Համարը 
N 52-Ն
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Հրաման
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀԳՏ 2017.12.01/32(601) Հոդ.387
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
Առողջապահության նախարար
Ընդունման ամսաթիվը 
14.11.2017
Ստորագրող մարմինը 
Առողջապահության նախարար
Ստորագրման ամսաթիվը 
14.11.2017
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
11.12.2017
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 

Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐԻ ՀՐԱՄԱՆԸ ՀՀ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐԻ 2002 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՐՏԻ 6-Ի N 138 ՀՐԱՄԱՆՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

«Գրանցված է»

ՀՀ արդարադատության

նախարարության կողմից

22 նոյեմբերի 2017 թ.

Պետական գրանցման թիվ 10017451

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
 

ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐ

 

14 նոյեմբերի 2017 թ.

N 52-Ն

 

Հ Ր Ա Մ Ա Ն

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐԻ 2002 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՐՏԻ 6-Ի N 138 ՀՐԱՄԱՆՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Հիմք ընդունելով «Իրավական ակտերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 70-րդ հոդվածի 1-ին մասը, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2002 թվականի օգոստոսի 15-ի N 1300-Ն հրամանով հաստատված Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության կանոնադրության 12-րդ կետի «դ» ենթակետը.

 

Հրամայում եմ`

 

1. Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի 2002 թվականի մարտի 6-ի «Աղմուկն աշխատատեղերում, բնակելի և հասարակական շենքերում և բնակելի կառուցապատման տարածքներում N 2-III-11.3 սանիտարական նորմերը հաստատելու մասին» N 138 հրամանում (այսուհետ՝ Հրաման) կատարել հետևյալ փոփոխությունները և լրացումները.

1) Հրամանի նախաբանը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

«Հիմք ընդունելով «Հայաստանի Հանրապետության բնակչության սանիտարահամաճարակային անվտանգության ապահովման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 4-րդ հոդվածը, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2002 թվականի օգոստոսի 15-ի N 1300-Ն որոշման հավելված 1-ով հաստատված Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության կանոնադրության 7-րդ կետի «ժբ», 12-րդ կետի «ա» ենթակետերը՝»։

2) Հրամանով հաստատված սանիտարական նորմերի (այսուհետ՝ Նորմեր) 1.1 կետի «Ծանոթություն»-ից հանել «և համերգային» բառերը:

3) Նորմերի 1.1 կետում և ամբողջ տեքստում «աղմուկներ» բառն իր բոլոր հոլովաձևերով փոխարինել «աղմուկ» բառով` համապատասխան հոլովաձևերով:

4) Ուժը կորցրած ճանաչել Նորմերի 1.4-րդ կետը:

5) Նորմերի 2.1 կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

«2.1. Ձայնային ճնշում` ձայնային տատանումների հետևանքով (Պա) առաջացող օդի կամ գազի ճնշման փոփոխական բաղադրիչ:»։

6) Նորմերի 2.2 կետում և ամբողջ տեքստում «Լաէկվ» հապավումը փոխարինել «LԱհմժ» հապավումով:

7) Նորմերի 2.2 կետում «ժամանակահատվածի ընթացքում» բառերը փոխարինել «ժամանակահատվածում»:

8) Նորմերի 2.3 կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

«2.3. Աղմուկի թույլատրելի մակարդակ` աղմուկի մակարդակ, որը մարդու մոտ չի առաջացնում զգալի անհանգստություն և աղմուկի նկատմամբ զգայուն ֆունկցիոնալ համակարգի վիճակի կամ անալիզատորների էական փոփոխություններ:»:

9) Նորմերի 2.4 կետում «ԼաMaKC» հապավումը փոխարինել «ԼԱառ» հապավումով։

10) Նորմերի 2-րդ գլուխը լրացնել նոր 2.5, 2.6, 2.7 կետերով՝ հետևյալ բովանդակությամբ.

«2.5. Ընդհանուր աղմուկ՝ աղմուկ որոշակի իրավիճակում, որոշակի ժամանակում, որոշակի տեղում, որը սովորաբար կազմված է տարբեր աղբյուրներից առաջացած աղմուկից` ինչպես շարժական (տրանսպորտային հոսքերի, երկաթգծային, օդային, ջրային փոխադրամիջոցներից), այնպես էլ ստացիոնար (էներգետիկ և այլ սարքավորումներից, ինչպես նաև բնակելի և հասարակական շենքերում ինժեներատեխնիկական և այլ սարքավորումների):

2.6. Հայտնի աղբյուրի աղմուկ, հայտնի աղբյուրից առաջացած աղմուկ, որը հանդիսանում է ընդհանուր աղմուկի մի մաս:

2.7. Ֆոնային (մնացորդային) աղմուկ՝ ընդհանուր աղմուկի մաս, որը պահպանվում է մեկ կամ մի քանի հայտնի աղբյուրներից առաջացած աղմուկի անջատման դեպքում:»:

11) Նորմերի 3.1 կետում «հարևանների» բառը փոխարինել «հարևան շերտերի» բառերով:

12) Նորմերի 3.3 կետում՝

ա. և ամբողջ տեքստում «ազդակային» բառը փոխարինել «իմպուլսային» բառով,

բ. «ազդակ» բառը փոխարինել «իմպուլս» բառով,

գ. «ստորաբաժանվում են» բառերը փոխարինել «ստորաբաժանվում է» բառերով:

13) Նորմերի 4.1 կետում և ամբողջ տեքստում «ՊԱ» հապավումը փոխարինել «Պա» հապավումով:

14) Նորմերի 4.1 կետի 2-րդ պարբերությունում «Ձայնային ճնշման» բառերից առաջ լրացնել «P-» տառը, իսկ 3-րդ պարբերության «Ձայնային ճնշման» բառերից առաջ լրացնել «Pօ-» տառերը:

15) Նորմերի 4.1.1 կետում «Լա» հապավումը փոխարինել «LA» հապավումով, իսկ «Pա» հապավումը փոխարինել «PA» հապավումով:

16) Նորմերի աղյուսակ 1-ի «Ծանոթության» մեջ «ՍԹՄ-5դԲԱ-ով» հապավումը փոխարինել «ՍԹՄ 5դԲԱ-ով» հապավումով:

17) Նորմերի աղյուսակ 3-ի 1-ին, 4-րդ, 5-րդ, 8-րդ, 9-րդ, 10-րդ կետերի «օրվա ժամանակը (ժամ)» սյունակում «600» թիվը փոխարինել «700» թվով, իսկ «2200» թիվը փոխարինել «2300» թվով:

18) Նորմերի 5.4 կետից հետո լրացնել նոր 5.5 կետ՝ հետևյալ բովանդակությամբ.

«5.5. Ձայնավերարտադրող և ձայնաուժեղացուցիչ սարքերից առաջացած ձայնի թույլատրելի մակարդակները հանրային սննդի և զվարճանքի կազմակերպման որոշ օբյեկտներում և բաց հարթակներում բերված են աղյուսակ 4-ում: Աղյուսակում նշված կազմակերպություններում երաժշտություն հնչելու ժամանակ՝ դրանց անմիջապես հարող բնակելի և հասարակական շենքերում, բնակելի կառուցապատման տարածքներում ձայնի համարժեք LԱհամ և առավելագույն LԱառ մակարդակները պետք է համապատասխանեն սույն սանիտարական նորմերի աղյուսակ 3-ում բերված ցուցանիշներին:»:

19) Նորմերի աղյուսակ 3-ից հետո լրացնել նոր 4-րդ աղյուսակ հետևյալ բովանդակությամբ.

 

«Աղյուսակ 4

 

ՁԱՅՆԱՎԵՐԱՐՏԱԴՐՈՂ ԵՎ ՁԱՅՆԱՈՒԺԵՂԱՑՈՒՑԻՉ ՍԱՐՔԵՐԻՑ ԱՌԱՋԱՑԱԾ ՁԱՅՆԻ ԹՈՒՅԼԱՏՐԵԼԻ ՄԱԿԱՐԴԱԿՆԵՐԸ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՍՆՆԴԻ ԵՎ ԶՎԱՐՃԱՆՔԻ  ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ՈՐՈՇ ՕԲՅԵԿՏՆԵՐՈՒՄ ԵՎ ԲԱՑ ՀԱՐԹԱԿՆԵՐՈՒՄ

 

Կազմակերպության անվանում

Չափման վայր

Ձայնի թույլատրելի մակարդակներ դԲԱ

   

LԱԷԿՎ

ԼԱառ

1. Համերգային և այլ դահլիճներ համերգի ժամանակ

հանդիսատեսի համար նախատեսված պարտերի առաջին 5 շարքերի նստատեղերի մոտ

85

90

2. Պարելու համար նախատեսված դահլիճներ

ձայնի աղբյուրից 2 մետր հեռավորության վրա

85

90

3. Ռեստորանների, սրճարանների, բարերի, հանրային սննդի այլ կազմակերպությունների (մերկապար, կարաոկե, դիսկոտեկ ակումբ և այլն) հաճախորդների սպասարկման տարածքներում, այդ թվում՝ բացօթյա

ձայնի աղբյուրին ամենամոտ տեղակայված սեղանների մոտ

80

85

4. Բաց պարային հարթակներ այգիներում, հանգստի գոտիներում և այլն

ձայնի աղբյուրից 2 մետր հեռավորության վրա

85

90

»:

 

20) Հրամանի հավելված 1-ի 7-րդ կետի՝

ա. 1-ին, 2-րդ և 3-րդ ենթակետերում «համար» բառը փոխարինել «ժամանակ» բառով.

բ. 3-րդ ենթակետից հանել «(այսուհետ՝ իմպուլսային)» բառերը։

21) Հրամանի հավելված 1-ի 12-րդ, 13-րդ, 14-րդ, 15-րդ կետերը շարադրել հետևյալ նոր խմբագրությամբ.

«12. Բնակելի սենքերում և հասարակական շենքերում աղմուկի չափման համար ընտրվում են սենքով հավասարաչափ տեղաբաշխված` սենքի սահմանափակող կառուցվածքներից 1 մ հեռավորության և հատակից 1,2–1,5 մ բարձրության վրա, 3-ից ոչ պակաս չափման կետ: Եթե սենքի մակերեսը փոքր է 20մ2 և չի բավարարում վերոհիշյալ չափման պայմաններին, ապա աղմուկի չափումը կատարվում է սենքի կենտրոնում՝ 1 կետում: Եթե աղմուկի աղբյուրը տեղակայված է շենքի ներսում, ապա չափումները կատարվում են դռները և պատուհանները փակած, իսկ եթե աղմուկի աղբյուրը տեղակայված է շենքից դուրս, ապա բնական օդափոխություն ապահովող կոնստրուկցիաները (պատուհան, դուռ և այլն) պետք է լինեն բաց:

Յուրաքանչյուր կետում աղմուկը չափվում է ոչ պակաս, քան 3 անգամ և չափման արդյունքներով որոշվում է ձայնային ճնշման օկտավային մակարդակների, համարժեք և առավելագույն մակարդակների միջին թվաբանականը:

Եթե աղմուկի աղբյուրը տեղակայված է շենքից դուրս, բայց ամրացված է շենքի արտաքին պատին, տանիքում՝ առաստաղին, սակայն աղմուկը սենք թափանցում է նաև առաստաղից, հատակից, հարակից և հանդիպակաց պատերից, ապա չափումները կատարվում են դռների, պատուհանների և փակ և բաց վիճակում: Գնահատման համար ընտրվում է չափման ընթացքում ստացված առավելագույն մակարդակը:

13. Բնակարաններում աղմուկի չափումների ժամանակ անջատվում է ռադիո և հեռուստատեսային ընդունիչները, հեռացվում են աղմկոտ ժամացույցները: Բացի չափումներ իրականացնող անձնակազմից, այլ մարդկանց ներկայությունը չափումների գործընթացին ցանկալի չէ: Եթե չափումների գորընթացին այլ անձանց ներկայությունը անհրաժեշտ է, ապա չափման գործընթացին կարող են մասնակցել 3-ից ոչ ավել անձ՝ պահպանելով բացարձակ լռություն:

14. Հանգստյան գոտիների և թաղամասերի, մանկական, նախադպրոցական և դպրոցական հիմնարկների հրապարակներում, առողջապահական կազմակերպությունների և հանգստյան տների տարածքներում աղմուկի մակարդակի չափումները կատարվում են շենքի սահմանափակող կառուցվածքից 2 մ հեռավորության, հողի մակերևույթից 1,2-1,5 մ բարձրության վրա` 3-ից ոչ պակաս չափման կետում:

15. Եթե բնակելի շենքերում (բնակարանում) և/կամ կառուցապատման տարածքում հնարավոր չէ որոշել տեղակայված որ կազմակերպությունն է հանդիսանում աղմուկի տարածման աղբյուր, ապա անհրաժեշտ է քարտեզագրել աղմուկի հնարավոր բոլոր աղբյուրները և չափել առանձին-առանձին՝ պարզելով յուրաքանչյուր աղբյուրի ներդրումը:»:

22) Հրամանի հավելված 1-ի 22-րդ կետում «երբ» բառից հետո հանել «աղմուկի» բառը:

2. Սույն հրամանի կատարման հսկողությունը հանձնարարել Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի տեղակալ Սերգեյ Խաչատրյանին:

 

Լ. Ալթունյան