Համարը 
N 44-Ն
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Հրաման
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀԳՏ 2018.03.21/10(613) Հոդ.75
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
Բնապահպանության նախարար
Ընդունման ամսաթիվը 
05.03.2018
Ստորագրող մարմինը 
Բնապահպանության նախարար
Ստորագրման ամսաթիվը 
05.03.2018
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
31.03.2018
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 


ՀՀ ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐԻ ՀՐԱՄԱՆԸ ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ՀԱՐԿՈՎ ՀԱՐԿՄԱՆ ԲԱԶԱՅԻ ՉԱՓԱՔԱՆԱԿՆԵՐԻ (ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿՈՒՄՆԵՐԻ) ԵՎ ԲՆՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՎՃԱՐԻ ԲԱԶԱՅԻ ՉԱՓԱՔԱՆԱԿՆԵՐԻ (ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿՈՒՄՆԵՐԻ) ՍՏՈՒԳՄԱՆ ԱԿՏԵՐԻ ՁԵՎԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

«Գրանցված է»

ՀՀ արդարադատության

նախարարության կողմից

13 մարտի 2018 թ.

Պետական գրանցման թիվ 10518073

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

 

ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

 

5 մարտի 2018 թ.

ք. Երևան

N 44-Ն

 

Հ Ր Ա Մ Ա Ն

 

ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ՀԱՐԿՈՎ ՀԱՐԿՄԱՆ ԲԱԶԱՅԻ ՉԱՓԱՔԱՆԱԿՆԵՐԻ (ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿՈՒՄՆԵՐԻ) ԵՎ ԲՆՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՎՃԱՐԻ ԲԱԶԱՅԻ ՉԱՓԱՔԱՆԱԿՆԵՐԻ (ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿՈՒՄՆԵՐԻ) ՍՏՈՒԳՄԱՆ ԱԿՏԵՐԻ ՁԵՎԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Ղեկավարվելով «Բնապահպանական վերահսկողության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 34-րդ հոդվածի 2-րդ մասով՝

 

Հրամայում եմ`

 

1. Հաստատել՝

1) բնապահպանական հարկով հարկման բազայի չափաքանակների (սահմանափակումների) ստուգման ակտի ձևը` համաձայն N 1 հավելվածի.

2) բնօգտագործման վճարի բազայի չափաքանակների (սահմանափակումների) ստուգման ակտի ձևը` համաձայն N 2 հավելվածի:

 

Նախարար

Ա. Մինասյան

 

 

Հավելված N 1
ՀՀ
բնապահպանության նախարարի
5 մարտի 2018 թ. N 44-Ն հրամանի

 

Ս Տ ՈՒ Գ Մ Ա Ն  Ա Կ Տ  Թ Ի Վ ________

 

ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ՀԱՐԿՈՎ ՀԱՐԿՄԱՆ ԲԱԶԱՅԻ ՉԱՓԱՔԱՆԱԿՆԵՐԻ

(ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿՈՒՄՆԵՐԻ)

 

 ____________ 20   թ.

 ______________________
(ստուգման վայրը, մարզը)

____________________________________________________________________

(ստուգող մարմնի անվանումը)

____________________________________________________________________

(ստուգվող օբյեկտի գտնվելու վայրը)

____________________________________________________________________

(ստուգողների անունը, ազգանունը, պաշտոնը)

Համաձայն __________________________________________________________

(համապատասխան մարմնի անվանումը)

_____________________________________________________ կողմից տրված

_________________ 20   թ. թիվ _____________ ստուգման հանձնարարագրի՝

___________ թ. _______________ -ից մինչև ______ թ. __________________ -ը

____________________________________________________________________

 (տնտեսվարող սուբյեկտի լրիվ անվանումը, ՀՎՀՀ)

____________________________________________________________________

կատարվել է ______________________ թ. մինչև ________________________ թ.

ընկած ժամանակաշրջանի բնապահպանական հարկով հարկման բազայի չափաքանակների (սահմանափակումների) ստուգում (բնապահպանական վճարի օբյեկտ համարվող փաստացի ծավալների չափաքանակների ստուգում): Ստուգմանը տնտեսվարող սուբյեկտի կողմից մասնակցել են`

 

1. __________________________________________________________________

 (անունը, ազգանունը, պաշտոնը)

2. __________________________________________________________________

 (անունը, ազգանունը, պաշտոնը)

3. __________________________________________________________________

 (անունը, ազգանունը, պաշտոնը)

Տնտեսվարող սուբյեկտը գրանցված է ________________________________ թ.

 (գրանցման ամսաթիվը)

____________________________________________________________________,

 (ում կողմից)

____________________________________________________________________,

 (պետական գրանցման կամ պետական գրանցման վկայականի համարը)

____________________________________________________________________

 (գտնվելու վայրի հասցեն)

____________________________________________________________________:

 

Տնտեսվարող սուբյեկտի մոտ նախորդ ստուգումը _______________________

_______________________________________ կատարվել է _________________

                        (նշել ստուգման տեսակը)

 

 

______________________________ տեսչական մարմնի (տեսչության) կողմից:

        (ստուգող մարմնի լրիվ անվանումը)

  

 

Նախորդ ստուգման արդյունքում _________________________ թ. կազմվել է թիվ ___________ ակտը:

 

ՍՏՈՒԳՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՈՒՄ ԱՐՁԱՆԱԳՐՎԵՑ

 

1. Նշված ժամանակաշրջանում տնտեսվարող սուբյեկտը բնապահպանական հարկ (վճար) վճարող է հանդիսացել բնապահպանական հարկով հարկման հետևյալ օբյեկտների (բնապահպանական վճարի հետևյալ տեսակների) համար՝

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

___________________________________________________

 

2. Բնապահպանական հարկով հարկման բազայի չափաքանակների (սահմանափակումների) ստուգմամբ (բնապահպանական վճարի օբյեկտ համարվող փաստացի ծավալների չափաքանակների ստուգմամբ) պարզվեց հետևյալը`

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

___________________________________________________

 

3. Բնապահպանական հարկով հարկման բազայի չափաքանակների (սահմանափակումների) հաջորդ ստուգման համար հիմք ընդունվող ելակետային տվյալներն են`

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________

 

4. Ակտը կազմված է երեք օրինակից, որից մեկը պահվում է շրջակա միջավայրի պահպանության, բնական ռեսուրսների օգտագործման, վերարտադրության և ընդերքօգտագործման բնագավառներում վերահսկողություն իրականացնող տեսչական մարմնում, մեկական օրինակ տրամադրվում է տնտեսվարող սուբյեկտին և հարկային մարմնին:

 

 Ստուգողների ազգանունը 
և ստորագրությունը

 Տնտեսվարող սուբյեկտի կողմից ներկա
անձանց ազգանունը և ստորագրությունը

   

1. __________________________________

2. __________________________________

3. __________________________________

1. _____________________________________
2. _____________________________________
3. _____________________________________

 

«____» ____________ ____________ թվականին ստացա ակտի մեկ օրինակը, որի վերաբերյալ՝

 

1) առարկություններ չունեմ ____________________________________________

 (պաշտոնը, ազգանունը, ստորագրությունը)

 

2) ունեմ առարկություններ, որի համար ներկայացնում եմ կից բացատրություն

____________________________________________________________________

 (պաշտոնը, ազգանունը, ստորագրությունը)

 

 

Հավելված N 2
ՀՀ
բնապահպանության նախարարի
5 մարտի 2018 թ. N 44-Ն հրամանի

 

Ս Տ ՈՒ Գ Մ Ա Ն  Ա Կ Տ  Թ Ի Վ ________

 

ԲՆՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՎՃԱՐԻ ԲԱԶԱՅԻ ՉԱՓԱՔԱՆԱԿՆԵՐԻ
(ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿՈՒՄՆԵՐԻ)

 

____________ 20   թ.

______________________
(ստուգման վայրը, մարզը)

 

____________________________________________________________________

(ստուգող մարմնի անվանումը)

____________________________________________________________________

(ստուգվող օբյեկտի գտնվելու վայրը)

____________________________________________________________________

(ստուգողների անունը, ազգանունը, պաշտոնը)

 

Համաձայն __________________________________________________________

(համապատասխան մարմնի անվանումը)

_____________________________________________________ կողմից տրված

_________________ 20   թ. թիվ _____________ ստուգման հանձնարարագրի՝

___________ թ. _______________ -ից մինչև ______ թ. __________________ -ը

____________________________________________________________________

 (տնտեսվարող սուբյեկտի լրիվ անվանումը, ՀՎՀՀ)

____________________________________________________________________

կատարվել է ______________________ թ. մինչև ________________________ թ.

ընկած ժամանակաշրջանի բնօգտագործման վճարի բազայի չափաքանակների (սահմանափակումների) ստուգում (բնօգտագործման վճարի օբյեկտ համարվող փաստացի ծավալների չափաքանակների ստուգում): Ստուգմանը տնտեսվարող սուբյեկտի կողմից մասնակցել են`

 

1. __________________________________________________________________

 (անունը, ազգանունը, պաշտոնը)

2. __________________________________________________________________

 (անունը, ազգանունը, պաշտոնը)

3. __________________________________________________________________

 (անունը, ազգանունը, պաշտոնը)

Տնտեսվարող սուբյեկտը գրանցված է ________________________________ թ.

 (գրանցման ամսաթիվը)

____________________________________________________________________

 (ում կողմից)

____________________________________________________________________,

 (պետական գրանցման կամ պետական գրանցման վկայականի համարը)

__________________________________________________________________

 (գտնվելու վայրի հասցեն)

____________________________________________________________________:

 

Տնտեսվարող սուբյեկտի մոտ նախորդ ստուգումը _______________________

_______________________________________ կատարվել է _________________

(նշել ստուգման տեսակը)

 

 

______________________________ տեսչական մարմնի (տեսչության) կողմից:

(ստուգող մարմնի լրիվ անվանումը)

 

 

Նախորդ ստուգման արդյունքում _________________________ թ. կազմվել է թիվ ___________ ակտը:

 

ՍՏՈՒԳՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՈՒՄ ԱՐՁԱՆԱԳՐՎԵՑ

 

1. Նշված ժամանակաշրջանում տնտեսվարող սուբյեկտը բնօգտագործման վճար վճարող է հանդիսացել բնօգտագործման վճարի հետևյալ օբյեկտների (տեսակների) համար՝

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________

 

2. Բնօգտագործման վճարի բազայի չափաքանակների (սահմանափակումների) ստուգմամբ (բնօգտագործման վճարի օբյեկտ համարվող փաստացի ծավալների չափաքանակների ստուգմամբ) պարզվեց հետևյալը`

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

______________________________________________________________

 

3. Բնօգտագործման վճարի բազայի չափաքանակների (սահմանափակումների) հաջորդ ստուգման համար հիմք ընդունվող ելակետային տվյալներն են`

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

______________________________________________________________________

 

4. Ակտը կազմված է երեք օրինակից, որից մեկը պահվում է շրջակա միջավայրի պահպանության, բնական ռեսուրսների օգտագործման, վերարտադրության և ընդերքօգտագործման բնագավառներում վերահսկողություն իրականացնող տեսչական մարմնում, մեկական օրինակ տրամադրվում է տնտեսվարող սուբյեկտին և հարկային մարմնին:

 

Ստուգողների ազգանունը
և ստորագրությունը

Տնտեսվարող սուբյեկտի կողմից ներկա
անձանց ազգանունը և ստորագրությունը

   

1. __________________________________

2. __________________________________

3. __________________________________

1. _____________________________________
2. _____________________________________
3. _____________________________________

 

«____» ____________ ____________ թվականին ստացա ակտի մեկ օրինակը, որի վերաբերյալ՝

 

1) առարկություններ չունեմ ____________________________________________

 (պաշտոնը, ազգանունը, ստորագրությունը)

 

2) ունեմ առարկություններ, որի համար ներկայացնում եմ կից բացատրություն

____________________________________________________________________

 (պաշտոնը, ազգանունը, ստորագրությունը)