Համարը 
N 332-Ն
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Որոշում
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀՊՏ 2018.04.06/28(1386).1 Հոդ.536.2
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
ՀՀ կառավարություն
Ընդունման ամսաթիվը 
22.03.2018
Ստորագրող մարմինը 
ՀՀ վարչապետ
Ստորագրման ամսաթիվը 
03.04.2018
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
16.04.2018
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 

Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄԸ ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔԻ 33-ՐԴ ԹԱՂԱՄԱՍԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ԲԱՑԱՌԻԿ` ԳԵՐԱԿԱ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՇԱՀ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

 

22 մարտի 2018 թվականի N 332-Ն

 

ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔԻ 33-ՐԴ ԹԱՂԱՄԱՍԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ԲԱՑԱՌԻԿ` ԳԵՐԱԿԱ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՇԱՀ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության հողային օրենսգրքի 61-րդ հոդվածով, «Հասարակության և պետության կարիքների համար սեփականության օտարման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 4-րդ, 5-րդ, 7-րդ հոդվածների ու 16-րդ հոդվածի 1-ին մասի դրույթներով և հիմք ընդունելով Երևան քաղաքի գլխավոր հատակագիծն ու դրա հիման վրա առաջացած քաղաքի զարգացման հեռանկարները, Կենտրոն վարչական շրջանի գոտևորման նախագիծը` Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.

1. Սույն որոշման հավելվածներում նշված տարածքների նկատմամբ ճանաչել բացառիկ` գերակա հանրային շահ` հետևյալ հիմնավորումներով`

1) սույն կետում նշված տարածքներում քաղաքաշինական ծրագրի իրականացման շահը գերակայում է օտարվող սեփականության սեփականատերերի շահերից, քանի որ`

ա. սույն որոշման NN 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 և 18 հավելվածներում նշված տարածքներում քաղաքաշինական ծրագրի իրականացմամբ Երևանի կենտրոնից կվերանա ներկայումս առկա խառը, անկանոն կառուցապատումը` տարերայնորեն տեղակայված հին և խարխուլ շինություններով,

բ. համաձայն Երևան քաղաքի գլխավոր հատակագծի և Կենտրոն վարչական շրջանի համաձայնեցված գոտևորման նախագծի` սույն որոշման հավելվածներում նշված տարածքները կհանդիսանան որպես ճարտարապետական մեկ համալիր` պահպանելով ներդաշնակ կառուցապատում, ժամանակակից պահանջներին համապատասխան մայթերով և փողոցներով, ինչպես նաև սույն որոշման 1-ին կետում նշված տարածքում առկա բնակարանային ֆոնդին մի քանի անգամ գերազանցող նոր բնակարանային ֆոնդի կառուցում, ինչպես նաև կառուցվող ստորգետնյա ավտոկայանատեղիները հնարավորություն կընձեռեն նվազեցնելու Երևան քաղաքի կենտրոնում փողոցների ծանրաբեռնվածությունը.

2) սույն որոշման 1-ին կետում նշված ծրագրի արդյունավետ իրագործումը չի կարող ապահովվել առանց նշված սեփականության օբյեկտների օտարման, քանի որ`

ա. դրանց անմիջական հարևանությամբ գտնվող տարածքների համար նախագծվել և մասնակիորեն իրականացվել են համաքաղաքային ենթակառուցվածքների անբաժանելի մասը կազմող հանգույցներ,

բ. անհնար է ապահովել տարածքների բնականոն երթևեկություն, ջրամատակարարում, ջրահեռացում և քաղաքի համար կենսական նշանակություն ունեցող այլ պայմաններ, որոնք նախատեսված են Երևան քաղաքի գլխավոր հատակագծով: Կառուցապատման աշխատանքները թույլ կտան մասնավոր ներդրումների հաշվին իրականացնել քաղաքաշինական ծրագիրը` համադրելով հին Երևանի ճարտարապետական ոճն այժմյան կառուցվող շենքերի, շինությունների հետ, բացի այդ տարածքում արդեն իսկ մասնակիորեն կատարված են սեփականության իրացման աշխատանքներ:

2. Սահմանել, որ`

1) սույն որոշման 1-ին կետում նշված տարածքների ձեռք բերող են հանդիսանում սույն որոշման N 1 հավելվածում նշված իրավաբանական անձինք.

2) նախատեսված օտարման գործառույթների իրականացումը համակարգող պետական լիազոր մարմնի գործառույթը պատվիրակվում է Երևանի քաղաքապետին.

3) սեփականության օտարման գործընթացն սկսելու վերջնական ժամկետը 2023 թվականի հունվարի 1-ն է.

4) սույն որոշմամբ բացառիկ` գերակա հանրային շահ ճանաչված տարածքների և դրանցում առկա սեփականության օբյեկտների նկարագրության արձանագրության կազմման գործառույթներն իրականացնում է լիազոր մարմին ճանաչված` Երևանի քաղաքապետը.

5) սույն որոշմամբ բացառիկ` գերակա հանրային շահ ճանաչված տարածքների և դրանցում առկա սեփականության օբյեկտների նկարագրության արձանագրության կազմման աշխատանքներն իրականացվում են Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2007 թվականի հունվարի 25-ի N 108-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով և որոշմամբ սահմանված նկարագրության արձանագրության օրինակելի ձևով.

6) սույն որոշման հավելվածում նշված տարածքները ձեռք բերողի իրավունքները և պարտականությունները սահմանվում են «Հասարակության և պետության կարիքների համար սեփականության օտարման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի հիման վրա տարածքը ձեռք բերողների և լիազոր մարմնի միջև կնքվող պայմանագրերին, «Պատմության և մշակույթի անշարժ հուշարձանների ու պատմական միջավայրի պահպանության և օգտագործման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքին և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2002 թվականի ապրիլի 20-ի N 438 որոշմանը համապատասխան:

3. Ընդունել ի գիտություն, որ՝

1) սույն որոշման հավելվածներում նշված տարածքները ձեռք բերողներն ստանձնել են պայմանագրային պարտավորություն` զերծ պահել պետությանը ցանկացած վնասից և պատասխանատվությունից, որոնք կարող են առաջանալ սեփականության օտարման արդյունքում կամ հետևանքով` կապված սեփականության դիմաց փոխհատուցման անհամարժեքության և օտարման գործընթացի համար սահմանված ժամկետի խախտման հետ, ինչպես նաև քաղաքաշինական ծրագրի իրականացման հետ: Ձեռք բերողը կրում է նաև «Հասարակության և պետության կարիքների համար սեփականության օտարման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 16-րդ հոդվածի 2-րդ մասի առաջին պարբերությամբ սահմանված պատասխանատվությունը.

2) սույն որոշմամբ նախատեսված` բացառիկ` գերակա հանրային շահ ճանաչված տարածքներում օտարվող սեփականության սեփականատերերի կամ այլ իրավունքներ ունեցողների և սույն որոշման հավելվածներում նշված տարածքները ձեռք բերողի միջև կնքվող պայմանագրերում անհրաժեշտ է բացառել, որպես օտարվող տարածքի փոխհատուցման ձև, ապագայում կառուցվելիք շենքից գույքային միավորի տրամադրումը:

4. Լիազորել Երևանի քաղաքապետին`

1) սույն որոշման 1-ին կետում նշված տարածքներում առկա` պետական սեփականություն հանդիսացող անշարժ գույքերի` պետության և հասարակության կարիքների համար գույքի օտարման գործառույթների իրականացման ընթացքում հանդես գալ Հայաստանի Հանրապետության անունից, Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով.

2) սույն որոշումն ուժի մեջ մտնելուն հաջորդող յոթ օրվա ընթացքում որոշումը պատշաճ ձևով ուղարկել օտարվող սեփականության սեփականատերերին և օտարվող սեփականության նկատմամբ պետական գրանցում ունեցող գույքային իրավունքներ ունեցող անձանց:

5. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

 

Հայաստանի Հանրապետության
վա
րչապետ

Կ. Կարապետյան

 

2018 թ. ապրիլի 3

Երևան

 

 

Հավելված N 1
ՀՀ կառավարության 2018 թվականի
մարտի 22-ի N 332-Ն որոշման

 

Ց Ա Ն Կ

 

ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔԻ 33-ՐԴ ԹԱՂԱՄԱՍՈՒՄ` ԲԱՑԱՌԻԿ` ԳԵՐԱԿԱ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՇԱՀ ՃԱՆԱՉՎՈՂ ՏԱՐԱԾՔԻ

 

NN
ը/կ

Գտնվելու վայրը և նկարագիրը

Ձեռք բերողները

Նկարագրության արձանագրության կազմման ժամկետը

1

2

3

4

1.

Հանրապետության նրբ., տուն 8ա
Հանրապետության նրբ., տուն 17
Հանրապետության նրբ., տուն 19
Ֆիրդուսի փող., տուն 70
Ֆիրդուսի 78 տուն
Ֆիրդուսի փող., տուն 78
Ֆիրդուսի փող., տուն 80
Հանրապետության նրբ., տուն 8
Հանրապետության նրբ., տուն 8
Հանրապետության նրբ., տուն 8
Հանրապետության 2-րդ նրբ., տուն 7
Հանրապետության նրբ., տուն 15
(հավելված N 2)

«Սիթի Սենթր Դիվելըփմենթ» ՓԲԸ

6 ամիս

2.

Հանրապետության փող., տուն 40
Հանրապետության փող., տուն 40
Հանրապետության նրբ., տուն 15
Հանրապետության նրբ., տուն 15
(հավելված N 3)

«Վան Քոնսթրաքշն» ՍՊԸ

6 ամիս

3.

Հանրապետության նրբ., տուն 38
Հանրապետության փող., տուն 40
Հանրապետության փող., տուն 40
(հավելված N 4)

«Էրզրում Քոնսթրաքշն»
ՍՊԸ

6 ամիս

4.

Հանրապետության փող., շենք 46, բն. 4
Հանրապետության փող., շենք 46, բն. 14ա
Հանրապետության փող., շենք 46, բն. 16
Հանրապետության նրբ., տուն 15
Հանրապետության նրբ., տուն 15
(հավելված N 5)

«Բիթլիս Քոնսթրաքշն»
ՍՊԸ

6 ամիս

5.

Հանրապետության նրբ., տուն 21
Հանրապետության նրբ., տուն 21
Հանրապետության նրբ., տուն 19
Հանրապետության նրբ., տուն 17
(հավելված N 6)

«Ադանա Քոնսթրաքշն»
ՍՊԸ

6 ամիս

6.

Հանրապետության նրբ., տուն 8
Հանրապետության նրբ., տուն 8
(հավելված N 7)

«Բայազետ Քոնսթրաքշն»
ՍՊԸ

6 ամիս

7.

Հանրապետության նրբ., 4
Հանրապետության նրբ., տուն 8
Հանրապետության նրբ., տուն 8
Հանրապետության նրբ., տուն 8
Հանրապետության նրբ., տուն 3
Հանրապետության նրբ., տուն 5
Հանրապետության նրբ., տուն 7
Հանրապետության նրբ., տուն 9
(հավելված N 8)

«Ուրմիա Քոնսթրաքշն»
ՍՊԸ

6 ամիս

8.

Հանրապետության 2-րդ նրբ., տուն 7
Հանրապետության փող., 32/21
Հանրապետության փող., շենք 32, բն.25
Հանրապետության փող., շենք 32, բն. 26
(հավելված N 9)

«Տրապիզոն Քոնսթրաքշն»
ՍՊԸ

6 ամիս

9.

Հանրապետության փող., 30
(հավելված N 10)

«Դիարբեքիր Քոնսթրաքշն»
ՍՊԸ

6 ամիս

10.

Տիգրան Մեծի պող., թիվ 3 տուն
Տիգրան Մեծի պող., 3 շենքի, բն. 4
Տիգրան Մեծի պող., 3 շենքի, բն. 5
Տիգրան Մեծի պող., 3 շենքի, բն. 8
Տիգրան Մեծի պող., 3 շենքի, բն. 8
Տիգրան Մեծի պող., տուն 5
Տիգրան Մեծի պող., տուն 5
Տիգրան Մեծի պող., տուն 7
Տիգրան Մեծի պող., թիվ 7 արհեստանոց
Տիգրան Մեծի պող., տուն 7
Տիգրան Մեծի պող., 1-ին նրբ., տուն 7
Ֆիրդուսի փող., տուն 1
Ֆիրդուսի փող., տուն 5
Ֆիրդուսի փող., տուն 5
Ֆիրդուսի փող., տուն 5/2
Ֆիրդուսի փող., տուն 5
Ֆիրդուսի փող., տուն 5
Ֆիրդուսի փող., տուն 7
Տիգրան Մեծի, 1 շենք
Տիգրան Մեծի պող., 3 շենք
(հավելված N 11)

«Ակն Քոնսթրաքշն»
ՍՊԸ

6 ամիս

11.

Ֆիրդուսի փող., տուն 1
Ֆիրդուսի փող., տուն 5
Ֆիրդուսի փող., տուն 5
Ֆիրդուսի փող., տուն 5/2
Ֆիրդուսի փող., տուն 5
Ֆիրդուսի փող., տուն 5
Ֆիրդուսի փող., տուն 7
Ֆիրդուսի փող., թիվ 10 հասցեի
սենյակ
Ֆիրդուսի փող., տուն 10
Ֆիրդուսի փող., տուն 10
Ֆիրդուսի փող., տուն 10
Ֆիրդուսի փող., տուն 12/6
Ֆիրդուսի փող., տուն 12/7
Ֆիրդուսի փող., տուն 14
Ֆիրդուսի փող., տուն 14ա
Ֆիրդուսի փող., շին. 14/1
Ֆիրդուսի փող., թիվ 14/2 օժ.
շին.
Ֆիրդուսի փող., շին. 14/2
Ֆիրդուսի փող., 14 շենք, N 3
ավտոտնակ
Տիգրան Մեծի պող., տուն 5
Տիգրան Մեծի պող., տուն 5
Տիգրան Մեծի պող., տուն 7
Տիգրան Մեծի պող., N 7 արհեստանոց
Տիգրան Մեծի պող., տուն 7
Տիգրան Մեծի պող., շենք 9/11, բն. 2
Տիգրան Մեծի պող., շենք 9/11, բն. 3
Տիգրան Մեծի պող., 11 շենք, տարածք 3
Տիգրան Մեծի պող., շենք 13, բն. 1
Տիգրան Մեծի պող., շենք 13, բն. 13
Տիգրան Մեծի պող., շենք 13, բն. 15
Տիգրան Մեծի պող., շենք 13, բն. 27
Տիգրան Մեծի պող., շենք 13, բն. 28
Տիգրան Մեծի պող., 13/33
Խանջյան փող., 1-ին նրբ., տուն 9
Տիգրան Մեծի պող., 13 շենք
(հավելված N 12.11 սխեման կցվում է)

«Մանազկերտ Քոնսթրաքշն»
ՍՊԸ

6 ամիս

12.

Տիգրան Մեծի պող., տուն 15/21
Տիգրան Մեծի պող., 17
Խանջյան փող., 1-ին նրբ., տուն 9
Տիգրան Մեծի պող., 15 շենք
(հավելված N 13)

«Սասուն Քոնսթրաքշն» ՍՊԸ

6 ամիս

13.

Խանջյան նրբ., տուն 5ա
Խանջյան փող., 1-ին նրբ., տուն 5ա
Խանջյան 1-ին նրբ., տուն 5ա
Խանջյան փող., 1-ին նրբ., տուն 5/1
Խանջյան փող., 1-ին նրբ., տուն 5/2
Խանջյան փող., 1-ին նրբ., տուն 5/6
Խանջյան փող., 1-ին նրբ., տուն 5/18
Խանջյան փող., 1-ին նրբ., տուն 5/20
Խանջյան փող., 1-ին նրբ., տուն 5/22
Խանջյան 1-ին նրբ., տուն 9
Խանջյան փող., 1-ին նրբ., տուն 10
Խանջյան փող., 1-ին նրբ., տուն 10
Խանջյան փող., 1-ին նրբ., 10/2
Խանջյան 1-ին նրբ., 10/4, ավտ.
Խանջյան 1-ին նրբ., 10/5, բն. տուն
Խանջյան նրբ., շենք 10, բն. 2
Խանջյան փող., 1-ին նրբ., շ. 10, բն. 3
Խանջյան նրբ., շենք 10, բն. 3
Խանջյան նրբ., շենք 10, բն. 4
Խանջյան նրբ., շենք10, բն. 5
Խանջյան փող., 1-ին նրբ., տուն 10/6
Խանջյան նրբ., շենք 10, բն. 7
Խանջյան փող., 1-ին նրբ., 10/7 շին.
(հավելված N 14)

«Զեյթուն Քոնսթրաքշն»
ՍՊԸ

6 ամիս

14.

Խանջյան փող., տուն 7/8
Խանջյան, 7/12
Խանջյան փող., շ. 7/16
Խանջյան, 7/23
Խանջյան, 7/23
Խանջյան փող., շ. 7/14
Խանջյան փող., տուն 7/5 (խորդանոց)
Խանջյան փող., 7ա, բն. 6
Ֆիրդուսի փող., 50 տուն
Խանջյան փող.,շ. 7/12
(հավելված N 15)

«Բաբերդ Քոնսթրաքշն»
ՍՊԸ
«Տարսոն Քոնսթրաքշն» ՍՊԸ

6 ամիս

15.

Ֆիրդուսի փող., 17 շենք, բն. 3
Ֆիրդուսի փող., 17 շենք, բն. 4
Ֆիրդուսի փող., 17 շենք, N 4 ավտոտնակ
Ֆիրդուսի փող., 17 շենք, բն. 4 ա
Ֆիրդուսի փող., 17 շենքի ավտոտնակ
Ֆիրդուսի փող., 17 շենք, բն. 5
Ֆիրդուսի փող., 17 շենքի ավտոտնակ
Ֆիրդուսի փող., 17 շենք, բն. 6
Ֆիրդուսի փող., 17 շենք, բն. 7
Ֆիրդուսի փող., 17 շենք, բն. 8
Ֆիրդուսի փող., 17 շենք, բն. 9
Ֆիրդուսի փող., 17 շենք, բն. 10
Ֆիրդուսի փող., 17 շենք, բն. 11
Ֆիրդուսի փող., 17 շ., բն. 12
Ֆիրդուսի փող., տուն 13
Ֆիրդուսի փող., տուն 15
Ֆիրդուսի փող., տուն 15
Ֆիրդուսի փող., թիվ 15 կցակառույց
Ֆիրդուսի փող., 44 տուն
Ֆիրդուսի փող., 44/1
Ֆիրդուսի փող., տուն 46
Ֆիրդուսի փող., տուն 46
Ֆիրդուսի փող., տուն 46
Ֆիրդուսի փող., թիվ 46/2 շինություն
Ֆիրդուսի փող., 50 տուն
Ֆիրդուսի փող., տուն 52
Ֆիրդուսի 52
Ֆիրդուսի փող., տուն 52
Ֆիրդուսի փող., տուն 52
Ֆիրդուսի փող., տուն 76
Ֆիրդուսի փող., թիվ 76/1 ավտոտնակ
Ֆիրդուսի փող., թիվ 76/2 ավտոտնակ
Ֆիրդուսի փող., թիվ 76-3 ավտոտնակ
Ֆիրդուսի, 78/2 տուն
Ֆիրդուսի, 78 տուն
Ֆիրդուսի փող., տուն 78
(հավելված N 16)

«Կարս Քոնսթրաքշն»
ՍՊԸ

6 ամիս

16.

Խանջյան 1-ին նրբ., 5/1, N 1 ավտ.
Խանջյան փող., 1-ին նրբ., տուն 10
Խանջյան փող., 1-ին նրբ., տուն 10
Խանջյան փող., 1-ին նրբ., 10/2
Խանջյան 1-ին նրբ., 10/4, ավտ.
Խանջյան 1-ին նրբ., 10/5, բն. տուն
Խանջյան նրբ., շենք10, բն. 2
Խանջյան փող., 1-ին նրբ., շ. 10, բն. 3
Խանջյան նրբ., շենք 10, բն. 3
Խանջյան նրբ., շենք 10, բն. 4
Խանջյան նրբ., շենք 10, բն. 5
Խանջյան փող., 1-ին նրբ., տուն 10/6
Խանջյան նրբ., շենք 10, բն. 7
Խանջյան փող., 1-ին նրբ., 10/7 շին.
Ֆիրդուսի փող., տուն 16
Ֆիրդուսի փող., տուն 18
Ֆիրդուսի փող., տուն 18
Ֆիրդուսի փող., տուն 20
Ֆիրդուսի փող., տուն 24
Ֆիրդուսի փող., տուն 24/1
Ֆիրդուսի փող., տուն 26/1
Ֆիրդուսի փող., տուն 26
Ֆիրդուսի փող., տուն 28/3
Ֆիրդուսի փող., տուն 30
Ֆիրդուսի փող., 30 տան, թիվ 1 ավտոտնակ
Ֆիրդուսի փող., 32 տուն (ավտոտնակ)
Ֆիրդուսի փող., տուն 32
Ֆիրդուսի փող., 32 ավտոտնակ
Ֆիրդուսի փող., շին. 32/2
Ֆիրդուսի փող., տուն 32
Ֆիրդուսի փող., տուն 36
Ֆիրդուսի փող., տուն 36
Ֆիրդուսի փող., տուն 38
Ֆիրդուսի փող., թիվ 38 ավտոտնակ
Ֆիրդուսի փող., տուն 40
Ֆիրդուսի փող., տուն 14
Ֆիրդուսի փող., տուն 14ա
Ֆիրդուսի փող., շին. 14/1
Ֆիրդուսի փող., N 14/2 օժ. շին.
Ֆիրդուսի փող., շին. 14/2
Ֆիրդուսի փող., 14 շենք, N 3 ավտոտնակ
Ֆիրդուսի փող., տուն 9
(հավելված N 17)

«Արդահան Քոնսթրաքշն»
ՍՊԸ

6 ամիս

17.

Չայկովսկու փող., 30 շենք, հարող տարածք
Չայկովսկու փող., տուն 30/1
Չայկովսկու փող., տուն 30/3
Չայկովսկու փող., տուն 30/3
Ֆիրդուսի փող., տուն 70
(հավելված N 18)

«Իգդիր Քոնսթրաքշն» ՍՊԸ

6 ամիս

 

Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար

Վ. Ստեփանյան

 

Հավելված N 2
ՀՀ կառավարության 2018 թվականի
մարտի 22-ի N 332-Ն որոշման

 

ԲԱՑԱՌԻԿ ԳԵՐԱԿԱ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՇԱՀ ՃԱՆԱՉՎԱԾ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՀԱՍԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՎԵՐՑՎՈՂ ՏԱՐԱԾՔ

(ԿԵՆՏՐՈՆ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆԻ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐՈՒՄ 33 ԹԱՂԱՄԱՍ «Սիթի Սենթր Դիվելըփմենթ» ՓԲԸ (S≈11361.31 ՔՄ)

 

Ներմուծեք նկարագրությունը_14100

 

Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար

Վ. Ստեփանյան

 

Հավելված N 3
ՀՀ կառավարության 2018 թվականի
մարտի 22-ի N 332-Ն որոշման

 

ԲԱՑԱՌԻԿ ԳԵՐԱԿԱ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՇԱՀ ՃԱՆԱՉՎԱԾ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՀԱՍԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՎԵՐՑՎՈՂ ՏԱՐԱԾՔ

(ԿԵՆՏՐՈՆ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆԻ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐՈՒՄ 33 ԹԱՂԱՄԱՍ «Վան Քոնսթրաքշն» ՍՊԸ /S≈1041.90ՔՄ)

 

Ներմուծեք նկարագրությունը_14101

 

Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար

Վ. Ստեփանյան

 

Հավելված N 4
ՀՀ կառավարության 2018 թվականի
մարտի 22-ի N 332-Ն որոշման

 

ԲԱՑԱՌԻԿ ԳԵՐԱԿԱ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՇԱՀ ՃԱՆԱՉՎԱԾ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՀԱՍԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՎԵՐՑՎՈՂ ՏԱՐԱԾՔ

(ԿԵՆՏՐՈՆ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆԻ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐՈՒՄ 33 ԹԱՂԱՄԱՍ «Էրզրում Քոնսթրաքշն» ՍՊԸ /S≈489.67ՔՄ)

 

Ներմուծեք նկարագրությունը_14102

 

Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար

Վ. Ստեփանյան

 

Հավելված N 5
ՀՀ կառավարության 2018 թվականի
մարտի 22-ի N 332-Ն որոշման

 

ԲԱՑԱՌԻԿ ԳԵՐԱԿԱ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՇԱՀ ՃԱՆԱՉՎԱԾ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՀԱՍԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՎԵՐՑՎՈՂ ՏԱՐԱԾՔ

(ԿԵՆՏՐՈՆ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆԻ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐՈՒՄ 33 ԹԱՂԱՄԱՍ «Բիթլիս Քոնսթրաքշն» ՍՊԸ /S≈1615.39ՔՄ)

 

Ներմուծեք նկարագրությունը_14103

 

ՊԱՏՄԱՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ՀՈՒՇԱՐՁԱՆՆԵՐ

1. 203.13.1 բնակելի տուն, Հանրապետության փողոց 46

 

 

 

 

Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար

Վ. Ստեփանյան

 

Հավելված N 6
ՀՀ կառավարության 2018 թվականի
մարտի 22-ի N 332-Ն որոշման

 

ԲԱՑԱՌԻԿ ԳԵՐԱԿԱ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՇԱՀ ՃԱՆԱՉՎԱԾ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՀԱՍԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՎԵՐՑՎՈՂ ՏԱՐԱԾՔ

(ԿԵՆՏՐՈՆ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆԻ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐՈՒՄ 33 ԹԱՂԱՄԱՍ «Ադանա Քոնսթրաքշն» ՍՊԸ /S≈1553.93ՔՄ)

 

Ներմուծեք նկարագրությունը_14104

 

Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար

Վ. Ստեփանյան

 

Հավելված N 7
ՀՀ կառավարության 2018 թվականի
մարտի 22-ի N 332-Ն որոշման

 

ԲԱՑԱՌԻԿ ԳԵՐԱԿԱ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՇԱՀ ՃԱՆԱՉՎԱԾ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՀԱՍԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՎԵՐՑՎՈՂ ՏԱՐԱԾՔ

(ԿԵՆՏՐՈՆ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆԻ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐՈՒՄ 33 ԹԱՂԱՄԱՍ «Բայազետ Քոնսթրաքշն» ՍՊԸ /S≈789.13ՔՄ)

 

Ներմուծեք նկարագրությունը_14105

 

Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար

Վ. Ստեփանյան

 

Հավելված N 8
ՀՀ կառավարության 2018 թվականի
մարտի 22-ի N 332-Ն որոշման

 

ԲԱՑԱՌԻԿ ԳԵՐԱԿԱ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՇԱՀ ՃԱՆԱՉՎԱԾ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՀԱՍԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՎԵՐՑՎՈՂ ՏԱՐԱԾՔ

(ԿԵՆՏՐՈՆ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆԻ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐՈՒՄ 33 ԹԱՂԱՄԱՍ «Ուրմիա Քոնսթրաքշն» ՍՊԸ /S≈2017.83ՔՄ)

 

Ներմուծեք նկարագրությունը_14106

 

Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար

Վ. Ստեփանյան

 

Հավելված N 9
ՀՀ կառավարության 2018 թվականի
մարտի 22-ի N 332-Ն որոշման

 

ԲԱՑԱՌԻԿ ԳԵՐԱԿԱ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՇԱՀ ՃԱՆԱՉՎԱԾ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՀԱՍԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՎԵՐՑՎՈՂ ՏԱՐԱԾՔ

(ԿԵՆՏՐՈՆ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆԻ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐՈՒՄ 33 ԹԱՂԱՄԱՍ «Տրապիզոն Քոնսթրաքշն» ՍՊԸ /S≈1818.43 ՔՄ)

 

Ներմուծեք նկարագրությունը_14503

 

ՊԱՏՄԱՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ՀՈՒՇԱՐՁԱՆՆԵՐ

2. 203.13.1 մասնաշենք, Հանրապետության փողոցին հարող տարածք

 

 

 

Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար

Վ. Ստեփանյան

 

Հավելված N 10
ՀՀ կառավարության 2018 թվականի
մարտի 22-ի N 332-Ն որոշման

 

ԲԱՑԱՌԻԿ ԳԵՐԱԿԱ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՇԱՀ ՃԱՆԱՉՎԱԾ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՀԱՍԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՎԵՐՑՎՈՂ ՏԱՐԱԾՔ

(ԿԵՆՏՐՈՆ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆԻ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐՈՒՄ 33 ԹԱՂԱՄԱՍ «Դիարբեքիր Քոնսթրաքշն» ՍՊԸ /S≈93.47ՔՄ)

 

Ներմուծեք նկարագրությունը_14520

 

Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար

Վ. Ստեփանյան

 

Հավելված N 11
ՀՀ կառավարության 2018 թվականի
մարտի 22-ի N 332-Ն որոշման

 

ԲԱՑԱՌԻԿ ԳԵՐԱԿԱ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՇԱՀ ՃԱՆԱՉՎԱԾ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՀԱՍԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՎԵՐՑՎՈՂ ՏԱՐԱԾՔ

(ԿԵՆՏՐՈՆ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆԻ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐՈՒՄ 33 ԹԱՂԱՄԱՍ «Ակն Քոնսթրաքշն» ՍՊԸ /S≈3459.25ՔՄ)

 

Ներմուծեք նկարագրությունը_14539

 

ՊԱՏՄԱՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ՀՈՒՇԱՐՁԱՆՆԵՐ

3. 200.1 բնակելի տուն, Տիգրան Մեծի պողոտա 1

4. 200.2 բնակելի տուն, Տիգրան Մեծի պողոտա 3

 

Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար

Վ. Ստեփանյան

 

Հավելված N 12
ՀՀ կառավարության 2018 թվականի
մարտի 22-ի N 332-Ն որոշման

 

ԲԱՑԱՌԻԿ ԳԵՐԱԿԱ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՇԱՀ ՃԱՆԱՉՎԱԾ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՀԱՍԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՎԵՐՑՎՈՂ ՏԱՐԱԾՔ

(ԿԵՆՏՐՈՆ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆԻ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐՈՒՄ 33 ԹԱՂԱՄԱՍ «Մանազկերտ Քոնսթրաքշն» ՍՊԸ /S≈6264.41ՔՄ)

 

Ներմուծեք նկարագրությունը_14540

 

ՊԱՏՄԱՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ՀՈՒՇԱՐՁԱՆՆԵՐ

1. 200.4 բնակելի տուն, Տիգրան Մեծի պողոտա 11

2. 200.5 բնակելի տուն, Տիգրան Մեծի պողոտա 13

 

Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար

Վ. Ստեփանյան

 

Հավելված N 13
ՀՀ կառավարության 2018 թվականի
մարտի 22-ի N 332-Ն որոշման

 

ԲԱՑԱՌԻԿ ԳԵՐԱԿԱ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՇԱՀ ՃԱՆԱՉՎԱԾ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՀԱՍԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՎԵՐՑՎՈՂ ՏԱՐԱԾՔ

(ԿԵՆՏՐՈՆ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆԻ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐՈՒՄ 33 ԹԱՂԱՄԱՍ «Սասուն Քոնսթրաքշն» ՍՊԸ /S≈3736.66 ՔՄ)

 

Ներմուծեք նկարագրությունը_14543

 

ՊԱՏՄԱՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ՀՈՒՇԱՐՁԱՆՆԵՐ

1. 200.5 բնակելի տուն, Տիգրան Մեծի պողոտա 13

2. 200.6 բնակելի տուն, Տիգրան Մեծի պողոտա 15

 

Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար

Վ. Ստեփանյան

 

Հավելված N 14
ՀՀ կառավարության 2018 թվականի
մարտի 22-ի N 332-Ն որոշման

 

ԲԱՑԱՌԻԿ ԳԵՐԱԿԱ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՇԱՀ ՃԱՆԱՉՎԱԾ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՀԱՍԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՎԵՐՑՎՈՂ ՏԱՐԱԾՔ

(ԿԵՆՏՐՈՆ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆԻ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐՈՒՄ 33 ԹԱՂԱՄԱՍ «Զեյթուն Քոնսթրաքշն» ՍՊԸ /S≈2114.52ՔՄ)

 

Ներմուծեք նկարագրությունը_14544

 

Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար

Վ. Ստեփանյան

 

Հավելված N 15
ՀՀ կառավարության 2018 թվականի
մարտի 22-ի N 332-Ն որոշման

 

ԲԱՑԱՌԻԿ ԳԵՐԱԿԱ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՇԱՀ ՃԱՆԱՉՎԱԾ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՀԱՍԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՎԵՐՑՎՈՂ ՏԱՐԱԾՔ

(ԿԵՆՏՐՈՆ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆԻ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐՈՒՄ 33 ԹԱՂԱՄԱՍ «Բաբերդ Քոնսթրաքշն» ՍՊԸ, «Տարսոն Քոնսթրաքշն» ՍՊԸ /S≈4364.95ՔՄ)

 

Ներմուծեք նկարագրությունը_14545

 

Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար

Վ. Ստեփանյան

 

Հավելված N 16
ՀՀ կառավարության 2018 թվականի
մարտի 22-ի N 332-Ն որոշման

 

ԲԱՑԱՌԻԿ ԳԵՐԱԿԱ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՇԱՀ ՃԱՆԱՉՎԱԾ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՀԱՍԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՎԵՐՑՎՈՂ ՏԱՐԱԾՔ

(ԿԵՆՏՐՈՆ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆԻ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐՈՒՄ 33 ԹԱՂԱՄԱՍ «Կարս Քոնսթրաքշն» ՍՊԸ /S≈7474.09ՔՄ)

 

Ներմուծեք նկարագրությունը_14546

 

Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար

Վ. Ստեփանյան

 

Հավելված N 17
ՀՀ կառավարության 2018 թվականի
մարտի 22-ի N 332-Ն որոշման

 

ԲԱՑԱՌԻԿ ԳԵՐԱԿԱ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՇԱՀ ՃԱՆԱՉՎԱԾ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՀԱՍԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՎԵՐՑՎՈՂ ՏԱՐԱԾՔ

(ԿԵՆՏՐՈՆ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆԻ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐՈՒՄ 33 ԹԱՂԱՄԱՍ «Արդահան Քոնսթրաքշն» ՍՊԸ /S≈6652.38ՔՄ)

 

Ներմուծեք նկարագրությունը_14547

 

Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար

Վ. Ստեփանյան

 

Հավելված N 18
ՀՀ կառավարության 2018 թվականի
մարտի 22-ի N 332-Ն որոշման

 

ԲԱՑԱՌԻԿ ԳԵՐԱԿԱ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՇԱՀ ՃԱՆԱՉՎԱԾ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՀԱՍԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՎԵՐՑՎՈՂ ՏԱՐԱԾՔ

(ԿԵՆՏՐՈՆ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆԻ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐՈՒՄ 33 ԹԱՂԱՄԱՍ «Իգդիր Քոնսթրաքշն» ՍՊԸ /S≈1632.81ՔՄ)

 

Ներմուծեք նկարագրությունը_14548

 

Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար

Վ. Ստեփանյան