Համարը 
N 895-Ն
Տեսակը 
Պաշտոնական Ինկորպորացիա
Տիպը 
Որոշում
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀՊՏ 2005.07.20/46(418) Հոդ.889
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
ՀՀ կառավարություն
Ընդունման ամսաթիվը 
16.06.2005
Ստորագրող մարմինը 
ՀՀ վարչապետ
Ստորագրման ամսաթիվը 
02.07.2005
Վավերացնող մարմինը 
ՀՀ Նախագահ
Վավերացման ամսաթիվը 
09.07.2005
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
21.07.2005
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 

Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄԸ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳԵՐԻ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԻՆ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆՈՒԹՅԱՆ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԵՐԱՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ
ԵՎ ՊԵՏԱԿԱՆ ՉԱՓԱԳԻՏԱԿԱՆ ՎԵՐԱՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՓՈՐՁԱՆՄՈՒՇՆԵՐԻ ԳՆՄԱՆ ԵՎ ԳՆՎԱԾ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ՏՆՕՐԻՆՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

«Վավերացնում եմ»
Հայաստանի Հանրապետության
Նախագահ Ռ. Քոչարյան
 9 հուլիսի 2005 թ.

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

16 հունիսի 2005 թվականի N 895-Ն

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳԵՐԻ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԻՆ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆՈՒԹՅԱՆ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԵՐԱՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՊԵՏԱԿԱՆ ՉԱՓԱԳԻՏԱԿԱՆ ՎԵՐԱՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՓՈՐՁԱՆՄՈՒՇՆԵՐԻ ԳՆՄԱՆ ԵՎ ԳՆՎԱԾ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ՏՆՕՐԻՆՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

«Հայաստանի Հանրապետությունում ստուգումների կազմակերպման և անցկացման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 7-րդ հոդվածի «զ» և «է» կետերին համապատասխան` Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.

1. Հաստատել տեխնիկական կանոնակարգերի պահանջներին արտադրանքի համապատասխանության նկատմամբ պետական վերահսկողության և պետական չափագիտական վերահսկողության իրականացման նպատակով փորձանմուշների գնման և գնված ապրանքների տնօրինման կարգը` համաձայն հավելվածի:

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից։               

Հայաստանի Հանրապետության
վարչապետ

Ա. Մարգարյան


2005 թ. հուլիսի 2
 Երևան

  Հավելված  
ՀՀ կառավարության 2005 թվականի
հունիսի 16-ի N 895-Ն որոշման


Կ Ա Ր Գ

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳԵՐԻ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԻՆ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆՈՒԹՅԱՆ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԵՐԱՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՊԵՏԱԿԱՆ ՉԱՓԱԳԻՏԱԿԱՆ ՎԵՐԱՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՓՈՐՁԱՆՄՈՒՇՆԵՐԻ ԳՆՄԱՆ ԵՎ ԳՆՎԱԾ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ՏՆՕՐԻՆՄԱՆ
 

I. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

1. Սույն կարգով կանոնակարգվում են Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ նախատեսված դեպքերում Հայաստանի Հանրապետության տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարության շուկայի վերահսկողության տեսչական մարմնի (այսուհետ՝ տեսչական մարմին) կողմից տեխնիկական կանոնակարգերի պահանջների և չափագիտական կանոնների ու նորմերի պահպանման նկատմամբ վերահսկողության նպատակով փորձանմուշների գնման ֆինանսական աղբյուրները և գնված ապրանքների տնօրինման գործընթացը:

(1-ին կետը փոփ. 30.11.17 N 1513-Ն)

II. ՓՈՐՁԱՆՄՈՒՇՆԵՐԻ ԳՆՄԱՆ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐԸ

2. Փորձանմուշների կանխիկ գնում կատարելու համար անհրաժեշտ դրամական միջոցները գոյանում են Հայաստանի Հանրապետության տվյալ տարվա պետական բյուջեով այդ նպատակի համար  նախատեսված միջոցներից:

3. Տեսչական մարմնի ղեկավարի կողմից տրված ստուգում իրականացնելու մասին հրամանի կամ հանձնարարագրի հիման վրա ստուգման իրականացման ընթացքում ստուգաթերթի համապատասխան հարցը պարզաբանելու նպատակով գնման ենթակա փորձանմուշների քանակի ու պահանջվող գումարի հաշվարկը ներկայացվում է Հայաստանի Հանրապետության տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարության (այսուհետ՝ նախարարություն) աշխատակազմի ղեկավարին՝ փորձանմուշների գնման համար անհրաժեշտ դրամական միջոցների տրամադրումն ապահովելու նպատակով:

(3-րդ կետը խմբ. 30.11.17 N 1513-Ն)

3.1. Տեսչական մարմնի վերահսկողության որևէ կոնկրետ ոլորտում առկա իրավիճակի վերաբերյալ վերլուծությունների իրականացման նպատակով առանց տնտեսավարող սուբյեկտի համար որևէ ուղղակի հետևանքի հնարավորության, տեսչական մարմնի կողմից տեղեկություններ հավաքելու տեսչական մարմնի ղեկավարի կողմից տրված հրամանի հիման վրա գնման ենթակա փորձանմուշների քանակի ու պահանջվող գումարի հաշվարկը ներկայացվում է նախարարության աշխատակազմի ղեկավարին՝ փորձանմուշների գնման համար անհրաժեշտ դրամական միջոցների տրամադրումն ապահովելու նպատակով:

(3.1-ին կետը լրաց. 30.11.17 N 1513-Ն)

 4. (կետն ուժը կորցրել է 30.11.17 N 1513-Ն)

 5. Փորձանմուշների գնման համար անհրաժեշտ դրամական միջոցներ ստանալու նպատակով տեսչական մարմնի ղեկավարի կողմից նախարարության աշխատակազմի ղեկավարին են տրամադրվում հրամանի կամ հանձնարարագրի պատճենը, գնում կատարելու համար գումար ստացողի անունը, ազգանունը և պաշտոնը, գնման ենթակա ապրանքատեսակի անվանումները, քանակը և գնման համար անհրաժեշտ գումարի չափը:

(5-րդ կետը խմբ. 30.11.17 N 1513-Ն)

 6. Փորձանմուշի գնման ընթացքում կազմվում է փորձանմուշի գնման մասին ակտ` համաձայն ձևի:

III. ՓՈՐՁԱՆՄՈՒՇՆԵՐԻ ԳՆՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՈՒՄ ՁԵՌՔ ԲԵՐՎԱԾ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ՏՆՕՐԻՆՈՒՄԸ ԵՎ ՀԵՏԱԳԱ ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄԸ

7. Փորձանմուշի գնումից հետո ստուգման իրականացման ժամանակահատվածում գումար ստացող անձը գնված փորձանմուշը հանձնում է փորձարկման՝ նախարարության հետ պայմանագիր կնքած համապատասխան փորձարկման լաբորատորիա ունեցող կազմակերպությանը՝ նրա հետ կնքելով փորձանմուշի հանձնման-ընդունման մասին ակտ:

8. Գնման և փորձարկման  հանձնման ենթակա փորձանմուշի քանակը որոշվում է արտադրանքի տվյալ խմբաքանակը բնորոշող նվազագույն բավարար քանակով՝ համաձայն տեխնիկական կանոնակարգերով և չափումների միասնականության ապահովման բնագավառում ստանդարտացման նորմատիվ փաստաթղթերով սահմանված պահանջների։

9. Ստուգման ավարտից հետո (նմուշառում, փորձարկում, ակտի կազմում և ստորագրում) տեսչական մարմնի ծառայողը (գնման համար գումար ստացող անձը) մեկօրյա ժամկետում նախարարության աշխատակազմի ղեկավարին ներկայացնում է զեկուցագիր գնված և փորձանմուշի փորձարկման չհանձնված մասը (հսկիչ նմուշը) նախարարության պահեստ ի պահ հանձնելու մասին՝ կցելով նաև հաշվետվություն գնում կատարելու համար ստացված գումարների ծախսման մասին:

(9-րդ կետը փոփ. 30.11.17 N 1513-Ն)

10. Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեով նախատեսված միջոցներով գնված և ի պահ հանձնված ապրանքները նախարարության հանձնաժողովի որոշումների հիման վրա հանձնվում են Հայաստանի Հանրապետության կառավարության բարեգործական ծրագրերի համակարգման հանձնաժողովի տնօրինմանը:

Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար-նախարար

Մ. Թոփուզյան

Ձև

ԱԿՏ

ՓՈՐՁԱՆՄՈՒՇԻ ԳՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ        

___ ______________ 200 թ.

քաղ. __________________

(ակտի ձևակերպման վայրը)

 

__________________________________________________________

(տնտեսավարող սուբյեկտի անվանումը)

 

ստուգման ղեկավար, տեսչական մարմնի ծառայող և ստուգման մասնակիցներ ______________

(անունները,

__________________________________________________________

ազգանունները, ստուգմանը ներգրավված անձանց անունները, ազգանունները, պաշտոնները)

 

__________________________________________________________

 

կողմից _____________________________________________________

(տնտեսավարող սուբյեկտի ներկայացուցիչների անունները, ազգանունները, պաշտոնները)

 

__________________________________________________________

 

ներկայությամբ ________________________________________________

(տեխնիկական կանոնակարգերի նշագիրը, անվանումը)

 

տեխնիկական կանոնակարգերի պահանջների և չափագիտական կանոնների ու նորմերի համապատասխանության ստուգման համար

 

__________________________________________________________

(ստուգվող արտադրանքի անվանումը, փուլը)

 

__________________________________________________________

 

արտադրանքից ընտրվել են փորձանմուշներ:

Ստուգվող արտադրանքի փորձանմուշի անվանումը

Չափման միավորը

Փորձա-նմուշի մեկ միավորի արժեքը (դրամ)

Խմբաքանակի չափը

Արտա-դրանքի թողարկման թվականը

Փորձանմուշի քանակը, արժեքը   (դրամ)

նույնակա-նացման համար

փորձարկ-ման
համար

հսկիչ գոր-ծողություններ կատարելու
համար

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ստուգման ղեկավար, տեսչական մարմնի ծառայող    

______________

________________

Ստուգման մասնակիցներ

(ստորագրությունը)

(անունը, ազգանունը)

______________

________________

(ստորագրությունը)

(անունը, ազգանունը)

_____________

________________

(ստորագրությունը)

(անունը, ազգանունը)

Տնտեսավարող սուբյեկտի
 ներկայացուցիչներ

______________

________________

(ստորագրությունը)

(անունը, ազգանունը)

______________

________________

(ստորագրությունը)

(անունը, ազգանունը)

 

Կ. Տ.

 

(ձևը փոփ. 30.11.17 N 1513-Ն)

(կարգը փոփ., խմբ., լրաց. 30.11.17 N 1513-Ն)