Համարը 
N 1343-Ն
Տեսակը 
Պաշտոնական Ինկորպորացիա
Տիպը 
Որոշում
Կարգավիճակը 
Չի գործում
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀՊՏ 2017.11.01/65(1340) Հոդ.1071
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
ՀՀ կառավարություն
Ընդունման ամսաթիվը 
19.10.2017
Ստորագրող մարմինը 
ՀՀ վարչապետ
Ստորագրման ամսաթիվը 
25.10.2017
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
11.11.2017
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 
24.10.2019

Կապեր այլ փաստաթղթերի հետ
Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄԸ ՀՀ ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԸՆԴԵՐՔԻ ՏԵՍՉԱԿԱՆ ՄԱՐՄՆԻ ԿՈՂՄԻՑ ԱՆՑԿԱՑՎՈՂ ՌԻՍԿԻ ՎՐԱ ՀԻՄՆՎԱԾ ՍՏՈՒԳՈՒՄՆԵՐԻ ՍՏՈՒԳԱԹԵՐԹԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ, ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2012 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 20-Ի N 1680-Ն ԵՎ 2013 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՐՏԻ 7-Ի N 519-Ն ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐՆ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

 

19 հոկտեմբերի 2017 թվականի N 1343-Ն

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԸՆԴԵՐՔԻ ՏԵՍՉԱԿԱՆ ՄԱՐՄՆԻ ԿՈՂՄԻՑ ԱՆՑԿԱՑՎՈՂ ՌԻՍԿԻ ՎՐԱ ՀԻՄՆՎԱԾ ՍՏՈՒԳՈՒՄՆԵՐԻ ՍՏՈՒԳԱԹԵՐԹԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ, ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2012 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 20-Ի N 1680-Ն ԵՎ 2013 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՐՏԻ 7-Ի N 519-Ն ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐՆ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Հիմք ընդունելով «Հայաստանի Հանրապետությունում ստուգումների կազմակերպման և անցկացման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 3-րդ հոդվածի 1.1-ին մասը՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.

1. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության բնապահպանության նախարարության բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմնի կողմից անցկացվող ռիսկի վրա հիմնված ստուգումների ստուգաթերթերը` համաձայն NN 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 12 և 13 հավելվածների:

(1-ին կետը փոփ. 29.03.18 N 360-Ն)

2. Ուժը կորցրած ճանաչել Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2012 թվականի դեկտեմբերի 20-ի «Հայաստանի Հանրապետության էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարության աշխատակազմի ընդերքի պետական տեսչության կողմից անցկացվող ռիսկի վրա հիմնված ստուգումների ստուգաթերթերը հաստատելու մասին» N 1680-Ն և 2013 թվականի մարտի 7-ի «Հայաստանի Հանրապետության բնապահպանության նախարարության աշխատակազմի բնապահպանական պետական տեսչության կողմից իրականացվող ստուգումների ստուգաթերթերը հաստատելու մասին» N 519-Ն որոշումները:

3. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

 

Հայաստանի Հանրապետության
վա
րչապետ

Կ. Կարապետյան

 

2017 թ. հոկտեմբերի 25

Երևան

 

 

Հավելված N 1
ՀՀ կառավարության 2017 թվականի
հոկտեմբերի 19-ի N 1343-Ն որոշման

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԸՆԴԵՐՔԻ ՏԵՍՉԱԿԱՆ ՄԱՐՄԻՆ

 

ՍՏՈՒԳԱԹԵՐԹ N____

ԸՆԴԵՐՔՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՏՐԱՄԱԴՐՎԱԾ ՏԵՂԱՄԱՍԵՐԻ ՀԱՄԱՐ
(ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ՀԱՆՔԱՎԱՅՐԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆԱՀԱՆՄԱՆ ՏԳՏԴ՝ 07 ՀԱՏՎԱԾԻ ԲՈԼՈՐ ԽՄԲԵՐ, ԴԱՍԵՐ ԵՎ ԵՆԹԱԴԱՍԵՐ, 08.91.0 ԴԱՍ, 08.99 ԽՈՒՄԲ)

(վերնագիրը խմբ. 29.03.18 N 360-Ն)

 

_____ __________________ 20_ _ թվական

 

Ստուգումն իրականացվում է Հայաստանի Հանրապետության բնապահպանության նախարարության բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմնի ղեկավարի ______________թվականի N _________ հանձնարարագրի հիման վրա:
Ստուգումն իրականացնող պաշտոնատար անձինք՝ ________________________________________________ _______________________________

 (պաշտոնը)

  (անունը, հայրանունը, ազգանունը)

________________________________________________ _______________________________

(պաշտոնը)

(անունը, հայրանունը, ազգանունը)

________________________________________________ _______________________________

(պաշտոնը)

(անունը, հայրանունը, ազգանունը)

________________________________________________ _______________________________

(պաշտոնը)

(անունը, հայրանունը, ազգանունը)

________________________________________________ _______________________________

(պաշտոնը)

(անունը, հայրանունը, ազգանունը)

Ստուգման՝

ժամկետը՝

ստուգվող ժամանակահատվածը՝

______ աշխատանքային օր

սկիզբը՝___________թ.

ավարտը՝________________թ.

Նպատակը՝ ______________________________________________________________________

Հանձնարարագրում նշված ստուգաթերթի հարցերը՝ ________________________________

Ստուգվող տնտեսավարող սուբյեկտի՝

Անվանումը՝

 _________________________________

ՀՎՀՀ-ն՝

 _________________________________

Հասցեն՝

 _________________________________

Տրամադրված հանքավայրի անվանումը՝

 _________________________________

Հեռախոսահամարը՝

 _________________________________

Այլ տեղեկություններ՝

 _________________________________

Տեղեկատվական բնույթի հարցեր

NN
ը/կ

Հարցը

Պատասխանը
(այո կամ ոչ)

1.

Ընդերքօգտագործման ոլորտից բացի գործունեություն ծավալում է այլ ոլորտում (ոլորտներում)

 

2.

Շահագործման համար տրամադրված տեղամասի վրա երրորդ անձինք ունեն գրավի կամ սերվիտուտի իրավունք

 

3.

Հանքավայրի շահագործումը կախված է եղանակային պայմաններից

 

4.

Առկա է տրամադրված տեղամասի կոորդինատների անճշտություն

 

5.

Իրականացնում է ընդերքօգտագործման թափոնների կառավարում և (կամ) վերամշակում

 

Վերահսկողական բնույթի հարցեր

NN
ը/կ

հարցը

պատասխանը

կշիռը

իրավական
հիմքը

մեկնաբանությունը

ստուգման տեսակը

այո

ոչ

չ/պ

1.

Առկա է ընդերքօգտագործման իրավունքը հավաստող փաստաթղթերի փաթեթը՝

       

Հայաստանի Հանրապետության ընդերքի մասին օրենսգրքի 54-րդ հոդվածի 3-րդ մաս

 

փաստաթղթային

1) օգտակար հանածոյի արդյունահանման թույլտվությունը

     

0.4

2) օգտակար հանածոյի արդյունահանման պայմանագիրը

     

0.2

3) լեռնահատկացման ակտը

     

0.2

4) համապատասխան փորձաքննություններ անցած նախագիծը

     

0.2

2.

Օգտակար հանածոյի արդյունահանման աշխատանքները կատարվում են արդյունահանման թույլտվությամբ տրամադրված ընդերքի տեղամասում

     

1

Հայաստանի Հանրապետության ընդերքի մասին օրենսգրքի 59-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին կետ, 78-րդ հոդվածի 2-րդ մաս

 

փաստաթղթային, տեսազննում, տեղորոշում, չափագրում

3.

Պահպանվում է օգտակար հանածոյի արդյունահանման նախագծով սահմանված՝

       

Հայաստանի Հանրապետության ընդերքի մասին օրենսգրքի 59-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին և 4-րդ կետեր

 

փաստաթղթային, տեսազննում, չափագրում

1) հանքաստիճանի բարձրությունը

     

0.7

2) հանքաստիճանի երկարությունը

     

0.5

3) հանքաստիճանի լայնությունը

     

0.5

4) շեպի թեքության անկյունը

     

0.7

5) բացահանքի կողի թեքման անկյունը

     

0.7

4.

Պահպանվու՞մ է օգտակար հանածոյի արդյունահանման նախագծով սահմանված հանքախորշի՝

       

Հայաստանի Հանրապետության ընդերքի մասին օրենսգրքի 59-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին և 4-րդ կետեր

 

փաստաթղթային, տեսազննում, չափագրում

1) երկարությունը

     

0.5

2) բարձրությունը

     

0.5

3) լայնությունը

     

0.5

5.

Ստորգետնյա աշխատանքների իրականացման եղանակը համապատասխանում է օգտակար հանածոյի արդյունահանման նախագծով նախատեսվածին

     

0.7

Հայաստանի Հանրապետության ընդերքի մասին օրենսգրքի 59-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին և 4-րդ կետեր

 

փաստաթղթային, տեսազննում

6.

Շահագործման ընթացքում հանքաքարի փաստացի կորուստները համապատասխանու՞մ են օգտակար հանածոյի արդյունահանման նախագծով սահմանվածին

     

0.7

Հայաստանի Հանրապետության ընդերքի մասին օրենսգրքի 59-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին և 4-րդ կետեր

 

փաստաթղթային, տեսազննում

7.

Շահագործման ընթացքում հանքաքարի փաստացի աղքատացումը համապատասխանու՞մ է օգտակար հանածոյի արդյունահանման նախագծով սահմանվածին

     

0.5

Հայաստանի Հանրապետության ընդերքի մասին օրենսգրքի 59-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին և 4-րդ կետեր

 

փաստաթղթային, տեսազննում

8.

Երկրաբանական փաստագրությունը լիարժեք վարվում և պահպանվում է ընդերքօգտագործման բոլոր ձևերի աշխատանքների ընթացքում

     

0.7

Հայաստանի Հանրապետության ընդերքի մասին օրենսգրքի 59-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին և 5-րդ կետեր

 

փաստաթղթային, տեսազննում

9.

Մարկշեյդերական փաստագրությունը լիարժեք վարվում և պահպանվում է ընդերքօգտագործման բոլոր ձևերի աշխատանքների ընթացքում

     

0.7

Հայաստանի Հանրապետության ընդերքի մասին օրենսգրքի 59-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին և 5-րդ կետեր

 

փաստաթղթային, տեսազննում

10.

Շահագործվող հանքավայրում իրականացվում են՝

       

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2013 թվականի մարտի 14-ի N 274-Ն որոշման 50-րդ կետ

 

փաստաթղթային, տեսազննում

1) լրահետախուզում

     

0.5

2) շահագործական հետախուզում

     

0.5

11.

Շահագործվող հանքավայրում լեռնահատկացման ակտով որոշված ընդերքի տեղամասի սահմաններում երկրաբանական ուսումնասիրության աշխատանքներն իրականացվել են լիազոր մարմնին տեղյակ պահելով

     

0.7

Հայաստանի Հանրապետության ընդերքի մասին օրենսգրքի 21-րդ հոդվածի 5-րդ մաս

 

փաստաթղթային, տեսազննում

12.

Շահագործվող հանքավայրում զուգահեռաբար երկրաբանական ուսումնասիրության աշխատանքները կատարվում են ընդերքօգտագործման պայմանագրով նախատեսված ժամանակացույցով

     

0.7

Հայաստանի Հանրապետության ընդերքի մասին օրենսգրքի 54-րդ հոդվածի 4-րդ մասի 4-րդ կետ

 

փաստաթղթային, տեսազննում

13.

Շահագործողական հետախուզության ընթացքում օգտակար հանածոյի նմուշարկումը կատարվու՞մ է համաձայն օգտակար հանածոյի արդյունահանման նախագծի կամ ընդերքօգտագործողի կողմից ներկայացված մեթոդին համապատասխան

     

0.8

Հայաստանի Հանրապետության ընդերքի մասին օրենսգրքի 59-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 4-րդ կետ

 

փաստաթղթային, տեսազննում

14.

Հանքավայրի շահագործման ընթացքում օգտակար հանածոների արդյունահանման նախագծին համապատասխան կատարվում են առաջընթաց երկրաբանահետախուզական աշխատանքներ

     

0.7

Հայաստանի Հանրապետության ընդերքի մասին օրենսգրքի 59-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 4-րդ կետ

 

փաստաթղթային, տեսազննում

15.

Շահագործվող հանքավայրում նմուշների մշակումը կատարվում է համաձայն օգտակար հանածոյի արդյունահանման նախագծին կամ ընդերքօգտագործողի կողմից ներկայացված մեթոդին համապատասխան

     

0.7

Հայաստանի Հանրապետության ընդերքի մասին օրենսգրքի 59-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին և 4-րդ կետեր

 

փաստաթղթային, տեսազննում

16.

Շահագործվող հանքավայրում լաբորատոր ուսումնասիրությունները կատարվում են համաձայն օգտակար հանածոյի արդյունահանման նախագծին կամ ընդերքօգտագործողի կողմից ներկայացված մեթոդին համապատասխան

     

0.8

Հայաստանի Հանրապետության ընդերքի մասին օրենսգրքի 59-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին և 4-րդ կետեր

 

փաստաթղթային, տեսազննում

17.

Մակաբացման աշխատանքների ծավալները կատարվու՞մ են օգտակար հանածոյի արդյունահանման նախագծի պահանջներին համապատասխան

     

1

Հայաստանի Հանրապետության ընդերքի մասին օրենսգրքի 59-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 4-րդ կետ

 

փաստաթղթային, տեսազննում

18.

Ոչ ուշ, քան հինգ տարին մեկ անգամ շահագործվող հանքավայրերում (տեղամասերում) կոնդիցիաները և պաշարները ենթարկվել են վերագնահատման և ներկայացվել լիազոր մարմնի վերահաստատմանը

     

1.2

Հայաստանի Հանրապետության ընդերքի մասին օրենսգրքի 59-րդ հոդվածի 4-րդ մաս

 

փաստաթղթային

19.

Մակաբացված դատարկ ապարները տեղադրվու՞մ են օգտակար հանածոյի արդյունահանման նախագծով նախատեսված վայրերում

     

1

Հայաստանի Հանրապետության ընդերքի մասին օրենսգրքի 59-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 4-րդ կետ

 

փաստաթղթային, տեսազննում, տեղորոշում, չափագրում

20.

Սահմանված կարգով վարվում է օգտակար հանածոների պաշարների շարժի ամենօրյա գրանցամատյանը

     

0.8

Հայաստանի Հանրապետության ընդերքի մասին օրենսգրքի 59-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 6-րդ կետ

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2012 թվականի հուլիսի 19-ի N 911-Ն որոշում, հավելված N 1 (Ձև)

 

փաստաթղթային

21.

Հայտնաբերելուց հետո 14 օրվա ընթացքում լիազոր մարմնին տեղեկացրել է ընդերքօգտագործման իրավունքում չնշված օգտակար հանածոների կուտակումների հայտնաբերման մասին

     

1.5

Հայաստանի Հանրապետության ընդերքի մասին օրենսգրքի 30-րդ հոդվածի 5-րդ մասի 5-րդ կետ, 59-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 14-րդ կետ, 5-րդ մաս

 

փաստաթղթային, տեսազննում, տեղորոշում, չափագրում և (կամ)փորձաքննություն

22.

Նոր հայտնաբերված օգտակար հանածոների արդյունահանում չիրականացնելու դեպքում՝ նախատեսված կարգով իրականացվում է դրանց պահուստավորում

     

1

Հայաստանի Հանրապետության ընդերքի մասին օրենսգրքի 59-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին և 15-րդ կետեր

 

փաստաթղթային, տեսազննում

23.

Օգտակար հանածոների պաշարների լիակատար կորզումը կատարվում է օգտակար հանածոների արդյունահանման նախագծին համապատասխան

     

0.7

Հայաստանի Հանրապետության ընդերքի մասին օրենսգրքի 59-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 4-րդ կետ և 65-րդ հոդվածի 1-ին մասի 4-րդ կետ

 

փաստաթղթային, տեսազննում, տեղորոշում, չափագրում և (կամ)փորձաքննություն

24.

Վերամշակման արդյունքում ողջամիտ և համալիր օգտագործվում են հիմնական ու համատեղ գտնվող օգտակար հանածոները և դրանց ուղեկից բաղադրամասերը

     

0.8

Հայաստանի Հանրապետության ընդերքի մասին օրենսգրքի 3-րդ հոդվածի 1-ին մասի 34-րդ կետ, 59-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 4-րդ կետ

 

փաստաթղթային, տեսազննում, տեղորոշում և (կամ)փորձաքննություն

25.

Պահեստավորվում և պահպանվում են հիմնական ու համատեղ գտնվող օգտակար հանածոները և դրանց ուղեկից բաղադրամասերը

     

0.7

Հայաստանի Հանրապետության ընդերքի մասին օրենսգրքի 65-րդ հոդվածի 1-ին մասի 4-րդ կետ

 

փաստաթղթային, տեսազննում

26.

Օգտակար հանածոների արդյունահանումը կատարվում է արդյունահանման պայմանագրի և օգտակար հանածոների արդյունահանման նախագծով նախատեսված ժամկետներին համապատասխան

     

0.7

Հայաստանի Հանրապետության ընդերքի մասին օրենսգրքի 59-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին և 4-րդ կետեր

 

փաստաթղթային

27.

Օգտակար հանածոների հումքի վերամշակումը կատարվու՞մ է արդյունահանման պայմանագրին և նախագծին համապատասխան

     

0.7

Հայաստանի Հանրապետության ընդերքի մասին օրենսգրքի 59-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին և 4-րդ կետեր

 

փաստաթղթային, տեսազննում

28.

Օգտակար հանածոների արդյունահանումը կատարվել է ընդերքօգտագործման պայմանագրով սահմանված չափաքանակներին համապատասխան

     

0.7

Հայաստանի Հանրապետության ընդերքի մասին օրենսգրքի 59-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին կետ

 

փաստաթղթային և (կամ) չափագրում

29.

Հավաստի են հաշվետվություններով ներկայացված տվյալները

     

0.5

Հայաստանի Հանրապետության ընդերքի մասին օրենսգրքի 59-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 7-րդ կետ

 

փաստաթղթային, տեսազննում, տեղորոշում, չափագրում և (կամ)փորձաքննություն

30.

Ապահովվու՞մ է օգտակար հանածոների պաշարների շարժի հավաստի հաշվառումը

     

1

Հայաստանի Հանրապետության ընդերքի մասին օրենսգրքի 65-րդ հոդվածի 1-ին մասի 3-րդ կետ

 

փաստաթղթային, տեսազննում, տեղորոշում, չափագրում և (կամ)փորձաքննություն

31.

Ընդերքն օգտագործվել է այն նպատակով, որի համար տրամադրվել է

     

1

Հայաստանի Հանրապետության ընդերքի մասին օրենսգրքի 19-րդ հոդված և 30-րդ հոդվածի 5-րդ մասի 4-րդ կետ

 

փաստաթղթային, տեսազննում

32.

Ընդերքօգտագործման հետ կապված գործունեությունը ծավալվում է լեռնահատկացման ակտով տրամադրված ընդերքի տեղամասի սահմաններում

     

0.8

Հայաստանի Հանրապետության ընդերքի մասին օրենսգրքի 21-րդ հոդվածի 4-րդ մաս

 

փաստաթղթային, տեսազննում, տեղորոշում, չափագրում

33.

Հավաքվել և պահպանվել են ուսումնասիրված, արդյունահանված և ընդերքում կորսված օգտակար հանածոների պաշարների, դրանց պարունակած բաղադրամասերի, որակի ու քանակի մասին տվյալները

     

1

Հայաստանի Հանրապետության ընդերքի մասին օրենսգրքի 59-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին կետ

 

փաստաթղթային

34.

Կատարվել են ընդերքօգտագործման վճարները՝

       

Հայաստանի Հանրապետության ընդերքի մասին օրենսգրքի 61-րդ հոդվածի 2-րդ մաս

 

փաստաթղթային

1) պետական տուրք

     

0.5

2) շրջակա միջավայրի պահպանության դրամագլխի համալրման (ռեկուլտիվացիոն) վճար

     

0.5

3) մշտադիտարկումների իրականացման վճար

     

0.5

35.

Կատարվել են օգտակար հանածոների արդյունահանման նպատակով ֆինանսական առաջարկները

     

1

Հայաստանի Հանրապետության ընդերքի մասին օրենսգրքի 59-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին կետ, 5-րդ մաս

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2012 թվականի մարտի 22-ի N 437-Ն որոշման N 1 հավելվածով հաստատված պայմանագրի հավելված N 1, 1-ին կետ

 

փաստաթղթային

36.

Պահպանվում են ընդերքի օգտագործման համար տրամադրված հողերի բնապահպանական նորմերի պահանջները և սահմանափակումները՝

       

Հայաստանի Հանրապետության հողային օրենսգրքի 110-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 1-ին կետ, 4-րդ կետ, 5-րդ կետ

 

չափագրում, տեսազննում

1) հողամասերն օգտագործվում են դրանց նպատակային նշանակությանը համապատասխան

     

0.2

2) հողամասերն օգտագործվում են այնպիսի եղանակներով, որոնք չպետք է վնաս պատճառեն հողին` որպես բնության և տնտեսական օբյեկտի

     

0.2

3) իրականացվում են հողի օգտագործման ու պահպանման միջոցառումներ

     

0.1

4) վնաս չի պատճառվել շրջակա բնական միջավայրին

     

0.2

37.

Ընդերքօգտագործման հետ կապված գործունեությունը կատարվել է տվյալ տարածքի համապատասխան սեփականատիրոջ համաձայնության ձեռքբերման կամ հողատարածքի օգտագործման պայմանագրի կնքումից և նպատակային նշանակությունը փոխելուց հետո

     

1

Հայաստանի Հանրապետության ընդերքի մասին օրենսգրքի 59-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին կետ

Հայաստանի Հանրապետության հողային օրենսգրքի 8-րդ հոդված

 

փաստաթղթային, տեսազննում

38.

Օգտակար հանածոների արդյունահանման ընթացքում պահպանվել են հողի բերրի շերտի օգտագործման, պահպանման նորմերն ու պահանջները՝

       

Հայաստանի Հանրապետության ընդերքի մասին օրենսգրքի 59-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 11-րդ կետ

Հայաստանի Հանրապետության հողային օրենսգրքի 36-րդ հոդվածի 5-րդ մաս

 

փաստաթղթային, տեսազննում

1) հողի բերրի շերտը հանվում և օգտագործվում է պակաս արդյունավետ հողերի բարելավման համար

     

0.5

2) բացառվել է հողի բերրի շերտի վաճառքը

     

0.7

39.

Պահպանվել են օգտակար հանածոների արդյունահանման նախագծի (ներառյալ՝ փոփոխած) շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության փորձաքննության պահանջները կամ պայմանները

     

0.8

«Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 20-րդ հոդվածի 2-րդ մաս

 

փաստաթղթային, չափագրում, տեսազննում

40.

Հանքավայրի շահագործման ընթացքում կատարվու՞մ են բնապահպանական կառավարման պլանների պահանջները

     

0.7

Հայաստանի Հանրապետության ընդերքի մասին օրենսգրքի 59-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին կետ

 

փաստաթղթային, չափագրում, տեսազննում

41.

Նախատեսվող (իրականացվող) գործունեությունն ստացել է շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության փորձաքննության դրական եզրակացություն

     

0.5

«Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 27-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 6-րդ կետ

 

փաստաթղթային

42.

Աշխատանքային նախագծով նախատեսված լինելու դեպքում՝ գործունեության իրականացման ընթացքում կատարվել են խախտված հողատարածքների ռեկուլտիվացիոն աշխատանքները

     

0.7

Հայաստանի Հանրապետության ընդերքի մասին օրենսգրքի 59-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 13-րդ կետ

 

փաստաթղթային, տեսազննում

43.

Օգտակար հանածոների արդյունահանման համար առկա են սահմանային թույլատրելի արտանետումների նախագծի հիման վրա՝ մթնոլորտային օդ վնասակար արտանետումների նորմատիվային չափաքանակները

     

0.7

Հայաստանի Հանրապետության ընդերքի մասին օրենսգրքի 59-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 11-րդ կետ

«Մթնոլորտային օդի պահպանության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 12-րդ և 13-րդ հոդվածներ

 

փաստաթղթային

44.

Օգտակար հանածոների արդյունահանման ընթացքում մթնոլորտային օդ վնասակար արտանետումները կատարվում են օգտակար հանածոների արդյունահանման համար տրված մթնոլորտային օդ վնասակար արտանետումների թույլտվության պայմաններին համապատասխան

     

0.8

Հայաստանի Հանրապետության ընդերքի մասին օրենսգրքի 59-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 11-րդ կետ

«Մթնոլորտային օդի պահպանության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 15-րդ հոդված

 

փաստաթղթային, չափագրում, տեսազննում

45.

Օգտակար հանածոների արդյունահանման համար առկա են ջրային ռեսուրսների օգտագործման, հեռացվող կեղտաջրերի թույլտվությունները

     

0.7

Հայաստանի Հանրապետության ընդերքի մասին օրենսգրքի 59-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 11-րդ կետ

Հայաստանի Հանրապետության ջրային օրենսգրքի 21-րդ հոդված

 

փաստաթղթային

46.

Օգտակար հանածոների արդյունահանման ընթացքում ջրային ռեսուրսներն օգտագործվում են, իսկ կեղտաջրերը հեռացվում են օգտակար հանածոների արդյունահանման համար առկա ջրային ռեսուրսների օգտագործման, հեռացվող կեղտաջրերի թույլտվությունների պահանջներին համապատասխան

     

0.7

Հայաստանի Հանրապետության ընդերքի մասին օրենսգրքի 59-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 11-րդ կետ

Հայաստանի Հանրապետության ջրային օրենսգրքի 27-րդ հոդված

 

փաստաթղթային, չափագրում, տեսազննում

47.

Ընդերքի շահագործման ընթացքում առաջացած արտադրական լցակույտերի, վտանգավոր նյութերի և արտադրության ու սպառման թափոնների գործածության առաջացման, հավաքման, փոխադրման, պահման, մշակման, օգտահանման, հեռացման, վնասազերծման, տեղադրման և թաղման համար իրականացվող գործողությունները համապատասխանում են փորձաքննություն անցած արդյունահանման նախագծի բնապահպանական նորմերին

     

0.7

Հայաստանի Հանրապետության ընդերքի մասին օրենսգրքի 59-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 4-րդ կետ, 64-րդ հոդվածի 1-ին մասի 5-րդ և 6-րդ կետեր

 

փաստաթղթային, չափագրում, տեսազննում

48.

Հանքի շահագործման ընթացքում կամ հանքի փակումից հետո իրականացնում է ընդերքօգտագործման թափոնների կառավարման կամ ընդերքօգտագործման թափոնների վերամշակման պլաններով նախատեսված միջոցառումները

     

1

Հայաստանի Հանրապետության ընդերքի մասին օրենսգրքի 60.1-ին հոդվածի 2-րդ և 3-րդ մասեր

 

փաստաթղթային, տեսազննում

49.

Կատարում է ընդերքօգտագործման թափոնների կառավարման և ընդերքօգտագործման թափոնների վերամշակման պլաններով նախատեսված պարտավորությունները

     

0.8

Հայաստանի Հանրապետության ընդերքի մասին օրենսգրքի 60.5-րդ հոդվածի 1-ին մաս

 

փաստաթղթային, տեսազննում

50.

Սահմանված ժամկետում վերացվել են ընդերքօգտագործման թափոնների կառավարման կամ ընդերքօգտագործման թափոնների վերամշակման պլաններով նախատեսված պարտավորությունները չկատարելու համար լիազոր մարմնի կողմից տրված զգուշացման հիմքերը

     

1

Հայաստանի Հանրապետության ընդերքի մասին օրենսգրքի 60.5-րդ հոդվածի 2-րդ մաս

 

փաստաթղթային, տեսազննում և (կամ) փորձաքննություն

51.

Բնապահպանական հարկերի (մթնոլորտ, ջուր, թափոն) փաստացի ծավալների չափաքանակները և վճարների եռամսյակային (տարեկան) հաշվետվությունների տվյալները հավաստի են

     

2

«Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգիրք» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 166-րդ, 167-րդ, 168-րդ, 169-րդ, 170-րդ հոդվածներ

 

փաստաթղթային, չափագրում, տեսազննում

52.

Օգտակար հանածոների արդյունահանման ընթացքում պահպանվել են բուսական, այդ թվում՝ անտառների օգտագործման ու պահպանության նորմերի պահանջները և սահմանափակումները՝

       

«Հայաստանի Հանրապետության ընդերքի մասին օրենսգիրք» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 59-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 11-րդ կետ

Հայաստանի Հանրապետության անտառային օրենսգրքի 21-րդ հոդված

«Բուսական աշխարհի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 17-րդ հոդված

 

փաստաթղթային, չափագրում, տեսազննում

1) անտառային հողերի հարակից տարածքներում օբյեկտների գործարկումն ապահովում է անտառների վիճակի վրա բացասական ազդեցությունների կանխարգելումը

     

0.6

2) Հայաստանի Հանրապետության բույսերի կարմիր գրքում գրանցված տեսակների թվի կրճատմանը և դրանց աճելավայրերի վատթարացմանը հանգեցնող գործունեություն չի իրականացվում

     

1

53.

Օգտակար հանածոների արդյունահանման ընթացքում պահպանվել են կենդանական աշխարհի պահպանության նորմերի պահանջները՝ Հայաստանի Հանրապետության կենդանիների կարմիր գրքում գրանցված տեսակների թվի կրճատման կամ դրանց ապրելավայրերի վատթարացմանը հանգեցնող գործունեություն չի իրականացվում

     

1.5

Հայաստանի Հանրապետության ընդերքի մասին օրենսգրքի 59-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 11-րդ կետ

«Կենդանական աշխարհի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 18-րդ հոդված

 

փաստաթղթային, տեսազննում

(հավելվածը խմբ. 29.03.18 N 360-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար

Վ. Ստեփանյան

 

Հավելված N 2
ՀՀ կառավարության 2017 թվականի
հոկտեմբերի 19-ի N 1343-Ն որոշման

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԸՆԴԵՐՔԻ ՏԵՍՉԱԿԱՆ ՄԱՐՄԻՆ

 

ՍՏՈՒԳԱԹԵՐԹ N

 

ԸՆԴԵՐՔԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՏՐԱՄԱԴՐՎԱԾ ՏԵՂԱՄԱՍԵՐԻ ՀԱՄԱՐ (ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ՀԱՆՔԵՐԵՎԱԿՈՒՄՆԵՐԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅԱՆ ՏԳՏԴ՝ 07, 09 ՀԱՏՎԱԾՆԵՐԻ ԲՈԼՈՐ ԽՄԲԵՐ, ԴԱՍԵՐ ԵՎ ԵՆԹԱԴԱՍԵՐ, 08.91.0 ԴԱՍ, 08.99 ԽՈՒՄԲ)

 

___ ____________ 20_ _ թ.

 

_________________________

(ստորաբաժանման անվանումը)

_________________________

(գտնվելու վայրը)

_________________________

(հեռախոսահամարը)

 

_________________________

(վկայականի N)

_________________________

(պաշտոնը)

_________________________

(ազգանունը, անունը, հայրանունը)

 

_________________________

(վկայականի N)

_________________________

(պաշտոնը)

_________________________

(ազգանունը, անունը, հայրանունը)

 

_________________________

(վկայականի N)

_________________________

(պաշտոնը)

_________________________

(ազգանունը, անունը, հայրանունը)

 

_________________________

(վկայականի N)

_________________________

(պաշտոնը)

_________________________

(ազգանունը, անունը, հայրանունը)

 

Ստուգման սկիզբը՝ ___________________

                      (տարեթիվը, ամիսը, ամսաթիվը)

ավարտը՝ ____________________________

(տարեթիվը, ամիսը, ամսաթիվը)

 
 

____________________________________________________

(տնտեսվարող սուբյեկտի անվանումը)

               

ՀՎՀՀ

 

___________________

(հեռախոսահամարը)

 

Ստուգման հանձնարարագրի համարը՝ __________, ամսաթիվը՝ _____________________

 

Ստուգման հիմքը` ______________________________________________________________

(ստուգման տարեկան ծրագիրը, դիմում-բողոքը և այլն)

 

Ստուգման նպատակը/պարզաբանման ենթակա հարցերի համարները ______________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

Տեղեկատվական բնույթի հարցեր

հարց

պատասխան

1. Հանքարդյունահանման ոլորտից բացի գործունեություն է ծավալում այլ ոլորտում (ոլորտներում)

2. Պետական կամ պետական բաժնեմաս ունեցող կազմակերպություն է

3. Ուսումնասիրության համար տրամադրված տեղամասի վրա երրորդ անձինք ունեն գրավի կամ սերվիտուտի իրավունք

4. Ուսումնասիրության աշխատանքները կախված են եղանակային պայմաններից

5. Ուսումնասիրվում է մեկ տեսակի օգտակար հանածո

6. Ուսումնասիրության աշխատանքներն իրականացվում են մեկ մարզում

7. Առկա է տրամադրված տեղամասի կոորդինատների անճշտություն

8. Կան խոչընդոտող հանգամանքներ՝ ուսումնասիրության աշխատանքները լիարժեք իրականացնելու համար

 

Վերահսկողական բնույթի հարցեր

N. Հարց

Այո

Ոչ

Չ/պ

Կշիռ

Հղում նորմատիվ իրավական ակտին

Մեկնա-բանություն

ստուգման տեսակը

1. Օգտակար հանածոյի արդյունահանման նպատակով ընդերքի երկրաբանական ուսումնասիրության աշխատանքները կատարվում են ընդերքօգտագործման իրավունքով տրամադրված ընդերքի տեղամասում

     

6

Հայաստանի Հանրապետության ընդերքի մասին օրենսգրքի
32-րդ հոդվածի
4-րդ մաս և 46-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 1-ին կետ

 

փաստաթղթային, տեսազննում

2. Աշխատանքային ծրագրով նախատեսված հետախուզառուների անցումն իրականացվել է ընդերքօգտագործման պայմանագրին և ծրագրին համապատասխան

     

6

Հայաստանի Հանրապետության ընդերքի մասին օրենսգրքի
46-րդ հոդվածի
2-րդ մասի 1-ին կետ

 

փաստաթղթային, տեսազննում

3. Աշխատանքային ծրագրով նախատեսված հետախուզահորերի անցումն իրականացվել է ընդերքօգտագործման պայմանագրին և ծրագրին համապատասխան

     

6

Հայաստանի Հանրապետության ընդերքի մասին օրենսգրքի
46-րդ հոդվածի
2-րդ մասի 1-ին կետ

 

փաստաթղթային, տեսազննում

4. Աշխատանքային ծրագրով նախատեսված հետախուզական հորատումն իրականացվել է ընդերքօգտագործման պայմանագրին և ծրագրին համապատասխան

     

6

Հայաստանի Հանրապետության ընդերքի մասին օրենսգրքի
46-րդ հոդվածի
2-րդ մասի 1-ին կետ

 

փաստաթղթային, տեսազննում

5. Աշխատանքային ծրագրով նախատեսված լաբորատոր հետազոտությունների համար վերցված նմուշների քանակները համապատասխանու՞մ են ընդերքօգտագործման պայմանագրին և ծրագրին

     

6

Հայաստանի Հանրապետության ընդերքի մասին օրենսգրքի
46-րդ հոդվածի
2-րդ մասի 1-ին կետ

 

փաստաթղթային, տեսազննում

6. Աշխատանքային ծրագրով նախատեսված նմուշարկումն իրականացվել է ընդերքօգտագործման պայմանագրին և ծրագրին համապատասխան

     

6

Հայաստանի Հանրապետության ընդերքի մասին օրենսգրքի 46-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 1-ին կետ

 

փաստաթղթային, տեսազննում

7. Աշխատանքային ծրագրով նախատեսված երկրաքիմիական աշխատանքներն իրականացվել են ընդերքօգտագործման պայմանագրին և ծրագրին համապատասխան

     

6

Հայաստանի Հանրապետության ընդերքի մասին օրենսգրքի 46-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 1-ին կետ

 

փաստաթղթային

8. Աշխատանքային ծրագրով նախատեսված երկրաֆիզիկական աշխատանքներն իրականացվել են ընդերքօգտագործման պայմանագրին և ծրագրին համապատասխան

     

6

Հայաստանի Հանրապետության ընդերքի մասին օրենսգրքի 46-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 1-ին կետ

 

փաստաթղթային

9. Աշխատանքային ծրագրով նախատեսված տոպոմարկշեյդերական աշխատանքներն իրականացվել են ընդերքօգտագործման պայմանագրին և ծրագրին համապատասխան

     

6

Հայաստանի Հանրապետության ընդերքի մասին օրենսգրքի 46-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 1-ին կետ

 

փաստաթղթային

10. Աշխատանքային ծրագրով նախատեսված փորձնական հանույթի արդյունահանումն իրականացվել է`
1) ընդերքօգտագործման պայմանագրով սահմանված ժամանակացույցով և ծրագրով նախատեսված ժամկետներին համապատասխան
2) ընդերքօգտագործման պայմանագրով սահմանված ժամանակացույցով և ծրագրով նախատեսված քանակներին համապատասխան

     

3

5

Հայաստանի Հանրապետության ընդերքի մասին օրենսգրքի 46-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 1-ին կետ, 47-րդ հոդված

 

փաստաթղթային, տեսազննում

11. Աշխատանքային ծրագրով նախատեսված տեխնիկատնտեսական հիմնավորման (ՏՏՀ) կազմման աշխատանքներն իրականացվել են ընդերքօգտագործման պայմանագրին և ծրագրին համապատասխան

     

6

Հայաստանի Հանրապետության ընդերքի մասին օրենսգրքի 46-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 1-ին կետ

 

փաստաթղթային

12. Մետաղական օգտակար հանածոների քանակի, որակի և այլ հատկությունների վերաբերյալ տեղեկատվության արժանահավատությունն ապահովելու նպատակով սահմանված կարգով փորձանմուշները ենթարկվել են հսկողական անալիզի

     

6

Հայաստանի Հանրապետության ընդերքի մասին օրենսգրքի 46-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 3-րդ կետ,
Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2014 թվականի դեկտեմբերի 18-ի
N 1457-Ն որոշում

 

փաստաթղթային

13. Ապահովվել է`
1. երկրաբանական փաստագրության վարման
լիարժեքությունը
2. երկրաբանական փաստագրության վարման հավաստիությունը

     

5

5

Հայաստանի Հանրապետության ընդերքի մասին օրենսգրքի 65-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետ

 

փաստաթղթային, տեսազննում

14. Ապահովվել է`
1. մարկշեյդերական փաստագրության վարման
լիարժեքությունը
2. մարկշեյդերական փաստագրության վարման հավաստիությունը

     

4

5

Հայաստանի Հանրապետության ընդերքի մասին օրենսգրքի 65-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետ

 

փաստաթղթային, տեսազննում

15. Ընտրված հետախուզական ցանցը համապատասխանում է փաստացի կատարվածին

     

4

Հայաստանի Հանրապետության ընդերքի մասին օրենսգիրք, 46-րդ հոդված, 2-րդ մասի 1-ին կետ

 

փաստաթղթային, տեսազննում

16. Աշխատանքային ծրագրով նախատեսված հիդրո և ինժեներաերկրաբանական ուսումնասիրություններն իրականացվել են ընդերքօգտագործման պայմանագրին և ծրագրին համապատասխան

     

3

Հայաստանի Հանրապետության ընդերքի մասին օրենսգիրք, 46-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 1-ին կետ

 

փաստաթղթային,

 

1.

«Այո»-այո, առկա է, համապատասխանում է, բավարարում է

V

   

2.

«Ոչ»-ոչ, առկա չէ, չի համապատասխանում, չի բավարարում

 

V

 

3.

«Չ/պ»-չի պահանջվում, չի վերաբերում

   

V


Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար

Վ. Ստեփանյան

 

Հավելված N 3
ՀՀ կառավարության 2017 թվականի
հոկտեմբերի 19-ի N 1343-Ն որոշման

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԸՆԴԵՐՔԻ ՏԵՍՉԱԿԱՆ ՄԱՐՄԻՆ

 

ՍՏՈՒԳԱԹԵՐԹ N

 

ԸՆԴԵՐՔԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՏՐԱՄԱԴՐՎԱԾ ՏԵՂԱՄԱՍԵՐԻ ՀԱՄԱՐ

(ՈՉ ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ՕԳՏԱԿԱՐ ՀԱՆԱԾՈՆԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆԱՀԱՆՄԱՆ ՏԳՏԴ՝ 05, 06, 08 ՀԱՏՎԱԾՆԵՐԻ ԲՈԼՈՐ ԽՄԲԵՐ, ԴԱՍԵՐ ԵՎ ԵՆԹԱԴԱՍԵՐ)

 

___ ____________ 20_ _ թ.

 

_________________________

(ստորաբաժանման անվանումը)

_________________________

(գտնվելու վայրը)

_________________________

(հեռախոսահամարը)

 

_________________________

(վկայականի N)

_________________________

(պաշտոնը)

_________________________

(ազգանունը, անունը, հայրանունը)

 

_________________________

(վկայականի N)

_________________________

(պաշտոնը)

_________________________

(ազգանունը, անունը, հայրանունը)

 

_________________________

(վկայականի N)

_________________________

(պաշտոնը)

_________________________

(ազգանունը, անունը, հայրանունը)

 

_________________________

(վկայականի N)

_________________________

(պաշտոնը)

_________________________

(ազգանունը, անունը, հայրանունը)

 

Ստուգման սկիզբը՝ ___________________

                         (տարեթիվը, ամիսը, ամսաթիվը)

ավարտը՝ ____________________________

(տարեթիվը, ամիսը, ամսաթիվը)

 
 

____________________________________________________

(տնտեսվարող սուբյեկտի անվանումը)

               

ՀՎՀՀ

 

___________________

(հեռախոսահամարը)

 

Ստուգման հանձնարարագրի համարը՝ __________, ամսաթիվը՝ _____________________

Ստուգման հիմքը` ______________________________________________________________

(ստուգման տարեկան ծրագիրը, դիմում-բողոքը և այլն)

 

Ստուգման նպատակը/պարզաբանման ենթակա հարցերի համարները _______________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________


 Տեղեկատվական բնույթի հարցեր

հարց

պատասխան

1. Հանքարդյունահանման ոլորտից բացի գործունեություն է ծավալում այլ ոլորտում (ոլորտներում)

2. Պետական կամ պետական բաժնեմաս ունեցող կազմակերպություն է

3. Լեռնահատկացման սահմանները ներառված են հողահատկացման սահմաններում

4. Շահագործման համար տրամադրված տեղամասի վրա երրորդ անձինք ունեն գրավի կամ սերվիտուտի իրավունք

5. Հանքավայրի շահագործումը կախված է եղանակային պայմաններից

6. Շահագործման ընթացքում լեռնային զանգվածից ստացված օգտակար հանածոների փաստացի ելքի տոկոսը համապատասխանում է հաշվարկված ելքի տոկոսին

7. Արդյունահանվում է մեկ տեսակի օգտակար հանածո

8. Շահագործում է իրականացվում մեկ մարզում

9. Արդյունահանվող օգտակար հանածոների պաշարը հաշվարկված է ըստ մեկ կարգի (A, B1, C1, C2)

10. Առկա է տրամադրված տարածքի կոորդինատների անճշտություն

11. Շահագործման ընթացքում ստացված օգտակար հանածոների փաստացի որակը համապատասխանում է հանքարդյունահանման փաստաթղթերում արտացոլված օգտակար հանածոների որակին

12. Առկա է օգտակար հանածոների` ընդերքօգտագործման փաստաթղթերում ամրագրված ելքի և փաստացի ելքի անհամապատասխանություն

13. Տրամադրված տեղամասի ծայրակետերի կոորդինատների անճշտության արդյունքում կատարվել է կոորդինատների ճշգրտում և համապատասխան փոփոխություն ընդերքօգտագործման իրավունքը հավաստող փաստաթղթերում

 

Վերահսկողական բնույթի հարցեր

N. Հարց

Այո

Ոչ

Չ/պ

Կշիռ

Հղում նորմատիվ-իրավական ակտին

Մեկնաբա-նություն

Ստուգման
տեսակը

1. Հանքավայրն օգտագործվում է ըստ նպատակային նշանակության

     

7

Հայաստանի Հանրապետության ընդերքի մասին օրենսգիրք, 19-րդ հոդված

 

փաստաթղթային, տեսազննում

2. Վարվում են`
1) երկրաբանական փաստագրություն
2) մարկշեյդերական փաստագրություն

     

5

5

Հայաստանի Հանրապետության ընդերքի մասին օրենսգիրք, 59-րդ հոդված, 3-րդ մասի 5-րդ կետ

 

փաստաթղթային

3. Օգտակար հանածոյի պաշարների շարժի հաշվառման նպատակով սահմանված կարգով վարվում է ամենօրյա շարժի գրանցամատյան

     

7

Հայաստանի Հանրապետության ընդերքի մասին օրենսգիրք, 59-րդ հոդված, 3-րդ մասի 6-րդ կետ, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2012 թվականի հուլիսի 19-ի N 911-Ն որոշում

 

փաստաթղթային

4. Կատարվել են լիազոր մարմնի՝ օրենսդրության պահանջների պահպանման նպատակով օրենքով սահմանված կարգով տրված ցուցումները

     

7

Հայաստանի Հանրապետության ընդերքի մասին օրենսգիրք, 59-րդ հոդված, 3-րդ մասի 1-ին և 2-րդ
կետեր

 

փաստաթղթային, տեսազննում

5. Աշխատանքներն սկսվել են սահմանված կարգով հողահատկացման իրավունքի տրամադրումից հետո

     

6

Հայաստանի Հանրապետության ընդերքի մասին օրենսգիրք, 17-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 2-րդ կետի երկրորդ պարբերություն և 59-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին կետ

 

փաստաթղթային

6. Հավաստի են օգտակար հանածոների պաշարների շարժի վերաբերյալ հաշվետվություններով ներկայացված տվյալները

     

6

Հայաստանի Հանրապետության ընդերքի մասին օրենսգիրք, 59-րդ հոդված, 3-րդ մաս, 7-րդ կետ

 

փաստաթղթային, տեսազննում

7. Օգտակար հանածոյի արդյունահանման աշխատանքները կատարվու՞մ են ընդերքօգտագործման իրավունքով տրամադրված ընդերքի տեղամասի սահմաններում

     

7

Հայաստանի Հանրապետության ընդերքի մասին օրենսգրքի 59-րդ հոդվածի 3-րդ մաս 1-ին կետ, 78-րդ հոդվածի 2-րդ մաս

 

փաստաթղթային, տեսազննում

8. Պահպանվու՞մ է օգտակար հանածոյի արդյունահանման նախագծով սահմանված հանքաստիճանի բարձրությունը

     

7

Հայաստանի Հանրապետության ընդերքի մասին օրենսգիրք, 59-րդ հոդված, 3-րդ մաս 1-ին և 4-րդ կետեր

 

փաստաթղթային, տեսազննում

9. Պահպանվու՞մ է օգտակար հանածոյի արդյունահանման նախագծով սահմանված հանքաստիճանի`
1) երկարությունը
2) լայնությունը

     

4

4

Հայաստանի Հանրապետության ընդերքի մասին օրենսգիրք, 59-րդ հոդված, 3-րդ մասի 1-ին և 4-րդ կետեր

 

փաստաթղթային, տեսազննում

10. Շահագործման ընթացքում օգտակար հանածոյի փաստացի կորուստները համապատասխանու՞մ են օգտակար հանածոյի արդյունահանման նախագծով սահմանվածին

     

6

Հայաստանի Հանրապետության ընդերքի մասին օրենսգիրք, 59-րդ հոդված, 3-րդ մաս, 1-ին և 4-րդ կետեր

 

փաստաթղթային, տեսազննում

11. Մակաբացման աշխատանքները կատարվում են օգտակար հանածոյի արդյունահանման նախագծին համապատասխան

     

6

Հայաստանի Հանրապետության ընդերքի մասին օրենսգիրք, 59-րդ հոդված, 3-րդ մաս, 1-ին և 4-րդ կետեր

 

փաստաթղթային, տեսազննում

12. Շահագործման ընթացքում, պայմանագրում չնշված օգտակար հանածոների կուտակումներ հայտնաբերելու վերաբերյալ տեղեկությունը սահմանված ժամկետում ներկայացվել է լիազոր մարմնին

     

6

Հայաստանի Հանրապետության ընդերքի մասին օրենսգիրք, 59-րդ հոդված, 3-րդ մաս, 14-րդ կետ

 

փաստաթղթային, տեսազննում

13. Օգտակար հանածոների արդյունահանումը կատարվու՞մ է օգտակար հանածոների արդյունահանման նախագծով և պայմանագրով նախատեսված ժամկետներին համապատասխան

     

6

Հայաստանի Հանրապետության ընդերքի մասին օրենսգրքի 59-րդ հոդված, 3-րդ մաս, 1-ին և 4-րդ կետեր

 

փաստաթղթային,

14. Օգտակար հանածոների արդյունահանումը կատարվե՞լ է ընդերքօգտագործման պայմանագրով սահմանված չափաքանակներին համապատասխան

     

6

Հայաստանի Հանրապետության ընդերքի մասին օրենսգրքի 59-րդ հոդված, 3-րդ մասի 1-ին կետ

 

փաստաթղթային, տեսազննում

15. Մակաբացման ապարները տեղադրվու՞մ են օգտակար հանածոյի արդյունահանման նախագծով նախատեսված վայրերում (Ընդերքի օգտագործման և պահպանության բնագավառ)

     

5

Հայաստանի Հանրապետության ընդերքի մասին օրենսգրքի 59-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 4-րդ կետ

 

փաստաթղթային, տեսազննում

 

1.

«Այո»-այո, առկա է, համապատասխանում է, բավարարում է

V

   

2.

«Ոչ»-ոչ, առկա չէ, չի համապատասխանում, չի բավարարում

 

V

 

3.

«Չ/պ»-չի պահանջվում, չի վերաբերում

   

V


Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար

Վ. Ստեփանյան

 

Հավելված N 4
ՀՀ կառավարության 2017 թվականի
հոկտեմբերի 19-ի N 1343-Ն որոշման

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԸՆԴԵՐՔԻ ՏԵՍՉԱԿԱՆ ՄԱՐՄԻՆ

 

ՍՏՈՒԳԱԹԵՐԹ N

ԸՆԴԵՐՔԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՏՐԱՄԱԴՐՎԱԾ ՏԵՂԱՄԱՍԵՐԻ ՀԱՄԱՐ (ՈՉ ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ՕԳՏԱԿԱՐ ՀԱՆԱԾՈՆԵՐԻ ԵՐԵՎԱԿՈՒՄՆԵՐԻ ԵՐԿՐԱԲԱՆԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅԱՆ. ՏԳՏԴ՝ 05, 06, 08, 09 ՀԱՏՎԱԾՆԵՐԻ ԲՈԼՈՐ ԽՄԲԵՐ, ԴԱՍԵՐ ԵՎ ԵՆԹԱԴԱՍԵՐ)

 

____________ 20_ _ թ.

 

_________________________

(ստորաբաժանման անվանումը)

_________________________

(գտնվելու վայրը)

_________________________

(հեռախոսահամարը)

 

_________________________

(վկայականի N)

_________________________

(պաշտոնը)

_________________________

(ազգանունը, անունը, հայրանունը)

 

_________________________

(վկայականի N)

_________________________

(պաշտոնը)

_________________________

(ազգանունը, անունը, հայրանունը)

 

_________________________

(վկայականի N)

_________________________

(պաշտոնը)

_________________________

(ազգանունը, անունը, հայրանունը)

 

_________________________

(վկայականի N)

_________________________

(պաշտոնը)

_________________________

(ազգանունը, անունը, հայրանունը)

 

Ստուգման սկիզբը՝ ___________________

                    (տարեթիվը, ամիսը, ամսաթիվը)

ավարտը՝ ____________________________

(տարեթիվը, ամիսը, ամսաթիվը)

 
 

____________________________________________________

(տնտեսվարող սուբյեկտի անվանումը)

               

ՀՎՀՀ

 
 

___________________

(հեռախոսահամարը)

 

Ստուգման հանձնարարագրի համարը՝ __________, ամսաթիվը՝ _____________________

Ստուգման հիմքը` ______________________________________________________________

(ստուգման տարեկան ծրագիրը, դիմում-բողոքը և այլն)

 

Ստուգման նպատակը/պարզաբանման ենթակա հարցերի համարները _______________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________


Տեղեկատվական բնույթի հարցեր

հարց

պատասխան

1. Հանքարդյունահանման ոլորտից բացի գործունեություն է ծավալում այլ ոլորտում (ոլորտներում)
2. Պետական կամ պետական բաժնեմաս ունեցող կազմակերպություն է
3. Ուսումնասիրության համար տրամադրված տեղամասի վրա երրորդ անձինք ունեն գրավի կամ սերվիտուտի իրավունք
4. Ուսումնասիրության աշխատանքները կախված են եղանակային պայմաններից
5. Ուսումնասիրվում է մեկ տեսակի օգտակար հանածո
6. Ուսումնասիրության աշխատանքներն իրականացվում են մեկ մարզում
7. Առկա է տրամադրված տեղամասի կոորդինատների անճշտություն
8. Կան խոչընդոտող հանգամանքներ՝ ուսումնասիրության աշխատանքները լիարժեք իրականացնելու համար

 

Վերահսկողական բնույթի հարցեր

Հարցեր

Այո

Ոչ

Չ/պ

Կշիռ

Հղում նորմատիվ իրավական ակտին

Մեկնա-բանություն

Ստուգման տեսակը

1. Ընդերքն օգտագործվել է այն նպատակով, որի համար տրամադրվել է

     

7

Հայաստանի Հանրապետության ընդերքի մասին օրենսգիրք, 19-րդ հոդված

 

փաստաթղթային, տեսազննում

2. Օգտակար հանածոյի արդյունահանման նպատակով երկրաբանական ուսումնասիրության աշխատանքները կատարվում են ընդերքօգտագործման իրավունքով տրամադրված տեղամասի սահմաններում

     

7

Հայաստանի Հանրապետության ընդերքի մասին օրենսգիրք, 32-րդ հոդված, 4-րդ մաս

 

փաստաթղթային, տեսազննում

3. Աշխատանքային ծրագրով նախատեսված հետախուզական հորատումն իրականացվել է ընդերքօգտագործման պայմանագրով սահմանված ժամանակացույցին համապատասխան

     

7

Հայաստանի Հանրապետության ընդերքի մասին օրենսգիրք, 46-րդ հոդվածի 2-րդ մաս 1-ին կետ

 

փաստաթղթային, տեսազննում

4. Ընտրված հետախուզական ցանցը համապատասխանում է փաստացի կատարվածին

     

7

Հայաստանի Հանրապետության ընդերքի մասին օրենսգիրք, 46-րդ հոդված, 2-րդ մասի 1-ին կետ

 

փաստաթղթային, տեսազննում

5. Աշխատանքային ծրագրով նախատեսված հետախուզառուների անցումն իրականացվել է ընդերքօգտագործման պայմանագրի հավելվածով սահմանված ժամանակացույցին համապատասխան

     

7

Հայաստանի Հանրապետության ընդերքի մասին օրենսգիրք, 46-րդ հոդված, 2-րդ մասի 1-ին կետ

 

փաստաթղթային, տեսազննում

6. Աշխատանքային ծրագրով նախատեսված հետախուզահորերի անցումն իրականացվել է ընդերքօգտագործման պայմանագրի հավելվածով սահմանված ժամանակացույցին համապատասխան

     

7

Հայաստանի Հանրապետության ընդերքի մասին օրենսգիրք, 46-րդ հոդված, 2-րդ մասի 1-ին կետ

 

փաստաթղթային, տեսազննում

7. Աշխատանքային ծրագրով նախատեսված լաբորատոր հետազոտությունների համար վերցված նմուշների քանակները համապատասխանու՞մ են ընդերքօգտագործման պայմանագրով սահմանված ժամանակացույցին

     

7

Հայաստանի Հանրապետության ընդերքի մասին օրենսգիրք, 46-րդ հոդված, 2-րդ մասի 1-ին կետ

 

փաստաթղթային

8. Ապահովվել է երկրաբանական փաստագրության վարման լիարժեքությունը

     

7

Հայաստանի Հանրապետության ընդերքի մասին օրենսգրքի 65-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետ

 

փաստաթղթային,
տեսազննում

9. Աշխատանքային ծրագրով նախատեսված նմուշարկումն իրականացվել է ընդերքօգտագործման պայմանագրով սահմանված ժամանակացույցի ժամկետներին համապատասխան

     

7

Հայաստանի Հանրապետության ընդերքի մասին օրենսգիրք, 46-րդ հոդված, 2-րդ մասի 1-ին կետ

 

փաստաթղթային

10. Երկրաբանական ուսումնասիրության ծրագրով նախատեսված ֆիզիկամեխանիկական փորձարկման ենթակա բոլոր նմուշները ենթարկվել են փորձարկումների

     

6

Հայաստանի Հանրապետության ընդերքի մասին օրենսգիրք, 46-րդ հոդված, 2-րդ մասի 1-ին կետ

 

փաստաթղթային, տեսազննում

11. Կատարվում են ռադիոմետրական հետազոտություններ համաձայն երկրաբանական ուսումնասիրության ծրագրի

     

6

Հայաստանի Հանրապետության ընդերքի մասին օրենսգիրք, 46-րդ հոդված, 2-րդ մասի 1-ին կետ

 

փաստաթղթային, տեսազննում

12. Համաձայն երկրաբանական ուսումնասիրության ծրագրի կատարվում են երկրաբանական ուսումնասիրության համար նախատեսված տոպոհանույթի աշխատանքները

     

7

Հայաստանի Հանրապետության ընդերքի մասին օրենսգիրք, 46-րդ հոդված, 2-րդ մասի 1-ին կետ

 

փաստաթղթային, տեսազննում

13. Աշխատանքային ծրագրով նախատեսված փորձնական հանույթի արդյունահանումն իրականացվել է`
1) ընդերքօգտագործման պայմանագրով սահմանված ժամանակացույցով նախատեսված ժամկետներին համապատասխան
2) ընդերքօգտագործման պայմանագրով սահմանված ժամանակացույցով նախատեսված քանակներին համապատասխան

     

6

6

Հայաստանի Հանրապետության ընդերքի մասին օրենսգրքի 46-րդ հոդվածի 2-րդ մասի
1-ին կետ, 47-րդ հոդված

 

փաստաթղթային, տեսազննում

14. Համաձայն երկրաբանական ուսումնասիրության ծրագրի կատարվում են հիդրո և ինժեներաերկրաբանական ուսումնասիրություններ

     

6

Հայաստանի Հանրապետության ընդերքի մասին օրենսգիրք, 46-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 1-ին կետ

 

փաստաթղթային, տեսազննում

 

1.

«Այո»-այո, առկա է, համապատասխանում է, բավարարում է

V

   

2.

«Ոչ»-ոչ, առկա չէ, չի համապատասխանում, չի բավարարում

 

V

 

3.

«Չ/պ»-չի պահանջվում, չի վերաբերում

   

V


Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար

Վ. Ստեփանյան

 

Հավելված N 5
ՀՀ կառավարության 2017 թվականի
հոկտեմբերի 19-ի N 1343-Ն որոշման

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԸՆԴԵՐՔԻ ՏԵՍՉԱԿԱՆ ՄԱՐՄԻՆ

 

ՍՏՈՒԳԱԹԵՐԹ N

 

ԸՆԴԵՐՔԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՏՐԱՄԱԴՐՎԱԾ ՏԵՂԱՄԱՍԵՐԻ ՀԱՄԱՐ

(ՀԱՆՔԱՅԻՆ ՋՐԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆԱՀԱՆՄԱՆ ՏԳՏԴ՝ 09, 36 ՀԱՏՎԱԾՆԵՐԻ ԲՈԼՈՐ ԽՄԲԵՐ, ԴԱՍԵՐ ԵՎ ԵՆԹԱԴԱՍԵՐ, 11.07 ԽՈՒՄԲ, 11.07.1, 23.99.0 ԴԱՍԵՐ)

 

 ___ ____________ 20_ _ թ.

 

_________________________

(ստորաբաժանման անվանումը)

_________________________

(գտնվելու վայրը)

_________________________

(հեռախոսահամարը)

 

_________________________

(վկայականի N)

_________________________

(պաշտոնը)

_________________________

(ազգանունը, անունը, հայրանունը)

 

_________________________

(վկայականի N)

_________________________

(պաշտոնը)

_________________________

(ազգանունը, անունը, հայրանունը)

 

_________________________

(վկայականի N)

_________________________

(պաշտոնը)

_________________________

(ազգանունը, անունը, հայրանունը)

 

_________________________

(վկայականի N)

_________________________

(պաշտոնը)

_________________________

(ազգանունը, անունը, հայրանունը)

 

Ստուգման սկիզբը՝ ___________________

                      (տարեթիվը, ամիսը, ամսաթիվը)

ավարտը՝ ____________________________

(տարեթիվը, ամիսը, ամսաթիվը)

 
 

____________________________________________________

(տնտեսվարող սուբյեկտի անվանումը)

               

ՀՎՀՀ

   
 

___________________

(հեռախոսահամարը)

Ստուգման հանձնարարագրի համարը՝ __________, ամսաթիվը՝ _____________________

 

Ստուգման հիմքը` ______________________________________________________________

(ստուգման տարեկան ծրագիրը, դիմում-բողոքը և այլն)

 

Ստուգման նպատակը/պարզաբանման ենթակա հարցերի համարները ______________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________


Տեղեկատվական բնույթի հարցեր

հարց

պատասխան

1. Պետական կամ պետական բաժնեմաս ունեցող կազմակերպություն է
2. Շահագործման համար տրամադրված տեղամասի վրա երրորդ անձինք ունեն գրավի կամ սերվիտուտի իրավունք
3. Հանքավայրի շահագործումը կախված է արդյոք եղանակային պայմաններից
4. Շահագործում է իրականացվում մեկ մարզում
5. Ինչ նպատակներով է օգտագործվում արդյունահանված հանքային ջուրը
6. Առկա է սանիտարական պահպանման գոտի

 

Վերահսկողական բնույթի հարցեր

N. Հարց

Այո

Ոչ

Չ/պ

Կշիռ

Հղում նորմատիվ
իրավական
ակտին

Մեկնա-բանություն

Ստուգման տեսակը

1. Առաջնային ջրահաշվիչը տեղադրված է առաջնային խողովակի վրա, գազանջատիչից հետո տեխնոլոգիական գործընթացով պայմանավորված` տեխնոլոգիապես հնարավոր այն ամենամոտ հատվածում, որպեսզի հնարավոր լինի չափել առաջնային խողովակով արտամղվող հանքային ջրի ամբողջ ծավալը

     

6

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2009 թվականի հունվարի 22-ի
N 97-Ն որոշում

 

տեսազննում

2. Առանձնացված ջրահաշվիչը տեղադրված է առաջնային ջրահաշվիչից հետո, առաջնային խողովակին միացված յուրաքանչյուր առանձնացված խողովակի վրա, տեխնոլոգիական գործընթացով պայմանավորված` առանձնացված խողովակի միացման տեղին տեխնոլոգիապես հնարավոր ամենամոտ այն հատվածում, որպեսզի հնարավոր լինի չափել առանձնացված խողովակով արտամղվող հանքային ջրի ամբողջ ծավալը

     

5

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2009 թվականի հունվարի 22-ի
N 97-Ն որոշում

 

տեսազննում

3. Գազաչափը տեղադրված է գազանջատիչից հետո մինչև ածխաթթու գազ ստանալու սարքն ընկած` տեխնոլոգիական գործընթացով պայմանավորված` տեխնոլոգիապես հնարավոր ամենամոտ այն հատվածում, որպեսզի հնարավոր լինի չափել գազ ստանալու խողովակով արտամղված ածխաթթու գազի ամբողջ ծավալը

     

4

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2009 թվականի հունվարի 22-ի
N 97-Ն որոշում

 

տեսազննում

4. Առաջնային ջրահաշվիչի տեխնիկական տվյալները համապատասխանում են հորատանցքի ջրի դեբիտին

     

6

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2009 թվականի հունվարի 22-ի
N 97-Ն որոշում

 

փաստաթղթային, տեսազննում

5. Առանձնացված ջրահաշվիչի տեխնիկական տվյալները համապատասխանում են հորատանցքի ջրի դեբիտին

     

4

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2009 թվականի հունվարի 22-ի
N 97-Ն որոշում

 

փաստաթղթային, տեսազննում

6. Առաջնային ջրահաշվիչի վրա առկա են լիազոր մարմինների կողմից սահմանված կարգով դրված կապարակնիքները

     

6

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2009 թվականի հունվարի 22-ի
N 97-Ն որոշում

 

փաստաթղթային, տեսազննում

7. Առանձնացված ջրահաշվիչի վրա առկա են լիազոր մարմինների կողմից սահմանված կարգով դրված կապարակնիքները

     

4

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2009 թվականի հունվարի 22-ի
N 97-Ն որոշում

 

փաստաթղթային, տեսազննում

8. Գազաչափի վրա առկա են լիազոր մարմինների կողմից սահմանված կարգով դրված կապարակնիքները

     

5

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2009 թվականի հունվարի 22-ի
N 97-Ն որոշում

 

փաստաթղթային, տեսազննում

9. Առկա է Հայպետստանդարտի կողմից տրված առաջնային ջրահաշվիչի ստուգման ակտը

     

6

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2009 թվականի հունվարի 22-ի
N 97-Ն որոշում

 

փաստաթղթային

10. Առկա է Հայպետստանդարտի կողմից տրված առանձնացված ջրահաշվիչի ստուգման ակտը

     

6

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2009 թվականի հունվարի 22-ի
N 97-Ն որոշում

 

փաստաթղթային

11. Առկա է Հայպետստանդարտի կողմից տրված գազաչափի ստուգման ակտը

     

6

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2009 թվականի հունվարի 22-ի
N 97-Ն որոշում

 

փաստաթղթային

12. Շահագործվող հանքավայրերի համար կնքված է արդյոք պայմանագիր հիդրոերկրաբանական սպասարկում կատարող կազմակերպությունների հետ

     

6

Հայաստանի Հանրապետության ընդերքի մասին օրենսգիրք, 59-րդ հոդված, 3-րդ մաս, 5-րդ կետ և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2012 թ. նոյեմբերի 22-ի N 1484-Ն որոշում

 

փաստաթղթային

13. Օգտակար հանածոների պաշարների գործակալության կողմից հաստատված պաշարները (դեբիտը) համապատասխանում է շահագործվող հանքավայրերի հորատանցքի (աղբյուրի) փաստացի դեբիտին

     

4

Հայաստանի Հանրապետության ընդերքի մասին օրենսգիրք, 59-րդ հոդված, 3-րդ մաս, 1-ին կետ

 

փաստաթղթային, տեսազննում

14. Հանքային ջրի հորատանցքի (աղբյուրի) տեխնիկական պայմանների ապահովման համար նախատեսված է ջրահեռացում, ջրահեռացման խողովակի վրա տեղադրված է ջրահաշվիչ (ջրաչափիչ) սարք (այսուհետ` տեխնիկական ջրահաշվիչ)

     

4

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2009 թվականի հունվարի 22-ի
N 97-Ն որոշում

 

փաստաթղթային, տեսազննում

15. Հաշվարկ-հաշվետվություններով ներկայացված ծավալները հավաստի են փաստացի արդյունահանված ծավալների հետ

     

5

Հայաստանի Հանրապետության ընդերքի մասին օրենսգրքի 59-րդ հոդված, 3-րդ մաս, 1-ին կետ

 

փաստաթղթային, տեսազննում

16. Տեխնիկական ջրահաշվիչի վրա առկա են լիազոր մարմնինների կողմից սահմանված կարգով դրված կապարակնիքները

     

4

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2009 թվականի հունվարի 22-ի
N 97-Ն որոշում

 

փաստաթղթային, տեսազննում

17. Վարվում է ամենօրյա շարժի գրանցամատյան

     

5

Հայաստանի Հանրապետության ընդերքի մասին օրենսգիրք 59-րդ հոդված, 3-րդ մաս, 6-րդ կետ և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2012 թվականի հուլիսի 19-ի
N 911-Ն որոշում

 

փաստաթղթային

18. Ընդերքն օգտագործվել է այն նպատակով, որի համար տրամադրվել է

     

5

Հայաստանի Հանրապետության ընդերքի մասին օրենսգրքի 19-րդ հոդված

 

փաստաթղթային, տեսազննում

19. Օգտակար հանածոների արդյունահանումը կատարվել է ընդերքօգտագործման պայմանագրով սահմանված՝
1) նպատակով (շշալցում, բուժական կամ այլ)
2) չափաքանակների սահմաններում

     

3

2

Հայաստանի Հանրապետության ընդերքի մասին օրենսգրքի 59-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին կետ և 72-րդ հոդված 1-ին մաս, 5-րդ կետ

 

փաստաթղթային, տեսազննում

20. Կատարվել են լիազոր մարմնի՝ օրենսդրության պահանջների պահպանման նպատակով օրենքով սահմանված կարգով տրված ցուցումները

     

4

Հայաստանի Հանրապետության ընդերքի մասին օրենսգիրք, 59-րդ հոդված, 3-րդ մասի 1-ին և 2-րդ կետեր

 

փաստաթղթային, տեսազննում


 

1.

«Այո»-այո, առկա է, համապատասխանում է, բավարարում է

V

   

2.

«Ոչ»-ոչ, առկա չէ, չի համապատասխանում, չի բավարարում

 

V

 

3.

«Չ/պ»-չի պահանջվում, չի վերաբերում

   

V


Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար

Վ. Ստեփանյան

 

Հավելված N 6
ՀՀ կառավարության 2017 թվականի
հոկտեմբերի 19-ի N 1343-Ն որոշման

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԸՆԴԵՐՔԻ ՏԵՍՉԱԿԱՆ ՄԱՐՄԻՆ

 

ՍՏՈՒԳԱԹԵՐԹ N

ԸՆԴԵՐՔԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՏՐԱՄԱԴՐՎԱԾ ՏԵՂԱՄԱՍԵՐԻ ՀԱՄԱՐ (ՀԱՆՔԱՅԻՆ ՋՐԵՐԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅԱՆ ՏԳՏԴ՝ 09, 36 ՀԱՏՎԱԾՆԵՐԻ ԲՈԼՈՐ ԽՄԲԵՐ, ԴԱՍԵՐ ԵՎ ԵՆԹԱԴԱՍԵՐ, 11.07 ԽՈՒՄԲ, 11.07.1, 23.99.0 ԴԱՍԵՐ)

 

 ___ ____________ 20_ _ թ.

 

_________________________

(ստորաբաժանման անվանումը)

_________________________

(գտնվելու վայրը)

_________________________

(հեռախոսահամարը)

 

_________________________

(վկայականի N)

_________________________

(պաշտոնը)

_________________________

(ազգանունը, անունը, հայրանունը)

 

_________________________

(վկայականի N)

_________________________

(պաշտոնը)

_________________________

(ազգանունը, անունը, հայրանունը)

 

_________________________

(վկայականի N)

_________________________

(պաշտոնը)

_________________________

(ազգանունը, անունը, հայրանունը)

 

_________________________

(վկայականի N)

_________________________

(պաշտոնը)

_________________________

(ազգանունը, անունը, հայրանունը)

 

Ստուգման սկիզբը՝ ___________________

                   (տարեթիվը, ամիսը, ամսաթիվը)

ավարտը՝ ____________________________

(տարեթիվը, ամիսը, ամսաթիվը)

 
 

____________________________________________________

(տնտեսվարող սուբյեկտի անվանումը)

               

ՀՎՀՀ

 
 

___________________

(հեռախոսահամարը)

 

Ստուգման հանձնարարագրի համարը՝ __________, ամսաթիվը՝ _____________________

 

Ստուգման հիմքը` ______________________________________________________________

(ստուգման տարեկան ծրագիրը, դիմում-բողոքը և այլն)

 

Ստուգման նպատակը/պարզաբանման ենթակա հարցերի համարները ______________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________


Տեղեկատվական բնույթի հարցեր

Հարց

Պատասխան

1. Պետական կամ պետական բաժնեմաս ունեցող կազմակերպություն է

2. Ուսումնասիրության համար տրամադրված տեղամասի վրա երրորդ անձինք ունեն գրավի կամ սերվիտուտի իրավունք

3. Ուսումնասիրության աշխատանքները կախված են եղանակային պայմաններից

4. Ուսումնասիրվում է մեկ տեսակի օգտակար հանածո

5. Ուսումնասիրության աշխատանքներն իրականացվում են մեկ մարզում

6. Առկա է տրամադրված տարածքի կոորդինատների անճշտություն

7. Երկրաբանական ուսումնասիրության արդյունքների վերաբերյալ ներկայացված նյութերը համապատասխանում են փաստացի կատարված աշխատանքներին

8. Կան խոչընդոտող հանգամանքներ ուսումնասիրության աշխատանքները լիարժեք իրականացնելու համար

 

Վերահսկողական բնույթի հարցեր

N. Հարց

Այո

Ոչ

Չ/պ

Կշիռ

Հղում նորմատիվ իրավական ակտին

Մեկնա-բանություն

Ստուգման տեսակը

1. Առկա է օգտակար հանածոների արդյունահանման նպատակով երկրաբանական ուսումնասիրության աշխատանքներ կատարելու ընդերքօգտագործման իրավունքը հավաստող փաստաթուղթը

     

10

Հայաստանի Հանրապետության ընդերքի մասին օրենսգրքի 32-րդ հոդվածի 4-րդ մաս

 

փաստաթղթային

2. Ընդերքն օգտագործվել է այն նպատակով, որի համար տրամադրվել է

     

10

Հայաստանի Հանրապետության ընդերքի մասին օրենսգրքի 59-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին կետ

 

փաստաթղթային, տեսազննում

3. Յուրաքանչյուր տարվա ավարտից հետո 60 օրվա ընթացքում լիազոր մարմնին ներկայացվե՞լ է միջանկյալ հաշվետվություն` կատարված երկրաբանահետախուզական աշխատանքների վերաբերյալ

     

10

Հայաստանի Հանրապետության ընդերքի մասին օրենսգրքի 46-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 4-րդ կետ

 

փաստաթղթային

4. Օգտակար հանածոների արդյունահանման նպատակով երկրաբանական ուսումնասիրության աշխատանքները կատարվում են բացառիկ իրավունքով տրամադրված ընդերքի տեղամասի սահմաններում

     

10

Հայաստանի Հանրապետության ընդերքի մասին օրենսգրքի 32-րդ հոդվածի 4-րդ մաս

 

փաստաթղթային, տեսազննում

5. Օգտակար հանածոների արդյունահանման նպատակով երկրաբանական ուսումնասիրության աշխատանքները կատարվում են համաձայն լիազոր մարմնի հետ համաձայնեցված աշխատանքային ծրագրի

     

10

Հայաստանի Հանրապետության ընդերքի մասին օրենսգրքի 46-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 1-ին կետ

 

փաստաթղթային, տեսազննում

6. Օգտակար հանածոների արդյունահանման նպատակով երկրաբանական ուսումնասիրության ծրագրով նախատեսվող աշխատանքների ընթացքում վերցված բոլոր նմուշները ենթարկված են լաբորատոր ուսումնասիրությունների

     

10

Հայաստանի Հանրապետության ընդերքի մասին օրենսգրքի 46-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 1-ին կետ

 

փաստաթղթային, տեսազննում

7. Կատարված են ռեժիմային դիտարկումներ համաձայն օգտակար հանածոների արդյունահանման նպատակով երկրաբանական ուսումնասիրության ծրագրի

     

10

Հայաստանի Հանրապետության ընդերքի մասին օրենսգրքի 46-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 1-ին կետ

 

փաստաթղթային, տեսազննում

8. Օգտակար հանածոների արդյունահանման նպատակով երկրաբանական ուսումնասիրության ծրագրի համաձայն կատարվել են ջրի նմուշարկումներ

     

10

Հայաստանի Հանրապետության ընդերքի մասին օրենսգրքի 46-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 1-ին կետ

 

փաստաթղթային, տեսազննում

9. Լիազոր մարմնին տեղեկացվել է արդյունաբերական նշանակություն ունեցող օգտակար հանածոների հայտնաբերման մասին դրանց հայտնաբերումից հետո` 14 օրվա ընթացքում

     

10

Հայաստանի Հանրապետության ընդերքի մասին օրենսգրքի 46-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 2-րդ կետ

 

փաստաթղթային, տեսազննում

10. Երկրաբանական ուսումնասիրության աշխատանքների արդյունքում ստացված տեղեկատվությունը հանձնել է լիազոր մարմնին սահմանված կարգով

     

10

Հայաստանի Հանրապետության ընդերքի մասին օրենսգրքի 46-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 5-րդ կետ

 

փաստաթղթային, տեսազննում


 

1.

«Այո»-այո, առկա է, համապատասխանում է, բավարարում է

V

   

2.

«Ոչ»-ոչ, առկա չէ, չի համապատասխանում, չի բավարարում

 

V

 

3.

«Չ/պ»-չի պահանջվում, չի վերաբերում

   

V


Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար

Վ. Ստեփանյան

 

Հավելված N 7
ՀՀ կառավարության 2017 թվականի
հոկտեմբերի 19-ի N 1343-Ն որոշման

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԸՆԴԵՐՔԻ ՏԵՍՉԱԿԱՆ ՄԱՐՄԻՆ

 

ՍՏՈՒԳԱԹԵՐԹ N_________

 

(ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ, ԱՆՏԱՌԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՁԿՆԱԲՈՒԾԱԿԱՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ, ՏԳՏԴ՝ 01.1, 01.2, 01.3, 01.4, 02, 03.2 ԲՈԼՈՐ ԽՄԲԵՐ, ԴԱՍԵՐ ԵՎ ԵՆԹԱԴԱՍԵՐ)

 

___ ____________ 20_ _ թ.

 

_________________________

(ստորաբաժանման անվանումը)

_________________________

(գտնվելու վայրը)

_________________________

(հեռախոսահամարը)

 

_________________________

(վկայականի N)

_________________________

(պաշտոնը)

_________________________

(ազգանունը, անունը, հայրանունը)

 

_________________________

(վկայականի N)

_________________________

(պաշտոնը)

_________________________

(ազգանունը, անունը, հայրանունը)

 

_________________________

(վկայականի N)

_________________________

(պաշտոնը)

_________________________

(ազգանունը, անունը, հայրանունը)

 

_________________________

(վկայականի N)

_________________________

(պաշտոնը)

_________________________

(ազգանունը, անունը, հայրանունը)

 

Ստուգման սկիզբը՝ ___________________

                   (տարեթիվը, ամիսը, ամսաթիվը)

ավարտը՝ ____________________________

(տարեթիվը, ամիսը, ամսաթիվը)

 
 

____________________________________________________

(տնտեսվարող սուբյեկտի անվանումը)

               

ՀՎՀՀ

 
 

___________________

(հեռախոսահամարը)

Ստուգման հանձնարարագրի համարը՝ __________, ամսաթիվը՝ _____________________

 

Ստուգման հիմքը` ______________________________________________________________

(ստուգման տարեկան ծրագիրը, դիմում-բողոքը և այլն)

 

Ստուգման նպատակը/պարզաբանման ենթակա հարցերի համարները ______________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________


Տեղեկատվական բնույթի հարցեր

NN
ը/կ

Հարցը

Պատասխանը

1.

Տնտեսավարող սուբյեկտի կազմում գործող բոլոր առանձնացված ստորաբաժանումների անվանումները և գտնվելու վայրը (փոստային հասցեն), այդ թվում` հեռախոսահամարը և այլ կապի միջոցներ

 

2.

Տնտեսավարող սուբյեկտների կողմից գործունեությունն սկսելու տարեթիվը, ամիսը, ամսաթիվը

 

ՎԵՐԱՀՍԿՈՂԱԿԱՆ ԲՆՈՒՅԹԻ ՀԱՐՑԵՐ

NN
ը/կ

Հարցը

Հղում
իրավական
ակտին

Կշիռ

 

Մեկնաբանություն

Հարցի պատասխանը

հ/հ

Հարց

Իրավական հիմք

կշիռ

Այո

Ոչ

Չ/պ

Ստուգման տեսակ

1.

Առկա՞ է անտառաշինական նախագիծը:

ՀՀ անտառային օրենսգրքի 15-րդ հոդված

0.77

     

Փաստաթղթային

2.

Առկա՞ են անտառաշինական նախագծով սահմանված անտառային տնտեսության փաստացի սահմանները մատնանշող սյուները

ՀՀ անտառային օրենսգրքի 14-րդ հոդվածի 2-րդ մասի «ա» կետ

0.77

     

Ակնադիտական

3.

Կատարվա՞ծ են անտառների քարտեզագրումն ու տեղագրական աշխատանքները

ՀՀ անտառային օրենսգրքի 14-րդ հոդվածի 2-րդ մասի «բ» կետ

0.77

     

Փաստաթղթային

4.

Եթե անտառն անհատույց տրամադրվել է օգտագործման, ապա առկա՞ են համապատասխան փաստաթղթերը

ՀՀ անտառային օրենսգրքի 32-րդ հոդվածի 1-ին մաս

0.77

     

Փաստաթղթային

5.

Եթե անտառը վարձակալության իրավունքով տրամադրվել է օգտագործման, ապա առկա՞ են համապատասխան փաստաթղթերը

ՀՀ անտառային օրենսգրքի 32-րդ հոդված 1-ին մաս

0.77

     

Փաստաթղթային

6.

Եթե անտառային հողերն անհատույց տրամադրվել են օգտագործման, ապա համընկնու՞մ են փաստաթղթով ամրագրված և փաստացի օգտագործվող մակերեսները

ՀՀ անտառային օրենսգրքի 32-րդ հոդված 1-ին մաս

0.77

     

Ակնադիտական, փաստաթղթային

7.

Եթե անտառային հողերը վարձակալության իրավունքով տրամադրվել են օգտագործման ապա համընկնու՞մ են փաստաթղթով ամրագրված և փաստացի օգտագործվող մակերեսները

ՀՀ անտառային օրենսգրքի 32-րդ հոդված 1-ին մաս

0.77

     

Ակնադիտական, փաստաթղթային

8.

Անտառները կամ անտառային հողերի օգտագործման ժամանակ բացառվել են դրանց նպատակային նշանակության պայմանները

ՀՀ անտառային օրենսգրքի 34-րդ հոդվածի 1-ին մասի «ա» կետ

0.77

     

Ակնադիտական, փաստաթղթային

9.

Անտառօգտագործողներն ապահովու՞մ են անտառների սանիտարական վիճակի պահպանությունը

ՀՀ անտառային օրենսգրքի 34-րդ հոդվածի 1-ին մասի «բ» կետ

0.77

     

Ակնադիտական

10.

Անտառօգտագործողները հատատեղերի շահագործման ընթացքում կատարե՞լ են թերհատումներ

ՀՀ անտառային օրենսգրքի 34-րդ հոդվածի 1-ին մասի «դ» կետ

0.77

     

Ակնադիտական, փաստաթղթային

11.

Անտառօգտագործողները հատատեղերի շահագործման ընթացքում կատարե՞լ են գերհատումներ

ՀՀ անտառային օրենսգրքի 34-րդ հոդվածի 1-ին մասի «դ» կետ

0.77

     

Ակնադիտական, փաստաթղթային

12.

Հատումներից հետո հատատեղերը մնացորդներից մաքրվե՞լ են

ՀՀ անտառային օրենսգրքի 34-րդ հոդվածի 1-ին մասի «ե» կետ

0.77

     

Ակնադիտական

13.

Անտառօգտագործման հետևանքով անտառին պատճառված վնասի չափը համարժե՞ք է փաստացի հատուցված վնասի չափին

ՀՀ անտառային օրենսգրքի 34-րդ հոդվածի 1-ին մասի «է» կետ

0.77

     

Փաստաթղթային
ակնադիտական,

14.

Անտառօգտագործման հետևանքով անտառային հողերին պատճառված վնասի չափը համարժե՞ք է փաստացի հատուցված վնասի չափին

ՀՀ անտառային օրենսգրքի 34-րդ հոդվածի 1-ին մասի «է» կետ

0.77

     

Փաստաթղթային
ակնադիտական,

15.

Հատատեղերում հատումներ կատարելիս հարակից անտառային հողերի վնասումը բացառվե՞լ են

ՀՀ անտառային օրենսգրքի 34-րդ հոդվածի 1-ին մասի «ը» կետ

0.77

     

Ակնադիտական, փաստաթղթային

16.

Անտառում իրականացվե՞լ է բնափայտի սահմանված չափաքանակներին համապատասխան մթերում

ՀՀ անտառային օրենսգրքի 35-րդ հոդվածի 1-ին մասի «ա» կետ,
ՀՀ կառավարության 06.11.2005թ. N 1652-Ն որոշման 3-րդ կետի «դ» ենթակետ

0.77

     

Ակնադիտական, փաստաթղթային

17.

Անտառում երկրորդական անտառանյութի մթերում իրականացվե՞լ է

ՀՀ անտառային օրենսգրքի 35-րդ հոդվածի «բ» կետ

0.77

     

Ակնադիտական, փաստաթղթային

18.

Անտառում իրականացված կողմնակի անտառօգտագործման համար բնօգտագործման վճարները հաշվարկվել են

ՀՀ անտառային օրենսգրքի 35-րդ հոդվածի «գ» կետ «Բնապահպանական և բնօգտագործման վճարների մասին» ՀՀ օրենքի 11-րդ հոդված

0.77

     

Ակնադիտական, փաստաթղթային
հաշվարկային

19.

Մթերված բնափայտի ծավալները համապատասխանում են անտառաշինական նախագծով նախատեսված տվյալ տարվա մթերվող բնափայտի և համապատասխան հաշվարկային հատատեղերի չափաքանակներին

ՀՀ անտառային օրենսգրքի 36-րդ հոդվածի 3-րդ մաս

0.77

     

Փաստաթղթային,
հաշվարկային

20.

Իրականացվե՞լ են անտառվերականգնման հատումներ

ՀՀ անտառային օրենսգրքի 36-րդ հոդվածի 1-ին մաս

0.77

     

Ակնադիտական, փաստաթղթային

21.

Իրականացվե՞լ են խնամքի /միջանկյալ/ հատումներ

ՀՀ անտառային օրենսգրքի 36-րդ հոդվածի 1-ին մաս
ՀՀ կառավարության 22.06.2006թ. N 897-Ն որոշում` 2-րդ,3-րդ,4-րդ,5-րդ և 6-րդ գլուխներ

0.77

     

Ակնադիտական, փաստաթղթային

22.

Անտառում իրականացված այլ հատումների ժամանակ պահպանվել են դրանց համար սահմանված սահմանափակումները

ՀՀ անտառային օրենսգրքի 3-րդ հոդված

0.77

     

Ակնադիտական, փաստաթղթային,
հաշվարկային

23.

Անտառում իրականացված սանիտարական հատումների ժամանակ կենսունակ ծառերի հատումներ կատարվել են

ՀՀ անտառային օրենսգրքի 25-րդ հոդված,
ՀՀ կառավարության 22.06.2006թ. N 897-Ն որոշում գլուխ 7-րդ և 8-րդ

0.77

     

Ակնադիտական, փաստաթղթային,
հաշվարկային

24.

Սանիտարական հատումներն իրականացվե՞լ են անտառաշինական նախագծերի հիման վրա

ՀՀ անտառային օրենսգրքի 25-րդ հոդված,
ՀՀ կառավարության 22.06.2006թ. N 897-Ն որոշում գլուխ 7-րդ և 8-րդ

0.77

     

Ակնադիտական, փաստաթղթային

25.

Սանիտարական հատումներն իրականացվե՞լ են մասնագիտական հանձնախմբի կազմած հետազոտման ակտի հիման վրա

ՀՀ անտառային օրենսգրքի 25-րդ հոդված,
ՀՀ կառավարության 22.06.2006թ. N 897-Ն որոշում գլուխ 7-րդ և 8-րդ

0.77

     

Ակնադիտական, փաստաթղթային

26.

Սանիտարական հատումների անհրաժեշտությունն ու ծավալները հիմնավորվե՞լ են անտառապաթոլոգիական ուսումնասիրության տվյալների հիման վրա

ՀՀ անտառային օրենսգրքի 25-րդ հոդված,
ՀՀ կառավարության 22.06.2006թ. N 897-Ն որոշում գլուխ 7-րդ կետ 43-րդ

0.77

     

Փաստաթղթային
ակնադիտական,

27.

Իրականացված համատարած սանիտարական հատումների առանձնացված մակերեսները պահպանվե՞լ են

ՀՀ անտառային օրենսգրքի 25-րդ հոդվածի 4-րդ մաս,
ՀՀ կառավարության 22.06.2006թ. N 897-Ն որոշման գլուխ 7-րդ կետ 44-րդ, 46-րդ, 47-րդ, 48-րդ, 49-րդ, 50-րդ, 51-րդ, 52-րդ, 53-րդ, գլուխ 8-րդ

0.77

     

Ակնադիտական, փաստաթղթային

28.

Համատարած սանիտարական հատումների ենթարկված անտառային հողերում իրականացվե՞լ են անտառվերականգնման միջոցառումներ

ՀՀ անտառային օրենսգրքի 25-րդ հոդվածի 4-րդ մաս
ՀՀ կառավարության 22.06.2006թ. N 897-Ն որոշման գլուխ 7-րդ կետ 54-րդ

0.77

     

Ակնադիտական, փաստաթղթային

29.

Ստուգմամբ ընդգրկված ժամանակահատվածում անտառում բացառվե՞լ են ծառերի, թփերի ապօրինի հատումները

ՀՀ անտառային օրենսգրքի 34-րդ հոդվածի 1-ին մասի «դ» կետ,
«Բուսական աշխարհի մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի կետ «բ» կետ

0.77

     

Ակնադիտական,
հաշվարկային,
փաստաթղթային

30.

Ստուգմամբ ընդգրկված ժամանակահատվածում անտառում բացառվե՞լ են ապօրինի խոտհունձի դեպքերը

ՀՀ անտառային օրենսգրքի 21-րդ հոդվածի 1-ին մաս,
«Բուսական աշխարհի մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի կետ «բ» կետ

0.77

     

Ակնադիտական,
հաշվարկային,
փաստաթղթային

31.

Ստուգմամբ ընդգրկված ժամանակահատվածում անտառում բացառվե՞լ են կերահանդակների ապօրինի օգտագործման դեպքերը

ՀՀ անտառային օրենսգրքի 21-րդ հոդվածի 1-ին մաս,
«Բուսական աշխարհի մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի կետ «բ» կետ

0.77

     

Ակնադիտական,
հաշվարկային,
փաստաթղթային

32.

Ստուգմամբ ընդգրկված ժամանակահատվածում անտառում բացառվե՞լ են հողի բերրի շերտի ապօրինի հանման դեպքերը

ՀՀ անտառային օրենսգրքի 21-րդ հոդվածի 1-ին մաս

0.77

     

Ակնադիտական

33.

Ստուգմամբ ընդգրկված ժամանակահատվածում անտառային տարածքներում բացառվե՞լ են վտանգավոր նյութերով, կենցաղային, արտադրական և սպառման և այլ թափոններով աղտոտման դեպքերը

ՀՀ անտառային օրենսգրքի 21-րդ հոդվածի 1-ին մաս

0.77

     

Ակնադիտական

34.

Անտառապատման և անտառավերականգնման աշխատանքներն իրականացվել են լիազոր մարմնի հրահանգներին համապատասխան

ՀՀ անտառային օրենսգրքի 30-րդ հոդվածի 3-րդ մաս

0.77

     

Ակնադիտական, փաստաթղթային

35.

Անտառային հողերի այրված տարածքներում կատարվե՞լ անտառվերականգնման աշխատանքներ:

ՀՀ անտառային օրենսգրքի 29-րդ հոդվածի 1-ին և 2-րդ մասեր

0.77

     

Ակնադիտական, փաստաթղթային

36.

Անտառանյութի օգտագործման վճարների հաշվարկները հավաստի՞ են

«Բնապահպանական և բնօգտագործման վճարների մասին» ՀՀ օրենքի 9-րդ հոդվածի 5-րդ մաս

0.77

     

Փաստաթղթային,
հաշվարկային

37.

Անտառային տնտեսություն վարելու նպատակով կնքված է անտառօգտագործման պայմանագիր

ՀՀ անտառային օրենսգրքի 49-րդ հոդվածի 1-ին մաս, «Բնապահպանական վերահսկողության մասին» ՀՀ օրենքի 22-րդ հոդվածի 2-րդ մաս

0.77

     

Փաստաթղթային

38.

Անտառվերականգնման և անտառի որակական կազմի բարելավման նախագծերը անցե՞լ են շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության փորձաքննության

«Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության մասին» ՀՀ օրենքի 14-րդ հոդվածի 4-րդ մասի 13-րդ կետ

0.77

     

Փաստաթղթային

39.

Առկա է պետական անտառը հավատարմագրային կառավարման տրված պայմանագիրը

ՀՀ անտառային օրենսգրքի 54-րդ հոդված

0.77

     

Փաստաթղթային

40.

Առկա է (են) անտառային տնտեսություն վարելու նպատակով վարձակալության հանձնված անտառի և անտառային հողերի վարձակալական պայմանագիրը (երը)

ՀՀ անտառային օրենսգրքի 49-րդ հոդվածի 1-ին մաս

0.77

     

Փաստաթղթային

41.

Արմատի վրա ծառուտի առուվաճառքի պայմանագիրը կնքվա՞ծ է

ՀՀ անտառային օրենսգրքի 49-րդ հոդվածի 2-րդ և 4-րդ մասեր

0.77

     

Փաստաթղթային

42.

Հավատարմագրային կառավարման տրված անտառների համար կնքվա՞ծ են պայմանագրեր

ՀՀ անտառային օրենսգրքի 54-րդ հոդվածի 1-ին և 2-րդ մասեր

0.77

     

Փաստաթղթային

43.

Առկա է ջրօգտագործման թույլտվությունը

ՀՀ ջրային օրենսգրքի 21-րդ հոդված

0.77

     

Փաստաթղթային

44.

Ջրառի սահմանված չափաքանակները պահպանվում են

ՀՀ ջրային օրենսգրքի 37-րդ հոդված

0.77

     

Փաստաթղթային,
չափագրական,
հաշվարկային

45.

Սահմանված չափաքանակներից ավել ջրային ռեսուրսներն աղտոտելու և կամ ջրահավաք ավազաններում ջրային ռեժիմի սահմանափակումները պահպանվու՞մ են

ՀՀ ջրային օրենսգրքի 37-րդ հոդված

0.77

     

Փաստաթղթային,
չափագրական,
հաշվարկային

46.

Ազատ ջրօգտագործման պահանջները կատարվում են

ՀՀ ջրային օրենսգրքի 34-րդ հոդվածի 2-րդ պարբերություն

0.77

     

Ակնադիտական

47.

Ստուգմամբ ընդգրկվող ժամանակահատվածում ջրային ռեսուրսների ինքնակամ օգտագործման դեպքերը բացառվել են

«Բնապահպանական վերահսկողության մասին» ՀՀ օրենքի 22-րդ հոդվածի 2-րդ մասի «ա» կետ

0.77

     

Ակնադիտական

48.

Թափոնների թաղման տեղամասերի, աղբյուսների, գերեզմանոցների և այլ օբյեկտների տեղադրման վայրերն ապահովու՞մ են ջրային ռեսուրսների վրա անուղղակի վնասակար ազդեցությունները:

ՀՀ ջրային օրենսգրքի 108-րդ հոդվածի 2-րդ մաս

0.77

     

Ակնադիտական

49.

Ջրառի կետում առկա է ջրաչափը կամ ջրաչափական սարքավորումը

«Բնապահպանական և բնօգտագործման վճարների մասին» ՀՀ օրենքի 11-րդ հոդվածի 1-ին մաս

0.77

     

Ակնադիտական

50.

Բացառվու՞մ են կոյուղաջրերի թափումը գյուղատնտեսական հողատարածքների ոռոգման ցանց

ՀՀ ջրային օրենսգրքի 101-րդ հոդված

0.77

     

Ակնադիտական

51.

Տեղադրված ջրաչափիչ սարքերը կնքվա՞ծ են բնապահպանական մարմնի կողմից

ՀՀ կառավարության 07.07.2011թ. N 1071-Ն որոշման հավելվածի 7-րդ կետ

0.77

     

Ակնադիտական

52.

Առանձնացված ջրաչափը հիմնական ջրաչափերից հետո՞ է տեղադրված

ՀՀ կառավարության 07.07.2011թ. N 1071-Ն որոշման հավելվածի 3-րդ կետի 1-ին ենթակետ

0.77

     

Ակնադիտական

53.

Հիմնական ջրաչափը փականից հետո՞ է տեղադրված

ՀՀ կառավարության 07.07.2011թ. N 1071-Ն որոշման հավելվածի 2-րդ կետի 1-ին ենթակետ

0.77

     

Ակնադիտական

54.

Ջրաչափ մուտք գործող և դուրս եկող խողովակները միացվա՞ծ և կնքվա՞ծ են

ՀՀ կառավարության 07.07.2011թ. N 1071-Ն որոշման հավելվածի 8-րդ կետ

0.77

     

Ակնադիտական

55.

Մթնոլորտ վնասակար նյութերի սահմանային թույլատրելի արտանետումներով նախատեսված պայմաններն ու պահանջները կատարվու՞մ են

«Մթնոլորտային օդի պահպանության մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդված

0.77

     

Փաստաթղթային,
չափագրական,
հաշվարկային

56.

Ապահովվու՞մ է մթնոլորտ վնասակար արտանետումների բնապահպանական, սարքավորումների սարքինությունը, դրանց անընդմեջ և արդյունավետ աշխատանքը

«Մթնոլորտային օդի պահպանության մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդված

0.77

     

Ակնադիտական, հաշվարկային, չափագրական

57.

Մթնոլորտ վնասակար արտանետումների համար բարելավվու՞մ են տեխնոլոգիական պրոցեսները` ներդնելով լավագույն հասանելի տեխնոլոգիաներ

«Մթնոլորտային օդի պահպանության մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդված

0.77

     

Ակնադիտական

58.

Մթնոլորտային օդ վնասակար արտանետումների քանակի և որակի հաշվառում և չափումներ իրականացվու՞մ են

«Մթնոլորտային օդի պահպանության մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ և 36-րդ հոդվածներ

0.77

     

Փաստաթղթային

59.

Ավտոտրանսպորտային միջոցները, փոխադրամիջոցներն ու կայանքները շահագործվու՞մ են մթնոլորտային օդն աղտոտող նյութերի սահմանված թույլատրելի նորմատիվներով

«Մթնոլորտային օդի պահպանության մասին» ՀՀ օրենքի 18-րդ հոդված

0.77

     

Փաստաթղթային,
չափագրական

60.

Շահագործման մեջ գտնվող ավտոտրանսպորտային միջոցներ, փոխադրամիջոցներն ու կայանքներից արտանետումները ենթարկվե՞լ են վերահսկման ըստ աղտոտող նյութերի սահմանային թույլատրելի արտանետումների նորմատիվների

«Մթնոլորտային օդի պահպանության մասին» ՀՀ օրենքի 18-րդ հոդված

0.77

     

Փաստաթղթային,
չափագրական

61.

Նախատեսվող գործու-նեությունը ենթարկվել է շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության փորձաքննություն

«Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության փորձաքննության մասին» ՀՀ օրենքի 14-րդ հոդված

0.77

     

Փաստաթղթային

62.

Բնապահպանական պետական փորձաքննության ենթարկված փաստաթղթերում ամրագրված բնապահպանական բոլո՞ր պահանջները ու միջոցառումներն են կատարվում

«Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության փորձաքննության մասին» ՀՀ օրենքի 16-րդ հոդվածի 2-րդ մասի «ե» կետ, 19-րդ հոդված

0.77

     

Ակնադիտական, չափագրական

63.

Բնապահպանական և բնօգտագործման վճարների օբյեկտ համարվող փաստացի ծավալների չափաքանակները և վճարների եռամսյակային հաշվետվությունների տվյալները հավաստի՞ են (նյութեր, դրանց քանակություններ, դրույքաչափեր,)

«Բնապահպանական և բնօգտագործման վճարների մասին» ՀՀ օրենքի 11-րդ,
20-րդ հոդվածներ,
ՀՀ կառավարության 17.10.01թ. N 986 որոշում

0.77

     

Փաստաթղթային, չափագրական,
հաշվարկային

64.

Բնապահպանական և բնօգտագործման վճարներ վճարողների հաշվետվությունների ներկայացման կարգի բոլո՞ր պահանջներն են պահպանվել (հաշվարկ, սահմանված ժամկետ, չաղավաղված տվյալներ)

«Բնապահպանական և բնօգտագործման վճարների մասին» ՀՀ օրենքի 6-րդ հոդված,
ՀՀ կառավարության 17.10.01թ. N 986 որոշում

0.77

     

Փաստաթղթային, չափագրական,
հաշվարկային

65.

Բնապահպանական վարչական վիճակագրության վարման և ներկայացման կարգը (ժամկետ, ամբողջ ծավալ, սահմանված ձև, չաղավաղված, ստորագրված) պահպանվու՞մ է

«Պետական վիճակագրության մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի «ա» կետ, 17-րդ հոդվածի «ա» կետ

0.72

     

Փաստաթղթային, չափագրական,
հաշվարկային


1.

«Այո»-այո, առկա է, համապատասխանում է, բավարարում է

V

   

2.

«Ոչ»-ոչ, առկա չէ, չի համապատասխանում, չի բավարարում

 

V

 

3.

«Չ/պ»-չի պահանջվում, չի վերաբերում

   

V


Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար

Վ. Ստեփանյան

 

Հավելված N 8
ՀՀ կառավարության 2017 թվականի
հոկտեմբերի 19-ի N 1343-Ն որոշման

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԸՆԴԵՐՔԻ ՏԵՍՉԱԿԱՆ ՄԱՐՄԻՆ

 

ՍՏՈՒԳԱԹԵՐԹ N_________

 

ԸՆԴԵՐՔՕԳՏԱԳՈՐԾՈՂՆԵՐԻ (ԵՐԿՐԱԲԱՆԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ, ՕԳՏԱԿԱՐ ՀԱՆԱԾՈՆԵՐ ԱՐԴՅՈՒՆԱՀԱՆՈՂՆԵՐԻ) ՀԱՄԱՐ  

ՏԳՏԴ՝

05, 06, 08, 09 ՀԱՏՎԱԾՆԵՐԻ ԲՈԼՈՐ ԽՄԲԵՐ, ԴԱՍԵՐ ԵՎ ԵՆԹԱԴԱՍԵՐ)

___ ____________ 20_ _ թ.

 

_________________________

(ստորաբաժանման անվանումը)

_________________________

(գտնվելու վայրը)

_________________________

(հեռախոսահամարը)

 

_________________________

(վկայականի N)

_________________________

(պաշտոնը)

_________________________

(ազգանունը, անունը, հայրանունը)

 

_________________________

(վկայականի N)

_________________________

(պաշտոնը)

_________________________

(ազգանունը, անունը, հայրանունը)

 

_________________________

(վկայականի N)

_________________________

(պաշտոնը)

_________________________

(ազգանունը, անունը, հայրանունը)

 

_________________________

(վկայականի N)

_________________________

(պաշտոնը)

_________________________

(ազգանունը, անունը, հայրանունը)

 

Ստուգման սկիզբը՝ ___________________

                       (տարեթիվը, ամիսը, ամսաթիվը)

ավարտը՝ ____________________________

(տարեթիվը, ամիսը, ամսաթիվը)

 
 

____________________________________________________

(տնտեսվարող սուբյեկտի անվանումը)

               

ՀՎՀՀ

 
 

___________________

(հեռախոսահամարը)

Ստուգման հանձնարարագրի համարը՝ __________, ամսաթիվը՝ _____________________

 

Ստուգման հիմքը` ______________________________________________________________

(ստուգման տարեկան ծրագիրը, դիմում-բողոքը և այլն)

 

Ստուգման նպատակը/պարզաբանման ենթակա հարցերի համարները ______________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________


Տեղեկատվական բնույթի հարցեր

NN
ը/կ

Հարցը

Պատասխանը

1.

Տնտեսավարող սուբյեկտի կազմում գործող բոլոր առանձնացված ստորաբաժանումների անվանումերը և գտնվելու վայրը (փոստային հասցեն), այդ թվում` հեռախոսահամարը և այլ կապի միջոցներ

 

2.

Տնտեսավարող սուբյեկտների կողմից գործունեությունն սկսելու տարեթիվը, ամիսը, ամսաթիվը

 

ՎԵՐԱՀՍԿՈՂԱԿԱՆ ԲՆՈՒՅԹԻ ՀԱՐՑԵՐ

NN
ը/կ

Հարցը

Հղում իրավական ակտին

Կշիռ

Հարցի պատասխանը

Մեկնա-բա-նություն

Մեթոդաբանություն

Այո

Ոչ

Չ/պ

1.

Պահպանվե՞լ են ընդերքի օգտագործման համար տրամադրված հողերի բնապահպանական նորմերը և սահմանափակումները

ՀՀ հողային օրենսգրքի 13-րդ և 41-րդ հոդվածներ,
ՀՀ կառավարության 2002 թվականի հունվարի 14-ի N 26 որոշում

1,39

       

Չափագրական, բնապահպանական մասով

2.

Երկրաբանական ուսումնասիրության աշխատանքային ծրագիրն իրականացվու՞մ է ծրագրին կից բնապահպանական միջոցառումների ծրագրին համապատասխան

ՀՀ ընդերքի մասին օրենսգրքի 36-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 2-րդ կետ
«Բնապահապանական վերահսկողության մասին» ՀՀ օրենքի 22 հոդվածի 1-ին մասի 3-րդ կետի «գ» ենթակետ

1,39

       

Փաստաթղթային, ակնադիտական

3.

Պահպանվե՞լ են օգտակար հանածոների արդյունահանման (փոփոխած նախագծի) նախագծի շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության փորձաքննության պայմանները

«Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման փորձաքննության մասին» ՀՀ օրենք, 11-րդ հոդված, 19-րդ հոդվածի 6-րդ մասի 2-րդ կետի «ե» ենթակետ

         

Փաստաթղթային, շափագրական, ակնադիտական

4.

Օգտակար հանածոների արդյունահանման նպատակով ընդերքի երկրաբանական ուսումնասիրությունը կատարվե՞լ է համաձայն բնության և շրջակա միաջվայրի վրա ազդեցությունը նախնական գնահատականի

ՀՀ ընդերքի մասին օրենսգրքի 36-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 2-րդ կետ

1,39

       

Փաստաթղթային, շափագրական

5.

Ընդերքօգտագործման տարածքում բացակայում ե՞ն բնության հուշարձաններ

ՀՀ ընդերքի մասին օրենսգրքի 26-րդ հոդվածի 1-ին մասի 2-րդ և 3-րդ կետեր

1,39

       

Փաստաթղթային, շափագրական, ակնադիտական

6.

Ընդերքօգտագործման տարածքում բացակայու՞մ են ՀՀ Կարմիր գրքում գրանցված բույսեր կամ կենդանիների բնակատեղիներ

ՀՀ ընդերքի մասին օրենսգրքի 26-րդ հոդվածի 1-ին մասի 2-րդ և 3-րդ կետեր

1,39

       

Փաստաթղթային, ակնադիտական

7.

Ընդերքօգտագործման տվյալ տարածքում բացակայու՞մ են կենդանիների միգրացիոն ուղիներ

ՀՀ ընդերքի մասին օրենսգրքի 26-րդ հոդվածի 1-ին մասի 2-րդ և 3-րդ կետեր

1,39

       

Փաստաթղթային, ակնադիտական

8.

Ազգային պարկի ռեկրեացիոն գոտու տարածքում պայթեցման միջոցով ընդերքի շահագործում բացառվե՞լ է

«Բնության հատուկ պահպանվող տարածքների մասին» ՀՀ օրենքի 17-րդ հոդվածի 2-րդ մասի «ը» կետ

1,39

       

Փաստաթղթային, ակնադիտական

9.

Օգտակար հանածոների հանքավայրերի, երևակումների շահագործումը իրականացվու՞մ է պետական արգելոցի տարածքում

«Բնության հատուկ պահպանվող տարածքների մասին» ՀՀ օրենքի 16-րդ հոդվածի «ժա» կետ

1,39

       

Փաստաթղթային, ակնադիտական

10.

Պահպանվու՞մ են օգտակար հանածոների արդյունահանման նպատակով ընդերքի երկրաբանական ուսումնասիրության պայմանագրում ներառված բնապահպանական միջոցառումները

ՀՀ ընդերքի մասին օրենսգրքի 41-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 7-րդ կետ

1,39

       

Ակնադիտական, չափագրական

11.

Պետական արգելոցի տարածքում իրականացված երկրաբանական ուսումնասիրության աշխատանքների ժամանակ բացառվե՞լ են հողային ծածկույթի խախտումները

«Բնության հատուկ պահպանվող տարածքների մասին» ՀՀ օրենքի 16-րդ հոդվածի «ժ» կետ

1,39

       

Ակնադիտական, չափագրական

12.

Կատարվե՞լ են բնապահպանական միջոցառումներն ընդերքի տեղամասի կամ դրա մի մասի նկատմամբ օգտակար հանածոների արդյունահանման նպատակով ընդերքի երկրաբանական ուսումնասիրության իրավունքից հրաժարվելուց հետո

ՀՀ ընդերքի մասին օրենսգրքի 45-րդ հոդվածի 7-րդ մաս

1,39

       

Ակնադիտական, չափագրական

13.

Օգտակար հանածոների արդյունահանման նպատակով ընդերքի երկրաբանական ուսումնասիրության իրավունք ստացած անձը կազմե՞լ է բնության և շրջակա միջավայրի ազդեցության գնահատականը` այդ թվում բնապահպանական կառավարման պլանը և մշտադիտարկումների ծրագիրը

ՀՀ ընդերքի մասին օրենսգրքի 46-րդ հոդվածի 2-րդ մասի
6-րդ կետ

1,39

       

Փաստաթղթային

14.

Երկրաբանական ուսումնասիրության աշխատանքային ծրագիրը ենթարկվե՞լ է բնության և շրջակա միջավայրի ազդեցության նախնական գնահատման

ՀՀ ընդերքի մասին օրենսգրքի 36-րդ հոդվածի

1,39

       

Փաստաթղթային

15.

Օգտակար հանածոների արդյունահանման ժամանակ կատարվու՞մ են բնապահպանական կառավարման պլանների պահանջները

ՀՀ ընդերքի մասին օրենսգրքի 54-րդ հոդվածի 4-րդ մասի 5-րդ կետ

1,39

       

Ակնադիտական, չափագրական

16.

Նախատեսվող գործունեությունը ենթարկվե՞լ է շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության փորձաքննություն

«Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության փորձաքննության մասին» ՀՀ օրենքի 19-րդ հոդված, 16-րդ հոդվածի 2-րդ մասի «ե» կետ

1,39

       

Փաստաթղթային

17.

Օգտակար հանածոների արդյունահանման իրավունքի օբյեկտ համարվող ընդերքի տեղամասի հրաժարման ժամանակ կատարվե՞լ են խախտված հողատարածքների ռեկուլտիվացիոն աշխատանքները

ՀՀ ընդերքի մասին օրենսգրքի 58-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 3-րդ կետի «բ» ենթակետ

1,39

       

Ակնադիտական

18.

Օգտակար հանածոների արդյունահանման համար առկա՞ է մթնոլորտային օդ վնասակար արտանետումների թույլտվությունը

ՀՀ ընդերքի մասին օրենսգրքի 59-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 2-րդ կետ, «Մթնոլորտային օդի պահպանության մասին» ՀՀ օրենքի 12-րդ, 13-րդ և 15-րդ հոդվածներ

1,39

       

Փաստաթղթային

19.

Պահպանվու՞մ են օգտակար հանածոների արդյունահանման համար տրված մթնոլորտային օդ վնասակար արտանետումների թույլտվության պահանջները

ՀՀ ընդերքի մասին օրենսգրքի 59-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 11-րդ կետ,
«Մթնոլորտային օդի պահպանության մասին» ՀՀ օրենքի 12-րդ, 13-րդ և 15-րդ հոդվածներ

1,39

       

Չափագրական

20.

Օգտակար հանածոների արդյունահանման համար առկա՞ է ջրային ռեսուրսների օգտագործման, հեռացվող կեղտաջրերի թույլտվությունները

ՀՀ ընդերքի մասին օրենսգրքի 59-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 2-րդ կետ,
ՀՀ ջրային օրենսգրքի 21-րդ և 99-րդ հոդվածներ

1,39

       

Փաստաթղթային

21.

Պահպանվու՞մ են օգտակար հանածոների արդյունահանման համար առկա ջրային ռեսուրսների օգտագործման, հեռացվող կեղտաջրերի թույլտվությունների պահանջների կատարումը

ՀՀ ընդերքի մասին օրենսգրքի 59-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 11-րդ կետ,
ՀՀ ջրային օրենսգրքի 21-րդ, 32-րդ և 99-րդ հոդվածներ

1,39

       

Չափագրական

22.

Օգտակար հանածոների արդյունահանման ընթացքում ապահովվե՞լ են ջրային ռեսուրսների վրա անուղղակի վնասակար ազդեցությունների կանխարգելման գործողությունները

ՀՀ ընդերքի մասին օրենսգրքի 59-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 11-րդ կետ,
ՀՀ ջրային օրենսգրքի 21-րդ, 32-րդ և 99-րդ հոդվածներ

1,39

       

Ակնադիտական, չափագրական

23.

Օգտակար հանածոների արդյունահանման համար առկա՞ են հողօգտագործման իրավունքը հաստատող փաստաթղթերը

ՀՀ ընդերքի մասին օրենսգրքի 59-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 11-րդ կետ,
ՀՀ հողային օրենսգրքի 5-րդ և 8-րդ հոդվածներ

1,39

       

Փաստաթղթային

24.

Օգտակար հանածոների արդյունահանման ընթացքում պահպանվե՞լ են հողի բերրի շերտի օգտագործման, պահպանման նորմերն ու պահանջները

ՀՀ ընդերքի մասին օրենսգրքի 59-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 11-րդ կետ,
ՀՀ հողային օրենսգրքի 36-րդ հոդված

1,39

       

Ակնադիտական, փաստաթղթային

25.

Առկա՞ է ընդերքօգտագործման գործունեության ընթացքում առաջացած թափոնների պահման, փոխադրման, տեղադրման լիցենզիան

«Թափոնների մասին» ՀՀ օրենքի 4-րդ հոդված,
ՀՀ ընդերքի մասին օրենսգրքի 64-րդ հոդված

1,39

       

Փաստաթղթային

26.

Ընդերքի շահագործման ընթացքում առաջացած արտադրական լցակույտերը համապատասխանու՞մ են բնապահպանական փորձաքննություն անցած շահագործման նախագծերի բնապահպանական նորմերին

«Թափոնների մասին» ՀՀ օրենքի 4-րդ հոդված,
ՀՀ ընդերքի մասին օրենսգրքի 64-րդ հոդված

1,39

       

Չափագրական

27.

Պահպանվու՞մ են ընդերքօգտագործման գործունեության ընթացքում առաջացած թափոնների տեղադրման, վտանգավոր թափոնների պահման, փոխադրման, տեղադրման լիցենզիայի բոլոր նորմերն ու պահանջները

ՀՀ ընդերքի մասին օրենսգրքի 59-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 11-րդ կետ, «Թափոնների մասին» ՀՀ օրենքի 8-րդ և 12-րդ հոդվածներ

1,39

       

Ակնադիտական, փաստաթղթային

28.

Առկա՞ է լիազոր մարմնի հետ համաձայնեցված վտանգավոր թափոնների անձնագիրը

«Թափոնների մասին» ՀՀ օրենքի 4-րդ հոդված,
ՀՀ ընդերքի մասին օրենսգրքի 64-րդ հոդված,
ՀՀ կառավարության 2006թ. հունվարի 19-ի N 47-Ն որոշում

1,39

       

Փաստաթղթային

29.

Օգտակար հանածոների արդյունահանման ընթացքում պահպանվե՞լ են բուսական, այդ թվում անտառների օգտագործման ու պահպանության բոլոր սահմանափակումներ, նորմերի ու պահանջ-ների կատարումը

ՀՀ ընդերքի մասին օրենսգրքի 59-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 11-րդ կետ,
«Բուսական աշխարհի մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդված,
ՀՀ անտառային օրենգրքի 21-րդ և 34-րդ հոդվածներ

1,39

       

Ակնադիտական, փաստաթղթային

30.

Օգտակար հանածոների արդյունահանման ընթացքում պահպանվե՞լ են կենդանական աշխարհի` պահպանության բոլոր նորմերի ու պահանջների կատարումը

ՀՀ ընդերքի մասին օրենսգրքի 59-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 11-րդ կետ, «Կենդանական աշխարհի մասին» ՀՀ օրենքի 16-րդ, 17-րդ և 18-րդ հոդվածներ

1,39

       

Ակնադիտական, փաստաթղթային

31.

Օգտակար հանածոների արդյունահանման ընթացքում տվյալ Ազգային պարկի ռեկրեացիոն գոտու տարածքում պայթեցման միջոցով ընդերքի շահագործումը բացառվե՞լ է

«Բնության հատուկ պահպանվող տարածքների մասին» ՀՀ օրենքի 17-րդ հոդվածի 2-րդ մասի «ը» կետ

1,39

         

32.

Օգտակար հանածոների արդյունահանման ընթացքում պահպանվե՞լ է Սևանա լճի կենտրոնական, անմիջական և ոչ անմիջական ազդեցության գոտիներում օգտագործման ռեժիմների համար սահմանված բոլոր նորմերը և պահանջները

«Սևանա լճի մասին» ՀՀ օրենքի 10-րդ հոդված

1,39

       

Ակնադիտական, փաստաթղթային

33.

Ընդերքօգտագործման ընթացքում պահպանվե՞լ են բնության և շրջակա միջավայրի պահպանության դրամագլխի համար վճարումները

ՀՀ ընդերքի մասին օրենսգրքի 61-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 2-րդ կետ

1,38

       

Փաստաթղթային

34.

Բնապահպանական և բնօգտագործման (մակերևութային, ստորերկրյա քաղցրահամ ջրերի և կենսապաշարների մասով) վճարների օբյեկտ համարվող փաստացի ծավալների չափաքանակները և վճարների եռամսյակային հաշվետվությունների տվյալները հավաստի՞ են (նյութեր, դրանց քանակություններ, դրույքաչափեր)

«Բնապահպանական և բնօգտագործման վճարների մասին» ՀՀ օրենքի 11-րդ, 20-րդ հոդվածներ,
ՀՀ կառավարության 17.10.01թ. N 986 որոշում

1,38

       

Չափագրում, հաշվարկային

35.

Բնապահպանական և բնօգտագործման (մակերևութային, ստորերկրյա քաղցրահամ ջրերի և կենսապաշարների մասով) վճարներ վճարողների հաշվետվությունների ներկայացման կարգի բոլոր պահանջներն են պահպանվե՞լ (հաշվարկ, սահմանված ժամկետ, չաղավաղված տվյալներ)

«Բնապահպանական և բնօգտագործման վճարների մասին» ՀՀ օրենքի 6-րդ հոդված,
ՀՀ կառավարության 17.10.01թ. N 986 որոշում

1,38

       

Չափագրում, փաստաթղթային, հաշվարկային

36.

Բնապահպանական և բնօգտագործման (մակերևութային, ստորերկրյա քաղցրահամ ջրերի և կենսապաշարների մասով) վճարներ վճարողների հաշվետվությունների ներկայացման կարգի բոլոր պահանջներն են պահպանվե՞լ (հաշվարկ, սահմանված ժամկետ, չաղավաղված տվյալներ) (ժամկետ, ամբողջ ծավալ, սահմանված ձև, չաղավաղված, ստորագրված) պահպանվու՞մ է

«Պետական վիճակագրության մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի «ա» կետ և 17-րդ հոդվածի «ա» կետ

1,38

       

Չափագրում, փաստաթղթային, հաշվարկային


1.

«Այո»-այո, առկա է, համապատասխանում է, բավարարում է

V

   

2.

«Ոչ»-ոչ, առկա չէ, չի համապատասխանում, չի բավարարում

 

V

 

3.

«Չ/պ»-չի պահանջվում, չի վերաբերում

   

V


Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար

Վ. Ստեփանյան

 

Հավելված N 9
ՀՀ կառավարության 2017 թվականի
հոկտեմբերի 19-ի N 1343-Ն որոշման

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԸՆԴԵՐՔԻ ՏԵՍՉԱԿԱՆ ՄԱՐՄԻՆ

 

ՍՏՈՒԳԱԹԵՐԹ N_________

 

ԷԼԵԿՏՐԱԷՆԵՐԳԻԱՅԻ, ՋԵՐՄԱԷՆԵՐԳԻԱՅԻ, ԳԱԶԻ, ԳՈԼՈՐՇՈՒ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆՆՆԵՐԻ (ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ, ԳԱԶԻ, ԳՈԼՈՐՇՈՒ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄ) ՀԱՄԱՐ ՏԳՏԴ՝ 35 ՀԱՏՎԱԾԻ ԲՈԼՈՐ ԽՄԲԵՐ, ԴԱՍԵՐ ԵՎ ԵՆԹԱԴԱՍԵՐ)

 

___ ____________ 20_ _ թ.

 

_________________________

(ստորաբաժանման անվանումը)

_________________________

(գտնվելու վայրը)

_________________________

(հեռախոսահամարը)

 

_________________________

(վկայականի N)

_________________________

(պաշտոնը)

_________________________

(ազգանունը, անունը, հայրանունը)

 

_________________________

(վկայականի N)

_________________________

(պաշտոնը)

_________________________

(ազգանունը, անունը, հայրանունը)

 

_________________________

(վկայականի N)

_________________________

(պաշտոնը)

_________________________

(ազգանունը, անունը, հայրանունը)

 

_________________________

(վկայականի N)

_________________________

(պաշտոնը)

_________________________

(ազգանունը, անունը, հայրանունը)

 

Ստուգման սկիզբը՝ ___________________

                       (տարեթիվը, ամիսը, ամսաթիվը)

ավարտը՝ ____________________________

(տարեթիվը, ամիսը, ամսաթիվը)

 
 

____________________________________________________

(տնտեսվարող սուբյեկտի անվանումը)

               

ՀՎՀՀ

 
 

___________________

(հեռախոսահամարը)

 

Ստուգման հանձնարարագրի համարը՝ __________, ամսաթիվը՝ _____________________

 

Ստուգման հիմքը` ______________________________________________________________

(ստուգման տարեկան ծրագիրը, դիմում-բողոքը և այլն)

 

Ստուգման նպատակը/պարզաբանման ենթակա հարցերի համարները _______________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________


Տեղեկատվական բնույթի հարցեր

NN
ը/կ

Հարցը

Պատասխանը

1.

Տնտեսավարող սուբյեկտի կազմում գործող բոլոր առանձնացված ստորաբաժանումների անվանումերը և գտնվելու վայրը (փոստային հասցեն), այդ թվում` հեռախոսահամարը և այլ կապի միջոցներ

 

2.

Տնտեսավարող սուբյեկտների կողմից գործունեությունն սկսելու տարեթիվը, ամիսը, ամսաթիվը

 

ՎԵՐԱՀՍԿՈՂԱԿԱՆ ԲՆՈՒՅԹԻ ՀԱՐՑԵՐ

NN
ը/կ

Հարցը

Հղում իրավական ակտին

Կշիռ

Հարցի պատասխանը

Մեկնա-բա-նություն

Մեթոդաբանություն

Այո

Ոչ

Չ/պ

1.

Առկա՞ են աղտոտման անշարժ աղբյուրներից մթնոլորտ վնասակար նյութերի սահմանային թույլատրելի արտանետումների նորմատիվները

«Մթնոլորտային օդի պահպանության մասին» ՀՀ օրենքի 12-րդ հոդված

1.42

       

Փաստաթղթային

2.

Մթնոլորտ վնասակար նյութերի սահմանային թույլատրելի արտանետումներով նախատեսված պայմաններն ու պահանջները կատարվու՞մ են

«Մթնոլորտային օդի պահպանության մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդված

1.42

       

Չափագրական,
հաշվարկային

3.

Ապահովվու՞մ է մթնոլորտ վնասակար արտանետումների բնապահպանական, սարքավորումների սարքինությունը, դրանց անընդմեջ և արդյունավետ աշխատանքը

«Մթնոլորտային օդի պահպանության մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդված

1.42

       

Ակնադիտական

4.

Մթնոլորտ վնասակար արտանետումների համար բարելավվու՞մ են տեխնոլոգիական պրոցեսները` ներդնելով լավագույն հասանելի տեխնոլոգիաներ

«Մթնոլորտային օդի պահպանության մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդված

1.42

       

Ակնադիտական

5.

Մթնոլորտային օդ վնասակար արտանետումների քանակի և որակի հաշվառում և չափումներ իրականացվու՞մ են

«Մթնոլորտային օդի պահպանության մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ և 36-րդ հոդվածներ

1.42

       

Փաստաթղթային

6.

Ավտոտրանսպորտային միջոցները, փոխադրամիջոցներն ու կայանքները շահագործվու՞մ են մթնոլորտային օդն աղտոտող նյութերի սահմանված թույլատրելի նորմատիվներով

«Մթնոլորտային օդի պահպանության մասին» ՀՀ օրենքի 18-րդ հոդված

1.42

       

Չափագրական,
փաստաթղթային

7.

Շահագործման մեջ գտնվող ավտոտրանսպորտային միջոցներ, փոխադրամիջոցներն ու կայանքներից արտանետումները ենթարկվե՞լ են վերահսկման ըստ աղտոտող նյութերի սահմանային թույլատրելի արտանետումների նորմատիվների

«Մթնոլորտային օդի պահպանության մասին» ՀՀ օրենքի 18-րդ հոդված

1.42

       

Չափագրական,
փաստաթղթային

8.

Նախատեսվող գործունեությունը ենթարկվե՞լ է շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության փորձաքննություն

«Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման փորձաքննության մասին» ՀՀ օրենքի 14-րդ հոդված

1.42

       

Փաստաթղթային

9.

Բնապահպանական պետական փորձաքննության ենթարկված փաստաթղթերում ամրագրված բնապահպանական բոլո՞ր պահանջները ու միջոցառումներն են կատարվում

«Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության փորձաքննության մասին» ՀՀ օրենքի 16-րդ հոդվածի 2-րդ մասի «ե» կետ, 19-րդ հոդված

1.42

       

Ակնադիտական,
չափագրական

10.

Առկա՞ է ջրօգտագործման թույլտվությունը

ՀՀ ջրային օրենսգրքի 21-րդ հոդված

1.42

       

Փաստաթղթային

11.

Ջրառի սահմանված չափաքանակները պահպանվու՞մ են

ՀՀ ջրային օրենսգրքի 37-րդ հոդված

1.42

       

Չափագրական,
հաշվարկային

12.

Սահմանված չափաքանակներից ավել ջրային ռեսուրսներն աղտոտելու և կամ ջրահավաք ավազաններում ջրային ռեժիմի սահմանա-փակումները պահպանվու՞մ են

ՀՀ ջրային օրենսգրքի 37-րդ հոդված

1.42

       

Չափագրական,
հաշվարկային

13.

Ազատ ջրօգտագործման պահանջները կատարվու՞մ են

ՀՀ ջրային օրենսգրքի 37-րդ հոդվածի 2-րդ պարբերություն

1.42

       

Ակնադիտական

14.

Ստուգմամբ ընդգրկվող ժամանակահատվածում ջրային ռեսուրսների ինքնակամ օգտագործման դեպքերը բացառվե՞լ են

«Բնապահպանական վերահսկողության մասին» ՀՀ օրենքի 22-րդ հոդվածի 2-րդ մասի «ա» կետ

1.42

       

Փաստաթղթային,
ակնադիտական

15.

Թափոնների թաղման տեղամասերի, աղբյուսների, գերեզմանոցների և այլ օբյեկտների տեղադրման վայրերն ապահովու՞մ են ջրային ռեսուրսների վրա անուղղակի վնասակար ազդեցությունները:

ՀՀ ջրային օրենսգրքի 108-րդ հոդվածի 2-րդ մաս

1.42

       

Ակնադիտական

16.

Ջրառի կետում առկա՞ է ջրաչափը կամ ջրաչափական սարքավորումը

«Բնապահպանական և բնօգտագործման վճարների մասին» ՀՀ օրենքի 11-րդ հոդվածի 1-ին մաս

1.42

       

Ակնադիտական

17.

Տեղադրված ջրաչափիչ սարքերը կնքվա՞ծ են բնապահպանական մարմնի կողմից

 ՀՀ կառավարության 07.07.2011թ. N 1071-Ն որոշման հավելվածի 7-րդ կետ

1.42

       

Ակնադիտական

18.

Առանձնացված ջրաչափը հիմնական ջրաչափերից հետո՞ է տեղադրված

ՀՀ կառավարության 07.07.2011թ. N 1071-Ն որոշման հավելվածի 3-րդ կետի 1-ին ենթակետ

1.42

       

Ակնադիտական

19.

Հիմնական ջրաչափը փականից հետո՞ է տեղադրված

ՀՀ կառավարության 07.07.2011թ. N 1071-Ն որոշման հավելվածի 2-րդ կետի 1-ին ենթակետ

1.42

       

Ակնադիտական

20.

Ջրաչափ մուտք գործող և դուրս եկող խողովակները միացվա՞ծ և կնքվա՞ծ են

ՀՀ կառավարության 07.07.2011թ. N 1071-Ն որոշման հավելվածի 8-րդ կետ

1.42

       

Ակնադիտական

21.

Օգտագործման համար ոչ պիտանի հորատանցքերը կոնսերվացված, լիկվիդացվա՞ծ են

ՀՀ ջրային օրենսգրքի 99-րդ հոդված

1.42

       

Ակնադիտական

22.

Իրականացվա՞ծ է վտանգավոր թափոնների վերամշակման, վնասազերծման, պահման, փոխադրման և տեղադրման գործունեության լիցենզավորումը

«Թափոնների մասին» ՀՀ օրենքի 7-րդ հոդված

1.42

       

Փաստաթղթային

23.

Պահպանվե՞լ է թափոնների հաշվառման, գոյացման, հեռացման (ոչնչացման, վնասազերծման, տեղա-դրման) և օգտահանման կարգի պահանջները

«Թափոնների մասին» ՀՀ օրենքի 7-րդ հոդված

1.42

       

Փաստաթղթային,
չափագրական,
ակնադիտական

24.

Առկա՞ է թափոնների տեղադրման սահմանաքանակները

«Թափոնների մասին» ՀՀ օրենքի 8-րդ հոդված

1.42

       

Փաստաթղթային

25.

Պահպանվել՞ է թափոնների տեղադրման սահմանաքանակները

«Թափոնների մասին» ՀՀ օրենքի 8-րդ հոդված

1.42

       

Ակնադիտական, չափագրական

26.

Համաձայնեցվա՞ծ է թափոնների գործածության օբյեկտների տեղադրման վայրերը լիազոր մարմնի հետ

«Թափոնների մասին» ՀՀ օրենքի 8-րդ հոդված

1.42

       

Փաստաթղթային

27.

Առկա՞ է լիազոր մարմնի հետ համաձայնեցված թափոնների անձնագիրը

ՀՀ կառավարության 2006թ. հունվարի 19-ի N 47-Ն որոշում

1.42

       

Փաստաթղթային

28.

Իրականացվու՞մ է օրենսդրությամբ սահմանված կարգով գոյացող, օգտագործվող, վնասազերծվող, այլ անձանց փոխանցվող կամ այլ անձանցից ստացվող, ինչպես նաև տեղադրվող թափոնների սկզբնական հաշվառում

«Թափոնների մասին» ՀՀ օրենքի 13-րդ հոդված

1.42

       

Փաստաթղթային

29.

Առկա՞ է հողօգտագործման իրավունքը հաստատող փաստաթուղթը, պահպանվել է հողի բերրի շերտի օգտագործման և հողերի պահպանության նորմերը և պահանջները

ՀՀ հողային օրենսգրքի 36-րդ, 37-րդ, 85-րդ հոդվածներ
ՀՀ կառվարության 2011թ. սեպտեմբերի 8-ի N 1396-Ն որոշում

1.42

       

Փաստաթղթային, ակնադիտական

30.

Բնապահպանական և բնօգտագործման վճարների օբյեկտ համարվող փաստացի ծավալների չափաքանակները և վճարների եռամսյակային հաշվետվությունների տվյալները հավաստի՞ են՞ (նյութեր, դրանց քանակություններ, դրույքաչափեր,)

«Բնապահպանական և բնօգտագործման վճարների մասին» ՀՀ օրենքի 11-րդ, 20-րդ հոդվածներ,
ՀՀ կառավարության 17.10.01թ. N 986 որոշում

1.42

       

Փաստաթղթային,
հաշվարկային,
չափագրական

31.

Առկա՞ են ձկնապաշտպան կառույցներ և ձկնանցարաններ

ՀՀ ջրային օրենսգրքի 32-րդ հոդված

1.42

       

Ակնադիտական

32.

Ծառայու՞մ են իրենց նպատակին ձկնապաշտպան կառույցները և ձկնանցարանները

ՀՀ ջրային օրենսգրքի 32-րդ հոդված

1.42

       

Ակնադիտական

33.

Պահպանվու՞մ են բնապահպանական թողքերի ծավալները

 ՀՀ ջրային օրենսգրքի 32-րդ հոդված

1.42

       

Ակնադիտական,
չափագրական

34.

Ճանապարհների, խողովակաշարերի, էլեկտրահաղորդման գծերի և հաղորդակցու-թյան այլ ուղիների շինարարություն ու շահագործում բացառվե՞լ են, Ազգային պարկի արգելոցային տարածքներում

«Բնության հատուկ պահպանվող տարածքների մասին» ՀՀ օրենքի 17-րդ հոդվածի 1-ին մաս

1.72

       

Ակնադիտական,
փաստաթղթային

35.

Բնապահպանական վարչական վիճակագրության վարման և ներկայացման կարգը (ժամկետ, ամբողջ ծավալ, սահմանված ձև, չաղավաղված, ստորագրված) պահպանվու՞մ է

«Պետական վիճակագրության մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի «ա» կետ, 17-րդ հոդվածի «ա» կետ

1.42

       

փաստաթղթային,
չափագրական,
հաշվարկային


1.

«Այո»-այո, առկա է, համապատասխանում է, բավարարում է

V

   

2.

«Ոչ»-ոչ, առկա չէ, չի համապատասխանում, չի բավարարում

 

V

 

3.

«Չ/պ»-չի պահանջվում, չի վերաբերում

   

V


Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար

Վ. Ստեփանյան

 

Հավելված N 10
ՀՀ կառավարության 2017 թվականի
հոկտեմբերի 19-ի N 1343-Ն որոշման

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԸՆԴԵՐՔԻ ՏԵՍՉԱԿԱՆ ՄԱՐՄԻՆ

 

ՍՏՈՒԳԱԹԵՐԹ N_________

ԹԱՓՈՆՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔՄԱՆ, ՄՇԱԿՄԱՆ, ՎԵՐԱՄՇԱԿՄԱՆ, ՈՉՆՉԱՑՄԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ, ՏԳՏԴ՝ 38, 45.2, 46.2, 46.3, 46.4, 46.6, 46.7, 47.3, 47.5, 47.7, 86, 87, 95.25.2 ՀԱՏՎԱԾՆԵՐԻ ԲՈԼՈՐ ԽՄԲԵՐ, ԴԱՍԵՐ ԵՎ ԵՆԹԱԴԱՍԵՐ)

 

___ ____________ 20_ _ թ.

 

_________________________

(ստորաբաժանման անվանումը)

_________________________

(գտնվելու վայրը)

_________________________

(հեռախոսահամարը)

 

_________________________

(վկայականի N)

_________________________

(պաշտոնը)

_________________________

(ազգանունը, անունը, հայրանունը)

 

_________________________

(վկայականի N)

_________________________

(պաշտոնը)

_________________________

(ազգանունը, անունը, հայրանունը)

 

_________________________

(վկայականի N)

_________________________

(պաշտոնը)

_________________________

(ազգանունը, անունը, հայրանունը)

 

_________________________

(վկայականի N)

_________________________

(պաշտոնը)

_________________________

(ազգանունը, անունը, հայրանունը)

 

Ստուգման սկիզբը՝ ___________________

                      (տարեթիվը, ամիսը, ամսաթիվը)

ավարտը՝ ____________________________

(տարեթիվը, ամիսը, ամսաթիվը)

 
 

____________________________________________________

(տնտեսվարող սուբյեկտի անվանումը)

               

ՀՎՀՀ

 
 

___________________

(հեռախոսահամարը)

 

Ստուգման հանձնարարագրի համարը՝ __________, ամսաթիվը՝ _____________________

 

Ստուգման հիմքը` ______________________________________________________________

(ստուգման տարեկան ծրագիրը, դիմում-բողոքը և այլն)

 

Ստուգման նպատակը/պարզաբանման ենթակա հարցերի համարները ______________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________


Տեղեկատվական բնույթի հարցեր

NN
ը/կ

Հարցը

Պատասխանը

1.

Տնտեսավարող սուբյեկտի կազմում գործող բոլոր առանձնացված ստորաբաժանումների անվանումները և գտնվելու վայրը (փոստային հասցեն), այդ թվում` հեռախոսահամարը և այլ կապի միջոցներ

 

2.

Տնտեսավարող սուբյեկտների կողմից գործունեությունն սկսելու տարեթիվը, ամիսը, ամսաթիվը

 

ՎԵՐԱՍՀԿՈՂԱԿԱՆ ԲՆՈՒՅԹԻ ՀԱՐՑԵՐ

NN
ը/կ

Հարցը

Հղում իրավական ակտին

Կշիռ

Հարցի պատասխանը

Մեկնա-բա-նություն

Մեթոդաբանություն

Այո

Ոչ

Չ/պ

1.

Ջրային ռեսուրսների վրա անուղղակի վնասակար ազդեցություն ունեցող թափոնների թաղման տեղամասերի, աղբյուսների, գերեզմանոցների և այլ օբյեկտների տեղադրման պահանջները կատարվու՞մ են

ՀՀ Ջրային օրենսգրքի 108-րդ հոդվածի 2-րդ մաս

1.47

       

Ակնադիտական

2.

Առկա՞ է նախագծի բնապահպանական պետական փորձաքննական եզրակացությունը

«Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման փորձաքննության մասին» ՀՀ օրենքի 14-րդ հոդվածի 4-րդ մասի 6-րդ կետ

1.47

       

Փաստաթղթային

3.

Բնապահպանական պետական փորձաքննության ենթարկված փաստաթղթերում ամրագրված բնապահպանական բոլո՞ր պահանջներն ու միջոցառումներն են կատարվում

«Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման փորձաքննության մասին» ՀՀ օրենքի հոդված 16-րդ հոդվածի 2-րդ մասի «ե» կետ, 19-րդ հոդված

1.47

       

Ակնադիտական, չափագրական

4.

 Բնապահպանական և բնօգտագործման վճարներ վճարողների հաշվառման կարգի պահանջները (հաշվարկ, սահմանված ժամկետ, չաղավաղված տվյալներ)կատարվու՞մ են

«Բնապահպանական և բնօգտագործման վճարների մասին» ՀՀ օրենքի 6-րդ հոդված,
ՀՀ կառավարության 17.10.01թ. N 986 որոշում

1.47

       

Փաստաթղթային, հաշվարկային, չափագրական

5.

Բնապահպանական և բնօգտագործման վճարների օբյեկտ համարվող փաստացի ծավալների չափաքանակները և վճարների եռամսյակային հաշվետվությունների տվյալները հավաստի՞ են (նյութեր, դրանց քանակություններ, դրույքաչափեր,)

«Բնապահպանական և բնօգտագործման վճարների մասին» ՀՀ օրենքի 11-րդ, 20-րդ հոդվածներ,
ՀՀ կառավարության 17.10.01թ. N 986 որոշում

1.47

       

Փաստաթղթային, հաշվարկային, չափագրական

6.

Ձեռնարկության, հիմնարկի, կազմակերպության տարածքներում ստուգմամբ ընդգրկվող ժամանակահատվածում բացառվե՞լ են լցակույտերի տեղադրումը

«Մթնոլորտային օդի պահպանության մասին» ՀՀ օրենքի 31-րդ հոդված

1.47

       

Ակնադիտական

7.

Ձեռնարկության, հիմնարկի, կազմակերպության տարածքներում ստուգմամբ ընդգրկվող ժամանակահատվածում բացառվե՞ լ են արդյունաբերական թափոնների պահեստավորումը

«Մթնոլորտային օդի պահպանության մասին» ՀՀ օրենքի 31-րդ հոդված

1.47

       

Ակնադիտական

8.

Ձեռնարկության, հիմնարկի, կազմակերպության տարածքներում ստուգմամբ ընդգրկվող ժամանակահատվածում բացառվե՞ լ են արտադրական աղբի պահեստավորումը

«Մթնոլորտային օդի պահպանության մասին» ՀՀ օրենքի 31-րդ հոդված

1.47

       

Ակնադիտական

9.

Ձեռնարկության, հիմնարկի, կազմակերպության տարածքներում ստուգմամբ ընդգրկվող ժամանակահատվածում բացառվե՞լ են կենցաղային աղբի պահեստավորումը

«Մթնոլորտային օդի պահպանության մասին» ՀՀ օրենքի 31-րդ հոդված

1.47

       

Ակնադիտական

10.

Ձեռնարկության, հիմնարկի, կազմակերպության տարածքներում ստուգմամբ ընդգրկվող ժամանակահատվածում բացառվե՞լ են մթնոլորտային օդը փոշով, վնասակար գազերով և գարշահոտ նյութերով աղտոտելու աղբյուր հանդիսացող այլ թափոնների պահեստավորումը

«Մթնոլորտային օդի պահպանության մասին» ՀՀ օրենքի 31-րդ հոդված

1.47

       

Ակնադիտական

11.

Ձեռնարկության, հիմնարկի, կազմակերպության տարածքներում ստուգմամբ ընդգրկվող ժամանակահատվածում բացառվե՞լ են արդյունաբերական թափոնների այրումը

«Մթնոլորտային օդի պահպանության մասին» ՀՀ օրենքի 31-րդ հոդված

1.47

       

Ակնադիտական

12.

Ձեռնարկության, հիմնարկի, կազմակերպության տարածքներում ստուգմամբ ընդգրկվող ժամանակահատվածում բացառվե՞լ են արտադրական աղբի այրումը

«Մթնոլորտային օդի պահպանության մասին» ՀՀ օրենքի 31-րդ հոդված

1.47

       

Ակնադիտական

13.

Ձեռնարկության, հիմնարկի, կազմակերպության տարածքներում ստուգմամբ ընդգրկվող ժամանակահատվածում բացառվե՞լ են կենցաղային աղբի այրումը

«Մթնոլորտային օդի պահպանության մասին» ՀՀ օրենքի 31-րդ հոդված

1.47

       

Ակնադիտական

14.

Նոխորդ ստուգմամբ տրված հանձնարարականի պահանջները կատարվա՞ծ են

 

1.47

       

Փաստաթղթային, ակնադիտական

15.

Ապահովվա՞ծ են մթնոլորտային օդն աղտոտող վնասակար նյութերի արտանետումների նվազեցմանն ուղղված միջոցառումների կատարումը

«Մթնոլորտային օդի պահպանության մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդված

1.47

       

Ակնադիտական, չափագրական

16.

Ստուգվող ժամանակահատվածում արձանագրված մթնոլորտային օդ արտանետումների վթարային դեպքերի ժամանակ ձեռնարկվե՞լ են արտանետումների նվազեցմանն ուղղված համապատասխան միջոցառումներ

«Մթնոլորտային օդի պահպանության մասին» ՀՀ օրենքի 17-րդ հոդված

1.47

       

Փաստաթղթային

17.

Բնապահպանական վարչական վիճակագրության վարման և ներկայացման կարգը (ժամկետ, ամբողջ ծավալ, սահմանված ձև, չաղավաղված, ստորագրված) պահպանվու՞մ է

«Պետական վիճակագրության մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի «ա» կետ և 17-րդ հոդվածի «ա» կետ

1.47

       

Փաստաթղթային, հաշվարկային,

18.

Մթնոլորտային օդն աղտոտող արտանետումների մաքրման և հսկողության համար տեղակայված կառույցների, սարքավորումների շահագործման կանոնները պահպանվե՞լ են

«Մթնոլորտային օդի պահպանության մասին» ՀՀ օրենքի 41-րդ հոդված

1.47

       

Ակնադիտական,
չափագրական,
հաշվարկային

19.

Մթնոլորտային օդն աղտոտող ֆիզիկական վնասակար ներգործությունների սահմանային թույլատրելի նորմատիվների մակարդակների և թույլտվություններով նախատեսված պայմաններն ու պահանջները պահպանվե՞լ են

«Մթնոլորտային օդի պահպանության մասին» ՀՀ օրենքի 41-րդ հոդված

1.47

       

Փաստաթղթային, հաշվարկային,
չափագրական

20.

Փոխադրամիջոցների ու կայանքների շահագործման ընթացքում մթնոլորտային օդն աղտոտող նյութերի համար սահմանված նորմատիվների և չափման կարգերը պահպանվա՞ծ են

«Մթնոլորտային օդի պահպանության մասին» ՀՀ օրենքի 18-րդ հոդված

1.47

       

Փաստաթղթային, հաշվարկային

21.

Բնական միջավայրում թափոնների այրման պահանջներն ապահովվա՞ծ են

«Մթնոլորտային օդի պահպանության մասին» ՀՀ օրենքի 21-րդ հոդված

1.47

       

Ակնադիտական

22.

Թափոնները տեղաբաշխվա՞ծ են միայն օրենքով նախատեսված` դրանց համար հատուկ հատկացված տեղերում

«Թափոնների մասին» ՀՀ օրենքի 20-րդ հոդված

1.47

       

Ակնադիտական,
փաստաթղթային

23.

Թափոնների գործածության ընթացքում առաջացած` մարդու առողջությանն ու շրջակա միջավայրին վտանգ սպառնացող վթարային իրավիճակների մասին տեղեկացվա՞ծ են լիազոր մարմինները

«Թափոնների մասին» ՀՀ օրենքի 20-րդ հոդված

1.47

       

Փաստաթղթային

24.

Թափոնների գործածության ընթացքում առաջացած` մարդու առողջությանն ու շրջակա միջավայրին վտանգ սպառնացող վթարային իրավիճակների առաջացման ժամանակ ձեռնարկվե՞լ են միջոցներ դրանց հետևանքների վերացման ուղղությամբ

«Թափոնների մասին» ՀՀ օրենքի 20-րդ հոդված

1.47

       

Փաստաթղթային, ակնադիտական

25.

Պահպանվե՞լ է թափոնների հաշվառման, գոյացման, հեռացման (ոչնչացման, վնասազերծման, տեղադրման) և օգտահանման կարգի պահանջները

«Թափոնների մասին» ՀՀ օրենքի 7-րդ հոդված

1.47

       

Փաստաթղթային, ակնադիտական

26.

Առկա՞ է թափոնների տեղադրման սահմանաքանակները

«Թափոնների մասին» ՀՀ օրենքի 8-րդ հոդված

1.47

       

Փաստաթղթային

27.

Պահպանվել՞ են թափոնների տեղադրման սահմանաքանակները

«Թափոնների մասին» ՀՀ օրենքի 8-րդ հոդված

1.47

       

Փաստաթղթային, ակնադիտական,
չափագրական

28.

Թափոնների գործածության օբյեկտների տեղադրման վայրերը համաձայնեցվա՞ծ է լիազոր մարմնի հետ

«Թափոնների մասին» ՀՀ օրենքի 8-րդ հոդված

1.47

       

Փաստաթղթային

29.

Թափոնի անձնագիրը համաձայնեցվա՞ծ է լիազոր մարմնի հետ

«Թափոնների մասին» ՀՀ օրենքի 8-րդ հոդված

1.47

       

Փաստաթղթային

30.

Իրականացվու՞մ է օրենսդրությամբ սահմանված կարգով գոյացող, օգտագործվող, վնասազերծվող, այլ անձանց փոխանցվող կամ այլ անձանցից ստացվող, ինչպես նաև տեղադրվող թափոնների սկզբնական հաշվառում

«Թափոնների մասին» ՀՀ օրենքի 13-րդ հոդված

1.47

       

Փաստաթղթային

31.

Իրականացվու՞մ է թափոնների հեռացման վայրերի պարբերական մոնիթորինգ (ջուր, օդ, թափոն, հող, փորձաքննություն, բնավճար, հաշվետվություն)

«Թափոնների մասին» ՀՀ օրենքի 17-րդ հոդված

1.47

       

Փաստաթղթային

32.

Վտանգավոր թափոնների անդրսահմանային փոխադրման համար օրենսդրության սահմանված նորմերը և պահանջները պահպանվե՞լ են

«Թափոնների մասին» ՀՀ օրենքի 7-րդ, 8-րդ հոդվածներ

1.47

       

Փաստաթղթային,
չափագրական

33.

Առկա՞ է հողօգտագործման իրավունքը հաստատող փաստաթուղթը, պահպանվե՞լ է հողի բերրի շերտի օգտագործման և հողերի պահպանության նորմերը և պահանջները

«Թափոնների մասին» ՀՀ օրենքի 36-րդ, 37-րդ և 85-րդ հոդվածներ

1.47

       

Փաստաթղթային, ակնադիտական

34.

Պահպանվե՞լ է հողի բերրի շերտի օգտագործման և հողերի պահպանության նորմերը և պահանջները

«Թափոնների մասին» ՀՀ օրենքի 36-րդ, 37-րդ և 85-րդ հոդվածներ

1.47

       

Փաստաթղթային,
չափագրական


1.

«Այո»-այո, առկա է, համապատասխանում է, բավարարում է

V

   

2.

«Ոչ»-ոչ, առկա չէ, չի համապատասխանում, չի բավարարում

 

V

 

3.

«Չ/պ»-չի պահանջվում, չի վերաբերում

   

V


Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար

Վ. Ստեփանյան

 

Հավելված N 11
ՀՀ կառավարության 2017 թվականի
հոկտեմբերի 19-ի N 1343-Ն որոշման

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԸՆԴԵՐՔԻ ՏԵՍՉԱԿԱՆ ՄԱՐՄԻՆ

 

ՍՏՈՒԳԱԹԵՐԹ N_________

ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ (ՇԵՆՔԵՐԻ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՆՈՐՈԳՈՒՄ, ՃԱՆԱՊԱՐՀՆԵՐԻ, ԿԱՄՈՒՐՋՆԵՐԻ, ՄԵՏՐՈՆԵՐԻ, ԹՈՒՆԵԼՆԵՐԻ, ՋՐԱՅԻՆ ԿԱՌՈՒՅՑՆԵՐԻ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ, ՔԱՂԱՔԱՅԻՆ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ, ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ) ՀԱՄԱՐ
ՏԳՏԴ՝ 41, 42, 43, ՀԱՏՎԱԾՆԵՐԻ ԲՈԼՈՐ ԽՄԲԵՐ, ԴԱՍԵՐ ԵՎ ԵՆԹԱԴԱՍԵՐ)

 

___ ____________ 20_ _ թ.

 

_________________________

(ստորաբաժանման անվանումը)

_________________________

(գտնվելու վայրը)

_________________________

(հեռախոսահամարը)

 

_________________________

(վկայականի N)

_________________________

(պաշտոնը)

_________________________

(ազգանունը, անունը, հայրանունը)

 

_________________________

(վկայականի N)

_________________________

(պաշտոնը)

_________________________

(ազգանունը, անունը, հայրանունը)

 

_________________________

(վկայականի N)

_________________________

(պաշտոնը)

_________________________

(ազգանունը, անունը, հայրանունը)

 

_________________________

(վկայականի N)

_________________________

(պաշտոնը)

_________________________

(ազգանունը, անունը, հայրանունը)

 

Ստուգման սկիզբը՝ ___________________

                     (տարեթիվը, ամիսը, ամսաթիվը)

ավարտը՝ ____________________________

(տարեթիվը, ամիսը, ամսաթիվը)

 
 

____________________________________________________

(տնտեսվարող սուբյեկտի անվանումը)

               

ՀՎՀՀ

 
 

___________________

(հեռախոսահամարը)

 

Ստուգման հանձնարարագրի համարը՝ __________, ամսաթիվը՝ _____________________

 

Ստուգման հիմքը` ______________________________________________________________

(ստուգման տարեկան ծրագիրը, դիմում-բողոքը և այլն)

 

Ստուգման նպատակը/պարզաբանման ենթակա հարցերի համարները ______________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________


Տեղեկատվական բնույթի հարցեր

NN
ը/կ

Հարցը

Պատասխանը

1.

Տնտեսավարող սուբյեկտի կազմում գործող բոլոր առանձնացված ստորաբաժանումների անվանումերը և գտնվելու վայրը (փոստային հասցեն), այդ թվում` հեռախոսահամարը և այլ կապի միջոցներ

 

2.

Տնտեսավարող սուբյեկտների կողմից գործունեությունն սկսելու տարեթիվը, ամիսը, ամսաթիվը

 

ՎԵՐԱՀՍԿՈՂԱԿԱՆ ԲՆՈՒՅԹԻ ՀԱՐՑԵՐ

NN
ը/կ

Հարցը

Հղում իրավական ակտին

Կշիռ

Հարցի պատասխանը

Մեկնաբա-նություն

Մեթոդաբանու-թյուն

Այո

Ոչ

Չ/պ

1.

Ջրային ռեսուրսների վրա անուղղակի վնասակար ազդեցություն ունեցող թափոնների թաղման տեղամասերի, աղբյուսների, գերեզմանոցների և այլ օբյեկտների տեղադրման պահանջները կատարվու՞մ են

ՀՀ Ջրային օրենսգրքի 108-րդ հոդվածի 2-րդ մաս

2.17

       

Ակնադիտական

2.

Առկա՞ է նախագծի բնապահպանական պետական փորձաքննական եզրակացությունը

«Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման փորձաքննության մասին» ՀՀ օրենքի 14-րդ հոդվածի 4-րդ մաս

2.17

       

Փաստաթղթային

3.

Բնապահպանական պետական փորձաքննության ենթարկված փաստաթղթերում ամրագրված բնապահպանական բոլո՞ր պահանջներն ու միջոցառումներն են կատարվում

«Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման փորձաքննության մասին» ՀՀ օրենքի 16-րդ հոդվածի 2-րդ մասի «ե» կետ, 19-րդ հոդված

2.17

       

Ակնադիտական,
չափագրական

4.

Բնապահպանական և բնօգտագործման վճարներ վճարողների հաշվառման կարգի պահանջները (հաշվարկ, սահմանված ժամկետ, չաղավաղված տվյալներ) կատարվու՞մ են

«Բնապահպանական և բնօգտագործման վճարների մասին» ՀՀ օրենքի 6-րդ հոդված

2.17

       

Փաստաթղթային,
չափագրական,
հաշվարկային

5.

Բնապահպանական և բնօգտագործման վճարների օբյեկտ համարվող փաստացի ծավալների չափաքանակները և վճարների եռամսյակային հաշվետվությունների տվյալները հավաստի՞ են (նյութեր, դրանց քանակություններ, դրույքաչափեր,)

«Բնապահպանական և բնօգտագործման վճարների մասին» ՀՀ օրենքի 11-րդ և 20-րդ հոդվածներ

2.17

       

Փաստաթղթային,
չափագրական,
հաշվարկային

6.

Ջրօգտագործման թույլտվություններով տրված նպատակները համապատասխանու՞մ են օգտագործմանը

ՀՀ Ջրային օրենսգրքի 37-րդ հոդված

2.17

       

Ակնադիտական

7.

Ջրօգտագործման թույլտվությունների փոխանցման և պայմանագրով տրամադրումը կատարվա՞ծ է սահմանված կարգով

ՀՀ Ջրային օրենսգրքի 35-րդ հոդված
ՀՀ կառավարության 22.05.2003թ. N 702-Ն որոշում

2.17

       

Փաստաթղթային,
չափագրական

8.

Շինարարական հրապարակները պարսպապատվա՞ծ են

«Մթնոլորտային օդի պահպանության մասին» ՀՀ օրենքի 21-րդ հոդված

2.17

       

Ակնադիտական

9.

Ձեռնարկության, հիմնարկի, կազմակերպության տարածքներում պահեստավորվա՞ծ են արտադրական աղբ

«Մթնոլորտային օդի պահպանության մասին» ՀՀ օրենքի 31-րդ հոդված

2.17

       

Ակնադիտական

10.

Ձեռնարկության, հիմնարկի, կազմակերպության տարածքներում ստուգմամբ ընդգրկվող ժամանակահատվածում բացառվե՞լ են լցակույտերի տեղադրումը

«Մթնոլորտային օդի պահպանության մասին» ՀՀ օրենքի 31-րդ հոդված

2.17

       

Ակնադիտական

11.

Ձեռնարկության, հիմնարկի, կազմակերպության տարածքներում ստուգմամբ ընդգրկվող ժամանակահատվածում բացառվե՞լ են արտադրական աղբի պահեստավորումը

«Մթնոլորտային օդի պահպանության մասին» ՀՀ օրենքի 31-րդ հոդված

2.17

       

Ակնադիտական

12.

Ձեռնարկության, հիմնարկի, կազմակերպության տարածքներում ստուգմամբ ընդգրկվող ժամանակահատվածում բացառվե՞լ են կենցաղային աղբ պահեստավորումը

«Մթնոլորտային օդի պահպանության մասին» ՀՀ օրենքի 31-րդ հոդված

2.17

       

Ակնադիտական

13.

Ձեռնարկության, հիմնարկի, կազմակերպության տարածքներում ստուգմամբ ընդգրկվող ժամանակահատվածում բացառվե՞լ են մթնոլորտային օդը փոշով, վնասակար գազերով և գարշահոտ նյութերով աղտոտելու աղբյուր հանդիսացող այլ թափոնների պահեստավորումը

«Մթնոլորտային օդի պահպանության մասին» ՀՀ օրենքի 31-րդ հոդված

2.17

       

Ակնադիտական

14.

Ձեռնարկության, հիմնարկի, կազմակերպության տարածքներում ստուգմամբ ընդգրկվող ժամանակահատվածում բացառվե՞լ են արդյունաբերական թափոնների այրումը

«Մթնոլորտային օդի պահպանության մասին» ՀՀ օրենքի 31-րդ հոդված

2.17

       

Ակնադիտական

15.

Ձեռնարկության, հիմնարկի, կազմակերպության տարածքներում ստուգմամբ ընդգրկվող ժամանակահատվածում բացառվե՞լ են արտադրական աղբի այրումը

«Մթնոլորտային օդի պահպանության մասին» ՀՀ օրենքի 31-րդ հոդված

2.17

       

Ակնադիտական

16.

Շինարարական հրապարակից դուրս եկող ավտոմեքենաների անվադողերը լվացվու՞մ են

«Մթնոլորտային օդի պահպանության մասին» ՀՀ օրենքի 21-րդ հոդված

2.17

       

Ակնադիտական

17.

 Ավազը, ցեմենտը, գաջը, խիճը, սորուն նյութերը և շինարարական աղբը տեղափոխվու՞մ են փոշու համար անթափանց ծածկոցներ ունեցող մեքենաներով

«Մթնոլորտային օդի պահպանության մասին» ՀՀ օրենքի 21-րդ հոդված

2.17

       

Ակնադիտական

18.

Հղկման աշխատանքներ իրականացնելիս օգտագործվու՞մ են փոշու արտանետումը բացառող սարքեր և տեխնոլոգիաներ

«Մթնոլորտային օդի պահպանության մասին» ՀՀ օրենքի 21-րդ հոդված

2.17

       

Ակնադիտական

19.

Սորուն նյութերը (ավազ, գաջ, ցեմենտ) պահեստավորվա՞ծ են փակ տարածքներում կամ ծածկվա՞ծ են անթափանց թաղանթներով

«Մթնոլորտային օդի պահպանության մասին» ՀՀ օրենքի 21-րդ հոդված

2.17

       

Ակնադիտական

20.

Շինարարական աղբը տեղափոխվու՞մ է դրանց հեռացման համար հատուկ հատկացված վայրեր և հատուկ սահմանված երթուղով

«Մթնոլորտային օդի պահպանության մասին» ՀՀ օրենքի 21-րդ հոդված

2.26

       

Ակնադիտական

21.

 Օդի դրական ջերմաստիճանի դեպքում շինարարական հրապարակը, օրվա ընթացքում պարբերաբար ջրվու՞մ է:

«Մթնոլորտային օդի պահպանության մասին» ՀՀ օրենքի 21-րդ հոդված

2.17

       

Ակնադիտական

22.

Վերանորոգվող շենքերը և շինությունները ներքուստ և արտաքուստ ծածկվա՞ծ են շինարարությանը համապատասխան բարձրության անթափանց թաղանթով

«Մթնոլորտային օդի պահպանության մասին» ՀՀ օրենքի 21-րդ հոդված

2.17

       

Ակնադիտական

23.

Շահագործման մեջ գտնվող ավտոտրանսպորտային միջոցներ, փոխադրամիջոցներն ու կայանքներից արտանետումները ենթարկվե՞լ են վերահսկման ըստ աղտոտող նյութերի սահմանային թույլատրելի արտանետումների նորմատիվների

«Մթնոլորտային օդի պահպանության մասին» ՀՀ օրենքի 18-րդ հոդված

2.17

       

Ակնադիտական,
փաստաթղթային,
չափագրական


1.

«Այո»-այո, առկա է, համապատասխանում է, բավարարում է

V

   

2.

«Ոչ»-ոչ, առկա չէ, չի համապատասխանում, չի բավարարում

 

V

 

3.

«Չ/պ»-չի պահանջվում, չի վերաբերում

   

V


Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար

Վ. Ստեփանյան

 

Հավելված N 12
ՀՀ կառավարության 2017 թվականի
հոկտեմբերի 19-ի N 1343-Ն որոշման

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԸՆԴԵՐՔԻ ՏԵՍՉԱԿԱՆ ՄԱՐՄԻՆ

 

ՍՏՈՒԳԱԹԵՐԹ N_________
ԲՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՏՈՒԿ ՊԱՀՊԱՆՎՈՂ ՏԱՐԱԾՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ
ՏԳՏԴ՝ 02, 03, 36, 37, 41, 42, 43, 55, 91.04, 91.04.1, 91.04.2 ՀԱՏՎԱԾՆԵՐԻ ԲՈԼՈՐ ԽՄԲԵՐ, ԴԱՍԵՐ ԵՎ ԵՆԹԱԴԱՍԵՐ)

 

___ ____________ 20_ _ թ.

 

_________________________

(ստորաբաժանման անվանումը)

_________________________

(գտնվելու վայրը)

_________________________

(հեռախոսահամարը)

 

_________________________

(վկայականի N)

_________________________

(պաշտոնը)

_________________________

(ազգանունը, անունը, հայրանունը)

 

_________________________

(վկայականի N)

_________________________

(պաշտոնը)

_________________________

(ազգանունը, անունը, հայրանունը)

 

_________________________

(վկայականի N)

_________________________

(պաշտոնը)

_________________________

(ազգանունը, անունը, հայրանունը)

 

_________________________

(վկայականի N)

_________________________

(պաշտոնը)

_________________________

(ազգանունը, անունը, հայրանունը)

 

Ստուգման սկիզբը՝ ___________________

                       (տարեթիվը, ամիսը, ամսաթիվը)

ավարտը՝ ____________________________

(տարեթիվը, ամիսը, ամսաթիվը)

 
 

____________________________________________________

(տնտեսվարող սուբյեկտի անվանումը)

               

ՀՎՀՀ

 
 

___________________

(հեռախոսահամարը)

 

Ստուգման հանձնարարագրի համարը՝ __________, ամսաթիվը՝ _____________________

 

Ստուգման հիմքը` ______________________________________________________________

(ստուգման տարեկան ծրագիրը, դիմում-բողոքը և այլն)

 

Ստուգման նպատակը/պարզաբանման ենթակա հարցերի համարները _____________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________


Տեղեկատվական բնույթի հարցեր

NN
ը/կ

Հարցը

Պատասխանը

1.

Տնտեսավարող սուբյեկտի կազմում գործող բոլոր առանձնացված ստորաբաժանումների անվանումերը և գտնվելու վայրը (փոստային հասցեն), այդ թվում` հեռախոսահամարը և այլ կապի միջոցներ

 

2.

Տնտեսավարող սուբյեկտների կողմից գործունեությունն սկսելու տարեթիվը, ամիսը, ամսաթիվը

 

ՎԵՐԱՀՍԿՈՂԱԿԱՆ ԲՆՈՒՅԹԻ ՀԱՐՑԵՐ

NN
ը/կ

Հարցը

Հղում իրավական ակտին

Կշիռ

Հարցի պատասխանը

Մեկնա-բանություն

Մեթոդաբանություն

Այո

Ոչ

Չ/պ

1.

Պետական արգելոցի տարածքում նախորդ ստուգումից հետո ջրային համակարգերի միջոցով ջրային ռեսուրսների օգտագործման դեպքերը բացառվե՞լ են

«Բնության հատուկ պահպանվող տարածքների մասին» ՀՀ օրենքի 16-րդ հոդվածի «ա» կետ

1.28

       

Ակնադիտական

2.

Պետական արգելոցի տարածքում նախորդ ստուգումից հետո ջրային ռեժիմի խախտումները բացառվե՞լ են

«Բնության հատուկ պահպանվող տարածքների մասին» ՀՀ օրենքի 16-րդ հոդվածի «ա» կետ

1.28

       

Ակնադիտական

3.

Առկա՞ է բնության հատուկ պահպանվող տարածքների կառավարման պլանը

«Բնության հատուկ պահպանվող տարածքների մասին» ՀՀ օրենքի 9-րդ հոդված

1.28

       

Փաստաթղթային

4.

Տրամադրվա՞ծ է բնության հատուկ պահպանվող տարածքների օգտագործման թույլտվություն.

«Բնության հատուկ պահպանվող տարածքների մասին» ՀՀ օրենքի 9-րդ հոդված

1.28

       

Փաստաթղթային

5.

Պետական արգելոցի տարածքում բացի անտառապահի տնակի, արգելափակոցի, սահմանանշանի բացառվել՞ են ճանապարհների, խողովակաշարերի, էլեկտրահաղորդման գծերի և հաղորդակցության այլ ուղիների շինարարության ու շահագործման դեպքերը

«Բնության հատուկ պահպանվող տարածքների մասին» ՀՀ օրենքի 16-րդ հոդվածի «բ» կետ

1.36

       

Փաստաթղթային, Ակնադիտական

6.

Պետական արգելոցի տարածքում բացառվե՞լ են որսորդություն, ձկնորսություն իրականացումները

«Բնության հատուկ պահպանվող տարածքների մասին» ՀՀ օրենքի 16-րդ հոդվածի «դ» կետ

1.28

       

Ակնադիտական

7.

Պետական արգելոցի տարածքում կենդանիների և բույսերի նոր տեսակների, կենսատեխնոլոգիաների միջոցով ստացված գենետիկորեն ձևափոխված օրգանիզմների (տեսակների) ներմուծում և օգտագործում, ինչպես նաև առանձին տեսակների քանակի մեծացման կամ պակասեցման նպատակով տարվող որևէ աշխատանքի իրականացում բացառվե՞լ է

«Բնության հատուկ պահպանվող տարածքների մասին» ՀՀ օրենքի 16-րդ հոդվածի «ե» կետ

1.28

       

Փաստաթղթային, Ակնադիտական, չափագրական

8.

Պետական արգելոցի տարածքում բույսերի, ծաղիկների, պտուղների և սերմերի, բացի արգելոցի տարածքի գիտական հետազոտությունների համար նախատեսված հավաքածուների հավաքից, մթերման դեպքերը բացառվե՞լ են

«Բնության հատուկ պահպանվող տարածքների մասին» ՀՀ օրենքի 16-րդ հոդվածի «զ» կետ

1.28

       

Ակնադիտական

9.

Պետական արգելոցի տարածքում անտառահատումներ, անասունների արածեցում, խոտհունձ և բուսական ծածկույթի այլ խախտումներ բացառվե՞լ են

«Բնության հատուկ պահպանվող տարածքների մասին» ՀՀ օրենքի 16-րդ հոդվածի «է» կետ

1.28

       

Ակնադիտական

10.

Պետական արգելոցի տարածքում իրականացված երկրաբանական ուսումնասիրության աշխատանքների ժամանակ բացառվե՞լ են հողային ծածկույթի խախտումները

«Բնության հատուկ պահպանվող տարածքների մասին» ՀՀ օրենքի 16-րդ հոդվածի «ժ» կետ

1.28

       

Ակնադիտական

11.

Պետական արգելոցի տարածքում բացառվե՞լ է օգտակար հանածոների հանքավայրերի, երևակումների շահագործումը

«Բնության հատուկ պահպանվող տարածքների մասին» ՀՀ օրենքի 16-րդ հոդվածի «ժա» կետ

1.28

       

Ակնադիտական

12.

Հանքանյութեր վերամշակող օբյեկտների տեղաբաշխումը բացառվե՞լ է պետական արգելոցի տարածքում

«Բնության հատուկ պահպանվող տարածքների մասին» ՀՀ օրենքի 16-րդ հոդվածի «ժա» կետ

1.28

       

Ակնադիտական

13.

Պետական արգելոցի տարածքում մարդու առողջության և շրջակա միջավայրի համար վտանգավոր կամ թունավոր այլ նյութերի պահեստավորում բացառվե՞լ է

«Բնության հատուկ պահպանվող տարածքների մասին» ՀՀ օրենքի 17-րդ հոդվածի 1-ին մասի «թ» կետ

1.28

       

Ակնադիտական

14.

Ազգային պարկի արգելոցային տարածքներում բացի անտառապահի տնակի, արգելափակոցի և սահմանանշանի, ճանապարհների, խողովակաշարերի, էլեկտրահաղորդման գծերի և հաղորդակցության այլ ուղիների շինարարություն ու շահագործում, բացառվե՞լ են

«Բնության հատուկ պահպանվող տարածքների մասին» ՀՀ օրենքի 17-րդ հոդվածի 1-ին մաս

1.28

       

Ակնադիտական

15.

Ազգային պարկի արգելոցային տարածքներում որսորդության և ձկնորսության դեպքեր բացառվե՞լ են

«Բնության հատուկ պահպանվող տարածքների մասին» ՀՀ օրենքի 17-րդ հոդվածի 1-ին մաս

1.28

       

Ակնադիտական

16.

Ազգային պարկի արգելոցային տարածքներում կենդանիների և բույսերի նոր տեսակների, կենսատեխնոլոգիաների միջոցով ստացված գենետիկորեն ձևափոխված օրգանիզմների (տեսակների) ներմուծում և օգտագործում, ինչպես նաև առանձին տեսակների քանակի մեծացման կամ պակասեցման նպատակով տարվող որևէ աշխատանքի իրականացում բացառվե՞լ է

«Բնության հատուկ պահպանվող տարածքների մասին» ՀՀ օրենքի 17-րդ հոդվածի 1-ին մաս

1.28

       

Ակնադիտական

17.

Ազգային պարկի արգելոցային տարածքներում բույսերի, ծաղիկների, պտուղների և սերմերի, բացի արգելոցային տարածքի գիտական հետազոտությունների համար նախատեսված հավաքածուների հավաքից, մթերման դեպքերը բացառվե՞լ են

«Բնության հատուկ պահպանվող տարածքների մասին» ՀՀ օրենքի 17-րդ հոդվածի 1-ին մաս

1.28

       

Ակնադիտական

18.

Ազգային պարկի արգելոցային տարածքներում անտառահատումների դեպքեր բացառվե՞լ են

«Բնության հատուկ պահպանվող տարածքների մասին» ՀՀ օրենքի 17-րդ հոդվածի 1-ին մաս

1.28

       

Ակնադիտական

19.

Ազգային պարկի արգելոցային տարածքներում անասունների արածեցումներն արգելվե՞լ են

«Բնության հատուկ պահպանվող տարածքների մասին» ՀՀ օրենքի 17-րդ հոդվածի 1-ին մաս

1.28

       

Ակնադիտական

20.

Ազգային պարկի արգելոցային տարածքներում խոտհունձն արգելվե՞լ է

«Բնության հատուկ պահպանվող տարածքների մասին» ՀՀ օրենքի 17-րդ հոդվածի 1-ին մաս

1.28

       

Ակնադիտական

21.

Ազգային պարկի արգելոցային տարածքներում կանխվե՞լ է բուսական ծածկույթի փոփոխությունների դեպքերը

«Բնության հատուկ պահպանվող տարածքների մասին» ՀՀ օրենքի 17-րդ հոդվածի 1-ին մաս

1.28

       

Ակնադիտական

22.

Ազգային պարկի արգելոցային տարածքներում իրականացված երկրաբանական ուսումնասիրության աշխատանքների իրականացման ժամանակ բացառվել են հողային ծածկույթի խախտումները

«Բնության հատուկ պահպանվող տարածքների մասին» ՀՀ օրենքի 17-րդ հոդվածի 1-ին մաս

1.28

       

Ակնադիտական

23.

Բնապահպանական և բնօգտագործման վճարներ վճարողների հաշվառման կարգի պահանջները (հաշվարկ, սահմանված ժամկետ, չաղավաղված տվյալներ) կատարվու՞մ են

«Բնապահպանական և բնօգտագործման վճարների մասին» ՀՀ օրենքի 6-րդ հոդված,
ՀՀ կառավարության 17.10.01թ. N 986 որոշում

1.28

       

Փաստաթղթային, հաշվարկային, չափագրական

24.

Բնապահպանական և բնօգտագործման վճարների օբյեկտ համարվող փաստացի ծավալների չափաքանակները և վճարների եռամսյակային հաշվետվությունների տվյալները հավաստի՞ են (նյութեր, դրանց քանակություններ, դրույքաչափեր,)

«Բնապահպանական և բնօգտագործման վճարների մասին» ՀՀ օրենքի 11-րդ և 20-րդ հոդվածներ,
ՀՀ կառավարության 17.10.01թ. N 986 որոշում

1.28

       

Փաստաթղթային, հաշվարկային, չափագրական

25.

Ազգային պարկի արգելոցային տարածքներում բացառվե՞լ են օգտակար հանածոների հանքավայրերի, երևակումների շահագործումը

«Բնության հատուկ պահպանվող տարածքների մասին» ՀՀ օրենքի 17-րդ հոդվածի 1-ին մաս

1.28

       

Ակնադիտական

26.

Ազգային պարկի արգելոցային տարածքներում արգելվե՞լ է հանքանյութեր վերամշակող օբյեկտների տեղաբաշխումը

«Բնության հատուկ պահպանվող տարածքների մասին» ՀՀ օրենքի 17-րդ հոդվածի 1-ին մաս

1.28

       

Ակնադիտական

27.

Ազգային պարկի արգելոցային տարածքներում արգելվե՞լ է մարդու առողջության և շրջակա միջավայրի համար վտանգավոր կամ թունավոր այլ նյութերի պահեստավորումը

«Բնության հատուկ պահպանվող տարածքների մասին» ՀՀ օրենքի 17-րդ հոդվածի 1-ին մաս

1.28

       

Ակնադիտական

28.

Ազգային պարկի ռեկրեացիոն գոտու տարածքում պահպանվե՞լ են ջրային ռեժիմի պահպանության կանոնները

«Բնության հատուկ պահպանվող տարածքների մասին» ՀՀ օրենքի 17-րդ հոդվածի 2-րդ մաս

1.28

       

Ակնադիտական

29.

Ազգային պարկի ռեկրեացիոն գոտու տարածքում բացառվե՞լ են բուսական և կենդանական աշխարհի ներկայացուցիչների բնակության միջավայրի պայմանների խախտումներ

«Բնության հատուկ պահպանվող տարածքների մասին» ՀՀ օրենքի 17-րդ հոդվածի 2-րդ մասի «բ» կետ

1.28

       

Ակնադիտական

30.

Ազգային պարկի ռեկրեացիոն գոտու տարածքում արգելվե՞լ է անասունների արածեցումը

«Բնության հատուկ պահպանվող տարածքների մասին» ՀՀ օրենքի 17-րդ հոդվածի 2-րդ մասի «գ» կետ

1.28

       

Ակնադիտական

31.

Ազգային պարկի ռեկրեացիոն գոտու տարածքում բույսերի պաշտպանության նպատակով թունաքիմիկատների, կամ հանքային պարարտանյութերի օգտագործումը կանխվե՞լ է

«Բնության հատուկ պահպանվող տարածքների մասին» ՀՀ օրենքի 17-րդ հոդվածի 2-րդ մասի «ե» կետ

1.28

       

Չափագրական, Փաստաթղթային

32.

Ազգային պարկի ռեկրեացիոն գոտու տարածքում բացառվե՞լ են էկոլոգիապես վնասակար, Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված թույլատրելի նորմերը գերազանցող արտանետումներ և կեղտաջրեր առաջացնող տեխնոլոգիաները

«Բնության հատուկ պահպանվող տարածքների մասին» ՀՀ օրենքի 17-րդ հոդվածի 2-րդ մասի «զ» կետ

1.28

       

Ակնադիտական, չափագրական, հաշվարկային

33.

Ազգային պարկի ռեկրեացիոն գոտու տարածքում մարդու առողջության և շրջակա միջավայրի համար վտանգավոր կամ թունավոր այլ նյութերի արտադրություն, օգտագործում, պահեստավորում բացառվե՞լ են

«Բնության հատուկ պահպանվող տարածքների մասին» ՀՀ օրենքի 17-րդ հոդվածի 2-րդ մասի «է» կետ

1.28

       

Ակնադիտական,
չափագրական

34.

Ազգային պարկի ռեկրեացիոն գոտու տարածքում պայթեցման միջոցով ընդերքի շահագործում բացառվե՞լ է

«Բնության հատուկ պահպանվող տարածքների մասին» ՀՀ օրենքի 17-րդ հոդվածի 2-րդ մասի «ը» կետ

1.28

       

Փաստաթղթային,
Ակնադիտական

35.

Ազգային պարկի ռեկրեացիոն գոտու տարածքում հանքանյութեր վերամշակող օբյեկտները բացակայու՞մ են

«Բնության հատուկ պահպանվող տարածքների մասին» ՀՀ օրենքի 17-րդ հոդվածի 2-րդ մասի «թ» կետ

1.28

       

Ակնադիտական

36.

Հատուկ պայմաններով օգտագործման տրամադրված հողամասերի սահմաններին նշաններ տեղադրվա՞ծ են

ՀՀ հողային օրենսգրքի 20-րդ հոդված 2-րդ մաս

1.28

       

Ակնադիտական

37.

Բնապահպանական հողերում բնական համալիրների ու օբյեկտների պահպանման և հետազոտման հետ չկապված ու օրենքով չնախատեսված որևէ գործունեություն բացառվե՞լ է,

ՀՀ հողային օրենսգրքի 20-րդ հոդված 2-րդ մաս

1.28

       

Ակնադիտական

38.

Պետական արգելավայրի տարածքում պահպանվե՞լ են արգելավայրի կանոնադրական պահանջները

«Բնության հատուկ պահպանվող տարածքների մասին» ՀՀ օրենքի 18-րդ հոդված

1.28

       

Փաստաթղթային,
Ակնադիտական, չափագրական

39.

Բնության հուշարձանի պահպանության և օգտագործման ռեժիմները պահպանվել են

«Բնության հատուկ պահպանվող տարածքների մասին» ՀՀ օրենքի 19-րդ հոդված

1.28

       

Փաստաթղթային,
Ակնադիտական,
չափագրական


1.

«Այո»-այո, առկա է, համապատասխանում է, բավարարում է

V

   

2.

«Ոչ»-ոչ, առկա չէ, չի համապատասխանում, չի բավարարում

 

V

 

3.

«Չ/պ»-չի պահանջվում, չի վերաբերում

   

V


Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար

Վ. Ստեփանյան

 

Հավելված N 13

ՀՀ կառավարության 2017 թվականի

հոկտեմբերի 19-ի N 1343-Ն որոշման

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԸՆԴԵՐՔԻ ՏԵՍՉԱԿԱՆ ՄԱՐՄԻՆ

 

ՍՏՈՒԳԱԹԵՐԹ N____
ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ (ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ, ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ)

 

(ՏԳՏԴ՝ 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25, 27,28, 31,32,33,41,42,43, ՀԱՏՎԱԾՆԵՐԻ ԲՈԼՈՐ ԽՄԲԵՐԸ, ԴԱՍԵՐԸ ԵՎ ԵՆԹԱԴԱՍԵՐԸ, 01.41.0,01.42.0,01.45.0,01.46.0,01.49.2,01.49.4,01.49.9, 01.13.4, 01.13.5, 01.19.2 ԵՆԹԱԴԱՍԵՐ)

 

 _____ __________________ 20_ _ թվական

 

Ստուգումն իրականացվում է Հայաստանի Հանրապետության բնապահպանության նախարարության բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմնի ղեկավարի ______________թվականի N _________ հանձնարարագրի հիման վրա:
Ստուգումն իրականացնող պաշտոնատար անձիք՝ ________________________________________________ _______________________________

(պաշտոնը)

(անունը, հայրանունը, ազգանունը)

________________________________________________ _______________________________

(պաշտոնը)

(անունը, հայրանունը, ազգանունը)

________________________________________________ _______________________________

(պաշտոնը)

(անունը, հայրանունը, ազգանունը)

________________________________________________ _______________________________

(պաշտոնը)

(անունը, հայրանունը, ազգանունը)

________________________________________________ _______________________________

(պաշտոնը)

(անունը, հայրանունը, ազգանունը)

Ստուգման՝

ժամկետը՝

ստուգվող ժամանակահատվածը՝

______ աշխատանքային օր

սկիզբը՝ _______________թ.

ավարտը՝________________թ.

Նպատակը՝ ______________________________________________________________________

Հանձնարարագրում նշված ստուգաթերթի հարցերը՝ ________________________________

Ստուգվող տնտեսավարող սուբյեկտի՝

Անվանումը՝

 ____________________________

ՀՎՀՀ-ն՝

 ___________________________

Իրավաբանական հասցեն՝

 ___________________________

Գործունեության վայրի հասցեն՝

 ___________________________

Հեռախոսահամարը՝

 ___________________________

Այլ տեղեկություններ՝

 ___________________________

 

Տեղեկատվական բնույթի հարցեր

NN
ը/կ

Հարցը

Պատասխանը

1.

Տնտեսավարող սուբյեկտի կազմում գործող բոլոր առանձնացված ստորաբաժանումների անվանումները և գտնվելու վայրը (փոստային հասցեն), այդ թվում` հեռախոսահամարը և կապի այլ միջոցներ

 

2.

Տնտեսավարող սուբյեկտների կողմից գործունեությունն սկսելու տարեթիվը, ամիսը, ամսաթիվը

 

3.

Պետական կամ պետական բաժնեմաս ունեցող կազմակերպություն է

 

4.

Տնտեսավարող սուբյեկտի կազմում գործող բոլոր առանձնացված ստորաբաժանումների գործունեության ոլորտները

 

 

Վերահսկողական բնույթի հարցեր

NN
ը/կ

հարցը

պատասխանը

կշիռը

իրավական հիմքը

մեկնաբանու-թյունը

ստուգման տեսակը

այո

ոչ

չ/պ

1.

Առկա են սահմանային թույլատրելի արտանետումների նախագծի հիման վրա անշարժ աղբյուրներից աղտոտող նյութեր մթնոլորտ արտանետելու չափաքանակները/արտանետման թույլտվությունները

     

1

«Մթնոլորտային օդի պահպանության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 13-րդ հոդված

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2012 թվականի դեկտեմբերի 27-ի N 1673-Ն որոշման 2-րդ կետի 3-րդ ենթակետ

 

փաստաթղթային

2.

Պահպանվում են մթնոլորտային օդն աղտոտող նյութերի արտանետումների թույլտվության պայմանները և պահանջները

     

1

«Մթնոլորտային օդի պահպանության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 15-րդ հոդված

 

փաստաթղթային և (կամ) չափագրում

3.

Ապահովվում է մթնոլորտ վնասակար արտանետումների բնապահպանական, սարքավորումների սարքինությունը, դրանց անընդմեջ և արդյունավետ աշխատանքը

     

1

«Մթնոլորտային օդի պահպանության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 15-րդ հոդված

 

տեսազննում և (կամ) չափագրում

4.

Իրականացվում են մթնոլորտային օդ վնասակար արտանետումների քանակի և որակի հաշվառում և չափումներ

     

0.8

«Մթնոլորտային օդի պահպանության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 15-րդ հոդված

 

փաստաթղթային, չափագրում

5.

Ապահովված է մթնոլորտային օդն աղտոտող վնասակար նյութերի արտանետումների նվազեցմանն ուղղված միջոցառումների կատարումը(սահմանված լինելու դեպքում)

     

0.8

«Մթնոլորտային օդի պահպանության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 15-րդ հոդված

 

տեսազննում և (կամ) չափագրում

6.

Կառուցվող, վերահսկվող, քանդվող օբյեկտների շինարարության ընթացքում շինարարական հրապարակները պարսպապատված են

     

0.8

«Մթնոլորտային օդի պահպանության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 21-րդ հոդվածի երկրորդ պարբերության «ա» կետ

 

տեսազննում

7.

Շինարարական հրապարակից դուրս եկող ավտոմեքենաների անվադողերը լվացվում են

     

0.8

«Մթնոլորտային օդի պահպանության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 21-րդ հոդվածի երկրորդ պարբերության «բ» կետ

 

տեսազննում

8.

Կառուցվող, վերահսկվող, քանդվող օբյեկտների շինարարության ընթացքում ավազը, ցեմենտը, գաջը, խիճը, սորուն նյութերը և շինարարական աղբը տեղափոխվում են փոշու համար անթափանց ծածկոցներով

     

0.8

«Մթնոլորտային օդի պահպանության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 21-րդ հոդվածի երկրորդ պարբերության «գ» կետ

 

տեսազննում

9.

Օդի դրական ջերմաստիճանի դեպքում շինարարական հրապարակները ջրվում են

     

0.8

«Մթնոլորտային օդի պահպանության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 21-րդ հոդվածի երկրորդ պարբերության «դ» կետ

 

տեսազննում

10.

Հղկման աշխատանքներ իրականացնելիս օգտագործվու՞մ են փոշու արտանետումը բացառող սարքեր և տեխնոլոգիաներ

     

0.8

«Մթնոլորտային օդի պահպանության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 21-րդ հոդվածի երկրորդ պարբերության «ե» կետ

 

տեսազննում և (կամ) փաստաթղթային

11.

Կառուցվող, վերահսկվող, քանդվող օբյեկտների շինարարության ընթացքում սորուն նյութերը պահեստավորվում են փակ տարածքներում կամ ծածկված են անթափանց թաղանթով

     

0.8

«Մթնոլորտային օդի պահպանության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 21-րդ հոդվածի երկրորդ պարբերության «զ» կետ

 

տեսազննում և (կամ) փաստաթղթային

12.

Շինարարական աղբը տեղափոխվում է դրանց հեռացման համար հատուկ հատկացված վայրեր և հատուկ սահմանված երթուղով

     

0.8

«Մթնոլորտային օդի պահպանության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 21-րդ հոդվածի երկրորդ պարբերության «է» կետ

 

տեսազննում և (կամ) փաստաթղթային

13.

Բացառվել են բնակավայրերում հանքակույտերի և լցակույտերի տեղափոխումը, արդյունաբերական թափոնների, արտադրական, կենցաղային աղբի և մթնոլորտային օդը փոշով, վնասակար գազերով և գարշահոտ նյութերով աղտոտելու աղբյուր հանդիսացող այլ թափոնների պահեստավորումը

     

0.8

«Մթնոլորտային օդի պահպանության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 31-րդ հոդված

 

տեսազննում և (կամ) փաստաթղթային

14.

Առկա է ջրօգտագործման թույլտվությունը

     

1

Հայաստանի Հանրապետության ջրային օրենսգրքի 21-րդ հոդված

 

փաստաթղթային

15.

Ջրօգտագործման թույլտվությամբ տրված նպատակները համապատասխանում են փաստացի օգտագործմանը

     

1

Հայաստանի Հանրապետության ջրային օրենսգրքի 37-րդ հոդված

 

փաստաթղթային, չափագրում և (կամ) տեսազննում

16.

Արդյունավետ օգտագործման համար ջրային ռեսուրսների կառավարման և պահպանության մարմնի հիմնավորած և սահմանած չափաքանակները պահպանվում են

     

1

Հայաստանի Հանրապետության ջրային օրենսգրքի 37-րդ հոդված

 

փաստաթղթային, տեսազննում և (կամ) չափագրում

17.

Ջրառի կետում առկա է ջրահաշվիչ (ջրաչափիչ) սարք

     

1

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի հոկտեմբերի 5-ի N 1252-Ն որոշում, N 1 հավելված, 3-րդ, 4-րդ կետեր

 

փաստաթղթային, տեսազննում

18.

Տեղադրված ջրաչափիչ սարքերը կնքված են լիազոր մարմնի կողմից

     

1

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի հոկտեմբերի 5-ի N 1252-Ն որոշում, N 1 հավելված, 7-րդ կետ

 

տեսազննում

19.

Հիմնական ջրաչափը տեղադրված է փականից հետո

     

0.8

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի հոկտեմբերի 5-ի N 1252-Ն որոշման հավելվածի 3-րդ կետի 1-ին ենթակետ

 

տեսազննում

20.

Հիմնական ջրաչափի փականից հետո մինչև հիմնական ջրաչափն ընկած հատվածում հիմնական խողովակին միացված որևէ խողովակի առկայության արգելքը պահպանվում է

     

0.8

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի հոկտեմբերի 5-ի N 1252-Ն որոշման հավելվածի 3-րդ կետի 2-րդ ենթակետ

 

տեսազննում

21.

Պետական ջրային կադաստրում ջրօգտագործման իրավունքը հավաստող փաստաթղթերը գրանցված են

     

0.8

Հայաստանի Հանրապետության ջրային օրենսգրքի 74-րդ հոդված

 

փաստաթղթային

22.

Ջրային ռեսուրսը հյուծումից պահպանվում է

     

0.8

Հայաստանի Հանրապետության ջրային օրենսգրքի 99-րդ հոդվածի 6-րդ մաս

 

փաստաթղթային, տեսազննում և (կամ) չափագրում

23.

Առկա է ջրային ռեսուրսներ կեղտաջրեր հեռացնելու արտահոսքի թույլտվությունը

     

0.8

Հայաստանի Հանրապետության ջրային օրենսգրքի 99-րդ հոդվածի 7-րդ մաս

 

փաստաթղթային

24.

Պահպանվում է ջրային ռեսուրսի ակվատորիայի կամ ջրապահպան գոտիներում որևէ տեսակի աշխատանք կատարելու արգելքը

     

0.8

Հայաստանի Հանրապետության ջրային օրենսգրքի 99-րդ հոդվածի 8-րդ մաս

 

փաստաթղթային, տեսազննում

25.

Պահպանվում են ստորերկրյա ջրերի պահպանման գոտիներում գործունեության որոշակի տեսակներ (ներառյալ հողերի ոռոգումը կեղտաջրերով)՝ լուծիչներ կամ քիմիկատներ արտադրող, օգտագործող կամ պահող արդյունաբերական կամ առևտրային կազմակերպությունների գործունեությունը, տնտեսական գործունեության ընթացքում առաջացող հումքի, նյութերի, կիսաֆաբրիկատների, այլ արտադրանքների և մթերքների մնացորդների աղբանոցների տեղադրման սահմանափակումը կամ արգելքը

     

0.8

Հայաստանի Հանրապետության ջրային օրենսգրքի 99-րդ հոդվածի 9-րդ կետ

 

փաստաթղթային, տեսազննում և (կամ) չափագրում

26.

Օգտագործվող ջրային համակարգն ապահովված է ջրերի աղբոտումը և աղտոտումը կամ դրանց վնասակար ազդեցությունը կանխող սարքերով

     

0.8

Հայաստանի Հանրապետության ջրային օրենսգրքի 103-րդ հոդվածի յոթերորդ պարբերության 1-ին մաս

 

փաստաթղթային, տեսազննում

27.

Պահպանվում է կեղտաջրերը և ցամաքուրդային ջրերն ընդունելու համար կլանող հորատանցքերի և ջրհորների կառուցման արգելքը

     

0.8

Հայաստանի Հանրապետության ջրային օրենսգրքի 104-րդ հոդվածի երկրորդ պարբերություն

 

տեսազննում

28.

Պահպանվում է ջրային ռեսուրսների որակի վրա անուղղակի վնասակար ազդեցություն ունեցող թափոնների թաղման տեղամասերի, աղբանոցների, գերեզմանոցների և այլ օբյեկտների տեղադրման արգելքը

     

0.8

Հայաստանի Հանրապետության ջրային օրենսգրքի 108-րդ հոդվածի 2-րդ կետ

 

փաստաթղթային, տեսազննում և (կամ) չափագրում

29.

Սահմանված կարգին համապատասխան իրականացվել է առաջացող բոլոր վտանգավոր թափոնների անձնագրավորում

     

0.8

«Թափոնների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 13-րդ հոդվածի 1-ին և 1.1-ին մասեր

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2006 թվականի հունվարի 19-ի N 47-Ն որոշում, N 1 հավելված, 5-րդ կետ

 

փաստաթղթային

30.

Իրականացվել է գոյացվող, հեռացվող (ոչնչացվող, վնասազերծվող, տեղադրվող) և օգտահանվող թափոնների սկզբնական հաշվառում

     

0.8

«Թափոնների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 13-րդ հոդվածի 2-րդ մաս

 

փաստաթղթային

31.

Սահմանված կարգին համապատասխան լիազոր մարմնի հաստատմանն են ներկայացվել թափոնների գոյացման նորմատիվների և դրանց տեղադրման սահմանաքանակների նախագծերը

     

0.8

«Թափոնների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի, 12-րդ հոդվածի 3-րդ կետ

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2005 թվականի դեկտեմբերի 9-ի N 2291-Ն որոշում

 

փաստաթղթային

32.

Ներկայացվել են թափոնների գոյացման, վերամշակման օբյեկտների ռեեստրային գրանցման հաշվետվությունները

     

0.8

«Թափոնների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 15-րդ հոդվածի 2-րդ կետ

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2006 թվականի ապրիլի 20-ի N 500-Ն որոշման հավելվածի 5-րդ կետ

 

փաստաթղթային

33.

Սահմանած կարգով ու ժամկետներում լիազոր մարմին է ներկայացվել թափոնների հեռացման վայրերի ռեեստրային գրանցման թերթիկը

     

0.8

«Թափոնների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 16-րդ հոդվածի 2-րդ կետ

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2006 թվականի հուլիսի 13-ի N 1180-Ն որոշում, հավելվածի 5-րդ կետ

 

փաստաթղթային

34.

Իրականացվել է թափոնների գույքագրում

     

0.8

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2006 թվականի սեպտեմբերի 14-ի N 1343-Ն որոշման հավելվածի 8-րդ կետ

 

փաստաթղթային

35.

Կազմակերպության ղեկավարը սահմանել է թափոնների սկզբնական հաշվառման և թափոնների միասնական հաշվառման իրականացման համար պատասխանատու պաշտոնատար անձանց ցանկը

     

0.8

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2006 թվականի սեպտեմբերի 14-ի N 1343-Ն որոշման հավելվածի 9-րդ կետ

 

փաստաթղթային

36.

Ձեռնարկությունում վարվում են թափոնների՝

       

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2006 թվականի սեպտեմբերի 14-ի N 1343-Ն որոշման հավելվածի 10-րդ և 11-րդ կետեր

 

փաստաթղթային

1) սկզբնական հաշվառման գրքեր

     

0.5

2) ընդհանուր հաշվառման գրքեր

     

0.3

37.

Առկա է վտանգավոր թափոնների վերամշակման, վնասազերծման, պահպանման, փոխադրման և տեղադրման գործունեության լիցենզիան

     

1.2

«Լիցենզավորման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 26-րդ հոդվածի 6-րդ մաս, 43-րդ հոդվածի 2-րդ մասի աղյուսակի 14-րդ կետ, 46-րդ հոդվածի 1-ին մաս

 

փաստաթղթային

38.

Սահմանված կարգով և ժամկետներում ներկայացված է լիցենզիայով նախատեսված գործունեության վերաբերյալ կիսամյակային հաշվետվություն

     

0.8

Հայաստանի Հանրապետության 2003 թվականի հունիսի 30-ի N 121-Ն որոշման 22-րդ կետ

 

փաստաթղթային

39.

Պահպանվում են օգտագործման համար տրամադրված հողերի բնապահպանական նորմերի պահանջները և սահմանափակումները

     

0.8

Հայաստանի Հանրապետության հողային օրենսգրքի 110-րդ հոդվածի 1-ին մաս, 2-րդ մասի 1-ին կետ, 4-րդ կետ, 5-րդ կետ

 

փաստաթղթային և (կամ) չափագրում

40.

Հողերը պահպանվել են՝

       

Հայաստանի Հանրապետության հողային օրենսգրքի 36-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 4-րդ կետ և 8-րդ մաս

 

փաստաթղթային, տեսազննում և (կամ) չափագրում

1) ջրային և հողմային հողատարումից

     

0.5

2) ողողումներից

     

0.5

3) ճահճացումից

     

0.5

4) կրկնակի աղակալումից, կարծրացումից

     

0.5

5) արտադրական և կենցաղային թափոններով, քիմիական և ռադիոակտիվ նյութերով աղտոտումից

     

0.5

6) սողանքներից

     

0.5

7) անապատացումից

     

0.5

 

8) հողի վիճակը վատթարացնող այլ ազդեցություններից

     

0.5

41.

Պահպանվել է հողի բերրի շերտի վաճառքի արգելքը

     

0.8

Հայաստանի Հանրապետության հողային օրենսգրքի 36-րդ հոդվածի 5-րդ մաս

 

փաստաթղթային, տեսազննում

42.

Հողերի խախտման հետ կապված աշխատանքներ կատարելիս հողի բերրի շերտը`

       

Հայաստանի Հանրապետության հողային օրենսգրքի 36-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 3-րդ կետ, 5-րդ և 8-րդ մասեր

 

փաստաթղթային

1) հանվել, պահպանվել և օգտագործվել է

     

1

2) հանվել և օգտագործվել է պակաս արդյունավետ հողերի բարելավման համար

     

1

43.

Իրականացրել է շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության պետական փորձաքննություն, և տրվել է դրական եզրակացություն

     

1

«Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 14-րդ հոդված, 20-րդ հոդվածի 6-րդ մաս

 

փաստաթղթային

44.

Փորձաքննական եզրակացության մեջ առկա պարտադիր կատարման ենթակա պահանջները և պայմանները կատարվել են ժամկետին

     

0.8

«Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 20-րդ հոդվածի 2-րդ մաս

 

փաստաթղթային և (կամ) չափագրում

45.

Նախատեսվող գործունեության իրականացումն սկսվել է փորձաքննության դրական եզրակացություն տալուց հետո մեկ տարվա ընթացքում

     

0.8

«Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 20-րդ հոդվածի 7-րդ մաս

 

փաստաթղթային և (կամ) չափագրում

46.

Գործունեությունն իրականացվում է առանց փորձաքննության ենթարկված նախագծային փաստաթղթերի և փորձաքննական եզրակացության պահանջների շեղումների

     

1

«Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 21-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 1-ին կետ

 

փաստաթղթային, տեսազննում և (կամ) չափագրում

47.

Բնապահպանական հարկերի և բնօգտագործման վճարների հարկային հաշվարկները ներկայացնելու կարգի բոլոր պահանջները պահպանվել են (հաշվարկ, սահմանված ժամկետ)

     

0.8

Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքի 180-րդ հոդվածի 1-ին մաս, 220-րդ հոդվածի 1-ին մաս

 

փաստաթղթային և (կամ) չափագրում

48.

Արտանետման անշարժ աղբյուրներից մթնոլորտային օդ վնասակար նյութերի արտանետման համար բնապահպանական հարկերի օբյեկտ համարվող փաստացի ծավալների չափաքանակները և վճարների եռամսյակային հարկային հաշվարկները հավաստի են (նյութեր, դրանց քանակություններ, դրույքաչափեր)

     

0.8

Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքի 166-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին և 2-րդ կետեր, 2-րդ մասի 1-ին կետ, 167-րդ հոդված

 

փաստաթղթային և (կամ) չափագրում

49.

Ջրային ռեսուրս վնասակար նյութերի և (կամ) միացությունների արտահոսքի համար բնապահպանական հարկերի օբյեկտ համարվող փաստացի ծավալների չափաքանակները և վճարների եռամսյակային հարկային հաշվարկները հավաստի են (նյութեր, դրանց քանակություններ, դրույքաչափեր)

     

0.8

Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքի 166-րդ հոդվածի 1-ին մասի 4-րդ կետ, 2-րդ մասի 2-րդ կետ, 169-րդ հոդված

 

փաստաթղթային և (կամ) չափագրում

50.

Մակերևութային ջրերի օգտագործման, ստորերկրյա քաղցրահամ և թերմալ ջրերի արդյունահանման համար բնօգտագործման վճարների օբյեկտ համարվող փաստացի ծավալների չափաքանակները և վճարների եռամսյակային հարկային հաշվարկները հավաստի են (նյութեր, դրանց քանակություններ, դրույքաչափեր)

     

0.8

Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքի 203-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին, 2-րդ, 3-րդ, 4-րդ կետեր, 2-րդ մասի 1-ին, 2-րդ կետեր, 204-րդ, 205-րդ հոդվածներ

 

փաստաթղթային և (կամ) չափագրում

51.

Թափոնների տեղադրման կամ պահման համար բնապահպանական հարկերի օբյեկտ համարվող փաստացի ծավալների չափաքանակները և վճարների եռամսյակային հարկային հաշվարկները հավաստի են (նյութեր, դրանց քանակություններ, դրույքաչափեր)

     

0.8

Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքի 166-րդ հոդվածի 1-ին մասի 5-րդ կետ, 2-րդ մասի 3-րդ կետ, 170-րդ հոդված

 

փաստաթղթային և (կամ) տեսազննում

52.

Բնապահպանական վարչական վիճակագրություն վարելու և ներկայացնելու կարգը (ժամկետ, ամբողջ ծավալ, սահմանված ձև, չաղավաղված, ստորագրված) պահպանվել է

     

0.8

«Պետական վիճակագրության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 20-րդ հոդվածի «ա» կետ

Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի 2016 թվականի հունիսի 20-ի N 5-Ն որոշման հավելվածի 30-րդ և 31-րդ կետեր

 

փաստաթղթային

(հավելվածը լրաց. 29.03.18 N 360-Ն)