Համարը 
N 229-Ն
Տեսակը 
Պաշտոնական Ինկորպորացիա
Տիպը 
Հրաման
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀԳՏ 2017.08.01/23(592) Հոդ.259
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
Կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահ
Ընդունման ամսաթիվը 
19.07.2017
Ստորագրող մարմինը 
Կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահ
Ստորագրման ամսաթիվը 
19.07.2017
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
01.01.2018
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 

Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆՆ ԱՌԸՆԹԵՐ ՊԵՏԱԿԱՆ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ԿՈՄԻՏԵԻ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՀՐԱՄԱՆԸ ՓՈԽԱՆՑՎԱԾ ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ԴԵԲԵՏԱՅԻՆ ԳՈՒՄԱՐՆԵՐԻ, ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ՉԱՓԻՑ ԱՎԵԼ ՎՃԱՐՎԱԾ ՀԱՐԿԻ ԳՈՒՄԱՐՆԵՐԻ, ԻՆՉՊԵՍ ՆԱԵՎ ՄԻԱՍՆԱԿԱՆ ՀԱՇՎԻ ԳՈՒՄԱՐՆԵՐԻ ՄՆԱՑՈՐԴՆԵՐԻ ՏԵՂԵԿԱՆՔԻ ՁԵՎԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

«Գրանցված է»

ՀՀ արդարադատության

նախարարության կողմից

24 հուլիսի 2017 թ.

Պետական գրանցման թիվ 12417284

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆՆ ԱՌԸՆԹԵՐ ՊԵՏԱԿԱՆ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ԿՈՄԻՏԵ
ՆԱԽԱԳԱՀ

 

19 հուլիսի 2017 թ.

ք. Երևան

N 229-Ն

 

Հ Ր Ա Մ Ա Ն

 

ՓՈԽԱՆՑՎԱԾ ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ԴԵԲԵՏԱՅԻՆ ԳՈՒՄԱՐՆԵՐԻ, ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ՉԱՓԻՑ ԱՎԵԼ ՎՃԱՐՎԱԾ ՀԱՐԿԻ ԳՈՒՄԱՐՆԵՐԻ, ԻՆՉՊԵՍ ՆԱԵՎ ՄԻԱՍՆԱԿԱՆ ՀԱՇՎԻ ԳՈՒՄԱՐՆԵՐԻ ՄՆԱՑՈՐԴՆԵՐԻ ՏԵՂԵԿԱՆՔԻ ՁԵՎԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Հիմք ընդունելով Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2016 թվականի մարտի 10-ի N 224-Ն որոշման 2-րդ կետի 1-ին ենթակետով հաստատված՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեի կանոնադրության 18-րդ կետի 4-րդ ենթակետը, Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքի 322-րդ հոդվածի 2-րդ մասի կիրառումն ապահովելու նպատակով՝

 

ՀՐԱՄԱՅՈՒՄ ԵՄ`

 

1. Հաստատել փոխանցված հարկային պարտավորությունների և դեբետային գումարների, սահմանված չափից ավել վճարված հարկի գումարների, ինչպես նաև միասնական հաշվի գումարների մնացորդների տեղեկանքի ձևը` համաձայն հավելվածի:

2. Սույն հրամանն ուժի մեջ է մտնում 2018 թվականի հունվարի 1-ից:

 

Վ. Հարությունյան

 

 

Հավելված

Հայաստանի Հանրապետության
կառավարությանն առընթեր
պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի
2017 թ. հուլիսի 19-ի

N 229-Ն հրամանի

Ձև

 

Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Ն Ք

 

ՎԵՐԱԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՈՒՄ ՓՈԽԱՆՑՎԱԾ ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ԴԵԲԵՏԱՅԻՆ ԳՈՒՄԱՐՆԵՐԻ, ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ՉԱՓԻՑ ԱՎԵԼ ՎՃԱՐՎԱԾ ՀԱՐԿԻ ԳՈՒՄԱՐՆԵՐԻ, ԻՆՉՊԵՍ ՆԱԵՎ ՄԻԱՍՆԱԿԱՆ ՀԱՇՎԻ ԳՈՒՄԱՐՆԵՐԻ ՄՆԱՑՈՐԴՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

(վերնագիրը խմբ. 29.12.17 N 462-Ն)

 

Տրվում է առ այն, որ վերակազմակերպման գրանցման օրվա՝ «___»_________________20______ թվականի դրությամբ վերակազմակերպման

արդյունքում___________________________________________________________ -ի կողմից

(իրավանախորդ կազմակերպության անվանումը, ՀՎՀՀ)

______________________________________________-ին փոխանցված գումարները կազմում են`

              (իրավահաջորդ կազմակերպության անվանումը, ՀՎՀՀ)

 

Հարկային պարտավորություններ՝

 

Հարկատեսակ/ վճարատեսակ

Հաշվետու ժամանա-կաշրջան

Ներմուծման ամսաթիվ

Հարկի/վճարի գումար

Հարկի/վճարի վճարման վերջնա-ժամկետ

Տույժ հաշ-վարկման ենթակա օրերի քանակ

Ստուգման ակտի կազմման ամսաթիվ

Ստուգման ակտի մուտքա-գրման ամսաթիվ

Բյուջե

Համակարգի զարգացման ֆոնդ

                 
                 
                 

Հարկատեսակ/ վճարատեսակ

Տույժ

Տուգանք

Բյուջե

Համակարգի զարգացման ֆոնդ

Բյուջե

Համակարգի զարգացման ֆոնդ

         

Դեբետային մնացորդ

Սահմանված չափից ավել վճարած գումարներ

Միասնական հաշվում առկա գումար

Ավելացված արժեքի հարկ

Ակցիզային հարկ

       

Տեղեկանքը տրվում է՝ ներկայացնելու ___________________ հարկ վճարողների հարկային տեսչություն-վարչություն

______________________ հարկ վճարողների

հարկային տեսչություն-վարչության պետ`

________________

(ստորագրությունը)

________________ 

(անունը, ազգանունը)

 

«___» _____________ 20  թ.

 

* Միայն դրամական միջոցների առկայության դեպքում են նշվում դրանց վերաբերյալ տվյալները:

 

Առձեռն ստացել եմ տեղեկանքի օրինակը:

Հարկ վճարող`

________________

(ստորագրությունը)

________________

(անունը, ազգանունը)

 

(հավելվածը խմբ. 29.12.17 N 462-Ն)