Համարը 
N 178-Ն
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Համատեղ հրաման
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀԳՏ 2018.04.03/11(614) Հոդ.96
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
Կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահ
Ընդունման ամսաթիվը 
17.03.2018
Ստորագրող մարմինը 
Կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահ
Ստորագրման ամսաթիվը 
17.03.2018
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
13.04.2018
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 


ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆՆ ԱՌԸՆԹԵՐ ՊԵՏԱԿԱՆ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ԿՈՄԻՏԵԻ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԵՎ ՀՀ ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐԻ ՀԱՄԱՏԵՂ ՀՐԱՄԱՆԸ ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ՀԱՐԿԻ ԵՎ ԲՆՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՎՃԱՐՆԵՐԻ ՄԻԱՍՆԱԿԱՆ ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՀԱՇՎԱՐԿԻ ՁԵՎԸ ԵՎ ԴՐԱ ԼՐԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

 

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆՆ ԱՌԸՆԹԵՐ ՊԵՏԱԿԱՆ

ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ԿՈՄԻՏԵԻ ՆԱԽԱԳԱՀ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

 

ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐ

  

2018 թվականի մարտի 17-ի

2018 թվականի մարտի 19-ի

N 178-Ն

N 66-Ն

 

Հ Ա Մ Ա Տ Ե Ղ  Հ Ր Ա Մ Ա Ն

 

ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ՀԱՐԿԻ ԵՎ ԲՆՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՎՃԱՐՆԵՐԻ ՄԻԱՍՆԱԿԱՆ ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՀԱՇՎԱՐԿԻ ՁԵՎԸ ԵՎ ԴՐԱ ԼՐԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Հիմք ընդունելով Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքի 52-րդ հոդվածի 4-րդ մասը, 180-րդ և 220-րդ հոդվածները`

 

Հրամայում ենք

 

1. Հաստատել բնապահպանական հարկի և բնօգտագործման վճարների միասնական հարկային հաշվարկի ձևը և դրա լրացման կարգը` համաձայն N1 հավելվածի:

2. Սույն հրամանն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

 

Վ. Հարությունյան

Ա. Մինասյան

 

 

Հավելված N1

Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն

առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի 2018 թվականի մարտի 17-ի

N 178-Ն և

Հայաստանի Հանրապետության

բնապահպանության նախարարի

2018 թվականի մարտի 19-ի

N 66-Ն համատեղ հրամանի

 

Ձև

 

ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ՀԱՐԿԻ ԵՎ ԲՆՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՎՃԱՐՆԵՐԻ ՄԻԱՍՆԱԿԱՆ ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՀԱՇՎԱՐԿ

Փաստաթղթի հերթական համարը

__________________________

(լրացվում է հարկային մարմնի կողմից)

ԴԻՄԱՅԻՆ ՄԱՍ

ՀԱՇՎԱՐԿ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆՈՂԻ ՏՎՅԱԼՆԵՐԸ

[1]

Վճարողը

[1.1]

 

Վճարողի գտնվելու վայրը (բնակության վայրը)

[1.2]

 

Հարկ վճարողի հաշվառման համարը

[1.3]

               

Ֆիզիկական անձի հանրային ծառայության համարանիշը

[1.4]

 
 
 
 
 

տարի

     

 
 
 
 
 
 

եռամսյակ

 

Հաշվետու ժամանակաշրջանը

[1.5]

 

ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ՀԱՐԿԻ ԵՎ ԲՆՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՎՃԱՐՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՐԿ

[2]

ՆՇՈՒՄ ՀԱՇՎԱՐԿԻ ՀԱՎԵԼՎԱԾՈՎ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ ՀԱՐԿ (ՎՃԱՐՆԵՐ) ՎՃԱՐՈՂ ՉՀԱՄԱՐՎԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

 

ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ՀԱՐԿԻ ԵՎ ԲՆՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ

ՎՃԱՐՆԵՐԻ ՏԵՍԱԿՆԵՐ

Հաշվարկված հարկը (վճարը) չափաքանակների սահմաններում

(դրամ)

Հաշվարկված հարկը (վճարը) չափաքանակները գերազանցող մասի համար (դրամ)

Հաշվարկված հարկը (վճարը) զրոյական չափաքանակների դեպքում (դրամ)

Ընդամենը հաշվարկված հարկը (վճարը)
(դրամ)

[2.1]

[2.2]

[2.3]

[2.4]

Արտանետման անշարժ աղբյուրներից մթնոլորտային օդ վնասակար նյութերի արտանետման համար

[2.5]

       

Ջրային ռեսուրս վնասակար նյութերի և (կամ) միացությունների արտահոսքերի համար

[2.6]

       

Ընդերքօգտագործման, արտադրության և (կամ) սպառման թափոնները հատուկ հատկացված տեղերում տեղադրելու և (կամ) պահելու համար

[2.7]

       

Մակերևութային ջրերի օգտագործման համար

[2.8]

       

Ստորերկրյա քաղցրահամ և թերմալ ջրերի արդյունահանման համար

[2.9]

       

Կենսապաշարների օգտագործման համար

[2.10]

       

Աղի արդյունահանման համար

[2.11]

       

Ստորերկրյա հանքային ջրերի արդյունահանման (այդ թվում` ածխաթթու գազի արտադրության) համար

[2.12]

       

Պինդ ոչ մետաղական օգտակար հանածոների (բացառությամբ աղի) արդյունահանման համար

[2.13]

       

Շրջակա միջավայրին վնաս պատճառող ապրանքների համար

[2.14]

   

Ընդամենը

[2.15]

       

Արտոնություններ

[2.16]

[2.16.1]

[2.16.2]

[2.16.3]

 

[2.16.4]

Վճարման ենթակա հարկ (վճար)

[2.17]

 

 

ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻՆ ՎՆԱՍ ՊԱՏՃԱՌՈՂ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ՀԱՐԿԻ ՀԱՇՎԱՐԿ

[3]

Ապրանքի ծածկագիրն ըստ արտաքին տնտեսական գործունեության ապրանքային անվանացանկի

Ապրանքի համառոտ անվանումը

Բնապահպանական հարկով հարկման

բազան

Բնապահպանական հարկի դրույքա-չափը

Հաշվարկված բնապահպանական հարկի գումարը

Հաշվարկված բնապահպանական հարկի գումարից հաշվանցվող (պակասեցվող) գումարը

Վճարման ենթակա բնապահպա-նական հարկի գումարը

ԵՏՄ անդամ չհամարվող պետություն-ներից ներմուծված ապրանքների մասով

ԵՏՄ անդամ համարվող պետություն-ներից ներմուծված ապրանքների մասով

ներմուծող-իրացնողներից և (կամ) արտադրող-իրացնողներից ձեռքբերված ապրանքների մասով

Հաշվանց-վող (պակասեց-վող) ընդհանուր գումարը

[3.1]

[3.2]

[3.3]

[3.4]

[3.5]

[3.6]

[3.7]

[3.8]

[3.9]

[3.10]

Արտադրող-իրացնողների կողմից Հայաստանի Հանրապետության տարածքում արտադրված և հաշվետու ժամանակաշրջանում Հայաստանի Հանրապետության տարածքում օտարված` շրջակա միջավայրին վնաս պատճառող ապրանքներ (1-ին ենթաբաժին)

                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   

Ընդամենը [3.11]

 

Ներմուծող-իրացնողների կողմից ԵՏՄ անդամ չհամարվող պետություններից ներմուծված և հաշվետու ժամանակաշրջանում Հայաստանի Հանրապետության տարածքում օտարված` շրջակա միջավայրին վնաս պատճառող ապրանքներ (2-րդ ենթաբաժին)

                 
               
               
               
               
               
               
               
               

Ընդամենը [3.12]

 

Ներմուծող-իրացնողների կողմից ԵՏՄ անդամ համարվող պետություններից ներմուծված և հաշվետու ժամանակաշրջանում Հայաստանի Հանրապետության տարածքում օտարված` շրջակա միջավայրին վնաս պատճառող ապրանքներ (3-րդ ենթաբաժին)

                   
               
               
               
               
               
               
               
               

Ընդամենը [3.13]

 

Ընդամենը [3.14]

 

 

Պաշտոնատար անձ

(ֆիզիկական անձ)

________________________________________________________

ստորագրությունը, անունը, ազգանունը

   

_______ _________________20_____թ.

 

ՀԱՎԵԼՎԱԾ

ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ՀԱՐԿԻ ԵՎ ԲՆՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ

ՎՃԱՐՆԵՐԻ ՄԻԱՍՆԱԿԱՆ ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՀԱՇՎԱՐԿԻ ՁԵՎԻ

ՀԱՇՎԱՐԿ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆՈՂԻ ՏՎՅԱԼՆԵՐԸ

[4]

Վճարողը

[4.1]

 

Վճարողի գտնվելու վայրը (բնակության վայրը)

[4.2]

 

Հարկ վճարողի հաշվառման համարը

[4.3]

               

Ֆիզիկական անձի հանրային ծառայության համարանիշը

[4.4]

 
 
 
 
 

տարի

     

 
 
 
 
 
 

եռամսյակ

 

Հաշվետու ժամանակաշրջանը

[4.5]

 

 

ԱՐՏԱՆԵՏՄԱՆ ԱՆՇԱՐԺ ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐԻՑ ՄԹՆՈԼՈՐՏԱՅԻՆ ՕԴ ՎՆԱՍԱԿԱՐ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ԱՐՏԱՆԵՏՄԱՆ ԾԱՎԱԼՆԵՐԸ ԵՎ ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ՀԱՐԿԻ ՀԱՇՎԱՐԿԸ

[5]

Հաշվետու եռամսյակում մթնոլորտային օդ արտանետված յուրաքանչյուր վնասակար նյութի անվանումը (օրենքով սահմանված դեպքում` նաև արտանետման աղբյուրի գտնվելու վայրը)

Բնապահ-պանական հարկով հարկման

բազան

(տոննա)

Հարկման բազայի չափաքանակները (տոննա)

Փաստացի ծավալները չափաքանակներ սահմանված լինելու դեպքում (տոննա)

Փաստացի ծավալները զրոյական չափաքանակների դեպքում (տոննա)

Բնա-պահ-պանա-կան հարկի դրույ-քաչա-փերը

Հաշվարկված բնապահպանական հարկը

Չափա-քանակ-ները

Ժամա-նակավոր չափաքա-նակները

Փաստացի ծավալները չափաքա-նակների սահ-մաններում

Չափաքա-նակները մինչև 5 անգամ կամ ժամանա-
կավոր չափաքա-նակները գերա-
զանցող փաստացի ծավալները

Չափաքա-նակները 5 անգամից ավելի անգամ գերա-զանցող փաստացի ծավալները

Օրենսգրքով սահմանված չափաքա-նակները չգերազանցող արտանե-տումների փաստացի ծավալները

Օրենսգրքով սահմանված չափաքա-նակները գերազան-ցող արտանե-տումների փաստացի ծավալները

Չափա-քանակ-
ների սահ-մաններում

Չափա-քանակ-ները գերա-զանցող ծավալ-ների համար

Զրոյա-կան չափա-քանակ-ների դեպքում

Ընդա-մենը

[5.1]

[5.1.1]

[5.2]

[5.3]

[5.4]

[5.5]

[5.6]

[5.7]

[5.8]

[5.9]

[5.10]

[5.11]

[5.12]

[5.13]

[5.14]

                             
                             

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

[5.15]

       

ՋՐԱՅԻՆ ՌԵՍՈՒՐՍ ՎՆԱՍԱԿԱՐ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ԵՎ ՄԻԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱՐՏԱՆԵՏՄԱՆ ԾԱՎԱԼՆԵՐԸ ԵՎ ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ՀԱՐԿԻ ՀԱՇՎԱՐԿԸ

[6]

Ջրային ռեսուրս արտանետված վնասակար նյութերի և միացությունների անվանումները (օրենքով սահմանված դեպքերում` նաև ջրային ռեսուրսի կամ մարզի անվանումը)

Բնապահ-պանական հարկով հարկման

բազան

(տոննա)

Հարկման բազայի չափաքա-

նակները

(տոննա)

Փաստացի ծավալները չափաքա-նակների սահմաններում (տոննա)

Չափաքա-նակները գերազանցող փաստացի ծավալները (տոննա)

Բնապահ-պանական հարկի

դրույ-քաչափերը

Հաշվարկված բնապահպանական հարկը

Չափա-քանակների սահմաններում

Չափա-քանակները գերազանցող ծավալների համար

Զրոյական չափա-քանակների դեպքում

Ընդամենը

[6.1]

[6.1.1]

[6.1.2]

[6.2]

[6.3]

[6.4]

[6.5]

[6.6]

[6.7]

[6.8]

[6.9]

[6.10]

                       
                       
                       

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

[6.11]

       

ԸՆԴԵՐՔՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ, ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԵՎ (ԿԱՄ) ՍՊԱՌՄԱՆ ԹԱՓՈՆՆԵՐի` ՀԱՏՈՒԿ ՀԱՏԿԱՑՎԱԾ ՏԵՂԵՐՈՒՄ ՏԵՂԱԴՐԵԼՈՒ ԿԱՄ ՊԱՀԵԼՈՒ ԾԱՎԱԼՆԵՐԸ ԵՎ ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ՀԱՐԿԻ ՀԱՇՎԱՐԿԸ

[7]

 

Հաշվետու եռամսյակում հատուկ հատկացված տեղերում տեղադրված և կամ պահված ընդերքօգտագործման, արտադրության և (կամ) սպառման թափոններ

Բնապահ-պանական հարկով հարկման

բազան

Հարկման բազայի չափաքա-նակները

Տեղադրման և (կամ) պահման փաստացի ծավալները չափաքա-նակների սահմաններում

Չափաքա-նակները գերազանցող

տեղադրման և (կամ) պահման փաստացի ծավալները

Բնապահ-պանա-կան հարկի

դրույ-քաչա-փերը

Հաշվարկված բնապահպանական հարկը

Չափա-քանակ-ների սահ-ման-ներում

Չափա-քանակները գերազանցող ծավալերի համար

Զրոյական չափա-քանակների դեպքում

Ընդամենը

[7.1]

[7.2]

[7.3]

[7.4]

[7.5]

[7.6]

[7.7]

[7.8]

[7.9]

[7.10]

Հատուկ հատկացված տեղերում տեղադրված արտադրության և (կամ) սպառման թափոններ, 1-ին ենթաբաժին (2018 թվականի հունվարի 1-ից սկսած` հաշվետու եռամսյակների համար)

Առաջին դասի

                 

Երկրորդ դասի

                 

Երրորդ դասի

                 

Չորրորդ դասի

                 

Ոչ վտանգավոր

                 

Տեսակավորված և չտեսակավորված սպառման թափոններ

                 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

[7.11]

       

Հատուկ հատկացված տեղերում` արդյունաբերական հրապարակներում պահված ընդերքօգտագործման, արտադրության և (կամ) սպառման թափոններ,

2-րդ ենթաբաժին (2018 թվականի հունվարի 1-ից մինչև 2020 թվականի դեկտեմբերի 31-ն ընկած հաշվետու եռամսյակների համար)

Առաջին դասի

մինչև 1 տարի

                 

1-ից երեք տարի ներառյալ

                 

երեք տարուց ավելի

                 

Երկրորդ դասի

մինչև 1 տարի

                 

1-ից երեք տարի ներառյալ

                 

երեք տարուց ավելի

                 

Երրորդ դասի

մինչև 1 տարի

                 

1-ից երեք տարի ներառյալ

                 

երեք տարուց ավելի

                 

Չորրորդ դասի

մինչև 1 տարի

                 

1-ից երեք տարի ներառյալ

                 

երեք տարուց ավելի

                 

Ոչ վտանգավոր թափոններ (բացառությամբ ընդերքօգտագործման ոչ վտանգավոր թափոնների)

մինչև 1 տարի

                 

1-ից երեք տարի ներառյալ

                 

երեք տարուց ավելի

                 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

[7.12]

       

Հատուկ հատկացված տեղերում՝ արդյունաբերական հրապարակներում պահված արտադրության և (կամ) սպառման թափոններ,

3-րդ ենթաբաժին (2021 թվականի հունվարի 1-ից սկսած` հաշվետու եռամսյակների համար)

Առաջին դասի

                 

Երկրորդ դասի

                 

Երրորդ դասի

                 

Չորրորդ դասի

                 

Ոչ վտանգավոր թափոններ

                 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

[7.13]

       

Հատուկ հատկացված տեղերում՝ պոչամբարներում, արտադրական լցակույտերի, մակաբացման ապարների տեղամասերում և (կամ) համանման վայրերում տեղադրված և (կամ) պահված ընդերքօգտագործման թափոններ, 4-րդ ենթաբաժին (2021 թվականի հունվարի 1-ից սկսած` հաշվետու եռամսյակների համար)

ոչ մետաղական պինդ օգտակար հանածոների հանքավայրերի համար

Առաջին դասի

                 

Երկրորդ դասի

                 

Երրորդ դասի

                 

Չորրորդ դասի

                 

Ոչ վտանգավոր թափոններ (այդ թվում` մակաբացման ապարներ)

                 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

[7.14]

       

մետաղական հանածոների հանքավայրերի համար

Առաջին դասի

                 

Երկրորդ դասի

                 

Երրորդ դասի

                 

Չորրորդ դասի

                 

Ոչ վտանգավոր թափոններ (այդ թվում` մակաբացման ապարներ)

                 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

[7.15]

       

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

[7.16]

       

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

[7.17]

       

 

ՄԱԿԵՐԵՎՈՒԹԱՅԻՆ ՋՐԵՐԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԾԱՎԱԼՆԵՐԸ ԵՎ ԲՆՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՎՃԱՐԻ ՀԱՇՎԱՐԿԸ

[8]

Հաշվետու եռամսյակում մակերևութային ջրերի օգտագործման տեսակներն ըստ օգտագործման նպատակների (օրենքով սահմանված դեպքերում` նաև մարզի անվանումը)

Բնօգտա-գործման վճարի

բազան

3)

Վճարի

բազայի

չափաքանակ-ները

3)

Փաստացի

ծավալները չափաքանակների սահմաններում

3)

Չափաքանակները գերազանցող փաստացի ծավալները

3)

Բնօգտա-գործման վճարի դրույքա-չափերը

Հաշվարկված բնօգտագործման վճարը

Չափա-քանակների սահման-ներում

Չափաքանակ-ները գերա-զանցող ծավալների համար

Զրոյական չափա-քանակների դեպքում

Ընդամենը

[8.1]

[8.1.1]

[8.2]

[8.3]

[8.4]

[8.5]

[8.6]

[8.7]

[8.8]

[8.9]

[8.10]

Մակերևութային (բացառությամբ Սևանա լճի) ջրերի օգտագործման համար

1. Ձկնատնտեսական

                   

2. Արդյունաբերական

                   

3.Խմելու-կենցաղային, բացառությամբ 4-րդ կետում նշված դեպքի

                   

4. Խմելու ջրի մատակարարման և ջրահեռացման ծառայություններ մատուցող կազմակերպությունների ու տեղական ինքնակառավարման մարմինների համար

                   

5. Ոռոգման նպատակով

                   

Սևանա լճից ջրօգտագործման համար

1. Ոռոգման

                   

2. Այլ նպատակներով

                   

ԸՆԴԱՄԵՆԸ [8.11]

       

 

ՍՏՈՐԵՐԿՐՅԱ ՔԱՂՑՐԱՀԱՄ ԵՎ ԹԵՐՄԱԼ ՋՐԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆԱՀԱՆՎԱԾ ՊԱՇԱՐՆԵՐԸ ԵՎ ԲՆՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՎՃԱՐԻ ՀԱՇՎԱՐԿԸ

[9]

Ստորերկրյա քաղցրահամ և թերմալ ջրերի արդյունահանման տեսակներն ըստ նպատակների (օրենքով սահմանված դեպքերում` նաև մարզի անվանումը)

Բնօգտա-գործման վճարի

բազան

3)

Վճարի

բազայի

չափաքանակ-ները

3)

Փաստացի ծավալները չափաքանակների սահմաններում

3)

Չափաքանակները գերազանցող փաստացի ծավալները

3)

Բնօգտա-գործման վճարի դրույ-քաչափերը (դրամ)

Հաշվարկված բնօգտագործման վճարը

Չափա-քանակների սահմաններում

Չափաքանակ-ները գերա-զանցող ծավալ-

ների համար

Զրոյական չափա-քանակների դեպքում

Ընդամենը

[9.1]

[9.1.1]

[9.2]

[9.3]

[9.4]

[9.5]

[9.6]

[9.7]

[9.8]

[9.9]

[9.10]

Խմելու համար պիտանի ստորերկրյա քաղցրահամ ջրեր

1. Ցանկացած նպատակներով, բացառությամբ 2-րդ կետում նշված դեպքի

                   

2. Խմելու ջրի մատակարարման և ջրահեռացման ծառայություններ մատուցող կազմակերպությունների ու տեղական ինքնակառավարման մարմինների համար

                   

Խմելու համար ոչ պիտանի ստորերկրյա քաղցրահամ ջրեր

1. Ոռոգման

                   

2. Այլ նպատակներով

                   

Ստորերկրյա թերմալ ջրեր

Ռեկրեացիոն (այդ թվում՝ հանգստի նպատակով լողավազաններում օգտագործելու) նպատակով

                   

ԸՆԴԱՄԵՆԸ [9.11]

       

 

ԿԵՆՍԱՊԱՇԱՐՆԵՐԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԾԱՎԱԼՆԵՐԸ ԵՎ ԲՆՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՎՃԱՐԻ ՀԱՇՎԱՐԿԸ

[10]

Օգտագործված կենսապա-շարների տեսակները

Համա-պատասխան չափման միավորը

Բնօգտա-գործման վճարի

բազան

Վճարի

բազայի

չափաքանակները

Փաստացի ծավալները չափաքանակների սահմաններում

Չափաքանակները գերազանցող փաստացի ծավալները

Բնօգտա-գործման վճարի դրույքաչափերը

Հաշվարկված բնօգտագործման վճարը

Չափա-քանակների սահման-ներում

Չափաքանակ-ները գերա-զանցող ծավալ-

ների համար

Զրոյական չափա-քանակների դեպքում

Ընդամենը

[10.1]

[10.2]

[10.3]

[10.4]

[10.5]

[10.6]

[10.7]

[10.8]

[10.9]

[10.10]

[10.11]

                     
                     

ԸՆԴԱՄԵՆԸ [10.12]

       

 

ԱՂԻ ԱՐԴՅՈՒՆԱՀԱՆՎԱԾ ՊԱՇԱՐՆԵՐԸ ԵՎ ԲՆՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՎՃԱՐԻ ՀԱՇՎԱՐԿԸ

[11]

Արդյունա-հանման տեսակները

Բնօգտա-գործման

վճարի

բազան

(տոննա)

Վճարի

բազայի

չափաքա-նակները

(տոննա)

Փաստացի ծավալները չափաքանակների սահմաններում (տոննա)

Չափաքանակները գերազանցող փաստացի ծավալները (տոննա)

Բնօգտա-գործման վճարի դրույքա-չափերը

Հաշվարկված բնօգտագործման վճարը

Չափա-քանակների սահման-ներում

Չափաքանակ-ները գերա-զանցող ծավալների համար

Զրոյական չափաքանակ-ների դեպքում

Ընդամենը

[11.1]

[11.2]

[11.3]

[11.4]

[11.5]

[11.6]

[11.7]

[11.8]

[11.9]

[11.10]

Քարաղի տեսքով

                 

Աղաջրի տեսքով

                 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ [11.11]

       

 

հանքային ջրերի արդյունահանված (ածխաթթու գազի արտադրված) ծավալները ԵՎ բնօգտագործման վճարի հաշվարկը

[12]

Հաշվետու եռամսյակում հանքային ջրի արդյունահանման տեսակներն ըստ նպատակների (այդ թվում` ածխաթթու գազի արտադրության համար)

Բնօգտա-գործման

վճարի

բազան

3)

Վճարի

բազայի

չափաքանակները

3)

Փաստացի ծավալները չափաքանակների սահմաններում

3)

Չափաքանակները գերազանցող փաստացի ծավալները

3)

Բնօգտագործման վճարի դրույքաչափերը

Հաշվարկված բնօգտագործման վճարը

Չափա-քանակների սահմաններում

Չափաքանակ-ները գերա-զանցող ծավալների համար

Զրոյական չափաքանակ-ների դեպքում

Ընդամենը

[12.1]

[12.2]

[12.3]

[12.4]

[12.5]

[12.6]

[12.7]

[12.8]

[12.9]

[12.10]

                   
                   
                   
                   

ԸՆԴԱՄԵՆԸ [12.11]

       

 

ՊԻՆԴ ՈՉ ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ՕԳՏԱԿԱՐ ՀԱՆԱԾՈՆԵՐԻ (ԲԱՑԱՌՈՒԹՅԱՄԲ ԱՂԻ) ՄԱՐՎԱԾ ՊԱՇԱՐՆԵՐԸ ԵՎ ԲՆՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՎՃԱՐԻ ՀԱՇՎԱՐԿԸ

[13]

Հանքավայրի անվա-

նում և թույլտվության համար

Նշում բնօգտագործման վճարի դրույքաչափի կամ հաստատագրված դրույքաչափի կիրառման մասին

Մարված պինդ օգտակար հանածոների տեսակը

Համապատասխան չափման միավորը

Բնօգ-տա-գործման

վճարի

բազան

Չափաքանակները գերազանցող փաստացի ծավալները

Բնօգտագործման վճարի դրույքաչափերը

(%)

Բնօգտագործման վճարի հաստատագրված դրույքաչափերը

Հաշվարկված բնօգտագործման վճարը

Չափա-քանակների սահմաններում

Չափաքանակները գերազանցող ծավալների համար

Զրոյական չափաքանակ-ների դեպքում

Ընդամենը

[13.1]

[13.2]

[13.3]

[13.4]

[13.5]

[13.6]

[13.7]

[13.8]

[13.9]

[13.10]

[13.11]

[13.12]

                       
                       
                       

ԸՆԴԱՄԵՆԸ [13.13]

         

 

Պաշտոնատար անձ

(ֆիզիկական անձ)

__________________________________________________

ստորագրությունը, անունը, ազգանունը

 

ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ՀԱՐԿԻ ԵՎ ԲՆՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՎՃԱՐՆԵՐԻ ՄԻԱՍՆԱԿԱՆ ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՀԱՇՎԱՐԿԻ ՁԵՎԻ ԼՐԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

 

1. Բնապահպանական հարկի և բնօգտագործման վճարների միասնական հարկային հաշվարկը (այսուհետ` հաշվարկ) լրացվում և ներկայացվում է Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքի (այսուհետ` Օրենսգիրք) 180-րդ և 220-րդ հոդվածներին համապատասխան` Հայաստանի Հանրապետության կառավարության սահմանած կարգով:

2. Հաշվարկում արժեքային ցուցանիշները արտացոլվում են դրամներով (առանց լումաների), իսկ բնեղեն ցուցանիշները՝ համապատասխան չափման միավորներով (հարկման բազայի և վճարի բազայի չափաքանակները ստորակետից հետո վեց նիշի ճշտությամբ, իսկ մյուս ցուցանիշները՝ ստորակետից հետո մինչև երեք նիշի ճշտությամբ):

3. Հաշվարկը բաղկացած է դիմային մասից և հավելվածից: Հաշվետու եռամսյակում բացառապես դիմային մասով նախատեսված` Օրենսգրքի 179-րդ հոդվածի 3-րդ և 4-րդ մասերին համապատասխան` շրջակա միջավայրին վնաս պատճառող ապրանքների համար բնապահպանական հարկ վճարող համարվելու դեպքում դիմային մասում կատարվում է համապատասխան նշում, որի դեպքում հավելվածը չի լրացվում:

4. Հաշվարկի դիմային մասի [1] բաժնում լրացվում են`

1) [1.1] տողում՝ հաշվարկ ներկայացնող կազմակերպության լրիվ անվանումը, ֆիզիկական անձի (անհատ ձեռնարկատիրոջ) անունը, ազգանունը («անհատ ձեռնարկատեր» նշումով).

2) [1.2] տողում՝ կազմակերպության գտնվելու վայրը կամ ֆիզիկական անձի (անհատ ձեռնարկատիրոջ) բնակության վայրը.

3) [1.3] տողում՝ հարկ վճարողի հաշվառման համարը.

4) [1.4] տողում՝ ֆիզիկական անձի հանրային ծառայության համարանիշը (ՀԾՀ) կամ հանրային ծառայությունների համարանիշ չունենալու մասին տեղեկանքի համարը (սոցիալական ապահովության քարտի համարը կամ սոցիալական ապահովության քարտ չունենալու մասին տեղեկանքի համարը).

5) [1.5] տողում՝ համապատասխան հարկային տարին և այն հաշվետու եռամսյակը, որի համար ներկայացվում է հաշվարկը կամ ճշտված հաշվարկը:

5. Հաշվարկի դիմային մասի [2] բաժնում լրացվում են հաշվետու եռամսյակում հարկի (վճարի) հաշվարկային ցուցանիշներն ըստ դրանց տեսակների` դիմային մասին և (կամ) հավելվածին համապատասխան`

1) [2.5]-ից [2.13] տողերի [2.1]-ից [2.4] սյունակներին համապատասխանող վանդակներում` հավելվածի [5.15]-ից [13.13] տողերի համապատասխան վանդակների ցուցանիշները.

2) [2.14]-րդ տողի [2.4] սյունակին համապատասխանող վանդակում՝ դիմային մասի [3] բաժնի [3.14] տողի համապատասխան ցուցանիշը.

3) [2.15] տողի [2.1]-ից [2.4] սյունակներին համապատասխանող վանդակներում՝ [2.5]-ից [2.14] սյունակների տողերի համապատասխան ցուցանիշների հանրագումարները.

4) [2.16] տողին համապատասխանող [2.16.4] վանդակում՝ հարկի (վճարի) գծով օրենքով սահմանված կարգով վճարողին վերապահված արտոնությունների ընդհանուր գումարը՝ հաշվարկված հաշվետու եռամսյակի համար ([2.16.1] վանդակում՝ արտոնվող հարկի (վճարի) տեսակներից [2.5]-ից [2.14] տողերից համապատասխան տողերի համարները, [2.16.2] վանդակում՝ համապատասխան իրավական ակտի անվանումը, հոդվածը, մասը, [2.16.3] վանդակում՝ արտոնության համապատասխան գումարը: Արտոնություններ նախատեսված չլինելու դեպքում [2.16.4] վանդակում լրացվում է «0».

5) [2.17] տողին համապատասխանող վանդակում` հաշվետու եռամսյակի համար վճարման ենթակա հարկի (վճարի) ընդհանուր գումարը ([2.15] տողի [2.4] սյունակին համապատասխանող վանդակի և [2.16.4] վանդակի մեծությունների դրական տարբերությունը): Դրական տարբերություն չառաջանալու դեպքում [2.17] տողին համապատասխանող վանդակում լրացվում է «0»:

6. Հաշվարկի դիմային մասի [3] բաժնում (ըստ համապատասխան ենթաբաժինների) լրացվում է Օրենսգրքի 179-րդ հոդվածին համապատասխան՝ շրջակա միջավայրին վնաս պատճառող ապրանքների համար բնապահպանական հարկի հաշվարկը`

1) [3.1] սյունակում (պարտադիր առանձնացված ըստ համապատասխան ենթաբաժինների)՝ արտադրող-իրացնողների կողմից Հայաստանի Հանրապետության տարածքում արտադրված և հաշվետու եռամսյակում Հայաստանի Հանրապետության տարածքում օտարված և (կամ) ներմուծող-իրացնողի կողմից Եվրասիական տնտեսական միության (այսուհետ` ԵՏՄ) անդամ չհամարվող պետություններից և (կամ) ԵՏՄ անդամ համարվող պետություններից Հայաստանի Հանրապետություն ներմուծված` շրջակա միջավայրին վնաս պատճառող ապրանքներից Հայաստանի Հանրապետությունում հաշվետու եռամսյակում օտարված` Օրենսգրքի 171-րդ հոդվածի 1-ին մասի աղյուսակում նշված` շրջակա միջավայրին վնաս պատճառող յուրաքանչյուր ապրանքի ծածկագիրն ըստ արտաքին տնտեսական գործունեության ապրանքային անվանացանկի.

2) [3.2] սյունակում՝ [3.1] սյունակում նշված ծածկագրերին դասվող շրջակա միջավայրին վնաս պատճառող համապատասխան ապրանքի համառոտ անվանումը (Օրենսգրքի 171-րդ հոդվածի 1-ին մասի աղյուսակին համապատասխան).

3) [3.1] և [3.2] սյունակներում չեն լրացվում արտաքին տնտեսական գործունեության ապրանքային անվանացանկի 8702, 8703, 8704 և 8705 ծածկագրերին դասվող ավտոմեքենաները.

4) [3.3] սյունակում՝ յուրաքանչյուր ապրանքի համար (Օրենսգրքի 165-րդ հոդվածի 5-րդ մասին համապատասխան) բնապահպանական հարկով հարկման բազան` շրջակա միջավայրին վնաս պատճառող ապրանքի արժեքը դրամական արտահայտությամբ՝ առանց բնապահպանական հարկի, ակցիզային հարկի և ԱԱՀ-ի: Շրջակա միջավայրին վնաս պատճառող ապրանքների անհատույց կամ Օրենսգրքի 62-րդ հոդվածի 6-րդ մասի կիրառության իմաստով իրական արժեքից էականորեն ցածր արժեքով օտարման դեպքերում [3.3] սյունակում համապատասխան ապրանքի համար լրացում է Օրենսգրքով սահմանված կարգով որոշվող ԱԱՀ-ով հարկման բազան` առանց ակցիզային հարկի և բնապահպանական հարկի գումարների.

5) [3.4] սյունակում՝ յուրաքանչյուր ապրանքի համար Օրենսգրքի 171-րդ հոդվածով սահմանված` Հայաստանի Հանրապետությունում արտադրվող և իրացվող, ներմուծող և իրացվող ապրանքի համար բնապահպանական հարկի համապատասխան դրույքաչափը.

6) [3.5] սյունակում լրացվում է յուրաքանչյուր ապրանքի համար հաշվարկված հարկի գումարը` [3.3] սյունակի համապատասխան տողի նկատմամբ [3.4] սյունակի համապատասխան տողի դրույքաչափով հաշվարկված գումարը,

7) [3.14] տողին համապատասխանող վանդակում՝ [3.11], [3.12] և [3.13] տողերի հանրագումարը:

7. Հաշվարկի դիմային մասի [3] բաժնի 1-ին ենթաբաժնում արտադրող-իրացնողները յուրաքանչյուր ապրանքի մասով լրացնում են`

1) [3.6] սյունակում` օտարված ապրանքների արտադրությունում անմիջականորեն օգտագործված՝ ԵՏՄ անդամ չհամարվող պետություններից ներմուծված ապրանքների ներմուծման մաքսային հայտարարագրերում առանձնացված և Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջե վճարված բնապահպանական հարկի գումարները` հաշվետու եռամսյակում ապրանքների օտարմանը համամասնորեն.

2) [3.7] սյունակում` օտարված ապրանքների արտադրությունում անմիջականորեն օգտագործված՝ ԵՏՄ անդամ համարվող պետություններից ներմուծված ապրանքների ներմուծման հարկային հայտարարագրերում առանձնացված և Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջե վճարված բնապահպանական հարկի գումարները` հաշվետու եռամսյակում ապրանքների օտարմանը համամասնորեն.

3) [3.8] սյունակում` օտարված ապրանքի արտադրությունում անմիջականորեն օգտագործված` Հայաստանի Հանրապետության մատակարարների (ներմուծող-իրացնողների և արտադրող-իրացնողների) հաշվարկային փաստաթղթերում առանձնացված և մատակարարներին վճարված բնապահպանական հարկի գումարները` հաշվետու եռամսյակում ապրանքների օտարմանը համամասնորեն.

4) [3.9] սյունակում` [3.6], [3.7] և [3.8] սյունակի համապատասխան տողերի հանրագումարը.

5) [3.10] սյունակում` հաշվետու եռամսյակի համար հաշվարկված` վճարման ենթակա բնապահպանական հարկի գումարը ([3.5]-[3.9]), որը չպետք է գերազանցի օտարված ապրանքի համար հաշվարկված բնապահպանական հարկի գումարին (եթե ([3.5]-[3.9]) ≥ [3.5], ապա [3.10]=0).

6) [3.11] սյունակին համապատասխանող վանդակում՝ [3.10] սյունակի բոլոր տողերի հանրագումարը:

8. Հաշվարկի դիմային մասի [3] բաժնի 2-րդ և 3-րդ ենթաբաժիններում ներմուծող-իրացնողները յուրաքանչյուր ապրանքի մասով լրացնում են`

1) 2-րդ ենթաբաժնի [3.6] և [3.9] սյունակների համապատասխան տողերում ([3.6]=[3.9])՝ ԵՏՄ անդամ չհամարվող պետություններից ներմուծված և օտարված` [3.1] սյունակում նշված ապրանքի ներմուծման համար մաքսային հայտարարագրում առանձնացված և Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջե վճարված բնապահպանական հարկի գումարը` հաշվետու եռամսյակում օտարված ապրանքին համամասնորեն.

2) 3-րդ ենթաբաժնի [3.7] և [3.9] սյունակների համապատասխան տողերում ([3.7]=[3.9])՝ ԵՏՄ անդամ համարվող պետություններից ներմուծված և օտարված` [3.1] սյունակում նշված ապրանքի ներմուծման հարկային հայտարարագրում առանձնացված և Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջե վճարված բնապահպանական հարկի գումարը` հաշվետու եռամսյակում օտարված ապրանքին համամասնորեն.

3) 2-րդ և 3-րդ ենթաբաժինների համապատասխանաբար [3.10] սյունակներում՝ հաշվետու եռամսյակում յուրաքանչյուր ապրանքի համար հաշվարկված` վճարման ենթակա բնապահպանական հարկի գումարը ([3.5]-[3.9]), որը չպետք է գերազանցի օտարված ապրանքի համար հաշվարկված բնապահպանական հարկի գումարին (եթե ([3.5]-3.9]) ≥ [3.5], ապա [3.10]=0).

4) [3.12] և [3.13] սյունակների համապատասխան վանդակներում՝ [3.10] սյունակների համապատասխան տողերի ցուցանիշների հանրագումարները:

9. Հավելվածի [4] բաժնում լրացվում են`

1) [4.1] տողում՝ հավելվածը ներկայացնող կազմակերպության լրիվ անվանումը, ֆիզիկական անձի (անհատ ձեռնարկատիրոջ) անունը, ազգանունը («անհատ ձեռնարկատեր» նշումով).

2) [4.2] տողում՝ կազմակերպության գտնվելու վայրը կամ ֆիզիկական անձի (անհատ ձեռնարկատիրոջ) բնակության վայրը.

3) [4.3] տողում՝ հարկ վճարողի հաշվառման համարը.

4) [4.4] տողում՝ ֆիզիկական անձի հանրային ծառայության համարանիշը (ՀԾՀ) կամ հանրային ծառայությունների համարանիշ չունենալու մասին տեղեկանքի համարը (սոցիալական ապահովության քարտի համարը կամ սոցիալական ապահովության քարտ չունենալու մասին տեղեկանքի համարը).

5) [4.5] տողում՝ համապատասխան հարկային տարին և այն հաշվետու եռամսյակը, որի համար ներկայացվում է հաշվարկը կամ ճշտված հաշվարկը:

10. Հավելվածի [5] բաժնում լրացվում են`

1) [5.1] սյունակում` արտանետման անշարժ աղբյուրներից հաշվետու եռամսյակում մթնոլորտային օդ փաստացի արտանետված՝ Օրենսգրքի 167-րդ հոդվածի 1-ին մասի աղյուսակում նշված վնասակար նյութի համապատասխան անվանումը: Երևան քաղաքում, ազգային պարկերի տարածքներում գտնվող արտանետման անշարժ աղբյուրների դեպքում մթնոլորտային օդ դրանցից արտանետված վնասակար նյութի անվանմանը կից [5.1.1] սյունակում նշվում է «Երևան քաղաք» կամ «ազգային պարկ», իսկ Երևան քաղաքում, ազգային պարկերի տարածքներում չգտնվող արտանետման անշարժ աղբյուրների դեպքում՝ «այլ» վայրը.

2) [5.2] սյունակում՝ յուրաքանչյուր վնասակար նյութի համար լրացվում է բնապահպանական հարկով հարկման բազան` հաշվետու եռամսյակում [5.1] սյունակում նշված համապատասխան վնասակար նյութի արտանետման փաստացի ամբողջ ծավալները (տոննաներով).

3) [5.3] սյունակում՝ արտանետման անշարժ աղբյուրներից մթնոլորտային օդ վնասակար նյութերի արտանետման համար բնապահպանական հարկով հարկման բազայի չափաքանակները` անշարժ աղբյուրներից մթնոլորտային օդն աղտոտող նյութերի արտանետումների թույլտվություններով սահմանված (տրամադրված) սահմանային թույլատրելի արտանետումների ծավալները (տոննաներով)` հաշվարկված հաշվետու եռամսյակի համար (այս դեպքում [5.4] սյունակում լրացվում է «0»).

4) [5.4] սյունակում՝ Օրենսգրքի 166-րդ հոդվածի 1-ին մասով սահմանված դեպքերում արտանետման անշարժ աղբյուրներից մթնոլորտային օդ վնասակար նյութերի արտանետումների համար ժամանակավոր (մինչև հինգ տարի ժամկետով) չափաքանակներով սահմանված (տրամադրված) սահմանային թույլատրելի արտանետումների ծավալները (տոննաներով)՝ հաշվարկված հաշվետու եռամսյակի համար (այս դեպքում [5.3] սյունակում լրացվում է «0»).

5) արտանետման անշարժ աղբյուրներից մթնոլորտային օդն աղտոտող նյութերի արտանետումների թույլտվություն չունենալու կամ թույլտվություններում թույլատրելի արտանետումների ծավալները նշված չլինելու` զրոյական չափաքանակների դեպքում [5.3] և [5.4] սյունակներում լրացվում է «0».

6) [5.5] սյունակում՝ [5.2] սյունակում նշված ծավալներից` [5.3] կամ [5.4] սյունակում նշված չափաքանակները չգերազանցող ծավալները: Զրոյական չափաքանակների (սահմանափակումների) դեպքում [5.5] սյունակում լրացվում է «0».

7) [5.6] սյունակում՝ [5.2] սյունակում նշված ծավալների` [5.3] սյունակի չափաքանակները մինչև 5 (ներառյալ) անգամ գերազանցող համապատասխան ծավալները (([5.2]-[5.3])/[5.3])≤5), իսկ [5.7] սյունակում` դրանք 5-ից ավելի անգամ գերազանցող համապատասխան ծավալները (([5.2]-[5.3])/[5.3])>5): Ժամանակավոր չափաքանակներ սահմանված լինելու դեպքում [5.4] սյունակի չափաքանակները գերազանցող ամբողջ ծավալները լրացվում են միայն [5.6] սյունակում (այս դեպքում [5.7] սյունակում լրացվում է «0»): Բացառապես չափաքանակների սահմաններում փաստացի արտանետումների, ինչպես նաև զրոյական չափաքանակների դեպքում [5.6] և [5.7] սյունակներում լրացվում է «0».

8) զրոյական չափաքանակների դեպքում արտանետված վնասակար նյութերի համապատասխան փաստացի ամբողջ` [5.2] սյունակում նշված ծավալները լրացվում են [5.8] սյունակում, եթե արտանետումների փաստացի ծավալները չեն գերազանցում Օրենսգրքի 167-րդ հոդվածի 4-րդ մասով սահմանված՝ ըստ նյութերի տեսակների համապատասխան չափաքանակները: Այդ չափաքանակները գերազանցող համապատասխան փաստացի արտանետումների ամբողջ ծավալները լրացվում են [5.9] սյունակում.

9) [5.10] սյունակում՝ Օրենսգրքի 167-րդ հոդվածի 1-ին մասի աղյուսակով սահմանված դրույքաչափերի (նույն հոդվածի 2-րդ մասով սահմանված` Երևան քաղաքում, ազգային պարկերի տարածքներում գտնվող արտանետման անշարժ աղբյուրների համար դրույքաչափերն ավելանում են 1.5 անգամ) և նույն հոդվածի 5-րդ մասով համապատասխան տարվա համար սահմանված գործակցի արտադրյալը.

10) [5.11] սյունակում՝ չափաքանակները չգերազանցող փաստացի ծավալների ([5.5] սյունակի) համար հաշվարկված հարկի գումարները ([5.5]X[5.10]).

11) [5.12] սյունակում՝ չափաքանակները (այդ թվում՝ ժամանակավոր չափաքանակները) գերազանցող փաստացի ծավալների ([5.6] և [5.7] սյունակների) համար Օրենսգրքի 167-րդ հոդվածի 3-րդ մասով սահմանված համապատասխան բազմապատիկ դրույքաչափերով հաշվարկված հարկի գումարները (([5.6]X[5.10]X բազմապատիկ մեծություն) և ([5.7]X[5.10]Xբազմապատիկ մեծություն) մեծությունների հանրագումարը)).

12) [5.13] սյունակում՝ զրոյական չափաքանակների դեպքում [5.8] կամ [5.9] սյունակների համար Օրենսգրքի 167-րդ հոդվածի 4-րդ մասով սահմանված համապատասխան բազմապատիկ դրույքաչափերով հաշվարկված հարկի գումարները՝ ([5.8]X[5.10]X բազմապատիկ մեծություն) կամ ([5.9]X[5.10]X բազմապատիկ մեծություն).

13) [5.14] սյունակի տողերում [5.11], [5.12] և [5.13] սյունակների համապատասխան տողերի հանրագումարները.

14) [5.15] տողին համապատասխանող վանդակներում՝ [5.11], [5.12], [5.13] և [5.14] սյունակների բոլոր տողերի հանրագումարները:

11. Հավելվածի [6] բաժնում լրացվում են`

1) [6.1] սյունակում լրացվում է հաշվետու եռամսյակում ջրային ռեսուրս անմիջապես և (կամ) կենտրոնացված ջրահեռացման ցանցեր և այլ ջրային համակարգեր փաստացի արտանետված` Օրենսգրքի 169-րդ հոդվածի 1-ին մասի աղյուսակում նշված վնասակար նյութի, միացության համապատասխան անվանումը: Սևանա լճի ջրահավաք ավազան, Հրազդանի կիրճի տարածքում Հրազդան և Գետառ գետեր վնասակար նյութերի և միացությունների արտահոսքի (բացառությամբ ջրամատակարարման և ջրահեռացման ծառայություններ մատուցողների կողմից իրականացվող արտահոսքի) փաստացի արտանետված վնասակար նյութի, միացության անվանմանը կից [6.1.1] սյունակում նշվում է «Սևանա լճի ջրահավաք ավազան», «Հրազդանի կիրճի տարածքում Հրազդան գետ» կամ «Հրազդանի կիրճի տարածքում Գետառ գետ»): Եթե արտահոսքն իրականացվում է Հայաստանի Հանրապետության Արարատի և Արմավիրի մարզերում, ապա արտանետված վնասակար նյութի և միացության անվանմանը կից [6.1.2] սյունակում նշվում է «Արարատի մարզ» կամ «Արմավիրի մարզ», իսկ այլ մարզերի դեպքում՝ «այլ» մարզը.

2) [6.2] սյունակում՝ յուրաքանչյուր վնասակար նյութի, միացության համար բնապահպանական հարկով հարկման բազան` հաշվետու եռամսյակում [6.1] սյունակում նշված վնասակար նյութի, միացության` ջրային ռեսուրս անմիջապես և (կամ) կենտրոնացված ջրահեռացման ցանցեր և այլ ջրային համակարգեր արտահոսքի փաստացի ծավալը` տվյալ ջրահեռացման ցանցը սպասարկող մաքրման կայանով չմաքրվող վնասակար նյութեր և միացություններ պարունակող արտահոսքերի ծավալը, իսկ մաքրման կայանների բացակայության կամ դրանց չաշխատելու դեպքում` վնասակար նյութեր և միացություններ պարունակող արտահոսքերի ամբողջ ծավալը (տոննաներով).

3) [6.3] սյունակում՝ բնապահպանական հարկով հարկման բազայի չափաքանակները` ջրօգտագործման թույլտվություններով նախատեսված՝ ջրային ռեսուրս կամ դրանց ջրհավաք ավազաններ թափվող կեղտաջրերի թույլատրելի ծավալները, կեղտաջրերում վնասակար նյութերի և (կամ) միացությունների սահմանային թույլատրելի արտահոսքի ծավալները կամ ջրահեռացման համակարգերի օգտագործման և հեռացվող ջրերի մաքրման կանոններով նախատեսված՝ վնասակար նյութերի և (կամ) միացությունների սահմանային թույլատրելի արտահոսքի ծավալները` հաշվարկված հաշվետու եռամսյակի համար (տոննաներով).

4) ջրօգտագործման թույլտվություն չունենալու կամ տրամադրված ջրօգտագործման թույլտվություններում ջրօգտագործման ծավալները կամ ջրային ռեսուրս կամ դրանց ջրահավաք ավազաններ թափվող կեղտաջրերի թույլատրելի ծավալները կամ կեղտաջրերում վնասակար նյութերի և (կամ) միացությունների սահմանային թույլատրելի արտահոսքի ծավալների մասին տվյալները նշված չլինելու, ինչպես նաև ջրահեռացման համակարգերի օգտագործման և հեռացվող ջրերի մաքրման կանոններով նախատեսված սահմանային թույլատրելի արտահոսքերի ծավալները որոշված չլինելու` զրոյական չափաքանակների դեպքում [6.3] սյունակում լրացվում է «0».

5) [6.4] սյունակում՝ [6.2] սյունակում նշված ծավալների` [6.3] սյունակում նշված համապատասխան չափաքանակները չգերազանցող փաստացի ծավալները: Զրոյական չափաքանակների դեպքում [6.4] սյունակում լրացվում է «0».

6) [6.5] սյունակում՝ [6.2] սյունակում նշված ծավալների` [6.3] սյունակում նշված համապատասխան չափաքանակները գերազանցող փաստացի ծավալները ([6.2] և [6.3] սյունակների դրական տարբերությունը): Դրական տարբերություն չառաջանալու կամ զրոյական չափաքանակների դեպքում [6.5] սյունակում լրացվում է «0».

7) [6.6] սյունակում՝ Օրենսգրքի 169-րդ հոդվածի 1-ին մասի աղյուսակով սահմանված դրույքաչափերի (նույն հոդվածի 2-րդ մասով սահմանված` Սևանա լճի ջրահավաք ավազան, Հրազդանի կիրճի տարածքում Հրազդան և Գետառ գետեր վնասակար նյութերի և միացությունների արտահոսք իրականացնողների (բացառությամբ ջրամատակարարման և ջրահեռացման ծառայություններ մատուցողների) համար դրույքաչափերն ավելանում են 2.0 անգամ) և նույն հոդվածի 5-րդ մասով համապատասխան տարվա համար սահմանված գործակցի արտադրյալը.

8) [6.7] սյունակում՝ չափաքանակները չգերազանցող փաստացի ծավալների ([6.4] սյունակի) համար հաշվարկված հարկի գումարները ([6.4]X[6.6]).

9) [6.8] սյունակում՝ չափաքանակները գերազանցող փաստացի ծավալների ([6.5] սյունակի) համար Օրենսգրքի 169-րդ հոդվածի 3-րդ մասով սահմանված բազմապատիկ դրույքաչափով հաշվարկված հարկի գումարները ([6.5]X[6.6]X3).

10) [6.9] սյունակում՝ զրոյական չափաքանակների դեպքում Օրենսգրքի 169-րդ հոդվածի 4-րդ մասով սահմանված համապատասխան բազմապատիկ դրույքաչափով հաշվարկված հարկի գումարները ([6.2]X[6.6]Xբազմապատիկ մեծություն).

11) [6.10] սյունակի տողերում լրացվում են [6.7], [6.8] և [6.9] սյունակների համապատասխան տողերի հանրագումարները,

12) [6.11] տողին համապատասխանող վանդակներում՝ [6.7], [6.8], [6.9] և [6.10] սյունակների բոլոր տողերի հանրագումարները:

12. Հավելվածի [7] բաժնում լրացվում է ընդերքօգտագործման, արտադրության և (կամ) սպառման թափոնները հատուկ հատկացված տեղերում տեղադրելու կամ պահելու համար բնապահպանական հարկի հաշվարկն ըստ ենթաբաժինների`

1) 1-ին ենթաբաժնում (2018 թվականի հունվարի 1-ից սկսած հաշվետու եռամսյակների համար) լրացվում են`

ա. [7.2] սյունակում՝ Օրենսգրքի 165-րդ 4-րդ մասի 1-ին կետով սահմանված հարկման բազան` հատուկ հատկացված տեղերում (թափոնների տեղաբաշխման տեղերում, պոլիգոններում, թափոնակուտակիչներում, աղբավայրերում, համալիրներում և (կամ) շինություններում) հաշվետու եռամսյակում տեղադրված արտադրության և (կամ) սպառման թափոնների ծավալը (տոննաներով)` Օրենսգրքի 170-րդ հոդվածի 1-ին մասով սահմանված և [7.1] սյունակում նշված վտանգավորության դասերին համապատասխան: [7.2] սյունակում չեն լրացվում ընդերքօգտագործման թափոնները.

բ. [7.3] սյունակում՝ Օրենսգրքի 166-րդ հոդվածի 1-ին մասի 5-րդ կետով թափոնների տեղադրման համար սահմանված հարկման բազայի չափաքանակները` տրամադրված (հաստատված) թափոնների տեղադրման սահմանաքանակներով սահմանված տեղադրման ծավալները (տոննաներով): Օրենսգրքի 166-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 3-րդ կետով սահմանված` արտադրության և (կամ) սպառման թափոնների տեղադրման համար զրոյական չափաքանակների դեպքում [7.3] սյունակում լրացվում է «0».

գ. [7.4] սյունակում՝ արտադրության և (կամ) սպառման փաստացի տեղադրված թափոնների՝ հարկման բազայի չափաքանակները չգերազանցող փաստացի ծավալները (տոննաներով): Զրոյական չափաքանակների դեպքում [7.4] սյունակում լրացվում է «0».

դ. [7.5] սյունակում՝ արտադրության և (կամ) սպառման փաստացի տեղադրված թափոնների՝ հարկման բազայի չափաքանակները գերազանցող փաստացի ծավալները ([7.2] և [7.3] սյունակների դրական տարբերությունը): Դրական տարբերություն չառաջանալու կամ զրոյական չափաքանակների դեպքում [7.5] սյունակում լրացվում է «0».

ե. [7.6] սյունակում՝ Օրենսգրքի 170-րդ հոդվածի 1-ին մասով սահմանված` համապատասխան դրույքաչափերի և նույն հոդվածի 6-րդ մասով համապատասխան տարվա համար սահմանված գործակցի արտադրյալը.

զ. [7.7] սյունակում՝ չափաքանակները չգերազանցող փաստացի ծավալների ([7.4] սյունակի) համար հաշվարկված բնապահպանական հարկի գումարները ([7.4] X [7.6]).

է. [7.8] սյունակում՝ չափաքանակները գերազանցող փաստացի ծավալների համար Օրենսգրքի 170-րդ հոդվածի 4-րդ մասով սահմանված համապատասխան բազմապատիկ դրույքաչափով հաշվարկված հարկի գումարը ([7.5] X [7.6] X 3).

ը. [7.9] սյունակում՝ զրոյական չափաքանակների դեպքում Օրենսգրքի 170-րդ հոդվածի 5-րդ մասով սահմանված համապատասխան բազմապատիկ դրույքաչափով հաշվարկված հարկի գումարը ([7.2] X [7.6] X 5).

թ. [7.10] սյունակի տողերում՝ [7.7] [7.8] և [7.9] սյունակների համապատասխան տողերի հանրագումարները.

ժ. [7.11] տողին համապատասխանող վանդակներում՝ [7.7], [7.8], [7.9] և [7.10] սյունակների բոլոր տողերի հանրագումարները,

2) 2-րդ ենթաբաժնում (2018 թվականի հունվարի 1-ից մինչև 2020 թվականի դեկտեմբերի 31-ն ընկած հաշվետու եռամսյակների համար) լրացվում են`

ա. [7.2] սյունակում՝ Օրենսգրքի 452-րդ հոդվածի 4-րդ մասով սահմանված կարգով մինչև Օրենսգիրքն ուժի մեջ մտնելը բնապահպանական վճարի հաշվարկման օբյեկտը` հաշվետու եռամսյակում արդյունաբերական հրապարակներում արտադրության և սպառման թափոնների տեղադրված (պահված) փաստացի ամբողջ ծավալներն ըստ «Բնապահպանական վճարների դրույքաչափերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 3-րդ հոդվածի «բ» կետով սահմանված և [7.1] սյունակում նշված վտանգավորության դասերի և տեղադրման ժամանակահատվածների.

բ. [7.3] սյունակում՝ թափոնների տեղադրման (պահման) համար վտանգավորության տվյալ դասին (այդ թվում` տեղադրման ժամանակահատվածին) համապատասխանող թափոնների տեսակների համար հարկման բազայի չափաքանակները` «Թափոնների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքին համապատասխան հաստատված թափոնների տեղադրման սահմանաքանակներով նախատեսված թույլատրելի քանակները` հաշվարկված հաշվետու եռամսյակի համար (տոննաներով): Թափոնների տեղադրման սահմանաքանակներ հաստատված չլինելու դեպքում [7.3] սյունակում լրացվում է «0».

գ. [7.4] սյունակում՝ թափոնների տեղադրման (պահման) համար վտանգավորության տվյալ դասին (այդ թվում` տեղադրման ժամանակահատվածին) համապատասխանող թափոնների տեսակների՝ չափաքանակները չգերազանցող ծավալները: Չափաքանակներ հաստատված չլինելու դեպքում [7.4] սյունակում լրացվում է «0».

դ. [7.5] սյունակում թափոնների տեղադրման (պահման) համար վտանգավորության տվյալ դասին (այդ թվում` տեղադրման ժամանակահատվածին) համապատասխանող թափոնների տեսակների չափաքանակները գերազանցող ծավալները ([7.2] և [7.3] սյունակների դրական տարբերությունը): Դրական տարբերություն չառաջանալու դեպքում [7.5] սյունակում լրացվում է «0».

ե. [7.6] սյունակում՝ «Բնապահպանական վճարների դրույքաչափերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 3-րդ հոդվածի «բ» կետերով սահմանված համապատասխան դրույքաչափը.

զ. [7.7] սյունակում՝ չափաքանակները չգերազանցող փաստացի ծավալների համար հաշվարկված բնապահպանական հարկի գումարները ([7.4]X [7.6]).

է. [7.8] սյունակում՝ չափաքանակները գերազանցող (այդ թվում` թափոնների տեղադրման սահմանաքանակներ հաստատված չլինելու դեպքում) փաստացի ծավալների համար Օրենսգրքի 452-րդ հոդվածի 5-րդ մասին և մինչև Օրենսգիրքն ուժի մեջ մտնելը բնապահպանական վճարի հաշվարկման համար սահմանված կարգին համապատասխան` բազմապատիկ դրույքաչափով հաշվարկված բնապահպանական հարկի գումարները ([7.5]X [7.6]X3).

ը. [7.9] սյունակը 2018 թվականի հունվարի 1-ից մինչև 2020 թվականի դեկտեմբերի 31-ն ընկած հաշվետու եռամսյակների համար Օրենսգրքի 452-րդ հոդվածի 5-րդ մասին և մինչև Օրենսգիրքն ուժի մեջ մտնելը բնապահպանական վճարի հաշվարկման համար սահմանված կարգին համապատասխան` լրացման ենթակա չէ.

թ. [7.10] սյունակի տողերում՝ [7.7] [7.8] և [7.9] սյունակների համապատասխան տողերի հանրագումարները.

ժ. [7.12] տողին համապատասխանող վանդակներում՝ [7.7], [7.8], [7.9] և [7.10] սյունակների բոլոր տողերի հանրագումարները,

3) 3-րդ ենթաբաժնում (2021 թվականի հունվարի 1-ից սկսած հաշվետու եռամսյակների համար) լրացվում են`

ա. [7.2] սյունակում՝ Օրենսգրքի 165-րդ հոդվածի 4-րդ մասի 2-րդ կետով սահմանված հարկման բազան` հատուկ հատկացված տեղերում (արդյունաբերական հրապարակներում) հաշվետու եռամսյակում պահված արտադրության և (կամ) սպառման թափոնների փաստացի ծավալը (տոննաներով), Օրենսգրքի 170-րդ հոդվածի 2-րդ մասով սահմանված և [7.1] սյունակում նշված վտանգավորության դասերին համապատասխան: 3-րդ ենթաբաժնում չեն լրացվում ընդերքօգտագործման թափոնները.

բ. [7.3] սյունակում՝ Օրենսգրքի 166-րդ հոդվածի 1-ին մասի 5-րդ կետով թափոնների պահման համար սահմանված հարկման բազայի չափաքանակները` տրամադրված (հաստատված) թափոնների տեղադրման սահմանաքանակներով վտանգավորության տվյալ դասին համապատասխան տեղադրման ծավալները (տոննաներով)՝ հաշվարկված հաշվետու եռամսյակի համար (տոննաներով): Օրենսգրքի 166-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 3-րդ կետով թափոնների պահման համար սահմանված հարկման բազայի զրոյական չափաքանակների դեպքում [7.3] սյունակում լրացվում է «0».

գ. [7.4] սյունակում՝ հարկման բազայի չափաքանակները չգերազանցող փաստացի ծավալները (տոննաներով): Զրոյական չափաքանակների դեպքում [7.4] սյունակում լրացվում է «0».

դ. [7.5] սյունակում՝ հարկման բազայի չափաքանակները գերազանցող փաստացի ծավալները ([7.2] և [7.3] սյունակների դրական տարբերությունը): Դրական տարբերություն չառաջանալու կամ զրոյական չափաքանակների դեպքում [7.5] սյունակում լրացվում է «0».

ե. [7.6] սյունակում՝ փաստացի պահված թափոնների տեսակների համար Օրենսգրքի 170-րդ հոդվածի 2-րդ մասով սահմանված համապատասխան դրույքաչափերը.

զ. [7.7] սյունակում՝ չափաքանակները չգերազանցող փաստացի ծավալների ([7.4] սյունակի) համար հաշվարկված բնապահպանական հարկի գումարները ([7.4] X [7.6]).

է. [7.8] սյունակում՝ չափաքանակները գերազանցող փաստացի ծավալների համար Օրենսգրքի 170-րդ հոդվածի 4-րդ մասով սահմանված համապատասխան բազմապատիկ դրույքաչափով հաշվարկված հարկի գումարը ([7.5] X [7.6] X 3).

ը. [7.9] սյունակում՝ զրոյական չափաքանակների դեպքում Օրենսգրքի 170-րդ հոդվածի 5-րդ մասով սահմանված համապատասխան բազմապատիկ դրույքաչափով հաշվարկված հարկի գումարը ([7.2] X [7.6] X 5).

թ. [7.10] սյունակի տողերում՝ [7.7] [7.8] և [7.9] սյունակների համապատասխան տողերի հանրագումարները.

ժ. [7.13] տողին համապատասխանող վանդակներում՝ [7.7], [7.8], [7.9] և [7.10] սյունակների բոլոր տողերի հանրագումարները,

4) 4-րդ ենթաբաժնում (2021 թվականի հունվարի 1-ից սկսած հաշվետու եռամսյակների համար)`

ա. [7.2] սյունակում (առանձնացված ըստ մետաղական և ոչ մետաղական պինդ օգտակար հանածոների հանքավայրերի)՝ Օրենսգրքի 165-րդ հոդվածի 4-րդ մասի 2-րդ կետով սահմանված բնապահպանական հարկով հարկման բազան` հատուկ հատկացված տեղերում (պոչամբարներում, արտադրական լցակույտերի, մակաբացման ապարների տեղամասերում և (կամ) համանման վայրերում) ընդերքօգտագործման թափոնների տեղադրված կամ պահված փաստացի ծավալը (տոննաներով)՝ Օրենսգրքի 170-րդ հոդվածի 3-րդ մասով սահմանված և [7.1] սյունակում նշված վտանգավորության դասերին համապատասխան.

բ. [7.3] սյունակում՝ Օրենսգրքի 166-րդ հոդվածի 1-ին մասի 5-րդ կետով թափոնների պահման համար սահմանված հարկման բազայի չափաքանակները` տրամադրված (հաստատված) թափոնների տեղադրման սահմանաքանակներով վտանգավորության տվյալ դասին համապատասխան տեղադրման ծավալները (տոննաներով), հաշվարկված հաշվետու եռամսյակի համար (տոննաներով): Օրենսգրքի 166-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 3-րդ կետով թափոնների պահման համար սահմանված հարկման բազայի զրոյական չափաքանակների դեպքում [7.3] սյունակում լրացվում է «0».

գ. [7.4] սյունակում՝ հարկման բազայի չափաքանակները չգերազանցող՝ փաստացի ծավալները (տոննաներով): Զրոյական չափաքանակների դեպքում [7.4] սյունակում լրացվում է «0».

դ. [7.5] սյունակում՝ հարկման բազայի չափաքանակները գերազանցող փաստացի ծավալները ([7.2] և [7.3] սյունակների դրական տարբերությունը): Դրական տարբերություն չառաջանալու կամ զրոյական չափաքանակների դեպքում [7.5] սյունակում լրացվում է «0».

ե. [7.6] սյունակում՝ ընդերքօգտագործման փաստացի տեղադրված կամ պահված թափոնների տեսակների համար Օրենսգրքի 170-րդ հոդվածի 3-րդ մասով սահմանված համապատասխան դրույքաչափերը.

զ. [7.7] սյունակում՝ չափաքանակները չգերազանցող փաստացի ծավալների ([7.4] սյունակի) համար հաշվարկված բնապահպանական հարկի գումարները ([7.4] X [7.6]).

է. [7.8] սյունակում՝ չափաքանակները գերազանցող փաստացի ծավալների համար Օրենսգրքի 170-րդ հոդվածի 4-րդ մասով սահմանված համապատասխան բազմապատիկ դրույքաչափով հաշվարկված հարկի գումարը ([7.5] X [7.6] X 3).

ը. [7.9] սյունակում՝ զրոյական չափաքանակների դեպքում Օրենսգրքի 170-րդ հոդվածի 5-րդ մասով սահմանված համապատասխան բազմապատիկ դրույքաչափով հաշվարկված հարկի գումարը ([7.2] X [7.6] X 5).

թ. [7.10] սյունակի տողերում՝ [7.7] [7.8] և [7.9] սյունակների համապատասխան տողերի հանրագումարները.

ժ. [7.14] տողին համապատասխանող վանդակներում՝ ոչ մետաղական պինդ օգտակար հանածոների հանքավայրերի համար [7.7], [7.8], [7.9] և [7.10] սյունակների տողերի հանրագումարները, իսկ [7.15] տողին համապատասխանող վանդակներում՝ մետաղական հանածոների հանքավայրերի համար [7.7], [7.8], [7.9] և [7.10] սյունակների տողերի հանրագումարները, իսկ [7.16] տողին համապատասխանող վանդակներում՝ ընդերքօգտագործման թափոնների համար [7.14] և [7.15] տողերի՝ [7.7], [7.8], [7.9] և [7.10] սյունակներին համապատասխանող վանդակների հանրագումարները,

5) [7.17] տողին համապատասխանող վանդակներում լրացվում են՝

ա. 2018 թվականի հունվարի 1-ից մինչև 2020 թվականի դեկտեմբերի 31-ն ընկած հաշվետու եռամսյակների համար՝ [7.11] և [7.12] տողերի՝ [7.7], [7.8], [7.9] և [7.10] սյունակներին համապատասխանող վանդակների հանրագումարը.

բ. 2021 թվականի հունվարի 1-ից սկսած հաշվետու եռամսյակների համար՝ [7.11], [7.13] և [7.16] տողերի՝ [7.7], [7.8], [7.9] և [7.10] սյունակներին համապատասխանող վանդակների հանրագումարը:

13. Հավելվածի [8] բաժնում լրացվում են՝

1) [8.2] սյունակում՝ մակերևութային ջրերի օգտագործման համար բնօգտագործման վճարի բազան՝ մակերևութային ջրային ռեսուրսներից ջրառի՝ բնական ջրաղբյուրներից օգտագործման նպատակով հաշվետու եռամսյակում փաստացի վերցրված ջրի ծավալը (մ3) ըստ Օրենսգրքի 204-րդ հոդվածի 1-2-րդ մասերով մակերևութային ջրերի օգտագործման համար սահմանված և [8.1] սյունակում նշված նպատակների (նշանակության): Ձկնաբուծական և խեցգետնաբուծական գործունեություն իրականացնողները հիմք են ընդունում Օրենսգրքի 214-րդ հոդվածի 2-րդ մասի դրույթները և վճարի հաշվարկն իրականացնում են՝ Հայաստանի Հանրապետության Արարատի և Արմավիրի մարզերում մակերևութային ջրերի օգտագործված ընդհանուր ծավալի 10 տոկոսի հիման վրա, Հայաստանի Հանրապետության մյուս տարածքներում` մակերևութային ջրերի օգտագործված ընդհանուր ծավալի 5 տոկոսի հիման վրա: Եթե ջրօգտագործումն իրականացվում է Հայաստանի Հանրապետության Արարատի և Արմավիրի մարզերում, ապա Օրենսգրքի 204-րդ հոդվածի 1-2-րդ մասերով սահմանված օգտագործման նպատակներին (նշանակությանը) համապատասխան` [8.1] սյունակում նշված ջրօգտագործման տեսակին կից [8.1.1] սյունակում նշվում է «Արարատի մարզ» կամ «Արմավիրի մարզ», իսկ այլ մարզերի դեպքում՝ «այլ» մարզը.

2) [8.3] սյունակում` մակերևութային ջրերի օգտագործման համար բնօգտագործման վճարի բազայի չափաքանակները` Հայաստանի Հանրապետության ջրային օրենսգրքի համաձայն տրամադրված համապատասխան ջրօգտագործման թույլտվությունով սահմանված ջրօգտագործման (մակերևութային ջրերի ջրառի) ծավալները (մ3)՝ հաշվարկված եռամսյակի համար: Ջրօգտագործման թույլտվություն չունենալու (այդ թվում՝ ջրօգտագործման թույլտվություններում ջրօգտագործման ծավալները չնշվելու)՝ զրոյական չափաքանակների դեպքում [8.3] սյունակում լրացվում է «0».

3) [8.4] սյունակում՝ [8.2] սյունակում նշված ծավալների` [8.3] սյունակում նշված չափաքանակները չգերազանցող փաստացի ծավալները: Զրոյական չափաքանակների դեպքում [8.4] սյունակում լրացվում է «0».

4) [8.5] սյունակում՝ [8.3] սյունակում նշված չափաքանակները գերազանցող փաստացի ծավալները ([8.2] և [8.3] սյունակների դրական տարբերությունը): Դրական տարբերություն չառաջանալու կամ զրոյական չափաքանակների դեպքում [8.5] սյունակում լրացվում է «0».

5) [8.6] սյունակում՝ Օրենսգրքի 204-րդ հոդվածի 1-2-րդ մասերով սահմանված օգտագործման նպատակներին (նշանակությանը) համապատասխան բնօգտագործման վճարների համապատասխան դրույքաչափի և նույն հոդվածի 5-րդ մասով համապատասխան տարվա համար սահմանված գործակցի արտադրյալը.

6) [8.7] սյունակում՝ չափաքանակները չգերազանցող փաստացի ծավալների ([8.4] սյունակի) համար հաշվարկված բնօգտագործման վճարի գումարները ([8.4] X [8.6]).

7) [8.8] սյունակում՝ չափաքանակները գերազանցող փաստացի ծավալների ([8.5] սյունակի) համար Օրենսգրքի 204-րդ հոդվածի 3-րդ մասով սահմանված բազմապատիկ դրույքաչափով հաշվարկված բնօգտագործման վճարի գումարները ([8.5] X [8.6] X 3).

8) [8.9] սյունակում՝ զրոյական չափաքանակների դեպքում Օրենսգրքի 204-րդ հոդվածի 4-րդ մասով սահմանված համապատասխան բազմապատիկ դրույքաչափով հաշվարկված բնօգտագործման վճարի գումարները ([8.2] X [8.6] X համապատասխան բազմապատիկ մեծություն).

9) [8.10] սյունակի տողերում՝ [8.7], [8.8] և [8.9] սյունակների համապատասխան տողերի հանրագումարները.

10) [8.11] տողին համապատասխանող վանդակներում` [8.7], [8.8], [8.9] և [8.10] սյունակների բոլոր տողերի հանրագումարները:

14. Հավելվածի [9] բաժնում լրացվում են`

1) [9.2] սյունակում` ստորերկրյա քաղցրահամ և թերմալ ջրերի արդյունահանման համար բնօգտագործման վճարի բազան` ստորերկրյա (խորքային ոչ ճնշումային ու ճնշումային` արտեզյան և ամենամյա վերականգնվող) քաղցրահամ և թերմալ ջրային ռեսուրսներից օգտագործված (արդյունահանված) ջրի փաստացի ծավալը` հորատանցքից (աղբյուրից) երկրի մակերևույթ դուրս եկած (արտամղված) ջրի ծավալը (մ3) ըստ Օրենսգրքի 205-րդ հոդվածի 1-3-րդ մասերով սահմանված և [9.1] սյունակում նշված՝ օգտագործման նպատակների (նշանակության): Ստորերկրյա քաղցրահամ և թերմալ ջրի հորատանցքը (աղբյուրը) միայն մեկ նպատակով շահագործելիս Հայաստանի Հանրապետության կառավարության սահմանած կարգով հիմնական ջրաչափ տեղադրված լինելու դեպքում [9.2] սյունակում լրացվում է հաշվետու եռամսյակում հիմնական ջրաչափով հաշվառված ջրի ծավալը: Ստորերկրյա քաղցրահամ և թերմալ ջրի հորատանցքը (աղբյուրը) մեկից ավելի նպատակներով շահագործելիս Հայաստանի Հանրապետության կառավարության սահմանած կարգով առանձնացված ջրաչափ տեղադրված լինելու դեպքում [9.2] սյունակում լրացվում են հաշվետու եռամսյակում առանձնացված ջրաչափերով հաշվառված ջրի համապատասխան ծավալները: Օրենսգրքի 215-րդ հոդվածի 5-րդ մասով սահմանված դեպքում [9.2] սյունակում լրացվում է ջրօգտագործման թույլտվությունով սահմանված ջրօգտագործման (ստորերկրյա (ստորգետնյա) քաղցրահամ և թերմալ ջրերի արդյունահանման) համապատասխան ծավալը` հաշվարկված եռամսյակի համար: Ձկնաբուծական և խեցգետնաբուծական գործունեություն իրականացնողները հիմք են ընդունում Օրենսգրքի 215-րդ հոդվածի 2-րդ մասի դրույթները և վճարի հաշվարկն իրականացնում են՝ Հայաստանի Հանրապետության Արարատի և Արմավիրի մարզերում` ստորերկրյա ջրերի արդյունահանված պաշարի ընդհանուր ծավալի 50 տոկոսի հիման վրա, Հայաստանի Հանրապետության մյուս տարածքներում` ստորերկրյա ջրերի արդյունահանված պաշարի ընդհանուր ծավալի հինգ տոկոսի հիման վրա: Եթե արդյունահանումն իրականացվում է Հայաստանի Հանրապետության Արարատի և Արմավիրի մարզերում, ապա Օրենսգրքի 205-րդ հոդվածի 1-3-րդ մասերով սահմանված օգտագործման նպատակներին (նշանակությանը) համապատասխան` [9.1] սյունակում նշված ջրօգտագործման տեսակին կից [9.1.1] սյունակում նշվում է «Արարատի մարզ» կամ «Արմավիրի մարզ», իսկ այլ մարզերի դեպքում՝ «այլ» մարզը.

2) [9.3] սյունակում` ստորերկրյա քաղցրահամ և թերմալ ջրերի արդյունահանման համար բնօգտագործման վճարի բազայի չափաքանակները` Հայաստանի Հանրապետության ջրային օրենսգրքի համաձայն տրամադրված ջրօգտագործման թույլտվությունով սահմանված ստորերկրյա քաղցրահամ և թերմալ ջրերի արդյունահանման ծավալները՝ հաշվարկված եռամսյակի համար: Ջրօգտագործման թույլտվություն չունենալու (այդ թվում՝ ջրօգտագործման թույլտվություններում ստորերկրյա քաղցրահամ և թերմալ ջրերի արդյունահանման ծավալները նշված չլինելու)՝ զրոյական չափաքանակների դեպքում [9.3] սյունակում լրացվում է «0».

3) [9.4] սյունակում` [9.2] սյունակում նշված ծավալների` [9.3] սյունակում նշված չափաքանակները չգերազանցող փաստացի ծավալները: Զրոյական չափաքանակների դեպքում [9.4] սյունակում լրացվում է «0».

4) [9.5] սյունակում լրացվում են [9.3] սյունակում նշված չափաքանակները գերազանցող փաստացի ծավալները ([9.2] և [9.3] սյունակների դրական տարբերությունը): Դրական տարբերություն չառաջանալու կամ զրոյական չափաքանակների դեպքում [9.5] սյունակում լրացվում է «0».

5) [9.6] սյունակում` Օրենսգրքի 205-րդ հոդվածի 1-3-րդ մասերով սահմանված օգտագործման նպատակներին (նշանակությանը) համապատասխան բնօգտագործման վճարների համապատասխան դրույքաչափի և նույն հոդվածի 6-րդ մասով համապատասխան տարվա համար սահմանված գործակցի արտադրյալը.

6) [9.7] սյունակում` չափաքանակները չգերազանցող փաստացի ծավալների ([9.4] սյունակի) համար հաշվարկված բնօգտագործման վճարի գումարները ([9.4] X [9.6]).

7) [9.8] սյունակում` չափաքանակները գերազանցող փաստացի ծավալների ([9.5] սյունակի) համար Օրենսգրքի 205-րդ հոդվածի 4-րդ մասով սահմանված բազմապատիկ դրույքաչափով հաշվարկված բնօգտագործման վճարի գումարները ([9.5] X [9.6] X 3).

8) [9.9] սյունակում` զրոյական չափաքանակների դեպքում Օրենսգրքի 205-րդ հոդվածի 5-րդ մասով սահմանված համապատասխան բազմապատիկ դրույքաչափով հաշվարկված բնօգտագործման վճարի գումարները ([9.2] X [9.6] X համապատասխան բազմապատիկ մեծություն).

9) [9.10] սյունակի տողերում` [9.7], [9.8] և [9.9] սյունակների համապատասխան տողերի հանրագումարները.

10) [9.11] տողին համապատասխանող վանդակներում` [9.7], [9.8], [9.9] և [9.10] սյունակների բոլոր տողերի հանրագումարները:

15. Հավելվածի [10] բաժնում լրացվում են`

1) [10.1] սյունակում` հաշվետու եռամսյակում օգտագործված կենսապաշարների` Օրենսգրքի 208-րդ հոդվածի 1-ին մասով սահմանված բուսական աշխարհի օբյեկտի և (կամ) նույն հոդվածի 4-րդ մասով սահմանված կենդանական աշխարհի օբյեկտի տեսակները,

2) [10.2] սյունակում` կենսապաշարների համար սահմանված համապատասխան չափման միավորները (մ3, կգ, հատ, հեկտար, գլուխ կամ չափման այլ ֆիզիկական բնութագրիչ),

3) [10.3] սյունակում` հաշվետու եռամսյակում փաստացի օգտագործված կենսապաշարները ըստ բուսական և կենդանական աշխարհի օբյեկտների ծավալի, քաշի կամ միավորի (հատի) կամ չափման այլ ֆիզիկական բնութագրիչի,

4) [10.4] սյունակում` կենսապաշարների օգտագործման համար Օրենսգրքի 203-րդ հոդվածի 1-ին մասի 5-րդ կետով սահմանված համապատասխան չափաքանակները` հաշվարկված եռամսյակի համար: Հայաստանի Հանրապետության անտառային օրենսգրքի համաձայն՝ բնափայտի և երկրորդական անտառանյութի օգտագործման (մթերման) համար անտառօգտագործման պայմանագիր (այդ թվում` անտառահատման, անտառային տոմսեր, արմատի վրա բնափայտի մանր բացթողնման օրդեր) չունենալու, ինչպես նաև կենսապաշարների (բացառությամբ բնափայտի և երկրորդական անտառանյութի) օգտագործման պայմանագիր չունենալու կամ պայմանագրում օգտագործման ենթակա ծավալները նշված չլինելու` Օրենսգրքի 203-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 4-5-րդ կետերին համապատասխան` զրոյական չափաքանակների դեպքում [10.4] սյունակում լրացվում է «0».

5) [10.5] սյունակում` [10.3] սյունակում նշված ծավալների` [10.4] սյունակում նշված չափաքանակները չգերազանցող փաստացի ծավալները: Զրոյական չափաքանակների դեպքում [10.5] սյունակում լրացվում է «0».

6) [10.6] սյունակում` [10.4] սյունակում նշված չափաքանակները գերազանցող փաստացի ծավալները ([10.3] և [10.4] սյունակների դրական տարբերությունը): Դրական տարբերություն չառաջանալու կամ զրոյական չափաքանակների դեպքում [10.6] սյունակում լրացվում է «0».

7) [10.7] սյունակում` Օրենսգրքի 208-րդ հոդվածի 1-ին և 4-րդ մասերով ըստ կենսապաշարների տեսակների և օգտագործման համար սահմանված բնօգտագործման վճարի համապատասխան դրույքաչափի (Օրենսգրքի 208-րդ հոդվածի 1-ին և 4-րդ մասերով սահմանված դեպքերում` կիրառելով համապատասխան բազմապատիկ դրույքաչափը) և նույն հոդվածի 7-րդ մասով համապատասխան տարվա համար սահմանված գործակցի արտադրյալը.

8) [10.8] սյունակում` չափաքանակները չգերազանցող փաստացի ծավալների ([10.5] սյունակի) համար հաշվարկված բնօգտագործման վճարի գումարները ([10.5] X [10.7]).

9) [10.9] սյունակում` չափաքանակները գերազանցող փաստացի ծավալների համար Օրենսգրքի 208-րդ հոդվածի 2-րդ և 5-րդ մասերով սահմանված համապատասխան բազմապատիկ դրույքաչափով հաշվարկված բնօգտագործման վճարի գումարները ([10.6] X [10.7] X համապատասխան բազմապատիկ մեծություն).

10) [10.10] սյունակում` զրոյական չափաքանակների դեպքում ամբողջ փաստացի ծավալների ([10.3] սյունակի) համար Օրենսգրքի 208-րդ հոդվածի 3-րդ և 6-րդ մասերով սահմանված համապատասխան բազմապատիկ դրույքաչափով հաշվարկված բնօգտագործման վճարի գումարները ([10.3] X [10.7] X համապատասխան բազմապատիկ մեծություն).

11) [10.11] սյունակի տողերում` [10.8], [10.9] և [10.10] սյունակների համապատասխան տողերի հանրագումարները.

12) [10.12] տողին համապատասխանող վանդակներում` [10.8], [10.9], [10.10] և [10.11] սյունակների բոլոր տողերի հանրագումարները:

 16. Հավելվածի [11] բաժնում լրացվում են`

 1) [11.2] սյունակում` Օրենսգրքի 206-րդ հոդվածի 3-րդ մասով սահմանված արդյունահանման ձևին համապատասխան` [11.1] սյունակում նշված արդյունահանման յուրաքանչյուր տեսակի մասով աղի արդյունահանման համար բնօգտագործման վճարի բազան` հաշվետու եռամսյակում արդյունահանված աղի փաստացի ծավալը (տոննաներով).

 2) [11.3] սյունակում` աղի արդյունահանված պաշարների համար բնօգտագործման վճարի բազայի չափաքանակները` հանքարդյունահանման նպատակով կնքված ընդերքօգտագործման պայմանագրով նախատեսված օգտակար հանածոների արդյունահանման ծավալները (տոննաներով)` հաշվարկված հաշվետու եռամսյակի համար: Ընդերքօգտագործման պայմանագիր չունենալու կամ պայմանագրում արդյունահանման ենթակա ծավալները նշված չլինելու` Օրենսգրքի 203-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 3-րդ կետին համապատասխան` զրոյական չափաքանակների դեպքում [11.3] սյունակում լրացվում է «0».

3) [11.4] սյունակում` [11.2] սյունակում նշված ծավալների` [11.3] սյունակում նշված չափաքանակները չգերազանցող փաստացի ծավալները: Զրոյական չափաքանակների դեպքում [11.4] սյունակում լրացվում է «0».

4) [11.5] սյունակում` [11.3] սյունակում նշված չափաքանակները գերազանցող փաստացի ծավալները ([11.2] և [11.3.] սյունակների դրական տարբերությունը): Դրական տարբերություն չառաջանալու կամ զրոյական չափաքանակների դեպքում [11.5] սյունակում լրացվում է «0».

5) [11.6] սյունակում` Օրենսգրքի 206-րդ հոդվածի 3-րդ մասով ըստ արդյունահանման ձևի սահմանված բնօգտագործման վճարի համապատասխան դրույքաչափի և նույն հոդվածի 6-րդ մասով համապատասխան տարվա համար սահմանված գործակցի արտադրյալը.

6) [11.7] սյունակում` չափաքանակները չգերազանցող փաստացի ծավալների ([11.4] սյունակի) համար հաշվարկված բնօգտագործման վճարի գումարները ([11.4] X [11.6]).

7) [11.8] սյունակում` չափաքանակները գերազանցող փաստացի ծավալների ([11.5] սյունակի) համար Օրենսգրքի 206-րդ հոդվածի 4-րդ մասով սահմանված համապատասխան բազմապատիկ դրույքաչափով հաշվարկված բնօգտագործման վճարի գումարները ([11.5] X [11.6] X3).

8) [11.9] սյունակում` զրոյական չափաքանակների դեպքում արդյունահանված փաստացի ամբողջ ծավալների ([11.2] սյունակի) համար Օրենսգրքի 206-րդ հոդվածի 5-րդ մասով սահմանված համապատասխան բազմապատիկ դրույքաչափով հաշվարկված բնօգտագործման վճարի գումարները ([11.2] X [11.6] X5).

9) [11.10] սյունակի տողերում` [11.7], [11.8] և [11.9] սյունակների համապատասխան տողերի հանրագումարները.

10) [11.11] տողին համապատասխանող վանդակներում` [11.7], [11.8], [11.9] և [11.10] սյունակների բոլոր տողերի հանրագումարները:

17. Հավելվածի [12] բաժնում լրացվում են`

1) [12.1] սյունակում` Օրենսգրքի 206-րդ հոդվածի 1-2-րդ մասերով սահմանված` հաշվետու եռամսյակում հանքային ջրի արդյունահանման` (հորատանցքի (աղբյուրի) շահագործման փաստացի իրականացրած տեսակները, հաշվի առնելով [12.2] սյունակի լրացման կարգը: Ստորերկրյա հանքային ջրերի արդյունահանմանը զուգահեռ նաև ածխաթթու գազի արտադրություն իրականացնելու դեպքում [12.1] սյունակում պարտադիր առանձին տողով լրացվում է ածխաթթու գազ արտադրելու (ստանալու) նպատակը.

2) [12.2] սյունակում՝ Օրենսգրքի 206-րդ հոդվածի 1-2-րդ մասերով սահմանված շահագործման նպատակներին համապատասխան` [12.1] սյունակում նշված արդյունահանման յուրաքանչյուր տեսակի համար բնօգտագործման վճարի բազան՝ արդյունահանված հանքային ջրի փաստացի ծավալը (մ3)՝ հորատանցքից (աղբյուրից) երկրի մակերևույթ դուրս եկած (արտամղված) ջրի ծավալը, ստորերկրյա հանքային ջրերի արդյունահանմանը զուգահեռ նաև ածխաթթու գազ արտադրելու դեպքում` արտադրված ածխաթթու գազի փաստացի ծավալը (մ3)`

ա. միայն մեկ նպատակով հանքային ջրի հորատանցքը (աղբյուրը) շահագործելիս` Հայաստանի Հանրապետության կառավարության սահմանած կարգով տեղադրված ջրահաշվիչ (ջրաչափիչ) սարքով (առաջնային ջրահաշվիչով) հաշվետու եռամսյակում հաշվառված ջրի ծավալը, իսկ առաջնային ջրահաշվիչ տեղադրված չլինելու դեպքում՝ հաշվետու եռամսյակում հանքային ջրի հորատանցքից (աղբյուրից) փաստացի արդյունահանված ջրի ամբողջ ծավալը,

բ. միաժամանակ մեկից ավելի նպատակներով հանքային ջրի հորատանցքը (աղբյուրը) շահագործելիս Հայաստանի Հանրապետության կառավարության սահմանած կարգով տեղադրված յուրաքանչյուր ջրահաշվիչ (ջրաչափիչ) սարքով (առանձնացված ջրահաշվիչով) հաշվետու եռամսյակում հաշվառված ջրի ծավալը: Յուրաքանչյուր նպատակի համար առանձնացված ջրահաշվիչ տեղադրված չլինելու դեպքում [12.1] սյունակում լրացվում է տվյալ հորատանցքի (աղբյուրի) փաստացի արդյունահանման տեսակներից Օրենսգրքի 206-րդ հոդվածի 1-ին մասով սահմանված ամենաբարձր դրույքաչափին համապատասխանող նպատակը` [12.2] սյունակում լրացնելով հաշվետու եռամսյակում առաջնային ջրահաշվիչով հաշվառված ջրի ամբողջ ծավալը, իսկ առաջնային ջրահաշվիչի բացակայության դեպքում՝ հաշվետու եռամսյակում հանքային ջրի հորատանցքից (աղբյուրից) փաստացի արդյունահանված ջրի ամբողջ ծավալը

գ. ածխաթթու գազ արտադրելու և ածխաթթու գազ ստանալու սարք (սարքեր) տեղադրված (միացված) լինելու դեպքում` հաշվետու եռամսյակում գազանջատիչից դուրս եկող գազի խողովակի վրա Հայաստանի Հանրապետության կառավարության սահմանած կարգով տեղադրված գազաչափով հաշվառված ածխաթթու գազի ծավալը, իսկ գազաչափ տեղադրված չլինելու դեպքում՝ հաշվետու եռամսյակում տվյալ հորատանցքից (աղբյուրից) փաստացի արդյունահանված հանքային ջրի ամբողջ ծավալը (անկախ հորատանցքը (աղբյուրը) շահագործելու նպատակներից).

3) [12.3] սյունակում՝ ստորերկրյա հանքային ջրերի արդյունահանված (այդ թվում` ածխաթթու գազի արտադրված) պաշարների համար բնօգտագործման վճարի բազայի չափաքանակները` հանքարդյունահանման նպատակով կնքված ընդերքօգտագործման պայմանագրով նախատեսված օգտակար հանածոների արդյունահանման ծավալները (տոննաներով)` հաշվարկված հաշվետու եռամսյակի համար (մ3): Ընդերքօգտագործման պայմանագիր չունենալու կամ պայմանագրում արդյունահանման ենթակա ծավալները նշված չլինելու` Օրենսգրքի 203-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 3-րդ կետին համապատասխան` զրոյական չափաքանակների դեպքում [12.3] սյունակում լրացվում է «0».

4) [12.4] սյունակում՝ [12.2] սյունակում նշված ծավալների` [12.3] սյունակում նշված չափաքանակները չգերազանցող փաստացի ծավալները: Զրոյական չափաքանակների դեպքում [12.4] սյունակում լրացվում է «0».

5) [12.5] սյունակում՝ [12.3] սյունակում նշված չափաքանակները գերազանցող փաստացի ծավալները ([12.2] և [12.3] սյունակների դրական տարբերությունը): Դրական տարբերություն չառաջանալու կամ զրոյական չափաքանակների դեպքում [12.5] սյունակում լրացվում է «0».

6) [12.6] սյունակում՝ [12.1] սյունակում նշված հանքային ջրի հորատանցքի աղբյուրի) շահագործման տեսակների լրացվում է Օրենսգրքի 206-րդ հոդվածի 1-2-րդ մասերով սահմանված բնօգտագործման վճարների համապատասխան դրույքաչափի և նույն հոդվածի 6-րդ մասով համապատասխան տարվա համար սահմանված գործակցի արտադրյալը:

7) [12.7] սյունակում՝ չափաքանակները չգերազանցող փաստացի ծավալների ([12.4] սյունակի) համար հաշվարկված վճարի գումարները ([12.4]X [12.6]).

8) [12.8] սյունակում՝ չափաքանակները գերազանցող փաստացի ծավալների ([12.5] սյունակի) համար Օրենսգրքի 206-րդ հոդվածի 4-րդ մասով սահմանված համապատասխան բազմապատիկ դրույքաչափով հաշվարկված վճարի գումարները ([12.5]X[12.6]X3),

9) [12.9] սյունակում՝ զրոյական չափաքանակների (սահմանափակումների) դեպքում արդյունահանված հանքային ջրի ամբողջ փաստացի ծավալների ([12.2] սյունակի) համար Օրենսգրքի 206-րդ հոդվածի 5-րդ մասով սահմանված համապատասխան բազմապատիկ դրույքաչափով հաշվարկված վճարի գումարները ([12.2] X [12.6] X5).

10) [12.10] սյունակի տողերում՝ [12.7], [12.8] և [12.9] սյունակների համապատասխան տողերի հանրագումարները,

11) [12.11] տողին համապատասխանող վանդակներում` [12.7], [12.8], [12.9] և [12.10] սյունակների բոլոր տողերի հանրագումարները:

18. Հավելվածի [13] բաժնում լրացվում են`

1) [13.1] սյունակում՝ հանքավայրի անվանումը և ընդերքօգտագործման թույլտվության համարը.

2) [13.2] սյունակում՝ նշում Օրենսգրքի 218-րդ հոդվածով սահմանված կարգով բնօգտագործման վճարի դրույքաչափով կամ հաստատագրված դրույքաչափով բնօգտագործման վճարը հաշվարկելու մասին.

3) [13.3] սյունակում՝ հաշվետու եռամսյակում փաստացի արդյունահանված Օրենսգրքի 207-րդ հոդվածի 1-ին մասով սահմանված պինդ ոչ մետաղական օգտակար հանածոների (բացառությամբ աղի) (այսուհետ` հանածո) տեսակները (մեկից ավելի տեսակների դեպքում՝ նույն ընդերքօգտագործման թույլտվության համար առանձին տողերով).

4) [13.4] սյունակում՝ Օրենսգրքի 207-րդ հոդվածի 1-ին մասով սահմանված համապատասխան չափման միավորները (կգ, տոննա, մ3),

5) [13.5] սյունակում լրացվում է [13.3] սյունակում նշված հանածոյի յուրաքանչյուր տեսակի մասով բնօգտագործման վճարի բազան` հաշվետու եռամսյակում հանածոյի պաշարների մարված ծավալը (այսուհետ նաև` մարված պաշար) ըստ համապատասխան չափման միավորների: Եթե ընդերքօգտագործման նույն թույլտվության հիման վրա նույն տեսակի հանածոյի մարված պաշարների մի մասի համար վճարի հաշվարկը սահմանված կարգով կատարվում է բնօգտագործման վճարի դրույքաչափով, մյուս մասի համար՝ հաստատագրված դրույքաչափով, ապա նույն ընդերքօգտագործման թույլտվության և հանածոյի նույն տեսակի համար մարված պաշարները լրացվում են առանձին տողերով): Հայաստանի Հանրապետության ընդերքի մասին օրենսգրքի համաձայն ընդերքօգտագործողի և լիազոր մարմնի միջև կնքված ընդերքօգտագործման պայմանագրի առկայության դեպքում [13.5] սյունակում լրացվում է միայն Օրենսգրքի 203-րդ հոդվածի 1-ին մասի 4-րդ կետով սահմանված չափաքանակի (ընդերքօգտագործման պայմանագրով նախատեսված օգտակար հանածոների մարման ընդհանուր ծավալների շրջանակներում) սահմաններում հանածոյի պաշարների մարված ծավալը.

6) [13.6] սյունակում` չափաքանակները գերազանցող` հաշվետու եռամսյակում մարված պաշարների փաստացի ծավալներն այն եռամսյակից սկսած, երբ գերազանցվել են ընդերքօգտագործման պայմանագրերով տվյալ հանածոյի մարման ընդհանուր պայմանագրային ծավալները: Ընդերքօգտագործման պայմանագրեր չունենալու (այդ թվում՝ պայմանագրում մարման ենթակա ծավալները չնշվելու)՝ Օրենսգրքի 203-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 3-րդ կետին համապատասխան` զրոյական չափաքանակների դեպքում [13.6] սյունակում լրացվում է «0».

7) [13.7] սյունակում` վճարի հաշվարկման համար Օրենսգրքի 207-րդ հոդվածով սահմանված բնօգտագործման վճարի համապատասխան դրույքաչափի և նույն հոդվածի 4-րդ մասով համապատասխան տարվա համար սահմանված գործակցի արտադրյալը: [13.7] սյունակը լրացվում է, եթե հաշվետու եռամսյակում հանածոյի օտարման փաստացի գնի (առանց ԱԱՀ-ի) և դրույքաչափի (կիրառելով համապատասխան տարվա համար սահմանված գործակիցը) արտադրյալը գերազանցում է նույն հոդվածով սահմանված համապատասխան հաստատագրված դրույքաչափը (կիրառելով համապատասխան տարվա համար սահմանված գործակիցը): [13.7] սյունակի տողում դրույքաչափ լրացված լինելու դեպքում [13.8] սյունակի համապատասխան տողում լրացում չի կատարվում: Օրենսգրքի 207-րդ հոդվածի 1-ին մասի 3-րդ կետի «ա» ենթակետում նշված գունագեղ քարերից ագաթի, փիրուզի, վանակատի (ծիածանվող օբսիդիանի) և հասպիսի համար լրացվում են միայն նույն ենթակետում նշված դրույքաչափերը ([13.8] սյունակի համապատասխան տողում լրացում չի կատարվում).

8) [13.8] սյունակում` վճարի հաշվարկման համար Օրենսգրքի 207-րդ հոդվածով սահմանված բնօգտագործման վճարի համապատասխան հաստատագրված դրույքաչափը և նույն հոդվածի 4-րդ մասով համապատասխան տարվա համար սահմանված գործակցի արտադրյալը: [13.8] սյունակը լրացվում է, եթե`

ա. հաշվետու եռամսյակում հանածոյի օտարման փաստացի գնի (առանց ԱԱՀ-ի) և դրույքաչափի (կիրառելով համապատասխան տարվա համար սահմանված գործակիցը) արտադրյալը չի գերազանցում հաստատագրված դրույքաչափը (կիրառելով համապատասխան տարվա համար սահմանված գործակիցը).

բ. հաշվետու եռամսյակում մարված պաշարների օտարում չի կատարվել: Եթե հաշվետու եռամսյակում օտարվել է այդ ժամանակաշրջանում մարված պաշարների մի մասը, ապա մարված պաշարների օտարված և չօտարված մասերի ծավալներին համապատասխան լրացվում են առանձին տողեր,

գ. օտարվել է ոչ թե հանածոն, այլ տնտեսական գործունեության տեսակների դասակարգիչներին համապատասխան հանքագործական գործունեությունից տարբերվող գործունեության արդյունքում ստացված արտադրանքը, կամ եթե օգտակար հանածոն օգտագործվել է արդյունահանողի ներտնտեսական կարիքների համար.

9) [13.8] սյունակի տողում դրույքաչափ լրացված լինելու դեպքում [13.7] սյունակի համապատասխան տողում լրացում չի կատարվում.

10) [13.9] սյունակում՝ չափաքանակները չգերազանցող փաստացի ծավալների ([13.5] սյունակի) համար Օրենսգրքի 218-րդ հոդվածին համապատասխան հաշվարկված բնօգտագործման վճարի գումարները`

ա. Օրենսգրքի 207-րդ հոդվածով սահմանված կարգով դրույքաչափի կիրառման դեպքում` [13.5] X հանածոյի օտարման փաստացի գին (առանց ԱԱՀ-ի) X [13.7], բացառությամբ` գունագեղ քարերից ագաթի, փիրուզի, վանակատի (ծիածանվող օբսիդիանի) և հասպիսի.

բ. Օրենսգրքի 207-րդ հոդվածով սահմանված կարգով հաստատագրված դրույքաչափի կիրառման դեպքում` [13.5]X[13.8], բացառությամբ` գունագեղ քարերից ագաթի, փիրուզի, վանակատի (ծիածանվող օբսիդիանի) և հասպիսի.

գ. գունագեղ քարերից ագաթի, փիրուզի, վանակատի (ծիածանվող օբսիդիանի) կամ հասպիսի համար` [13.5] X հաշվետու ժամանակաշրջանում տվյալ քարի միջազգային շուկայական միջին գին (հիմք ընդունելով ֆինանսների բնագավառում Հայաստանի Հանրապետության կառավարության լիազոր մարմնի` հաշվետու ժամանակաշրջանի համար հրապարակած գինը) X [13.7].

11) [13.10] սյունակում՝ չափաքանակները գերազանցող փաստացի ծավալների ([13.6] սյունակի) համար Օրենսգրքի 218-րդ հոդվածին համապատասխան հաշվարկված բնօգտագործման վճարի գումարները`

ա. Օրենսգրքի 207-րդ հոդվածով սահմանված կարգով դրույքաչափի կիրառման դեպքում` [13.6] X հանածոյի օտարման փաստացի գին (առանց ԱԱՀ-ի )X[ 13.7] X 5, բացառությամբ` գունագեղ քարերից ագաթի, փիրուզի, վանակատի (ծիածանվող օբսիդիանի) և հասպիսի.

բ. Օրենսգրքի 207-րդ հոդվածով սահմանված կարգով հաստատագրված դրույքաչափի կիրառման դեպքում` [13.6]X[13.8]X5, բացառությամբ` գունագեղ քարերից ագաթի, փիրուզի, վանակատի (ծիածանվող օբսիդիանի) և հասպիսի.

գ. գունագեղ քարերից ագաթի, փիրուզի, վանակատի (ծիածանվող օբսիդիանի) կամ հասպիսի համար` [13.6] X հաշվետու ժամանակաշրջանում տվյալ քարի միջազգային շուկայական միջին գին (հիմք ընդունելով ֆինանսների բնագավառում Հայաստանի Հանրապետության կառավարության լիազոր մարմնի` հաշվետու ժամանակաշրջանի համար հրապարակած գինը) X [13.7] X 5,

12) [13.11] սյունակում՝ զրոյական չափաքանակների դեպքում փաստացի մարված ամբողջ ծավալների ([13.5] սյունակի) համար Օրենսգրքի 218-րդ հոդվածին համապատասխան հաշվարկված բնօգտագործման վճարի գումարները`

ա. Օրենսգրքի 207-րդ հոդվածով սահմանված կարգով դրույքաչափի կիրառման դեպքում` [13.5] X հանածոյի օտարման փաստացի գին (առանց ԱԱՀ-ի) X [13.7] X 5, բացառությամբ` գունագեղ քարերից ագաթի, փիրուզի, վանակատի (ծիածանվող օբսիդիանի) և հասպիսի.

բ. Օրենսգրքի 207-րդ հոդվածով սահմանված կարգով հաստատագրված դրույքաչափի կիրառման դեպքում` ([13.5]X[13.8]X5, բացառությամբ` գունագեղ քարերից ագաթի, փիրուզի, վանակատի (ծիածանվող օբսիդիանի) և հասպիսի.

գ. գունագեղ քարերից ագաթի, փիրուզի, վանակատի (ծիածանվող օբսիդիանի) կամ հասպիսի համար` [13.5])X հաշվետու ժամանակաշրջանում տվյալ քարի միջազգային շուկայական միջին գին (հիմք ընդունելով ֆինանսների բնագավառում Հայաստանի Հանրապետության կառավարության լիազոր մարմնի` հաշվետու ժամանակաշրջանի համար հրապարակած գինը)X[13.7]X5.

13) [13.12] սյունակի տողերում՝ [13.9], [13.10] և [13.11] սյունակների համապատասխան տողերի հանրագումարները,

14) [13.13] տողին համապատասխանող վանդակներում` [13.9], [13.10], [13.11] և [13.12] սյունակների բոլոր տողերի հանրագումարները: