկի նախագահ
Ստորագրման ամսաթիվը 
27.11.2007
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
07.01.2008
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 

Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԲԱՆԿԻ ԽՈՐՀՐԴԻ ՈՐՈՇՈՒՄԸ «ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՁԵՎԵՐԸ, ԴՐԱՆՑՈՒՄ ՆԵՐԱՌՎՈՂ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ, ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ ԿԱՐԳԸ ԵՎ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐԸ» ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ 3/04-Ը ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

«Գրանցված է»

ՀՀ արդարադատության

նախարարության կողմից

21 դեկտեմբերի 2007 թ.

Պետական գրանցման թիվ 05007460

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

 

ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԲԱՆԿԻ ԽՈՐՀՈՒՐԴ

 

16 նոյեմբերի 2007 թ.
ք. Երևան

N 366-Ն

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

 

«ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՁԵՎԵՐԸ, ԴՐԱՆՑՈՒՄ ՆԵՐԱՌՎՈՂ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ, ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ ԿԱՐԳԸ ԵՎ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐԸ» ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ 3/04-Ը ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Հիմք ընդունելով «Ապահովագրության և ապահովագրական գործունեության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 85-րդ հոդվածի 2-րդ մասը, «Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 2-րդ հոդվածի 3-րդ մասի, 20-րդ հոդվածի «ե», «իա» կետերը և «Իրավական ակտերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 16-րդ հոդվածը՝ Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի խորհուրդը որոշում է.

1. Հաստատել «Ապահովագրական ընկերությունների հաշվետվությունների ձևերը, դրանցում ներառվող տեղեկատվությունը, ներկայացնելու կարգը և ժամկետները» կանոնակարգ 3/04-ը՝ համաձայն Հավելվածի:

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում հրապարակմանը հաջորդող տասներորդ օրվանից: Մինչև սույն որոշման ուժի մեջ մտնելը Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գործող ապահովագրական ընկերությունները հաշվետվությունները ներկայացնում են Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի խորհրդի 2006 թվականի դեկտեմբերի 5-ի «Ապահովագրական ընկերությունների հաշվետվությունները, դրանց լրացման, ներկայացման կարգն ու ժամկետները հաստատելու մասին» թիվ 716 Ն որոշմամբ սահմանված ձևով, կարգով և ժամկետներում:

3. Սույն որոշումն ուժի մեջ մտնելու պահից ուժը կորցրած ճանաչել Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի խորհրդի 2006 թվականի դեկտեմբերի 5-ի «Ապահովագրական ընկերությունների հաշվետվությունները, դրանց լրացման, ներկայացման կարգն ու ժամկետները հաստատելու մասին» թիվ 716-Ն որոշումը:

 

Հայաստանի Հանրապետության
կենտրոնական բանկի նախագահ

Տ. Սարգսյան


2007 թ. նոյեմբերի 27
Երևան

 

 

 

Հավելված
Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի խորհրդի
2007 թվականի 16 նոյեմբերի թիվ 366-Ն որոշման

 

Կ Ա Ն Ո Ն Ա Կ Ա Ր Գ  3/04

 

ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՁԵՎԵՐԸ, ԴՐԱՆՑՈՒՄ ՆԵՐԱՌՎՈՂ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ, ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ ԿԱՐԳԸ ԵՎ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐԸ

 

Բ Ա Ժ Ի Ն  I

 

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

 

1. Սույն կանոնակարգը սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գործող ապահովագրական ընկերությունների կողմից Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկ (այսուհետև՝ Կենտրոնական բանկ) ներկայացվող հաշվետվությունների ձևերը, դրանցում ներառվող տեղեկատվությունը, ներկայացնելու կարգը և ժամկետները:

 

Բ Ա Ժ Ի Ն  II

 

ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

 

2. Սույն կանոնակարգում օգտագործված հասկացություններն ունեն հետևյալ նշանակությունը.

1) «Հաշվետու տարի»՝ հունվարի 1-ից դեկտեմբերի 31-ը ներառյալ ընկած ժամանակաշրջանը: Ապահովագրական ընկերության համար առաջին հաշվետու տարի է համարվում ապահովագրական գործունեության իրականացման լիցենզիա ստանալու օրվանից մինչև տվյալ տարվա դեկտեմբերի 31-ը ներառյալ ընկած ժամանակաշրջանը,

2) «Հաշվետու եռամսյակ»՝ օրացուցային տարվա սկզբից երեք ամիս պարբերականությամբ հաշվարկվող ժամանակաշրջան: Ապահովագրական ընկերության համար առաջին հաշվետու եռամսյակ է համարվում ապահովագրական գործունեության իրականացման լիցենզիան ստանալու օրվանից մինչև տվյալ եռամսյակի վերջն ընկած ժամանակաշրջանը,

3) «Հաշվետու ամիս»՝ օրացուցային տարվա սկզբից մեկ ամիս պարբերականությամբ հաշվարկվող ժամանակաշրջան: Ապահովագրական ընկերության համար առաջին հաշվետու ամիս է համարվում ապահովագրական գործունեության լիցենզիա ստանալու օրվանից մինչև տվյալ ամսվա վերջն ընկած ժամանակաշրջանը,

4) «Հաշվետու օր»՝ յուրաքանչյուր օր, որի ընթացքում ապահովագրական ընկերությունն իրականացրել է գործունեություն,

5) «Հաշվետու ժամանակաշրջան»՝ հաշվետու օր, հաշվետու ամիս, հաշվետու եռամսյակ կամ հաշվետու տարի:

6) «Ապահովագրության պայմանագիր»՝ ապահովագրության պայմանագիր, ապահովագրության վկայագիր (միայն այն դեպքում, երբ բացակայում է ապահովագրական ընկերության հետ կնքված ապահովագրության պայմանագիրը փոխարինող և օրենքով սահմանված բոլոր էական պահանջները պարունակող ապահովագրության վկայագիր): Ապահովագրության պայմանագրին կից և դրա անբաժանելի մասը համարվող հավելվածները համարվում են ապահովագրության պայմանագիր, եթե հավելվածները ներառում են ապահովագրության օբյեկտների, ապահովագրավճարի, ապահովագրական գումարի վերաբերյալ տեղեկատվություն,

7) «Կնքված ապահովագրության (վերաապահովագրության) պայմանագիր»՝ օրենքով սահմանված կարգով ուժի մեջ մտած ապահովագրության (վերաապահովագրության) պայմանագիր,

8) «Վճարվող», «Փոխանցվող», «Ստացվող»՝ ինչպես փաստացի վճարված, փոխանցված և ստացված գումարները, այնպես էլ վճարման, փոխանցման և ստացման ենթակա գումարները,

9) «Համախառն ապահովագրավճար»՝ ապահովագրության պայմանագրով նախատեսված ապահովագրավճարի մեծությունը, ինչպես նաև վերաապահովագրության ընդունած (ստանձնած) ռիսկերի գծով վերաապահովագրության պայմանագրով նախատեսված վերաապահովագրավճարի մեծությունը,

10) «Համախառն վերաապահովագրավճար»՝ վերաապահովագրության փոխանցած ռիսկերի գծով վերաապահովագրության պայմանագրով նախատեսված վերաապահովագրավճարի մեծությունը,

11) «Հաշվեգրված ապահովագրական հատուցում»՝ ապահովագրական ընկերության կողմից ապահովագրական հատուցումներ իրականացնելու նպատակով ճանաչված ծախսերը,

12) «Պարգևավճարներ»՝ վերաապահովագրողներից ապահովագրական ընկերությանը փոխանցվող գումարներ (կոմիսիոն վարձատրություններ),

13) «Ռեզիդենտ»՝ սուբյեկտը համարվում է ռեզիդենտ, եթե նրա տնտեսական շահերի հիմնական շրջանակը (կենտրոնը) այդ երկրի տնտեսական տարածքում է,

14) «Ոչ ռեզիդենտ»՝ սուբյեկտը համարվում է ոչ ռեզիդենտ, եթե նրա տնտեսական շահերը տվյալ երկրի տնտեսական տարածքից դուրս են,

15) «Կարգավորման ծախսեր»՝ ապահովագրության պայմանագրից բխող պահանջն ուսումնասիրելու և վճարումն իրականացնելու հետ կապված ծախսեր, այդ թվում՝ պահանջի հիմքերի քննության, վնասների գնահատման և վճարումը կատարելու ծախսեր, իրավաբանական, դատական և պահանջի կատարման հետ կապված այլ ծախսեր,

16) «Կանոնակարգ 3/02»՝ Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի խորհրդի 2007 թվականի հոկտեմբերի 2-ի թիվ 311-Ն որոշմամբ հաստատված «Ապահովագրական գործունեության հիմնական տնտեսական նորմատիվների չափը, ձևավորման և հաշվարկման կարգը, վերաապահովագրողին չարգելված համարելու չափանիշները» կանոնակարգ 3/02,

17) «Կանոնակարգ 3/03»՝ Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի խորհրդի 2007 թվականի հոկտեմբերի 2-ի թիվ 312-Ն որոշմամբ հաստատված «Տեխնիկական պահուստների տեսակները, դրանց ձևավորման կարգը» կանոնակարգ 3/03,

18) «Կանոնակարգ 3/09»` Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի խորհրդի 2008 թվականի մարտի 25-ի թիվ 73-Ն որոշմամբ ու Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարի 2008 թվականի ապրիլի 14-ի թիվ 285-Ն հրամանով հաստատված «Ապահովագրական ընկերությունների ակտիվների դասակարգման և հնարավոր կորուստների պահուստների ձևավորման և օգտագործման կարգը» կանոնակարգ 3/09-ը,

19) «Հաշվեկշռային արժեք (մնացորդ)»` ակտիվի կամ պարտավորության գծով հաշվեկշռում գրանցված գումարը, ներառյալ նրանց գծով հաշվեգրած տոկոսները, տույժերը և տուգանքները, նվազեցրած նրանց գծով ձևավորած հնարավոր կորուստների պահուստը, արժեզրկումը և կուտակված մաշվածությունը, եթե այդպիսիք կան,

20) «Համախառն հաշվեկշռային արժեք»` հաշվեկշռային արժեքը` ավելացրած տվյալ ակտիվի կամ պարտավորության գծով ձևավորած հնարավոր կորուստների պահուստը, արժեզրկումը և կուտակված մաշվածությունը, եթե այդպիսիք կան,

21) «Կանոնակարգ 3/10»՝ Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի խորհրդի 2013 թվականի ապրիլի 16-ի թիվ 103-Ն որոշմամբ հաստատված «Ապահովագրական ընկերության ներքին հսկողության համակարգին ներկայացվող նվազագույն պահանջները կանոնակարգ 3/10:

(2-րդ կետը լրաց. 29.05.12 թիվ 146-Ն, 12.08.14 թիվ 224-Ն)

3. Սույն կանոնակարգում օգտագործված այլ հասկացություններն ունեն «Ապահովագրության և ապահովագրական գործունեության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված նշանակությունը:

3.1. «Կարգավորող շուկա» և «կարգավորող շուկայի օպերատոր» հասկացություններն ունեն «Արժեթղթերի շուկայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված նշանակությունը:

(3.1-ին կետը լրաց. 06.11.12 թիվ 297-Ն)

 

Բ Ա Ժ Ի Ն  III

 

ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԲԱՆԿ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

 

4. Ապահովագրական ընկերությունները Կենտրոնական բանկ են ներկայացնում հաշվետվությունների հետևյալ ձևերը՝ սույն կետի աղյուսակում նշված պարբերականությամբ.

 

Հաշվետվության անվանումը

Հաշվե- տվության թիվը (ձևը)

Ներկայացման պարբերականությունը

1.

Հաշվեկշիռ

1

ամսական, տարեկան

2.

Հաշվետվություն ապահովագրության պայմանագրերի և ապահովագրավճարների վերաբերյալ

2

եռամսյակային

3.

Հաշվետվություն Ն1.1, Ն1.2, Ն2, Ն3, Ն4, Ն5, Ն6.1, Ն6.2 հիմնական տնտեսական նորմատիվների վերաբերյալ

3

ամսական

4.

Հաշվետվություն ապահովագրական գումարների և հատուցումների վերաբերյալ

4

եռամսյակային

5.

Հաշվետվություն եկամուտների և ծախսերի վերաբերյալ

5

ամսական, տարեկան

6.

Հաշվետվություն ապահովագրական ծառայություններ սպառող ռեզիդենտ իրավաբանական և ֆիզիկական անձանց վերաբերյալ

6

եռամսյակային

7.

Հաշվետվություն ակտիվների և պարտավորությունների մարմանը մնացած ժամկետների և պայմանագրային ժամկետների վերաբերյալ

7

եռամսյակային

8.

Հաշվետվություն կանոնադրական կապիտալի փոփոխության վերաբերյալ

8

յուրաքանչյուր փոփոխության դեպքում

9.

Հաշվետվություն ընդհանուր կապիտալի փոփոխության վերաբերյալ

9

ամսական, տարեկան

10.

Հաշվետվություն վերաապահովագրության վերաբերյալ

10

եռամսյակային

11.

Հաշվետվություն ապահովագրության պայմանագրերի մինչև գործողության ավարտը մնացած ժամկետների և ապահովագրության պայմանագրերի ժամկետների վերաբերյալ

11

եռամսյակային

12.

Հաշվետվություն ապահովագրական հայտերի վերաբերյալ

12

եռամսյակային

13.

Հաշվետվություն սուբրոգացիայի իրավունքի կիրառման հետևանքով առաջացած պահանջների վերաբերյալ

13

կիսամյակային

14.

Հաշվետվություն ապահովագրական ընկերության և ոչ ռեզիդենտների միջև իրականացված գործառնությունների վերաբերյալ

14

եռամսյակային

15.

Հաշվետվություն չվաստակած ապահովագրավճարների պահուստի, ներկայացված, սակայն դեռևս չկարգավորված պահանջների պահուստի, բոնուսների և զեղչերի պահուստի, տեղի ունեցած, սակայն ապահովագրողին դեռևս չներկայացված պահանջների պահուստի վերաբերյալ

15

ամսական

16.

Հաշվետվություն տեղի ունեցած, սակայն ապահովագրողին դեռևս չներկայացված պահանջների պահուստի գործակցի և հավասարակշռման պահուստի վերաբերյալ

16

տարեկան

17.

Հաշվետվություն ապահովագրական սակագների վերաբերյալ

17

եռամսյակային

18.

Հաշվետվություն խոշոր ապահովադիրների (ապահովագրված անձանց) վերաբերյալ

18

եռամսյակային

19.

Հաշվետվություն տրամադրված փոխառությունների, դեբիտորական պարտքերի և ինվեստիցիոն արժեթղթերի վերաբերյալ

19

ամսական

20

Արժեթղթերով և ածանցյալ ֆինանսական գործիքներով կնքված գործարքների վերաբերյալ

20

օրական,
ամսական

21

(կետն ուժը կորցրել է 29.05.12 թիվ 146-Ն)

22

Հաշվետվություն ապահովագրական գործակալների և ապահովագրական գործակալների միջնորդությամբ կնքված ապահովագրության պայմանագրերի վերաբերյալ

22

եռամսյակային

23

Հաշվետվություն ապահովագրական ընկերության աշխատակազմի վերաբերյալ

23

եռամսյակային

24

Ապահովագրական ընկերության պատասխանատու ակտուարի հաշվետվություն

24

տարեկան

25

Հաշվետվություն ապահովագրական ընկերության
կողմից սեփական ռիսկերի և վճարունակության
գնահատման վերաբերյալ

25

եռամսյակային

26

Ապահովագրության ոլորտում կատարված
խարդախությունների վերաբերյալ

26

Խարդախության
դեպքում

27

Հաշվետվություն արժեթղթերի փաթեթի կառուցվածքի վերաբերյալ

27

ամսական

(4-րդ կետը փոփ. 29.05.12 թիվ 146-Ն, լրաց. 11.02.14 թիվ 29-Ն, 12.08.14 թիվ 224-Ն, խմբ. 10.02.15 թիվ 12-Ն, լրաց. 31.03.17 թիվ 80-Ն, խմբ. 15.09.17 թիվ 208-Ն)

5. Ապահովագրական ընկերությունները Կենտրոնական բանկ են ներկայացնում նաև կանոնակարգ 3/03-ի 8-րդ, 64-րդ և 65-րդ կետերի համաձայն` կանոնակարգ 3/03-ով չնախատեսված մեթոդներով ձևավորած պահուստների հաշվարկները՝ տվյալ պահուստի ձևավորման պարբերականությամբ և սույն կանոնակարգի 12-րդ կետում նշված հաշվետվության ներկայացման պարբերականությամբ:

Բ Ա Ժ Ի Ն  IV

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳՆ ՈՒ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐԸ

6. Ապահովագրական ընկերությունները սույն կանոնակարգով սահմանված հաշվետվությունները Կենտրոնական բանկ են ներկայացնում էլեկտրոնային տարբերակով Կենտրոնական բանկի կողմից ուղարկված պաշտպանված ֆայլերով, որոնք փոփոխելն արգելվում է, բացառությամբ թիվ 10, 22, 24, 25 և 26 հաշվետվությունների: Թիվ 10, 22 և 26 հաշվետվությունների համար Կենտրոնական բանկը տրամադրում է լրացման օրինակելի ձևը, թիվ 24-րդ հաշվետվության մի մասը ներկայացվում է Կենտրոնական բանկի կողմից ուղարկված «Էքս էլ էս» ֆորմատի պաշտպանված ֆայլերով, իսկ թիվ 24-րդ հաշվետվության մյուս մասը և 25-րդ հաշվետվությունը ներկայացվում են ազատ ոճով «Դոք» «Դոքիքս» կամ «Էքս էլ էս» ֆորմատի ֆայլերով: Հաշվետվությունների էլեկտրոնային տարբերակները ներկայացվում են Կենտրոնական բանկի Վիճակագրության վարչություն՝ Սի-Բի-Էյ-նեթ համակարգով: Այդ համակարգի խափանման դեպքում հաշվետվությունները ներկայացվում են մագնիսական կրիչներով՝ կից ներկայացնելով էլեկտրոնային փոստի խափանման վերաբերյալ գրություն: Սույն կետում նշվածից բացի այլ կերպ ներկայացված հաշվետվությունը համարվում է չներկայացված:

(6-րդ կետը խմբ. 12.08.14 թիվ 224-Ն)

7. Թիվ 10 և 22 հաշվետվություննները լրացման թերություններից զերծ պահելու նպատակով ապահովագրական ընկերությունները մինչև Կենտրոնական բանկ ուղարկելը ստուգում են (վալիդացնում են) Էքս-Էս-Դի (xsd) ֆորմատի ֆայլերով, որոնք ապահովագրական ընկերություններին է տրամադրում Կենտրոնական բանկը: Հաշվետվության ընդունման գործընթացը կարգավորելու նպատակով Կենտրոնական բանկը կարող է ապահովագրական ընկերություններին ուղարկել էքս-Էմ-Էլ (xml) և Էքս-Էս-Դի (xsd) ֆորմատի ֆայլերի թարմացված տարբերակներ:

8. Ապահովագրական ընկերություններից ստացված թիվ 10 և թիվ 22 հաշվետվությունները, որոնցում ստուգման արդյունքում հայտնաբերվում են տեխնիկական սխալներ, համարվում են չընդունված:

9. Հաշվետվությունների անվանումները պետք է կոդավորվեն: Հաշվետվության (բացառությամբ` թիվ 10 և թիվ 22 հաշվետվությունների) անվանման կոդն ունի հետևյալ կառուցվածքը.

Ապահովագրական ընկերության կոդը

գծիկ

հաշվետվության համարը

կետ

հապավումը

Ներմուծեք նկարագրությունը_20421

Ներմուծեք նկարագրությունը_20421

Ներմուծեք նկարագրությունը_20421

Ներմուծեք նկարագրությունը_20421

Ներմուծեք նկարագրությունը_20421

XXXXX

-

XX

.

Xls

Թիվ 20 ամսական հաշվետվությունը ներկայացնելիս հաշվետվության համարին ի լրումն անհրաժեշտ է լրացնել «m» տառը:

Թիվ 10 և թիվ 22 հաշվետվությունների անվանման կոդերը համապատասխանում են սույն կանոնակարգով սահմանված մյուս բոլոր հաշվետվությունների կոդերին, բացառությամբ հապավման, որը թիվ 10 և թիվ 22 հաշվետվությունների համար` xml է: Կոդավորման նշված կարգի պահպանումը պարտադիր է: Կենտրոնական բանկ ներկայացվող ֆայլերը, բացի հաշվետվության ձևերին համապատասխան ներկայացված տեղեկատվությունից, այլ տեղեկատվություն չպետք է պարունակեն:

(9-րդ կետը լրաց. 15.09.17 թիվ 208-Ն)

10. Հաշվետվություններում նշվում է հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջին օրվա ամսաթիվը հետևյալ ֆորմատով՝ օր/ամիս/տարի (օրինակ՝ 31/01/2012): Ընդ որում, հաշվետվությունները կազմելիս մեկ տարին պետք է հասկանալ 365 կամ 366 օր, այսինքն՝ օրացուցային օրերի քանակը (եթե կոնկրետ հաշվետվության մեկնաբանությունները հստակ չեն սահմանում տվյալ հաշվետվության իմաստով մեկ տարվա օրերի այլ քանակ):

(10-րդ կետը փոփ. 29.05.12 թիվ 146-Ն, խմբ. 06.11.12 թիվ 297-Ն)

11. Հաշվետվությունները պետք է պարունակեն հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջին օրվա (եթե ընկերությունն աշխատել է շաբաթ, կիրակի կամ օրենքով սահմանված ոչ աշխատանքային օրը, ապա` այդ օրվա) դրությամբ տվյալները: Ընկերության կողմից ինքնուրույն բացված հաշվային պլանի հաշիվները Կենտրոնական բանկ ներկայացված հաշվետվություններում չեն արտացոլվում որպես առանձին հաշիվ:

12. Կենտրոնական բանկ ամսական, եռամսյակային և կիսամյակային հաշվետվությունների ներկայացման ժամկետը մասնաճյուղեր չունեցող և մինչև 15 (ներառյալ) մասնաճյուղ ունեցող ապահովագրական ընկերությունների համար սահմանվում է մինչև հաշվետու ժամանակաշրջանին հաջորդող ամսվա 7-րդ աշխատանքային օրը (ներառյալ), իսկ 16 և ավելի մասնաճյուղ ունեցող ապահովագրական ընկերությունների համար` մինչև հաշվետու ժամանակաշրջանին հաջորդող ամսվա 10-րդ աշխատանքային օրը (ներառյալ): Թիվ 22 հաշվետվության ներկայացման ժամկետ է սահմանվում մինչև հաշվետու ժամանակաշրջանին հաջորդող ամսվա 10-րդ աշխատանքային օրը (ներառյալ): Թիվ 25-րդ հաշվետվության ներկայացման ժամկետ է սահմանվում մինչև հաշվետու ժամանակաշրջանին հաջորդող ամսվա 25-ը:

(12-րդ կետը լրաց. 18.04.15 թիվ 91-Ն)

13. Կենտրոնական բանկ տարեկան հաշվետվությունների ներկայացման ժամկետը սահմանվում է մինչև հաշվետու ժամանակաշրջանին հաջորդող տարվա հունվարի 31-ը, իսկ Թիվ 24 հաշվետվության ներկայացման ժամկետը՝ հաշվետու ժամանակաշրջանին հաջորդող տարվա մարտի 1-ը: Թիվ 8 հաշվետվությունը ներկայացվում է մինչև յուրաքանչյուր փոփոխությունն ուժի մեջ մտնելու օրվան հաջորդող 6-րդ աշխատանքային օրը: Սույն կանոնակարգի հավելված 20-ի թիվ 20 հաշվետվությունը ներկայացվում է մինչև հաշվետու օրվա ժամը 17:00, իսկ համակարգի խափանման դեպքում, այն ներկայացվում է մագնիսական կամ էլեկտրոնային կրիչներով՝ մինչև հաջորդ աշխատանքային օրվա ժամը 09:30-ը: Այն դեպքերում, երբ հաշվետվության ներկայացման ժամկետի վերջին օրը ապահովագրական ընկերության համար աշխատանքային է, իսկ Կենտրոնական բանկի համար՝ ոչ աշխատանքային, ապա հաշվետվության ներկայացման վերջին օր է համարվում Կենտրոնական բանկի համար ոչ աշխատանքային օրվան հաջորդող առաջին աշխատանքային օրը, ընդ որում՝ այս դեպքում օրական հաշվետվություններ ներկայացնելիս ապահովագրական ընկերության համար աշխատանքային համարվող հաշվետու օրերի վերաբերյալ տեղեկությունները ներկայացվում են Կենտրոնական բանկի համար ոչ աշխատանքային օրվան հաջորդող առաջին աշխատանքային օրվա հաշվետվության մեջ: Սույն կետում նշված ժամկետում հաշվետվություն չներկայացնելը հանդիսանում է հայտարարություն առ այն, որ տվյալ հաշվետու ժամանակահատվածում ապահովագրական ընկերությունը սույն կանոնակարգի 259-րդ կետով սահմանված թիվ 20 հաշվետվությունում արտացոլվող գործառնություններ չի իրականացրել:

(13-րդ կետը փոփ. 29.05.12 թիվ 146-Ն, 06.11.12 թիվ 297-Ն, լրաց. 11.02.14 թիվ 29-Ն, 18.04.15 թիվ 91-Ն, լրաց., փոփ. 15.09.17 թիվ 208-Ն)

14. Հաշվետվությունները լրացվում են հազար դրամներով, բացառությամբ թիվ 20 հաշվետվության:

(14-րդ կետը լրաց. 06.11.12 թիվ 297-Ն)

15. Սույն կանոնակարգով սահմանված ժամկետներից հետո ներկայացվող ճշգրտված հաշվետվությունները ներկայացվում են էլեկտրոնային տարբերակով` սույն կանոնակարգի 6-րդ կետի համաձայն, զուգահեռաբար հաշվետվությունների փոփոխման (ճշգրտման) վերաբերյալ գրավոր տեղեկացնելով Կենտրոնական բանկին: Միայն ճշգրտված հաշվետվության էլեկտրոնային տարբերակի և գրավոր տեղեկանքի առկայության դեպքում փոփոխված հաշվետվությունները համարվում են Կենտրոնական բանկին ներկայացված:

(15-րդ կետը փոփ. 12.08.14 թիվ 224-Ն)

16. Հաշվետվությունը համարվում է ներկայացված և ընդունված, եթե այդ հաշվետվության էլեկտրոնային տարբերակը հնարավոր է ընթերցել էլեկտրոնային ֆորմատով, և այն զերծ է ծրագրային կամ այլ տեխնիկական թերությունից, բացառությամբ, եթե հաշվետվության էլեկտրոնային տարբերակի ծրագրային կամ այլ տեխնիկական թերությունն առկա է Կենտրոնական բանկի կողմից տրամադրված ֆայլերում: Եթե ներկայացվող տվյալները հաշվետու ժամանակաշրջանում փոփոխություն չեն կրել, կամ եթե հաշվետվությանն առնչվող գործարքներ չեն իրականացվել, ապա ապահովագրական ընկերությունը դրանց փոխարեն ներկայացնում է գրություն, որտեղ նշվում են չներկայացվող հաշվետվությունների անվանումները:

17. Կենտրոնական բանկի ապահովագրական ընկերությունների վերահսկողության համար պատասխանատու ստորաբաժանման` տվյալ ընկերության համապատասխան վերահսկողը հաշվետվությունների պարզաբանման և մեկնաբանման կարիք ունեցող կետերի վերաբերյալ, ինչպես նաև առանձին վերլուծական և վերահսկողական նպատակներից ելնելով, ծանուցման միջոցով ապահովագրական ընկերություններից կարող է պահանջել լրացուցիչ տեղեկություններ կամ պարզաբանումներ:

18. Ապահովագրական ընկերությունները պարտավոր են ծանուցումը ստանալուց հետո ոչ ուշ, քան երեք օրվա ընթացքում (եթե ծանուցման մեջ այլ ողջամիտ ժամկետ նշված չէ), ներկայացնել ծանուցմամբ պահանջվող պարզաբանումները և (կամ) այլ տեղեկությունները: Ապահովագրական ընկերությանը ծանուցում կարող է տրվել հեռախոսի (հեռախոսագրի), էլեկտրոնային փոստի, Սի-Բի-Էյ-Նեթ համակարգի կամ կապի` սահմանված այլ պահուստային միջոցներով:

19. Ընկերության լիազոր ներկայացուցիչը կարող է հրավիրվել Կենտրոնական բանկի ապահովագրական ընկերությունների վերահսկողության համար պատասխանատու ստորաբաժանում` հաշվետվությունների վերաբերյալ պարզաբանումներ կամ մեկնաբանումներ տալու համար, իսկ թիվ 24 հաշվետվության համար պարզաբանումներ կամ մեկնաբանումներ տալու համար ապահովագրական ընկերության պատասխանատու ակտուարը կարող է հրավիրվել նաև Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի լիցենզավորման և վերահսկողության հանձնաժողով: Ծանուցման փաստաթուղթը ստորագրվում է Կենտրոնական բանկի ապահովագրական ընկերությունների վերահսկողության համար պատասխանատու ստորաբաժանման ղեկավարի կամ ղեկավարի տեղակալի կողմից:

(19-րդ կետը լրաց. 11.02.14 թիվ 29-Ն)

 

Բ Ա Ժ Ի Ն V

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԼՐԱՑՄԱՆԸ ՎԵՐԱԲԵՐՈՂ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

20. «Ապահովագրական ընկերությունների կողմից Կենտրոնական բանկ ներկայացվող հաշվետվությունները, ինչպես նաև տեղեկությունները պետք է լինեն արժանահավատ և ամբողջական` համաձայն «Ֆինանսական հաշվետվողականության հիմունքների» (Tհe Conceptual Framework for Financial Reporting) պահանջների: Հաշվետվությունները լրացնելիս հաշվետու ապահովագրական ընկերությունների, ռեզիդենտ և ոչ ռեզիդենտ ապահովադիրների (ապահովագրված անձանց) անվանումները (անունները), վերջիններիս վերաբերող այլ տեղեկատվությունը ներկայացվում է առանց չակերտների, միայն հայերեն տառերով (տառատեսակ՝ Թայմս Արմենիան)` չօգտագործելով Յունիկոդ տառատեսակի նիշեր և Alt+Enter ստեղների համադրություն պարունակող տեքստեր:

(20-րդ կետը լրաց. 29.05.12 թիվ 146-Ն, փոփ. 12.08.14 թիվ 224-Ն)

21. Սույն կանոնակարգով սահմանված հաշվետվություններում ոչ կյանքի և կյանքի ապահովագրության դասերի, ենթադասերի տարանջատումը կատարվում է համաձայն «Ապահովագրության և ապահովագրական գործունեության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 7-րդ հոդվածի 2-րդ և 4-րդ մասերի: Թիվ 24 հաշվետվության աղյուսակ 1-ի և 2-ի սյունակ 1-ում սույն կարգի Բաժին VI-ի 315 կետով սահմանված էական ենթադասի առկայության դեպքում համապատասխան ապահովագրության դասից հետո լրացվում է նաև տվյալ էական ենթադասը:

(21-րդ կետը լրաց. 11.02.14 թիվ 29-Ն)

22. Եթե ապահովագրության պայմանագրով նախատեսված են այնպիսի ռիսկեր, որոնք տարբեր ապահովագրության դասերի գծով են (օրինակ` ավտոտրանսպորտային միջոցների համապարփակ ապահովագրության պայմանագրի դեպքում), ապա սույն կանոնակարգով սահմանված հաշվետվություններում յուրաքանչյուր դասի գծով ցուցանիշները պետք է արտացոլել առանձին: Մասնավորապես` եթե հաշվետու ժամանակաշրջանի ընթացքում կնքվել է ապահովագրության պայմանագիր, որը ներառում է ռիսկեր տարբեր ապահովագրության դասերի գծով, ապա տվյալ պայմանագիրն արտացոլվում է յուրաքանչյուր դասի գծով` որպես մեկ առանձին պայմանագիր: Առանձին են արտացոլվում նաև մնացած ցուցանիշները, այդ թվում` ապահովագրավճարները, ապահովագրական հատուցումները, ապահովագրական գումարները, ապահովագրական սակագները: Այն դեպքում, երբ ապահովագրական ընկերությունը չունի հաշվետվություններում նշվող ցուցանիշների ըստ դասերի տարանջատման հստակ մեթոդաբանություն, ապա հաշվետվություններում ցուցանիշներն արտացոլելիս պետք է հիմնվի հետևյալ սկզբունքի վրա: Միասնական ապահովագրավճարները ենթակա են տարանջատման` ըստ առանձին ապահովագրության դասերի` հաշվի առնելով առանձին դասերի (ենթադասերի) համար ապահովագրական ընկերության կողմից սահմանված սակագներով հաշվարկված ապահովագրավճարները: Այսինքն` այն դեպքում, երբ յուրաքանչյուր առանձին դասի (ենթադասի) գծով սահմանված ապահովագրական սակագներով հաշվարկված ապահովագրավճարների (հաշվարկային ապահովագրավճարներ) հանրագումարը տարբերվում է ապահովագրության պայմանագրում նշված ապահովագրավճարից (պայմանագրի ներքո բոլոր ռիսկերի գծով ստացվող միասնական ապահովագրավճարից), ապա միասնական ապահովագրավճարը, ըստ դասերի տարանջատելիս, պետք է հաշվի առնել հաշվարկային ապահովագրավճարների հանրագումարում յուրաքանչյուր հաշվարկային ապահովագրավճարի տեսակարար կշիռը: Օրինակ` դիցուք մեկ ապահովագրության պայմանագրով իրականացվել է ավտոտրանսպորտային միջոցների ֆիզիկական վնասից և գողության ռիսկից ապահովագրություն, ավտոտրանսպորտային միջոցների օգտագործումից բխող պատասխանատվության ապահովագրություն և դժբախտ պատահարներից վարորդի և ուղևորների ապահովագրություն: Պայմանագրի ներքո գանձվել է 128 հազար դրամ միասնական ապահովագրավճար, իսկ յուրաքանչյուր ռիսկի գծով ապահովագրական գումարները սահմանվել են համապատասխանաբար 3 մլն դրամ, 3.5 մլն դրամ և 10 մլն դրամ: Եթե հաշվի առնենք ավտոտրանսպորտային միջոցների ֆիզիկական վնասից և գողության ռիսկից ապահովագրության, ավտոտրանսպորտային միջոցների օգտագործումից բխող պատասխանատվության ապահովագրության և դժբախտ պատահարներից վարորդի և ուղևորների ապահովագրության գծով ապահովագրական ընկերության կողմից սահմանված առանձին ապահովագրական սակագները` համապատասխանաբար 3%, 1% և 0.1%, ապա վերոնշյալ ռիսկերի համար հաշվարկային ապահովագրավճարների հանրագումարը կկազմեր 135 հազար դրամ` 90 հազար դրամ (3մլն * 3%) + 35 հազար դրամ (3.5մլն * 1%) + 10 հազար դրամ (10մլն * 0.1%):

Տվյալ դեպքում միասնական ապահովագրավճարը յուրաքանչյուր ռիսկի գծով պետք է տարանջատվի հետևյալ կերպ`

ա. ավտոտրանսպորտային միջոցների ֆիզիկական վնասից և գողության ռիսկից ապահովագրության գծով ապահովագրավճար` 128 * 90/135 = 85,3 հազար դրամ,

բ. ավտոտրանսպորտային միջոցների օգտագործումից բխող պատասխանատվության ապահովագրության ապահովագրավճար` 128 * 35/135 = 33,2 հազար դրամ,

գ. դժբախտ պատահարներից վարորդի և ուղևորների ապահովագրության գծով ապահովագրավճար` 128 * 10/135 = 9,5 հազար դրամ:

Միասնական ապահովագրական սակագները տարանջատելիս պետք է յուրաքանչյուր դասի համար տարանջատված ապահովագրավճարը հարաբերել յուրաքանչյուր դասի գծով ապահովագրական գումարին:

23. Եթե ապահովագրական ընկերությունը չունի հաշվետվություններում նշվող ցուցանիշների ըստ դասերի տարանջատման հստակ մեթոդաբանություն կամ սույն կանոնակարգի 22-րդ կետում նշված սկզբունքը կիրառելի չէ տվյալ ապահովագրության պայմանագրի համար, ապա սույն կանոնակարգով սահմանված հաշվետվություններում այդ պայմանագրի գծով ցուցանիշները լրացվում են ապահովագրության այն դասի ներքո, որին պատկանում է հիմնական ապահովագրական ռիսկը:

24. Սույն կանոնակարգով սահմանված հաշվետվությունների լրացման տեսանկյունից համաապահովագրության պայմանագրերը, ինչպես նաև վերաապահովագրության ստանձնած ռիսկերի գծով վերաապահովագրության պայմանագրերը պետք է դիտել որպես ապահովագրության պայմանագրեր և հաշվետվությունները լրացնել նույն կերպ, ինչ ապահովագրության պայմանագրերի դեպքում` ելնելով համաապահովագրություն իրականացրած և (կամ) վերաապահովագրություն ստանձնած ընկերության` տվյալ ռիսկում ունեցած մասնակցության չափից:

25. Սույն կանոնակարգի հաշվետվությունների այն վանդակները (բջիջները), որոնցում նշվող ցուցանիշները չեն վերաբերում տվյալ ապահովագրական ընկերությանը, չեն լրացվում:

26. Անհատ ձեռնարկատերերին վերաբերող տեղեկատվությունը ցույց է տրվում ֆիզիկական անձանց վերաբերող տեղեկատվության կազմում, իսկ պետական մարմիններին և նմանատիպ այլ սուբյեկտներին վերաբերող տեղեկատվությունը ցույց է տրվում իրավաբանական անձանց վերաբերող տեղեկատվության կազմում:

Բ Ա Ժ Ի Ն  VI

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԼՐԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

Գ Լ ՈՒ Խ  1

ՀԱՇՎԵԿՇԻՌ` ԹԻՎ 1 ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ԼՐԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

27. Թիվ 1 հաշվետվությունը լրացվում է Կենտրոնական բանկի խորհրդի 2011 թվականի նոյեմբերի 30-ի թիվ 328-Ն որոշմամբ և Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարի 2011 թվականի դեկտեմբերի 16-ի թիվ 1030-Ն հրամանով համատեղ հաստատված «Ապահովագրական ընկերությունների հաշվապահական հաշվառման հաշվային պլանին» և «Ապահովագրական ընկերությունների հաշվապահական հաշվառման հաշվային պլանի կիրառման հրահանգին» համապատասխան:

(27-րդ կետը փոփ. 06.11.12 թիվ 297-Ն)

28. «I խմբի արտարժույթ» և «II խմբի արտարժույթ» սյունակներում արտարժույթի խմբավորումն իրականացվում է համաձայն Կանոնակարգ 3/02-ի: «I խմբի արտարժույթ», «II խմբի արտարժույթ» սյունակներում լրացվում են ընկերության` արտարժույթով ակտիվների և պարտավորությունների մնացորդները, ինչպես նաև արտարժութային ռիսկ պարունակող ակտիվների և պարտավորությունների մնացորդները: Յուրաքանչյուր արժութային սյունակում ներկայացվող թվերը դասակարգվում են ըստ ռեզիդենտության: Արտարժութային հոդվածները լրացվում են Հայաստանի Հանրապետության դրամով` հաշվարկված հաշվետու օրվա համար Կենտրոնական բանկի կողմից հրապարակված արժութային շուկաներում ձևավորված միջին փոխարժեքով: Հաշվետվությունները պարունակում են հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջին օրվա (եթե ընկերությունն աշխատել է նաև շաբաթ, կիրակի կամ օրենքով սահմանված ոչ աշխատանքային օրը, ապա` այդ օրվա) դրությամբ առկա տվյալները: Ապահովագրական ընկերության կողմից ինքնուրույն բացված հաշիվները Կենտրոնական բանկ ներկայացվող հաշվետվություններում չեն արտացոլվում որպես առանձին հաշիվ:

(28-րդ կետը խմբ. 29.05.12 թիվ 146-Ն)

28.1. Թիվ 1 հաշվետվության հոդվածներին կից ներկայացված «NV» հապավումով տողերում ներկայացվում են տվյալ տողի հիմնական հոդվածում ընդգրկված ակտիվի կամ պարտավորության մայր գումարը, իսկ «NI» հապավումով տողերում` անվանական տոկոսադրույքով հաշվեգրված տոկոսագումարը («1210 NV» տողում ներկայացվում է «1210» տողում ընդգրկված ակտիվի մայր գումարը, իսկ «1211 NI» տողում` «1211» տողում արտացոլվող հանրագումարի` հաշվեգրված տոկոսագումարին վերաբերող մասը և այլն):

(28.1-ին կետը լրաց. 29.05.12 թիվ 146-Ն)

 

Գ Լ ՈՒ Խ  2

 

ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԵՐԻ ԵՎ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱՎՃԱՐՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ԹԻՎ 2 ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ԼՐԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

 

29. Թիվ 2 հաշվետվությունը բաղկացած է 3 աղյուսակից:

30. Թիվ 2 հաշվետվության 1-ին աղյուսակում արտացոլվում է ապահովագրության պայմանագրերի քանակի և դրանցով ապահովագրված ապահովագրության օբյեկտների քանակի վերաբերյալ տեղեկատվություն:

31. Թիվ 2 հաշվետվության 1-ին աղյուսակի 4-րդ սյունակում լրացվում են հաշվետու ժամանակաշրջանի ընթացքում կնքված ապահովագրության պայմանագրերի քանակը, իսկ 6-րդ սյունակում՝ այդ պայմանագրերի համարները՝ միմյանցից տարանջատելով ստորակետներով: Պայմանագրերի համարները կարելի է ներկայացնել նաև խմբավորված՝ օրինակ 1-65:

32. Թիվ 2 հաշվետվության 2-րդ աղյուսակում արտացոլվում է ֆիզիկական անձանց հետ, իսկ 3-րդ աղյուսակում` իրավաբանական անձանց հետ կնքված ապահովագրության պայմանագրերի գծով տեղեկատվություն:

33. Թիվ 2 հաշվետվության 2-րդ և 3-րդ աղյուսակների 2-րդ սյունակում լրացվում են հաշվետու ժամանակաշրջանի ընթացքում կնքված ապահովագրության պայմանագրերով հաշվեգրված համախառն ապահովագրավճարների մեծությունը: Եթե նշված ապահովագրավճարների մասով կիրառվում են զեղչեր, ապա հաշվետվության 2-րդ և 3-րդ աղյուսակների 4-րդ սյունակներում լրացվում են զեղչի գումարները (բացարձակ մեծությամբ), իսկ հավելավճար կիրառվելու դեպքում հաշվետվության 2-րդ և 3-րդ աղյուսակների 5-րդ սյունակներում լրացվում են հավելավճարի գումարները (բացարձակ մեծությամբ):

34. Թիվ 2 հաշվետվության 2-րդ և 3-րդ աղյուսակների 3-րդ սյունակում լրացվում են հաշվետու ժամանակաշրջանում վերանայված ապահովագրության պայմանագրերի գծով հաշվեգրված համախառն ապահովագրավճարների ճշգրտումները, ընդ որում ապահովագրավճարի նվազումը նշվում է «-» նշանով:

35. Հաշվետվության 2-րդ և 3-րդ աղյուսակների 6-րդ սյունակում լրացվում են հաշվետու ժամանակաշրջանի ընթացքում ապահովագրական գործակալների միջնորդությամբ կնքված ապահովագրության պայմանագրերի համար ապահովագրական գործակալի (բացառությամբ` ապահովագրական ընկերության գործակալ հանդիսացող հաստատուն աշխատավարձ ստացող ապահովագրական գործակալի) հետ կնքած պայմանագրով նախատեսված միջնորդավճարների մեծությունը (վերաապահովագրության հետ չառնչվող գումարները):

36. Հաշվետվության 2-րդ և 3-րդ աղյուսակների 8-րդ սյունակում լրացվում են հաշվետու ժամանակաշրջանի ընթացքում ապահովագրական բրոքերի միջնորդությամբ կնքված ապահովագրության պայմանագրերի համար ապահովագրական բրոքերի հետ կնքած պայմանագրով նախատեսված միջնորդավճարների մեծությունը:

37. Թիվ 2 հաշվետվության 2-րդ և 3-րդ աղյուսակների 9-րդ սյունակում լրացվում են հաշվետու ժամանակաշրջանի ընթացքում վերաապահովագրության պայմանագրով նախատեսված համախառն վերաապահովագրավճարների մեծությունը՝ ներառյալ ապահովագրական ընկերության որպես հարկային գործակալի կողմից ոչ ռեզիդենտի շահութահարկի մեծությունը, վերաապահովագրողից ստացվող պարգևավճարների, զեղչերի մեծությունը (եթե վերջիններս չեն մտնում վերաապահովագրության պայմանագրով նախատեսված վերաապահովագրավճարի մեծության մեջ):

38. Թիվ 2 հաշվետվության 2-րդ և 3-րդ աղյուսակների 10-րդ սյունակում լրացվում են հաշվետու ժամանակաշրջանում վերանայված համախառն վերաապահովագրավճարների ճշգրտումները, ընդ որում, վերաապահովագրավճարի նվազումը նշվում է «-» նշանով:

39. Թիվ 2 հաշվետվության 2-րդ և 3-րդ աղյուսակների 11-րդ սյունակում լրացվում է հաշվետու ժամանակաշրջանի ընթացքում կնքած վերաապահովագրության պայմանագրերով վերաապահովագրողից ապահովագրական ընկերությանը տրվելիք պարգևավճարների գծով հաշվեգրված մեծությունը:

40. Եթե վերաապահովագրության պայմանագրով նախատեսված է զեղչ, ապա թիվ 2 հաշվետվության 12-րդ սյունակում լրացվում են հաշվետու ժամանակաշրջանի ընթացքում համախառն վերաապահովագրավճարների մասով կիրառված զեղչերի գումարները:

41. Եթե վերաապահովագրության պայմանագրով նախատեսված է հավելավճար, ապա թիվ 2 հաշվետվության 13-րդ սյունակում լրացվում են հաշվետու ժամանակաշրջանի ընթացքում համախառն վերաապահովագրավճարների մասով կիրառված հավելավճարի գումարները (բացարձակ մեծությամբ):

42. Թիվ 2 հաշվետվության 2-րդ և 3-րդ աղյուսակների 14-րդ սյունակում լրացվում են ապահովագրության պայմանագրերի վերաապահովագրությունը ոչ ռեզիդենտ վերաապահովագրողների մոտ իրականացնելու համար նախատեսված ոչ ռեզիդենտի շահութահարկի գծով հաշվետու ժամանակաշրջանի ընթացքում հաշվեգրված մեծությունները:

43. Թիվ 2 հաշվետվության 2-րդ և 3-րդ աղյուսակների 17-րդ սյունակում լրացվում են դադարեցված ապահովագրության պայմանագրերի գծով հետ վերադարձվող ապահովագրավճարների` հաշվետու ժամանակաշրջանի ընթացքում հաշվեգրված մեծությունները:

44. Թիվ 2 հաշվետվության 2-րդ և 3-րդ աղյուսակների 18-րդ սյունակում արտացոլվում են դադարեցված ապահովագրության պայմանագրերի գծով վերադարձվող ապահովագրավճարներում վերաապահովագրողների մասնակցության չափի` հաշվետու ժամանակաշրջանի ընթացքում հաշվեգրված մեծությունները:

45. Թիվ 2 հաշվետվության 2-րդ և 3-րդ աղյուսակների 19-րդ սյունակում լրացվում են հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջի դրությամբ գործող ապահովագրության պայմանագրերի գծով հաշվեգրված համախառն ապահովագրավճարները` նվազեցված զեղչերի և առաջնային միջնորդավճարների գումարի չափով և ավելացված հավելավճարների մեծության չափով:

Գ Լ ՈՒ Խ  3

Ն1.1, Ն1.2, Ն2, Ն3, Ն4, Ն5, Ն6.1, Ն6.2 ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՆՈՐՄԱՏԻՎՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ԹԻՎ 3 ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ԼՐԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

46. Թիվ 3 հաշվետվությունը բաղկացած է 26 աղյուսակից:

47. Թիվ 3 հաշվետվության 1-ին և 2-րդ աղյուսակներում ներկայացվում են հիմնական տնտեսական նորմատիվների հաշվարկներին մասնակցող ցուցանիշներն ու նորմատիվների (բացառությամբ Ն4-ի, Ն6.1-ի և Ն6.2-ի) փաստացի մեծությունները՝ հաշվարկված համաձայն Կանոնակարգ 3/02-ի:

(47-րդ կետը փոփ. 29.05.12 թիվ 146-Ն)

48. Թիվ 3 հաշվետվության 1-ին աղյուսակի 2-րդ սյունակում լրացվում է հաշվետու և դրան նախորդող ամսվա վերջին օրերի դրությամբ պահանջների պահուստի մեծությունների (նվազեցրած պահանջների պահուստում վերաապահովագրողի մասնաբաժնի չափով) հարաբերությունը: 3-րդ սյունակում լրացվում է կանոնակարգ 3/02-ի Հավելված 1-ի համաձայն հաշվարկվող վճարունակության պահանջվող մեծությունը (այսուհետ` ՎՊՄ): Եթե ապահովագրական ընկերությունը չի խախտել ստանձնած ապահովագրական ռիսկերի գծով առավելագույն չափի Ն3 նորմատիվը, ապա 9-րդ սյունակում լրացվում է ստանձնած պարտավորության մեծության (զուտ ապահովագրական գումարի) ամենամեծ գումարը: Եթե ապահովագրական ընկերությունը խախտել է Ն3 նորմատիվը, ապա 9-րդ սյունակում ցույց են տրվում խախտում առաջացնող գումարներն` ըստ նվազող հաջորդականության:

49. Եթե ապահովագրական ընկերությունը չի խախտել մեկ փոխառուի գծով ստանձնած ռիսկի առավելագույն չափի Ն5 նորմատիվը, ապա Թիվ 3 հաշվետվության աղյուսակ 1-ի 10-րդ սյունակում լրացվում է մեկ փոխառուի գծով ստանձնած ռիսկի ամենամեծ գումարը: Եթե ապահովագրական ընկերությունը խախտել է Ն5 նորմատիվը, ապա 10-րդ սյունակում ցույց են տրվում խախտում առաջացնող գումարներն` ըստ նվազող հաջորդականության:

50. Թիվ 3 հաշվետվության 3-րդ աղյուսակի 1-ին և 2-րդ սյունակներում լրացվում են, համապատասխանաբար, կանոնակարգ 3/02-ով սահմանված հիմնական կապիտալի և լրացուցիչ կապիտալի հաշվեկշռային արժեքները` առանց կատարելու նորմատիվային կապիտալի հաշվարկի համար կանոնակարգ 3/02-ով նախատեսված նվազեցումները: 4-րդ սյունակում լրացվում է հիմնական կապիտալի մեծությունից նվազեցվող տարրերի հանրագումարը` համաձայն կանոնակարգ 3/02-ի: 5-րդ սյունակում լրացվում է լրացուցիչ կապիտալի մեծությունից նվազեցվող տարրերի հանրագումարը` համաձայն կանոնակարգ 3/02-ի: Այն օրերին, երբ ապահովագրական ընկերության հաշվեկշիռը փոփոխություններ չի կրել (ներառյալ` ոչ աշխատանքային օրերը), լրացվում են նախորդ օրվա տվյալները:

(50-րդ կետը փոփ. 29.05.12 թիվ 146-Ն)

51. Թիվ 3 հաշվետվության 4-8-րդ աղյուսակներում ներկայացվում են Ն1.2 նորմատիվի ՎՊՄ տարրի հաշվարկում ներառվող գումարները: Ոչ կյանքի ապահովագրություն իրականացնող ապահովագրական ընկերությունը, ինչպես նաև կանոնակարգ 3/02-ի Հավելված 1-ի 16-րդ կետով նշված ընկերությունը, երեք տարուց ավելի գործունեություն ծավալած լինելու դեպքում լրացնում է ապահովագրավճարների և հատուցումների մեթոդով հաշվարկվող վճարունակության սահմանաչափերի հաշվարկման համար նախատեսված 4-րդ և 5-րդ աղյուսակները, իսկ մինչև երեք տարի գործունեություն ծավալած լինելու դեպքում` նշված աղյուսակներից միայն 4-րդ` ապահովագրավճարների մեթոդով հաշվարկվող վճարունակության սահմանաչափի հաշվարկման աղյուսակը: Հաշվետվության 4-րդ աղյուսակի 1-ին, 2-րդ և 3-րդ սյունակներում լրացվում է կանոնակարգ 3/02-ի Հավելված 1-ի 5-րդ կետի համաձայն հաշվարկված հաշվեգրված ապահովագրավճարների, վաստակած ապահովագրավճարների և դադարեցված (լուծված) ապահովագրության պայմանագրերի գծով վերադարձված և վերադարձման ենթակա ապահովագրավճարների գումարները, 4-րդ և 5-րդ սյունակներում լրացվում են նույն կետի համաձայն հաշվարկվող սեփական պահման գործակցի բաղկացուցիչ տարրերը, 6-րդ սյունակում` սեփական պահման գործակցի մեծությունը:

52. Թիվ 3 հաշվետվության 5-րդ աղյուսակի 1-ին, 2-րդ, 3-րդ սյունակներում լրացվում են կանոնակարգ 3/02-ի Հավելված 1-ի 6-րդ կետով սահմանված «Պ» տարրի հաշվարկման համար անհրաժեշտ մեծությունները, իսկ 4-րդ և 5-րդ սյունակներում լրացվում են նույն կետի համաձայն հաշվարկվող համապատասխան սեփական պահման գործակցի բաղկացուցիչ տարրերը և 6-րդ սյունակում` սեփական պահման գործակցի մեծությունը: Աղուսակ 5-ը լրացնելիս հաշվի է առնվում կանոնակարգ 3/02-ի Հավելված 1-ի 7-րդ և 8-րդ կետով նախատեսված պահանջները:

53. Ապահովագրական ընկերությունները, որոնք իրականացնում են գործունեություն կանոնակարգ 3/02-ի Հավելված 1-ի 11-րդ կետում նշված դասերով, տվյալ դասերի համար լրացնում են Թիվ 3 հաշվետվության 6-րդ և 7-րդ աղյուսակները, 18-րդ կետում նշված դասերի գծով միայն 6-րդ աղյուսակը, 17-րդ կետում նշված դասերի համար միայն 8-րդ աղյուսակի 1-3-րդ սյուները, իսկ 19-րդ կետում նշված դասերի համար միայն 8-րդ աղյուսակի 4-րդ սյունը: Աղյուսակներում արտացոլվում են կանոնակարգ 3/02-ի Հավելված 1-ի գլուխ 2-ի համաձայն հաշվարկվող մեծությունները:

54. Թիվ 3 հաշվետվության 9-րդ աղյուսակում ներկայացվում են Ն1.2 նորմատիվի տարր հանդիսացող վարկային ռիսկի հաշվարկում մասնակցող ակտիվներն` ըստ ռիսկի կշիռների, և դրանց գծով ձևավորված հնարավոր կորուստների պահուստների մեծությունները: Ընդ որում, 9-րդ աղյուսակում չեն ներկայացվում այն ակտիվները, որոնց վրա տարածվում է վարկային ռիսկի զսպման մեխանիզմը (այսուհետ` ՎՌԶՄ): 9-րդ աղյուսակի 1-ին, 3-րդ, 5-րդ, 7-րդ, 9-րդ, 11-րդ, 13-րդ, 15-րդ, 17-րդ, 19-րդ, 21-րդ, 23-րդ և 25-րդ սյունակներում լրացվում են կանոնակարգ 3/02-ի Հավելված 2-ի համաձայն` ըստ ռիսկի կշիռների խմբավորված ակտիվների հանրագումարները, իսկ 2-րդ, 4-րդ, 6-րդ, 8-րդ, 10-րդ, 12-րդ, 14-րդ, 16-րդ, 18-րդ, 20-րդ, 22-րդ, 24-րդ և 26-րդ սյունակներում` համապատասխան ռիսկի կշիռ ունեցող ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստների մեծությունները: 27-րդ սյունակում ամփոփվում է այն ակտիվների գծով վարկային ռիսկը, որոնց վրա չի տարածվում ՎՌԶՄ-ն:

55. Թիվ 3 հաշվետվության 10-րդ աղյուսակում ներկայացվում են միայն այն ակտիվները, որոնց վրա, համաձայն կանոնակարգ 3/02-ի, տարածվում են ՎՌԶՄ-ները: Աղյուսակի 1-ին սյունակում լրացվում է ՎՌԶՄ-ին ենթակա ակտիվների ընդհանուր գումարը, 2-րդ սյունակում` վերոհիշյալ ակտիվների գծով ձևավորված հնարավոր կորուստների պահուստի մեծությունը: 3-րդ սյունակում լրացվում է ՎՌԶՄ-ին ենթակա ակտիվների այն մասը, որոնց ռիսկի կշիռը ՎՌԶՄ կիրառման արդյունքում փոխվել է: 4-րդ սյունակում լրացվում է ՎՌԶՄ կիրառման արդյունքում վարկային ռիսկի փոփոխությունը: 5-ից 17-րդ սյունակներում լրացվում են ակտիվների մեծություններն ըստ ռիսկի կշիռների` համապատասխան հնարավոր կորուստների պահուստի չափով նվազեցնելուց հետո: Ընդ որում, ակտիվի ապահովված մասն արտացոլվում է ապահովվածության (կամ ապահովվածություն տրամադրող անձի) ռիսկի կշռին համապատասխան սյունակում, իսկ չապահովված մասը` փոխառուի/գործիքի ռիսկի կշռին համապատասխան սյունակում: Եթե ակտիվի մեծությունը 100 դրամ է, պահուստը` 10 դրամ, փոխառուի ռիսկի կշիռը` 100 տոկոս, ակտիվի գծով առկա է գրավ, որի արժեքը 60 դրամ է, գրավի ռիսկի կշիռը 50 տոկոս է, ապա ակտիվի համախառն հաշվեկշռային արժեքն արտացոլվում է առաջին սյունակում 100 դրամի չափով, 10 դրամ պահուստը` 2-րդ սյունակում: 3-րդ սյունակում կլրացվի 60 դրամ, իսկ 4-րդ սյունակում` 60*(100%-50%)=30 դրամ (որտեղ 60-ը այն մեծությունն է, որի ռիսկի կշիռը փոխվում է ՎՌԶՄ կիրառելիս, 100 տոկոսը ակտիվի ռիսկի կշիռն է մինչև ՎՌԶՄ կիրառելը, իսկ 50 տոկոսը` ակտիվի` ՎՌԶՄ կիրառման արդյունքում ստացվող նոր ռիսկի կշիռը): Միևնույն ժամանակ, ակտիվի ապահովված մասը` 60 դրամը, պետք է լրացնել 9-րդ սյունակում: Իսկ ակտիվի չապահովված մասը ((100-10)-60=30-ը) պետք է արտացոլել 11-րդ սյունակում` 30 դրամ գումարի չափով:

(55-րդ կետը լրաց. 29.05.12 թիվ 146-Ն)

56. Թիվ 3 հաշվետվության 11-րդ աղյուսակում ներկայացվում են կանոնակարգ 3/02-ի համաձայն վարկային ռիսկի հաշվարկում ներառվող այն արտահաշվեկշռային պայմանական պարտավորությունների և արտահաշվեկշռային ածանցյալ գործիքների (արտահաշվեկշռում արտացոլված արժեքի չափով) վարկային ռիսկի հաշվարկներն ըստ օրերի, որոնց վրա չեն տարածվում ՎՌԶՄ-ները: 1-ից 12-րդ սյունակներում արտացոլվում է արտահաշվեկշռային պայմանական պարտավորությունների և արտահաշվեկշռային ածանցյալ գործիքների վերածումը վարկային ռիսկի` ըստ փոխարկման գործոնների: 13-ից 25-րդ սյունակներում լրացվում են արտահաշվեկշռային պայմանական պարտավորությունները և արտահաշվեկշռային ածանցյալ գործիքները փոխարկման գործոնների միջոցով վարկային ռիսկի վերածելուց հետո` խմբավորած ըստ ռիսկի կշիռների:

57. Թիվ 3 հաշվետվության 12-րդ աղյուսակում ներկայացվում են կանոնակարգ 3/02-ի համաձայն վարկային ռիսկի հաշվարկում ներառվող այն արտահաշվեկշռային պայմանական պարտավորությունները և արտահաշվեկշռային ածանցյալ գործիքները (արտահաշվեկշռում արտացոլված արժեքի չափով) վարկային ռիսկի հաշվարկներն ըստ օրերի, որոնց վրա տարածվում են ՎՌԶՄ-ները: 1-ից 12-րդ սյունակներում արտացոլվում են արտահաշվեկշռային պայմանական պարտավորությունների և արտահաշվեկշռային ածանցյալ գործիքների վերածումը վարկային ռիսկի` ըստ փոխարկման գործոնների: 13-րդ սյունակում լրացվում է ՎՌԶՄ ենթակա ակտիվների այն մասը, որոնց ռիսկի կշիռը ՎՌԶՄ կիրառման արդյունքում փոխվել է: 14-րդ սյունակում լրացվում է ՎՌԶՄ կիրառման արդյունքում վարկային ռիսկի փոփոխությունը: 15-ից 27-րդ սյունակներում լրացվում են արտահաշվեկշռային պայմանական պարտավորությունները և արտահաշվեկշռային ածանցյալ գործիքները փոխարկման գործոնների միջոցով վարկային ռիսկի վերածելուց հետո` խմբավորած ըստ ռիսկի կշիռների: ՎՌԶՄ կիրառման դեպքում արտահաշվեկշռային հոդվածի ապահովված մասն արտացոլվում է ապահովվածության ռիսկի կշռին համապատասխան սյունակում, իսկ չապահոված մասը` փոխառուի ռիսկի կշռին համապատասխան սյունակում: Եթե մինչև 1 ամիս պայմանագրային ժամկետ ունեցող արտահաշվեկշռային պայմանական պարտավորությունը 1000 ՀՀ դրամ է, պահուստը` 20 դրամ, ապա փոխարկման գործոնները կիրառելու արդյունքում հաշվեկշռային վարկային ռիսկը կկազմի (1000-20)*100%=980: Փոխառուի ռիսկի կշիռը կկազմի 100 տոկոս: Պարտավորության համար առկա է երաշխիք` 600 դրամի չափով: Երաշխիք տրամադրողի ռիսկի կշիռը 50% է: Այս դեպքում արտահաշվեկշռային պայմանական պարտավորության գումարը` 1000 դրամը, պետք է արտացոլել 7-րդ սյունակում, 20 դրամ պահուստը` 8-րդ սյունակում: Պարտավորության ապահովված մասը` 600 դրամը, պետք է լրացնել 19-րդ սյունակում, չապահովված մասը` (980-600) = 380 դրամը, պետք է արտացոլել 21-րդ սյունակում:

57.1. Թիվ 3 հաշվետվության 12.1 աղյուսակում վարկային ռիսկի հաշվարկման նպատակով ներկայացվում է ներդրումային ֆոնդերի նկատմամբ պահանջները (այդ թվում՝ այլ անձանց նկատմամբ պահանջների այն մասը, որը ՎՌԶՄ կիրառման արդյունքում պետք է ստանան ներդրումային ֆոնդերի համար նախատեսված ռիսկի կշիռները): 12.1-րդ աղյուսակի 1-ին սյունակը լրացվում է ըստ հաշվետու ամսվա օրերի հաջորդականության (1, 2, 3,,, 31, որտեղ «1»-ը համընկնում է ամսվա առաջին օրվան, «2»-ը՝ երկրորդ օրվան և այլն): Ընդ որում, եթե միևնույն օրվա հաշվարկում առկա են տարբեր ռիսկի կշիռ ունեցող ներդրումային ֆոնդերի նկատմամբ պահանջներ, ապա այդ պահանջների վերաբերյալ տեղեկությունները լրացվում են առանձին տողերով: 12.1-րդ աղյուսակի 2-րդ սյունակում լրացվում է Կանոնակարգ 3/02-ի համաձայն հաշվարկված ներդրումային ֆոնդերի նկատմամբ պահանջների ռիսկի կշիռները` ստորակետից հետո 5 նիշի ճշտությամբ: 12.1 աղյուսակի 3-րդ սյունակում լրացվում է ներդրումային ֆոնդերի նկատմամբ այն պահանջների մեծությունը` հնարավոր կորուստների պահուստները նվազեցնելուց հետո, որոնց վրա չի տարածվում ՎՌԶՄ-ն: 12.1 աղյուսակի 4-րդ սյունակում լրացվում են ներդրումային ֆոնդերի նկատմամբ ՎՌԶՄ-ին ենթակա պահանջների մեծությունները` հնարավոր կորուստների պահուստները նվազեցնելուց հետո: Ընդ որում, տվյալ պահանջների վերաբերյալ տեղեկատվությունը լրացվում է նաև սույն հաշվետվության 10-րդ աղյուսակի 1-ից 4-րդ սյունակներում, իսկ այդ պահանջների ռիսկով կշռված մեծությունը` 10-րդ աղյուսակի 18-րդ սյունակում: 12.1 աղյուսակի 5-րդ սյունակում լրացվում են ներդրումային ֆոնդերի գծով այն արտահաշվեկշռային պայմանական պարտավորությունների և արտահաշվեկշռային ածանցյալ գործիքների գումարները` հնարավոր կորուստների պահուստները նվազեցնելուց և ՎՌՓԳ կիրառելուց հետո, որոնց վրա չի տարածվում ՎՌԶՄ-ն: Ընդ որում, արտահաշվեկշռային պայմանական պարտավորությունների և արտահաշվեկշռային ածանցյալ գործիքների վերաբերյալ տեղեկատվությունը լրացվում է նաև սույն հաշվետվության 11-րդ աղյուսակի 1-ից 12-րդ սյունակներում, իսկ դրանց ռիսկով կշռված մեծությունը` 11-րդ աղյուսակի 26-րդ սյունակում: 12.1 աղյուսակի 6-րդ սյունակում լրացվում են ներդրումային ֆոնդերի գծով այն արտահաշվեկշռային պայմանական պարտավորությունները և արտահաշվեկշռային ածանցյալ գործիքները` հնարավոր կորուստների պահուստները նվազեցնելուց և ՎՌՓԳ կիրառելուց հետո, որոնց վրա տարածվում է ՎՌԶՄ-ն: Ընդ որում, արտահաշվեկշռային պայմանական պարտավորությունների և արտահաշվեկշռային ածանցյալ գործիքների վերաբերյալ տեղեկատվությունը լրացվում է նաև սույն հաշվետվության 12-րդ աղյուսակի 1-ից 14-րդ սյունակներում, իսկ դրանց ռիսկով կշռված մեծությունը` 12-րդ աղյուսակի 28-րդ սյունակում: Եթե 1-ին սյունակում լրացվող հաշվետու ամսվա օրերը և 2-րդ սյունակում լրացվող ռիսկի կշիռները համընկնում են, ապա 12.1 աղյուսակի 3-ից 6-րդ սյունակներում լրացվում են ներդրումային ֆոնդերի նկատմամբ պահանջների մեծությունների հանրագումարները: Այն դեպքում, երբ ներդրումային ֆոնդերի նկատմամբ պահանջները կամ դրանց մի մասը ՎՌԶՄ կիրառման արդյունքում պետք է ստանան այլ անձանց համար նախատեսված ռիսկի կշիռները, ապա այդ պահանջները չեն լրացվում 12.1 աղյուսակում և լրացվում են 10-րդ կամ 12-րդ աղյուսակներում:

(57.1-ին կետը լրաց. 27.11.12 թիվ 329-Ն)

58. Թիվ 3 հաշվետվության 13-րդ աղյուսակում ներկայացվում են գործառնական ռիսկի հաշվարկի համար անհրաժեշտ տարրերը` համաձայն կանոնակարգ 3/02-ի Հավելված 3-ի: Աղյուսակի 1-ին, 2-րդ և 3-րդ սյունակներում լրացվում են կանոնակարգ 3/02-ով սահմանված ապահովագրական ընկերության շահույթը` ըստ տարիների: Ընդ որում, նշված սյունակներում համապատասխան մեծությունները լրացվում են միայն այն դեպքերում, երբ համապատասխան տարվա շահույթը մեծ կամ հավասար է 0-ի:

59. Թիվ 3 հաշվետվության 14-րդ աղյուսակում ներկայացվում են արտարժութային ռիսկի հաշվարկի համար անհրաժեշտ տարրերը` համաձայն Կանոնակարգ 3/02-ի Հավելված 4-ի: Աղյուսակի 1-ին սյունակում լրացվում է արտարժութային երկար դիրքերի հանրագումարը, 2-րդ սյունակում` կարճ դիրքերի հանրագումարը (բացարձակ մեծությամբ), 3-րդ սյունակում՝ բանկային ոսկու, թանկարժեք մետաղների ստանդարտացված ձուլակտորների, մետաղական հաշիվների բաց դիրքերի հանրագումարը, 4-րդ սյունակում` կանոնակարգ 3/02-ի Հավելված 4-ի համաձայն հաշվարկվող արտարժութային առավելագույն դիրքը: «Արտարժութային ռիսկ» տողում լրացվում է արտարժութային առավելագույն դիրքերից առավելագույնի մեծությունը:

60. Թիվ 3 հաշվետվության 15-րդ աղյուսակի տող 1-ում լրացվում է ապահովագրական ընկերության արտարժութային ակտիվների հանրագումարը հաշվետու ամսվա վերջին օրվա դրությամբ` ըստ առանձին արտարժույթների: Աղյուսակի 1.1-1.7 տողերում համապատասխանաբար լրացվում են ուղղակի ապահովագրության գծով ստացվելիք գումարները, համաապահովագրության և վերաապահովագրության պայմանագրերից ստացվելիք գումարները, ապահովագրական հատուցումների գծով համաապահովագրողների, վերաապահովագրողների և այլ անձանց նկատմամբ պահանջների գումարները և ապահովագրության պայմանագրերից ստացվելիք այլ գումարները հաշվետու ամսվա վերջին օրվա դրությամբ` ըստ առանձին արտարժույթների: Աղյուսակի տող 2-ում լրացվում է ապահովագրական ընկերության արտարժութային պարտավորությունների հանրագումարը հաշվետու ամսվա վերջին օրվա դրությամբ` ըստ առանձին արտարժույթների: Աղյուսակի 2.1-2.6 տողերում համապատասխանաբար լրացվում են ուղղակի ապահովագրության, համաապահովագրության պայմանագրերի, վերաապահովագրության պայմանագրերի գծով վճարվելիք գումարները, ապահովագրության գծով համաապահովագրողներին և վերաապահովագրողներին փոխանցվելիք ապահովագրավճարները և ապահովագրության գծով ստացված կանխավճարները հաշվետու ամսվա վերջին օրվա դրությամբ` ըստ առանձին արտարժույթների: Աղյուսակի 3-րդ տողում լրացվում է ապահովագրական ընկերության արտահաշվեկշռային հաշիվների գծով արտարժութային դիրքը հաշվետու ամսվա վերջին օրվա դրությամբ` ըստ առանձին արտարժույթների: Աղյուսակի 3.1-3.6 տողերում համապատասխանաբար լրացվում են ապահովագրական ընկերության` արտարժութային ռիսկ պարունակող ապահովագրական գումարների, ածանցյալ գործիքների գծով պայմանական ակտիվների և պարտավորությունների, վերաապահովագրության փոխանցած ռիսկերի գծով վերաապահովագրական գումարների, արտահաշվեկշռային այլ ակտիվների և արտահաշվեկշռային այլ պարտավորությունների մեծությունները` հաշվետու ամսվա վերջին օրվա դրությամբ` ըստ առանձին արտարժույթների: 15-րդ աղյուսակը լրացվում է այն արտարժույթների համար, որոնց գծով համախառն ակտիվները կամ համախառն պարտավորությունները հաշվետվության կազմման պահի դրությամբ գերազանցում են 500,000 Հայաստանի Հանրապետության դրամի համարժեքը: Աղյուսակ 15-ի «Ոսկու ստանդարտացված ձուլակտորներ» սյունակում արտացոլվում են ոսկու այն ստանդարտացված ձուլակտորները և դրանցով արտահայտված պահանջներն ու պարտավորությունները, որոնց հարգը փոքր չէ 999-ից: Արտարժույթով կնքված ածանցյալ գործիքներով գործարքները պետք է լրացվեն հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջին օրվա՝ Կենտրոնական բանկի հաշվարկային փոխարժեքով:

(60-րդ կետը փոփ., լրաց. 06.11.12 թիվ 297-Ն, փոփ. 12.08.14 թիվ 224-Ն, 15.09.17 թիվ 208-Ն)

61. Թիվ 3 հաշվետվության 16-րդ աղյուսակում ներկայացվում է ապահովագրական ընկերության իրացվելիության Ն2 նորմատիվի հաշվարկման համար անհրաժեշտ մեծությունների հաշվարկը: 16-րդ աղյուսակի 2-րդ սյունակում լրացվում են հաշվետու ամսվա վերջին շաբաթվա, հաշվետու ամսվա վերջին շաբաթվան նախորդող 1-ին, 2-րդ, 3-րդ, 4-րդ շաբաթների յուրաքանչյուր օրվա դրությամբ բարձր իրացվելի ակտիվների գումարները, որոնց հիման վրա հաշվարկվում են դրանց միջին մեծությունները, ընդ որում` օրերը լրացվում են նվազող հերթականությամբ. վերևի տողում լրացվում է հաշվետու ամսվա վերջին շաբաթվա վերջին նորմատիվի հաշվարկման օրվա տվյալները, հաջորդ տողում` նորմատիվի հաշվարկման օրվան նախորդող օրվա տվյալները, և այդպես շարունակ: «Հաշվետու ամսվա վերջին շաբաթ»-ը այն շաբաթն է, որում գտնվում է հաշվետու ամսվա վերջին օրը: Տվյալ հաշվետու ամսվա մեջ ներառված շաբաթը չի ներառվում տվյալ ամսվան հաջորդող հաշվետու ամսվա մեջ: Օրինակ` 2011 թվականի փետրվար ամսվա համար վերջին շաբաթը փետրվարի 27-ից մարտի 5-ն է, որը ներառվում է փետրվար ամսվա հաշվարկի մեջ և չի ներառվում մարտ ամսվա հաշվարկի մեջ: 4-րդ սյունակում լրացվում են հաշվետու ամսվա վերջին շաբաթվան հաջորդող 1-ին շաբաթվա, հաշվետու ամսվա վերջին շաբաթվա, հաշվետու ամսվա վերջին շաբաթվան նախորդող 1-ին, 2-րդ, 3-րդ շաբաթների յուրաքանչյուր օրը մարման ենթակա ապահովագրական հատուցման հետ չառնչվող բոլոր կրեդիտորական պարտավորությունների գումարները, ընդ որում, օրերը կրկին լրացվում են նվազող հերթականությամբ. վերևի տողում լրացվում է հաշվետու ամսվա վերջին շաբաթվան հաջորդող շաբաթվա վերջին օրվա տվյալները, հաջորդ տողում` հաշվետու ամսվա վերջին շաբաթվան հաջորդող շաբաթվա նախավերջին օրվա տվյալները, և այդպես շարունակ: 16-րդ աղյուսակի 4-րդ սյան «Ընդամենը» տողը ցույց է տալիս ապահովագրական հատուցման հետ չառնչվող բոլոր պարտավորությունների հանրագումարը, որոնց մարումը կատարվելու է Ն2 նորմատիվի հաշվարկման օրվան հաջորդող յոթ օրերի ընթացքում: 5-րդ սյունակում լրացվում են միայն «Ընդամենը» տողերը, որտեղ նշվում են նորմատիվի հաշվարկման օրվա (հաշվետու շաբաթվա վերջին օր) վերջի դրությամբ ապահովագրական հատուցումների գծով ձևավորված կրեդիտորական պարտավորությունների հանրագումարները, իսկ 6-րդ սյունակում` նորմատիվի հաշվարկման օրվա (հաշվետու շաբաթվա վերջին օր) վերջի դրությամբ ներկայացված, սակայն դեռևս չկարգավորված պահանջների պահուստի մեծությունը:

62. Թիվ 3 հաշվետվության 17-րդ աղյուսակը լրացվում է մեկ ապահովագրության օբյեկտը և դրանց հետ փոխկապակցված օբյեկտները ծածկող ապահովագրության պայմանագրի (պայմանագրերի) գծով ապահովագրական ընկերության կողմից ստանձնած այն պարտավորությունները (ապահովագրական գումարները)` նվազեցված այդ պայմանագրի (պայմանագրերի) գծով վերաապահովագրողի մասնաբաժնի մասով` կանոնակարգ 3/02-ի 27-րդ կետում սահմանված չափով, որոնց մեծությունը կազմում է հաշվետու օրվա դրությամբ կանոնակարգ 3/02-ի համաձայն հաշվարկված ապահովագրական ընկերության ընդհանուր կապիտալի միջին օրական մեծության 5 և ավելի տոկոսը:

63. Թիվ 3 հաշվետվության 17-րդ աղյուսակում ներկայացվում են ստանձնած ապահովագրական մեկ ռիսկի առավելագույն չափի Ն3 նորմատիվի հաշվարկում ընդգրկվող մեծությունները: 1-ին սյունակում լրացվում է ապահովագրության օբյեկտի կամ ապահովագրության օբյեկտի հետ փոխկապակցված օբյեկտի համարը, ընդ որում` ապահովագրական օբյեկտները համարակալվում են` առաջին ապահովագրական օբյեկտը` «1», երկրորդը` «2», և այլն, իսկ տվյալ` «X» համարի ապահովագրական օբյեկտի հետ փոխկապակցված օբյեկտները` « X/1», « X/2», և այլն: 2-րդ սյունակում լրացվում է տվյալ ապահովագրական օբյեկտի անվանումը, 3-րդ սյունակում` տվյալ ապահովագրության օբյեկտի հետ փոխկապակցված օբյեկտի անվանումը, 4-րդ սյունակում` տվյալ ապահովագրության օբյեկտի գծով հաշվետու ամսվա վերջին օրվա դրությամբ գործող ապահովագրության պայմանագրերի քանակը, 5-րդ սյունակում` տվյալ ապահովագրության օբյեկտի հետ փոխկապակցված օբյեկտի գծով հաշվետու ամսվա վերջին օրվա դրությամբ գործող ապահովագրության պայմանագրերի քանակը: 6-րդ սյունակում լրացվում է տվյալ ապահովագրության օբյեկտը ծածկող ապահովագրական գումարի մեծությունները, 7-րդ սյունակում` տվյալ ապահովագրության օբյեկտի հետ փոխկապակցված օբյեկտը ծածկող ապահովագրական գումարի մեծությունները. եթե ապահովագրության որևէ օբյեկտ (ապահովագրության օբյեկտի հետ փոխկապակցված որևէ օբյեկտ) ապահովագրված է մի քանի ապահովագրության պայմանագրերով, ապա աղյուսակի 6-րդ (7-րդ) սյունակում լրացվում է այդ օբյեկտի ապահովագրության վերաբերյալ կնքված բոլոր պայմանագրերով ստանձնած ռիսկի ամբողջ գումարը, իսկ հաջորդ տողերում լրացվում են առանձին պայմանագրերով ստանձնած ռիսկի գումարները: 8-րդ սյունակում` լրացվում են տվյալ ապահովագրության օբյեկտի գծով ստանձնած պարտավորություններում (ապահովագրական գումարներում) վերաապահովագրողի մասնաբաժինը, 9-րդ սյունակում` լրացվում են տվյալ ապահովագրության օբյեկտի հետ փոխկապակցված օբյեկտի գծով ստանձնած պարտավորություններում (ապահովագրական գումարներում) վերաապահովագրողի մասնաբաժինը: Եթե ապահովագրության «Ա» օբյեկտի գծով կնքվել է 3 հատ պայմանագիր, որոնցից յուրաքանչյուրով նախատեսված ապահովագրական գումարներն են, համապատասխանաբար 200 միավոր, 300 միավոր, 350 միավոր, միևնույն ժամանակ «Ա» օբյեկտի գծով առկա են «բ» և «գ» փոխկապակցված օբյեկտներ, «բ»-ի գծով կնքվել է 2 հատ պայմանագիր` համապատասխանաբար 200 և 100 միավոր, «գ»-ի գծով` 1 պայմանագիր` 50 միավոր, ընդ որում` «Ա», «բ» և «գ» օբյեկտները չեն վերաապահովագրվում, ապա աղյուսակ 17-ը պետք է լրացնել հետևյալ կերպ.

Ապահովա-

գրության օբյեկտի կամ ապահովա-

գրության օբյեկտի հետ փոխկապակց ված օբյեկտի համարը

Ապահովա-

գրության օբյեկտի անվանում

Ապահովա-

գրության օբյեկտի հետ փոխկապակց ված օբյեկտի անվանում

Ապահովա-

գրության օբյեկտի գծով կնքված պայմանագրերի քանակ (հատ)

Ապահովա-

գրության օբյեկտի հետ փոխկապակցված օբյեկտների գծով կնքված պայմանագրերի քանակ (հատ)

Ապահովա-

գրության օբյեկտը ծածկող ապահովա-

գրական գումարի մեծություն

Ապահովա-

գրության օբյեկտի հետ փոխկապակցված օբյեկտը ծածկող ապահովա-

գրական գումարի մեծություն

Վերաապա-

հովագրողի մասնաբաժինն ապահովա-

գրության օբյեկտը ծածկող ապահովագրական գումարի մեծության մեջ (հազար դրամ)

Վերաապա-

հովագրողի մասնաբաժինն ապահովա-

գրության օբյեկտի հետ փոխկապակցված օբյեկտները ծածկող ապահովա-

գրական գումարի մեծության մեջ (հազար դրամ)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

«Ա»

-

3

-

850

-

-

-

1

-

-

-

-

200

-

-

-

1

-

-

-

-

300

-

-

-

1

-

-

-

-

350

-

-

-

1/1

-

«բ»

-

2

-

300

-

-

1/1

-

-

-

-

-

200

-

-

1/1

-

-

-

-

-

100

-

-

1/2

-

«գ»

-

1

-

50

-

-

 

64. Թիվ 3 հաշվետվության 18-րդ աղյուսակում արտացոլվում է տեխնիկական պահուստներին համարժեք ակտիվների կազմը: 18-րդ աղյուսակի 1-3-րդ սյունակներում լրացվում են կանոնակարգ 3/02-ի 30-րդ կետի աղյուսակի 1-ին կետում սահմանված ակտիվները, 4-7-րդ սյունակներում լրացվում են նշված աղյուսակի 2-րդ կետում նշված ակտիվները, 8-17-րդ սյունակներում` 3-րդ կետում նշված ակտիվները, 18-21-րդ սյունակներում` 4-րդ կետում նշված ակտիվները, 22-29-րդ սյունակներում` 5-րդ կետում նշված ակտիվները, 30-35-րդ սյունակներում՝ 6-րդ կետում նշված ակտիվները, 36-37-րդ սյունակներում՝ 7-րդ կետում նշված ակտիվները, 38-39-րդ սյունակներում՝ 8-րդ կետում նշված ակտիվները, 40-րդ սյունակում լրացվում են տեխնիկական պահուստների մեծությունների հանրագումարը` նվազեցրած վերաապահովագրողների մասնաբաժնի չափով: 22-րդ, 24-րդ, 26-րդ և 28-րդ սյունակներում նշվում են Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գործող միայն այն բանկի գծով համապատասխան ակտիվների մեծությունները, որի գծով բանկային հաշիվների, ցպահանջ ավանդների, ժամկետային ավանդների և տրամադրված փոխառությունների հանրագումարը առավելագույնն է: Օրինակ, եթե A բանկում բանկային հաշվի մեծությունը 100 միավոր է, ցպահանջ ավանդի մեծությունը՝ 60 միավոր, ժամկետային ավանդի մեծությունը՝ 80, տրամադրված փոխառության մեծությունը՝ 50, B բանկում համապատասխանաբար՝ 180, 50, 0, 30, C բանկում համապատասխանաբար՝ 150, 80, 70, 60, ապա հաշվետվության մեջ լրացվում են C բանկի համապատասխան ակտիվների մեծությունը: Այն օրերին, երբ ապահովագրական ընկերության հաշվեկշիռը փոփոխություններ չի կրել (ներառյալ` ոչ աշխատանքային օրերը), լրացվում են նախորդ օրվա տվյալները:

(64-րդ կետը խմբ. 27.11.12 թիվ 329-Ն, փոփ. 12.05.17 թիվ 107-Ն)

65. Թիվ 3 հաշվետվության 19-րդ աղյուսակում արտացոլվում են մեկ փոխառուի և նրա հետ փոխկապակցված անձանց նկատմամբ ապահովագրական ընկերության այն պահանջները, որոնք գերազանցում են կանոնակարգ 3/02-ի համաձայն հաշվարկված ապահովագրական ընկերության ընդհանուր կապիտալի միջին օրական մեծության 5 և ավելի տոկոսը (այսուհետ` խոշոր փոխառուներ): «Կազմակերպության (փոխառուի) անվանումը» սյունակում լրացվում է խոշոր փոխառուի անվանումը: 2-6-րդ սյունակներում լրացվում են 1-ին սյունակում նշված փոխառուի գծով կանոնակարգ 3/02-ով սահմանված «Ռ» տարրի բաղադրիչների համախառն հաշվեկշռային (արտահաշվեկշռային) արժեքները` ըստ համապատասխան սյուների: 8-րդ սյունակում լրացվում է 7-րդ սյունակում արտացոլված մեծությունների մասով հնարավոր կորուստների պահուստների հանրագումարը:

(65-րդ կետը փոփ. 29.05.12 թիվ 146-Ն)

66. Թիվ 3 հաշվետվության աղյուսակ 20-ում արտացոլվում են խոշոր փոխառուների հետ փոխկապակցված անձանց նկատմամբ ապահովագրական ընկերության պահանջները: Աղյուսակ 20-ի 2-րդ սյունակում առանձին տողերով պետք է արտացոլվեն 1-ին սյունակում նշված փոխառուի հետ փոխկապակցված և ապահովագրական ընկերության հանդեպ պարտավորություններ ստանձնած բոլոր անձանց անունները (անվանումները): Ընդ որում, մնացած սյունակները լրացվում են, միայն, եթե տվյալ տողում արտացոլված փոխառուի հետ փոխկապակցված անձի հանդեպ ապահովագրական ընկերության ունեցած պահանջները ներառված են 19-րդ աղյուսակում տվյալ փոխառուի համապատասխան տողի 6-րդ սյունակի հանրագումարում: Սույն աղյուսակի տեսքով բերվում է փոխառուի հետ փոխկապակցված անձանց հանդեպ ունեցած պահանջների լրացման ձևի օրինակը:

Կազմակերպության (փոխառուի) անվանումը

Տվյալ փոխառուի հետ փոխկապակցված անձանց անունները (անվանումները)

Տրամադրած փոխառություններ

Վարկային ռիսկ պարունակող հետհաշվեկշռային հոդվածներ

Ընդամենը

 «Գ» ՍՊԸ

«Բ» ՍՊԸ

200 000

50 000

250 000

 «Գ» ՍՊԸ

 Պետրոսյան Պետրոս

 

100000

100000

(66-րդ կետը փոփ. 29.05.12 թիվ 146-Ն)

67. Թիվ 3 հաշվետվության 21, 22 և 23 աղյուսակներում արտացոլվում են արտարժութային դիրքի նորմատիվի հաշվարկին մասնակցող մեծությունները:

68. Թիվ 3 հաշվետվության 21, 22 և 23 աղյուսակներում լրացվում են «Արտարժութային դիրքի մեծությունն օրվա վերջի դրությամբ» և «Ն6.1 նորմատիվի սահմանաչափը» սյունակները: Աղյուսակ 21-ում արտարժութային դիրքերի հաշվարկը կատարվում է ներառյալ համապատասխան արժույթների գծով ածանցյալ գործիքները, Աղյուսակ 22-ում՝ առանց ածանցյալ գործիքների, իսկ Աղյուսակ 23-ում` միայն Կանոնակարգ 3/02-ի 45.3-րդ կետով սահմանված ածանցյալ գործիքներով: Աղյուսակ 21-ի, 22-ի և 23-ի «Արտարժութային դիրքի մեծությունն օրվա վերջի դրությամբ» սյունակի համապատասխանաբար «I արտարժութային խմբի համախառն դիրք» և «II արտարժութային խմբի համախառն դիրք» ենթասյունակներում լրացվում են Կանոնակարգ 3/02-ով սահմանված արտարժութային համախառն դիրքերն՝ ըստ արտարժութային խմբերի, իսկ «Արտարժութային համախառն դիրք» ենթասյունակում լրացվում են Կանոնակարգ 3/02-ով սահմանած արտարժութային համախառն դիրքերը՝ առանց հաշվի առնելու արտարժութային խմբերը: Աղյուսակ 21-ի, 22-ի և 23-ի «Ն6.1 նորմատիվի սահմանաչափը» սյունակում լրացվում է Կանոնակարգ 3/02-ով սահմանված արտարժութային համախառն դիրքի և ապահովագրական ընկերության ընդհանուր կապիտալի միջև առավելագույն հարաբերակցությունը (ապահովագրական ընկերության ընդհանուր կապիտալ x 10 %):

(68-րդ կետը փոփ. 29.05.12 թիվ 146-Ն, լրաց. 06.11.12 թիվ 297-Ն)

69. Թիվ 3 հաշվետվության 24-րդ, 25-րդ և 26-րդ աղյուսակներում արտացոլվում են ըստ առանձին արտարժութային դիրքի նորմատիվի հաշվարկին մասնակցող մեծությունները: 24, 25 և 26 աղյուսակները լրացվում են «Արտարժութային դիրքի մեծությունն օրվա վերջի դրությամբ» տողերն` ըստ առանձին արտարժույթների (երբ առանձին արտարժույթի գծով ապահովագրական ընկերությունը ունի կարճ դիրք, ապա «Արտարժութային դիրքի մեծությունն օրվա վերջի դրությամբ» տողում նշված մեծությունը տրվում է բացասական նշանով): «Ն6.2 նորմատիվի սահմանաչափը» տողում լրացվում է Կանոնակարգ 3/02-ով սահմանված յուրաքանչյուր արտարժույթի բաց դիրքի և ապահովագրական ընկերության ընդհանուր կապիտալի միջև առավելագույն հարաբերակցությունը (ապահովագրական ընկերության ընդհանուր կապիտալ x 7%): Աղյուսակ 24-ում արտարժութային դիրքերի հաշվարկը կատարվում է` ներառյալ համապատասխան արժույթների գծով ածանցյալ գործիքները, Աղյուսակ 25-ում` առանց ածանցյալ գործիքների, իսկ Աղյուսակ 26-ում` միայն Կանոնակարգ 3/02-ի 45.3-րդ կետում նշված ածանցյալ գործիքներով: Եթե ապահովագրական ընկերությունը ունի բաց դիրք այնպիսի արտարժույթով, որը նշված չէ հաշվետվության 24-րդ, 25-րդ և 26-րդ աղյուսակներում, ապա այդ արտարժույթի անվանումը նշվում է այդ աղյուսակների «Այլ արտարժույթ» սյունակում: 24-րդ, 25-րդ և 26-րդ աղյուսակների «Բանկային ոսկի» սյունակում լրացվում է բանկային ոսկու, ոսկու ստանդարտացված ձուլակտորների, որոնց հարգը փոքր չէ 999-ից, դրանցով արտահայտված պահանջների և պարտավորությունների և մետաղական հաշիվների` որպես արտարժույթի մեկ տեսակի գծով բաց դիրքը` հիմք ընդունելով ոսկու վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի կողմից հայտարարված հաշվարկային գինը: Եթե ապահովագրական ընկերությունը ունի այնպիսի արտարժույթով արտահայտված միջոցներ, որոնք պետք է ցույց տրվեն «Այլ արտարժույթ» սյունակում, ապա պետք է հիմք ընդունել տվյալ պետության` Կենտրոնական բանկի կողմից հաստատված արտարժույթ/ԱՄՆ դոլար և Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի կողմից հաստատված ԱՄՆ դոլար/Հայաստանի Հանրապետության դրամ հաշվարկային փոխարժեքները:

(69-րդ կետը փոփ. 29.05.12 թիվ 146-Ն)

 

Գ Լ ՈՒ Խ  4

 

ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ԳՈՒՄԱՐՆԵՐԻ ԵՎ ՀԱՏՈՒՑՈՒՄՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ԹԻՎ 4 ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ԼՐԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

 

70. Թիվ 4 հաշվետվությունը բաղկացած է 2 աղյուսակից:

71. Թիվ 4 հաշվետվության 1-ին աղյուսակում արտացոլվում են ֆիզիկական անձանց հետ կնքած ապահովագրության պայմանագրերի գծով, իսկ 2-րդ աղյուսակում՝ իրավաբանական անձանց հետ կնքած ապահովագրության պայմանագրերի գծով ապահովագրական գումարների և ապահովագրական հատուցումների վերաբերյալ տեղեկատվությունը: Ընդ որում, եթե ապահովագրության պայմանագիրը կնքվել է իրավաբանական անձի հետ, ապա ապահովագրական հատուցմանը, ոչ պայմանական չհատուցվող գումարին վերաբերող տեղեկատվությունը լրացվում է աղյուսակ 2-ում՝ իրավաբանական անձանց գծով տեղեկատվության մեջ: Նմանապես, եթե ապահովագրության պայմանագիրը կնքվել է ֆիզիկական անձի հետ, ապա ապահովագրական հատուցմանը, ոչ պայմանական չհատուցվող գումարին վերաբերող տեղեկատվությունը լրացվում է աղյուսակ 1-ում՝ ֆիզիկական անձանց գծով տեղեկատվությունում՝ անկախ այն հանգամանքից, որ ֆիզիկական անձանց հետ կնքած ապահովագրության պայմանագրի գծով հնարավոր է ապահովագրական հատուցում տրվի իրավաբանական անձին (օրինակ՝ պատասխանատվության ապահովագրության դեպքում):

72. Թիվ 4 հաշվետվության 1-ին և 2-րդ աղյուսակների 2-րդ սյունակում լրացվում են հաշվետու ժամանակաշրջանի ընթացքում կնքված ապահովագրության պայմանագրերով նախատեսված ապահովագրական գումարների մեծությունը (ներառյալ վերաապահովագրողի մասնակցության չափի մեծությունը):

73. Եթե հաշվետու ժամանակաշրջանի ընթացքում կնքված ապահովագրության պայմանագրերով նախատեսված ռիսկերը վերաապահովագրվել են, ապա թիվ 4 հաշվետվության 1-ին և 2-րդ աղյուսակների 3-րդ սյունակում լրացվում են հաշվետու ժամանակաշրջանի ընթացքում վերաապահովագրությանը փոխանցվող ռիսկերի (վերաապահովագրական գումարների) մեծությունները:

74. Թիվ 4 հաշվետվության 1-ին և 2-րդ աղյուսակների 4-րդ սյունակում արտացոլվում են հաշվետու ժամանակաշրջանի ընթացքում ապահովագրական պայմանագրերի գծով ցանկացած դադարեցումների հետևանքով ապահովագրական գումարների նվազումները, իսկ 5-րդ սյունակում` վերաապահովագրողի մասնակցության չափը դրանցում:

75. Թիվ 4 հաշվետվության 1-ին և 2-րդ աղյուսակների 6-րդ սյունակում լրացվում են տարեսկզբից մինչև հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջ հաշվեգրված ապահովագրական հատուցումների քանակը:

76. Թիվ 4 հաշվետվության 1-ին և 2-րդ աղյուսակների 7-րդ սյունակում լրացվում են հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջի դրությամբ վճարման ենթակա ապահովագրական հատուցումների (վճարվելիք ապահովագրական հատուցումների գծով կրեդիտորական պարտավորություններ) քանակը:

77. Թիվ 4 հաշվետվության 1-ին և 2-րդ աղյուսակների 8-րդ սյունակում լրացվում են տարեսկզբից մինչև հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջ կնքած ապահովագրության պայմանագրերի գծով տարեսկզբից մինչև հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջ հաշվեգրված ապահովագրական հատուցումների քանակը:

78. Թիվ 4 հաշվետվության 1-ին և 2-րդ աղյուսակների 9-րդ սյունակում լրացվում են տարեսկզբից մինչև հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջ հաշվեգրված ապահովագրական հատուցումների մեծությունները:

79. Թիվ 4 հաշվետվության 1-ին և 2-րդ աղյուսակների 10-րդ սյունակում լրացվում են հաշվետու ժամանակաշրջանում ապահովագրական ընկերությանը հայտարարված պատահարների գծով հաշվեգրած ապահովագրական հատուցումների մեծությունները:

80. Թիվ 4 հաշվետվության 1-ին և 2-րդ աղյուսակների 11-րդ և 12-րդ սյունակները լրացվում են ապահովագրության այն դասերի գծով, որոնց գծով առկա են անձնական և գույքային վնասներ: Հաշվետվության 1-ին և 2-րդ աղյուսակների 11-րդ սյունակում լրացվում են տարեսկզբից մինչև հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջ հաշվեգրված ապահովագրական հատուցման մեծությունը՝ գույքային վնասների գծով: Հաշվետվության 1-ին և 2-րդ աղյուսակների 12-րդ սյունակում լրացվում են տարեսկզբից մինչև հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջ հաշվեգրված ապահովագրական հատուցման մեծությունը՝ անձնական վնասների գծով:

81. Թիվ 4 հաշվետվության 1-ին և 2-րդ աղյուսակների 13-րդ սյունակում արտացոլվում են հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջին օրվա դրությամբ վճարման ենթակա ապահովագրական հատուցումների (վճարվելիք ապահովագրական հատուցումների գծով կրեդիտորական պարտավորությունների) գումարները:

82. Թիվ 4 հաշվետվության 1-ին և 2-րդ աղյուսակների 14-րդ սյունակում արտացոլվում են տարեսկզբից մինչև հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջ կնքված ապահովագրության պայմանագրերի գծով տարեսկզբից մինչև հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջ հաշվեգրված ապահովագրական հատուցումների մեծությունները:

83. Թիվ 4 հաշվետվության 1-ին և 2-րդ աղյուսակների 15-րդ սյունակում արտացոլվում են տարեսկզբից մինչև հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջ հաշվեգրված ապահովագրական հատուցումների մեծությունների ճշգրտումները:

84. Թիվ 4 հաշվետվության 1-ին և 2-րդ աղյուսակների 16-րդ սյունակում արտացոլվում են ոչ պայմանական չփոխհատուցվող այն գումարները (գնահատված վնասի այն մասը), որոնց նվազեցումից հետո տարեսկզբից մինչև հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջ հաշվեգրվել են ապահովագրական հատուցումներ:

85. Թիվ 4 հաշվետվության 1-ին և 2-րդ աղյուսակների 17-րդ սյունակում լրացվում են հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջի դրությամբ ոչ պայմանական չփոխհատուցվող գումարների (գնահատված վնասի այն մասը) նվազեցումից հետո վճարման ենթակա ապահովագրական հատուցումների (վճարվելիք ապահովագրական հատուցումների գծով ձևավորված կրեդիտորական պարտավորություններ) մեծությունները:

86. Թիվ 4 հաշվետվության 1-ին և 2-րդ աղյուսակների 18-րդ սյունակում լրացվում են ապահովագրական հատուցումների գծով վերաապահովագրողներից ստացվող տարեսկզբից մինչև հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջ հաշվեգրած գումարները, իսկ 19-րդ սյունակում՝ հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջի դրությամբ ապահովագրական հատուցումների գծով պահանջները վերաապահովագրողների նկատմամբ:

87. Թիվ 4 հաշվետվության 1-ին և 2-րդ աղյուսակների 20-րդ սյունակում լրացվում են տարեսկզբից մինչև հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջ հաշվեգրած ապահովագրական հատուցումների գծով ապահովագրական ընկերության ծախսերի գումարները (վնասի չափը և պատճառները որոշելու համար կատարված ծախսերը, վնասի կարգավորման հետ կապված այլ ծախսեր), իսկ 21-րդ սյունակում` այդ ծախսերի մեջ վերաապահովագրողների մասնակցության չափի մեծությունները:

 

Գ Լ ՈՒ Խ  5

 

ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ԵՎ ԾԱԽՍԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ԹԻՎ 5 ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ԼՐԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

 

88. Թիվ 5 հաշվետվությունը լրացվում է աճողական տվյալներով: «Նախորդ ժամանակաշրջան» սյունակում լրացվում են ցուցանիշների` նախորդ հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջին օրվա դրությամբ աճողական տվյալները:

89. Թիվ 5 հաշվետվության 1.1.1. կետում լրացվում են հաշվեգրված ապահովագրավճարների գումարները (ներառյալ` վերաապահովագրության ընդունած ռիսկերի գծով վերաապահովագրավճարները), ընդ որում` հաշվեգրված ապահովագրավճարները արտացոլվում են զեղչերի և հավելավճարների մեծություններով ճշգրտված:

90. Թիվ 5 հաշվետվության 1.1.2. կետում լրացվում են դադարեցված պայմանագրերի գծով հետ վերադարձվող ապահովագրավճարները (ներառյալ` վերաապահովագրության ընդունած ռիսկերի գծով վերաապահովագրավճարները):

91. Թիվ 5 հաշվետվության 1.1.3. կետում լրացվում են վերաապահովագրության փոխանցած ռիսկերի գծով հաշվեգրված վերաապահովագրավճարները, ընդ որում հաշվեգրված վերաապահովագրավճարները արտացոլվում են զեղչերի և հավելավճարների մեծություններով ճշգրտված:

92. Թիվ 5 հաշվետվության 1.1.4. կետում լրացվում են դադարեցված պայմանագրերի գծով վերաապահովագրողներից ստացվելիք վերաապահովագրավճարները:

93. Թիվ 5 հաշվետվության 2.3. կետում լրացվում են ապահովագրական և վերաապահովագրական պայմանագրերում պարունակվող ավանդային բաղադրիչի գծով եկամուտները:

94. Թիվ 5 հաշվետվության 2.4. կետում լրացվում են իրական արժեքով վերաչափվող ապահովագրական և վերաապահովագրական պայմանագրերի, նրանցում ներառված ածանցյալ գործիքների գծով եկամուտները:

94.1. Թիվ 5 հաշվետվության 2.9.1 կետում լրացվում են ուղիղ հատուցումների վերջնահաշվարկի արդյունքում առաջացած եկամուտները:

(94.1-ին կետը լրաց. 31.03.17 թիվ 80-Ն)

95. Թիվ 5 հաշվետվության 3.1.1. կետում լրացվում են ապահովագրական ընկերության կողմից հաշվեգրած ապահովագրական հատուցումները: Հաշվետվության 3.1.2. կետում լրացվում են հաշվետու ժամանակաշրջանում հաշվեգրված վերաապահովագրողներից ստացվող ապահովագրական հատուցումները:

96. Թիվ 5 հաշվետվության 4-ից 5-րդ կետերի ենթակետերում չեն ներառվում չվաստակած ապահովագրավճարների պահուստի և չվաստակած ապահովագրավճարների պահուստում վերաապահովագրողի մասնաբաժնի գծով եկամուտները և ծախսերը:

96.1. Թիվ 5 հաշվետվության 6.9.1 կետում լրացվում են ուղիղ հատուցումների վերջնահաշվարկի արդյունքում առաջացած ծախսերը:

(96.1-ին կետը լրաց. 31.03.17 թիվ 80-Ն)

97. Թիվ 5 հաշվետվության 15-րդ կետում արտացոլվում են շահաբաժինների այն գումարները, որոնք վճարվում են տվյալ հաշվետու տարվա ֆինանսական արդյունքներից:

 

Գ Լ ՈՒ Խ  6

(գլուխը խմբ. 10.02.15 թիվ 12-Ն)

 

ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՍՊԱՌՈՂ ՌԵԶԻԴԵՆՏ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԵՎ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ԹԻՎ 6 ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ԼՐԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

 

98. Թիվ 6 հաշվետվությունը բաղկացած է 4 աղյուսակից: Սույն հաշվետվության աղյուսակներում արտացոլվում են ապահովագրական ծառայություններ սպառող ռեզիդենտ իրավաբանական և ֆիզիկական անձանց գծով հաշվեգրած ապահովագրավճարների, վաստակած ապահովագրավճարների, ապահովագրական հատուցումների և ապահովագրական գումարների մեծությունները ըստ ապահովագրության յուրաքանչյուր դասի:

99. Իրավաբանական անձ ապահովադիրների համար վերոնշյալ մեծությունները որոշվում են կախված, թե տվյալ իրավաբանական անձ ապահովադիրը տնտեսության որ ճյուղում է իրականացնում իր գործունեությունը և լրացվում են համապատասխան սյունում:

100. Ֆիզիկական անձ ապահովադիրների համար վերոնշյալ մեծությունները լրացվում են «ֆիզիկական անձ» սյունում:

101. Թիվ 6 հաշվետվության 1-ին աղյուսակում լրացվում են հաշվետու ժամանակաշրջանի ընթացքում հաշվեգրած ապահովագրավճարների և հաշվեգրած վերաապահովագրավճարների մեծությունները:

101.1. Թիվ 6 հաշվետվության 1.1 աղյուսակում լրացվում են ապահովագրության պայմանագրերի գծով հաշվետու ժամանակաշրջանի ընթացքում վաստակած ապահովագրավճարների մեծությունները, որը հաշվարկվում է հետևյալ բանաձևով.

 

ՎԱ=Ա-Դ-ՉԱՊփոփ

Որտեղ`

ՎԱ -   հաշվետու եռամսյակի ընթացքում վաստակած ապահովագրավճարների մեծությունն է` ապահովագրության տվյալ դասի գծով
Ա -   ապահովագրության տվյալ դասի գծով հաշվետու եռամսյակի ընթացքում հաշվեգրված ապահովագրավճարների և հաշվեգրված ապահովագրավճարներում վերաապահովագրողի մասնաբաժնի տարբերությունն է
Դ -   ‑հաշվետու եռամսյակի ընթացքում դադարեցված պայմանագրերի գծով հետ վերադարձվող ապահովագրավճարների և այդ գումարներում վերաապահովագրողի մասնաբաժնի տարբերությունն է
ՉԱՊփոփ   չվաստակած ապահովագրավճարների պահուստի (նվազեցված պահուստում վերաապահովագրողի մասնաբաժնի չափով) փոփոխությունն է հաշվետու եռամսյակի ընթացքում, որը հավասար է հաշվետու եռամսյակի վերջի դրությամբ և հաշվետու եռամսյակի սկզբի դրությամբ սույն կանոնակարգի համաձայն հաշվարկված չվաստակած ապահովագրավճարների պահուստի տարբերությանը` նվազեցված այդ պահուստում վերաապահովագրողի մասնաբաժնի չափով:
101.2. Թիվ 6 հաշվետվության 2-րդ աղյուսակում լրացվում են հաշվետու ժամանակաշրջանի ընթացքում հաշվեգրած ապահովագրական հատուցումների և վերաապահովագրողների մասնակցության չափը հաշվետու ժամանակաշրջանի ընթացքում հաշվեգրված ապահովագրական հատուցումներում:

101.3. Թիվ 6 հաշվետվության 3-րդ աղյուսակում լրացվում են հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջին օրվա դրությամբ գործող ապահովագրության պայմանագրերով նախատեսված ապահովագրական գումարների և հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջին օրվա դրությամբ գործող ապահովագրության պայմանագրերով նախատեսված ապահովագրական գումարներում վերաապահովագրողների մասնակցության չափի մեծությունները (վերաապահովագրական գումարները):

101.4. Իրավաբանական անձ ապահովադիրների տնտեսական գործունեության ճյուղային դասակարգումն իրականացվում է համաձայն Հայաստանի Հանրապետության էկոնոմիկայի նախարարի 2013 թվականի սեպտեմբերի 19-ի թիվ 874-Ն հրամանով հաստատված «Տնտեսական գործունեության տեսակների դասակարգչի»: Հաշվետվության մեջ օգտագործված գործունեության հիմնական խմբերը համապատասխանում են դասակարգչում օգտագործված խմբերին և ներկայացվում են հետևյալ կերպ.

1) Գյուղատնտեսություն, անտառային տնտեսություն և ձկնորսություն. Այս խումբն ընդգրկում է բուսական և կենդանական բնական պաշարների շահագործումը: Բաժինը ներառում է մշակաբույսերի աճեցումը, անասնաբուծությունը, անտառային տնտեսությունը, այլ բույսերի և կենդանիների բուծումը գյուղացիական տնտեսություններում կամ բույսերի հավաքումը և կենդանիների որսը բնական միջավայրում:

2) Հանքագործական արդյունաբերություն և բացահանքերի շահագործում. Այս խումբը ներառում է բնության մեջ հանդիպող պինդ ապարների և հանքանյութերի արդյունահանումը բոլոր եղանակներով:

3) Մշակող արդյունաբերություն. Մշակող արդյունաբերության խմբում դասվող տնտեսական միավորներն իրականացնում են տնտեսության այլ ճյուղերի (գյուղատնտեսություն, հանքագործական արդյունաբերություն և այլն) կողմից արտադրվող արտադրանքի, նյութերի բաղադրիչների ձևափոխում, նորոգում, վերականգնում:

4) Էլեկտրականության, գազի, գոլորշու և լավորակ օդի մատակարարում. Տվյալ խմբում ներառվում է էլեկտրաէներգիայի, գազի, գոլորշու և լավորակ օդի մատակարարումը արդյունաբերական կազմակերպություններին և բնակելի զանգվածներին:

5) Ջրամատակարարում, կոյուղի, թափոնների կառավարում և վերամշակում. Այս խումբը ներառում է ջրամատակարարումը, կոյուղու, ջրահեռացման և պինդ և ոչ պինդ թափոնների հավաքման և վերամշակման հետ կապված գործունեությունը:

6) Շինարարություն. Այս խմբում ներառվում են նոր շինարարությունը, շինարարական օբյեկտների ընդլայնման կամ վերափոխման, նորոգման հետ կապված աշխատանքները, պատրաստի բլոկավոր կոնստրուկցիաներից շենքերի և ժամանակավոր շինությունների կանգնեցումը շինհրապարակներում:

7) Մեծածախ և մանրածախ առևտուր. Ավտոմեքենաների և մոտոցիկլների նորոգում: Այս խմբում ներառվում են ցանկացած ապրանքների մեծածախ և մանրածախ առևտուրը (ապրանքի վաճառք առանց ձևափոխման) և ապրանքների վաճառքին բնորոշ ծառայությունների մատուցումը:

8) Փոխադրումներ և պահեստային տնտեսություն. Այս խումբը ներառում է մարդատար և բեռնատար տրանսպորտային միջոցների գործունեությունը, խողովակաշարերով փոխադրումները, ուղևորների և բեռների տերմինալների շահագործումը, բեռների մշակումը, պահպանումը, ինչպես նաև փոստային ծառայությունները:

9) Կացության և հանրային սննդի կազմակերպում. Այս խումբը ներառում է կարճաժամկետ բնակության համար հաճախորդներին բնակատեղերի տրամադրման և/կամ տեղում սպառման նպատակով սննդամթերքի և խմիչքների պատրաստումը և վաճառքը (օրինակ` ռեստորաններ, սրճարաններ, հյուրանոցներ և այլն): Խմբում չեն ներառվում ամսական կամ տարեկան ժամկետներով բնակարանների վարձակալության տրամադրումը և կերակրատեսակների և խմիչքների պատրաստումը և վաճառքը, որոնք նախատեսված չեն տեղում սպառման համար:

10) Տեղեկատվություն և կապ. Այս խումբը ներառում է տեղեկատվության փոխանցման հաղորդակցման ուղիների, տեղեկատվական տեխնոլոգիաների բնագավառի գործունեությունը, տվյալների կամ այլ տեղեկատվության մշակման ծառայությունները:

11) Ֆինանսական և ապահովագրական գործունեություն. Այս խմբում ներառվում են առևտրային բանկերի, վարկային կազմակերպությունների, ապահովագրական ընկերությունների, ներդրումային ընկերությունների և այլ ֆինանսական կազմակերպությունների գործունեությունը (վճարահաշվարկային կազմակերպություններ, գրավատներ, արտարժույթի դիլերային-բրոքերային գործունեություն իրականացնողներ, այլ բրոքերային ու դիլերային գործունեություն իրականացնողներ, ապահովագրական միջնորդներ և այլն): Այս բաժնում չեն ներառվում Կենտրոնական բանկի հետ իրականացված գործառնությունները:

12) Անշարժ գույքի հետ կապված գործունեություն. Այս խումբը ներառում է անշարժ գույքի առք և վաճառքը, վարձակալության տրամադրումը, գնահատումը:

13) Մասնագիտական, գիտական և տեխնիկական գործունեություն. Այս խումբը ներառում է համապատասխան մասնագիտական որակավորման, գիտելիքների և հմտությունների օգնությամբ սպառողներին ծառայությունների մատուցումը, վերլուծական և հետազոտական աշխատանքների իրականացումը:

14) Վարչարարական և օժանդակ գործունեություն. Այս խումբը ներառում է գործունեության բոլոր այն տեսակները, որոնք օժանդակում են հիմնական տնտեսական գործունեությանը: Նախորդ խմբից այս խումբը տարբերվում է նրանով, որ այս խմբի գործունեության հիմնական նպատակը մասնագիտական գիտելիքի փոխանցումը չէ: Այս խմբում ներառվում են վարձույթը և լիզինգը, զբոսաշրջային գործակալությունների գործունեությունը և այլն:

15) Պետական կառավարում և պաշտպանություն. Պարտադիր սոցիալական ապահովություն: Այս հատվածը ներառում է պետական կառավարման բնագավառում գործունեությունը: Ներառվում է պետական կենտրոնական, մարզային և համայնքային կառույցներում ներգրավված կազմակերպությունների գործունեությունը: Այն ներառում է ընդհանուր պետական կառավարման և սոցիալական ու տնտեսական քաղաքականության ոլորտների հսկումը, պաշտպանության, արդարադատության, ոստիկանության, հարկադրման, միջազգային հարաբերությունների ոլորտներում կառավարական ծրագրերի կառավարումը:

16) Կրթություն. Այս խումբը ներառում է տարբեր մակարդակների կրթություն և ցանկացած մասնագիտական ուսուցում:

17) Առողջապահություն. Այս խումբը ներառում է առողջապահական բնագավառում գործունեությունը և ծառայությունների մատուցումը:

18) Մշակույթ, զվարճություն, հանգիստ. Այս խումբը ներառում է մշակույթի, սպորտի, հանգստի և զվարճությունների բնագավառում հասարակությանը մատուցվող ծառայությունները:

19) Սպասարկման այլ ծառայություններ. Այս բաժինը ներառում է անդամության վրա հիմնված կազմակերպությունների գործունեությունը, համակարգիչների, անձնական օգտագործման և կենցաղային արտադրատեսակների նորոգումը և ուրիշ խմբավորումներում չներառված այլ անհատական ծառայությունների մատուցումը:

(գլուխը խմբ. 10.02.15 թիվ 12-Ն)

 

 

Գ Լ ՈՒ Խ  7

 

ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԵՎ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՐՄԱՆԸ ՄՆԱՑԱԾ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐԻ ԵՎ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԱՅԻՆ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ԹԻՎ 7 ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ԼՐԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

 

102. Թիվ 7 հաշվետվությունը բաղկացած է 4 աղյուսակից:

103. Թիվ 7 հաշվետվության 1-4-րդ աղյուսակներում լրացվում են հաշվետու օրվա դրությամբ ապահովագրական ընկերության ակտիվների ու պարտավորությունների անվանական արժեքների (մայր գումարների) մնացորդները: Եթե ակտիվը կամ պարտավորությունը չունի անվանական արժեք, հաշվետվությունում արտացոլվում է համախառն հաշվեկշռային արժեքով: Ակտիվներն ու պարտավորությունները հաշվետվության 1-ի և 2-րդ աղյուսակներում լրացվում են ըստ վերջիններիս մարմանը մնացած ժամկետների, իսկ 3-րդ և 4-րդ աղյուսակներում` ըստ ակտիվների և պարտավորությունների պայմանագրային ժամկետների:

(103-րդ կետը փոփ. 29.05.12 թիվ 146-Ն)

104. Այն ակտիվները, որոնք ցպահանջ չեն և չունեն հստակ սահմանված մարման ժամկետներ, համարվում են անժամկետ և արտացոլվում են թիվ 7 հաշվետվության «Անժամկետ» սյունակում:

105. Եթե ապահովագրական ընկերության բանկային հաշիվների միջոցներն ամբողջությամբ (կամ մասամբ) սառեցվել (դեպոնացվել) են որոշակի ժամանակով, ապա սառեցված (դեպոնացված) մասը համարվում է ժամկետային միջոց և արտացոլվում է թիվ 7 հաշվետվության համապատասխան (պայմանագրով նախատեսված սառեցման ժամկետով) ժամկետային սյունակներում: Եթե այդ միջոցները սառեցվել (դեպոնացվել) են անժամկետ, ապա դրանք արտացոլվում են «Անժամկետ» սյունակում:

106. Թիվ 7 հաշվետվության մեջ ակտիվների կազմում չեն ընդգրկվում հիմնական միջոցները, ոչ նյութական ակտիվները, վերջիններիս գծով կատարված կապիտալ ներդրումները, արագամաշ առարկաները, դրանց ձեռքբերման նպատակով կատարված կանխավճարները, ինչպես նաև հետագայում ծախսերով ձևակերպման ենթակա կանխավճարները:

107. Թիվ 7 հաշվետվության մեջ ակտիվներն արտացոլվում են առանց դրանց գծով ձևավորված հնարավոր կորուստների պահուստների նվազեցման:

108. Թիվ 7 հաշվետվության «Կանխիկ դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ» տողում արտացոլվում են կանխիկ դրամական միջոցները և վճարային փաստաթղթերը (կանխիկ դրամը դրամարկղում, կանխիկ դրամը ճանապարհին, կանխիկին հավասարեցված վճարային փաստաթղթերը), որոնց հանրագումարը լրացվում է միայն «Ցպահանջ» սյունակում:

109. Թիվ 7 հաշվետվության «Հաշիվներ բանկերում» տողում արտացոլվում են Հայաստանի Հանրապետության բանկերում բացված բանկային հաշիվների միջոցները, բանկերում սառեցված (դեպոնացված) միջոցները:

110. Թիվ 7 հաշվետվության «Պահանջներ ապահովադիրների նկատմամբ» տողում արտացոլվում են ապահովադիրների նկատմամբ պահանջները: Ընդ որում, ապահովագրության պայմանագրով պայմանագրի գործողության ընթացքում տարբեր ժամկետներում վճարումներ նախատեսված լինելու դեպքում պահանջի ժամկետ է համարվում պայմանագրի ավարտի ժամկետը:

111. Թիվ 7 հաշվետվության «Պահանջներ ապահովագրական ընկերությունների նկատմամբ» տողում ցույց են տրվում ապահովագրական ընկերություններից վերաապահովագրության ընդունած ռիսկերի գծով ստացվելիք ապահովագրավճարները, համաապահովագրության գծով ստացվելիք ապահովագրավճարները, ապահովագրական հատուցումների գումարները և այլ նմանատիպ պահանջներ ապահովագրողների նկատմամբ:

(111-րդ կետը փոփ. 06.11.12 թիվ 297-Ն)

112. Թիվ 7 հաշվետվության «Պահանջներ ապահովագրական միջնորդների նկատմամբ» տողում արտացոլվում են ապահովագրական և վերաապահովագրական միջնորդներից ստացվելիք բոլոր գումարները:

113. Թիվ 7 հաշվետվության «Պահանջներ վերաապահովագրողների նկատմամբ» տողում արտացոլվում են դադարեցված պայմանագրերի համաձայն վերաապահովագրողներից ստացվելիք վերաապահովագրավճարները, վերաապահովագրողների նկատմամբ հատուցման գծով պահանջները և վերաապահովագրության գծով այլ պահանջները:

114. Թիվ 7 հաշվետվության «Պահանջներ Հայաստանի Հանրապետության Կառավարության նկատմամբ» տողում արտացոլվում են բյուջեի նկատմամբ դեբիտորական պարտքերը, հարկային օրենսդրությամբ սահմանված կարգով բյուջեի և պարտադիր սոցիալական ապահովագրության վճարումների գծով հաշվարկված հարկային պարտավորություններից ավել վճարված կանխավճարները (գերավճարները): Ընդ որում, կանխավճարներն արտացոլվում են Հայաստանի Հանրապետության օրենքներով և այլ իրավական ակտերով սահմանված` հարկերի վճարման վերջին ժամկետի լրանալուն մնացած օրերի քանակին համապատասխանող սյունակում:

115. Թիվ 7 հաշվետվության «Պահանջներ Հայաստանի Հանրապետության բանկերի նկատմամբ» տողում լրացվում են բանկերի նկատմամբ պահանջներն ակրեդիտիվների և երաշխավորությունների, ավանդների գծով, դեբիտորական պարտքերը, բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթերը (բացառությամբ` բաժնետոմսերի), բանկերի հետ այլ գործառնությունների գծով պահանջները:

116. Թիվ 7 հաշվետվության «Պահանջներ այլ բանկերի նկատմամբ» տողում լրացվում են ոչ ռեզիդենտ բանկերում, նրանց մասնաճյուղերում և Հայաստանի Հանրապետությունից դուրս գտնվող դուստր բանկերում բացված հաշիվների միջոցները, բանկերում դեպոնացված միջոցները, բանկերի նկատմամբ պահանջներն ակրեդիտիվների և երաշխավորությունների գծով, դեբիտորական պարտքերը, բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթերը (բացառությամբ` բաժնետոմսերի), բանկերի հետ այլ գործառնությունների գծով պահանջները:

117. Թիվ 7 հաշվետվության «Հաշվարկված ստացվելիք տոկոսներ» տողում լրացվում են աղյուսակում լրացված ակտիվների գծով հաշվետու օրվա դրությամբ անվանական տոկոսադրույքով հաշվարկած ստացվելիք տոկոսների մեծությունները:

118. Թիվ 7 հաշվետվության «Այլ ակտիվներ» տողում արտացոլվում են ածանցյալ գործիքները (հաշվեկշռում ճանաչված ակտիվային մասով), ստացվելիք շահաբաժինները, ներդրումները ռեզիդենտների և ոչ ռեզիդենտների կանոնադրական կապիտալներում և այլ պահանջները, որոնք արտացոլված չեն նախորդ տողերում:

(118-րդ կետը փոփ. 29.05.12 թիվ 146-Ն)

119. Թիվ 7 հաշվետվության պարտավորությունների «ժամկետանց» սյունակը լրացվում է այն պարտավորությունների մասով, որոնք չեն կատարվել ընկերության կողմից ստանձնած պարտավորությունների կատարման համար սահմանված ժամկետում, բացառությամբ այն պարտավորությունների, որոնց վերաբերյալ վեճերը քննվում են ընդհանուր իրավասության կամ միջնորդ դատարանում և այն պարտավորությունների, որոնք սահմանված ժամկետում չեն կատարվել ոչ ապահովագրական ընկերության մեղքով:

120. Թիվ 7 հաշվետվության պարտավորությունների «ցպահանջ» սյունակում լրացվում են հաշվեկշռի «Պարտավորություններ» կարգում հաշվառվող ցպահանջ, իսկ «Անժամկետ» սյունակում` մարման սահմանված ժամկետ չունեցող միջոցները: Ընդ որում, դատարանի կամ միջնորդ դատարանի վարույթում գտնվող գործերով պարտավորությունները համարվում են ցպահանջ և լրացվում են «ցպահանջ» սյունակում:

121. Թիվ 7 հաշվետվության «Պարտավորություններ ապահովադիրների նկատմամբ» տողում արտացոլվում են ապահովադիրներին վճարվելիք հատուցումները, նրանց հետ վերադարձվող ապահովագրավճարների գումարները, ապահովագրավճարների գծով կանխավճարները և ապահովադիրներին վճարվելիք այլ գումարներ:

122. Թիվ 7 հաշվետվության «Պարտավորություններ ապահովագրական ընկերությունների նկատմամբ» տողում արտացոլվում են համաապահովագրության գծով վճարվելիք հատուցումները, փոխանցվելիք ապահովագրավճարները և այլ նմանատիպ պարտավորությունները:

123. Թիվ 7 հաշվետվության «Պարտավորություններ ապահովագրական միջնորդների նկատմամբ» տողում արտացոլվում են ապահովագրական և վերաապահովագրական միջնորդներին վճարման ենթակա բոլոր գումարները:

124. Թիվ 7 հաշվետվության «Պարտավորություններ վերաապահովագրական ընկերությունների նկատմամբ» տողում արտացոլվում են վերաապահովագրության փոխանցած ռիսկերի գծով վճարվելիք վերաապահովագրավճարները և այլ գումարներ:

125. Թիվ 7 հաշվետվության «Պարտավորություններ Հայաստանի Հանրապետության Կառավարության նկատմամբ» տողում լրացվում են գանձապետարանից ստացված վարկերը, կրեդիտորական պարտքերը բյուջեի և պարտադիր սոցիալական ապահովագրության վճարումների գծով և Հայաստանի Հանրապետության Կառավարության նկատմամբ այլ պարտավորությունները:

126. Թիվ 7 հաշվետվության «Պարտավորություններ ապահովագրական ընկերությունների կողմից թողարկված արժեթղթերի գծով» տողում լրացվում են ապահովագրական ընկերության կողմից թողարկված բոլոր տեսակի արժեթղթերի գումարները, բացառությամբ` բաժնետոմսերի:

127. Թիվ 7 հաշվետվության «Այլ պարտավորություններ» տողում լրացվում են ածանցյալ գործիքները (հաշվեկշռում ճանաչված պարտավորությունների մասով), վճարման ենթակա շահաբաժինները, հաշվեգրած տույժերը և տուգանքները, ներքին և արտաքին կրեդիտորական պարտքերը և այլ ֆինանսական պարտավորությունները, որոնք չեն ընդգրկվել վերը նշված տողերում: Այս տողում չեն ներառվում տեխնիկական պահուստները:

(127-րդ կետը լրաց., փոփ. 29.05.12 թիվ 146-Ն)

128. Թիվ 7 հաշվետվության «Արտահաշվեկշռային պայմանական պարտավորություններ» տողում լրացվում են ապահովագրական գումարների, տրամադրված երաշխավորությունների և այլ պայմանական պարտավորությունների մեծությունների հանրագումարը:

(128-րդ կետը փոփ. 29.05.12 թիվ 146-Ն)

129. Թիվ 7 հաշվետվության «Խոշոր» պարտավորություններ» տողում լրացվում են այն բոլոր պարտավորությունների անվանական արժեքների և անվանական տոկոսների հանրագումարները, որոնց հաշվեկշռային արժեքները, առանձին վերցված, կազմում են ապահովագրական ընկերության ընդհանուր պարտավորությունների հաշվեկշռային արժեքի (բացառությամբ` արտահաշվեկշռային պայմանական պարտավորությունների) 5 և ավելի տոկոսը` առանց հաշվի առնելու փոխկապակցվածությունը:

(129-րդ կետը լրաց. 29.05.12 թիվ 146-Ն)

 

Գ Լ ՈՒ Խ  8

 

ԿԱՆՈՆԱԴՐԱԿԱՆ ԿԱՊԻՏԱԼԻ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ԹԻՎ 8 ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ԼՐԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

 

130. Թիվ 8 հաշվետվությունը ներկայացվում է հաշվետվությունում առկա տեղեկատվության յուրաքանչյուր փոփոխության դեպքում:

131. Թիվ 8 հաշվետվության «Ապահովագրական ընկերության կազմակերպական-իրավական ձև» մասում նշվում է` ապահովագրական ընկերության բաժնետիրական կամ սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն լինելը:

132. Թիվ 8 հաշվետվության «Ամսաթիվ» մասում նշվում է կանոնադրական կապիտալի համալրման կամ փոփոխության ամսաթիվը, իսկ «Կանոնադրական կապիտալի հայտարարման ամսաթիվ» մասում` հայտարարման ամսաթիվը:

133. Թիվ 8 հաշվետվությունը լրացվում է`

ա) Բաց բաժնետիրական ընկերություն հանդիսացող ապահովագրական ընկերությունների կողմից: 1% և ավելի բաժնեմաս ունեցող բաժնետերերից յուրաքանչյուրի վերաբերյալ տեղեկատվությունը լրացվում է առանձին տողով: 1%-ից քիչ մասնակցություն ունեցող բաժնետերերի բաժնեմասը լրացվում է երկու տողով, ընդ որում` ռեզիդենտների մասնակցությունը լրացվում է առաջին տողով, իսկ ոչ ռեզիդենտներինը` երկրորդ տողով:

 բ) Փակ բաժնետիրական, սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն հանդիսացող ապահովագրական ընկերությունների բոլոր փայատերերի (բաժնետերերի, անդամների) վերաբերյալ տեղեկատվությունը լրացվում է առանձին տողով:

134. Եթե մասնակիցը ֆիզիկական անձ է, ապա թիվ 8 հաշվետվության «Սեփականության ձևը» սյունակում անհրաժեշտ է նշել «ֆիզիկական անձ» բառերը, իսկ եթե մասնակիցը իրավաբանական անձ է և իր բաժնեմասերի 50%-ը և ավելին պատկանում է պետությանը` «պետական մասնակցությամբ», մնացած դեպքերում` «ոչ պետական» բառերը:

135. Թիվ 8 հաշվետվության «Բաժնետոմսի տեսակը (սովորական, արտոնյալ)» սյունակը լրացվում է միայն բաժնետիրական ընկերությունների համար «Սովորական» կամ «Արտոնյալ» բառերով` կախված բաժնետոմսի տեսակից:

 Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ապահովագրական ընկերությունների համար «Բաժնետոմսի տեսակը (սովորական, արտոնյալ)» սյունակը չի լրացվում:

136. Բաժնետիրական ընկերությունների համար թիվ 8 հաշվետվության «Բաժնետոմսերի դեպոզիտարիայում գրանցման օրը/Կենտրոնական բանկի գրանցամատյանում գրառում կատարելու օրը» սյունակում լրացվում է բաժնետոմսերի դեպոզիտարիայում կամ ապահովագրական ընկերությունների բաժնետերերի ռեեստրում գրանցման օրը, իսկ սահմանափակ պատասխանատվությամբ ապահովագրական ընկերությունների համար` Կենտրոնական բանկի գրանցամատյանում գրառում կատարելու օրը: «Ռեզիդենտ (ոչ ռեզիդենտ)» սյունակը լրացվում է «Ռեզիդենտ» կամ «Ոչ ռեզիդենտ» բառերով` կախված մասնակցի ռեզիդենտությունից:

137. Թիվ 8 հաշվետվության 7-րդ սյունակում լրացվում է կանոնադրական կապիտալի փաստացի մեծությունը` փոփոխությունը (համալրում և(կամ) նվազեցում) կատարելու օրվա (ներառյալ փոփոխությունը կատարելու օրը) դրությամբ:

 

Գ  Լ ՈՒ Խ  9 

 

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԿԱՊԻՏԱԼԻ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ԹԻՎ 9 ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ԼՐԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

 

138. Թիվ 9 հաշվետվությունում լրացվում են ընդհանուր կապիտալի տարրերի մեծությունները նախորդ հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջի դրությամբ, այդ մեծությունների փոփոխությունները հաշվետու ժամանակաշրջանի ընթացքում և դրանց մեծությունները հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջին օրվա դրությամբ: Հաշվետվությունը լրացվում է համաձայն կանոնակարգ 3/02-ի գլուխ 3-ի:

(138-րդ կետը փոփ. 06.11.12 թիվ 297-Ն)

 

Գ Լ ՈՒ Խ  10

 

ՎԵՐԱԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ԹԻՎ 10 ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ԼՐԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

 

139. Թիվ 10 հաշվետվությունը բաղկացած է 2 հատվածից: Հաշվետվության 1-ին հատվածը լրացվում է բոլոր հաշվետու ժամանակաշրջաններում, նույնիսկ եթե վերաապահովագրության պայմանագրով վերաապահովագրված օբյեկտների, վերաապահովագրավճարների, վերաապահովագրական գումարների, ապահովագրական հատուցումների գծով վերաապահովագրողից ստացվող գումարների վերաբերյալ տեղեկատվությունը չի փոփոխվել: Հաշվետվության 2-րդ հատվածը լրացվում է, եթե հաշվետու ժամանակաշրջանի ընթացքում կնքվել է վերաապահովագրության պայմանագիր (ապահովագրական պորտֆելի փոխանցման դեպքում, եթե փոխանցվել են նաև վերաապահովագրության պայմանագրերով ստանձնած իրավունքներն ու պարտականությունները և հաշվետու ժամանակշրջանի ընթացքում հաշվետվություն ներկայացնող ապահովագրական ընկերությունը դարձել է վերաապահովագրության պայմանագրի կողմ) և (կամ) գործող վերաապահովագրության պայմանագրում, ինչպես նաև վերաապահովագրված ապահովագրության պայմանագրերի գծով որևէ տեղեկատվություն հաշվետու ժամանակաշրջանում փոփոխվել է և (կամ) հաշվետու ժամանակաշրջանում վերաապահովագրության պայմանագիրը դադարեցվել է:

140. Թիվ 10 հաշվետվության 1-ին հատվածում լրացվում են ապահովագրական ընկերության հետ վերաապահովագրության պայմանագիր կնքած վերաապահովագրողների վերաբերյալ ընդհանուր տեղեկությունները և տվյալ վերաապահովագրողի հետ վերաապահովագրության պայմանագրով վերաապահովագրված հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջին օրվա դրությամբ գործող ապահովագրության պայմանագրերի և դրանց գծով օբյեկտների, վերաապահովագրական գումարների վերաբերյալ տեղեկատվությունը:

141. Թիվ 10 հաշվետվության 2-րդ հատվածում լրացվում են ապահովագրական ընկերության հետ վերաապահովագրության պայմանագիր կնքած վերաապահովագրողների վերաբերյալ ընդհանուր տեղեկությունները և տվյալ վերաապահովագրողի հետ կնքած վերաապահովագրության պայմանագրով հաշվետու ժամանակաշրջանի ընթացքում վերաապահովագրված ապահովագրության պայմանագրերի և դրանց գծով օբյեկտների, հաշվեգրված համախառն վերաապահովագրավճարների, վերաապահովագրական գումարների, ապահովագրական հատուցումների գծով վերաապահովագրողից ստացվող գումարների վերաբերյալ տեղեկատվությունը:

142. Թիվ 10 հաշվետվության 1-ին հատվածը ներկայացնելիս սույն կանոնակարգի 143-159-րդ կետերում, իսկ 2-րդ հատվածի համար՝ 160-178-րդ կետերում նշված տարրերի հերթականությունը պահպանելը պարտադիր է և այլ հերթականությամբ ներկայացված հաշվետվությունը համարվում է չներկայացված:

143. Թիվ 10 հաշվետվության 1-ին հատվածի «Այ-Դի Ստոկ (ID-STOCK)» տարրում լրացվում է տողի հերթական համարը՝ աճողական կարգով:

144. Թիվ 10 հաշվետվության 1-ին հատվածի «ՌեինսԿոմպՆեյմՍտոկ (REINS COMP NAME STOCK)» տարրում ներկայացվում է վերաապահովագրական ընկերության անվանումը: Ընկերության անվանումը պետք է ընտրել Կենտրոնական բանկի կողմից տրված ցուցակից: Եթե ապահովագրական ընկերությունը պայմանագիր է կնքել այնպիսի վերաապահովագրական ընկերության հետ, որը բացակայում է ներկայացված ցուցակում, ապա ապահովագրական ընկերությունը այդ մասին տեղեկացնում է Կենտրոնական բանկին, որը ծանուցում ստանալուց հետո ապահովագրական ընկերությանն է տրամադրում թարմացված ֆայլերը: Վերաապահովագրական ընկերությունների ցանկը ներկայացվում է Կենտրոնական բանկի կողմից Էքս-Էս-Դի (xsd) ֆորմատի ֆայլերում:

145. Թիվ 10 հաշվետվության 1-ին հատվածի «Ստանդ Փուրզ Ռեյտինգ Ստոկ (STAND_POORS_RATING_STOCK)» տարրում ներկայացվում է վերաապահովագրական ընկերության վարկանիշը՝ տրված «Ստանդարտ և Փուրզ» վարկանշային կազմակերպության կողմից: Վերաապահովագրական ընկերության վարկանիշը ընտրվում է նախատեսված ցուցակից, որը տրվում է Կենտրոնական բանկի կողմից: Եթե վերաապահովագրական ընկերությունը չունի վարկանիշ, ապա նշվում է «X»: «Ստանդարտ ընդ Փուրզ» վարկանիշային կազմակերպության վարկանշային սանդղակը ներկայացված է սույն կանոնակարգի Հավելված 10-ի աղյուսակ 2-ում:

146. Թիվ 10 հաշվետվության 1-ին հատվածի «Ֆիտչ Ռեյտինգ Ստոկ (FITCH_RATING_STOCK)» տարրում ներկայացվում է վերաապահովագրական ընկերության վարկանիշը՝ տրված «Ֆիտչ» վարկանշային կազմակերպության կողմից: Վերաապահովագրական ընկերության վարկանիշը ընտրվում է նախատեսված ցուցակից, որը տրվում է Կենտրոնական բանկի կողմից: Եթե վերաապահովագրական ընկերությունը չունի վարկանիշ, ապա նշվում է «X»: «Ֆիտչ» վարկանշային կազմակերպության վարկանշային սանդղակը ներկայացված է սույն կանոնակարգի Հավելված 10-ի աղյուսակ 2-ում:

147. Թիվ 10 հաշվետվության 1-ին հատվածի «Մուդիզ Ռեյտինգ Ստոկ (MOODYS_RATING_STOCK)» տարրում ներկայացվում է վերաապահովագրական ընկերության վարկանիշը՝ տրված «Մուդիզ» վարկանշային կազմակերպության կողմից: Վերաապահովագրական ընկերության վարկանիշը ընտրվում է նախատեսված ցուցակից, որը տրվում է Կենտրոնական բանկի կողմից: Եթե վերաապահովագրական ընկերությունը չունի վարկանիշ, ապա նշվում է «X»: «Մուդիզ» վարկանշային կազմակերպության վարկանշային սանդղակը ներկայացված է սույն կանոնակարգի Հավելված 10-ի աղյուսակ 2-ում:

148. Թիվ 10 հաշվետվության 1-ին հատվածի «Ա.Մ.Բեստ Ռեյտինգ Ստոկ (A.M.BEST_RATING_STOCK)» տարրում ներկայացվում է վերաապահովագրական ընկերության վարկանիշը՝ տրված «Ա. Մ. Բեստ» վարկանշային կազմակերպության կողմից: Վերաապահովագրական ընկերության վարկանիշը ընտրվում է նախատեսված ցուցակից, որը տրվում է Կենտրոնական բանկի կողմից: Եթե վերաապահովագրական ընկերությունը չունի վարկանիշ, ապա նշվում է «X»: «Ա.Մ.Բեստ» վարկանշային կազմակերպության վարկանշային սանդղակը ներկայացված է սույն կանոնակարգի Հավելված 10-ի աղյուսակ 2-ում:

149. Թիվ 10 հաշվետվության 1-ին հատվածի «Ռեինս Քաունտրի Ստոկ (REINS_COUNTRY_STOCK)» տարրում ներկայացվում է վերաապահովագրական ընկերության երկրի եռանիշ կոդը` համաձայն ISO (ԱյէսՕ) 3166-1 alpհa-3 (Ալֆա-3) միջազգային ստանդարտի:

150. Թիվ 10 հաշվետվության 1-ին հատվածի «Ռեինս Սայթ Ստոկ (REINS_SITE_STOCK)» տարրում ներկայացվում է վերաապահովագրական ընկերության կայքը, ընդ որում www. նշելը պարտադիր է:

151. Թիվ 10 հաշվետվության 1-ին հատվածի «Ռեինս Ստեյտ Ռիգիստ Դատա Ստոկ (REINS_STATE_REGIST_DATA_STOCK)» տարրում ներկայացվում է վերաապաահովագրական ընկերության պետական գրանցման համարը:

152. Թիվ 10 հաշվետվության 1-ին հատվածի «Ռեզիդենտ Բրոքեր Կոդ (RESIDENT_BROKER_CODE_STOCK)» տարրում ներկայացվում է ապահովագրողի ռիսկերը տվյալ վերաապահովագրողին փոխանցած Հայաստանի Հանրապետության ռեզիդենտ ապահովագրական բրոքերի Կենտրոնական բանկի կողմից տրված կոդը: Եթե բրոքերները մեկից ավելին են, ապա կոդերը տարանջատվում են բացատներով:

153. Թիվ 10 հաշվետվության 1-ին հատվածի «Նոն Ռեզիդենտ Բրոքեր Նեյմ Ստոկ (NON_RESIDENT_BROKER_NAME_STOCK)» տարրում ներկայացվում է ապահովագրողի ռիսկերը տվյալ վերաապահովագրողին փոխանցած օտարերկրյա ապահովագրական բրոքերի անվանումը:

154. Թիվ 10 հաշվետվության 1-ին հատվածի «Ռեինս Կոնտր Բեգ Դեյտ Ստոկ (REINS_CONTR_BEGDATE_STOCK) և Ռեինս Կոնտր ԷնդԴեյտ Ստոկ (REINS_CONTR_ENDDATE_STOCK)» տարրերում ներկայացվում են համապատասխանաբար վերաապահովագրության պայմանագրի գործողության ժամկետի սկզբի և ավարտի ամսաթվերը օր/ամիս/տարի ֆորմատով:

155. Թիվ 10 հաշվետվության 1-ին հատվածի «Ռեինս Կոնտր Թայփ Ստոկ (REINS_CONTR_TYPE_STOCK)» տարրում ներկայացվում է վերաապահովագրության պայմանագրի տեսակի կոդը: Վերաապահովագրության պայմանագրի տեսակների կոդերը ներկայացված են սույն կանոնակարգի Հավելված 10-ի աղյուսակ 3-ում:

(155-րդ կետը փոփ. 06.11.12 թիվ 297-Ն)

156. Թիվ 10 հաշվետվության 1-ին հատվածի «ԻնշուրանսԿլաս Ստոկ (INSURANCE CLASS_STOCK)» տարրում ներկայացվում է ապահովագրության դասի կոդը, որին վերաբերում է վերաապահովագրության պայմանագիրը: Ապահովագրության դասերի կոդերը ներկայացված են սույն Կանոնակարգի Հավելված 10-ի աղյուսակ 1-ում:

157. Թիվ 10 հաշվետվության 1-ին հատվածի «Ինշուր Կոնտր Քաունտ Ստոկ (INSUR_CONTR_COUNT_STOCK)» տարրում ներկայացվում է վերաապահովագրված ապահովագրության պայմանագրերի քանակը հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջի դրությամբ:

(157-րդ կետը փոփ. 06.11.12 թիվ 297-Ն)

158. Թիվ 10 հաշվետվության 1-ին հատվածի «Ռեինս օբջեկտս քաունտ Ստոկ (REINS_OBJECTS_COUNT_STOCK)» տարրում ներկայացվում են հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջի դրությամբ վերաապահովագրված օբյեկտների քանակը (ամբողջ թվերով):

159. Թիվ 10 հաշվետվության 1-ին հատվածի «Ռեինս Սամ Ստոկ (REINS_SUM_STOCK)» տարրում ներկայացվում են վերաապահովագրված գործող ապահովագրության պայմանագրերի գծով վերաապահովագրական գումարները հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջի դրությամբ (դրական, հազար դրամներով):

160. Թիվ 10 հաշվետվության 2-րդ հատվածի «Այ-Դի Ֆլոու (ID_FLOW)» տարրում լրացվում է տողի հերթական համարը աճողական կարգով:

161. Թիվ 10 հաշվետվության 2-րդ հատվածի «ՌեինսԿոմպՆեյմ Ֆլոու (REINS_COMP_NAME_FLOW)» տարրում ներկայացվում է վերաապահովագրական ընկերության անվանումը: Ընկերության անվանման ընտրությունը կատարվում է սույն Կանոնակարգի 144-րդ կետով սահմանված ձևով:

162. Թիվ 10 հաշվետվության 2-րդ հատվածում «Ստանդ Փուրզ Ռեյտինգ Ֆլոու (STAND_POORS_RATING_FLOW)», «Ֆիտչ Ռեյտինգ Ֆլոու (FITCH_RATING_FLOW)», «Մուդիզ Ռեյտինգ Ֆլոու (MOODYS_RATING_FLOW)», «Ա.Մ.Բեստ Ռեյտինգ Ֆլոու (A.M.BEST_RATING_FLOW)» տարրերը լրացվում են սույն Կանոնակարգի 145-րդ, 146-րդ, 147-րդ, 148-րդ կետերով սահմանված ձևով:

163. Թիվ 10 հաշվետվության 2-րդ հատվածի «Ռեինս Քաունտրի Ֆլոու» (REINS_COUNTRY_FLOW) տարրում ներկայացվում է վերապաահովագրական ընկերության երկրի եռանիշ կոդը` համաձայն ISO (ԱյԷսՕ) 3166-1 alpհa-3 (Ալֆա-3) միջազգային ստանդարտի:

164. Թիվ 10 հաշվետվության 2-րդ հատվածի «Ռեինս Սայթ Ֆլոու (REINS_SITE_FLOW)» տարրում ներկայացվում է վերաապահովագրական ընկերության կայքը, ընդ որում www. նշելը պարտադիր է:

165. Թիվ 10 հաշվետվության 2-րդ հատվածի «Ռեինս Ստեյտ Ռիգիստ Դատա Ֆլոու (REINS_STATE_REGIST_DATA_FLOW)» տարրերում ներկայացվում է վերաապահովագրական ընկերության պետական գրանցման համարը:

166. Թիվ 10 հաշվետվության 2-րդ հատվածի «Ռեզիդենտ Բրոքեր Կոդ Ֆլոու (RESIDENT_BROKER_CODE_FLOW)» տարրում ներկայացվում է ապահովագրողի ռիսկերը տվյալ վերաապահովագրողին փոխանցած Հայաստանի Հանրապետության ռեզիդենտ ապահովագրական բրոքերի Կենտրոնական բանկի կողմից տրված կոդը: Եթե բրոքերները մեկից ավելին են, ապա կոդերը տարանջատվում են բացատներով:

167. Թիվ 10 հաշվետվության 2-րդ հատվածի «Նոն Ռեզիդենտ Բրոքեր Նեյմ Ֆլոու (NON_RESIDENT_BROKER_NAME_FLOW)» տարրում ներկայացվում է ապահովագրողի ռիսկերը տվյալ վերաապահովագրողին փոխանցած օտարերկրյա ապահովագրական բրոքերի անվանումը:

168. Թիվ 10 հաշվետվության 2-րդ հատվածի «Ռեինս Կոնտր Բեգ Դեյտ Ֆլոու (REINS_CONTR_BEGDATE_FLOW) և Ռեինս Կոնտր ԷնդԴեյտ Ֆլոու (REINS_CONTR_ENDDATE_FLOW)» տարրերում ներկայացվում են համապատասխանաբար վերաապահովագրության պայմանագրի գործողության ժամկետի սկզբի և ավարտի ամսաթվերը օր/ամիս/տարի ֆորմատով:

169. Թիվ 10 հաշվետվության 2-րդ հատվածի «Ռեինս ԿոնտրՍտոպ Ֆլոու (REINS_CONTR_STOP_FLOW)» տարրը լրացվում է, եթե հաշվետու ժամանակաշրջանում վերաապահովագրության պայմանագիրը դադարեցվել է, ընդ որում դադարեցման ամսաթիվը ներկայացվում է օր/ամիս/տարի ֆորմատով: Եթե հաշվետու ժամանակաշրջանում վերաապահովագրության պայմանագիրը չի դադարեցվել, ապա նշված տարրը ընդհանրապես չի լրացվում:

170. Թիվ 10 հաշվետվության 2-րդ հատվածի «Ռեինս Կոնտրակտ Թայփ Ֆլոու (REINS_CONTRACT_TYPE_FLOW)» տարրում ներկայացվում է վերաապահովագրության պայմանագրի տեսակի կոդը: Վերաապահովագրության պայմանագրի տեսակների կոդերը ներկայացված են սույն կանոնակարգի հավելված 10-ի աղյուսակ 3-ում:

171. Թիվ 10 հաշվետվության 2-րդ հատվածի «ԻնշուրանսԿլաս Ֆլոու (INSURANCE CLASS_FLOW)» տարրում ներկայացվում է ապահովագրության դասի կոդը, որին վերաբերում է վերաապահովագրության պայմանագիրը: Ապահովագրության դասերի կոդերը ներկայացված են սույն կանոնակարգի Հավելված 10-ի աղյուսակ 1-ում:

172. Թիվ 10 հաշվետվության 2-րդ հատվածի «Ռեինս ԿոնտրՉենինջԹայփ Ֆլոու (REINS_CONTR_CHANGETYPE_STOCK)» տարրում լրացվում է վերաապահովագրված ապահովագրության պայմանագրերի տեսակները` ըստ հետևյալ դասակարգման՝

1) N (Էն)-Հաշվետու ժամանակաշրջանում վերաապահովագրված ապահովագրության պայմանագրեր,

2) S (Էս)– Մինչև հաշվետու ժամանակաշրջան վերաապահովագրված և հաշվետու ժամանակաշրջանում դադարեցված ապահովագրության պայմանագրեր,

3) NS (ԷնԷս)– Հաշվետու ժամանակաշրջանում վերաապահովագրված և հաշվետու ժամանակաշրջանում դադարեցված ապահովագրության պայմանագրեր,

4) E (Ի)– Մինչև հաշվետու ժամանակաշրջան վերաապահովագրված և հաշվետու ժամանակաշրջանում գործողության ժամկետն ավարտված ապահովագրության պայմանագրեր,

5) NE (ԷնԻ)– Հաշվետու ժամանակաշրջանում վերաապահովագրված և հաշվետու ժամանակաշրջանում գործողության ժամկետն ավարտված ապահովագրության պայմանագրեր,

6) M (ԷՄ)- Մինչև հաշվետու ժամանակաշրջան վերաապահովագրված և հաշվետու ժամանակաշրջանում փոփոխված ապահովագրության պայմանագրեր (դրանք այն պայմանագրերն են, որոնց գծով հաշվետու ժամանակաշրջանում տեղի են ունեցել փոփոխություններ՝ օրինակ հաշվեգրվել է ապահովագրական հատուցում կամ վերաապահովագրված ապահովագրության պայմանագրերի գծով ապահովագրության օբյեկտների քանակն ավելացել է:),

7) NM (ԷնԷմ)- Հաշվետու ժամանակաշրջանում վերաապահովագրված և հաշվետու ժամանակաշրջանում փոփոխված ապահովագրության պայմանագրեր:

(172-րդ կետը լրաց. 06.11.12 թիվ 297-Ն)

173. Եթե հաշվետու ժամանակաշրջանում վերաապահովագրված ապահովագրության պայմանագրերի բոլոր՝ N, S, NS, E, NE, M կամ որոշ տեսակների վերաբերյալ առկա է տեղեկատվություն, ապա յուրաքանչյուր տողում լրացվում է թիվ 10 հաշվետվության 2-րդ հատվածի սկզբնական տեղեկատվությունը (վերաապահովագրական ընկերության անվանումը, վարկանիշը, վերաապահովագրական ընկերության պետական գրանցման համարը և այլն) և «Ռեինս ԿոնտրՉենինջԹայփ Ֆլոու (REINS_CONTR_CHANGETYPE_STOCK)» տարրում լրացվում է վերաապահովագրված ապահովագրության պայմանագրի համապատասխան տեսակը (N կամ S կամ NS կամ E կամ NE կամ M): Հաշվետվության 2-րդ հատվածի «Ռեինս ԿոնտրՉենինջԹայփ Ֆլոու (REINS_CONTR_CHANGETYPE_STOCK)» տարրին հաջորդող տեղեկատվությունը լրացվում է վերաապահովագրված ապահովագրության պայմանագրի տեսակին համապատասխան: Օրինակ, եթե «Ռեինս ԿոնտրՉենինջԹայփ Ֆլոու (REINS_CONTR_CHANGETYPE_STOCK)» տարրի ներքո նշվել է N, ապա «Ինշուր Կոնտր Քաունտ Ֆլոու (INSUR_CONTRACT_COUNT_FLOW)» տարրում լրացվում է հաշվետու ժամանակաշրջանում վերաապահովագրված ապահովագրության պայմանագրերի քանակը, իսկ եթե հաշվետու ժամանակաշրջանում կան նաև E տեսակի ապահովագրության պայմանագրեր, ապա համապատասխան տողում ավարտված ապահովագրության պայմանագրերի քանակը:

174. Թիվ 10 հաշվետվության 2-րդ հատվածի «Ինշուր Կոնտր Քաունտ Ֆլոու (INSUR_CONTRACT_COUNT_FLOW)»՝ տարրում ներկայացվում է հաշվետու ժամանակաշրջանում վերաապահովագրված ապահովագրության պայմանագրերի քանակն ըստ սույն կանոնակարգի 172-րդ և 173-րդ կետերի տրամաբանության:

175. Թիվ 10 հաշվետվության 2-րդ հատվածի «Ռեինս օբջեկտս քաունտ Ֆլոու (REINS_OBJECTS_COUNT_FLOW)» տարրում ներկայացվում են հաշվետու ժամանակաշրջանում վերաապահովագրված օբյեկտների քանակն (ամբողջ թվերով)՝ ըստ սույն կանոնակարգի 172-րդ և 173-րդ կետերի տրամաբանության:

176. Թիվ 10 հաշվետվության 2-րդ հատվածի «Ռեինս Սամ Ֆլոու (REINS_SUM_FLOW)» տարրում ներկայացվում են հաշվետու ժամանակաշրջանում վերաապահովագրված օբյեկտների վերաապահովագրական գումարները (դրական, հազար դրամներով)՝ ըստ սույն կանոնակարգի 172-րդ և 173-րդ կետերի տրամաբանության:

177. Թիվ 10 հաշվետվության 2-րդ հատվածի «Նետ Ռեինս Փրեմիում Ֆլոու (NET_REINS_PREMIUM_FLOW)» տարրում ներկայացվում են հաշվետու ժամանակաշրջանում տվյալ վերաապահովագրողին հաշվեգրված զուտ վերաապահովագրավճարները (դրական, հազար դրամներով)՝ համախառն վերաապահովագրավճարներից նվազեցրած վերաապահովագրողներից ստացվող պարգևավճարները, ոչ ռեզիդենտի շահութահարկը: S, NS, E, NE վերաապահովագրված ապահովագրության պայմանագրերի գծով «Նետ Ռեինս Փրեմիում Ֆլոու (NET_REINS_PREMIUM_FLOW)» տարրում ներկայացվում են հաշվետու ժամանակաշրջանում վերաապահովագրողից վերադարձվող վերաապահովագրավճարների մեծությունը:

178. Թիվ 10 հաշվետվության 2-րդ հատվածի «Ռեինս Քոմպենս ՏՈՏ Ֆլոու (REINS_COMPENS_TOT_FLOW)» տարրում ներկայացվում են տվյալ վերաապահովագրողի նկատմամբ ապահովագրական հատուցումների գծով հաշվեգրված գումարները (դրական, հազար դրամներով)՝ ըստ սույն կանոնակարգի 172-րդ և 173-րդ կետերի տրամաբանության:

 

Գ Լ ՈՒ Խ  11

 

ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԵՐԻ ՄԻՆՉԵՎ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅԱՆ ԱՎԱՐՏԸ ՄՆԱՑԱԾ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐԻ ԵՎ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԵՐԻ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ԹԻՎ 11 ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ԼՐԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

 

179. Թիվ 11 հաշվետվությունը բաղկացած է 2 աղյուսակից:

180. Թիվ 11 հաշվետվության 1-ին աղյուսակում ներկայացվում է գործող ապահովագրության պայմանագրերի գծով հաշվետու ամսաթվի դրությամբ տեղեկատվություն` ըստ դրանց գործողության ավարտին մնացած ժամկետների և ապահովագրական գումարների: Հաշվետվության 2-րդ, 4-րդ, 6-րդ, 8-րդ, 10-րդ, 12-րդ, 14-րդ և 16-րդ սյունակներում լրացվում է յուրաքանչյուր դասի գծով կնքված (հաշվետու ամսաթվի դրությամբ գործողության ավարտին մնացած ժամկետներին համապատասխան սյունակում) պայմանագրերի քանակը: Ընդ որում, 2-րդ սյունակում լրացվում են հաշվետու ամսաթվի դրությամբ պայմանագրի գործողության ավարտին 1-ից մինչև 30 օր (30 օրը ներառյալ) ժամկետ մնացած պայմանագրերի քանակները, 4-րդ սյունակում` 31-օրից մինչև 3 ամիս (հաշվետու ամսաթվից հաշված) և այլն: 3-րդ, 5-րդ, 7-րդ, 9-րդ, 11-րդ, 13-րդ, 15-րդ և 17-րդ սյունակներում լրացվում են նախորդ սյունակներում արտացոլված համապատասխան պայմանագրերի գծով ստանձնած պատասխանատվության չափերի մեծությունները (ապահովագրական գումարները):

181. Թիվ 11 հաշվետվության 2-րդ աղյուսակում ներկայացվում է հաշվետու ամսաթվի դրությամբ գործող ապահովագրության պայմանագրերի վերաբերյալ տեղեկատվություն` ըստ դրանց ժամկետների: Հաշվետվության 2-րդ, 4-րդ, 6-րդ, 8-րդ, 10-րդ, 12-րդ, 14-րդ և 16-րդ սյունակներում լրացվում են հաշվետու ամսաթվի դրությամբ գործող ապահովագրության պայմանագրերի քանակները: Օրինակ` 2-րդ սյունակում լրացվում են 30 օր պայմանագրային ժամկետ ունեցող ապահովագրության պայմանագրերի քանակները, ընդ որում` օրերի հաշվարկը սկսվում է ապահովագրական ընկերության կողմից ռիսկն ստանձնելու օրվանից:

 

Գ Լ ՈՒ Խ  12

 

ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՅՏԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ԹԻՎ 12 ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ԼՐԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

 

182. Թիվ 12 հաշվետվության մեջ արտացոլվում է հաշվետու ժամանակաշրջանի ընթացքում ապահովագրական ընկերությանը ապահովագրական պատահարների հատուցման վերաբերյալ ներկայացված պահանջների (հայտերի), մասնավորապես կնքված ապահովագրության պայմանագրերի վերաբերյալ ապահովագրական ընկերության կողմից սահմանված կարգով ներկայացված հայտերի քանակների և գումարների վերաբերյալ տեղեկատվությունը:

183. Թիվ 12 հաշվետվության 6-րդ սյունակում լրացվում է նախորդող ժամանակաշրջաններում հայտարարված ու մերժված, սակայն հաշվետու ժամանակաշրջանում վերաբացված պահանջների վերաբերյալ տեղեկատվությունը:

184. Թիվ 12 հաշվետվության 3-րդ, 5-րդ, 7-րդ սյունակները լրացվում են` հիմնվելով յուրաքանչյուր պահանջի (հայտի) ապահովագրողի նախնական գնահատված մեծության վրա: Այն դեպքում, երբ ներկայացված պահանջի (հայտի) մեծությունը հայտնի (գնահատված) չէ, ապա այդ սյուներում լրացվում են ապահովագրության պայմանագրերով նախատեսված ապահովագրական գումարների մեծությունները:

185. Թիվ 12 հաշվետվության 8-րդ և 9-րդ սյունակներում լրացվում է տեղեկատվություն ինչպես բավարարված, այնպես էլ մերժված պահանջների (հայտերի) գծով: Հայտը համարվում է կարգավորված ապահովագրական ընկերության կողմից հայտը բավարարելու և հատուցման չափը որոշելու, հատուցումը մերժելու կամ օրենքի ու այլ իրավական ակտերին համապատասխան` պահանջը անհետևանք թողնելու մասին որոշումը ընդունելու, կամ ապահովադրի կողմից ապահովագրական հատուցումից գրավոր հրաժարվելու օրվանից:

186. Եթե հաշվետու ժամանակաշրջանի ընթացքում տեղի են ունեցել հայտերի մեծությունների վերաչափումներ, ապա թիվ 12 հաշվետվության 3-րդ, 5-րդ, 7-րդ և 9-րդ սյունակներում արտացոլվում են վերաչափված հայտերի մեծությունները:

187. Թիվ 12 հաշվետվության 10-րդ և 11-րդ սյունակներում համապատասխանաբար լրացվում են հայտերի վերաչափման հետևանքով դրանց մեծությունների աճերը և նվազումները:

 

Գ Լ ՈՒ Խ  13

 

ՍՈՒԲՐՈԳԱՑԻԱՅԻ ՀԵՏԵՎԱՆՔՈՎ ԱՌԱՋԱՑԱԾ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ԹԻՎ 13 ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ԼՐԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

 

188. Թիվ 13 հաշվետվության մեջ արտացոլվում են այն պահանջների գումարները, որոնք ծագել են սուբրոգացիայի իրավունքի կիրառման հետևանքով:

189. Թիվ 13 հաշվետվության 2-րդ սյունակում լրացվում են հաշվետու ժամանակաշրջանի սկզբի դրությամբ սուբրոգացիայի հետևանքով առկա պահանջների գումարների մեծությունները, 3-րդ սյունակում` հաշվետու ժամանակաշրջանի ընթացքում առաջացած նոր պահանջների գումարների մեծությունները, 4-րդ սյունակում` պահանջների ավելացումը` դրանց վերաչափման (պահանջի գումարի ճշգրտման հաշվին, ընդ որում, այս սյան մեջ արտացոլվում են ինչպես ժամանակաշրջանի սկզբի դրությամբ առկա պահանջների, այնպես էլ հաշվետու ժամանակաշրջանում առաջացած նոր պահանջների վերաչափումից արժեքի աճը), 5-րդ սյունակում` պահանջների նվազման գումարը` հաշվետու ժամանակաշրջանի ընթացքում ստացված վճարումների հաշվին, 6-րդ սյունակում` պահանջների նվազման գումարը, որն առաջացել է հաշվետու ժամանակաշրջանի ընթացքում հաշվեկշռից այդ պահանջների դուրսգրումներից, 7-րդ սյունակում` պահանջների վերաչափման արդյունքում առաջացած նվազման գումարը: 8-րդ սյունակում արտացոլվում է սուբրոգացիայի հետևանքով ծագած պահանջների ընդհանուր մեծությունը հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջի դրությամբ, 9-րդ սյունակում` այդ պահանջների մեջ վերաապահովագրողների մասնաբաժինը:

 

Գ Լ ՈՒ Խ  14

 

ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՈՉ ՌԵԶԻԴԵՆՏՆԵՐԻ ՄԻՋԵՎ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎԱԾ ԳՈՐԾԱՌՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ԹԻՎ 14 ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ԼՐԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

 

190. Թիվ 14 հաշվետվությունը բաղկացած է երկու աղյուսակից: 1-ին աղյուսակը ներառում է տեղեկատվություն ապահովագրական ընկերության հիմնական գործունեության և կանոնադրական կապիտալում օտարերկրյա ներդրումների վերաբերյալ: 2-րդ աղյուսակը ներառում է տեղեկատվություն ոչ ռեզիդենտների նկատմամբ պահանջների (բացառությամբ՝ պահուստներում վերաապահովագրողի մասնաբաժնի) և ոչ ռեզիդենտների նկատմամբ պարտավորությունների վերաբերյալ (բացառությամբ՝ ոչ ռեզիդենտների գծով ձևավորված պահուստների)` ըստ առանձին գործիքների:

(190-րդ կետը լրաց. 29.05.12 թիվ 146-Ն)

191. Թիվ 14 հաշվետվության մեջ արտարժույթով կատարված գործառնությունները լրացվում են համապատասխան սյան մեջ՝ դրամական արտահայտությամբ:

(191-րդ կետը խմբ. 06.11.12 թիվ 297-Ն)

192. Թիվ 14 հաշվետվության «Վաստակած ապահովագրավճարներ ուղղակի ապահովագրության գծով» սյունակում պետք է ներկայացնել հաշվետու ժամանակաշրջանում ընկերության կողմից ոչ ռեզիդենտների հետ գործող ապահովագրության և համաապահովագրության պայմանագրերով վաստակած ապահովագրավճարների գումարներն ըստ ապահովագրության դասերի: Վաստակած ապահովագրավճարներն հաշվարկվում են հաշվետու ժամանակաշրջանի ընթացքում ոչ ռեզիդենտների գծով հաշվեգրված ապահովագրավճարներից նվազեցնելով ոչ ռեզիդենտների հետ դադարեցված պայմանագրերի գծով հետ վերադարձվելիք ապահովագրավճարների գումարները և ՉԱՊ-ի փոփոխությունը ոչ ռեզիդենտների գծով: Հաշվարկն իրականացնելիս վերը նշված մեծություններից վերաապահովագրողի մասնաբաժինը չի նվազեցվում:

193. Թիվ 14 հաշվետվության «Վճարման ենթակա (հաշվեգրված) ապահովագրական հատուցումներ ուղղակի ապահովագրության գծով» սյունակում պետք է ներկայացնել հաշվետու ժամանակաշրջանում ապահովագրության և համաապահովագրության պայմանագրերի գծով ընկերության կողմից ոչ ռեզիդենտներին վճարման նպատակով հաշվեգրած հատուցումներն ըստ ապահովագրության դասերի:

(193-րդ կետը փոփ. 06.11.12 թիվ 297-Ն)

 194. Թիվ 14 հաշվետվության «Վերաապահովագրության փոխանցված ռիսկերի գծով հաշվեգրված վերաապահովագրավճարներ` ոչ ռեզիդենտներին» սյունակում պետք է ներկայացնել հաշվետու ժամանակաշրջանի ընթացքում վերաապահովագրության փոխանցված ռիսկերի գծով ոչ ռեզիդենտներին փոխանցվելիք վերաապահովագրավճարների գումարն ըստ ապահովագրության դասերի:

195. Թիվ 14 հաշվետվության «Դադարեցված պայմանագրերի գծով վերադարձվելիք գումարներ` ոչ ռեզիդենտ վերաապահովագրողներից» սյունակում պետք է ներկայացնել հաշվետու ժամանակաշրջանի ընթացքում դադարեցված պայմանագրերի գծով ոչ ռեզիդենտ վերաապահովագրողներից վերադարձվելիք գումարները:

196. Թիվ 14 հաշվետվության «ՉԱՊ-ում ոչ ռեզիդենտ վերաապահովագրողի մասնաբաժնի փոփոխություն» սյունակում պետք է ներկայացնել հաշվետու ժամանակաշրջանում չվաստակած ապահովագրավճարների պահուստում ոչ ռեզիդենտ վերաապահովագրողի մասնաբաժնի փոփոխությունը, ընդ որում, աճը դրական նշանով, իսկ նվազումը` բացասական:

197. Թիվ 14 հաշվետվության «Վերաապահովագրության ընդունված ռիսկերի գծով հաշվեգրված վերաապահովագրավճարներ՝ ոչ ռեզիդենտներից» սյունակում պետք է ներկայացնել հաշվետու ժամանակաշրջանում վերաապահովագրության ընդունած ռիսկերի գծով ոչ ռեզիդենտներից ստացման ենթակա վերաապահովագրավճարների գումարն ըստ ապահովագրության դասերի:

198. Թիվ 14 հաշվետվության «Վերաապահովագրության փոխանցված ռիսկերի գծով հաշվեգրված հատուցումներ ոչ ռեզիդենտներից» սյունակում ցույց են տրվում վերաապահովագրության փոխանցված ռիսկերի գծով հաշվետու ժամանակաշրջանում հաշվեգրված հատուցումները ոչ ռեզիդենտ վերաապահովագրողներից՝ ըստ ապահովագրության դասերի:

(198-րդ կետը փոփ. 06.11.12 թիվ 297-Ն)

199. Թիվ 14 հաշվետվության «Վերաապահովագրության ընդունված ռիսկերի գծով հաշվեգրված հատուցումներ ոչ ռեզիդենտներին» սյունակում ցույց են տրվում հաշվետու ժամանակաշրջանում վերաապահովագրության ընդունված ռիսկերի գծով հաշվեգրված հատուցումները ոչ ռեզիդենտներին:

(199-րդ կետը խմբ. 06.11.12 թիվ 297-Ն)

200. Թիվ 14 հաշվետվության «Վերաապահովագրության գծով պարգևավճարներ և բոնուսներ ոչ ռեզիդենտներից» սյունակում ցույց են տրվում ոչ ռեզիդենտ վերաապահովագրողներից ստացման ենթակա պարգևավճարները և բոնուսները:

201. Թիվ 14 հաշվետվության «Վերաապահովագրության գծով պարգևավճարներ և բոնուսներ ոչ ռեզիդենտներին» սյունակում ցույց են տրվում ոչ ռեզիդենտ վերաապահովագրողներին տրվելիք պարգևավճարները և բոնուսները:

202. Թիվ 14 հաշվետվության «Ոչ ռեզիդենտների հետ գործող պայմանագրերի քանակը» սյունակում ցույց է տրվում հաշվետու ժամանակահատվածի վերջում ոչ ռեզիդենտների հետ գործող ապահովագրական պայմանագրերի քանակը:

203. Թիվ 14 հաշվետվության «Ոչ ռեզիդենտների հետ հաշվետու եռամսյակում կնքված պայմանագրերի քանակը» սյունակում ցույց է տրվում հաշվետու ժամանակահատվածում ոչ ռեզիդենտների հետ կնքված ապահովագրական պայմանագրերի քանակը:

204. Թիվ 14 հաշվետվության «Կանոնադրական (բաժնեհավաք) կապիտալում ոչ ռեզիդենտի մասնակցություն (%)» սյունակում նշվում է կանոնադրական կապիտալում ոչ ռեզիդենտ ներդրողների ընդհանուր մասնակցության տեսակարար կշիռը, այնուհետև առանձին-առանձին, ըստ յուրաքանչյուր ոչ ռեզիդենտ ներդրողի, նշվում է կանոնադրական կապիտալում մասնակցության բաժինը՝ տեսակարար կշիռների նվազման կարգով:

205. Թիվ 14 հաշվետվության 2-րդ աղյուսակը ներառում է տեղեկատվություն ապահովագրական ընկերության արտաքին ֆինանսական ակտիվների և պարտավորությունների վերաբերյալ: Ակտիվները և պարտավորությունները հաշվառվում են անվանական արժեքով՝ առանց դրանց գծով ձևավորված հնարավոր կորուստների պահուստների, և ներկայացվում են ըստ առանձին գործիքների: Ընդ որում, ակտիվների և պարտավորությունների նվազումը նշվում է բացասական նշանով, իսկ աճը՝ դրական: Ակտիվները և պարտավորությունները տարանջատվում են ըստ ժամկետայնության՝ կարճաժամկետ և երկարաժամկետ: Ակտիվներում և պարտավորություններում հաշվեգրված, բայց չվճարված տոկոսավճարները ներկայացվում են գործիքի հետ միասին: «Ակտիվներում» չեն ներառվում վերաապահովագրողի մասնաբաժինը պահուստներում, «Պարտավորություններում» չեն ներառվում ոչ ռեզիդենտների գծով ձևավորված պահուստները:

(205-րդ կետը խմբ. 29.05.12 թիվ 146-Ն, խմբ. 06.11.12 թիվ 297-Ն)

206. Թիվ 14 հաշվետվության կարճաժամկետ բաժնում «Պարտատոմսեր, պարտամուրհակներ և այլ շուկայական գործիքներ» տողում լրացվում են այն պարտքային արժեթղթերի հետ կապված գործառնությունները, որոնց թողարկման ժամկետայնությունը մինչև 1 տարի է: 1 տարուց ավելի ժամկետայնությամբ պարտքային արժեթղթերի հետ կապված գործառնությունները նշվում են երկարաժամկետ բաժնի «Պարտատոմսեր, պարտամուրհակներ և այլ շուկայական գործիքներ» տողում: Ընդ որում, պարտքային արժեթղթերը ըստ ժամկետայնության դասակարգելիս պետք է հաշվի առնել ոչ թե մինչև մարումը մնացած ժամկետը, այլ թողարկման սկզբնական ժամկետայնությունը: Կարճաժամկետ և երկարաժամկետ բաժիններում ակտիվների (պարտավորությունների) «Վարկեր և փոխառություններ» տողում լրացվում է ոչ ռեզիդենտներին տրամադրված (ոչ ռեզիդենտներից ստացած) վարկերը և փոխառությունները` կախված ժամկետայնությունից: Կարճաժամկետ և երկարաժամկետ բաժիններում ակտիվների «Կանխիկ դրամական միջոցներ և ավանդներ» տողում գրանցվում են ապահովագրական ընկերության տնօրինման տակ եղած կանխիկ դրամական միջոցները և ոչ ռեզիդենտներին տրված տեղաբաշխված ավանդները:

207. Թիվ 14 հաշվետվության երկարաժամկետ ակտիվների «Կապիտալում և ներդրումային ֆոնդերում մասնակցություն, որից» տողում լրացվում է ապահովագրական ընկերության կողմից ոչ ռեզիդենտ ընկերության բաժնետոմսերում կամ բաժնային արժեթղթերում կամ կապիտալում այլ տեսքով կատարված ներդրումների (օրինակ` փայամասնակցություն) ընդհանուր մեծությունը, ընդ որում, ըստ առանձին ներդրման կապիտալում 10 %-ից ավել մասնակցությունը լրացվում է «Ուղղակի ներդրում» տողում, իսկ 10 %-ից պակաս մասնակցությունը` «Պորտֆելային ներդրում» տողում: Երկարաժամկետ պարտավորությունների «Կապիտալում և ներդրումային ֆոնդերում մասնակցություն, որից» տողում լրացվում է ոչ ռեզիդենտի կողմից ապահովագրական ընկերության բաժնետոմսերում կամ բաժնային արժեթղթերում կամ կապիտալում այլ տեսքով կատարված ներդրումների ընդհանուր մեծությունը, ընդ որում, ըստ առանձին ներդրման կապիտալում 10 %-ից ավել մասնակցությունը լրացվում է «Ուղղակի ներդրում» տողում, իսկ 10 %-ից պակաս մասնակցությունը` «Պորտֆելային ներդրում» տողում:

208. Թիվ 14 հաշվետվության «Այլ ակտիվներ» կամ «Այլ պարտավորություններ» տողերում նշվում են այն գործառնությունները, որոնք վերը նշված գործիքներից և ոչ մեկին իրենց բնույթով չեն համապատասխանում, օրինակ` դեբիտորական կամ կրեդիտորական ակտիվներն ու պարտավորությունները, ոչ ռեզիդենտներին վճարվելիք հայտարարված, սակայն դեռևս չվճարված շահաբաժինները: Ընդ որում, կարճաժամկետ բաժնի «Այլ ակտիվներ/այլ պարտավորություններ» տողի «ժամկետանց» ենթատողում պետք է լրացնել ինչպես երկարաժամկետ, այնպես էլ կարճաժամկետ գործիքների գծով ժամկետանց դարձած միջոցների վերաբերյալ տեղեկատվությունը՝ համապատասխանաբար ակտիվներում կամ պարտավորություններում: Իսկ «Այլ ակտիվներ/այլ պարտավորություններ» տողի «ապահովագրության գծով կանխավճարներ» և «վերաապահովագրության գծով կանխավճարներ» տողում անհրաժեշտ է լրացնել ապահովագրության/վերաապահովագրության դիմաց տրված/ստացած կանխավճարները:

209. Թիվ 14 հաշվետվության «Մնացորդը ժամանակաշրջանի սկզբում» սյունակում նշվում են համապատասխան տողերի հաշվեկշռային ցուցանիշները՝ հաշվետու ժամանակահատվածի սկզբում:

210. Թիվ 14 հաշվետվության «Գործառնությունների» սյունակում լրացվում են այն բոլոր հաշվեգրված գործառնությունները, որոնք տեղի են ունեցել հաշվետու ժամանակաշրջանի ընթացքում տողերում նշված ֆինանսական գործիքներից յուրաքանչյուրի մասով:

211. Թիվ 14 հաշվետվության «Գների փոփոխությունները» ներառում են առանձին ֆինանսական գործիքների (օրինակ՝ պարտքային արժեթղթեր) գների տատանման հետևանքով առաջացած արժեքային փոփոխությունները, եթե այդպիսիք կան:

212. Թիվ 14 հաշվետվության «Փոխարժեքի փոփոխությունները» սյունակում պետք է լրացնել յուրաքանչյուր գործիքի գծով արժույթների տատանման հետևանքով առաջացած փոփոխությունները:

213. Թիվ 14 հաշվետվության «Այլ ճշտումների» սյունակում լրացվում են այն փոփոխությունները, որոնք կապված են ակտիվներում կամ պարտավորություններում առանձին գործիքների վերադասակարգման, ակտիվի կամ պարտավորության միակողմանի դուրսգրման և այլ նման դեպքերի հետ: Օրինակ՝ ոչ ռեզիդենտի կողմից նախկինում տրամադրված պարտքի գումարից վերջինիս հրաժարումը նվազեցնում է ոչ ռեզիդենտի նկատմամբ տվյալ ապահովագրական ընկերության պարտավորությունները: Նշված դեպքը չի դիտարկվում որպես գործառնություն, այլ պարզապես ցույց է տրվում «այլ ճշտումներ» սյունակում՝ ներված պարտքի գումարի չափով նվազեցնելով ոչ ռեզիդենտների նկատմամբ պարտավորությունների ծավալը:

214. Թիվ 14 հաշվետվության «Մնացորդը հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջում» սյունակում լրացվում են համապատասխան տողերի հաշվեկշռային ցուցանիշները՝ հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջի դրությամբ:

215. Թիվ 14 հաշվետվության «Հաշվեգրված տոկոսավճարներ/հայտարարված շահաբաժիններ» սյունակում լրացվում են հաշվետու ժամանակաշրջանում համապատասխան ակտիվների/պարտավորությունների գծով անվանական տոկոսադրույքով հաշվեգրված տոկոսավճարները (տոկոսային եկամուտները/ծախսերը), ինչպես նաև հայտարարված վճարվելիք/ստացվելիք շահաբաժինները ուղղակի և պորտֆելային ներդրումների գծով:

(215-րդ կետը լրաց. 29.05.12 թիվ 146-Ն)

 

Գ Լ ՈՒ Խ  15

 

ՉՎԱՍՏԱԿԱԾ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱՎՃԱՐՆԵՐԻ ՊԱՀՈՒՍՏԻ, ՆԵՐԿԱՅԱՑՎԱԾ, ՍԱԿԱՅՆ ԴԵՌԵՎՍ ՉԿԱՐԳԱՎՈՐՎԱԾ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԻ ՊԱՀՈՒՍՏԻ, ԲՈՆՈՒՍՆԵՐԻ ԵՎ ԶԵՂՉԵՐԻ ՊԱՀՈՒՍՏԻ, ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱԿԱՆ ՊԱՀՈՒՍՏԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ԹԻՎ 15 ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ԼՐԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

 

216. Թիվ 15 հաշվետվությունը բաղկացած է 6 աղյուսակից:

217. Թիվ 15 հաշվետվության 1-ին աղյուսակում արտացոլվում է չվաստակած ապահովագրավճարների պահուստի մասին տեղեկատվությունը: Աղյուսակի 2-րդ սյունակում արտացոլվում է կանոնակարգ 3/03-ի 5-րդ գլխի համաձայն հաշվարկվող «ՉԱՊi» մեծության արժեքը, 3-րդ սյունակում` կանոնակարգ 3/03-ի 11-րդ գլխի համաձայն հաշվարկվող «ՎՉԱՊi» մեծության արժեքը, 4-րդ սյունակում` 1-ին և 2-րդ սյունակներում արտացոլվող արժեքների տարբերությունը:

218. Ապահովագրության պայմանագրերի գծով չվաստակած ապահովագրավճարների պահուստի հաշվարկը կատարվում է համաձայն թիվ 15 հաշվետվության 1.1 աղյուսակի, որը Կենտրոնական բանկ է ներկայացվում միայն Կենտրոնական բանկի կողմից պահանջվելու դեպքում:

219. Թիվ 15 հաշվետվության 2-րդ աղյուսակում արտացոլվում է կանոնակարգ 3/03-ի 6-րդ գլխի համաձայն հաշվարկած ապահովագրողին ներկայացված, սակայն դեռևս չկարգավորված պահանջների պահուստի, ինչպես նաև կանոնակարգ 3/03-ի 11-րդ գլխի համաձայն հաշվարկած` պահուստում վերաապահովագրողի մասնաբաժնի վերաբերյալ տեղեկատվությունը: Հաշվետվության 3-րդ աղյուսակում արտացոլվում է բոնուսների և զեղչերի պահուստի վերաբերյալ տեղեկատվությունը:

220. Ապահովագրության պայմանագրերի գծով բոնուսների և զեղչերի պահուստի հաշվարկը կատարվում է համաձայն թիվ 15 հաշվետվության 3.1 աղյուսակի, որը Կենտրոնական բանկ է ներկայացվում միայն Կենտրոնական բանկի կողմից պահանջվելու դեպքում:

221. Թիվ 15 հաշվետվության 4-րդ աղյուսակում արտացոլվում է տեղի ունեցած, սակայն ապահովագրողին դեռևս չներկայացված պահանջների պահուստի վերաբերյալ տեղեկատվությունը:

222. Թիվ 15 հաշվետվության 4-րդ աղյուսակի 2-4-րդ սյունակներում արտացոլվում են, համապատասխանաբար, կանոնակարգ 3/03-ի 32-րդ կետով սահմանված «Հ», «Պ», «Գ» և «ՏՉՊՊ» մեծությունների արժեքները:

 

Գ Լ ՈՒ Խ  16

 

ՏԵՂԻ ՈՒՆԵՑԱԾ, ՍԱԿԱՅՆ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՂԻՆ ԴԵՌԵՎՍ ՉՆԵՐԿԱՅԱՑՎԱԾ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԻ ՊԱՀՈՒՍՏԻ ԳՈՐԾԱԿՑԻ ԵՎ ՀԱՎԱՍԱՐԱԿՇՌՄԱՆ ՊԱՀՈՒՍՏԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ԹԻՎ 16 ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ԼՐԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

 

223. Թիվ 16 հաշվետվությունը բաղկացած է 5 աղյուսակից:

224. Թիվ 16 հաշվետվության 1-ին աղյուսակում լրացվում է տեղի ունեցած, սակայն ապահովագրողին դեռևս չներկայացված պահանջների պահուստի գործակցի հաշվարկման մեջ ներառվող բտ-1, բտ-2, բտ-3 տարրերի հաշվարկի համար անհրաժեշտ տեղեկատվությունը: Աղյուսակը չի լրացվում այն ապահովագրության դասերի գծով, որոնցով ապահովագրողը գործունեություն ծավալել է մինչև երկու տարի տևողությամբ:

225. Թիվ 16 հաշվետվության 2-րդ աղյուսակում լրացվում է տեղի ունեցած, սակայն ապահովագրողին դեռևս չներկայացված պահանջների պահուստի գործակցի հաշվարկման մեջ ներառվող գտ, գտ-1, գտ-2 տարրերի վերաբերյալ տեղեկատվությունը` ինչպես սահմանված է կանոնակարգ 3/03-ում: Աղյուսակը չի լրացվում այն ապահովագրության դասերի գծով, որոնցով ապահովագրողը գործունեություն ծավալել է մինչև երկու տարի տևողությամբ:

(225-րդ կետը փոփ. 29.05.12 թիվ 146-Ն)

226. Թիվ 16 հաշվետվության 3-րդ աղյուսակը նախատեսված է հավասարակշռման պահուստի վերաբերյալ տեղեկատվության արտացոլման համար: 2-8-րդ սյունակներում արտացոլվում են, համապատասխանաբար, ՀՊն, ՎԱտ, ՎՆմիջ, ՎՆտ, ՀՊ, ՍՇ, ԱՄՀՊ մեծությունները` ինչպես սահմանված է կանոնակարգ 3/03-ում:

(226-րդ կետը փոփ. 29.05.12 թիվ 146-Ն)

227. Թիվ 16 հաշվետվության 4-րդ աղյուսակը արտացոլում է վաստակած ապահովագրավճարի մեծության հաշվարկի մեջ ներառվող տարրերի վերաբերյալ տեղեկատվություն: 2-5-րդ սյունակներում արտացոլվում են, համապատասխանաբար, Ա, Դ, ՉԱՊփոփ, ՎԱտ մեծությունները` ինչպես սահմանված է կանոնակարգ 3/03-ի կետ 39-ում:

228. Թիվ 16 հաշվետվության 5-րդ աղյուսակում ներկայացվում է վնասաբերության միջին ցուցանիշի հաշվարկն` ըստ ապահովագրության դասերի: Աղյուսակի 2-րդ սյունակում արտացոլվում են տվյալ տարվա ընթացքում տվյալ ապահովագրության դասի գծով հաշվեգրված ապահովագրական հատուցումները (նվազեցված վերաապահովագրողների մասնաբաժնի չափով), 3-րդ սյունակում արտացոլվում է տվյալ տարվա ընթացքում պահանջների պահուստի (նվազեցված պահանջների պահուստում վերաապահովագրողի մասնաբաժնի չափով) մեծության փոփոխությունը: 3-րդ և 4-րդ սյունակներում արտացոլվում են, համապատասխանաբար ՎԱտ և ՎՆտ տարրերը` հաշվարկած կանոնակարգ 3/03-ի Գլուխ 10-ում սահմանված կարգով: Հաշվետվության 5-րդ աղյուսակում վերլուծվող ժամանակաշրջանի «1-ին տարի» տողում լրացվում է հաշվետու տարվան նախորդող տարվա ցուցանիշները, իսկ «14-րդ տարի» տողում հաշվետու տարվան նախորդող 14-րդ տարվա ցուցանիշները (մյուս տողերը համապատասխանաբար նույն սկզբունքով՝ աճողական կարգով): Եթե, օրինակ ապահովագրական ընկերությունը գործունեություն է ծավալել 1996-2011 թվականներին տարիներին և 2011թ. հաշվետու տարին է, ապա հաշվետվության «1-ին տարի» տողում լրացվում է 2010թ.-ի ցուցանիշները, իսկ «14-րդ տարի» տողում 1997թ.-ի ցուցանիշները:

 

Գ Լ ՈՒ Խ  17

 

ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ՍԱԿԱԳՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ԹԻՎ 17 ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ԼՐԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

 

229. Թիվ 17 հաշվետվությունն արտացոլում է հաշվետու ժամանակաշրջանում կնքված ապահովագրության պայմանագրերի գծով կիրառված սակագները: Մասնավորապես, որպես առավելագույն (նվազագույն) սակագին նշվում է ապահովագրության տվյալ դասի գծով հաշվետու ժամանակաշրջանում կնքված ապահովագրության պայմանագրերով սահմանված առավելագույն (նվազագույն) սակագնի մեծությունը` տոկոսային արտահայտությամբ: Որպես միջին կշռված սակագներ` լրացվում են հաշվետու ժամանակաշրջանում կնքված ապահովագրության պայմանագրերով կիրառված սակագների` ապահովագրական գումարներով կշռված միջին մեծությունները:

230. Թիվ 17 հաշվետվությունում ապահովագրական ընկերության կողմից սահմանված սակագներն ըստ ապահովագրության պայմանագրերի ժամկետայնությունների պետք է լրացնել փաստացի կիրառման սկզբունքից ելնելով: Այսինքն` յուրաքանչյուր անգամ, երբ ընկերությունը կիրառում է սակագին (հաշվեգրում է նոր ապահովագրավճարներ), տվյալ սակագինը լրացնում է հաշվետվության այն սյունակում, որում նշված ժամկետայնության համար ապահովագրական ընկերությունը, նոր ապահովագրավճարներ հաշվեգրելով, ստանձնել է նոր ռիսկ: Ընդ որում, հավելավճարի կիրառման դեպքում սակագնի հաշվարկման համար հաշվեգրած ապահովագրավճարի մեծության մեջ ներառվում է նաև հավելավճարի մեծությունը: Հաշվետվության սյունակներում արտացոլվող սակագների հաշվարկման համար հիմք է հանդիսանում հետևյալ բանաձևը.

   

հաշվեգրած ապահովագրավճար

 

365 օր

   

Սակագին

 =

______________________________

 x

 _________________________________

 x

100%

   

ապահովագրական գումար

 

կիրառված սակագնի օրերի քանակ

   

 

 18-րդից 20-րդ սյունակներում արտացոլվող սակագների հաշվարկման համար հիմք է հանդիսանում հետևյալ բանաձևը.

   

հաշվեգրած ապահովագրավճար

   

Սակագին

 = 

_____________________________

 x 

100%:

   

ապահովագրական գումար

   

 

231. Թիվ 17 հաշվետվության 1.7-րդ՝ «փոխադրվող գույքի (բեռների) ապահովագրություն» տողում արտացոլվող սակագների հաշվարկման համար անկախ ապահովագրության պայմանագրերի ժամկետայնությունից հիմք է հանդիսանում հետևյալ բանաձևը.

   

հաշվեգրած ապահովագրավճար

   

Սակագին

 = 

_____________________________

 x 

100%:

   

ապահովագրական գումար

   

 

232. Թիվ 17 հաշվետվության 5-րդ, 9-րդ, 13-րդ, 17-րդ, 21-րդ սյունակներում լրացվում են նախորդ սյունակներում արտացոլված համապատասխան կիրառված սակագների գծով ապահովագրության պայմանագրերով ստանձնած պատասխանատվության չափերի մեծությունները (ապահովագրական գումարները):

 

Գ Լ ՈՒ Խ  18

 

ԽՈՇՈՐ ԱՊԱՀՈՎԱԴԻՐՆԵՐԻ (ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՎԱԾ ԱՆՁԱՆՑ) ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ԹԻՎ 18 ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ԼՐԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

 

233. Թիվ 18 հաշվետվությունը լրացվում է հաշվետու ամսաթվի դրությամբ ապահովագրական ընկերության խոշոր հաճախորդ հանդիսացող ապահովադիրների (ապահովագրված անձանց) գծով:

234. Սույն կանոնակարգի իմաստով` խոշոր են համարվում այն հաճախորդները, ովքեր կողմ են հանդիսանում այնպիսի ապահովագրության պայմանագրերի, որոնցով նախատեսված համախառն ապահովագրավճարների մեծությունը հաշվետու ամսաթվի դրությամբ գերազանցում է տվյալ ապահովագրական ընկերության` հաշվետու ամսվա վերջի դրությամբ գործող համապատասխան դասի ապահովագրության պայմանագրերով նախատեսված համախառն ապահովագրավճարների ընդհանուր մեծության 20 տոկոսը:

235. Թիվ 18 հաշվետվության սյունակները լրացվում են հետևյալ բովանդակությամբ.

1) «Ապահովադրի (ապահովագրված անձի) անվանումը (անունը, ազգանունը)» սյունակում նշվում է իրավաբանական անձ ապահովադրի անվանումը և կազմակերպաիրավական ձևը, իսկ ֆիզիկական անձի դեպքում՝ անունը և ազգանունը:

2) «ՀԾՀ/ՀՎՀՀ» սյունակում նշվում է անձի հարկային հաշվառման համարը, հանրային ծառայությունների համարանիշը կամ հանրային ծառայությունների համարանիշը չստանալու վերաբերյալ տեղեկանքի համարը, ոչ ռեզիդենտ իրավաբանական անձի դեպքում՝ պետական գրանցման համարը, իսկ բացակայության դեպքում՝ տվյալ երկրում իրավաբանական անձանց նույնականացնող այլ տվյալ:

3) «Ռեզիդենտությունը» սյունակում նշվում է տվյալ խոշոր ապահովադրի ռեզիդենտությունը` ընտրելով «Ռեզիդենտ» կամ «Ոչ ռեզիդենտ» բառերից մեկը:

4) «Ապահովագրության դաս» սյունակում ապահովագրական պայմանագրի դասը լրացվում է ըստ հետևյալ տարբերակների՝ «Դժբախտ պատահարներից ապահովագրություն», «Առողջության ապահովագրություն», «Ցամաքային տրանսպորտի ապահովագրություն», «Երկաթուղային տրանսպորտի ապահովագրություն», «Օդանավերի ապահովագրություն», «Ջրային փոխադրամիջոցների ապահովագրություն», «Փոխադրվող գույքի (բեռների) ապահովագրություն», «Հրդեհից և բնական աղետներից ապահովագրություն», «Գույքին հասցված այլ վնասներից ապահովագրություն», «Ցամաքային ավտոտրանսպորտային միջոցների օգտագործումից բխող պատասխանատվության կամավոր ապահովագրություն», «Օդանավերի (նաև՝ բեռնափոխադրող) օգտագործումից բխող պատասխանատվության ապահովագրություն», «Ջրային փոխադրամիջոցների օգտագործումից բխող պատասխանատվության ապահովագրություն», «Ընդհանուր պատասխանատվության ապահովագրություն», «Վարկի ապահովագրություն», «Երաշխիքի տրամադրում», «Ֆինանսական վնասների ապահովագրություն», «Դատական և արտադատական ծախսերի ապահովագրություն», «Աջակցության ապահովագրություն», «Ցամաքային ավտոտրանսպորտային միջոցների օգտագործումից բխող պատասխանատվության պարտադիր ապահովագրություն», «Կյանքի ապահովագրություն», «Ամուսնության, ծնունդի ապահովագրություն», «Ներդրումային ակտիվներին կապվող ապահովագրություն», «Տոնտին ապահովագրություն», «Կապիտալի հատուցման ապահովագրություն», «Կուտակային կենսաթոշակային միջոցների կառավարում»:

5) «պայմանագրերի քանակ» սյունակում 237-րդ կետով սահմանված դեպքերում նշվում է հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջին օրվա դրությամբ գործող ապահովագրական պայմանագրերի քանակը, իսկ մնացած դեպքերում լրացվում է «1»:

6) «համախառն ապահովագրավճարներ» սյունակում նշվում են հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջին օրվա դրությամբ գործող ապահովագրական պայմանագրի գծով համախառն ապահովագրավճարները:

7) «ապահովագրական գումար» սյունակում նշվում է հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջին օրվա դրությամբ գործող ապահովագրական պայմանագրում նշված ապահովագրական գումարը:

8) «համախառն վերաապահովագրավճարներ» սյունակում նշվում են հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջին օրվա դրությամբ գործող ապահովագրական պայմանագրի վերաապահովագրության պայմանագրի գծով համախառն ապահովագրավճարները:

9) «վերաապահովագրական գումար» սյունակում նշվում է հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջին օրվա դրությամբ գործող ապահովագրական պայմանագրի վերաապահովագրության պայմանագրում նշված վերաապահովագրական գումարը:

(235-րդ կետը խմբ. 31.03.17 թիվ 80-Ն)

236. Թիվ 18 հաշվետվությունը լրացվում է խոշոր ապահովադիրների հետ կնքած յուրաքանչյուր ապահովագրական պայմանագրի համար առանձին տողով, բացառությամբ 237-րդ կետում նշված դեպքերի:

(236-րդ կետը խմբ. 31.03.17 թիվ 80-Ն)

237. Այն դեպքում, երբ սույն հաշվետվության 235-րդ կետի 1-4 ենթակետերով ներկայացված սյունակներում տվյալները համընկնում են, ապա սույն հաշվետվության 235-րդ կետի 6-9-րդ ենթակետերում ներկայացված սյունակներում լրացվում է այդ սյունակներում պահանջվող գումարների հանրագումարը:

(237-րդ կետը խմբ. 31.03.17 թիվ 80-Ն)

 

Գ Լ ՈՒ Խ  19

 

ՏՐԱՄԱԴՐՎԱԾ ՓՈԽԱՌՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ, ԴԵԲԻՏՈՐԱԿԱՆ ՊԱՐՏՔԵՐԻ, ԱՎԱՆԴՆԵՐԻ, ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՌԻՍԿ ՊԱՐՈՒՆԱԿՈՂ ԱՐՏԱՀԱՇՎԵԿՇՌԱՅԻՆ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐԻ ԵՎ ԻՆՎԵՍՏԻՑԻՈՆ ԱՐԺԵԹՂԹԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ԹԻՎ 19 ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ԼՐԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

 

238. Թիվ 19 հաշվետվությունը բաղկացած է 4 աղյուսակից:

239. Թիվ 19 հաշվետվության «Տրամադրված փոխառություններ, դեբիտորական պարտքեր, ավանդներ և վարկային ռիսկ պարունակող արտահաշվեկշռային հոդվածներ» աղյուսակ 1-ում արտացոլվում են Կանոնակարգ 3/09-ի 6-րդ կետի 1-ին ենթակետով սահմանված` ակտիվների (դասակարգման ենթակա ակտիվներ) համախառն հաշվեկշռային արժեքները, բացառությամբ` Կանոնակարգ 3/09-ի համաձայն անհուսալի ճանաչված և արտահաշվեկշիռ դուրս գրված ակտիվների:

(239-րդ կետը խմբ. 29.05.12 թիվ 146-Ն, փոփ. 06.11.12 թիվ 297-Ն)

240. Թիվ 19 հաշվետվության «1. Ռեզիդենտներին և ոչ ռեզիդենտներին տրամադրված փոխառություններ, դեբիտորական պարտքեր, ավանդներ» տողի 14-րդ և 15-րդ սյունակներում լրացվում են Կանոնակարգի 239-րդ կետով նախատեսված այն ակտիվների գումարները (ռեզիդենտների և ոչ ռեզիդենտների գծով), որոնք չունեն մարման ժամկետ և չեն համարվում ժամկետանց, իսկ 16-րդ և 17-րդ սյունակներում լրացվում են սույն Կանոնակարգի 239-րդ կետով նախատեսված բոլոր ակտիվների (ներառյալ մարման ժամկետ չունեցող ակտիվների) հանրագումարները ռեզիդենտների և ոչ ռեզիդենտների գծով: Ընդ որում` «1. Ռեզիդենտներին և ոչ ռեզիդենտներին տրամադրված փոխառություններ, դեբիտորական պարտքեր, ավանդներ» տողի վերջին երկու սյունակների թվերը պետք է հավասար լինեն 1.1, 1.2 և 1.3 տողերի «Ընդամենը» սյունակի համապատասխան թվերի և «1. Ռեզիդենտներին և ոչ ռեզիդենտներին տրամադրված փոխառություններ, դեբիտորական պարտքեր, ավանդներ» տողի 14 և 15 սյունակների թվերի հանրագումարին:

(240-րդ կետը փոփ. 29.05.12 թիվ 146-Ն)

241. Թիվ 19 հաշվետվության «1.1. Ժամկետային ակտիվներ, այդ թվում`» տողում լրացվում են 239-րդ կետով նախատեսված ժամկետային ակտիվների գումարներն ըստ պայմանագրային ժամկետների (այլ ոչ թե մարմանը մնացած ժամկետների): Առանձին տողերով ցույց են տրվում ապահովագրավճարների, հատուցումների գծով դեբիտորական պարտքերի գումարները (հատուցումների գծով դեբիտորական պարտքերը չեն ներառում սուբրոգացիայի հետևանքով առաջացած պահանջները (դեբիտորական պարտքերը), տրամադրված փոխառությունների ու ներդրված ավանդների գումարները:

(241-րդ կետը փոփ. 29.05.12 թիվ 146-Ն)

242. Թիվ 19 հաշվետվության «1.1. Ժամկետային ակտիվներ, այդ թվում`» տողում արտացոլված թիվը կարող է մեծ կամ հավասար լինել «1.1.1. ապահովագրավճարների գծով դեբիտորական պարտքեր», «1.1.2. հատուցումների գծով դեբիտորական պարտքեր», «1.1.3. տրամադրված փոխառություններ և ներդրված ավանդներ» տողերի հանրագումարից: Ընդ որում, նույն սկզբունքը վերաբերում է նաև «1.2. Երկարաձգված ակտիվներ, այդ թվում`» և «1.3. Ժամկետանց ակտիվներ, այդ թվում`» տողերին:

243. Թիվ 19 հաշվետվության «1.2. Երկարաձգված ակտիվներ,այդ թվում`» տողում ցույց են տրվում սույն Կանոնակարգի 239-րդ կետով նախատեսված ակտիվների գումարներն ըստ փաստացի (այլ ոչ թե պայմանագրային) երկարաձգված օրերի` համապատասխան սյունակում: Ընդ որում, եթե ակտիվը երկարաձգվել է մի քանի անգամ, ապա հաշվի է առնվում ընդհանուր երկարաձգումը: Այսինքն` եթե ակտիվը երկարաձգվել է 3 անգամ` 40-ական օրով, ապա ակտիվի գումարը ցույց է տրվում «91-180 օր» սյունակում: Եթե ակտիվի մարման ժամկետը երկարաձգվել է նախքան մարման սկզբնական ժամկետի ավարտը, ապա երկարաձգման օրվանից ակտիվը պետք է համարել երկարաձգված` արտացոլելով 1.2 (երկարաձգված ակտիվներ) տողերում: Առանձին տողերով ցույց են տրվում ապահովագրավճարները, հատուցումների գծով դեբիտորական պարտքերը (հատուցումների գծով դեբիտորական պարտքերը չեն ներառում սուբրոգացիայի հետևանքով առաջացած պահանջները (դեբիտորական պարտքերը), տրամադրված փոխառություններն ու ներդրված ավանդները:

(243-րդ կետը փոփ. 29.05.12 թիվ 146-Ն)

244. Թիվ 19 հաշվետվության «1.3. Ժամկետանց ակտիվներ, այդ թվում`» տողում ցույց են տրվում սույն Կանոնակարգի 239-րդ կետով նախատեսված ակտիվների գումարներն ըստ ժամկետանց և փաստացի երկարաձգված օրերի հանրագումարի` համապատասխան սյունակներում: Օրինակ` եթե ակտիվը երկարաձգված էր 80 օրով, և հաշվետվության ներկայացման օրը ժամկետանց է արդեն 60 օր, ապա գումարը ցույց է տրվում տողի «91-ից 180 օր» սյունակում: Առանձին տողերով ցույց են տրվում ապահովագրավճարները, հատուցումների գծով դեբիտորական պարտքերը (հատուցումների գծով դեբիտորական պարտքերը չեն ներառում սուբրոգացիայի հետևանքով առաջացած պահանջները (դեբիտորական պարտքերը), տրամադրված փոխառություններն ու ներդրված ավանդները: Միևնույն ակտիվը ցույց է տրվում նշված երեք տողերից մեկում (այսինքն` եթե ակտիվն արդեն երկարաձգվել կամ ժամկետանց է, ապա այն ցույց է տրվում համապատասխան տողում): Ընդ որում, «1.3. Ժամկետանց ակտիվներ, այդ թվում`» տողի 14-րդ և 15-րդ սյունակում արտացոլվում են սույն կանոնակարգի 239-րդ կետով նախատեսված այն ակտիվների գումարները, որոնք չունեն մարման ժամկետ և համարվում են չաշխատող` համաձայն Կանոնակարգ 3/09-ի:

(244-րդ կետը փոփ. 29.05.12 թիվ 146-Ն)

245. Այն ակտիվները, որոնց համար նախատեսված չեն առանձին տողեր, արտացոլվում են թիվ 19 հաշվետվության «1.1. Ժամկետային ակտիվներ», «1.2. Երկարաձգված ակտիվներ», «1.3. Ժամկետանց ակտիվներ» տողերում:

246. Թիվ 19 հաշվետվության «2. Ոչ ռեզիդենտներին տրամադրված փոխառություններ, ավանդներ, նրանց նկատմամբ դեբիտորական պարտքեր» տողի 14-րդ և 15-րդ սյունակներում լրացվում են Կանոնակարգի 239-րդ կետով նախատեսված այն ակտիվների գումարները (ոչ ռեզիդենտների գծով), որոնք չունեն մարման ժամկետ, իսկ 16-րդ և 17-րդ սյունակներում լրացվում են սույն Կանոնակարգի 239-րդ կետով նախատեսված բոլոր ակտիվների (ներառյալ մարման ժամկետ չունեցող ակտիվների) հանրագումարները ոչ ռեզիդենտների գծով: 2.1, 2.2 և 2.3 տողերում նշվում են ոչ ռեզիդենտներին տրամադրված ակտիվներն` ըստ համապատասխան դասակարգման: Այդ տողերը լրացվում են նույն սկզբունքով, ինչ որ 1.1, 1.2 և 1.3 տողերը:

(246-րդ կետը փոփ. 29.05.12 թիվ 146-Ն)

247. Թիվ 19 հաշվետվության «Տրամադրված փոխառությունների, դեբիտորական պարտքերի, ավանդների և վարկային ռիսկ պարունակող արտահաշվեկշռային հոդվածների դիմաց հաշվարկված պահուստների չափը» աղյուսակ 2-ում լրացվում են սույն Կանոնակարգի 239-րդ կետով նախատեսված ակտիվների (պայմանագրերի) քանակները, համախառն հաշվեկշռային արժեքները, դրանց գծով ձևավորված պահուստների մնացորդները և պահուստավորման տոկոսները: Ընդ որում, ներդրված ավանդների և տրամադրված փոխառությունների համախառն հաշվեկշռային արժեքներն արտացոլվում են «Տրամադրված փոխառություններ և ավանդներ» սյունակում, այլ անձանց պարտավորությունների կատարումն ապահովող միջոցների և վարկային ռիսկ պարունակող այլ արտահաշվեկշռային հոդվածները արտացոլվում են «արտահաշվեկշռային հոդվածներ» սյունակում, իսկ սույն Կանոնակարգի 239-րդ կետով նախատեսված մյուս բոլոր ակտիվները` «Դեբիտորական պարտքեր» սյունակում:

(247-րդ կետը փոփ. 29.05.12 թիվ 146-Ն, լրաց. 12.08.14 թիվ 224-Ն)

248. Թիվ 19 հաշվետվության «Ինվեստիցիոն արժեթղթերում ներդրումների հնարավոր կորուստների պահուստի չափը» աղյուսակ 3-ում արտացոլվում են Կանոնակարգ 3/09-ի համաձայն դասակարգման ենթակա ինվեստիցիոն արժեթղթերը, բացառությամբ` Կանոնակարգ 3/09-ի համաձայն անհուսալի ճանաչված և արտահաշվեկշիռ դուրս գրված արժեթղթերի: Աղյուսակ 3-ի «Համախառն հաշվեկշռային արժեք (հազ. դրամ)» սյունակում լրացվում է արժեթղթի` հաշվետու ամսվա վերջին օրվա դրությամբ համախառն հաշվեկշռային արժեքը, «Մնացորդը (հազ. դրամ) սյունակում` ձևավորված պահուստի գումարը, իսկ «%» սյունակում` պահուստավորման տոկոսը:

(248-րդ կետը լրաց. 29.05.12 թիվ 146-Ն, փոփ. 12.08.14 թիվ 224-Ն)

249. Թիվ 19 հաշվետվության «Տրամադրված փոխառությունների, դեբիտորական պարտքերի, ավանդների և վարկային ռիսկ պարունակող արտահաշվեկշռային հոդվածների դիմաց հաշվարկված պահուստների չափը» աղյուսակ 2-ում և «Ինվեստիցիոն արժեթղթերում ներդրումների հնարավոր կորուստների պահուստի չափը» աղյուսակ 3-ում սույն Կանոնակարգի 239-րդ կետով նախատեսված ակտիվների և արժեթղթերի դասերի հաշվառումը ու դրանց գծով պահուստների ձևավորումը կատարվում է Կանոնակարգ 3/09-ի համաձայն:

(249-րդ կետը փոփ. 29.05.12 թիվ 146-Ն)

250. Թիվ 19 հաշվետվության «Չաշխատող և արտահաշվեկշիռ դուրս գրված ակտիվներ» աղյուսակ 4-ի «Չաշխատող ակտիվներ (ամսվա սկզբին)» սյունակում արտացոլվում է սույն Կանոնակարգի 239-րդ և 248-րդ կետերում նախատեսված այն ակտիվների հանրագումարը, որոնք Կանոնակարգ 3/09-ի համաձայն դասակարգվել են որպես չաշխատող բացառությամբ արտահաշվեկշիռ դուրս գրված ակտիվների (այսուհետ` չաշխատող ակտիվներ)` հաշվետու ամսվան նախորդող ամսվա վերջին օրվա դրությամբ:

(250-րդ կետը փոփ. 29.05.12 թիվ 146-Ն)

251. Թիվ 19 հաշվետվության աղյուսակ 4-ի «Ամսվա ընթացքում չաշխատող ակտիվների փոփոխություն» սյունակում արտացոլվում է չաշխատող ակտիվների գծով հաշվետու ամսվա ընթացքում տեղի ունեցած փոփոխությունների զուտ գումարը (ավելացում կամ նվազում):

252. Թիվ 19 հաշվետվության աղյուսակ 4-ի «Չաշխատող ակտիվներ (ամսվա վերջին)» սյունակում լրացվում է չաշխատող ակտիվների հանրագումարը` հաշվետու ամսվա վերջին օրվա դրությամբ:

253. Չաշխատող ակտիվների արտարժութային հոդվածների մնացորդներն ամսվա սկզբի դրությամբ, այդ հոդվածների գծով փոփոխություններն ամսվա ընթացքում և մնացորդներն ամսվա վերջի դրությամբ ներկայացվում են հաշվետու ամսվա վերջին օրվա համար Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի կողմից հրապարակված արժութային շուկաներում ձևավորված միջին փոխարժեքներով:

254. Թիվ 19 հաշվետվության «Արտահաշվեկշռային մնացորդը ամսվա սկզբին» սյունակում արտացոլվում են արտահաշվեկշիռ դուրս գրված չաշխատող ակտիվների հանրագումարը հաշվետու ամսվան նախորդող ամսվա վերջին օրվա դրությամբ:

255. Թիվ 19 հաշվետվության «Ամսվա ընթացքում արտահաշվեկշիռ դուրս գրված ակտիվներ» սյունակում արտացոլվում է հաշվետու ամսվա ընթացքում արտահաշվեկշիռ դուրս գրված չաշխատող ակտիվների հանրագումարը:

256. Թիվ 19 հաշվետվության «Ամսվա ընթացքում արտահաշվեկշիռ դուրս գրված ակտիվների վերադարձ» սյունակում արտացոլվում են հաշվետու ամսվա ընթացքում պարտապանների կողմից վերադարձված կամ մարված ակտիվների հանրագումարը, որոնք դուրս են գրվել հաշվեկշռից:

257. Թիվ 19 հաշվետվության «Ամսվա ընթացքում արտահաշվեկշռից դուրսգրումներ» սյունակում արտացոլվում են հաշվետու ամսվա ընթացքում Կանոնակարգ 3/09-ի 47-րդ կետով սահմանված հիմքերի առկայության դեպքում արտահաշվեկշռից դուրս գրված ակտիվների հանրագումարը:

(257-րդ կետը խմբ. 12.08.14 թիվ 224-Ն)

258. Արտահաշվեկշռային արտարժութային հոդվածների մնացորդներն ամսվա սկզբի դրությամբ, այդ հոդվածների գծով հոսքերն ամսվա ընթացքում և մնացորդներն ամսվա վերջի դրությամբ ներկայացվում են հաշվետու ամսվա վերջին օրվա` Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի կողմից հրապարակված արժութային շուկաներում ձևավորված միջին փոխարժեքներով:

 

Գ Լ ՈՒ Խ  20

 

ԱՐԺԵԹՂԹԵՐԻ ԵՐԿՐՈՐԴԱՅԻՆ ՇՈՒԿԱՅՈՒՄ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎԱԾ ԳՈՐԾԱՌՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ԹԻՎ 20 ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ԼՐԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

 

259. Թիվ 20 հաշվետվությունում լրացվում են հաշվետվության ներկայացման օրվան նախորդող աշխատանքային օրվա ժամը 16:00-ից մինչև հաշվետվության ներկայացման օրվա ժամը 16:00-ը արժեթղթերի երկրորդային շուկայում արժեթղթերով և ածանցյալ ֆինանսական գործիքներով կնքված գործարքների և (կամ) արդեն կնքված գործարքների պայմաններում փոփոխությունների (այսուհետ` փոփոխված գործարքներ) վերաբերյալ տեղեկությունները (անկախ տվյալ գործարքի մարման ժամկետից): Թիվ 20 հաշվետվությունը ներկայացվում է նաև ամսական կտրվածքով, որտեղ արտացոլվում են Կենտրոնական բանկ ներկայացված և հաշվետու ամսվա վերջին օրվա դրությամբ վերջնահաշվարկ չկատարված ածանցյալ ֆինանսական գործարքների վերաբերյալ տեղեկությունները:

(259-րդ կետը լրաց., փոփ. 18.04.15 թիվ 91-Ն, խմբ. 15.09.17 թիվ 208-Ն)

259.1. Թիվ 20 հաշվետվության իմաստով գործարքի կնքում է համարվում ապահովագրական ընկերության կողմից արժեթղթերի առքի կամ վաճառքի (ռեպո) պայմանագրերի, ածանցյալ ֆինանսական գործարքների կնքումը չկարգավորվող շուկայում:

(259.1-ին կետը լրաց. 15.09.17 թիվ 208-Ն)

259.2. Սույն հաշվետվության իմաստով փոփոխված գործարքներ են համարվում սույն հաշվետվության 2-ից 11-րդ աղյուսակներում տվյալ գործարքի վերաբերյալ նախկինում ներկայացված տեղեկությունների փոփոխությունները (պայմանների փոփոխություն, գործարքի ժամկետի երկարաձգում, կրճատում և այլն): Փոփոխված գործարքների վերաբերյալ տեղեկությունները լրացնելիս սույն հաշվետվության աղյուսակներում լրացվում են ինչպես բոլոր փոփոխված տեղեկությունները (բացառությամբ «Գործարքի կնքման ամսաթիվը» և «Գործարքի նույնականացուցիչ համարը» սյունակների, որտեղ լրացվում են առաջնային գործարքի համապատասխանաբար «Գործարքի կնքման ամսաթիվը» և «Գործարքի նույնականացուցիչ համարը»), այնպես էլ այն տեղեկությունները, որոնք չեն փոփոխվել: Ընդ որում, սույն հաշվետվությունում գործարքները լրացվում են այն արժույթով (Հայաստանի Հանրապետության դրամով, դոլարով և այլն), որով կնքվել են գործարքները:

(259.2-րդ կետը լրաց. 15.09.17 թիվ 208-Ն)

259.3. Թիվ 20 հաշվետվությունը ներկայացվում է համաձայն սույն կարգի Հավելված 20-ով սահմանված հաշվետվության, որը լրացվում է համաձայն Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի խորհրդի 2008 թվականի ապրիլի 22-ի թիվ 140-Ն որոշմամբ հաստատված «Ներդրումային ծառայություններ մատուցող անձանց` Կենտրոնական բանկ ներկայացվող հաշվետվությունները, դրանց ներկայացման կարգը, ձևը և ժամկետները» կանոնակարգ 4/03-ի թիվ 6 հաշվետվության լրացման կարգի:

(259.3-րդ կետը լրաց. 15.09.17 թիվ 208-Ն)

260. Թիվ 20 հաշվետվությունը չի ներկայացվում.

1) ոչ օտարերկրյա ներդրումային ծառայություններ մատուցող անձանց միջոցով կնքված գործարքների համար,

2) մարման գործարքների համար:

(260-րդ կետը խմբ. 06.11.12 թիվ 297-Ն)

261. (կետն ուժը կորցրել է 15.09.17 թիվ 208-Ն)

262. (կետն ուժը կորցրել է 15.09.17 թիվ 208-Ն)

263. (կետն ուժը կորցրել է 15.09.17 թիվ 208-Ն)

264. (կետն ուժը կորցրել է 15.09.17 թիվ 208-Ն)

265. (կետն ուժը կորցրել է 15.09.17 թիվ 208-Ն)

266. (կետն ուժը կորցրել է 15.09.17 թիվ 208-Ն)

266.1. (կետն ուժը կորցրել է 15.09.17 թիվ 208-Ն)

267. (կետն ուժը կորցրել է 15.09.17 թիվ 208-Ն)

268. (կետն ուժը կորցրել է 15.09.17 թիվ 208-Ն)

269. (կետն ուժը կորցրել է 15.09.17 թիվ 208-Ն)

270. (կետն ուժը կորցրել է 15.09.17 թիվ 208-Ն)

271. (կետն ուժը կորցրել է 15.09.17 թիվ 208-Ն)

272. (կետն ուժը կորցրել է 15.09.17 թիվ 208-Ն)

273. (կետն ուժը կորցրել է 15.09.17 թիվ 208-Ն)

274. (կետն ուժը կորցրել է 15.09.17 թիվ 208-Ն)

275. (կետն ուժը կորցրել է 15.09.17 թիվ 208-Ն)

 

Գ Լ ՈՒ Խ  21

 

ՏԱՐԵԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՏՈՒՐՔԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ԹԻՎ 21 ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ԼՐԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ
(գլուխն ուժը կորցրել է 29.05.12 թիվ 146-Ն)

 

 

Գ Լ ՈՒ Խ  22

 

ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ԳՈՐԾԱԿԱԼՆԵՐԻ ՄԻՋՆՈՐԴՈՒԹՅԱՄԲ ԿՆՔՎԱԾ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ԹԻՎ 22 ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ԼՐԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

 

288. Թիվ 22 հաշվետվության մեջ արտացոլվում են ապահովագրական գործակալների միջնորդությամբ կնքված ապահովագրության պայմանագրերի վերաբերյալ տեղեկատվությունը:

289. Թիվ 22 հաշվետվության «Ագենտնեյմ (AGENT_NAME)» տարրում լրացվում է ապահովագրական գործակալի՝ ֆիզիկական անձի դեպքում՝ անուն, ազգանունը, իրավաբանական անձի դեպքում՝ անվանումը:

290. Թիվ 22 հաշվետվության «ԻնշուրանսԿլաս (INSURANCE_CLASS)» տարրում լրացվում է ապահովագրության դասի կոդը, որով ապահովագրական գործակալը ապահովագրության պայմանագրի կնքման միջնորդություն է իրականացրել: Ապահովագրության դասերի կոդերը ներկայացված են սույն կանոնակարգի հավելված 10-ի 1-ին աղյուսակով: Ընդ որում, եթե ապահովագրական գործակալը ապահովագրության պայմանագրի կնքման միջնորդություն է իրականացրել ապահովագրության մի քանի դասի գծով, ապա յուրաքանչյուր դասի գծով տեղեկատվությունը լրացվում է առանձին տողով` նշելով ապահովագրական գործակալի անուն, ազգանունը (անվանումը), համապատասխան ապահովագրության դասը և հետագա տեղեկատվությունը:

291. Թիվ 22 հաշվետվության «Ինշուր Կոնտր Կաունթ (INSUR_CONTR_COUNT)» տարրում լրացվում է ապահովագրական գործակալների միջնորդությամբ հաշվետու ժամանակաշրջանի ընթացքում կնքված ապահովագրության պայմանագրերի քանակը:

292. Թիվ 22 հաշվետվության «Ինշուր Օբջեկտս Կաունթ» (INSUR_OBJECTS_COUNT)» տարրում լրացվում է ապահովագրական գործակալների միջնորդությամբ հաշվետու ժամանակաշրջանի ընթացքում կնքված ապահովագրության պայմանագրերի գծով ապահովագրության օբյեկտների քանակը:

293. Թիվ 22 հաշվետվության «Ինշուր Ստոպ Կոնտր Կաունթ (INSUR_STOP CONTR_COUNT)» տարրում լրացվում է հաշվետու ժամանակաշրջանի ընթացքում վաղաժամկետ դադարեցված պայմանագրերի քանակը, որոնք կնքվել են ապահովագրական գործակալների միջնորդությամբ ինչպես հաշվետու ժամանակաշրջանում, այնպես էլ մինչև հաշվետու ժամանակաշրջանը:

294. Թիվ 22 հաշվետվության «Ինշուր Ստոպ Օբջեկտս Կաունթ (INSUR_STOP_OBJECTS_COUNT)» տարրում լրացվում է ապահովագրական գործակալի միջնորդությամբ կնքված ապահովագրության պայմանագրերի գծով հաշվետու ժամանակաշրջանի ընթացքում վաղաժամկետ դադարեցված օբյեկտների քանակ:

295. Թիվ 22 հաշվետվության «Ինշուրանս Պրեմիում (INSURANCE_PREMIUM)» տարրում լրացվում է ապահովագրական գործակալի միջնորդությամբ հաշվետու ժամանակաշրջանի ընթացքում կնքված ապահովագրության պայմանագրերով հաշվեգրված ապահովագրավճարների մեծությունը:

296. Թիվ 22 հաշվետվության «Ինշուր Պրեմիում Բեք (INSUR_PREMIUM_BACK)» տարրում լրացվում է ապահովագրական գործակալի միջնորդությամբ դադարեցված ապահովագրության պայմանագրերի և (կամ) ապահովագրության օբյեկտների գծով հետ վերադարձվող ապահովագրավճարների՝ հաշվետու ժամանակաշրջանի ընթացքում հաշվեգրված մեծությունները:

297. Թիվ 22 հաշվետվության «Ինշուր Կոնտր Կաունթ Ստոկ (INSUR_CONTR_COUNT_STOCK)» տարրում լրացվում է ապահովագրական գործակալի միջնորդությամբ կնքված և հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջի դրությամբ գործող ապահովագրության պայմանագրերի քանակը:

298. Թիվ 22 հաշվետվության «Ինշուր Օբջեկտս Կաունթ Ստոկ» (INSUR_OBJECTS_COUNT_ STOCK)» տարրում լրացվում է ապահովագրական գործակալի միջնորդությամբ կնքված և հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջի դրությամբ գործող ապահովագրության պայմանագրերի գծով ապահովագրության օբյեկտների քանակը:

299. Թիվ 22 հաշվետվության «Քոմիսիոն (COMMISSION)» տարրում լրացվում է հաշվետու ժամանակաշրջանի ընթացքում ապահովագրական գործակալի գծով հաշվեգրված միջնորդավճարի մեծությունը:

300. Թիվ 22 հաշվետվության «Փեիդ Քոմիսիոն (PAID_COMMISSION)» տարրում լրացվում է հաշվետու ժամանակաշրջանի ընթացքում ապահովագրական գործակալին տրված միջնորդավճարների մեծությունը:

 

Գ Լ ՈՒ Խ  23

 

ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ԹԻՎ 23 ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ԼՐԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

 

301. Սույն կանոնակարգի թիվ 23 հաշվետվությունում ներկայացվում է ապահովագրական ընկերության աշխատակազմի վերաբերյալ տեղեկատվություն:

302. Թիվ 23 հաշվետվությունը լրացվում է տարանջատելով տվյալները՝ ըստ ապահովագրական ընկերության գլխամասի և մասնաճյուղերի:

303. Թիվ 23 հաշվետվությունը «1. Ապահովագրական ընկերության աշխատակիցների թվաքանակը» տողում լրացվում է հաշվետու ժամանակաշրջանում ապահովագրական ընկերության որոշակի և անորոշ ժամկետով կնքված պայմանագրերով աշխատող աշխատակիցների միջին օրական թվաքանակը (ամբողջ թվերով): Աշխատակիցների միջին օրական թվաքանակը հաշվարկելու համար աշխատողների թվաքանակը ըստ օրերի գումարվում են և բաժանվում օրացուցային օրերի վրա: Ընդ որում, հաշվարկի մեջ ներառվում են միայն այն որոշակի ժամկետով կնքված պայմանագրերով աշխատող աշխատողները, որոնց հետ կնքված աշխատանքային պայմանագրերի ժամկետը ներառում է տվյալ եռամսյակն ամբողջությամբ:

304. Թիվ 23 հաշվետվության 1-ին տողի «1.1 Ապահովագրական ընկերության ղեկավարներ» ենթատողում լրացվում է «Ապահովագրության և ապահովագրական գործունեության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 21-րդ հոդվածով սահմանված ղեկավարների թվաքանակը հաշվետու ժամանակաշրջանի միջին օրական կտրվածքով:

305. Թիվ 23 հաշվետվության 1-ին տողի «1.2 Ոչ ղեկավար աշխատակիցներ» ենթատողում լրացվում է «Ապահովագրության և ապահովագրական գործունեության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 21-րդ հոդվածի համաձայն ղեկավար չհամարվող և «Ապահովագրության և ապահովագրական գործունեության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 79-րդ հոդվածի գործառնությունների իրականացման, ինչպես նաև, ապահովագրական ընկերության խնդիրների կատարման հետ ուղղակիորեն առնչվող աշխատակիցների թվաքանակը հաշվետու ժամանակաշրջանի միջին օրական կտրվածքով:

306. Թիվ 23 հաշվետվության 1-ին տողի «1.3 Սպասարկող անձնակազմ» տողում լրացվում է ապահովագրական ընկերության այն աշխատակիցների թվաքանակը, ովքեր «Ապահովագրության և ապահովագրական գործունեության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 21-րդ հոդվածի համաձայն չեն համարվում ղեկավարներ, չեն մասնակցում «Ապահովագրության և ապահովագրական գործունեության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 79-րդ հոդվածի գործառնությունների իրականացմանը, ինչպես նաև նրանք՝ ում պարտականություններն ուղղակիորեն չեն առնչվում ապահովագրական ընկերության խնդիրների կատարման հետ, օրինակ՝ գործավարները կամ օժանդակ տնտեսության սպասարկման բնագավառում ընդգրկված աշխատակիցները:

307. Թիվ 23 հաշվետվության 2-րդ՝ «Ապահովագրական ընկերության աշխատակիցների աշխատավարձի ֆոնդ» տողում լրացվում է ապահովագրական ընկերության աշխատակիցների հաշվետու ժամանակաշրջանի միջին ամսական աշխատավարձի ֆոնդը (հաշվետու ժամանակաշրջանի համար աշխատակիցների աշխատավարձի գծով հաշվեգրված միջոցները), որի մեջ չեն ներառվում Հայաստանի Հանրապետության սոցիալական ապահովագրության պետական հիմնադրամին գործատուի հաշվին կատարվող հատկացումները:

308. Թիվ 23 հաշվետվության 3-րդ՝ «Ապահովագրական ընկերության աշխատակիցների այլ վճարումների ֆոնդ» տողում լրացվում է ապահովագրական ընկերության աշխատակիցներին վճարվող աշխատավարձին հավասարեցված վճարումները՝ պարգևատրումների, հավելավճարների և այլ վճարումների հանրագումարը միջին ամսական կտրվածքով: Ընդ որում, «2. Ապահովագրական ընկերության աշխատակիցների աշխատավարձի ֆոնդ» և «3. Ապահովագրական ընկերության աշխատակիցների այլ վճարումների ֆոնդ» տողերը լրացվում են հազար դրամներով:

309. Թիվ 23 հաշվետվության 4-րդ՝ «Ապահովագրական ընկերության աշխատակիցների վերապատրաստումների քանակը» տողում լրացվում է հաշվետու ժամանակաշրջանում ֆինանսական ոլորտում վերապատրաստումների քանակը, որոնց մասնակցել են ապահովագրական ընկերության աշխատակիցները:

310. Թիվ 23 հաշվետվության 5-րդ՝ «Վերապատրաստումների մասնակցած աշխատակիցների քանակը» տողում լրացվում է հաշվետու ժամանակաշրջանում ֆինանսական ոլորտում վերապատրաստումների մասնակցած աշխատակիցների քանակը:

311. Թիվ 23 հաշվետվության 6-րդ՝ «Ապահովագրական ընկերության աշխատակիցների քանակը, ովքեր ունեն ֆինանսական համակարգում փորձ» տողը լրացնելիս ֆինանսական համակարգում աշխատանքային փորձ ունեցող են համարվում այն անձինք, ովքեր աշխատել են «Լիցենզավորման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 43-րդ հոդվածի 2-րդ մասի աղյուսակի 6-րդ բաժնով սահմանված կազմակերպություններում:

312. Թիվ 23 հաշվետվության 7-րդ, 8-րդ, 9-րդ տողերում լրացվում են հաշվետու ժամանակաշրջանի միջին օրական տվյալները:

 

ԳԼՈՒԽ 24. ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՈՒ ԱԿՏՈՒԱՐԻ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

 

313. Թիվ 24 հաշվետվությունը «Ապահովագրության և ապահովագրական գործունեության մասին» ՀՀ օրենքի հոդված 36-ի 2-րդ մասով սահմանված պահանջների շուրջ ապահովագրական ընկերության (այսուհետ՝ Ընկերության) պատասխանատու ակտուարի մասնագիտական կարծիքը, գնահատականը և եզրակացությունն արտահայտող հաշվետվություն է:

314. Թիվ 24 հաշվետվությունը կազմվում է բացառապես ապահովագրական ընկերության պատասխանատու ակտուարի կողմից:

315. Թիվ 24 հաշվետվության մեջ նկարագրվում են ապահովագրության յուրաքանչյուր դասի (այսուհետ առանձին նշելով նաև Ավտոտրանսպորտային միջոցների օգտագործումից բխող պատասխանատվության պարտադիր ապահովագրությունը (ԱՊՊԱ)) և էական ենթադասի (տվյալ ապահովագրության դասի գծով հաշվեգրված ապահովագրավճարների 50% և ավելի մաս կազմող ենթադաս) սակագների հիմնավորման համար օգտագործված տվյալների բազան, սակագների հիմնավորման տեսանկյունից տվյալներում տեղ գտած էական թերությունները, բացթողումները, որքան է իրականությունից շեղումը և այդ շեղումը գնահատելու մոտեցումը: Թերությունների առկայության դեպքում նկարագրվում է դրանց բնույթը, առաջացման պատճառները (պատասխանատու ակտուարի կողմից բացահայտման հնարավորության դեպքում), դրանք վերացնելուն կամ մեղմելուն ուղղված պատասխանատու ակտուարի առաջարկները և արդյունքները (առկայության դեպքում):

316. Թիվ 24 հաշվետվության մեջ աղյուսակ 1-ով ներկայացվում են հաշվետու տարվա ապահովագրության յուրաքանչյուր դասի և էական ենթադասի համար Ընկերության կողմից կիրառված սակագների (ապահովագրավճարների)՝ ապահովագրական գումարներով կշռված միջին մեծությունները և ստանդարտ շեղումները, ինչպես նաև հաշվետու տարվա ընթացքում Օրենքի 36-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 1)-ին ենթակետով կատարված ստուգումների արդյունքում բացահայտված սակագների առավելագույն և նվազագույն սահմանային մեծություններից շեղումների քանակը, շեղման ընդհանուր ծավալը (առավելագույն (նվազագույն) սահմանային մեծությունից մեծ (փոքր) սակագնով կնքված պայմանագրերի գծով հաշվեգրված ապահովագրավճարների և սակագնի առավելագույն (նվազագույն) սահմանային մեծությամբ կնքելու դեպքում հաշվեգրված ապահովագրավճարների տարբերության բացարձակ մեծություն): Համեմատվում և վերլուծվում է աղյուսակ 1-ով ներկայացված սակագնի միջին մեծությունների և ստանդարտ շեղումների փոփոխության ուղղությունը ըստ տարիների (տվյալ դասի կամ էական ենթադասի գծով երեք և ավելի տարի գործունեություն ծավալած ընկերությունների համար ներկայացնել առնվազն երեք տարվա համեմատություն, իսկ ավելի քիչ գործունեության դեպքում՝ գործունեության ամբողջ ժամանակահատվածի համար), այդ փոփոխությունների պատճառները և կարծիք այն մասին, թե ինչպիսի ռիսկերի կարող են հանգեցնել նմանատիպ շեղումները:

(316-րդ կետը փոփ., լրաց. 12.08.14 թիվ 224-Ն)

317. Թիվ 24 հաշվետվության մեջ ներկայացվում են նախորդ ժամանակահատվածի անդերրայթինգային քաղաքականության և հայցերի կարգավորման գործընթացում կատարված այն փոփոխությունները, որոնք ազդել են սակագների վրա: Ներկայացվում է նաև սակագների վրա այդ փոփոխությունների ազդեցության գնահատականը և ազդեցությունը գնահատելու մոտեցումը:

318. Թիվ 24 հաշվետվության մեջ աղյուսակ 2-ով ներկայացվում են հաշվետու տարվա համար ապահովագրական գործակալների միջնորդությամբ կնքված յուրաքանչյուր ապահովագրության դասի և էական ենթադասի գծով միջնորդավճարների՝ տվյալ միջնորդավճարով կնքված ապահովագրական պայմանագրերի (ԱՊՊԱ-ի դեպքում` օբյեկտների) քանակով կշռված միջին մեծությունները՝ դրամական և տոկոսային արտահայտությամբ:

(318-րդ կետը փոփ. 12.08.14 թիվ 224-Ն)

319. Թիվ 24 հաշվետվության մեջ աղյուսակ 3-ով ներկայացվում են Ավտոտրանսպորտային միջոցների օգտագործումից բխող պատասխանատվության պարտադիր ապահովագրության (ԱՊՊԱ) համար հաշվետու տարվա ընթացքում հաշվարկված բեռնվածության տարրերի տարեկան մեծությունները, բեռնվածության ընդհանուր մեծությունը և սակագնի մեջ մասնաբաժինը: Եթե Ընկերությունը նշված ապահովագրության դասերի գծով աղյուսակ 3-ով սահմանված ծախսերից բացի կատարում է այլ ծախսեր ևս, ներկայացվում է նաև 15-րդ տողում գրված «Այլ ծախսերի» նկարագիրը: Ներկայացվում է նաև աղյուսակի յուրաքանչյուր տարրի հաշվարկման սկզբունքը:

(319-րդ կետը փոփ. 12.08.14 թիվ 224-Ն)

320. Թիվ 24 հաշվետվությունը, ելնելով Ֆինանսական հաշվետվությունների միջազգային ստանդարտներով (ՖՀՄՍ 4-ով) սահմանված պարտավորությունների համարժեքության թեստի (Լայբիլիթի ադեքուեսի տեստ) սկզբունքներից, ստուգում է, թե որքանով են ապահովագրական ընկերության կողմից հաշվետու տարվա դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ ձևավորված տեխնիկական պահուստները բավարարում Ընկերության կողմից ստանձնած պարտավորությունների կատարմանը: Ներկայացվում է պարտավորությունների համարժեքության թեստի իրականացման մեթոդաբանությունը և հաշվարկը:

(320-րդ կետը լրաց. 12.08.14 թիվ 224-Ն)

321. Թիվ 24 հաշվետվության մեջ ըստ ապահովագրության յուրաքանչյուր դասի և էական ենթադասի ներկայացվում է վնասաբերության վերլուծության աղյուսակ 4-ը, որի համապատասխան սյունակներում ապահովագրության յուրաքանչյուր դասի և էական ենթադասի համար լրացվում է հետևյալ տեղեկատվությունը.

1) լրացվում է ապահովագրության այն դասերի և էական ենթադասերի անվանումները, որոնց գծով տվյալ ապահովագրական ընկերությունն առնվազն մեկ տարի գործունեություն է իրականացրել.

2) լրացվում է Կանոնակարգ 3/03-ով սահմանված Հտ-ի մեծությունը առանց վերաապահովագրողի մասնաբաժնի նվազեցման, այսինքն՝ լրացվում է հաշվետու տարվա ընթացքում տվյալ ապահովագրության դասի գծով հաշվեգրված ապահովագրական հատուցումների և հաշվետու տարվա ընթացքում պահանջների պահուստի մեծության փոփոխության հանրագումարը.

3) լրացվում է Կանոնակարգ 3/03-ով սահմանված Հտ-ի մեծությունը, այսինքն՝ լրացվում է հաշվետու տարվա ընթացքում տվյալ ապահովագրության դասի գծով հաշվեգրված ապահովագրական հատուցումների (նվազեցված վերաապահովագրողների մասնաբաժնի չափով) և հաշվետու տարվա ընթացքում պահանջների պահուստի (նվազեցված պահանջների պահուստում վերաապահովագրողի մասնաբաժնի չափով) մեծության փոփոխության հանրագումարը.

4) լրացվում է ապահովագրական հատուցումներում վերաապահովագրողների մասնաբաժինը.

5) լրացվում է Կանոնակարգ 3/03-ով սահմանված վաստակած ապահովագրավճարների մեծությունը առանց վերաապահովագրողի մասնաբաժնի նվազեցման:

Վաստակած ապահովագրավճարի մեծությունը հաշվետու տարվա ընթացքում ապահովագրության տվյալ դասի գծով հաշվարկվում է հետևյալ բանաձևով.

ՎԱտ = Ա - Դ - ՉԱՊփոփ

որտեղ`

ՎԱտ - ապահովագրության տվյալ դասի գծով հաշվետու տարվա ընթացքում վաստակած ապահովագրավճարների մեծությունն է,

Ա - ապահովագրության տվյալ դասի գծով հաշվետու տարվա ընթացքում հաշվեգրված ապահովագրավճարներ,

Դ - հաշվետու տարվա ընթացքում դադարեցված պայմանագրերի գծով հետ վերադարձվող ապահովագրավճարներ,

ՉԱՊփոփ - չվաստակած ապահովագրավճարների պահուստի փոփոխությունն է հաշվետու տարվա ընթացքում, որը հավասար է հաշվետու տարվա վերջի դրությամբ և հաշվետու տարվա սկզբի դրությամբ չվաստակած ապահովագրավճարների պահուստի տարբերությանը.

6) լրացվում է հաշվետու տարվա ընթացքում ապահովագրական պատահարների գծով կատարված կարգավորման ծախսերը.

7) լրացվում է Կանոնակարգ 3/03-ով սահմանված վաստակած ապահովագրավճարների մեծությունը:

Վաստակած ապահովագրավճարի մեծությունը հաշվետու տարվա ընթացքում ապահովագրության տվյալ դասի գծով հաշվարկվում է հետևյալ բանաձևով.

ՎԱտ = Ա - Դ - ՉԱՊփոփ

որտեղ`

ՎԱտ - հաշվետու տարվա ընթացքում վաստակած ապահովագրավճարների մեծությունն է՝ ապահովագրության տվյալ դասի գծով,

Ա - ապահովագրության տվյալ դասի գծով հաշվետու տարվա ընթացքում հաշվեգրված ապահովագրավճարների և հաշվեգրված ապահովագրավճարներում վերաապահովագրողի մասնաբաժնի տարբերությունն է,

Դ - հաշվետու տարվա ընթացքում դադարեցված պայմանագրերի գծով հետ վերադարձվող ապահովագրավճարների և այդ գումարներում վերաապահովագրողի մասնաբաժնի տարբերությունն է:

ՉԱՊփոփ - չվաստակած ապահովագրավճարների պահուստի (նվազեցված պահուստում վերաապահովագրողի մասնաբաժնի չափով) փոփոխությունն է հաշվետու տարվա ընթացքում, որը հավասար է հաշվետու տարվա վերջի դրությամբ և հաշվետու տարվա սկզբի դրությամբ սույն կանոնակարգի համաձայն հաշվարկված չվաստակած ապահովագրավճարների պահուստի տարբերությանը՝ նվազեցված այդ պահուստում վերաապահովագրողի մասնաբաժնի չափով.

8) լրացվում է վաստակած ապահովագրավճարներում վերաապահովագրողների մասնաբաժինը հաշվետու տարվա ընթացքում ապահովագրության տվյալ դասի գծով: Այն հաշվարկվում է հետևյալ բանաձևով.

ՎՎԱտ = ՎԱ - ՎԴ - ՎՉԱՊփոփ

որտեղ`

ՎՎԱտ - ապահովագրության տվյալ դասի գծով հաշվետու տարվա ընթացքում վերաապահովագրողների մասնաբաժինը վաստակած ապահովագրավճարների մեջ,

ՎԱ - ապահովագրության տվյալ դասի գծով հաշվետու տարվա ընթացքում վերաապահովագրողների մասնաբաժինն է հաշվեգրված ապահովագրավճարներում,

ՎԴ - ապահովագրության տվյալ դասի գծով հաշվետու տարվա ընթացքում վերաապահովագրողների մասնաբաժինն է դադարեցված պայմանագրերի գծով հետ վերադարձվող ապահովագրավճարներում,

ՎՉԱՊփոփ - չվաստակած ապահովագրավճարների պահուստում վերաապահովագրողների մասնաբաժնի փոփոխությունն է հաշվետու տարվա ընթացքում, որը հավասար է հաշվետու տարվա վերջի դրությամբ և հաշվետու տարվա սկզբի դրությամբ Կանոնակարգ 3/03-ի համաձայն հաշվարկված չվաստակած ապահովագրավճարների պահուստում վերաապահովագրողների մասնաբաժինների տարբերությանը.

9) լրացվում է հաշվետու տարվա ընթացքում չվաստակած ապահովագրավճարների պահուստին համարժեք ակտիվների գծով ներդրումային եկամուտների դրամական մեծությունը.

10) լրացվում է հաշվետու տարվա ընթացքում ձևավորած պահանջների պահուստին համարժեք ակտիվների գծով ներդրումային եկամուտների դրամական մեծությունը.

11) լրացվում է Կանոնակարգ 3/03-ով սահմանված վնասաբերության ցուցանիշը:

Վնասաբերության ցուցանիշն ապահովագրության տվյալ դասի գծով հաշվարկվում է հետևյալ բանաձևով.

Վնասաբերություն (11)=100%*[(3)/(7)]

12) լրացվում է Կանոնակարգ 3/03-ով սահմանված վնասաբերության ցուցանիշը առանց վերաապահովագրողի մասնաբաժնի նվազեցումների:

Վնասաբերություն առանց վերաապ. (12) =100%*[(2)/(6)]

13) Զեղչված վնասաբերությունը հաշվարկվում է հետևյալ կերպ.

Զեղչված վնասաբերություն (13)=100%*[(3)+(5)-(10)]/[(7)+(9)]

14) լրացվում է վերաապահովագրողի վնասաբերությունը.

Վերաապ. վնասաբեր. (14)= [(4)/(8)]*100%

(321-րդ կետը խմբ., փոփ. 12.08.14 թիվ 224-Ն)

322. Թիվ 24 հաշվետվությունը ամփոփվում է՝ ներկայացնելով առանցքային արդյունքները, բացահայտումները և այլ էական տեղեկություններ, որոնք ըստ պատասխանատու ակտուարի արժանի են ուշադրության:

 

Աղյուսակ 1. Ապահովագրական սակագների միջին մեծությունների, ստանդարտ շեղումների և սակագնային միջակայքից շեղված ապահովագրական պայմանագրերի վերաբերյալ

(աղյուսակն ուժը կորցրել է 12.08.14 թիվ 224-Ն)

 

Աղյուսակ 2. Միջնորդավճարների միջին մեծությունների վերաբերյալ

(աղյուսակն ուժը կորցրել է 12.08.14 թիվ 224-Ն)

                 

Աղյուսակ 3. Բեռնվածության տարրերի վերաբերյալ

(աղյուսակն ուժը կորցրել է 12.08.14 թիվ 224-Ն)

         

Աղյուսակ 4. Վնասաբերության ցուցանիշի վերաբերյալ

(աղյուսակն ուժը կորցրել է 12.08.14 թիվ 224-Ն)

 

(գլուխը լրաց. 11.02.14 թիվ 29-Ն, փոփ. 12.08.14 թիվ 224-Ն)

 

ԳԼՈՒԽ 25. ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ՍԵՓԱԿԱՆ ՌԻՍԿԵՐԻ ԵՎ ՎՃԱՐՈՒՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

 

324. Թիվ 25 հաշվետվությամբ ներկայացվում է Կանոնակարգ 3/10-ի Գլուխ 5-ով սահմանված Սեփական ռիսկերի և վճարունակության գնահատման (ՍՌՎԳ) արդյունքները, հաշվարկները, այդ թվում՝ ՍՌՎԳ-ի հիմքում ընկած հիմնական ենթադրությունները, հիմնական սցենարները: Որպես ՍՌՎԳ-ի անբաժան մաս, հաշվետվության մեջ ներկայացվում է նաև Կանոնակարգ 3/10-ի 33-րդ կետին համապատասխան ապահովագրական ընկերության կողմից իրականացվող սթրես-թեստերը:

325. Սույն գլխով նախատեսված հաշվետվությունը բովանդակային առումով պետք է համապատասխանի Ընկերության խորհրդին և գործադիր մարմնին ներկայացված հաշվետվությանը:

326. Թիվ 25 հաշվետվությունը առնվազն ներառում է հետևյալ բաժինները.

1) Ընկերության էական գործառույթները: Բաժինն առնվազն պետք է ներառի Ընկերության էական գործառնությունների առանձնացումը, առանձնացման հիմքում ընկած քանակական և որակական չափանիշները, դատողությունները, ենթադրությունները,

2) Ընկերության էական գործառնության ռիսկերի գնահատում: Բաժինը ներառում է Ընկերության առանձնացված էական գործառնության ներհատուկ, էական և կանխատեսելի ռիսկերի գնահատումը, գնահատման հիմքում դրված հիմնական քանակական և որակական դատողությունները, ենթադրությունները, չափանիշները,

3) Ընկերության ռիսկերի կառավարման գնահատում: Բաժինը պետք է ներառի Ընկերության էական գործառնության գնահատված ռիսկերի կառավարման գնահատումը, ռիսկը նվազեցնող գործիքների, ռիսկերի նվազեցմանն ուղղված հսկողական մեխանիզմների նկարագրությունը, դրանց համարժեքության գնահատումը, գնահատման հիմքում դրված հիմնական դատողությունները, ենթադրությունները,

4) Ընկերության զուտ ռիսկեր: Բաժինը ներառում է Ընկերության առանձնացված էական գործառնության զուտ ռիսկերի գնահատում, գնահատման հիմքում հիմնական դրված դատողությունները, ենթադրությունները,

5) Տեխնիկական պահուստների համարժեքության գնահատում: Բաժինը պետք է ներառի Ընկերության տեխնիկական պահուստների համարժեքության գնահատումը, գնահատման մեթոդների նկարագրությունը, գնահատման հիմքում դրված հիմնական քանակական և որակական դատողությունները, չափանիշները,

6) Ընկերության կապիտալի գնահատում: Բաժինը պետք է ներառի Ընկերության մնացորդային ռիսկերը կլանելու տեսանկյունից կապիտալի համարժեքության գնահատումը, գնահատման հիմքում դրված քանակական և որակական դատողությունները, չափանիշները, Ընկերության ռիսկայնության նկարագրին և ռիսկերի կառավարման միջավայրին համարժեք սահմանված կապիտալի նպատակային մակարդակը, ինչպես նաև Ընկերության կապիտալի մակարդակը՝ ստանձնած ռիսկերին համապատասխանեցնելու մշակված ծրագրերը,

7) Ընկերության կողմից իրականացված Սթրես-թեստեր: Սույն բաժինը պետք է առնվազն ներառի Ընկերության կողմից կանխատեսված հիմնական սցենարները, այդ սցենարների հիման վրա կատարված անդերռայթինգի, վարկային, արտարժութային, իրացվելիության ռիսկերի գծով սթրես-թեստերը, իրականացված սթրես-թեստերի արդյունքները:

(գլուխը լրաց. 11.02.14 թիվ 29-Ն, խմբ. 12.08.14 թիվ 224-Ն)

 

ԳԼՈՒԽ 26. ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ԽԱՐԴԱԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

 

327. Թիվ 26 հաշվետվությունը նախատեսված է կատարված խարդախությունների վերաբերյալ տեղեկատվություն ստանալու համար:

328. Սույն կարգի իմաստով կատարված է համարվում այն խարդախությունը, որի վերաբերյալ առկա է դատարանի՝ օրինական ուժի մեջ մտած դատավճիռը:

329. Սույն հաշվետվությունը ներկայացվում է խարդախության վերաբերյալ դատավճիռը օրինական ուժի մեջ մտնելուց հետո 10 օրվա ընթացքում:

330. Յուրաքանչյուր խարդախության համար լրացվում է առանձին հաշվետվություն:

331. Հաշվետվության դաշտերը պետք է լրացվեն համապատասխան տվյալների առկայության դեպքում: Անհրաժեշտության դեպքում կարող են ավելացվել լրացուցիչ տողեր: Եթե հաշվետվության լրացման համար անհրաժեշտ տվյալները բացակայում են, ապա համապատասխան դաշտում պետք է նշվի «հայտնի չէ» արտահայտությունը:

332. Թիվ 26 հաշվետվության «1. Հաղորդվող խարդախության հերթական համարը» այն համարն է, որը վերագրվում է խարդախության տվյալ դեպքին՝ խարդախության հաշվառման նպատակով: Համարակալումը սկսվում է 1-ից:

333. Թիվ 26 հաշվետվության «2. Խարդախության տեսակը» բաժնից ընտրվում է կատարված խարդախության տեսակը, ընդ որում, «2.1 ներքին խարդախություն» բաժինը լրացվում է այն դեպքում, երբ խարդախությունը կատարվել է ապահովագրական ընկերության աշխատակիցների կողմից, «2.2 ապահովադիրների կողմից կատարվող և հայցային խարդախություն» բաժինը լրացվում է այն դեպքում, երբ խարդախությունը կատարվել է ապահովադիրների (ապահովագրված անձանց, շահառուների) և ապահովագրական պատահարի հետ կապված երրորդ անձանց կողմից (փորձագետներ, բժիշկներ, գնահատողներ և այլն): «2.3 միջնորդների կողմից իրականացվող խարդախություն» բաժինը լրացվում է այն դեպքում, երբ խարդախությունը կատարվել է ապահովագրական միջնորդների կողմից: Նշված բաժիններից ընտրվում է խարդախության տեսակը, իսկ ցանկում խարդախության տեսակի բացակայության դեպքում, կատարված խարդախությունը լրացվում է «այլ» տողում:

334. Թիվ 26 հաշվետվության «2.4. այլ» տողը լրացվում է այն դեպքում, երբ խարդախությունը կատարվել է 2.1-րդ, 2.2-րդ և 2.3-րդ կետերում նշված սուբյեկտներից տարբեր այլ սուբյեկտների կողմից:

335. Թիվ 26 հաշվետվության «3. Դեպքի նկարագրությունը» բաժնում ներկայացվում են խարդախության մանրամասն նկարագրությունը:

336. Թիվ 26 հաշվետվության «4. Պատճառված վնասի չափը» տողում լրացվում է ապահովագրական ընկերությանը պատճառված վնասի չափը հազար դրամով:

337. Թիվ 26 հաշվետվության «5. Խարդախություն կատարած անձի վերաբերյալ անձնական տվյալներ» բաժնում լրացվում է խարդախություն կատարած անձի վերաբերյալ տվյալները, 6-րդ բաժնում խարդախության մեջ ներգրավված այլ անձի վերաբերյալ տվյալներ, ընդ որում, եթե խարդախության մեջ ներգրավված են երկուսից ավելի անձինք, պետք է լրացվի նաև նրանց վերաբերյալ տեղեկատվություն՝ ավելացնելով համապատասխան տողեր:

338. Թիվ 26 հաշվետվության 8-րդ բաժնում լրացվում են համապատասխանաբար խարդախության կատարման ամսաթիվը օր/ամիս/տարի ֆորմատով:

(գլուխը լրաց. 12.08.14 թիվ 224-Ն)

 

ԳԼՈՒԽ 27. ԱՐԺԵԹՂԹԵՐԻ ՓԱԹԵԹԻ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ԹԻՎ 27 ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ԼՐԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ
(գլուխը լրաց. 31.03.17 թիվ 80-Ն)

 

339. Թիվ 27 հաշվետվությունում լրացվում է ապահովագրական ընկերության արժեթղթերի փաթեթի կառուցվածքի վերաբերյալ տեղեկատվությունը՝ հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջի դրությամբ: Ռեպո (հակադարձ ռեպո) գործարքների տեսանկյունից Թիվ 27 հաշվետվությունում արտացոլվում են ինչպես հակադարձ ռեպո գործարքի արդյունքում սեփականության իրավունքով ձեռք բերված և դեռևս հետ չվաճառված արժեթղթերի, այնպես էլ ռեպո գործարքի արդյունքում վաճառված և դեռևս հետ չգնված արժեթղթերի մասին տեղեկությունները: Թիվ 27 հաշվետվությունում տվյալները լրացվում են ամփոփ, այլ ոչ թե ըստ յուրաքանչյուր գործարքի:

340. Թիվ 27 հաշվետվության սյունակները լրացվում են հետևյալ բովանդակությամբ.

1) «Արժեթղթի տարբերակիչ ծածկագիրը» սյունակում նշվում է արժեթղթերի միջազգային տարբերակիչ ծածկագիրը, իսկ դրա բացակայության դեպքում՝ Կենտրոնական դեպոզիտարիայի կողմից սահմանված կարգով շնորհված արժեթղթերի նույնականացնող ծածկագիրը (համարանիշը): Պետական արժեթղթերի դեպքում, եթե բացակայում է արժեթղթերի միջազգային տարբերակիչ ծածկագիրը, ապա նշվում է դրանց թողարկման պետական գրանցման համարը: Ծածկագիր կամ պետական գրանցման համար չունենալու դեպքում նշվում է կարգավորվող շուկայի օպերատորի կողմից արժեթղթին տրված հապավումը (առկայության դեպքում):

2) «Արժեթղթի դասը» սյունակում նշվում է «բաժնային» կամ «ոչ բաժնային»: Արժեթղթերի տարբերակիչ ծածկագրի (պետական գրանցման համարի) առկայության դեպքում սույն սյունակը չի լրացվում: Սույն սյունակը օտարերկրյա արժեթղթերի համար պարտադիր լրացման ենթակա է՝ անկախ այն հանգամանքից արժեթղթերի տարբերակիչ ծածկագիրը առկա է, թե ոչ:

3) «Թողարկողի ֆիրմային անվանումը, գտնվելու վայրը» սյունակում նշվում է թողարկողի ֆիրմային անվանումը (ֆիզիկական անձի դեպքում՝ անունը, ազգանունը, հայրանունը), գտնվելու վայրը (մշտական բնակության վայրի (կացարանի) հասցեն)՝ արժեթղթերի տարբերակիչ ծածկագրի բացակայության դեպքում: Սույն սյունակը օտարերկրյա արժեթղթերի համար պարտադիր լրացման ենթակա է՝ անկախ այն հանգամանքից արժեթղթի տարբերակիչ ծածկագիրը առկա է, թե ոչ:

4) «Արժեթղթերի ծավալն անվանական արժեքով» սյունակում լրացվում է արժեթղթերի ընդհանուր անվանական արժեքը: Ընդ որում, սույն սյունակը լրացվում է այն արժույթով (Հայաստանի Հանրապետության դրամով, դոլարով և այլն)՝ հազարներով, որով արտահայտված է տվյալ արժեթղթի անվանական արժեքը:

5) «Արժույթի ISՕ կոդը» սյունակում լրացվում է այն արժույթի ISՕ կոդը, որով արտահայտված է տվյալ արժեթղթի անվանական արժեքը:

6) «Արժեթղթի քանակը» սյունակում լրացվում է հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջի դրությամբ ապահովագրական ընկերությանը սեփականության իրավունքով պատկանող արժեթղթի քանակը: Սույն սյունակը ծավալային արժեթղթերի համար չի լրացվում:

7) «Արժեթղթի հաշվեկշռային արժեքը» սյունակում լրացվում է արժեթղթի հաշվեկշռային (հակադարձ ռեպո գործարքի արդյունքում ձեռքբերված արժեթղթերի դեպքում հետհաշվեկշռային) արժեքը, ներառյալ՝ այդ արժեթղթերի գծով հաշվարկված տոկոսները: Ընդ որում՝ սույն սյունակը լրացվում է Հայաստանի Հանրապետության դրամով՝ հազարներով:

8) «Արժեթղթի դասակարգումն ըստ ձեռքբերման նպատակի» սյունակում լրացվում է «վաճառքի համար մատչելի», «մինչև մարման ժամկետը պահվող», «շահույթ կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող» կամ «այլ» (նշված 3 դասակարգումներին չհամապատասխանելու դեպքում):

9) «Արժեթղթերի կարգավիճակը» սյունակում լրացվում է «գրավադրված», եթե արժեթղթի տնօրինման իրավունքը որևէ ձևով սահմանափակված է, հակադարձ ռեպո գործարքի արդյունքում սեփականության իրավունքով ձեռք բերված և դեռևս հետ չվաճառված արժեթղթերի դեպքում լրացվում է «հակադարձ ռեպո», «հակադարձ ռեպո գործարքի արդյունքում ձեռք բերված արժեթղթերի տնօրինման իրավունքի՝ տվյալ գործարքի կնքումից հետո որևէ ձևով սահմանափակման դեպքում՝ «գրավադրված և հակադարձ ռեպո», ռեպո գործարքի արդյունքում վաճառված և դեռևս հետ չգնված արժեթղթերի դեպքում` «ռեպո», մնացած դեպքերում՝ «ազատ»:

 

Հավելված 1

«Ապահովագրական ընկերությունների հաշվետվությունների ձևերը,

դրանցում ներառվող տեղեկատվությունը, ներկայացնելու կարգը և

ժամկետները» կանոնակարգ 3/04 հավելվածի

 

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ԹԻՎ 1
ՀԱՎԵԿՇԻՌ
(ամսական, տարեկան)

 

 

 

Ապահովագրական ընկերության անվանումը` _________

Ամսաթիվ` ____________

 

 

 

 (հազար դրամ)

 

 

Կարգ

Բաժին

Ենթաբաժին

Հաշիվ

Ընդամենը

Ընդամենը

AMD

I խմբի արտարժույթ

այդ թվում`

II խմբի արտարժույթ

այդ թվում` ռուսական ռուբլի

ԱՄՆ դոլար

 ԵՎՐՈ

Ռեզ.

Ոչ ռեզ.

Ռեզ.

Ոչ ռեզ.

Ռեզ.

Ոչ ռեզ.

Ռեզ.

Ոչ ռեզ.

Ռեզ.

Ոչ ռեզ.

Ռեզ.

Ոչ ռեզ.

Ռեզ.

Ոչ ռեզ.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Կանխիկ Հայաստանի Հանրապետության դրամ դրամարկղում

1

10

100

1000

                             

Կանխիկ արտարժույթ դրամարկղում

1

10

100

1001

                             

Դրամական միջոցներ ճանապարհին

1

10

100

1002

                             

Կանխիկին հավասարեցված վճարային փաստաթղթեր

1

10

100

1003

                             

Բանկային հաշիվներ

1

10

101

1010

                             

Ստացվելիք տոկոսներ բանկային հաշիվների գծով

1

10

101

1011

                             

Ակրեդիտիվներ բանկերում

1

10

101

1012

                             

Ակրեդիտիվներ բանկերում (մնացորդ)

1

10

101

1012
NV

                             

Ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ ակրեդիտիվների գծով

1

10

101

1013

                             

Ստացվելիք անվանական տոկոսներ ակրեդիտիվների գծով

1

10

101

1013
NI

                             

Այլ հաշիվներ բանկերում

1

10

101

1014

                             

Ստացվելիք տոկոսներ բանկերում այլ հաշիվների գծով

1

10

101

1015

                             

Հետաձգված ծախսեր միջնորդավճարների գծով

1

10

102

1020

                             

Հետաձգված ծախսեր կարգավորման ծախսերի գծով

1

10

102

1021

                             

Հետաձգված այլ ծախսեր ապահովագրության գծով

1

10

102

1028

                             

Ապագա ժամանակաշրջանի այլ ծախսեր

1

10

102

1029

                             

Հատուցումների գծով կանխավճարային գումարներ

1

10

103

1030

                             

Ստացվելիք գումարներ ապահովագրական ընկերություններից ուղիղ հատուցումների գծով

1

10

103

1031

                             

Այլ կանխավճարներ ապահովագրության գծով

1

10

103

1039

                             

Ստացվելիք ապահովագրավճարներ ֆիզիկական անձանցից և անհատ ձեռնարկատերերից

1

10

104

1040

                             

Ստացվելիք ապահովագրավճարներ առևտրային կազմակերպություններից

1

10

104

1041

                             

Ստացվելիք ապահովագրավճարներ ոչ առևտրային կազմակերպություններից

1

10

104

1042

                             

Ստացվելիք այլ գումարներ ֆիզիկական անձանցից և անհատ ձեռնարկատերերից

1

10

104

1047

                             

Ստացվելիք այլ գումարներ առևտրային կազմակերպություններից

1

10

104

1048

                             

Ստացվելիք այլ գումարներ ոչ առևտրային կազմակերպություններից

1

10

104

1049

                             

Ստացվելիք ապահովագրավճարներ ֆիզիկական անձանցից և անհատ ձեռնարկատերերից

1

10

105

1050

                             

Ստացվելիք ապահովագրավճարներ առևտրային կազմակերպություններից

1

10

105

1051

                             

Ստացվելիք ապահովագրավճարներ ոչ առևտրային կազմակերպություններից

1

10

105

1052

                             

Ստացվելիք ապահովագրավճարներ համաապահովագրողներից

1

10

105

1053

                             

Հատուցումների գծով պահանջների համաապահովագրողների նկատմամբ

1

10

105

1054

                             

Ստացվելիք այլ գումարներ

1

10

105

1059

                             

Ստացվելիք վերաապահովագրավճարներ ապահովագրողներից

1

10

106

1060

                             

Ստացվելիք այլ գումարներ

1

10

106

1069

                             

Ստացվելիք պարգևավճարներ վերաապահովագրողներից

1

10

107

1070

                             

Կանխավճարներ վերաապահովագրավճարներին

1

10

107

1071

                             

Հատուցումների գծով պահանջներ վերաապահովագրողների նկատմամբ

1

10

107

1072

                             

Դադարեցված պայմանագրերի գծով վերաապահովագրողներից ստացվելիք գումարներ

1

10

107

1073

                             

Ստացվելիք այլ գումարներ

1

10

107

1079

                             

Վերաապահովագրողի մասնաբաժինը չվաստակած ապահովագրավճարների պահուստում

1

10

108

1080

                             

Վերաապահովագրողի մասնաբաժինը ներկայացված, սակայն դեռևս չկարգավորված պահանջների պահուստում

1

10

108

1081

                             

Վերաապահովագրողի մասնաբաժինը տեղի ունեցած, սակայն դեռևս չներկայացված պահանջների պահուստում

1

10

108

1082

                             

Վերաապահովագրողի մասնաբաժինը մաթեմատիկական պահուստում

1

10

108

1083

                             

Վերաապահովագրողի մասնաբաժինը այլ տեխնիկական պահուստներում

1

10

108

1089

                             

Սուբրոգացիայի հետևանքով առաջացած պահանջներ ֆիզիկական անձանց և անհատ ձեռնարկատերերի նկատմամբ

1

10

109

1090

                             

Սուբրոգացիայի հետևանքով առաջացած պահանջներ առևտրային կազմակերպությունների նկատմամբ

1

10

109

1091

                             

Սուբրոգացիայի հետևանքով առաջացած պահանջներ ոչ առևտրային կազմակերպությունների նկատմամբ

1

10

109

1092

                             

 Ապահովագրական պայմանագրերում պարունակվող ավանդային բաղադրիչի գծով ստացվելիք գումարներ ֆիզիկական անձ և անհատ ձեռնարկատեր ապահովադիրներից

1

11

110

1100

                             

 Ապահովագրական պայմանագրերում պարունակվող ավանդային բաղադրիչի գծով ստացվելիք գումարներ առևտրային կազմակերպություն ապահովադիրներից

1

11

110

1101

                             

 Ապահովագրական պայմանագրերում պարունակվող ավանդային բաղադրիչի գծով ստացվելիք գումարներ ոչ առևտրային կազմակերպություն ապահովադիրներից

1

11

110

1102

                             

 Վերաապահովագրության պայմանագրերում պարունակվող ավանդային բաղադրիչի գծով ստացվելիք գումարներ ապահովագրողներից

1

11

110

1103

                             

 Իրական արժեքով վերաչափվող ապահովագրության պայմանագրեր

1

11

111

1110

                             

Ապահովագրության պայմանագրերում պարունակվող ածանցյալ գործիքներ

1

11

111

1111

                             

 Իրական արժեքով վերաչափվող վերաապահովագրության պայմանագրեր

1

11

111

1112

                             

Վերաապահովագրության պայմանագրերում պարունակվող ածանցյալ գործիքներ

1

11

111

1113

                             

Ուղղակի ապահովագրության և համաապահովագրության գծով ստացվելիք գումարների հնարավոր կորուստների պահուստ

1

11

119

1190

                             

Ուղղակի ապահովագրության և համաապահովագրության գծով ստացվելիք գումարների հնարավոր կորուստների ընդհանուր պահուստ

1

11

119

1190
PC

                             

Ուղղակի ապահովագրության և համաապահովագրության գծով ստացվելիք գումարների հնարավոր կորուստների հատուկ պահուստ

1

11

119

1190
PS

                             

Վերաապահովագրության գծով ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստ

1

11

119

1191

                             

Վերաապահովագրության գծով ակտիվների հնարավոր կորուստների ընդհանուր պահուստ

1

11

119

1191
PC

                             

Վերաապահովագրության գծով ակտիվների հնարավոր կորուստների հատուկ պահուստ

1

11

119

1191
PS

                             

Բանկային և այլ հաշիվների հնարավոր կորուստների պահուստ

1

11

119

1192

                             

Բանկային և այլ հաշիվների հնարավոր կորուստների ընդհանուր պահուստ

1

11

119

1192
PC

                             

Բանկային և այլ հաշիվների հնարավոր կորուստների հատուկ պահուստ

1

11

119

1192
PS

                             

Ընթացիկ ավանդներ բանկերում

1

12

120

1200

                             

Ընթացիկ ավանդներ բանկերում (մնացորդ)

1

12

120

1200
NV

                             

Բանկերում ներդրված ընթացիկ ավանդների գծով անվանական տոկոսներ

1

12

120

1201

                             

Բանկերում ներդրված ընթացիկ ավանդների գծով անվանական տոկոսներ

1

12

120

1201
NI

                             

Այլ ընթացիկ ներդրումներ բանկերում

1

12

121

1210

                             

Այլ ընթացիկ ներդրումներ բանկերում (մնացորդ)

1

12

121

1210
NV

                             

Բանկերում այլ ընթացիկ ներդրումների գծով անվանական տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

1

12

121

1211

                             

Բանկերում այլ ընթացիկ ներդրումների գծով անվանական տոկոսներ

1

12

121

1211
NI

                             

Այլ ընթացիկ ներդրումներ այլ անձանց մոտ

1

12

121

1212

                             

Այլ ընթացիկ ներդրումներ այլ անձանց մոտ (մնացորդ)

1

12

121

1212
NV

                             

Այլ ընթացիկ ներդրումների գծով անվանական տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

1

12

121

1213

                             

Այլ ընթացիկ ներդրումների գծով անվանական տոկոսներ

1

12

121

1213
NI

                             

Բանկերին տրամադրված ընթացիկ փոխառություններ

1

12

122

1220

                             

Բանկերին տրամադրված ընթացիկ փոխառություններ (մնացորդ)

1

12

122

1220
NV

                             

Բանկերին տրամադրված ընթացիկ փոխառությունների գծով անվանական տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

1

12

122

1221

                             

Բանկերին տրամադրված ընթացիկ փոխառությունների գծով անվանական տոկոսներ

1

12

122

1221
NI

                             

Բանկերի հետ կնքված ռեպո համաձայնագրեր

1

12

122

1222

                             

Բանկերի հետ կնքված ռեպո համաձայնագրեր (մնացորդ)

1

12

122

1222
NV

                             

Բանկերի հետ կնքված ռեպո համաձայնագրերի գծով անվանական տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

1

12

122

1223

                             

Բանկերի հետ կնքված ռեպո համաձայնագրերի գծով անվանական տոկոսներ

1

12

122

1223
NI

                             

Ապահովագրական և վերաապահովագրական ընկերություններին տրամադրված ընթացիկ փոխառություններ

1

12

123

1230

                             

Ապահովագրական և վերաապահովագրական ընկերություններին տրամադրված ընթացիկ փոխառություններ (մնացորդ)

1

12

123

1230
NV

                             

Ապահովագրական և վերաապահովագրական ընկերություններին տրամադրված ընթացիկ փոխառությունների գծով անվանական տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

1

12

123

1231

                             

Ապահովագրական և վերաապահովագրական ընկերություններին տրամադրված ընթացիկ փոխառությունների գծով անվանական տոկոսներ

1

12

123

1231
NI

                             

Ապահովագրական և վերաապահովագրական ընկերությունների հետ կնքված ռեպո համաձայնագրեր

1

12

123

1232

                             

Ապահովագրական և վերաապահովագրական ընկերությունների հետ կնքված ռեպո համաձայնագրեր (մնացորդ)

1

12

123

1232
NV

                             

Ապահովագրական և վերաապահովագրական ընկերությունների հետ կնքված ռեպո համաձայնագրերի գծով անվանական տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

1

12

123

1233

                             

Ապահովագրական և վերաապահովագրական ընկերությունների հետ կնքված ռեպո համաձայնագրերի գծով անվանական տոկոսներ

1

12

123

1233
NI

                             

Ներդրումային ընկերություններին տրամադրված ընթացիկ փոխառություններ

1

12

124

1240

                             

Ներդրումային ընկերություններին տրամադրված ընթացիկ փոխառություններ (մնացորդ)

1

12

124

1240
NV

                             

Ներդրումային ընկերություններին տրամադրված ընթացիկ փոխառությունների գծով անվանական տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

1

12

124

1241

                             

Ներդրումային ընկերություններին տրամադրված ընթացիկ փոխառությունների գծով անվանական տոկոսներ

1

12

124

1241
NI

                             

Ներդրումային ընկերությունների հետ կնքված ռեպո համաձայնագրեր

1

12

124

1242

                             

Ներդրումային ընկերությունների հետ կնքված ռեպո

1

12

124

1242

                             

Ներդրումային ընկերությունների հետ կնքված ռեպո համաձայնագրերի գծով անվանական տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

1

12

124

1243

                             

Ներդրումային ընկերությունների հետ կնքված ռեպո համաձայնագրերի գծով անվանական տոկոսներ

1

12

124

1243
NI

                             

Վարկային կազմակերպություններին տրամադրված ընթացիկ փոխառություններ

1

12

125

1250

                             

Վարկային կազմակերպություններին տրամադրված ընթացիկ փոխառություններ (մնացորդ)

1

12

125

1250
NV

                             

Վարկային կազմակերպություններին տրամադրված ընթացիկ փոխառությունների գծով անվանական տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

1

12

125

1251

                             

Վարկային կազմակերպություններին տրամադրված ընթացիկ փոխառությունների գծով անվանական տոկոսներ

1

12

125

1251
NI

                             

Վարկային կազմակերպությունների հետ կնքված ռեպո համաձայնագրեր

1

12

125

1252

                             

Վարկային կազմակերպությունների հետ կնքված ռեպո համաձայնագրեր (մնացորդ)

1

12

125

1252
NV

                             

Վարկային կազմակերպությունների հետ կնքված ռեպո համաձայնագրերի գծով անվանական տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

1

12

125

1253

                             

Վարկային կազմակերպությունների հետ կնքված ռեպո համաձայնագրերի գծով անվանական տոկոսներ

1

12

125

1253
NI

                             

Այլ ֆինանսական կազմակերպությունների տրամադրված ընթացիկ փոխառություններ

1

12

126

1260

                             

Այլ ֆինանսական կազմակերպությունների տրամադրված ընթացիկ փոխառություններ (մնացորդ)

1

12

126

1260
NV

                             

Այլ ֆինանսական կազմակերպությունների տրամադրված ընթացիկ փոխառությունների գծով անվանական տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

1

12

126

1261

                             

Այլ ֆինանսական կազմակերպությունների տրամադրված ընթացիկ փոխառությունների գծով անվանական տոկոսներ

1

12

126

1261
NI

                             

Այլ ֆինանսական կազմակերպությունների հետ կնքված ռեպո համաձայնագրեր

1

12

126

1262

                             

Այլ ֆինանսական կազմակերպությունների հետ կնքված ռեպո համաձայնագրեր (մնացորդ)

1

12

126

1262
NV

                             

Այլ ֆինանսական կազմակերպությունների հետ կնքված ռեպո համաձայնագրերի գծով անվանական տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

1

12

126

1263

                             

Այլ ֆինանսական կազմակերպությունների հետ կնքված ռեպո համաձայնագրերի գծով անվանական տոկոսներ

1

12

126

1263
NI

                             

Ֆիզիկական անձանց և անհատ ձեռնարկատերերին տրամադրված ընթացիկ փոխառություններ

1

12

127

1270

                             

Ֆիզիկական անձանց և անհատ ձեռնարկատերերին տրամադրված ընթացիկ փոխառություններ (մնացորդ)

1

12

127

1270
NV

                             

Ֆիզիկական անձանց և անհատ ձեռնարկատերերին տրամադրված ընթացիկ փոխառությունների գծով անվանական տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

1

12

127

1271

                             

Ֆիզիկական անձանց և անհատ ձեռնարկատերերին տրամադրված ընթացիկ փոխառությունների գծով անվանական տոկոսներ

1

12

127

1271
NI

                             

Առևտրային կազմակերպություններից տրամադրված ընթացիկ փոխառություններ

1

12

127

1272

                             

Առևտրային կազմակերպություններից տրամադրված ընթացիկ փոխառություններ (մնացորդ)

1

12

127

1272
NV

                             

Առևտրային կազմակերպություններից տրամադրված ընթացիկ փոխառությունների գծով անվանական տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

1

12

127

1273

                             

Առևտրային կազմակերպություններից տրամադրված ընթացիկ փոխառությունների գծով անվանական տոկոսներ

1

12

127

1273
NI

                             

Ոչ առևտրային կազմակերպություններից տրամադրված ընթացիկ փոխառություններ

1

12

127

1274

                             

Ոչ առևտրային կազմակերպություններից տրամադրված ընթացիկ փոխառություններ (մնացորդ)

1

12

127

1274
NV

                             

Ոչ առևտրային կազմակերպություններից տրամադրված ընթացիկ փոխառությունների գծով անվանական տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

1

12

127

1275

                             

Ոչ առևտրային կազմակերպություններից տրամադրված ընթացիկ փոխառությունների գծով անվանական տոկոսներ

1

12

127

1275
NI

                             

Ֆիզիկական անձանց և անհատ ձեռնարկատերերի հետ կնքված ռեպո համաձայնագրեր

1

12

127

1276

                             

Ֆիզիկական անձանց և անհատ ձեռնարկատերերի հետ կնքված ռեպո համաձայնագրեր (մնացորդ)

1

12

127

1276
NV

                             

Ֆիզիկական անձանց և անհատ ձեռնարկատերերի հետ կնքված ռեպո համաձայնագրերի գծով անվանական տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

1

12

127

1277

                             

Ֆիզիկական անձանց և անհատ ձեռնարկատերերի հետ կնքված ռեպո համաձայնագրերի գծով անվանական տոկոսներ

1

12

127

1277
NI

                             

Առևտրային կազմակերպությունների հետ կնքված ռեպո համաձայնագրեր

1

12

127

1278

                             

Առևտրային կազմակերպությունների հետ կնքված ռեպո համաձայնագրեր (մնացորդ)

 

12

127

1278
NV

                             

Առևտրային կազմակերպությունների հետ կնքված ռեպո համաձայնագրերի գծով անվանական տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

1

12

127

1279

                             

Առևտրային կազմակերպությունների հետ կնքված ռեպո համաձայնագրերի գծով անվանական տոկոսներ

1

12

127

1279
NI

                             

Ոչ առևտրային կազմակերպությունների հետ կնքված ռեպո համաձայնագրեր

1

12

128

1280

                             

Ոչ առևտրային կազմակերպությունների հետ կնքված ռեպո համաձայնագրեր (մնացորդ)

1

12

128

1280
NV

                             

Ոչ առևտրային կազմակերպությունների հետ կնքված ռեպո համաձայնագրերի գծով անվանական տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

1

12

128

1281

                             

Ոչ առևտրային կազմակերպությունների հետ կնքված ռեպո համաձայնագրերի գծով անվանական տոկոսներ

1

12

128

1281
NI

                             

Ընթացիկ ներդրումների, տրամադրված փոխառությունների և կնքված ռեպո համաձայնագրի գծով հնարավոր կորուստների (անհավաքագրելիության) պահուստ

1

12

129

1290

                             

Ընթացիկ ներդրումների, տրամադրված փոխառությունների և կնքված ռեպո համաձայնագրի գծով հնարավոր կորուստների (անհավաքագրելիության) ընդհանուր պահուստ

1

12

129

1290
PC

                             

Ընթացիկ ներդրումների, տրամադրված փոխառությունների և կնքված ռեպո համաձայնագրի գծով հնարավոր կորուստների (անհավաքագրելիության) հատուկ պահուստ

1

12

129

1290
PS

                             

ՀՀ ԿԲ կողմից թողարկված առանց տոկոսի արժեթղթեր

1

13

130

1300

                             

ՀՀ ԿԲ կողմից թողարկված առանց տոկոսի արժեթղթերի գծով զեղչատոկոս

1

13

130

1300
NI

                             

ՀՀ ԿԲ կողմից թողարկված տոկոսային արժեթղթեր

1

13

130

1301

                             

ՀՀ ԿԲ կողմից թողարկված տոկոսային արժեթղթերի գծով անվանական տոկոսներ

1

13

130

1301NI

                             

ՀՀ պետական առանց տոկոսի արժեթղթեր

1

13

131

1310

                             

ՀՀ պետական առանց տոկոսի արժեթղթերի գծով զեղչատոկոս

1

13

131

1310
NI

                             

ՀՀ պետական տոկոսային արժեթղթեր

1

13

131

1311

                             

ՀՀ պետական տոկոսային արժեթղթերի գծով անվանական տոկոսներ

1

13

131

1311
NI

                             

Ներդրումներ արտոնյալ բաժնետոմսերում

1

13

132

1320

                             

Ներդրումներ սովորական բաժնետոմսերում

1

13

132

1321

                             

Այլ փայամասնակցություններ

1

13

132

1322

                             

ՀՀ ոչ պետական առանց տոկոսի արժեթղթեր

1

13

132

1323

                             

ՀՀ ոչ պետական առանց տոկոսի արժեթղթերի գծով զեղչատոկոս

1

13

132

1323
NI

                             

ՀՀ ոչ պետական տոկոսային արժեթղթեր

1

13

132

1324

                             

ՀՀ ոչ պետական տոկոսային արժեթղթերի գծով անվանական տոկոսներ

1

13

132

1324
NI

                             

Այլ երկրների պետական առանց տոկոսի արժեթղթեր

1

13

133

1330

                             

Այլ երկրների պետական առանց տոկոսի արժեթղթերի գծով զեղչատոկոս

1

13

133

1330
NI

                             

Այլ երկրների պետական տոկոսային արժեթղթեր

1

13

133

1331

                             

Այլ երկրների պետական տոկոսային արժեթղթերի գծով անվանական տոկոսներ

1

13

133

1331
NI

                             

Ներդրումներ արտոնյալ բաժնետոմսերում

1

13

134

1340

                             

Ներդրումներ սովորական բաժնետոմսերում

1

13

134

1341

                             

Այլ փայամասնակցություններ

1

13

134

1342

                             

Այլ երկրների ոչ պետական առանց տոկոսի արժեթղթեր

1

13

134

1343

                             

Այլ երկրների ոչ պետական առանց տոկոսի արժեթղթերի գծով զեղչատոկոս

1

13

134

1343
NI

                             

Այլ երկրների ոչ պետական տոկոսային արժեթղթեր

1

13

134

1344

                             

Այլ երկրների ոչ պետական տոկոսային արժեթղթերի գծով անվանական տոկոսներ

1

13

134

1344
NI

                             

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների առանց տոկոսի արժեթղթեր

1

13

135

1350

                             

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների առանց տոկոսի արժեթղթերի գծով զեղչատոկոս

1

13

135

1350
NI

                             

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների տոկոսային արժեթղթեր

1

13

135

1351

                             

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների տոկոսային արժեթղթերի գծով անվանական տոկոսներ

1

13

135

1351
NI

                             

Ֆյուչերս

1

13

136

1360

                             

Ֆորվարդ

1

13

136

1361

                             

Օպցիոն

1

13

136

1362

                             

Արժութային սվոպ

1

13

136

1363

                             

Տոկոսադրույքային սվոպ

1

13

136

1364

                             

Փոխարժեքային սվոպ

1

13

136

1365

                             

Սվոպի այլ տեսակներ

1

13

136

1366

                             

Այլ ածանցյալ գործիքներ

1

13

136

1367

                             

ՀՀ ԿԲ արժեթղթեր

1

13

138

1380

                             

ՀՀ պետական արժեթղթեր

1

13

138

1381

                             

ՀՀ ոչ պետական արժեթղթեր

1

13

138

1382

                             

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

1

13

138

1383

                             

Այլ երկրների ոչ պետական արժեթղթեր

1

13

138

1384

                             

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

1

13

138

1385

                             

Ածանցյալ գործիքներ

1

13

138

1386

                             

Շահույթ/վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող այլ ֆինանսական ակտիվներ

1

13

139

1390

                             

 ՀՀ ԿԲ կողմից թողարկված առանց տոկոսի արժեթղթեր

1

14

140

1400

                             

 ՀՀ ԿԲ կողմից թողարկված առանց տոկոսի արժեթղթերի գծով զեղչատոկոս

1

14

140

1400
NI

                             

ՀՀ ԿԲ կողմից թողարկված տոկոսային արժեթղթեր

1

14

140

1401

                             

ՀՀ ԿԲ կողմից թողարկված տոկոսային արժեթղթերի գծով անվանական տոկոսներ

1

14

140

1401
NI

                             

 ՀՀ պետական առանց տոկոսի արժեթղթեր

1

14

141

1410

                             

 ՀՀ պետական առանց տոկոսի արժեթղթերի գծով զեղչատոկոս

1

14

141

1410
NI

                             

ՀՀ պետական տոկոսային արժեթղթեր

1

14

141

1411

                             

ՀՀ պետական տոկոսային արժեթղթերի գծով անվանական տոկոսներ

1

14

141

1411
NI

                             

Ներդրումներ արտոնյալ բաժնետոմսերում

1

14

142

1420

                             

Ներդրումներ սովորական բաժնետոմսերում

1

14

142

1421

                             

Այլ փայամասնակցություններ

1

14

142

1422

                             

ՀՀ ոչ պետական առանց տոկոսի արժեթղթեր

1

14

142

1423

                             

 ՀՀ ոչ պետական առանց տոկոսի արժեթղթերի գծով զեղչատոկոս

1

14

142

1423
NI

                             

ՀՀ ոչ պետական տոկոսային արժեթղթեր

1

14

142

1424

                             

ՀՀ ոչ պետական տոկոսային արժեթղթերի գծով անվանական տոկոսներ

1

14

142

1424
NI

                             

Այլ երկրների պետական առանց տոկոսի արժեթղթեր

1

14

143

1430

                             

Այլ երկրների պետական առանց տոկոսի արժեթղթերի գծով զեղչատոկոս

1

14

143

1430
NI

                             

Այլ երկրների պետական տոկոսային արժեթղթեր

1

14

143

1431

                             

Այլ երկրների պետական տոկոսային արժեթղթերի գծով անվանական տոկոսներ

1

14

143

1431
NI

                             

Ներդրումներ արտոնյալ բաժնետոմսերում

1

14

144

1440

                             

Ներդրումներ սովորական բաժնետոմսերում

1

14

144

1441

                             

Այլ փայամասնակցություններ

1

14

144

1442

                             

Այլ երկրների ոչ պետական առանց տոկոսի արժեթղթեր

1

14

144

1443

                             

Այլ երկրների ոչ պետական առանց տոկոսի արժեթղթերի գծով զեղչատոկոս

1

14

144

1443
NI

                             

Այլ երկրների ոչ պետական տոկոսային արժեթղթեր

1

14

144

1444

                             

Այլ երկրների ոչ պետական տոկոսային արժեթղթերի գծով անվանական տոկոսներ

1

14

144

1444
NI

                             

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների առանց տոկոսի արժեթղթեր

1

14

145

1450

                             

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների առանց տոկոսի արժեթղթերի գծով զեղչատոկոս

1

14

145

1450
NI

                             

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների տոկոսային արժեթղթեր

1

14

145

1451

                             

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների տոկոսային արժեթղթերի գծով անվանական տոկոսներ

1

14

145

1451
NI

                             

ՀՀ ԿԲ արժեթղթեր

1

14

146

1460

                             

ՀՀ պետական արժեթղթեր

1

14

146

1461

                             

ՀՀ ոչ պետական արժեթղթեր

1

14

146

1462

                             

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

1

14

146

1463

                             

Այլ երկրների ոչ պետական արժեթղթեր

1

14

146

1464

                             

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

1

14

146

1465

                             

 ՀՀ ԿԲ կողմից թողարկված առանց տոկոսի արժեթղթեր

1

15

150

1500

                             

 ՀՀ ԿԲ կողմից թողարկված առանց տոկոսի արժեթղթերի անվանական արժեք

1

15

150

1500
NV

                             

 ՀՀ ԿԲ կողմից թողարկված առանց տոկոսի արժեթղթերի գծով զեղչատոկոս

1

15

150

1500
NI

                             

 ՀՀ ԿԲ կողմից թողարկված տոկոսային արժեթղթեր

1

15

150

1501

                             

 ՀՀ ԿԲ կողմից թողարկված տոկոսային արժեթղթերի

1

15

150

1501

                             

ՀՀ ԿԲ կողմից թողարկված տոկոսային արժեթղթերի գծով անվանական տոկոսներ

1

15

150

1502

                             

 ՀՀ պետական առանց տոկոսի արժեթղթեր

1

15

151

1510

                             

 ՀՀ պետական առանց տոկոսի արժեթղթերի անվանական արժեք

1

15

151

1510
NV

                             

 ՀՀ պետական առանց տոկոսի արժեթղթերի գծով զեղչատոկոս

1

15

151

1510
NI

                             

 ՀՀ պետական տոկոսային արժեթղթեր

1

15

151

1511

                             

 ՀՀ պետական տոկոսային արժեթղթերի անվանական արժեք

1

15

151

1511
NV

                             

ՀՀ պետական տոկոսային արժեթղթերի գծով անվանական տոկոսներ

1

15

151

1512

                             

ՀՀ ոչ պետական առանց տոկոսի արժեթղթեր

1

15

152

1520

                             

ՀՀ ոչ պետական առանց տոկոսի արժեթղթերի անվանական արժեք

1

15

152

1520
NV

                             

ՀՀ ոչ պետական առանց տոկոսի արժեթղթերի գծով զեղչատոկոս

1

15

152

1520
NI

                             

ՀՀ ոչ պետական տոկոսային արժեթղթեր

1

15

152

1521

                             

 ՀՀ ոչ պետական տոկոսային արժեթղթերի անվանական արժեք

1

15

152

1521
NV

                             

ՀՀ ոչ պետական տոկոսային արժեթղթերի գծով անվանական տոկոսներ

1

15

152

1522

                             

Այլ երկրների պետական առանց տոկոսի արժեթղթեր

1

15

153

1530

                             

Այլ երկրների պետական առանց տոկոսի արժեթղթերի անվանական արժեք

1

15

153

1530
NV

                             

Այլ երկրների պետական առանց տոկոսի արժեթղթերի գծով զեղչատոկոս

1

15

153

1530
NI

                             

Այլ երկրների պետական տոկոսային արժեթղթեր

1

15

153

1531

                             

Այլ երկրների պետական տոկոսային արժեթղթերի անվանական արժեք

1

15

153

1531
NV

                             

Այլ երկրների պետական տոկոսային արժեթղթերի գծով անվանական տոկոսներ

1

15

153

1532

                             

Այլ երկրների ոչ պետական առանց տոկոսի արժեթղթեր

1

15

154

1540

                             

Այլ երկրների ոչ պետական առանց տոկոսի արժեթղթերի անվանական արժեք

1

15

154

1540
NV

                             

Այլ երկրների ոչ պետական առանց տոկոսի արժեթղթերի գծով զեղչատոկոս

1

15

154

1540
NI

                             

Այլ երկրների ոչ պետական տոկոսային արժեթղթեր

1

15

154

1541

                             

Այլ երկրների ոչ պետական տոկոսային արժեթղթերի անվանական արժեք

1

15

154

1541
NV

                             

Այլ երկրների ոչ պետական տոկոսային արժեթղթերի գծով անվանական տոկոսներ

1

15

154

1542

                             

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների առանց տոկոսի արժեթղթեր

1

15

155

1550

                             

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների առանց տոկոսի արժեթղթերի անվանական արժեք

1

15

155

1550
NV

                             

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների առանց տոկոսի արժեթղթերի զեղչատոկոս

1

15

155

1550
NI

                             

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների տոկոսային արժեթղթեր

1

15

155

1551

                             

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների տոկոսային արժեթղթերի անվանական արժեք

1

15

155

1551
NV

                             

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների տոկոսային արժեթղթերի գծով անվանական տոկոսներ

1

15

155

1552

                             

ՀՀ ԿԲ արժեթղթեր

1

15

158

1580

                             

ՀՀ պետական արժեթղթեր

1

15

158

1581

                             

ՀՀ ոչ պետական արժեթղթեր

1

15

158

1582

                             

Այլ երկրի պետական արժեթղթեր

1

15

158

1583

                             

Այլ երկրների ոչ պետական արժեթղթեր

1

15

158

1584

                             

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

1

15

158

1585

                             

Մինչև մարման ժամկետը պահվող ընթացիկ ներդրումների արժեզրկման կորուստների պահուստ

1

15

159

1590

                             

Մինչև մարման ժամկետը պահվող ընթացիկ ներդրումների արժեզրկման կորուստների ընդհանուր պահուստ

1

15

159

1590
PC

                             

Մինչև մարման ժամկետը պահվող ընթացիկ ներդրումների արժեզրկման կորուստների հատուկ պահուստ

1

15

159

1590
PS

                             

Ստացվելիք շահաբաժիններ համատեղ վերահսկվող միավորում ներդրումներից

1

16

160

1600

                             

Ստացվելիք շահաբաժիններ դուստր ընկերություններում ներդրումներից

1

16

160

1601

                             

Ստացվելիք շահաբաժիններ ասոցացված կազմակերպություններում ներդրումներից

1

16

160

1602

                             

Այլ ընթացիկ պահանջներ համատեղ վերահսկվող միավորների նկատմամբ

1

16

169

1690

                             

Այլ ընթացիկ պահանջներ դուստր ընկերությունների նկատմամբ

1

16

169

1691

                             

Այլ ընթացիկ պահանջներ ասոցացված կազմակերպությունների նկատմամբ

1

16

169

1692

                             

Դեբիտորական պարտքեր ֆիզիկական անձանց և անհատ ձեռնարկատերերի նկատմամբ

1

17

170

1700

                             

Դեբիտորական պարտքեր առևտրային կազմակերպությունների նկատմամբ

1

17

170

1701

                             

Դեբիտորական պարտքեր ոչ առևտրային կազմակերպությունների նկատմամբ

1

17

170

1702

                             

Դեբիտորական պարտքեր բյուջեի նկատմամբ

1

17

170

1703

                             

Կանխավճարված աշխատավարձ

1

17

171

1710

                             

Աշխատակիցներին տրված առհաշիվ գումարներ

1

17

171

1711

                             

Այլ կանխավճարներ ֆիզիկական անձանց և անհատ ձեռնարկատերերի նկատմամբ

1

17

171

1712

                             

Այլ կանխավճարներ առևտրային կազմակերպությունների նկատմամբ

1

17

171

1713

                             

Այլ կանխավճարներ ոչ առևտրային կազմակերպությունների նկատմամբ

1

17

171

1714

                             

Կանխավճարներ, գերավճարներ շահութահարկի գծով

1

17

172

1720

                             

Կանխավճարներ, գերավճարներ ավելացված արժեքի հարկի գծով

1

17

172

1721

                             

Կանխավճարներ, գերավճարներ պարտադիր սոցիալական ապահովագրության վճարումների գծով

1

17

172

1722

                             

Այլ կանխավճարված, գերավճարված հարկեր և տուրքեր

1

17

172

1729

                             

Հետաձգված հարկային ակտիվներ

1

17

173

1730

                             

Դեպոնացված գումարներ բանկերի և այլ ֆինանսական կազմակերպությունների մոտ

1

17

174

1740

                             

Դեպոնացված այլ գումարներ

1

17

174

1741

                             

Այլ ընթացիկ ակտիվներ

1

17

178

1780

                             

Դեբիտորական պարտքերի հնարավոր կորուստների պահուստ

1

17

179

1790

                             

Դեբիտորական պարտքերի հնարավոր կորուստների ընդհանուր պահուստ

1

17

179

1790
PC

                             

Դեբիտորական պարտքերի հնարավոր կորուստների հատուկ պահուստ

1

17

179

1790
PS

                             

Այլ ընթացիկ ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստ

1

17

179

1791

                             

Այլ ընթացիկ ակտիվների հնարավոր կորուստների ընդհանուր պահուստ

1

17

179

1791
PC

                             

Այլ ընթացիկ ակտիվների հնարավոր կորուստների հատուկ պահուստ

1

17

179

1791
PS

                             

Հող

2

20

200

2000

                             

Շենքեր, շինություններ

2

20

200

2001

                             

Գույք և գրասենյակային սարքավորումներ

2

20

200

2002

                             

Կապի և հաղորդակցման միջոցներ, հաշվողական, համակարգչային և ավտոմատ կառավարման այլ տեխնիկա

2

20

200

2003

                             

Փոխադրամիջոցներ

2

20

200

2004

                             

Այլ հիմնական միջոցներ

2

20

200

2005

                             

Ֆինանսական վարձակալությամբ ստացված հիմնական միջոցներ

2

20

200

2006

                             

Շենքերի, շինությունների ամորտիզացիա

2

20

201

2010

                             

Գույքի և գրասենյակային սարքավորումների ամորտիզացիա

2

20

201

2011

                             

Կապի և հաղորդակցման միջոցների, հաշվողական, համակարգչային և ավտոմատ կառավարման այլ տեխնիկայի ամորտիզացիա

2

20

201

2012

                             

Փոխադրամիջոցների ամորտիզացիա

2

20

201

2013

                             

Այլ հիմնական միջոցների ամորտիզացիա

2

20

201

2014

                             

Ֆինանսական վարձակալությամբ ստացված հիմնական միջոցների ամորտիզացիա

2

20

201

2015

                             

Համակարգչային ծրագրեր

2

20

202

2020

                             

Լիցենզիաներ և վստահագրեր

2

20

202

2021

                             

Հեղինակային իրավունքներ, արտոնագրեր

2

20

202

2022

                             

Այլ ոչ նյութական ակտիվներ

2

20

202

2023

                             

Համակարգչային ծրագրերի ամորտիզացիա

2

20

203

2030

                             

Լիցենզիաներ և վստահագրերի ամորտիզացիա

2

20

203

2031

                             

Հեղինակային իրավունքներ, արտոնագրերի ամորտիզացիա

2

20

203

2032

                             

Այլ ոչ նյութական ակտիվների ամորտիզացիա

2

20

203

2033

                             

Հող

2

20

204

2040

                             

Շենքեր, շինություններ

2

20

204

2041

                             

Գույք և գրասենյակային սարքավորումներ

2

20

204

2042

                             

Կապի և հաղորդակցման միջոցներ, հաշվողական, համակարգչային և ավտոմատ կառավարման այլ տեխնիկա

2

20

204

2043

                             

Փոխադրամիջոցներ

2

20

204

204

                             

Այլ հիմնական միջոցներ

2

20

204

2045

                             

Ոչ նյութական ակտիվներ

2

20

204

2046

                             

Կապիտալ ներդրումներ հիմնական միջոցներում

2

20

205

2050

                             

Կապիտալ ներդրումներ ոչ նյութական ակտիվներում

2

20

205

2051

                             

Կապիտալ ներդրումներ վարձակալված հիմնական միջոցներում

2

20

205

2052

                             

Հիմնական միջոցների արժեզրկում

2

20

206

2060

                             

Ոչ նյութական ակտիվների արժեզրկում

2

20

206

2061

                             

Շահագործման մեջ չգտնվող հիմնական միջոցների արժեզրկում

2

20

207

2070

                             

Շահագործման մեջ չգտնվող ոչ նյութական ակտիվների արժեզրկում

2

20

207

2071

                             

Ոչ ընթացիկ ավանդներ

2

21

210

2100

                             

Ոչ ընթացիկ ավանդներ (մնացորդ)

2

21

210

2100
NV

                             

Ոչ ընթացիկ ավանդների գծով անվանական տոկոսներ

2

21

210

2101

                             

Ոչ ընթացիկ ավանդների գծով անվանական տոկոսներ

2

21

210

2101
NI

                             

Այլ ոչ ընթացիկ ներդրումներ բանկերում

2

21

211

2110

                             

Այլ ոչ ընթացիկ ներդրումներ բանկերում (մնացորդ)

2

21

211

2110
NV

                             

Այլ ոչ ընթացիկ ներդրումների գծով անվանական տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

2

21

211

2111

                             

Այլ ոչ ընթացիկ ներդրումների գծով անվանական տոկոսներ

2

21

211

2111
NI

                             

Այլ ոչ ընթացիկ ներդրումներ այլ անձանց մոտ

2

21

211

2112

                             

Այլ ոչ ընթացիկ ներդրումներ այլ անձանց մոտ (մնացորդ)

2

21

211

2112

                             

Այլ անձանց մոտ ոչ ընթացիկ ներդրումների գծով անվանական տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

2

21

211

2113

                             

Այլ անձանց մոտ ոչ ընթացիկ ներդրումների գծով անվանական տոկոսներ

2

21

211

2113
NI

                             

Բանկերին տրամադրված ոչ ընթացիկ փոխառություններ

2

21

212

2120

                             

Բանկերին տրամադրված ոչ ընթացիկ փոխառություններ

2

21

212

2120

                             

Բանկերին տրամադրված ոչ ընթացիկ փոխառությունների գծով անվանական տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

2

21

212

2121

                             

Բանկերին տրամադրված ոչ ընթացիկ փոխառությունների գծով անվանական տոկոսներ

2

21

212

2121
NI

                             

Ապահովագրական և վերաապահովագրական ընկերություններին տրամադրված ոչ ընթացիկ փոխառություններ

2

21

213

2130

                             

Ապահովագրական և վերաապահովագրական ընկերություններին տրամադրված ոչ ընթացիկ փոխառություններ (մնացորդ)

2

21

213

2130
NV

                             

Ապահովագրական և վերաապահովագրական ընկերություններին տրամադրված ոչ ընթացիկ փոխառությունների գծով անվանական տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

2

21

213

2131

                             

Ապահովագրական և վերաապահովագրական ընկերություններին տրամադրված ոչ ընթացիկ փոխառությունների գծով անվանական տոկոսներ

2

21

213

2131
NI

                             

Ներդրումային ընկերություններին տրամադրված ոչ ընթացիկ փոխառություններ

2

21

214

2140

                             

Ներդրումային ընկերություններին տրամադրված ոչ ընթացիկ փոխառություններ (մնացորդ)

2

21

214

2140
NV

                             

Ներդրումային ընկերություններին տրամադրված ոչ ընթացիկ փոխառությունների գծով անվանական տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

2

21

214

2141

                             

Ներդրումային ընկերություններին տրամադրված ոչ ընթացիկ փոխառությունների գծով անվանական տոկոսներ

2

21

214

2141
NI

                             

Վարկային կազմակերպություններին տրամադրված ոչ ընթացիկ փոխառություններ

2

21

215

2150

                             

Վարկային կազմակերպություններին տրամադրված ոչ ընթացիկ

2

21

215

2150

                             

Վարկային կազմակերպություններին տրամադրված ոչ ընթացիկ փոխառությունների գծով անվանական տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

2

21

215

2151

                             

Վարկային կազմակերպություններին տրամադրված ոչ ընթացիկ փոխառությունների գծով անվանական տոկոսներ

2

21

215

2151
NI

                             

Այլ ֆինանսական կազմակերպությունների տրամադրված ոչ ընթացիկ փոխառություններ

2

21

216

2160

                             

Այլ ֆինանսական կազմակերպությունների տրամադրված ոչ ընթացիկ փոխառություններ (մնացորդ)

2

21

216

2160 NV

                             

Այլ ֆինանսական կազմակերպությունների տրամադրված ոչ ընթացիկ փոխառությունների գծով անվանական տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

2

21

216

2161

                             

Այլ ֆինանսական կազմակերպությունների տրամադրված ոչ ընթացիկ փոխառությունների գծով անվանական տոկոսներ

2

21

216

2161
NI

                             

Ֆիզիկական անձանց և անհատ ձեռնարկատերերին տրամադրված ոչ ընթացիկ փոխառություններ

2

21

217

2170

                             

Ֆիզիկական անձանց և անհատ ձեռնարկատերերին տրամադրված ոչ ընթացիկ փոխառություններ (մնացորդ)

2

21

217

2170NV

                             

Ֆիզիկական անձանց և անհատ ձեռնարկատերերին տրամադրված ոչ ընթացիկ փոխառությունների գծով անվանական տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

2

21

217

2171

                             

Ֆիզիկական անձանց և անհատ ձեռնարկատերերին տրամադրված ոչ ընթացիկ փոխառությունների գծով անվանական տոկոսներ

2

21

217

2171
NI

                             

Առևտրային կազմակերպություններին տրամադրված ոչ ընթացիկ փոխառություններ

2

21

217

2172

                             

Առևտրային կազմակերպություններին տրամադրված ոչ ընթացիկ փոխառություններ (մնացորդ)

2

21

217

2172 NV

                             

Առևտրային կազմակերպություններին տրամադրված ոչ ընթացիկ փոխառությունների գծով անվանական տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

2

21

217

2173

                             

Առևտրային կազմակերպություններին տրամադրված ոչ ընթացիկ փոխառությունների գծով անվանական տոկոսներ

2

21

217

2173
NI

                             

Ոչ առևտրային կազմակերպություններին տրամադրված ոչ ընթացիկ փոխառություններ

2

21

217

2174

                             

Ոչ առևտրային կազմակերպություններին տրամադրված ոչ ընթացիկ փոխառություններ (մնացորդ)

2

21

217

2174
NV

                             

Ոչ առևտրային կազմակերպություններին տրամադրված ոչ ընթացիկ փոխառությունների գծով ստացվելիք տոկոսներ

2

21

217

2175

                             

Ոչ առևտրային կազմակերպություններին տրամադրված ոչ ընթացիկ փոխառությունների գծով անվանական տոկոսներ

2

21

217

2175
NI

                             

Ոչ ընթացիկ ներդրումների և փոխառությունների հնարավոր կորուստների (անհավաքագրելիության) պահուստ

2

21

219

2190

                             

Ոչ ընթացիկ ներդրումների և փոխառությունների հնարավոր կորուստների (անհավաքագրելիության) ընդհանուր պահուստ

2

21

219

2190
PC

                             

Ոչ ընթացիկ ներդրումների և փոխառությունների հնարավոր կորուստների (անհավաքագրելիության) հատուկ պահուստ

2

21

219

2190
PS

                             

 ՀՀ ԿԲ կողմից թողարկված առանց տոկոսի արժեթղթեր

2

22

220

2200

                             

 ՀՀ ԿԲ կողմից թողարկված առանց տոկոսի արժեթղթերի գծով զեղչատոկոս

2

22

220

2200
NI

                             

ՀՀ ԿԲ կողմից թողարկված տոկոսային արժեթղթեր

2

22

220

2201

                             

ՀՀ ԿԲ կողմից թողարկված տոկոսային արժեթղթերի գծով անվանական տոկոսներ

2

22

220

2201
NI

                             

 ՀՀ պետական առանց տոկոսի արժեթղթեր

2

22

221

2210

                             

 ՀՀ պետական առանց տոկոսի արժեթղթերի գծով զեղչատոկոս

2

22

221

2210
NI

                             

ՀՀ պետական տոկոսային արժեթղթեր

2

22

221

2211

                             

ՀՀ պետական տոկոսային արժեթղթերի գծով անվանական տոկոսներ

2

22

221

2211
NI

                             

Ներդրումներ արտոնյալ բաժնետոմսերում

2

22

222

2220

                             

Ներդրումներ սովորական բաժնետոմսերում

2

22

222

2221

                             

Այլ փայամասնակցություններ

2

22

222

2222

                             

ՀՀ ոչ պետական առանց տոկոսի արժեթղթեր

2

22

222

2223

                             

ՀՀ ոչ պետական առանց տոկոսի արժեթղթերի գծով զեղչատոկոս

2

22

222

2223
NI

                             

ՀՀ ոչ պետական տոկոսային արժեթղթեր

2

22

222

2224

                             

ՀՀ ոչ պետական տոկոսային արժեթղթերի գծով անվանական տոկոսներ

2

22

222

2224
NI

                             

Այլ երկրների պետական առանց տոկոսի արժեթղթեր

2

22

223

2230

                             

Այլ երկրների պետական առանց տոկոսի արժեթղթերի գծով զեղչատոկոս

2

22

223

2230
NI

                             

Այլ երկրների պետական տոկոսային արժեթղթեր

2

22

223

2231

                             

Այլ երկրների պետական տոկոսային արժեթղթերի գծով անվանական տոկոսներ

2

22

223

2231
NI

                             

Ներդրումներ արտոնյալ բաժնետոմսերում

2

22

224

2240

                             

Ներդրումներ սովորական բաժնետոմսերում

2

22

224

2241

                             

Այլ փայամասնակցություններ

2

22

224

2242

                             

Այլ երկրների ոչ պետական առանց տոկոսի արժեթղթեր

2

22

224

2243

                             

Այլ երկրների ոչ պետական առանց տոկոսի արժեթղթերի գծով զեղչատոկոս

2

22

224

2243
NI

                             

Այլ երկրների ոչ պետական տոկոսային արժեթղթեր

2

22

224

2244

                             

Այլ երկրների ոչ պետական տոկոսային արժեթղթերի գծով անվանական տոկոսներ

2

22

224

2244
NI

                             

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների առանց տոկոսի արժեթղթեր

2

22

225

2250

                             

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների առանց տոկոսի արժեթղթերի գծով զեղչատոկոս

2

22

225

2250
NI

                             

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների տոկոսային արժեթղթեր

2

22

225

2251

                             

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների տոկոսային արժեթղթերի գծով անվանական տոկոսներ

2

22

225

2251
NI

                             

ՀՀ ԿԲ արժեթղթեր

2

22

226

2260

                             

ՀՀ պետական արժեթղթեր

2

22

226

2261

                             

ՀՀ ոչ պետական արժեթղթեր

2

22

226

2262

                             

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

2

22

226

2263

                             

Այլ երկրների ոչ պետական արժեթղթեր

2

22

226

2264

                             

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

2

22

226

2265

                             

 ՀՀ ԿԲ կողմից թողարկված առանց տոկոսի արժեթղթեր

2

23

230

2300

                             

 ՀՀ ԿԲ կողմից թողարկված առանց տոկոսի արժեթղթերի անվանական արժեք

2

23

230

2300
NV

                             

 ՀՀ ԿԲ կողմից թողարկված առանց տոկոսի արժեթղթերի գծով զեղչատոկոս

2

23

230

2300
NI

                             

ՀՀ ԿԲ կողմից թողարկված տոկոսային արժեթղթեր

2

23

230

2301

                             

 ՀՀ ԿԲ կողմից թողարկված տոկոսային արժեթղթերի անվանական արժեք

2

23

230

2301
NV

                             

ՀՀ ԿԲ կողմից թողարկված տոկոսային արժեթղթերի գծով անվանական տոկոսներ

2

23

230

2302

                             

 ՀՀ պետական առանց տոկոսի արժեթղթեր

2

23

231

2310

                             

 ՀՀ պետական առանց տոկոսի արժեթղթերի անվանական արժեք

2

23

231

2310
NV

                             

 ՀՀ պետական առանց տոկոսի արժեթղթերի գծով զեղչատոկոս

2

23

231

2310
NI

                             

 ՀՀ պետական տոկոսային արժեթղթեր

2

23

231

2311

                             

 ՀՀ պետական տոկոսային արժեթղթերի անվանական արժեք

2

23

231

2311
NV

                             

ՀՀ պետական տոկոսային արժեթղթերի գծով անվանական տոկոսներ

2

23

231

2312

                             

ՀՀ ոչ պետական առանց տոկոսի արժեթղթեր

2

23

232

2320

                             

ՀՀ ոչ պետական առանց տոկոսի արժեթղթերի անվանական արժեք

2

23

232

2320
NV

                             

ՀՀ ոչ պետական առանց տոկոսի արժեթղթերի գծով զեղչատոկոս

2

23

232

2320
NI

                             

ՀՀ ոչ պետական տոկոսային արժեթղթեր

2

23

232

2321

                             

ՀՀ ոչ պետական տոկոսային արժեթղթերի անվանական արժեք

2

23

232

2321
NV

                             

ՀՀ ոչ պետական տոկոսային արժեթղթեի գծով անվանական տոկոսներ

2

23

232

2322

                             

Այլ երկրների պետական առանց տոկոսի արժեթղթեր

2

23

233

2330

                             

Այլ երկրների պետական առանց տոկոսի արժեթղթերի անվանական արժեք

2

23

233

2330
NV

                             

Այլ երկրների պետական առանց տոկոսի արժեթղթերի գծով զեղչատոկոս

2

23

233

2330
NI

                             

Այլ երկրների պետական տոկոսային արժեթղթեր

2

23

233

2331

                             

Այլ երկրների պետական տոկոսային արժեթղթերի անվանական արժեք

2

23

233

2331
NV

                             

Այլ երկրների պետական տոկոսային արժեթղթերի գծով անվանական տոկոսներ

2

23

233

2332

                             

Այլ երկրների ոչ պետական առանց տոկոսի արժեթղթեր

2

23

234

2340

                             

Այլ երկրների ոչ պետական առանց տոկոսի արժեթղթերի անվանական արժեք

2

23

234

2340
NV

                             

Այլ երկրների ոչ պետական առանց տոկոսի արժեթղթերի գծով զեղչատոկոս

2

23

234

2340
NI

                             

Այլ երկրների ոչ պետական տոկոսային արժեթղթեր

2

23

234

2341

                             

Այլ երկրների ոչ պետական տոկոսային արժեթղթերի անվանական արժեք

2

23

234

2341
NV

                             

Այլ երկրների ոչ պետական տոկոսային արժեթղթերի գծով անվանական տոկոսներ

2

23

234

2342

                             

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների առանց տոկոսի արժեթղթեր

2

23

235

2350

                             

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների առանց տոկոսի արժեթղթերի անվանական արժեք

2

23

235

2350
NV

                             

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների առանց տոկոսի արժեթղթերի գծով զեղչատոկոս

2

23

235

2350
NI

                             

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների տոկոսային արժեթղթեր

2

23

235

2351

                             

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների տոկոսային արժեթղթերի անվանական արժեք

2

23

235

2351
NV

                             

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների տոկոսային արժեթղթերի գծով անվանական տոկոսներ

2

23

236

2352

                             

ՀՀ ԿԲ արժեթղթեր

2

23

236

2360

                             

ՀՀ պետական արժեթղթեր

2

23

236

2361

                             

ՀՀ ոչ պետական արժեթղթեր

2

23

236

2362

                             

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

2

23

236

2363

                             

Այլ երկրների ոչ պետական արժեթղթեր

2

23

236

2364

                             

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

2

23

236

2365

                             

Մինչև մարման ժամկետը պահվող ոչ ընթացիկ ներդրումների արժեզրկման կորուստների պահուստ

2

23

239

2390

                             

Մինչև մարման ժամկետը պահվող ոչ ընթացիկ ներդրումների արժեզրկման կորուստների ընդհանուր պահուստ

2

23

239

2390
PC

                             

Մինչև մարման ժամկետը պահվող ոչ ընթացիկ ներդրումների արժեզրկման կորուստների հատուկ պահուստ

2

23

239

2390
PS

                             

Ներդրումներ համատեղ վերահսկվող միավորում

2

24

240

2400

                             

Ներդրումներ ասոցացված կազմակերպությունների կանոնադրական կապիտալում

2

24

240

2401

                             

Ներդրումներ դուստր ընկերություններում

2

24

240

2402

                             

Ներդրումներ այլ կազմակերպությունների կանոնադրական կապիտալում

2

24

240

2409

                             

Այլ պահանջներ համատեղ վերահսկվող միավորի նկատմամբ

2

24

248

2480

                             

Այլ պահանջներ դուստր ընկերությունների նկատմամբ

2

24

248

2481

                             

Այլ պահանջներ ասոցացված կազմակերպությունների նկատմամբ

2

24

248

2482

                             

Այլ պահանջներ այլ կազմակերպությունների նկատմամբ

2

24

248

2483

                             

Այլ անձանց կանոնադրական կապիտալում ներդրումների և նրանց նկատմամբ պահանջների արժեզրկման պահուստ

2

24

249

2490

                             

Հետաձգված հարկային ոչ ընթացիկ ակտիվներ

2

25

250

2500

                             

Վաճառքի համար պահվող ոչ ընթացիկ ակտիվներ

2

25

251

2510

                             

Այլ ոչ ընթացիկ ակտիվներ

2

25

252

2520

                             

Ընդամենը ակտիվներ

                                     

Վճարվելիք հատուցումներ ֆիզիկական անձանց և անհատ ձեռնարկատերերին

3

30

300

3000

                             

Վճարվելիք հատուցումներ առևտրային կազմակերպություններին

3

30

300

3001

                             

Վճարվելիք հատուցումներ ոչ առևտրային կազմակերպություններին

3

30

300

3002

                             

Վճարվելիք միջնորդավճարներ ապահովագրական միջնորդներին

3

30

300

3003

                             

Ապահովադիրներին հետ վերադարձվող ապահովագրավճարներ

3

30

300

3004

                             

Վճարվելիք գումարներ ապահովագրական ընկերություններին ուղիղ հատուցումների գծով

3

30

300

3005

                             

Վճարվելիք այլ գումարներ ֆիզիկական անձանց և անհատ ձեռնարկատերերին

3

30

300

3007