Համարը 
N 260-Ն
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Որոշում
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀՊՏ 2018.03.28/21(1379) Հոդ.329
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
ՀՀ կառավարություն
Ընդունման ամսաթիվը 
15.03.2018
Ստորագրող մարմինը 
ՀՀ վարչապետ
Ստորագրման ամսաթիվը 
17.03.2018
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
29.03.2018
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 

Կապեր այլ փաստաթղթերի հետ

ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄԸ ՀՍԿԻՉ-ԴՐԱՄԱՐԿՂԱՅԻՆ ՄԵՔԵՆԱՅՈՎ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎԱԾ ԴՐԱՄԱԿԱՆ ՀԱՇՎԱՐԿՆԵՐԻ ՀԱՆՐԱԳՈՒՄԱՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

 

15 մարտի 2018 թվականի N 260-Ն

 

ՀՍԿԻՉ-ԴՐԱՄԱՐԿՂԱՅԻՆ ՄԵՔԵՆԱՅՈՎ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎԱԾ ԴՐԱՄԱԿԱՆ ՀԱՇՎԱՐԿՆԵՐԻ ՀԱՆՐԱԳՈՒՄԱՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Հիմք ընդունելով Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքի 457-րդ հոդվածի 6-րդ մասը՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.

1. Սահմանել հսկիչ-դրամարկղային մեքենայով իրականացված դրամական հաշվարկների հանրագումարի վերաբերյալ տեղեկության ձևը` համաձայն հավելվածի:

2. Սահմանել, որ տեղեկությունն առձեռն ներկայացվելու դեպքում լրացվում է երկու օրինակից և ներկայացվում հարկ վճարողի հաշվառման վայրի հարկային մարմին: Հարկային մարմնում տեղեկության հաշվառումից (գրանցումից) հետո հարկային մարմնի կողմից նշագրված մեկ օրինակը վերադարձվում է հարկ վճարողին:

3. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից:

 

Հայաստանի Հանրապետության

վարչապետ

Կ. Կարապետյան

 

2018 թ. մարտի 17

Երևան

 

 

Հավելված

ՀՀ կառավարության 2018 թվականի

մարտի 15-ի N 260-Ն որոշման

 

Ձև

 

Փաստաթղթի համարը` ________________________________

 (լրացվում է հարկային մարմնի կողմից)

 

Տ Ե Ղ Ե Կ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

 

ՀՍԿԻՉ-ԴՐԱՄԱՐԿՂԱՅԻՆ ՄԵՔԵՆԱՅՈՎ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎԱԾ ԴՐԱՄԱԿԱՆ ՀԱՇՎԱՐԿՆԵՐԻ ՀԱՆՐԱԳՈՒՄԱՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

 

1. Կազմակերպության անվանումը կամ անհատ ձեռնարկատիրոջ կամ նոտարի անունը, ազգանունը

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

 

2. Հարկ վճարողի հաշվառման համարը (ՀՎՀՀ)

               

3. Տեղեկությունը ներկայացվում է 20  թ. ____________________ ամսվա համար:

 

NN
ը/կ

Հսկիչ-դրամարկղային մեքենայի (համակարգչային սարքավորման) գրանցման համարը

Հսկիչ-դրամարկղային մեքենայով (համակարգչային սարքավորմամբ) իրականացված դրամական հաշվարկների հանրագումարը
(դրամ)

1.

   

2.

   

3.

   

   

 

Կազմակերպության տնօրեն 
(անհատ ձեռնարկատեր, նոտար)

_________________________

(ստորագրությունը)

_________________________

(անունը, ազգանունը)

 

 

 

Հաշվապահ

_________________________ 

(ստորագրությունը)

_________________________

(անունը, ազգանունը)

 

Տեղեկության ստացման
ամսաթիվը, ամիսը, տարեթիվը

_____________    ________________ 20  թ.

(լրացվում է հարկային մարմնի կողմից)

 

Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար

Վ. Ստեփանյան