Համարը 
N 13-Ն
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Որոշում
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀՊՏ 2018.01.24/5(1363) Հոդ.65
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
ՀՀ կառավարություն
Ընդունման ամսաթիվը 
11.01.2018
Ստորագրող մարմինը 
ՀՀ փոխվարչապետ
Ստորագրման ամսաթիվը 
12.01.2018
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
03.02.2018
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 

Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄԸ ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2004 ԹՎԱԿԱՆԻ ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻ 30-Ի N 1782-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

 

11 հունվարի 2018 թվականի N 13-Ն

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2004 ԹՎԱԿԱՆԻ ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻ 30-Ի N 1782-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.

1. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2004 թվականի սեպտեմբերի 30-ի «Հայաստանի Հանրապետության ընդերքի պահպանության և օգտագործման ոլորտի բարելավման առաջնահերթ միջոցառումների մասին» N 1782-Ն որոշման մեջ կատարել հետևյալ փոփոխությունները և լրացումները՝

1) որոշման 1-ին կետում «համաձայն հավելվածի» բառերը փոխարինել «համաձայն N 1 հավելվածի» բառերով.

2) որոշման 2-րդ կետը «Երևանի քաղաքապետին» բառերից առաջ լրացնել «առաջարկել» բառով.

3) որոշման 2-րդ կետը «ամփոփ տեղեկատվություն» բառերից հետո լրացնել «՝ համաձայն N 2 հավելվածի» բառերով.

4) որոշման 3-րդ կետի «ա» և «բ» ենթակետերը «տեղեկատվություն» բառից հետո լրացնել «՝ համաձայն N 3 հավելվածի» բառերով.

5) որոշման 4-րդ կետի «ա» ենթակետից հանել «Հայաստանի Հանրապետության բնապահպանության նախարարությանը,» բառերը.

6) որոշման 4-րդ կետը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր՝ «ա1» ենթակետով.

«ա1) յուրաքանչյուր եռամսյակը մեկ անգամ, մինչև եռամսյակին հաջորդող ամսվա 15-ը, Հայաստանի Հանրապետության բնապահպանության նախարարությանը տրամադրել ամփոփ տեղեկատվություն տրված և դադարեցված ընդերքօգտագործման իրավունքների մասին (կազմակերպության անվանումը, ընդերքի տեղամասի անվանումը, թույլտվության, պայմանագրի և լեռնահատկացման ակտի համարները և գործողության ժամկետները, դրանք տալու և դադարեցնելու ամսաթվերը, լեռնահատկացման հատակագծի վրա սահմանազատված տարածքի ծայրակետերի կոորդինատները՝ Arm WGS-84 համակարգով, ընդերքօգտագործման իրավունքից հրաժարման հավաստագրի տրամադրման ժամանակ Հայաստանի Հանրապետության ընդերքի մասին օրենսգրքի 58-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 3-րդ կետի «բ» ենթակետով նախատեսված աշխատանքների կատարումը հավաստող փաստաթղթերի պատճենները):».

7) որոշման ամբողջ տեքստում «Հայաստանի Հանրապետության էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարություն» և «Հայաստանի Հանրապետության էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարար» բառերը և դրանց համապատասխան հոլովաձևերը փոխարինել «Հայաստանի Հանրապետության էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն» և «Հայաստանի Հանրապետության էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարար» բառերով և դրանց համապատասխան հոլովաձևերով.

8) որոշման հավելվածի գլխամասում «Հավելված» բառը փոխարինել «Հավելված N 1» բառերով.

9) որոշումը լրացնել նոր՝ NN 2 և 3 հավելվածներով` համաձայն NN 1 և 2 հավելվածների:

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

 

Հայաստանի Հանրապետության

փոխվարչապետ

Վ. Գաբրիելյան

2018 թ. հունվարի 12

Երևան

 

 

 

Հավելված N 1

ՀՀ կառավարության 2018 թվականի

հունվարի 11-ի N 13-Ն որոշման

 

«Հավելված N 2

ՀՀ կառավարության 2004 թվականի

սեպտեմբերի 30-ի N 1782-Ն որոշման

 

Աղյուսակ N 1

 

Ընդերքօգտա-

գործման

իրավունք կրող

սուբյեկտի անվանումը

Համայնքը

Հանքավայրի անվանումը

Տրամադրված

հողամասի

մակերեսը

(հեկտար)

Տրամադրված

հողամասի

շրջադարձային

կոորդինատները՝

Arm

WGS -84

համակարգով

Հողի նպատա-

կային

նշանակությունը

Գործառնական

նշանակությունը

(հողատեսքը)

Հողօգտա-

գործման

պայմանագրի կնքման և

գործողության ժամկետը

 

 

 

 

 

 

 

 

»:

  

Հայաստանի Հանրապետության

կառավարության աշխատակազմի

ղեկավար

Վ. Ստեփանյան

 

 

Հավելված N 2

ՀՀ կառավարության 2018 թվականի

հունվարի 11-ի N 13-Ն որոշման

 

«Հավելված N 3

ՀՀ կառավարության 2004 թվականի

սեպտեմբերի 30-ի N 1782-Ն որոշման

 

Աղյուսակ N 2

 

Ընդերքօգտագործման

իրավունք կրող

սուբյեկտի

անվանումը

Համայնքը

Տրամադրված

հողամասի

մակերեսը

(հեկտար)

Տրամադրված հողամասի

շրջադարձային

կոորդինատները՝

Arm WGS-4

համակարգով

Հողի նպատակային

նշանակությունը

         

»:

  

Հայաստանի Հանրապետության

կառավարության աշխատակազմի

ղեկավար

Վ. Ստեփանյան