Համարը 
N 927-Ն
Տեսակը 
Պաշտոնական Ինկորպորացիա
Տիպը 
Որոշում
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀՊՏ 2011.07.20/44(847) Հոդ.1069
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
ՀՀ կառավարություն
Ընդունման ամսաթիվը 
30.06.2011
Ստորագրող մարմինը 
ՀՀ վարչապետ
Ստորագրման ամսաթիվը 
12.07.2011
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
21.07.2011
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 

Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄԸ ԸՍՏ ՀՀ ՋՐԱՎԱԶԱՆԱՅԻՆ ՏԱՐԱԾՔՆԵՐԻ` ԽՄԵԼՈՒ-ԿԵՆՑԱՂԱՅԻՆ, ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐՈՎ ՋՐԻ ՊԱՀԱՆՋԱՐԿԻ, ԻՆՉՊԵՍ ՆԱԵՎ ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ԹՈՂՔԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

 

30 հունիսի 2011 թվականի N 927-Ն


ԸՍՏ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՋՐԱՎԱԶԱՆԱՅԻՆ ՏԱՐԱԾՔՆԵՐԻ` ԽՄԵԼՈՒ-ԿԵՆՑԱՂԱՅԻՆ, ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐՈՎ ՋՐԻ ՊԱՀԱՆՋԱՐԿԻ, ԻՆՉՊԵՍ ՆԱԵՎ ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ԹՈՂՔԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Համաձայն «Հայաստանի Հանրապետության ջրի ազգային ծրագրի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 30-րդ հոդվածի 2-րդ մասի` Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը
որոշում է.

1. Սահմանել`

1) բնապահպանական թողքերի գնահատումը` համաձայն N 1 հավելվածի.

2) խմելու-կենցաղային նպատակով ջրի պահանջարկի գնահատումը` համաձայն N 2 հավելվածի.

3) խմելու-կենցաղային նպատակով ջրի պահանջարկի նորմերը` համաձայն N 3 հավելվածի:

2. Սույն որոշման NN 2 և 3 հավելվածներով սահմանված խմելու-կենցաղային նպատակով ջրի պահանջարկի գնահատումը և նորմերը կիրառվում են նոր ջրօգտագործման թույլտվությունների դեպքում:

3. Հայաստանի Հանրապետության բնապահպանության նախարարին` սույն որոշման հավելվածներով սահմանված գնահատումները հաշվի առնել ջրային ռեսուրսների էկոլոգիական հավասարակշռված վիճակի ապահովման, ջրի ազգային պաշարի պահպանման և կառավարումն արդյունավետ կազմակերպելու համար:

4. Ուժը կորցրած ճանաչել Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2003 թվականի մայիսի 22-ի «Էկոլոգիական թողքերի և մակերևութային հոսքի հատվածում յուրաքանչյուր ջրային ռեսուրսի կարգը հաստատելու մասին» N 592-Ն որոշումը:

5. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից:

 

Հայաստանի Հանրապետության
վարչապետ

Տ. Սարգսյան


2011 թ. հուլիսի 12
Երևան

 

 

 

 Հավելված N 1
 ՀՀ կառավարության 2011 թվականի
հունիսի 30-ի N 927-Ն որոշման

 

Մ Ե Թ Ո Դ Ի Կ Ա

 

ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ԹՈՂՔԻ ՈՐՈՇՄԱՆ

(վերնագիրը խմբ. 25.01.18 N 57-Ն)

 

I. Առավելապես մակերևութային սնուցում ունեցող՝ ձնհալքից և անձրևից, գետերի բնապահպանական թողքը որոշվում է.

1. Ուսումնասիրված գետերի՝ հիդրոլոգիական դիտակետ ունեցողների համար, բնապահպանական թողքը որոշելու համար անհրաժեշտ է հիդրոլոգիական դիտակետում որոշել ամսական և սեզոնային բնական հոսքերը՝ հաշվի առնելով գետերի սնուցման և սեզոնային առանձնահատկությունները.

1) հիդրոլոգիական դիտակետում ամսական և սեզոնային բնական հոսքերի որոշումն իրականացվում է հետևյալ հաջորդականությամբ`

ա. հիդրոլոգիական դիտակետում գետի բազմամյա ամսական միջին և նվազագույն միջին ամսական փաստացի ելքերի արժեքների բերում բնականի՝ ջրառի և ջրահեռացման ամսական փաստացի տվյալների առկայության դեպքում օգտագործումից հետադարձ ջրերի քանակը որոշվում է համաձայն հիդրոլոգիական հաշվարկների համար Հայաստանի Հանրապետությունում ընդունված տոկոսաչափերի (ոռոգումից հետո` 20 %, ջրամատակարարումից հետո` 80 %, հիդրոէլեկտրակայաններից` 100 %), ջրառի և ջրահեռացման ամսական փաստացի տվյալների բացակայության կամ անբավարարության դեպքում, ամառ-աշնանային ժամանակաշրջանի համար հիդրոլոգիական դիտակետի փաստացի ամսական ելքերը բնականի են բերվում՝ օգտագործելով հիդրոլոգիական կանխատեսումներում կիրառվող ստորերկրյա ջրերի սպառման կորի մեթոդը,

բ. ըստ այդ մեթոդի՝ ամսական բնական ելքերի հաշվարկը կատարվում է հետևյալ բանաձևով՝

 

Ներմուծեք նկարագրությունը_13855 (1)

 

որտեղ Qn+1 և Qn հաջորդ և նախորդ ամիսների միջին ամսական ելքերն են, q-ն՝ տվյալ գետավազանի համար հաստատուն գործակիցն է, որը հավասար է b/(1-a): a-ն էմպիրիկ կապի կորի հավասարման անկյունային գործակիցն է, իսկ b-ն՝ այդ հավասարման երկրորդ հաստատուն գործակիցը,

գ. հավասարումից օգտվելու համար կառուցվում է երկու միմյանց հաջորդող ամիսների փաստացի միջին ամսական ելքերի միջև կապի գրաֆիկը.

2) ստացված բնական ամսական ելքերի շարքից ընտրվում են ամբողջ տարվա համար բազմամյա միջին և նվազագույն ամսական ելքերը.

3) ուսումնասիրված գետերի ներկայումս գործող հիդրոլոգիական դիտակետերի հատածքներում բնապահպանական թողքի արժեքը որոշելիս որպես հիմք ընդունվում է բազմամյա ձմեռային ժամանակաշրջանում առավել նվազագույն ելքեր ունեցող 10 իրար հաջորդող օրերի միջին ելքը.

4) հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ Հայաստանի Հանրապետության գետերում ջրակենսաբանական, ջրաերկրաբանական և ջրաքիմիական մոնիթորինգի տվյալները բացակայում են, բնապահպանական թողքի ամսական արժեքները հիդրոլոգիական դիտակետում որոշվում են ձմեռային ժամանակաշրջանում առավել նվազագույն ելքեր ունեցող 10 իրար հաջորդող օրերի միջին ելքի արժեքին ավելացնելով տվյալ ամսվա բազմամյա բնական նվազագույն միջին ամսական ելքի արժեքի 1/3 մասը՝ 33%-ը, որը հանդիսանալով «անվտանգության գործոն», ապահովում է գետի հիդրոմորֆոլոգիական, թթվածնային և ջերմային պայմանները, որոնք էլ ապահովում են ջրային օրգանիզմների գոյատևումը և վերարտադրությունը: Եթե բնապահպանական թողքի ամսական հաշվարկված արժեքը մեծ է ստացվում տվյալ ամսվա բնական նվազագույն ելքի արժեքից, ապա որպես բնապահպանական թողք ընտրվում է տվյալ ամսվա բնական նվազագույն ելքի արժեքը: 20 մլն խոր. մ և ավելի ծավալ ունեցող ջրամբարների դեպքում բնապահպանական թողքը որոշելիս որպես հիմք ընդունվում է բազմամյա ձմեռային ժամանակաշրջանում առավել նվազագույն ելքեր ունեցող 10 իրար հաջորդող օրերի միջին ելքը.

5) ամսական բնապահպանական թողքի արժեքներով հաշվարկվում են հիդրոլոգիական սեզոնների (դեկտեմբեր-փետրվար, մարտ-հունիս, հուլիս-նոյեմբեր) բնապահպանական թողքի արժեքները:

2. Չուսումնասիրված տեղամասում (գետահատածքում կամ ջրառի կետում) բնապահպանական թողքի ամսական և սեզոնային արժեքների որոշումն իրականացվում է հետևյալ հաջորդականությամբ`

1) երկրատեղեկատվական համակարգի (ԵՏՀ) միջոցով որոշվում են պահանջվող գետահատածքի կամ ջրառի կետի ջրհավաք ավազանի մակերեսը (F կմ2) և նրա միջին հավասարակշռված բարձրությունը (Hմիջ., մ).

2) հավաքագրվում է տվյալ հիդրոլոգիական շրջանում (մեկ կամ մեկից ավելի հարևան գետավազանների տարածքում) ներկայումս գործող և նախկինում գործած բոլոր հիդրոլոգիական դիտակետերի միջին հավասարակշռված բարձրության (H, մ) և բնական հոսքի մոդուլի (M, լ/վ· կմ2) միևնույն ժամանակահատվածի բազմամյա արժեքները.

3) դիտակետերի բազմամյա բնական հոսքի մոդուլի և միջին հավասարակշռված բարձրության տվյալներով կառուցվում է տվյալ հիդրոլոգիական շրջանի կամ գետավազանի հոսքի մոդուլի ռեգիոնալ կապի գրաֆիկը.

4) ռեգիոնալ կապի գրաֆիկից ստացված (2) բանաձևով որոշվում է ընտրված գետահատածքի կամ ջրառի կետի հոսքի մոդուլի արժեքը` M, լ/վ*կմ2.

 

Ներմուծեք նկարագրությունը_13856 (2)

 

Որտեղ H-ը ջրառի կետում ջրհավաք ավազանի միջին հավասարակշռված բարձրությունն է, մ, a-ն հավասարման անկյունային գործակիցն է, իսկ b-ն՝ ազատ անդամը.

5) պահանջվող գետահատածքի կամ ջրառի կետում գետային հոսքի բնական բազմամյա միջին ելքի արժեքը (Qմ, մ3/վ), հաշվարկվում է հետևյալ բանաձևով՝

 

Ներմուծեք նկարագրությունը_13857 (3)

 

որտեղ F-ը ջրառի կետի ջրհավաք ավազանի մակերեսն է, կմ2, M-ը՝ հոսքի մոդուլը, լ/վ• կմ2.

6) բնապահպանական թողքի ամսական արժեքների որոշման համար նույն գետավազանում կամ նմանատիպ ֆիզիկաաշխարհագրական պայմաններ ունեցող գետավազանում ընտրվում է ուսումնասիրված հիդրոլոգիական նմանակ դիտակետ, որն ունի ջրհավաք ավազանի կլիմայական, երկրաբանական և ռելիեֆի միանման պայմաններ.

7) պահանջվող գետահատածքի կամ ջրառի կետի հաշվարկված բազմամյա միջին ելքի՝ Qջրառի կետ և ընտրված նմանակ հիդրոլոգիական դիտակետի բազմամյա բնական միջին ելքի՝ Qմիջ. հարաբերությամբ որոշվում է անցումային գործակիցը՝ K.

 

Ներմուծեք նկարագրությունը_13859 (4)

 

8) ընտրված նմանակ հիդրոլոգիական դիտակետի ամսական միջին, նվազագույն և բնապահպանական թողքի արժեքները, բազմապատկելով K անցումային գործակցով, որոշվում են պահանջվող գետահատածքի կամ ջրառի կետի ամսական բազմամյա միջին, նվազագույն և բնապահպանական թողքի արժեքները.

9) ամսական բնապահպանական թողքի արժեքներով հաշվարկվում են հիդրոլոգիական սեզոնների (դեկտեմբեր-փետրվար, մարտ-հունիս, հուլիս-նոյեմբեր) բնապահպանական թողքի արժեքները:

 

II. Առավելապես ստորերկրյա սնուցում ունեցող գետերի բնապահպանական թողքը որոշվում է

3. Առավելապես ստորերկրյա սնուցում ունեցող գետերը, որոնք ունեն հաստատուն հոսք և գարնանային հորդացումների ռեժիմներն արտահայտված չեն, դրանց բնապահպանական թողքն որոշելիս հիմք է ընդունվում է բազմամյա ձմեռային ժամանակաշրջանում առավել նվազագույն ելքեր ունեցող 10 իրար հաջորդող օրերի միջին ելքը:

 

(հավելվածը խմբ. 25.01.18 N 57-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության

կառավարության աշխատակազմի

ղեկավար

Դ. Սարգսյան

 

 

 Հավելված N 2
 ՀՀ կառավարության 2011 թվականի
հունիսի 30-ի N 927-Ն որոշման

 

Գ Ն Ա Հ Ա Տ ՈՒ Մ

 

ԽՄԵԼՈՒ-ԿԵՆՑԱՂԱՅԻՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՋՐԻ ՊԱՀԱՆՋԱՐԿԻ

 

1. Սույն գնահատմամբ սահմանվում է խմելու-կենցաղային նպատակով ջրի պահանջարկի սահմանման մեթոդիկան:

2. Յուրաքանչյուր ջրավազանային տարածքի և բնակավայրի համար խմելու-կենցաղային նպատակով ջրի պահանջարկի մեծությունը սահմանվում է առանձին` հաշվի առնելով նշված մեթոդիկան և տվյալ գետավազանի հիդրոմորֆոլոգիական, հիդրոաշխարհագրական, հիդրոքիմիական, հիդրոֆիզիկական, բնապահպանական ու այլ առանձնահատկությունները, ինչպես նաև բնակավայրի ջրամատակարարման տեսակն ու սոցիալական զարգացման միտումները և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2011 թվականի հունիսի 30-ի N 927-Ն որոշման N 3 հավելվածում նշված նորմերը:

3. Տվյալ բնակավայրի համար ջրի պահանջարկը խմելու-կենցաղային նպատակով հաշվարկվում է հետևյալ բանաձևով`

 

Q=Nգմ Kժամ Kօր Kջկ 

 

որտեղ` N-ը բնակչության թիվն է, qн -ը` ջրօգտագործման միջին օրական նորման, Kօր-ը` օրական անհավասարաչափության գործակիցը, Kժամ-ը` մեկ ժամվա անհավասարաչափության գործակիցը, իսկ Kջկ-ն` Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի կողմից նախատեսված տվյալ ջրամատակարարման համակարգի ջրակորստի գործակիցը:

 

Հայաստանի Հանրապետության

կառավարության աշխատակազմի

ղեկավար

Դ. Սարգսյան

 

 

 Հավելված N 3
 ՀՀ կառավարության 2011 թվականի
հունիսի 30-ի N 927-Ն որոշման

 

Ն Ո Ր Մ Ե Ր

 

ԽՄԵԼՈՒ-ԿԵՆՑԱՂԱՅԻՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՕԳՏԱԳՈՐԾՎՈՂ ՋՐԻ ՊԱՀԱՆՋԱՐԿԻ

Ջրամատակարարման տեսակները

Ջրօգտագործման միջին օրական նորմն ըստ 1 բնակչի, լիտրով

Անհավասարաչափության գործակիցը

Ջրագիծ, կոյուղի, կենտրոնական տաք ջրամատակարարում

200-400

1,05-1,09

1,20-1,25

Ջրագիծ, կոյուղի և գազատաքացուցիչներ

150-230

1,09-1,11

1,25-1,30

Առանց ջրագծի և կոյուղու

30-50

1,20-1,33

1,80-2,00

Հայաստանի Հանրապետության

կառավարության աշխատակազմի

ղեկավար

Դ. Սարգսյան