Համարը 
N 405-Ն
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Որոշում
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀՊՏ 2018.04.13/30(1388).1 Հոդ.563.2
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
ՀՀ կառավարություն
Ընդունման ամսաթիվը 
12.04.2018
Ստորագրող մարմինը 
Վարչապետի պաշտոնակատար
Ստորագրման ամսաթիվը 
13.04.2018
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
14.04.2018
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 

Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄԸ ՔԱՂԱՔԱՑՈՒ ԱՌՈՂՋԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԻ ՀԵՏԱԶՈՏՄԱՆ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅԱՆ, ՀԵՏԱԶՈՏՄԱՆ ԵՎ ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ՈՒՂԵԳՐՄԱՆ ԿԱՐԳԵՐԸ, ՀԵՏԱԶՈՏՈՒՄ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԸ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԳԸ, ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՁԵՎԵՐԸ, ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՑԱՆԿԵՐԸ, ԻՐԱԿԱՆԱՑՎԱԾ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԴԻՄԱՑ ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ԵՎ ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՄԻ ՇԱՐՔ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

 

12 ապրիլի 2018 թվականի N 405-Ն

 

ՔԱՂԱՔԱՑՈՒ ԱՌՈՂՋԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԻ ՀԵՏԱԶՈՏՄԱՆ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅԱՆ, ՀԵՏԱԶՈՏՄԱՆ ԵՎ ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ՈՒՂԵԳՐՄԱՆ ԿԱՐԳԵՐԸ, ՀԵՏԱԶՈՏՈՒՄ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԸ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԳԸ, ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՁԵՎԵՐԸ, ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՑԱՆԿԵՐԸ, ԻՐԱԿԱՆԱՑՎԱԾ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԴԻՄԱՑ ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՄԻ ՇԱՐՔ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Ղեկավարվելով «Զինվորական ծառայության և զինծառայողի կարգավիճակի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 17-րդ հոդվածի 2-րդ մասով, ինչպես նաև նախազորակոչային ու զորակոչային տարիքի արական սեռի քաղաքացիների բժշկական փորձաքննության, բժշկական օգնության և սպասարկման աշխատանքները բարելավելու նպատակով Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.

1. Սահմանել`

1) քաղաքացու առողջական վիճակի հետազոտման և բժշկական փորձաքննության կարգը, հետազոտում և բժշկական փորձաքննություն իրականացնող մարմինները, դրանց գործունեության, ինչպես նաև հետազոտման և փորձաքննության ուղեգրման կարգերը, փորձաքննության եզրակացությունների ձևերը` համաձայն N 1 հավելվածի.

2) բժշկական հետազոտությունների և բժշկական հաստատությունների ցանկերը` համաձայն N 2 հավելվածի.

3) իրականացված ծառայությունների դիմաց փոխհատուցման կարգը` համաձայն N 3 հավելվածի:

2. Ուժը կորցրած ճանաչել Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2008 թվականի հուլիսի 10-ի «Նախազորակոչային ու զորակոչային տարիքի արական սեռի քաղաքացիների առողջական վիճակի գնահատման, բժշկական փորձաքննության անցկացման, բժշկական օգնության և սպասարկման կազմակերպման կարգը հաստատելու մասին» N 748-Ն որոշումը, 2007 թվականի ապրիլի 19-ի «Զինվորական կոմիսարիատներին կից բժշկական հանձնաժողովներում ընդգրկված մասնագետների աշխատանքի դիմաց փոխհատուցման ու վարձատրության կարգը հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2003 թվականի սեպտեմբերի 17-ի N 1190-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N 483-Ն որոշումը և 2004 թվականի հունվարի 15-ի «Զինծառայողների հիվանդությունների, վնասվածքների և խեղումների պատճառը զինծառայության հետ կապելու կարգը հաստատելու մասին» N 46-Ն որոշումը:

3. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից:

 

Հայաստանի Հանրապետության
վարչապետի պաշտոնակատար

Կ. Կարապետյան


2018 թ. ապրիլի 13
Երևան

 

 

Հավելված N 1

ՀՀ կառավարության 2018 թվականի

ապրիլի 12-ի N 405-Ն որոշման

 

ՔԱՂԱՔԱՑՈՒ ԱՌՈՂՋԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԻ ՀԵՏԱԶՈՏՄԱՆ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԳԸ, ՀԵՏԱԶՈՏՈՒՄ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԸ, ԴՐԱՆՑ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ, ԻՆՉՊԵՍ ՆԱԵՎ ՀԵՏԱԶՈՏՄԱՆ ԵՎ ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ՈՒՂԵԳՐՄԱՆ ԿԱՐԳԵՐԸ, ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՁԵՎԵՐԸ

 

I. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

 

1. Սույն կարգի համաձայն բժշկական հսկողության, հաշվառման, հետազոտության և փորձաքննության ենթակա են նախազորակոչային (14-18 տարեկան), զորակոչային (18-27 տարեկան՝ ներառյալ պարտադիր զինվորական ծառայությունից առողջական վիճակի պատճառով վաղաժամկետ զորացրված և 27 տարին չլրացած), 27 տարեկանից բարձր տարիք ունեցող և զինվորական ծառայություն չանցած, ինչպես նաև պահեստազորում հաշվառված քաղաքացիները և զինվորական ծառայության մեջ գտնվող անձինք (այսուհետ՝ նաև զինապարտներ և զինծառայողներ), իսկ օրենքով սահմանված դեպքերում՝ նաև զինծառայողներին հավասարեցված անձինք:

2. Զինապարտների և զինծառայողների (նրանց հավասարեցված անձանց) առողջական վիճակի հետազոտման և բժշկական փորձաքննության նպատակն է որոշել՝

1) զինվորական հաշվառման, զորակոչի, զինվորական (կամ հավասարեցված) ծառայության անցնելու, պահեստազորային պատրաստության շրջանակներում պարտականությունների կատարման ժամանակ քաղաքացիների պիտանիությունը զինվորական ծառայությանը՝ նկատի ունենալով նրանց առողջական վիճակը և ֆիզիկական զարգացումը.

2) սպայական և ենթասպայական կազմերի պայմանագրային զինծառայողների, ՌՈՒՀ-երի կուրսանտների և ունկնդիրների, պարտադիր և պայմանագրային զինծառայության շարքային կազմերի, ՌՈՒՀ-երի (բուհերի) դիմորդների պիտանիությունը զինվորական ծառայությանը՝ ըստ նրանց առողջական վիճակի.

3) ռադիոակտիվ նյութերով, իոնացնող ճառագայթման այլ աղբյուրներով, հրթիռային վառելիքի բաղադրամասերով, էլեկտրամագնիսական դաշտ ստեղծող սարքավորումներով աշխատելու համար անձանց պիտանիությունը.

4) զինծառայողների, ՀՀ սահմանների պաշտպանությանը մասնակցած անձանց ստացած հիվանդությունների, վնասվածքների, խեղումների՝ զինվորական ծառայության հետ պատճառական կապը.

5) Հայրենական մեծ պատերազմի մասնակիցների, ԽՍՀՄ նախկին զինծառայողների, Չեռնոբիլի ատոմակայանի վթարի հետևանքների վերացման մասնակիցների և ՀՀ ԶՈՒ-ի զինծառայողների ստացած հիվանդությունների ու վնասվածքների, խեղումների հետևանքների՝ զինվորական ծառայության հետ պատճառական կապը:

3. Փորձաքննությունն իրականացնում են բժշկական և ռազմաբժշկական հանձնաժողովները, որոնք եզրակացություններն ընդունում են զինվորական ծառայության համար Հայաստանի Հանրապետության կառավարության ապրիլի 12-ի N 404-Ն որոշմամբ հաստատված քաղաքացու կամ զինծառայողի պիտանիության աստիճանը որոշող հիվանդությունների ցանկի (այսուհետ՝ ցանկ) և քաղաքացու կամ զինծառայողի առողջական վիճակին հակացուցված զինվորական ծառայության պայմանների (այսուհետ՝ պայմանների) համաձայն:

4. Սույն կարգում օգտագործվում են հետևյալ հապավումները՝

ԶՈՒ` զինված ուժեր

ԿՌԲՀ` կենտրոնական ռազմաբժշկական հանձնաժողով

ՀՌԲՀ` հոսպիտալային ռազմաբժշկական հանձնաժողով

ՀՌԲՕՀ` հոսպիտալային ռազմաբժշկաօդաչուական հանձնաժողով

ԿՊ ՌԲՀ` կենտրոնական պոլիկլինիկայի ռազմաբժշկական հանձնաժողով

ՌՈՒՀ` ռազմաուսումնական հաստատություն

ԿԲՀ` կենտրոնական բժշկական հանձնաժողով

ԶԲՀ` զինկոմիսարիատների բժշկական հանձնաժողով

ՌԲՎ` ռազմաբժշկական վարչություն

ՌՆ` ռադիոակտիվ նյութեր

ԻՃ` իոնացնող ճառագայթում

ԷՄԴ` էլեկտրամագնիսական դաշտ

ՀՎԲՄ` հրթիռային վառելիքի բաղադրիչ մասեր

ԷՍԳ` էլեկտրասրտագրություն

ԷԷԳ` էլեկտրաէնցեֆալոգիր

ԿՆՀ` կենտրոնական նյարդային համակարգ

ԱՇՖ` արտաքին շնչառական ֆունկցիա

ԶՃ` զարկերակային ճնշում

ՀՏ` համակարգչային տոմոգրաֆիա:

5. Պահեստազորի սպայական կազմի պարտադիր զինվորական ծառայության զորակոչի ենթակա անձինք փորձաքննվում են համաձայն ցանկի III սյունակի: Հայաստանի Հանրապետության բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում բակալավրի կամ դիպլոմավորված մասնագետի կամ ինտեգրացված կրթական ծրագրով առկա ուսուցմամբ սովորող և Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարության հետ ուսումնառության ընթացքում զինվորական պատրաստություն անցնելու և ուսումնառության ավարտից հետո Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարության (այսուհետ՝ նախարարություն) կողմից նշված վայրում և պայմաններով զինվորական ծառայություն անցնելու քաղաքացիաիրավական բնույթի պայմանագիր (այսուհետ՝ պայմանագիր) կնքած քաղաքացիների փորձաքննությունն իրականացվում է ցանկի II սյունակով:

6. Ցանկի II սյունակի համաձայն ՌՈՒՀ-երում (բուհերում) ուսանելու համար ոչ պիտանի ճանաչված առաջին և երկրորդ կուրսերի կուրսանտների (սպայական կոչում չունեցող ունկնդիրների) վերաբերյալ հանձնաժողովը հետագա զինվորական ծառայության համար նրանց պիտանիության վերաբերյալ եզրակացություն տալիս է ըստ I սյունակի: Առաջին և երկրորդ կուրսերի կուրսանտների (սպայական կոչում չունեցող ունկնդիրների, ուսանողների) առողջական վիճակի ժամանակավոր փոփոխությունների դեպքում ԿՌԲՀ-ն ծառայողական պարտականություններից մասնակի ազատելու կամ հիվանդության պատճառով (վերականգնողական) արձակուրդ հատկացնելու եզրակացությունն ընդունում է ցանկի I սյունակի համաձայն, իսկ հետագա ուսման համար նրանց պիտանիության մասին վերջնական եզրակացությունն ընդունում է նրանց` ծառայողական պարտականություններից մասնակի ազատելու ժամկետի կամ հիվանդության պատճառով (վերականգնողական) արձակուրդի ավարտից հետո՝ ցանկի II սյունակի համաձայն:

 Երրորդ կուրսից` կուրսանտների (սպայական կոչում չունեցող ունկնդիրների, ուսանողների) բժշկական փորձաքննության ժամանակ ԿՌԲՀ-ն զինվորական ծառայության համար նրանց պիտանիության մասին եզրակացություն է կայացնում ցանկի III սյունակի համաձայն:

 Շարքային կամ սպայական կազմերի պարտադիր զինվորական ծառայության ավարտից հետո՝ առաջին երեք ամսվա ընթացքում, համապատասխան կազմի զինապարտի դիմելու դեպքում նրա փորձաքննությունն իրականացվում է ԿՌԲՀ-ի կողմից՝ ցանկի համապատասխանաբար I կամ III սյունակներով՝ զինվորական կոմիսարի ուղեգրով:

7. ՌՆ, ԻՃ այլ աղբյուրներով, ՀՎԲՄ, ԷՄԴ ստեղծող սարքերով աշխատողներ պատրաստող ՌՈՒՀ-երում դիմորդները փորձաքննության են ենթարկվում ցանկի IV սյունակի համաձայն:

8. ՌՆ, ԻՃ այլ աղբյուրներով, ՀՎԲՄ, ԷՄԴ ստեղծող սարքերով աշխատելու համար ծառայությանը ոչ պիտանի ճանաչված զինծառայողների վերաբերյալ ԿՌԲՀ-ն միաժամանակ եզրակացություն է ներկայացնում զինվորական ծառայության համար նրանց պիտանիության մասին՝ ցանկի I կամ III սյունակների համաձայն:

9. ՌՆ, ԻՃ այլ աղբյուրներով, ՀՎԲՄ, ԷՄԴ ստեղծող սարքերով աշխատանքի նշանակվող զինծառայողները IV սյունակով փորձաքննության են ենթարկվում միայն այն դեպքում, եթե նրանք, ըստ զինվորական կոչման, զորատեսակի, պիտանի են ցանկի I կամ III սյունակներով:

10. Վեց ամսվանից պակաս տևողությամբ դասընթացների (այդ թվում՝ սպաների պատրաստման և վերապատրաստման) ուղարկվողները ռազմաբժշկական փորձաքննության չեն ենթարկվում:

11. Կին զինծառայողները (զինապարտները) փորձաքննության են ենթարկվում ընդհանուր հիմունքներով՝ գինեկոլոգի պարտադիր մասնակցությամբ:

12. Պետության կողմից երաշխավորված անվճար բժշկական օգնության և սպասարկման առողջապահական պետական նպատակային ամենամյա ծրագրերին համապատասխան` նախազորակոչային ու զորակոչային տարիքի արական սեռի քաղաքացիների անվճար հիվանդանոցային բուժման կամ հետազոտման ուղեգրումն իրականացվում է սույն կարգի 25-րդ կետի համաձայն:

 

II. ՔԱՂԱՔԱՑՈՒ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒՄ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԸ, ՔԱՂԱՔԱՑՈՒ ԱՌՈՂՋԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԻ ՀԵՏԱԶՈՏՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

 

13. Քաղաքացիների բժշկական փորձաքննություն իրականացնող մարմիններն են՝

1) զինկոմիսարիատների բժշկական հանձնաժողովները (արտահաստիքային) կամ,

2) ամբուլատոր-պոլիկլինիկական հաստատության զորակոչային բժշկական հանձնաժողով (արտահաստիքային),

3) կենտրոնական բժշկական հանձնաժողով (արտահաստիքային):

 

ԶԻՆԿՈՄԻՍԱՐԻԱՏԻ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԸ (ԶԲՀ) ԵՎ ԱՄԲՈՒԼԱՏՈՐ-ՊՈԼԻԿԼԻՆԻԿԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅԱՆ ԶՈՐԱԿՈՉԱՅԻՆ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԸ (ԱՊ ԶԲՀ)

 

14. Զինկոմիսարիատների բժշկական հանձնաժողովները, համապատասխան զինվորական կոմիսարի առաջարկությամբ և մարզպետների (Երևանի քաղաքապետի) ներկայացմամբ, կազմավորվում են Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի հրամանով՝ մինչև յուրաքանչյուր տարվա հունվարի 20-ը: ԶԲՀ-ների կազմում ընդգրկվում են թերապևտ, սրտաբան, վիրաբույժ, վնասվածքաբան, նյարդաբան, հոգեբույժ, ակնաբույժ, օտոլարինգոլոգ, մաշկաբան և բուժքույր-քարտուղար: ԶԲՀ-ների մասնագետ-բժիշկների կազմից նշանակվում է նաև պատասխանատու անձ, որը համակարգում է հանձնաժողովի աշխատանքները: ԶԲՀ-ի աշխատանքներն արձանագրվում են մատյանում, որի լրացման համար պատասխանատու է հանձնաժողովի քարտուղարը:

15. ԶԲՀ-ի գործառույթներն են՝

1) զինապարտներին զինվորական հաշվառման, զորակոչի, վարժական հավաքների, ինչպես նաև զինված ուժերի համար մասնագետների պատրաստության և ՌՈՒՀ-երի թեկնածուների ընտրության ժամանակ փորձաքննության ենթարկելը.

2) պահեստազորում հաշվառված զինապարտներին փորձաքննության ենթարկելը.

3) զինապարտների պիտանիության վերաբերյալ եզրակացություն կայացնելը.

4) փորձաքննության արդյունքներն ամփոփելը և դրա մասին զինվորական կոմիսարին հայտնելը:

16. Ամբուլատոր-պոլիկլինիկական հաստատությունները, նախքան զորակոչն սկսվելը, համաձայն տարածքային զինվորական կոմիսարիատի հետ ճշտված զորակոչի ենթակա քաղաքացիների ցուցակների, զորակոչիկների բժշկական քարտերից քաղվածքները ներկայացնում են զինվորական կոմիսարիատ` հետագա բժշկական հետազոտություններն իրականացնելու նպատակով:

17. Ամբուլատոր-պոլիկլինիկական հաստատության զորակոչային բժշկական հանձնաժողովները, համապատասխան ամբուլատոր-պոլիկլինիկական հաստատության տնօրենի առաջարկությամբ և մարզպետների (Երևանի քաղաքապետի) ներկայացմամբ, կազմավորվում են Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի հրամանով՝ մինչև յուրաքանչյուր տարվա հունվարի 20-ը: ԱՊ ԶԲՀ-ների կազմում ընդգրկվում են թերապևտ, սրտաբան, վիրաբույժ, վնասվածքաբան, նյարդաբան, հոգեբույժ, ակնաբույժ, օտոլարինգոլոգ, մաշկաբան և բուժքույր-քարտուղարը: ԱՊ ԶԲՀ-ների մասնագետ-բժիշկների կազմից նշանակվում է նաև պատասխանատու անձ, որը համակարգում է հանձնաժողովի աշխատանքները և պատասխանատու է զինվորական կոմիսարիատի հետ համագործակցության համար: ԱՊ ԶԲՀ-ի աշխատանքներն արձանագրվում են մատյանում, որի լրացման համար պատասխանատու է հանձնաժողովի քարտուղարը:

18. ԱՊ ԶԲՀ-ի գործառույթներն են՝

1) զինապարտներին զինվորական հաշվառման, զորակոչի, վարժական հավաքների, ինչպես նաև զինված ուժերի համար մասնագետների պատրաստության և ՌՈՒՀ-երի թեկնածուների ընտրության ժամանակ փորձաքննության ենթարկելը.

2) պահեստազորում հաշվառված զինապարտներին փորձաքննության ենթարկելը.

3) զինապարտների պիտանիության վերաբերյալ եզրակացություն կայացնելը.

4) փորձաքննության արդյունքներն ամփոփելը և դրա մասին զինվորական կոմիսարին հայտնելը:

 

ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԸ (ԿԲՀ)

 

19. ԿԲՀ-ն բժշկական փորձաքննության մարմին է, որի անհատական կազմը հաստատվում է պարտադիր զինվորական ծառայության զորակոչը հայտարարելու մասին Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշմամբ: ԿԲՀ-ի կազմում ընդգրկվում են հանձնաժողովի նախագահը, տեղակալը (բժիշկ), անդամները՝ թերապևտ, սրտաբան, վիրաբույժ, վնասվածքաբան, նյարդաբան, հոգեբույժ, ակնաբույժ, մաշկաբան, օտոլարինգոլոգ, համակարգչային օպերատոր ու քարտուղար: ԿԲՀ-ն բժշկական փորձաքննության ղեկավար մարմին է և հաշվետու է ՀՀ պաշտպանության նախարարին: ԿԲՀ-ի անդամ չի կարող նշանակվել սույն կարգով սահմանված այլ բժշկական կամ ռազմաբժշկական հանձնաժողովի անդամ նշանակված անձը:

20. ԿԲՀ-ի գործառույթներն են՝

1) բժշկական զինկոմիսարիատներում նախնական բժշկական հետազոտում և փորձաքննություն անցած զորակոչիկներին փորձաքննության ենթարկելը.

2) նախազորակոչային և զորակոչային տարիքի անձանց բժշկական փորձաքննության աշխատանքներում գործնական և մեթոդական օգնություն ցուցաբերելը զինկոմիսարիատների բժշկական հանձնաժողովներին.

3) նախազորակոչային և զորակոչային տարիքի անձանց հետազոտման և բուժման արդյունավետությունը բարձրացնելու նպատակով առողջապահական մարմինների հետ համագործակցելը.

4) զորակոչիկների բժշկական փորձաքննության արդյունքներով եզրակացություն կայացնելը.

5) զինկոմիսարիատների բժշկական հանձնաժողովների գործունեությունը վերահսկելը.

6) անհրաժեշտության դեպքում նախկինում կայացրած իր եզրակացությունները վերանայելը:

21. Զորակոչիկների առողջական վիճակի վերաբերյալ ԿԲՀ-ի եզրակացությունները վերջնական են և կարող են բողոքարկվել երկամսյա ժամկետում՝ ՀՀ պաշտպանության նախարարին կամ դատական կարգով:

 

III. ՔԱՂԱՔԱՑԻՆԵՐԻ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

Քաղաքացիների բժշկական փորձաքննությունը զինվորական հաշվառման և պարտադիր զինվորական ծառայության զորակոչելու ժամանակ

 

22. 14-15 տարեկան արական սեռի քաղաքացիները բժշկական հաշվառման են վերցվում ամբուլատոր-պոլիկլինիկական հաստատությունների (բուժմիավորումների ամբուլատոր-պոլիկլինիկական ստորաբաժանումների) կողմից՝ նախազորակոչային տարիքի քաղաքացիների հետազոտությունների ծավալներին համապատասխան: Ամբուլատոր քարտերի գրառումների հիման վրա մինչև յուրաքանչյուր տարվա սեպտեմբերի 15-ը կազմվում են հաջորդ տարվա ընթացքում 16 տարին լրացող նախազորակոչիկների առողջության անձնագրերը՝ համաձայն N 1 ձևի, որոնք ոչ ուշ, քան 15-օրյա ժամկետում ուղարկվում են քաղաքացու հաշվառման վայրի զինվորական կոմիսարիատ, իսկ հաշվառում չունեցող քաղաքացիների դեպքում՝ ՀՀ զինվորական կոմիսարիատ:

23. Նախազորակոչիկների ու զորակոչիկների բուժսպասարկման համար առանձնացված առաջնային օղակի մասնագետը (տեղամասային թերապևտ, ընտանեկան բժիշկ, մանկաբույժ) իր կողմից հաշվառման վերցված քաղաքացիների պարբերական բժշկական հետազոտությունն իրականացնում է համաձայն պետության կողմից երաշխավորված անվճար բժշկական օգնության և սպասարկման առողջապահական պետական նպատակային ամենամյա ծրագրերին համապատասխան կատարվող բժշկական հետազոտությունների ծավալների:

24. Նախազորակոչային և զորակոչային տարիքի անձանց հիվանդանոցային հետազոտության ավարտից հետո` տուբերկուլյոզի հայտնաբերման դեպքում կազմակերպվում է տեղեկատվության անհապաղ փոխանցում տարածաշրջանային զինկոմիսարիատ` նրանց հետագա հաշվառման և վերահսկողության կազմակերպման նպատակով Հայաստանի Հանրապետության պոլիկլինիկաներում ստեղծված տուբերկուլյոզի դեմ պայքարի կաբինետներում: Հետագա հիվանդանոցային, դիսպանսեր կամ ամբուլատոր և վերականգնողական (առողջարանային) բուժումը կազմակերպվում է ըստ զինապարտների բնակության վայրերի` տուբերկուլյոզի դեմ պայքարի կաբինետների կողմից տուբերկուլյոզի դեմ պայքարի ազգային ծրագրին համապատասխան:

25. Տարածքային զինվորական կոմիսարիատների բժշկական հանձնաժողովների կողմից ախտորոշված ցանկում նախատեսված հիվանդության կամ ֆիզիկական թերության առկայության դեպքում նախազորակոչային և զորակոչային տարիքի անձանց հետագա` պետության կողմից երաշխավորված անվճար հիվանդանոցային կամ ամբուլատոր բուժումն իրականացվում է համապատասխան բժշկական օգնություն և սպասարկում իրականացնող բժշկական կազմակերպության կողմից՝ տարածքային զինվորական կոմիսարի ստորագրությամբ և կնիքով վավերացված ուղեգրով, իսկ զորակոչերի միջև ընկած ժամանակահատվածում` նաև ամբուլատոր-պոլիկլինիկական կազմակերպության կողմից տրված ուղեգրով՝ տարածքային զինվորական կոմիսարի գրավոր համաձայնությամբ, որի մասին գրառում է կատարվում զորակոչիկի անձնական գործում:

26. Զորակոչի ընթացքում զորակոչային տարիքի անձանց մոտ անհետաձգելի վիճակների բժշկական օգնության և սպասարկման կազմակերպման անհրաժեշտության դեպքում (փաստացի տեղափոխված ու ընդունված) կատարված բժշկական օգնության և սպասարկման մասին բժշկական օգնություն և սպասարկում իրականացրած բուժհաստատությունը 48 ժամվա ընթացքում դրա մասին գրավոր տեղեկացնում է համապատասխան տարածքային զինվորական կոմիսարիատ, իսկ զինվորական հաշվառման չվերցված քաղաքացիների դեպքում՝ Հայաստանի Հանրապետության զինվորական կոմիսարիատ:

27. Բժշկական հետազոտություն իրականացնող բժշկական կազմակերպությունում համապատասխան նեղ մասնագետի բացակայության դեպքում նեղ մասնագիտական կոնսուլտացիան (կամ հետազոտությունը) այլ բժշկական կազմակերպության կողմից ապահովվում է համաձայն բժշկական կազմակերպությունների միջև կնքված երկկողմանի պայմանագրի:

28. Հայաստանի Հանրապետության մարզերում բնակվող նախազորակոչային և զորակոչային տարիքի արական սեռի քաղաքացիների հիվանդանոցային բուժումը կարող է կազմակերպվել տվյալ տարածքում պետության կողմից երաշխավորված անվճար բժշկական օգնության և սպասարկման շրջանակներում հիվանդանոցային բժշկական օգնություն և սպասարկում իրականացնող մարզային բժշկական կազմակերպություններում։

29. Քաղաքացու հետազոտումը և բուժումը հիվանդանոցային պայմաններում իրականացվում է`

1) ցնցումային սինդրոմի, հոգեկան և պարբերական հիվանդության ու էնուրեզի առկայության կասկածի դեպքում.

2) երբ բժշկական օգնություն և սպասարկում իրականացնող մարզային բժշկական կազմակերպության տեղակայման քաղաքը դուրս է նախազորակոչային կամ զորակոչային տարիքի անձի բնակության վայրից և Հայաստանի Հանրապետության մարզերից Երևան քաղաք ուղեգրման ժամանակ (զինապարտների համաձայնությամբ).

3) երբ կա բժշկական օգնություն և սպասարկում իրականացնող կազմակերպության կողմից Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարություն ներկայացված գրավոր հիմնավորումը՝ ցերեկային ստացիոնարի պայմաններում բժշկական հետազոտությունների անցկացման դժվարության մասին:

30. Բուժում իրականացնող բժշկական կազմակերպության և Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության միջև պետության կողմից երաշխավորված անվճար բժշկական օգնության և սպասարկման շրջանակներում հատուկ և դժվարամատչելի հետազոտություններ իրականացնելու համար պայմանագրի և համապատասխան բժշկական ցուցումների առկայության դեպքում (կամ հաստատված լաբորատոր-գործիքային ախտորոշիչ հետազոտությունների պարտադիր ծավալների ապահովման նպատակով), բժշկական օգնություն և սպասարկում իրականացնող կազմակերպությունը կարող է տվյալ հետազոտությունն իրականացնել ներհիվանդանոցային ուղեգրմամբ:

31. Նախազորակոչային ու զորակոչային տարիքի արական սեռի քաղաքացիների բժշկական հաշվառման, առողջական վիճակի գնահատման, բժշկական հետազոտության իրականացման, բժշկական օգնության ու սպասարկման կազմակերպման իրավական նորմերի պահանջների ապահովման պատասխանատվությունը դրվում է համապատասխան զինվորական կոմիսարի, զինվորական կոմիսարիատի բժշկի, հիվանդանոցային բուժհետազոտում և փորձաքննություն իրականացնող բժշկական կազմակերպությունների հանձնաժողովների նախագահների ու տնօրենների և ամբուլատոր-պոլիկլինիկական կազմակերպությունների տնօրենների վրա:

32. Զինապարտների հետազոտման արդյունքները ձևակերպվում են՝

1) քաղաքացիական բուժհիմնարկներում՝ առողջական վիճակի հետազոտման ակտով.

2) զինվորական բուժհիմնարկներում՝ առողջական վիճակի հետազոտման ակտով. ՀՌԲՀ-ում կամ ԿՊ ՌԲՀ-ում փորձաքննվողների համար՝ տեղեկանքի, իսկ ծառայության համար ոչ պիտանի ճանաչված պահեստազորի սպայական կազմի համար՝ հիվանդության վկայականի ձևով:

33. Քաղաքացիների զինվորական հաշվառման կամ պարտադիր զինվորական ծառայության զորակոչելու ժամանակ զինկոմիսարիատները կազմակերպում և անցկացնում են նրանց համակողմանի ուսումնասիրություն՝ առողջական և ֆիզիկական զարգացման վիճակը գնահատելու համար:

Բժիշկ-մասնագետները նրանց առողջական վիճակի վերաբերյալ եզրակացություն տալիս են անհատական գնահատման կարգով:

34. Նախազորակոչային և զորակոչային տարիքի քաղաքացիները բժշկական փորձաքննություն են անցնում անձամբ` զինվորական կոմիսարիատում կազմված անձնական գործով, որը պետք է լինի կարված, համարակալված` վերջին էջում նշելով ցանկը, էջերի թիվը և հաստատված լինի համապատասխան զինվորական կոմիսարիատի բժշկի ու զինվորական կոմիսարի ստորագրությամբ և կնիքով: Առանձին դեպքերում, երբ զորակոչի ենթակա անձը բուժում է ստանում Հայաստանի Հանրապետության տարածքից դուրս և գտնվում է բժիշկների անմիջական հսկողության տակ կամ այդ զորակոչիկին տեղափոխումը հակացուցված է, Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարի որոշմամբ, զորակոչիկի փորձաքննությունը կարող է կատարվել զինվորական կոմիսարիատ ներկայացված փաստաթղթերի հիման վրա:

35. Բժշկական փորձաքննության ընթացքում յուրաքանչյուր բժիշկ-մասնագետ զորակոչիկի հաշվառման քարտում կատարում է գրառում պիտանիության վերաբերյալ: Առողջական խնդիրների առկայության դեպքում բժիշկ-մասնագետի կողմից լրացվում է օբյեկտիվ զննության թերթիկ՝ համաձայն N 2 ձևի, որում գրանցվում են ներկայացված գանգատները, օբյեկտիվ զննությամբ հայտնաբերված խնդիրները, նախնական ախտորոշումը, հետազոտության ուղեգրելու անհրաժեշտության մասին համապատասխան մասնագետի հիմնավորումը, իսկ հետազոտումից հետո նաև տրված ախտորոշումը, զինվորական ծառայության համար նրա պիտանիության աստիճանը՝ նշելով բժշկական հետազոտման և փորձաքննության օրը, ամիսը, տարեթիվը: Օբյեկտիվ զննության թերթիկը ստորագրում է այն լրացնող բժիշկ-մասնագետը՝ նշելով անունը և ազգանունը: Զինվորական ծառայության համար պիտանիությունը սահմանափակող հիվանդություններ, վնասվածքների հետևանքներ, ֆիզիկական զարգացման խնդիրներ ունեցող զորակոչիկների համապատասխան փաստաթղթերում տրվում է նաև հիվանդության ախտորոշումը:

Փորձաքննության արդյունքներով զինվորական կոմիսարիատի բժշկի (հանձնաժողովի պատասխանատու անձի) կողմից լրացվում է զորակոչիկի առողջական վիճակի վերաբերյալ եզրակացություն՝ համաձայն N 3 ձևի, որը հաստատվում է զինվորական կոմիսարիատի բժշկի (հանձնաժողովի պատասխանատու անձի) ստորագրությամբ: Զինվորական կոմիսարը քաղաքացու կամ նրա օրինական ներկայացուցչի կամ նրա կողմից լիազորված անձի դիմելու դեպքում տրամադրում է անձնական գործում առկա զորակոչիկի առողջական վիճակի վերաբերյալ եզրակացության պատճենը:

Զինվորական ծառայության համար պիտանի ճանաչվելու դեպքում առողջական խնդիրների կամ ախտորոշված հիվանդությունների մասին գրառումներ կատարվում են նաև բժշկական գրքույկում:

Զինվորական ծառայության համար պիտանի ճանաչվելու դեպքում զինկոմիսարիատի բժշկի (ԶԲՀ-ի կամ ԱՊ ԶԲՀ-ի պատասխանատու անձի) կողմից քաղաքացու բժշկական գրքույկում գրանցվում է իրականացված կանխարգելիչ պատվաստումների վերաբերյալ տեղեկատվությունը՝ հիմք ընդունելով առողջության անձնագրի տվյալները:

36. Այն դեպքերում, երբ բժիշկները դժվարանում են վերջնական որոշել զորակոչիկի առողջական վիճակը, բժշկական հանձնաժողովի եզրակացության հիման վրա համապատասխան տարածքային զինվորական կոմիսարը նրան հետազոտման է ուղեգրում բուժհաստատություն: Ուղեգրին կցվում է առողջական վիճակի հետազոտման ակտը՝ համաձայն N 4 ձևի:

 Բուժհաստատությունում լրացվում է զորակոչիկի առողջական վիճակի հետազոտման ակտը: Այն ստորագրում են տվյալ բուժհաստատության համապատասխան հանձնաժողովի անդամները և հաստատվում է բուժհաստատության կնիքով: Ակտը ներկայացվում է զինկոմիսարիատ փոստով կամ առձեռն, որի հիման վրա տրվում է եզրակացություն` նախազորակոչիկի կամ զորակոչիկի զինվորական ծառայությանը պիտանիության մասին:

Կցագրման ժամանակ զինվորական ծառայության համար ոչ պիտանի ճանաչված զորակոչիկների ստացիոնար հետազոտության ուղեգրումն իրականացվում է համապատասխան տարածքային զինվորական կոմիսարի կողմից՝ ընդհանուր հիմունքներով:

Բուժհաստատությունը պարտավոր է քաղաքացուն կամ նրա օրինական ներկայացուցչին կամ նրա կողմից լիազորված անձին տրամադրել տեղեկություններ առողջական վիճակի, հետազոտությունների արդյունքների, հիվանդության ախտորոշման և բուժման մեթոդների, դրանց հետ կապված ռիսկի, բժշկական միջամտության հնարավոր տարբերակների, հետևանքների և բուժման արդյունքների մասին:

37. Նախազորակոչիկների ու զորակոչիկների զինվորական հաշվառման ընթացքում բժշկական հետազոտության ավարտից հետո տարածքային զինվորական կոմիսարիատների կողմից ամբուլատոր-պոլիկլինիկական բուժհաստատություն է ներկայացվում մանրամասն տեղեկատվություն հիվանդությունների և ախտաբանական վիճակների կոնսերվատիվ կամ վիրաբուժական բուժման կարիք ունեցողների մասին: Նրանց նկատմամբ սահմանվում է շարունակական հսկողություն, և կազմակերպվում է պետության կողմից երաշխավորված անվճար բժշկական օգնության ու սպասարկման առողջապահական պետական նպատակային ամենամյա ծրագրերին համապատասխան անվճար բուժում` պոլիկլինիկաներում կամ հիվանդանոցային պայմաններում:

38. Նախազորակոչային տարիքի անձանց մոտ զինվորական կոմիսարիատների բժիշկների կողմից հիվանդության հայտնաբերման դեպքում՝ տեղեկատվության փոխանցումը տարածքային ամբուլատոր-պոլիկլինիկական կազմակերպություններ իրականացվում է նրանց զինվորական հաշվառման վերցնելուց հետո 15 աշխատանքային օրվա ընթացքում, առողջական վիճակի նկատմամբ հետագա շարունակական հսկողության և պետության կողմից երաշխավորված անվճար բժշկական օգնության ու սպասարկման առողջապահական պետական նպատակային ամենամյա ծրագրերին համապատասխան անվճար բուժման կազմակերպման համար:

39. Եթե զորակոչիկի առողջական վիճակը թույլ չի տալիս նրան զորակոչել, նա ներկայացվում է ԿԲՀ-ին՝ պիտանիության վերաբերյալ եզրակացություն տալու նպատակով: Զինկոմիսարիատի բժշկական հանձնաժողովի (նաև ԱՊ ԶԲՀ) բժիշկ-մասնագետի կողմից ԿԲՀ ներկայացնելու անհրաժեշտության վերաբերյալ նախնական եզրակացություն տալուց հետո զինվորական կոմիսարիատի բժիշկը (հանձնաժողովի պատասխանատու անձը) զինվորական կոմիսարին է ներկայացնում զորակոչիկի անձնական գործը՝ նշելով, թե որ մասնագիտությամբ և ինչ առողջական խնդրով պետք է փորձաքննվի զորակոչիկը ԿԲՀ-ի կողմից: Եթե զորակոչիկը համաձայն չէ իր՝ զինվորական ծառայության պիտանելիության վերաբերյալ զինկոմիսարիատի բժշկական հանձնաժողովի (նաև ԱՊ ԶԲՀ) կողմից կայացված եզրակացությանը, կարող է այն բողոքարկել ԿԲՀ-ին և փորձաքննություն անցել ԿԲՀ-ի կողմից, որի դեպքում ԿԲՀ-ի կողմից անձի փորձաքննությունն իրականացնելու կամ բողոքը մերժելու որոշումն ընդունվում է՝ հիմք ընդունելով անձի առողջական վիճակի հետազոտության առկա փաստաթղթերը:

40. Զինվորական ծառայության համար պիտանի ճանաչվածներին զորակոչի օրը զինվորական կոմիսարիատ ներկայանալիս զննում են զինկոմիսարիատների բժշկական հանձնաժողովները, կատարում են ջերմաչափում, ինչն արձանագրվում է զինվորական կոմիսարիատի բժշկի կողմից լրացված օբյեկտիվ զննության թերթիկով:

41. Ախտորոշումը ճշտելու նպատակով՝ բավարար տվյալների բացակայության կամ համապատասխան լաբորատոր-գործիքային հետազոտություն անցած չլինելու կամ հետազոտական փաստաթղթերի միջև հակասությունների դեպքերում, ԿԲՀ-ն կարող է հետազոտությունը պահանջող բժիշկ-մասնագետի գրավոր հիմնավորմամբ զորակոչիկին ռազմաբժշկական կամ քաղաքացիական բժշկական հաստատություն լրացուցիչ, ստուգիչ կամ հսկողական հետազոտության ուղեգրելու վերաբերյալ տալ եզրակացություն՝ համաձայն N 5 ձևի: Լրացուցիչ, ստուգիչ կամ հսկողական հետազոտության ուղեգրումն իրականացվում է համապատասխան տարածքային զինվորական կոմիսարի, իսկ «Դժվարամատչելի ախտորոշիչ հետազոտություններ» ծրագրով Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության կողմից: Հետազոտությունից հետո կազմվում է առողջական վիճակի հետազոտման ակտ: Քաղաքացու առողջական վիճակի փորձաքննության արդյունքում ԿԲՀ-ի կողմից կայացվում է եզրակացություն՝ համաձայն N 6 ձևի: Եզրակացության կայացման օրվանից հետո ոչ ուշ, քան 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում, քաղաքացու առողջական վիճակի վերաբերյալ եզրակացությունը ԿԲՀ-ի նախագահի կողմից ներկայացվում է Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարին: Լրացուցիչ, ստուգիչ կամ հսկողական հետազոտությունը հայտարարված զորակոչի ընթացքում ավարտված չլինելու դեպքում ԿԲՀ-ն այդ անձի վերաբերյալ եզրակացություն չի ներկայացնում և նրա փորձաքննությունն իրականացնում է հաջորդ զորակոչի ժամանակ:

42. Առողջական վիճակի պատճառով բուժման կարիք ունեցող զորակոչիկներին օրենքով սահմանված կարգով տրվում է տարկետում` մինչև մեկ տարի ժամկետով, ոչ ավելի, քան երեք անգամ: Երրորդ անգամ տրված տարկետման ժամկետի ավարտից հետո, առողջական վիճակը նկատի ունենալով, նրանք կամ զորակոչվում են կամ ոչ պիտանի են ճանաչվում զինվորական ծառայության համար և հաշվառվում պահեստազորում: Տարկետման ժամկետը լրանալուց հետո, անկախ առողջական վիճակից, զորակոչիկները կրկին ներկայացվում են ԿԲՀ:

43. Զինվորական ծառայության համար ժամանակավորապես ոչ պիտանի ճանաչված զորակոչիկներին օրենքով սահմանված կարգով տրվում է տարկետում` 3 տարի ժամկետով: Զինվորական ծառայության համար ժամանակավորապես ոչ պիտանի ճանաչվելու պատճառով 3 տարի ժամկետով տարկետում տրվում է մեկ անգամ, որից հետո, առողջական վիճակը նկատի ունենալով, նրանք կամ զորակոչվում են կամ ոչ պիտանի են ճանաչվում զինվորական ծառայության համար և հաշվառվում պահեստազորում: Տարկետման ժամկետը լրանալուց հետո, անկախ առողջական վիճակից, զորակոչիկները կրկին ներկայացվում են ԿԲՀ:

44. Հայտարարված զորակոչին առողջական վիճակի պատճառով ԿԲՀ-ի կողմից առաջին անգամ զինվորական ծառայության համար ժամանակավորապես ոչ պիտանի ճանաչված և զորակոչի ընթացքում 24 տարին լրացած (լրացող) զորակոչիկները (բացառությամբ ասպիրանտուրա ավարտածները) ազատվում են զինվորական ծառայությունից և ենթակա են հաշվառման ՀՀ ԶՈՒ-ի պահեստազորում:

45. Զորակոչից տարկետում ստացած և բուժման կամ դինամիկ հսկողության կարիք ունեցող զորակոչիկներին համապատասխան բուժհաստատություն ուղեգրելիս ուղեգրին կցվում է նաև ԿԲՀ-ի եզրակացության պատճենը:

46. Առողջական վիճակի զինվորական ծառայության համար ոչ պիտանի ճանաչված պատճառով զորակոչիկները «Զինվորական ծառայության և զինծառայողի կարգավիճակի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 21-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետի համաձայն ազատվում են զինվորական ծառայությունից և հաշվառվում են Հայաստանի Հանրապետության ԶՈՒ-ի պահեստազորում:

47. Հիվանդությունների ցանկի I սյունակի 1ա, 2ա, 3, 4ա, 5ա, 6ա, 7ա, 8, 9ա, 10ա, 11ա, 12ա, 13ա, 14, 15ա, 16ա, 20ա, 21ա, 22ա, 23ա, 24ա, 25ա, 26ա, 26բ, 27ա, 27բ, 29ա, 29բ, 30ա, 31ա, 32ա, 33ա, 33բ, 34ա, 35ա, 35բ, 36ա, 37ա, 38ա, 39ա, 39բ, 41ա, 42ա, 42բ, 43ա, 44, 46ա, 46բ, 47ա, 48ա, 50ա, 54ա, 58ա, 61ա, 62ա, 63ա, 74ա, 78ա, 80, 82ա, 82բ, 83, 84ա, 84բ, 85ա, 86ա, 89ա, 92, 95, 97, 98, 99, 100, 101, 102 և 103 հոդվածներով, լեղապարկի, փայծաղի վիրահատական, երիկամի բնածին կամ վիրահատական հեռացումից հետո, ներքին օրգանների մակաբուծային կիստաների վիրահատություններից հետո, թոքի 2 և ավելի սեգմենտների, ստամոքսի մասնահատումից և սրտի արատների վիրահատություններից (այդ թվում՝ կրկնակի աբլյացիաներից) հետո, ներքին օրգանների լրիվ ինվերսիայի դեպքում զինվորական ծառայության համար ոչ պիտանի ճանաչված զորակոչիկներն ազատվում են զինվորական ծառայությունից և հաշվառվում են ՀՀ ԶՈՒ-ի պահեստազորում:

48. Այն զորակոչիկները, որոնք հայտարարված զորակոչի ընթացքում հետազոտությունների արդյունքում ճանաչվում են պիտանի զինվորական ծառայությանը սահմանափակումով հինգ և ավելի տարբեր հիվանդություններով, ճանաչվում են բուժման կարիք ունեցող և նրանց տրվում է տարկետում մինչև մեկ տարի ժամկետով` բուժման նպատակով:

 

Պահեստազորում հաշվառված զինապարտների փորձաքննությունը

 

49. Պահեստազորում հաշվառված զինապարտների բժշկական փորձաքննությունը տարածքային զինվորական կոմիսարի կարգադրությամբ իրականացնում են զինկոմիսարիատների կամ ամբուլատոր-պոլիկլինիկական հաստատության զորակոչային բժշկական հանձնաժողովները՝

1) հաշվառման նպատակներով.

2) պարտադիր զինվորական ծառայության զորակոչելիս.

3) վարժական հավաքների կանչելիս.

4) պահեստազորում հաշվառված զինապարտի՝ իր առողջական վիճակի փոփոխության վերաբերյալ տվյալներ ներկայացնելու դեպքերում:

50. Պահեստազորում հաշվառված զինապարտները ռազմաբժշկական հաստատություններում փորձաքննվում են ըստ ցանկի I, II, III, IV սյունակների (պայմանավորված զինվորական կոչումով և ռազմահաշվառման մասնագիտությամբ)՝ վիրաբույժի, թերապևտի, սրտաբանի, նյարդաբանի, հոգեբույժի, ակնաբույժի, օտոլարինգոլոգի և այլ մասնագետ բժիշկների կողմից: Անցկացվում են կրծքավանդակի օրգանների ֆլյուորոգրաֆիկ հետազոտություն, արյան և մեզի անալիզ ԷՍԳ հետազոտություն, չափվում է նաև ներակնային ճնշումը:

51. Մինչև փորձաքննությունն սկսվելը զինկոմիսարիատը փորձաքննվողների տվյալները ճշտելու համար հոգեբուժական, հակատուբերկուլյոզային, մաշկավեներոլոգիական դիսպանսերներից և նարկոլոգիական հաստատություններից պահանջում է հաշվառման վերցված անձանց անվանացուցակները, ինչպես նաև աշխատանքի վայրից կամ ուսումնական հաստատությունից՝ բնութագրեր: Այս փաստաթղթերը, իսկ սպայական կազմի և ենթասպաների համար նաև անձնական գործերը, զինկոմիսարիատն ուսումնասիրման է ներկայացնում բժշկական հանձնաժողովին:

52. Պահեստազորում հաշվառված զինապարտների բժշկական փորձաքննության տվյալները և զինկոմիսարիատի բժշկական հանձնաժողովի եզրակացությունն արձանագրվում են զինապարտների հետազոտության և բժշկական փորձաքննության քարտերում: Զինվորի, սերժանտի և ավագի զինվորական կոչում ունեցող զինապարտների քարտերը պահվում են զինկոմիսարիատում՝ մինչև հաջորդ բժշկական փորձաքննությունը, իսկ սպայական կազմի և ենթասպաների քարտերը մշտապես մնում են նրանց անձնական գործերում:

53. Եթե բժիշկները դժվարանում են վերջնականորեն գնահատել զինապարտի առողջական վիճակը, ապա նա հետագայում ամբուլատոր կամ ստացիոնար հետազոտման է ուղարկվում համապատասխան բուժհաստատություն՝ հետազոտական արդյունքների հիման վրա զինկոմիսարիատի բժշկական հանձնաժողովում բժշկական փորձաքննություն անցնելու համար:

54. Եթե զինապարտը բժշկական փորձաքննության ժամանակ ճանաչվել է բուժման կարիք ունեցող, ապա զինվորական կոմիսարը նրան ուղարկում է համապատասխան բուժհիմնարկ: Բուժման ավարտից հետո զինապարտը ենթարկվում է կրկնակի փորձաքննության տվյալ զինկոմիսարիատի բժշկական հանձնաժողովում:

 55. «Զինվորական ծառայության և զինծառայողի կարգավիճակի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 23-րդ հոդվածի 2-րդ, 3-րդ և 29-րդ հոդվածի 4-րդ մասերի համաձայն պարտադիր զինվորական ծառայությունից ազատված և պահեստազորում հաշվառված, ինչպես նաև զինվորական ծառայության ընթացքում առողջական վիճակի պատճառով ոչ պիտանի ճանաչված, զինվորական ծառայությունից արձակված և պահեստազորում հաշվառված քաղաքացիները մինչև 27 տարեկանը լրանալը փորձաքննության են ենթարկվում զինկոմիսարիատի բժշկական հանձնաժողովի կողմից: Նշված կատեգորիայի պահեստազորայինները զինվորական կոմիսարի կողմից ուղեգրվում են համապատասխան բժշկական հիմնարկ` բուժհետազոտում անցկացնելու համար, որից հետո ներկայացված առողջական վիճակի հետազոտման ակտի հիման վրա զինկոմիսարիատների բժշկական հանձնաժողովների կողմից իրականացվում է նրանց փորձաքննությունը: Բժշկական փորձաքննության արդյունքներով զինվորական ծառայության համար պիտանի (պիտանի սահմանափակումով) ճանաչվելու դեպքում զինապարտները հաշվառվում են զինվորական կոմիսարիատի զորակոչի բաժանմունքում, հայտարարված զորակոչի, իսկ զորակոչն ավարտված լինելու դեպքում հաջորդող զորակոչի ընթացքում ներկայացվում են կենտրոնական բժշկական հանձնաժողովի քննարկմանը: Կենտրոնական բժշկական հանձնաժողովի կողմից պիտանի ճանաչվելու դեպքում նրանք ենթակա են օրենքով սահմանված կարգով զորակոչվելու կամ զորակոչի միջոցով ուղարկվելու շարունակելու պարտադիր զինվորական ծառայության չծառայած ժամկետը:

 

IV. ՌԱԶՄԱԲԺՇԿԱԿԱՆ ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԸ

 

56. Ռազմաբժշկական փորձաքննության ենթակա են զինծառայողները, ինչպես նաև պայմանագրային զինվորական ծառայության ընդունվող զինապարտները:

57. Ռազմաբժշկական փորձաքննություն իրականացնող մարմիններն են՝

1) հոսպիտալային կամ առանձին բժշկական ջոկատի ռազմաբժշկական հանձնաժողովը (արտահաստիքային).

2) ՀՀ պաշտպանության նախարարության կենտրոնական պոլիկլինիկայի ռազմաբժշկական հանձնաժողովը (արտահաստիքային),

3) ՀՀ պաշտպանության նախարարության կենտրոնական ռազմաբժշկական հանձնաժողովը (հաստիքային),

4) ՌՈՒՀ-երի ընդունելության ռազմաբժշկական հանձնաժողովը (արտահաստիքային՝ գործում է ընդունելության ժամանակ):

 

ՀՈՍՊԻՏԱԼԱՅԻՆ ԿԱՄ ԱՌԱՆՁԻՆ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՋՈԿԱՏՆԵՐԻ ՌԱԶՄԱԲԺՇԿԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԸ

 

58. Հոսպիտալային կամ առանձին բժշկական ջոկատի ռազմաբժշկական հանձնաժողովը (այսուհետ՝ ՀՌԲՀ) փորձաքննություն իրականացնող արտահաստիքային մարմին է, որը կազմավորվում է հոսպիտալի պետի հրամանով՝ համաձայնեցվում ՀՀ ԶՈՒ-ի ռազմաբժշկական վարչության պետի և ԿՌԲՀ-ի նախագահի կողմից: ՀՌԲՀ-ի նախագահ, որպես կանոն, նշանակվում է հոսպիտալի պետի բուժական գծով տեղակալը (բուժմասի պետը), անդամներ՝ առաջատար (գլխավոր) մասնագետները և բուժական բաժանմունքների պետերը:

59. Ռազմաբժշկական հանձնաժողովի կազմում, նախագահից բացի ընդգրկվում են երկու, չորս կամ վեց անդամ և մեկ քարտուղար։ Եթե ռազմաբժշկական հանձնաժողովի քարտուղարի պաշտոն հաստիքացուցակով նախատեսված չէ, ապա նշանակվում է արտահաստիքային։

ՀՌԲՀ-ի փորձաքննությանը կարող են մասնակցել նաև ՀՀ ԶՈւ-ի ռազմաբժշկական վարչության ներկայացուցիչներ։

60. ՀՌԲՀ-ի իր խնդիրներին համապատասխան իրականացնում է հետևյալ գործառույթները՝

1) իրականացնում է զինծառայողների, քաղաքացիական հատուկ ծառայողների, պայմանագրային զինվորական ծառայություն անցնողների, ռազմաուսումնական հաստատությունների ընդունվողների ռազմաբժշկական փորձաքննությունը.

2) նախապես փորձաքննում է ԿՌԲՀ ուղեգրվող անձանց.

3) եռամսյակը մեկ անգամ ամփոփում է իր գործունեության արդյունքները՝ հաշվետվություն ներկայացնելով ԿՌԲՀ և ըստ վերադասության.

4) տալիս է եզրակացություն զինվորական ծառայության պիտանիության վերաբերյալ.

5) տալիս է եզրակացություն ծառայողական պարտականություններից մասնակի ազատման կամ արձակուրդ հիվանդության պատճառով (վերականգնողական) տրամադրելու վերաբերյալ.

6) տալիս է եզրակացություն բուժման մեջ գտնվող զինծառայողների բուժումը շարունակելու վերաբերյալ.

7) միայն ՀՀ պաշտպանության նախարարության կենտրոնական կլինիկական զինվորական հոսպիտալի ՀՌԲՀ-ն իրականացնում է նաև ռազմաօդաչուական փորձաքննություն՝ հանձնաժողովի կազմում պարտադիր ընդգրկելով ռազմաօդաչուական բաժանմունքի պետին.

8) վերահսկում է հոսպիտալում բուժական-կանխարգելիչ գործընթացի կազմակերպումը ռազմաբժշկական փորձաքննության տեսակետից.

9) զինվորական ծառայության պիտանիության աստիճանի փոփոխման, ինչպես նաև բուժման սահմանված ժամկետների երկարաձգման դեպքում եզրակացությունը ներկայացվում է ԿՌԲՀ՝ եզրակացություն կայացնելու նպատակով.

10) տալիս է եզրակացություն զինվորական ծառայության պիտանիության վերաբերյալ չորս ամիս և ավելի ժամկետով արտերկիր խաղաղապահ առաքելությունների, զորավարժությունների գործուղվողներին (բացառությամբ՝ դասընթացների ուղարկվող)։

61. ՀՌԲՀ-ի փորձաքննություններն անցկացվում են երկուշաբթի և հինգշաբթի օրերին՝ պարտադիր կարգով փորձաքննվողի ներկայությամբ (անկողնային հիվանդների դեպքում՝ ըստ ներկայացված բժշկական փաստաթղթերի)՝ բուժող բժշկի ներկայացմամբ։ Հանձնաժողովի անդամները պարտավոր են զննել փորձաքննվողին, ուսումնասիրել հիվանդության պատմագրի, ինչպես նաև ներկայացված այլ փաստաթղթերի տվյալները, որից հետո հանձնաժողովի անդամների ձայների մեծամասնությամբ տալ եզրակացություն ըստ սահմանված կարգի։ Ընդունված եզրակացության հետ համաձայն չլինելու դեպքում հանձնաժողովի անդամն իրավունք ունի ներկայացնելու հատուկ կարծիք, որը կցվում է եզրակացությանը:

 

Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարության ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ՊՈԼԻԿԼԻՆԻԿԱՅԻ ՌԱԶՄԱԲԺՇԿԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԸ

 

62. Կենտրոնական պոլիկլինիկայի ռազմաբժշկական հանձնաժողով (այսուհետ՝ ԿՊ ՌԲՀ) փորձաքննություն իրականացնող արտահաստիքային մարմին է, որը կազմավորվում է կենտրոնական պոլիկլինիկայի պետի հրամանով՝ համաձայնեցվում՝ ՀՀ ԶՈՒ-ի ռազմաբժշկական վարչության պետի և ԿՌԲՀ-ի նախագահի կողմից: ԿՊ ՌԲՀ-ի նախագահ, որպես կանոն, նշանակվում է պոլիկլինիկայի պետի բուժական գծով տեղակալը (բուժմասի պետը), անդամներ՝ բուժական բաժանմունքների պետերը և նեղ բժիշկ-մասնագետներ:

63. Ռազմաբժշկական հանձնաժողովի կազմում նախագահից բացի ընդգրկվում են չորս անդամ։ Եթե ռազմաբժշկական հանձնաժողովի քարտուղարի պաշտոն հաստիքացուցակով նախատեսված չէ, ապա նշանակվում է արտահաստիքային։ ԿՊ ՌԲՀ-ի փորձաքննությանը կարող են մասնակցել նաև ՀՀ ԶՈւ-ի ռազմաբժշկական վարչության ներկայացուցիչներ։

64. ԿՊ ՌԲՀ-ի իր խնդիրներին համապատասխան իրականացնում է հետևյալ գործառույթները.

1) իրականացնում է զինծառայողների, քաղաքացիական հատուկ ծառայողների, պայմանագրային զինվորական ծառայություն անցնողների, ռազմաուսումնական հաստատությունների ընդունվողների ռազմաբժշկական փորձաքննությունը, քաղաքացիական այն անձանց բժշկական փորձաքննությունը, ովքեր աշխատելու են ՌՆ, Իճ այլ աղբյուրների, ՀՎԲՄ և ԷՄԴ ստեղծող սարքերով.

2) նախապես փորձաքննում է ԿՌԲՀ ուղեգրվող անձանց.

3) եռամսյակը մեկ անգամ ամփոփում է իր գործունեության արդյունքները՝ հաշվետվություն ներկայացնելով ԿՌԲՀ և ըստ վերադասության.

4) տալիս է եզրակացություն զինվորական ծառայության պիտանիության վերաբերյալ.

5) տալիս է եզրակացություն ծառայողական պարտականություններից մասնակի ազատման՝ մինչև 15 օր կամ արձակուրդ հիվանդության պատճառով (վերականգնողական) տրամադրելու վերաբերյալ՝ մինչև 30 օր ժամկետով.

6) տալիս է եզրակացություն ամբուլատոր բուժման մեջ գտնվող զինծառայողների բուժումը ամբուլատոր կարգով շարունակելու վերաբերյալ.

7) զինվորական ծառայության պիտանիության աստիճանի փոփոխման, ինչպես նաև բուժման սահմանված ժամկետների երկարաձգման դեպքում եզրակացությունը ներկայացվում է ԿՌԲՀ՝ եզրակացություն կայացնելու նպատակով.

8) տալիս է եզրակացություն զինվորական ծառայության պիտանիության վերաբերյալ չորս ամիս և ավելի ժամկետով օտարերկրյա պետություններ խաղաղապահ առաքելությունների, զորավարժությունների գործուղվողներին (բացառությամբ դասընթացների ուղարկվող)։

65. ԿՊ ՌԲՀ-ի փորձաքննություններն անցկացվում են ըստ անհրաժեշտության, պարտադիր կարգով փորձաքննվողի ներկայությամբ՝ բուժող բժշկի ներկայացմամբ։ Հանձնաժողովի անդամները պարտավոր են զննել փորձաքննվողին, ուսումնասիրել հիվանդության պատմագրի, ինչպես նաև ներկայացված այլ փաստաթղթերի տվյալները, որից հետո հանձնաժողովի անդամների ձայների մեծամասնությամբ տալ եզրակացություն ըստ սահմանված կարգի։ Ընդունված եզրակացության հետ համաձայն չլինելու դեպքում հանձնաժողովի անդամն իրավունք ունի ներկայացնելու հատուկ կարծիք, որը կցվում է եզրակացությանը:

66. ԿՊ ՌԲՀ-ի եզրակացությունը՝ փորձաքննվողի տվյալներով (համաձայն գրանցման մատյանի սյունակների) քարտուղարը գրանցում է եզրակացությունների արձանագրությունների գրանցման մատյանում և եզրակացության ձևաթերթիկում, որը կցվում է հիվանդության պատմագրին։

 

ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ՌԱԶՄԱԲԺՇԿԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԸ

 

67. Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարության կենտրոնական ռազմաբժշկական հանձնաժողովը (այսուհետ` ԿՌԲՀ) ապահովում է ՀՀ զինված ուժերում ռազմաբժշկական փորձաքննության իրականացումը:

68. ԿՌԲՀ-ն ՀՀ զինված ուժերում ռազմաբժշկական փորձաքննության հաստիքային մարմին է, որի նախագահը, տեղակալը և մասնագետները նշանակվում են ՀՀ պաշտպանության նախարարի հրամանով: ԿՌԲՀ-ն համալրվում է թերապևտ, վիրաբույժ, նյարդաբան, հոգեբույժ, ակնաբույժ, քիթ-կոկորդ-ականջաբան և մաշկավեներաբան բժիշկ-մասնագետներով:

69. ԿՌԲՀ-ի լիազորությունները սահմանվում են օրենքներով և այլ իրավական ակտերով, սույն կարգով և Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարի հրամաններով: ԿՌԲՀ-ն ունի Հայաստանի Հանրապետության զինանշանով կնիք, ձևաթղթեր և այլ անհատականացման միջոցներ:

70. ԿՌԲՀ-ի ռազմաբժշկական հարցերով ընդունված եզրակացությունները վերջնական են և կարող են բողոքարկվել ըստ վերադասության կամ դատական կարգով` եզրակացությունը կայացնելուց հետո երկամսյա ժամկետում: ԿՌԲՀ-ի փորձաքննություններն անցկացվում են ըստ անհրաժեշտության, պարտադիր կարգով փորձաքննվողի ներկայությամբ՝ բուժող բժշկի ներկայացմամբ։ Հանձնաժողովի անդամները պարտավոր են զննել փորձաքննվողին, ուսումնասիրել հիվանդության պատմագրի, ինչպես նաև ներկայացված այլ փաստաթղթերի տվյալները, որից հետո հանձնաժողովի անդամների ձայների մեծամասնությամբ տալ եզրակացություն ըստ սահմանված կարգի։ Ընդունված եզրակացության հետ համաձայն չլինելու դեպքում հանձնաժողովի անդամն իրավունք ունի ներկայացնելու հատուկ կարծիք, որը կցվում է եզրակացությանը:

71. ԿՌԲՀ-ն իրականացնում է հետևյալ գործառույթները՝

1)տալիս է եզրակացություն զինծառայողների, օտարերկրյա պետությունների ռազմաուսումնական հաստատություններում ուսանելու մեկնող դիմորդների, ՌՈՒՀ-երի կուրսանտների և ունկնդիրների զինվորական ծառայության համար պիտանիության աստիճանի վերաբերյալ.

2) տալիս է եզրակացություն զինծառայողների, զինապարտների և աշխատողների՝ ռադիոակտիվ նյութերով, իոնիզացնող ճառագայթման այլ աղբյուրներով, հրթիռային վառելիքի բաղադրամասերով, էլեկտրամագնիսական դաշտ ստեղծող սարքավորումներով աշխատելու պիտանիության վերաբերյալ.

3) տալիս է եզրակացություն զինծառայողների հիվանդությունների, վնասվածքների և խեղումների զինվորական ծառայության հետ պատճառական կապի վերաբերյալ՝ համաձայն N 7 ձևի.

4) տալիս է եզրակացություն պայմանագրային զինծառայության անցնող Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների զինվորական ծառայության համար պիտանիության աստիճանի վերաբերյալ` ուսումնասիրելով հետազոտությունների արդյունքները, բժշկական փաստաթղթերը և տարածքային զինվորական կոմիսարիատի կողմից ներկայացված կցագրման և զորակոչի վերաբերյալ տվյալները.

5) տալիս է եզրակացություն ստորադաս փորձաքննական մարմինների եզրակացությունները հաստատելու կամ մերժելու վերաբերյալ՝ կայացնելով այլ եզրակացություն.

6) տալիս է եզրակացություն զինծառայողներին ծառայողական պարտականություններից մասնակի ազատելու կամ հիվանդության պատճառով (վերականգնողական) արձակուրդ տրամադրելու վերաբերյալ.

7) անհրաժեշտության դեպքում տալիս է համապատասխան ցուցումներ զինծառայողների (զինապարտների) բժշկական հսկողության և հետագա ծառայության պայմանների կազմակերպման վերաբերյալ.

8) անհրաժեշտության դեպքում տալիս է եզրակացություն զինծառայողների լրացուցիչ բուժհետազոտման, ինչպես նաև անձնական գործի, թոշակավորման, այլ բժշկական փաստաթղթերի, բնութագրերի, արխիվային տեղեկանքների և այլ փաստաթղթերի պահանջի վերաբերյալ,

9) անհրաժեշտության դեպքում բուժհաստատությունների, ՀՀ ԱՆ գլխավոր մասնագետներին հրավիրում է ԿՌԲՀ փորձաքննությանը մասնակցելու համար,

10) Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարին ներկայացնում է կարծիք յուրաքանչյուր զորակոչից հետո երիտասարդ համալրման առողջական վիճակի և բժշկական հանձնաժողովների աշխատանքների որակի, թերությունների վերաբերյալ:

72. ԿՌԲՀ-ն իրավասու է՝

1) տեղեկություններ և բժշկական փաստաթղթեր պահանջել ռազմաբժշկական հանձնաժողովներից, զորամասերից, ռազմաբժշկական և քաղաքացիական բժշկական հաստատություններից` համակողմանի և լիարժեք փորձաքննության, ինչպես նաև փորձաքննություն իրականացնող մարմինների գործունեության արդյունքների քննարկման և գնահատման համար.

2) ուսումնասիրել ռազմաբժշկական և քաղաքացիական բժշկական հաստատություններում գտնվող զինծառայողների հետազոտման ախտորոշման և բուժման ընթացքը, ինչպես նաև փորձաքննության որակը.

3) ծառայությանը չառնչվող հիվանդությունների պատճառով վաղաժամկետ զորացրման ենթակա զինծառայողների վերաբերյալ եզրակացություններ տալիս ներգրավել տվյալ զինծառայողի զորակոչի համար պատասխանատու պաշտոնատար անձանց (զինվորական կոմիսարիատի բժիշկ, համապատասխան զինվորական կոմիսար, ԿԲՀ բժիշկ-մասնագետ և այլն).

4) հետազոտման, բուժման և փորձաքննության նպատակով զինծառայողներին ուղեգրել ռազմաբժշկական հաստատություններ։

 

ՌԱԶՄԱՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ՌԱԶՄԱԲԺՇԿԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԸ

 

73. Ռազմաուսումնական հաստատությունների ընդունելության ռազմաբժշկական հանձնաժողովը (այսուհետ՝ ՌՈՒՀ ՌԲՀ) կազմավորվում է ըստ անհրաժեշտության՝ հիմք ընդունելով ՌՈՒՀ-երի ընդունելությունը կազմակերպելու և անցկացնելու վերաբերյալ ՀՀ պաշտպանության նախարարի հրամանը։ ՌՈՒՀ ՌԲՀ-ի կազմը սահմանվում է ՀՀ ԶՈՒ-ի ռազմաբժշկական վարչության պետի հրամանով, որպես կանոն հետևյալ կարգով` նախագահ, անդամներ՝ թերապևտ, վիրաբույժ, վնասվածքաբան, ատամնաբույժ, նյարդաբան, հոգեբույժ, ակնաբույժ, մաշկաբան, քիթ-կոկորդ-ականջաբան, ինչպես նաև այլ մասնագետներ (ըստ անհրաժեշտության) և քարտուղար:

74. ՌՈՒՀ-երի ընդունելության ռազմաբժշկական հանձնաժողովի գործառույթներն են՝

1) ռազմաուսումնական հաստատություններ ընդունվողների ռազմաբժշկական փորձաքննություն իրականացնելը.

2) ՌՈՒՀ-երում ուսանելու, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարության կողմից նշված վայրում և պայմաններով զինվորական ծառայություն անցնելու քաղաքացիաիրավական բնույթի պայմանագիր կնքելու ցանկություն հայտնած քաղաքացիների պիտանիության վերաբերյալ եզրակացություն տալը.

3) ՌՈՒՀ ընդունվողների փորձաքննության արդյունքներն ամփոփելը և ընդունելության հանձնաժողովի նախագահին և ըստ վերադասության հաշվետվություն ներկայացնելը:

75. ՌՈՒՀ ՌԲՀ-ի փորձաքննություններն անցկացվում են պարտադիր կարգով փորձաքննվողի ներկայությամբ։ Հանձնաժողովի անդամները պարտավոր են զննել փորձաքննվողին, ուսումնասիրել հիվանդության պատմագրի, ինչպես նաև ներկայացված այլ փաստաթղթերի տվյալները, որից հետո հանձնաժողովի անդամների ձայների մեծամասնությամբ տալ եզրակացություն ըստ սահմանված կարգի։

76. Նախքան ռազմաբժշկական փորձաքննությունն անցնելը, բոլոր դիմորդները (բացի թռիչքային պատրաստման անձնակազմը) անցնում են կրծքավանդակի օրգանների ռենտգենաբանական (ֆլյուորոգրաֆիկ) հետազոտություն, որովայնի օրգանների ՈՒՁ հետազոտություն, կատարվում են արյան, մեզի ընդհանուր անալիզ, ԷՍԳ և ԷԽՈ ՍԳ, անհրաժեշտության դեպքում նաև այլ հետազոտություններ: Հետազոտությունների տվյալները գրանցվում են ՌՈՒՀ ընդունվողի բժշկական փորձաքննության քարտում:

Յուրաքանչյուր դիմորդ փորձաքննվում է թերապևտի, սրտաբանի, վնասվածքաբանի, վիրաբույժի, նյարդաբանի, հոգեբույժի, ակնաբույժի, ատամնաբույժի, օտոլարինգոլոգի, մաշկաբան-վեներոլոգի և, անհրաժեշտության դեպքում, այլ բժիշկ մասնագետների կողմից:

77. Ռազմաբժշկական փորձաքննությունից առաջ բժիշկները հետազոտում են թեկնածուների առողջական վիճակի վերաբերյալ տվյալներ ներառող փաստաթղթերը՝

1) քաղաքացիների դեպքում՝ անձնական գործը՝ բժշկական զննման գրառումներով.

2) զինծառայողների դեպքում՝ բժշկական գրքույկը՝ հերթական բժշկական հետազոտման տվյալներով (սպայական անձնակազմի համար՝ վերջին 3 տարվա):

78. Զինծառայող-դիմորդների բժշկական գրքույկները ԲՈՒՀ ՌԲՀ-ի կողմից ուղարկվում են մանդատային հանձնաժողովներին կամ կնքված վիճակում տրվում են դիմորդներին:

79. ՌՈՒՀ ՌԲՀ-ի եզրակացությունը՝ փորձաքննվողի տվյալներով (համաձայն գրանցման մատյանի սյունակների) քարտուղարը գրանցում է եզրակացությունների արձանագրությունների գրանցման մատյանում և եզրակացության ձևաթերթիկում, որը կցվում է անձնական գործին։

 

V. ԶԻՆԾԱՌԱՅՈՂՆԵՐԻ ՌԱԶՄԱԲԺՇԿԱԿԱՆ ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

80. Ռազմաբժշկական փորձաքննության ուղարկելու իրավասություն ունեն՝

1) պարտադիր ժամկետային ծառայության շարքային կազմի զինծառայողներին՝ զորամասի հրամանատարը (ՊՆ կառուցվածքային ստորաբաժանման ղեկավարը), ԿՌԲՀ-ի նախագահը, ՀՀ ԶՈՒ-ի ռազմաբժշկական վարչության պետը, ռազմաուսումնական հաստատության պետը.

2) սպաներին, ենթասպաներին և պայմանագրային շարքային կազմի զինծառայողներին՝ զորամասի հրամանատարը (ՊՆ կառուցվածքային ստորաբաժանման ղեկավարը), ԿՌԲՀ-ի նախագահը։

81. Ռազմաբժշկական կամ քաղաքացիական բժշկական հաստատությունում բուժվող (հետազոտվող) այն ժամկետային զինծառայողները, որոնց ծառայության ժամկետը լրանալու կապակցությամբ ենթակա են զորացրման, բուժումն ավարտվելուց կամ հիվանդության (վնասվածքի, խեղման) պատճառով հետևանքների ի հայտ գալուց հետո ուղարկվում են ռազմաբժշկական փորձաքննության: Առողջական վիճակի վերաբերյալ գանգատի առկայության դեպքում բժշկական հետազոտության ենթակա են նաև պարտադիր զինվորական ծառայության ժամկետը լրանալու կապակցությամբ զինվորական ծառայությունից արձակվող ժամկետային զինծառայողները:

82. Հիվանդություն ձեռք բերած, վնասվածք կամ խեղում ստացած զինծառայողները, որպես կանոն, ռազմաբժշկական փորձաքննության ենթակա են բուժման լրիվ կուրսն անցնելուց հետո: Ընդ որում, եթե հիվանդության կամ վնասվածքի կամ խեղման բնույթից ակնհայտ է, որ զինծառայողը ճանաչվելու է զինվորական ծառայության համար ոչ պիտանի, ապա զինվորական ծառայության համար ոչ պիտանի ճանաչելու փորձաքննական եզրակացությունները կարող են կայացվել նաև զինծառայողի բուժման ընթացքում:

83. Պարտադիր ժամկետային ծառայության շարքային կազմի զինծառայողներին ռազմաբժշկական փորձաքննության ուղարկելիս ներկայացվում են՝

1) ուղեգիրը.

2) բժշկական գրքույկը.

3) զորամասից ծառայողական և բժշկական բնութագրերը.

4) ըստ անհրաժեշտության տրվում են նաև՝

ա. անձնական գործը,

բ. հիվանդությանը բնորոշ դրսևորումների առնվազն երկու արձանագրությունը,

գ. տեղեկանք հիվանդության ձեռք բերելու, վնասվածքի և խեղում ստանալու վերաբերյալ՝ համաձայն N 8 ձևի,

դ. քրեական գործի ավարտի վերաբերյալ տեղեկանք վարույթն իրականացնող մարմնի կողմից։

84. Զինվորական ծառայության մեջ գտնվելու սահմանային տարիքի չհասած սպաները, ենթասպաները և պայմանագրային շարքային կազմի զինծառայողները բժշկական փորձաքննության ուղարկվում են բժշկական գրքույկով, զորամասի (ՊՆ կառուցվածքային ստորաբաժանման ղեկավարի) ծառայողական և բժշկական բնութագրերով:

85. ԿՊ-ի կամ հոսպիտալային ՌԲՀ-ի, ԿՌԲՀ-ի նիստերին փորձաքննվողի առողջական վիճակի հսկողության արդյունքների, ծառայողական պարտականությունների կատարման վրա զինծառայողի հիվանդությունների ազդեցության մասին տեղեկատվություն տրամադրելու, ինչպես նաև փորձաքննական հնարավոր եզրակացության վերաբերյալ դիրքորոշում հայտնելու նպատակով կարող է հրավիրվել զորամասի բժիշկը և անմիջական (ուղղակի) հրամանատարը:

86. Շարքային կազմի պարտադիր զինծառայողներին հիվանդության պատճառով բուժական (վերականգնողական) արձակուրդ տրամադրվում է ՀՌԲՀ-ի, ԿՊ ՌԲՀ-ի ներկայացմամբ՝ ԿՌԲՀ-ի եզրակացությամբ։ Հիվանդության պատճառով բուժական (վերականգնողական) արձակուրդ տրամադրելու վերաբերյալ եզրակացությունը ԿՌԲՀ-ի կողմից կարող է եզրակացություն կայացվել փաստաթղթային փորձաքննության կարգով՝ առանց փորձաքննվողի ներկայության։

 87. Զինծառայողներին, ունկնդիրներին հիվանդության պատճառով բուժական (վերականգնողական) արձակուրդ տրամադրվում է մինչև 30 օր ժամկետով: Արձակուրդի տևողությունը ՌԲՀ-ն եզրակացություն է կայացնում անհատապես՝ ըստ բժշկական ցուցումների: Առանձին դեպքերում արձակուրդի տևողությունը ԿՌԲՀ-ն կարող է երկարացնել՝ ընդհանուր տևողությունը չգերազանցելով 60 օրը: Արձակուրդը դիտվում է որպես բուժման կուրսի համապատասխան մաս։ Ընդհանուր առմամբ, հիվանդության պատճառով բուժման և հիվանդության պատճառով բուժական (վերականգնողական) արձակուրդում անընդմեջ գտնվելու ժամանակահատվածը չի կարող գերազանցել 120 օրը՝ զորամասից ուղեգրվելու օրվանից հաշված:

88. Զինծառայողներին առողջական վիճակի պատճառով զինվորական ծառայության համար ոչ պիտանի ճանաչվելու հիմքով զինվորական ծառայությունից արձակելու ժամանակ բուժում իրականացնող համապատասխան ռազմաբժշկական հաստատության պետի կողմից զինծառայողին կարող է տրվել արձակուրդ մինչև 30 օրացուցային օր տևողությամբ` կենտրոնական ռազմաբժշկական հանձնաժողովի եզրակացության հիման վրա։

89. Զինծառայողները ՌԲՀ-ների եզրակացությամբ կարող են մինչև 15 օր ժամկետով մասնակի ազատվել ծառայողական պարտականություններից (ՌԲՀ-ի եզրակացության մեջ նշվում է, ինչպիսի պարապմունքներից և աշխատանքներից պետք է ազատել, որքան ժամանակով և ինչպիսի բուժկանխարգելիչ միջոցառումներ պետք է անցկացնի զորամասի բժիշկը): Նման եզրակացությունը ԿՌԲՀ-ի հաստատմանը չի ներկայացվում: Հիվանդության պատճառով ծառայողական պարտականություններից մասնակի ազատում զինծառայողին չի կարող տրվել անընդմեջ երկու անգամից ավելի։

90. Ռազմաբժշկական փորձաքննության եզրակացությունները գրանցվում են եզրակացությունների արձանագրությունների գրանցման մատյանում՝ համաձայն N 9 ձևի, և եզրակացության ձևաթերթիկում՝ համաձայն N 10 ձևի:

91. Ռազմաբժշկական փորձաքննության բոլոր դեպքերում ԿՌԲՀ-ն եզրակացություն է կայացնում ծառայության հետ հիվանդության, վնասվածքի կամ խեղման զինվորական ծառայության հետ պատճառական կապի մասին: Վկաների ցուցմունքները հիվանդության, վնասվածքի կամ խեղման զինվորական ծառայության հետ պատճառական կապի մասին եզրակացության համար հիմք չեն կարող հանդիսանալ: Զինծառայողների հիվանդությունների, վնասվածքների և խեղումների զինծառայության հետ պատճառական կապի տրամադրման (այդ թվում՝ պատճառական կապի վերաբերյալ եզրակացությունն առ ոչինչ, անվավեր ճանաչելու կամ ուժը կորցնելու) հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են «Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով և սույն կարգով։

92. Զինծառայողների հիվանդությունների, վնասվածքների և խեղումների զինծառայության հետ պատճառական կապի տրամադրման կարգի դրույթները տարածվում են՝

1) Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի և այլ զորքերի պարտադիր ու պայմանագրային ծառայության զինծառայողների վրա.

2) Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության մարտական գործողությունների մասնակիցների վրա.

3) Հայրենական մեծ պատերազմի մասնակիցների, նախկին ԽՍՀՄ զինված ուժերի զինծառայողների, ինչպես նաև այլ պետություններում մարտական գործողությունների (խաղաղապահ առաքելությունների, զորավարժությունների) մասնակից զինծառայողների և նրանց հավասարեցված անձանց վրա.

4) պահեստազորի վարժական հավաքների և զորահավաքների մասնակիցների վրա` դրանց ընթացքում ձեռք բերած հիվանդությունների, ստացած վնասվածքների կամ խեղումների դեպքերում:

93. ԿՌԲՀ-ն զինվորական ծառայության հետ պատճառական կապը սահմանելիս տալիս է հետևյալ եզրակացությունները`

1) հիվանդությունը ձեռք է բերել, վնասվածքը կամ խեղումն ստացել է զինվորական ծառայության ընթացքում.

2) հիվանդությունը ձեռք է բերել, վնասվածքը կամ խեղումն ստացել է զինվորական պարտականությունները կատարելու հետևանքով.

3) հիվանդությունը ձեռք է բերել, վնասվածքը կամ խեղումն ստացել է Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության մարտական գործողությունների ժամանակ.

4) հիվանդությունը ձեռք է բերել, վնասվածքը կամ խեղումն ստացել է Հայրենական մեծ պատերազմի և այլ պետություններում մարտական գործողությունների (խաղաղապահ առաքելությունների, զորավարժությունների) ժամանակ.

5) հիվանդությունը ձեռք է բերել, վնասվածքը կամ խեղումն ստացել է պահեստազորի վարժական հավաքներին մասնակցելու ժամանակ.

6) հիվանդությունը ձեռք է բերել, վնասվածքը կամ խեղումն ստացել է հակառակորդի հետ շփման գծում մարտական հերթապահության կամ հատուկ առաջադրանք կատարելու ժամանակ.

7) հիվանդությունը ձեռք է բերել, վնասվածքը կամ խեղումն ստացել է Չեռնոբիլի ատոմային էլեկտրակայանի վթարի հետևանքների վերացման աշխատանքների ժամանակ զինվորական ծառայողական պարտականությունները կատարելիս:

94. Փորձաքննական եզրակացությունները կայացնելիս՝ ԿՌԲՀ-ը հիմք է ընդունում զորամասի հրամանատարի տեղեկանքը` դեպքի հանգամանքների վերաբերյալ, իսկ դեպքի առթիվ քրեական վարույթ կամ ծառայողական քննություն իրականացվելու դեպքում` վարույթի կամ ծառայողական քննության շրջանակներում պարզված հանգամանքները: Ընդ որում, եթե օրենքով սահմանված կարգով հիմնավորվել է, որ զինծառայողը`

1) հիվանդությունը ձեռք է բերել, վնասվածքը կամ խեղումն ստացել է իր կողմից կատարված ոչ իրավաչափ գործողությունների արդյունքում, ապա անկախ դեպքի հանգամանքներից` ԿՌԲՀ-ի կողմից պատճառական կապ է տրվում միայն զինվորական ծառայության ընթացքի հետ.

2) հիվանդությունը ձեռք է բերել, վնասվածքը կամ խեղումն ստացել է զինվորական ծառայությունից խուսափելու նպատակով կատարած ինքնախեղման արդյունքում, ապա ԿՌԲՀ-ի կողմից զինվորական ծառայության հետ պատճառական կապ չի տրվում.

3) հիվանդությունն ունեցել է մինչև զինվորական ծառայության ներգրավվելը, ապա ԿՌԲՀ-ի կողմից զինվորական ծառայության հետ պատճառական կապ չի տրվում:

95. Եթե փորձաքննվողի մոտ հայտնաբերվել են տարբեր հանգամանքներում ստացած վնասվածքներ կամ խեղում, կամ ձեռք բերած հիվանդություններ, կամ դրանց հետևանքներ, ապա ԿՌԲՀ-ը դրանցից յուրաքանչյուրի պատճառական կապի վերաբերյալ կայացնում է առանձին փորձաքննական եզրակացություններ՝ պայմանավորված դրանց ստանալու (ձեռք բերելու) հանգամանքներով:

96. Եթե զինծառայողի հիվանդության, վնասվածքի կամ խեղման դեպքով հարուցված է քրեական վարույթ կամ նշանակված է ծառայողական քննություն, ապա ԿՌԲՀ-ը պատճառական կապի որոշումը կայացնում է դրանց պաշտոնական ավարտից հետո` դեպքի հանգամանքների վերաբերյալ ստացված տեղեկատվության հիման վրա:

97. ԿՌԲՀ-ի կողմից ծառայության հետ պատճառական կապի որոշման համար անհրաժեշտ են հետևյալ փաստաթղթերը՝

1) զորամասի հրամանատարի կողմից տրված տեղեկանք հիվանդությունը ձեռք բերելու, վնասվածքը կամ խեղումն ստանալու հանգամանքների մասին.

2) անձը հաստատող փաստաթուղթ (ծառայողական վկայական, անձնագիր).

3) զորամասի բուժծառայության կամ այլ ռազմաբժշկական հաստատության եզրակացությունը.

4) քրեական գործի ավարտի վերաբերյալ տեղեկանք կամ ծառայողական քննության եզրակացության պատճենը:

Զորամասի հրամանատարի կողմից տրվող տեղեկանքի բացակայության դեպքում զինծառայողի ձեռք բերած հիվանդության, ստացած վնասվածքի և խեղման մասին վկաների ցուցմունքները հիմք չեն պատճառական կապը որոշելու համար:

ԿՌԲՀ-ի կողմից պատճառական կապի վերաբերյալ կայացրած եզրակացությունները կարող են բողոքարկվել եզրակացության կայացման օրվանից երկամսյա ժամկետում՝ վարչական (վերադասության) կամ դատական կարգով: ԿՌԲՀ-ի կողմից պատճառական կապի վերաբերյալ կայացրած եզրակացությունը վարչական (վերադասության) կամ դատական կարգով բողոքարկելու դեպքում անձի կրկնակի ռազմաբժշկական փորձաքննությունն իրականացվում է սույն կարգի համաձայն՝ հաշվի առնելով «Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի պահանջները։

98. Բժշկասոցիալական փորձաքննական հանձնաժողովը, հաշմանդամության պատճառական կապը որոշելիս, ընդունում է այն ձևակերպումը, որն արձանագրված է ԿՌԲՀ-ի եզրակացության մեջ և իրավասու չէ փոփոխելու դրանում նշված հիմքը, եթե հաշմանդամության են հանգեցրել նշված հիվանդությունը, վնասվածքը կամ խեղումը, ինչպես նաև դրանց բարդությունները:

99. Այն անձինք, ովքեր մասնակցել են Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության մարտական գործողություններին, սակայն իրենց հիվանդության, վնասվածքի կամ խեղման պատճառական կապի մասին չունեն ԿՌԲՀ-ի կայացրած եզրակացություններ, բայց ունեն զինվորական ծառայության (մարտական գործողությունների) ժամանակ ձեռք բերած հիվանդությունը, ստացած վնասվածքը կամ խեղումը հավաստող փաստաթղթեր (տրված 1989-1994 թվականներին), դիմում են ԿՌԲՀ` միայն Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարության սոցիալական ապահովության վարչության կողմից տրվող ուղեգրի և դրան կից համապատասխան փաստաթղթերի (զորամասի հրամանատարի տեղեկանք, ԵԿՄ տարածքային մասնաճյուղի տեղեկանք, վիրավորված լինելը կամ հիվանդությունը հավաստող ստացիոնար բուժման էպիկրիզ կամ հետազոտման եզրակացություն) առկայության դեպքում:

100. Այն անձինք, ովքեր մասնակցել են Չեռնոբիլի ատոմային էլեկտրակայանի վթարի հետևանքների վերացման աշխատանքներին, սակայն չունեն իրենց հիվանդության կամ վնասվածքի կամ խեղման պատճառական կապի մասին ԿՌԲՀ-ի կայացրած եզրակացություն, բայց ունեն 1986 թվականի ապրիլի 26-ից մինչև 1987 թվականի դեկտեմբերի 31-ը Չեռնոբիլի ատոմային էլեկտրակայանի վթարի հետևանքների վերացման աշխատանքների կատարման ժամանակ ձեռք բերած հիվանդությունը, ստացած վնասվածքը կամ խեղումը հավաստող փաստաթղթեր, դիմում են ԿՌԲՀ` ներկայացնելով իրենց զինվորական հաշվառման վայրի զինվորական կոմիսարիատի ուղեգիր և «Ճառագայթային բժշկության և այրվածքների կենտրոն» փակ բաժնետիրական ընկերության (նախկինում` բժշկական ճառագայթաբանության գիտահետազոտական ինստիտուտ) տեղեկանքը կամ միջգերատեսչական փորձաքննության խորհրդի եզրակացությունը` հիվանդության պատճառական կապի մասին, ամբուլատոր քարտ և վիրավորված (խեղված) լինելը կամ հիվանդությունը հաստատող ստացիոնար բուժման կամ հետազոտման էպիկրիզ:

101. ԿՌԲՀ-ը փորձաքննում է նաև՝

1) հիվանդության պատճառով զինված ուժերից զորացրված, բայց ԿՌԲՀ-ի եզրակացություն չունեցող նախկին զինծառայողների ձեռք բերած հիվանդության, ստացած վնասվածքի կամ խեղման պատճառական կապը ԿՌԲՀ-ի կողմից քննարկվում և հաստատվում է միայն ռազմաբժշկական փորձաքննության մարմինների եզրակացության հիման վրա.

2) Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերից սահմանված կարգով արձակվելուց հետո ծառայության ժամանակ ծագած հիվանդության և խեղման պատճառական կապի մասին փորձաքննական եզրակացությունները կարող են քննարկվել և հաստատվել զորացրվելուց հետո` 5 տարվա ընթացքում:

102. Զինվորական ծառայության ժամանակ ստացած վնասվածքի պատճառական կապի մասին փորձաքննական եզրակացությունները քննարկվում և հաստատվում են անկախ զինվորական ծառայությունից սահմանված կարգով արձակվելու ժամանակահատվածից:

103. Հիվանդացած անձանց ծառայության հետ հաշմանդամության պատճառական կապի վերաբերյալ եզրակացություն տալու համար Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարության սոցիալական ապահովության խնդիրներ իրականացնող ստորաբաժանման ուղեգրով համապատասխան բժշկասոցիալական փորձաքննական հանձնաժողով են ներկայացվում հետևյալ փաստաթղթերը՝

1) տեղեկանք՝ զինկոմիսարիատից ծառայության և զորացրման մասին.

2) առողջապահական կազմակերպությունից հիվանդությունը, վնասվածքը կամ խեղումը հաստատող փաստաթուղթ.

3) ԿՌԲՀ-ի եզրակացությունը հիվանդությունը, վնասվածքը կամ խեղումը` զինվորական ծառայության հետ պատճառական կապ ունենալու մասին:

104. Այն դեպքերում, երբ զինվորական ծառայության ընթացքում ռազմաբժշկական փորձաքննության մարմինների կողմից «Սահմանափակումով պիտանի է զինվորական ծառայության համար» ճանաչված նախկին զինծառայողների վերաբերյալ ԿՌԲՀ-ի կողմից եզրակացություն չի կայացվել, զինկոմիսարիատի կողմից նրանց փաստաթղթերն ուղարկում է ԿՌԲՀ` հիվանդության, վնասվածքի կամ խեղման պատճառական կապի եզրակացություն տալու համար: ԿՌԲՀ են ներկայացվում հետևյալ փաստաթղթերը`

1) զինվորական փաստաթուղթ (զինվորական գրքույկ, տեղեկանք զինկոմիսարիատից կամ զորամասից), որը հավաստում է նախկին զինծառայողի զինված ուժերում ծառայելու փաստը.

2) փաստաթուղթ զինծառայության ընթացքում բուժվելու, հիվանդության պատճառով արձակուրդում գտնվելու մասին:

105. Գերության մեջ գտնված նախկին զինծառայողների հիվանդությունների, վնասվածքների և խեղումների առկայության հետ պատճառական կապը որոշելու համար ԿՌԲՀ են ներկայացվում հետևյալ փաստաթղթերը՝

1) տեղեկանք զինկոմիսարիատից, որտեղ նշվում են զինված ուժեր զորակոչվելու և զորացրվելու տարեթվերը, ամիսներն ու ամսաթվերը, գերության մեջ գտնվելու ժամանակահատվածը, զինվորական վերահաշվառում անցնելու տարեթիվը, ամիսն ու ամսաթիվը կամ նրա պիտանիությունը զինվորական ծառայությանը` զինված ուժերից զորացրվելու պահին.

2) հիվանդությունը, խեղումը կամ վնասվածքը հավաստող փաստաթուղթ առողջապահական կազմակերպությունից:

106. Ծառայության ընթացքում ձեռք բերած հիվանդությունների արդյունքում, ԿՌԲՀ որոշմամբ հինգ և ավելի հոդվածներով սահմանափակում ունեցող ժամկետային պարտադիր ծառայության շարքային կազմի զինծառայողները ճանաչվում են պիտանի զինվորական ծառայությանը սահմանափակումով։

107. Առողջական վիճակի պատճառով վաղաժամկետ զորացրման ենթակա, սակայն ծառայության հետ կապ չունեցող հիվանդությունների դեպքում, երբ ԿՌԲՀ-ի կարծիքով հիվանդությունը կարող էր հայտնաբերվել զորակոչի ընթացքում, հրավիրվում է ընդլայնված նիստ` ՀՀ զինվորական կոմիսարիատի ավագ բժշկի, ԿԲՀ-ի համապատասխան մասնագետի, համապատասխան զինվորական կոմիսարի և զինկոմիսարիատի բժշկի մասնակցությամբ: Քննարկման արդյունքների վերաբերյալ ԿՌԲՀ նախագահը զեկուցում է Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարին:

108. ԿՌԲՀ-ի եզրակացությունները գրանցվում են եզրակացությունների արձանագրությունների գրանցման մատյանում և եզրակացության ձևաթերթիկում, որին կցվում են ՀՌԲՀ-ի կողմից ներկայացված եզրակացությունը, տեղեկանքները և պահպանվում է 5 տարի, այնուհետև՝ ըստ կարգի հանձնվում Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարության կենտրոնական արխիվ։ Պատճառական կապի վերաբերյալ ԿՌԲՀ-ի տրված եզրակացությունները գրանցվում են արձանագրությունների գրանցման մատյանում՝ համաձայն N 11 ձևի: Եզրակացության պատճենները, վավերացված ԿՌԲՀ-ի կնիքով, տրամադրվում են՝

1)փորձաքննությանը ներկայացրած մարմնին.

2) փորձաքննվողի ծառայության (աշխատանքի) վայր.

3) սպայական և ենթասպայական կազմի համար՝ Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարության կադրերի և ռազմական կրթության կամ ՀՀ ԶՈՒ ԳՇ-ի կադրերի վարչություն.

4) քրեական գործի վարույթն իրականացնող քննչական մարմնին (ըստ պահանջի).

5) փորձաքննվողին կամ նրա օրինական ներկայացուցչին կամ նրա կողմից լիազորված անձին (ըստ պահանջի):

109. Բժշկական հետազոտություն կամ փորձաքննություն իրականացնող մարմինները, ինչպես նաև քաղաքացու կամ զինծառայողի առողջական վիճակի վերաբերյալ սույն կարգի համաձայն տեղեկատվություն ունեցող (փաստաթղթեր ստացած) պաշտոնատար անձինք պարտավոր են օրենքով սահմանված կարգով ապահովել քաղաքացու կամ զինծառայողի առողջական վիճակի մասին հետազոտման, ախտորոշման, բուժման կամ փորձաքննության ընթացքում պարզված տեղեկությունների գաղտնիությունը՝ բացառությամբ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված դեպքերի:

110. Եթե պահեստազորայինը պահանջում է վերանայել ԿՌԲՀ-ի եզրակացությունը (զորացրման հոդվածը փոխելու նպատակով) կամ եզրակացություն կայացնել, որ ինքը զինվորական ծառայության համար պիտանի է, ապա զինկոմիսարիատը ԿՌԲՀ է ուղարկում նրա դիմումը, անձնական գործը, բժշկական գրքույկը և զինկոմիսարիատում առկա բժշկական այլ փաստաթղթեր: ԿՌԲՀ-ն կարող է պահանջել դիմողի առողջական վիճակի վերաբերյալ տարբեր քաղաքացիական և զինվորական բուժկանխարգելիչ հաստատություններում առկա այլ փաստաթղթեր: Անհրաժեշտության դեպքում, ԿՌԲՀ-ն կարող է գործն ուղարկել վերափորձաքննության: Նրանց համար ձևակերպվում է հիվանդության վկայական կամ տեղեկանք: ԿՌԲՀ-ն եզրակացություն է տալիս նաև հիվանդության (խեղման, վնասվածքի) պատճառական կապի վերաբերյալ: Պահեստի գեներալը կամ սպան կարող է անմիջականորեն դիմել ԿՌԲՀ:

 

ՌՆ, ԻՃ ԱՅԼ ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐԻ, ՀՎԲՄ, ԷՄԴ ՍՏԵՂԾՈՂ ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐԻ ՀԵՏ ԱՇԽԱՏԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ԸՆԴՈՒՆՎՈՂՆԵՐԻ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ՀԵՏ ԱՇԽԱՏՈՂ ԶԻՆԾԱՌԱՅՈՂՆԵՐԻ ՈՒ ԾԱՌԱՅՈՂՆԵՐԻ ՌԱԶՄԱԲԺՇԿԱԿԱՆ ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

111. ՌՆ, ԻՃ այլ աղբյուրների, ՀՎԲՄ, ԷՄԴ ստեղծող աղբյուրների հետ աշխատելու համար ընդունվող և դրանց հետ աշխատող զինծառայողների և ծառայողների ռազմաբժշկական փորձաքննությունն անցկացնում են հոսպիտալային ՌԲՀ-ն՝ համաձայն հիվանդությունների և ֆիզիկական թերությունների ցանկի IV սյունակի, զորամասի բժշկի և հրամանատարության ներկայացուցչի պարտադիր մասնակցությամբ:

112. Զորամասի հրամանատարությունը նախօրոք ՌԲՀ է ներկայացնում ռազմաբժշկական փորձաքննության ենթակա զինծառայողների և ծառայողների ցուցակը՝ նշելով ռազմաբժշկական փորձաքննության նպատակը, մասնագիտական ստաժը, իսկ ՌՆ, Իճ այլ աղբյուրների հետ աշխատողների համար՝ նաև անհատական դոզաչափական ստուգման տվյալները: ՌԲՀ-ի նիստից առաջ հրամանատարության ներկայացուցիչը զեկուցում է փորձաքննվողների աշխատանքային պայմանների մասին, իսկ բուժծառայության պետը՝ փորձաքննողների առողջական վիճակի հսկողության արդյունքների մասին:

113. ՌՆ, ԻՃ այլ աղբյուրների, ՀՎԲՄ, ԷՄԴ ստեղծող աղբյուրների հետ աշխատող զինծառայողների և աշխատողների ռազմաբժշկական փորձաքննությունն անցկացվում է ըստ անհրաժեշտության՝ խորացված (պլանային) բուժզննումների, տարեկան մեկ անգամ:

114. Ժամանակին ռազմաբժշկական փորձաքննության ուղարկելու պատասխանատվությունը կրում է զորամասի հրամանատարը:

115. Եթե կասկած կա, որ զինծառայողները և աշխատողները մասնագիտական գործունեության հետ կապված հիվանդություն ունեն, ապա նրանք ստացիոնար հետազոտության և ռազմաբժշկական փորձաքննության են ուղարկվում միայն ռազմաբժշկական հաստատություններ:

116. Այն դեպքերում, երբ ենթադրվում է, որ զինծառայողը և աշխատողը, մասնագիտական գործունեության հետ կապված հիվանդության (ախտահարման) կապակցությամբ կարող են ոչ պիտանի ճանաչվել ՌՆ, Իճ այլ աղբյուրների, ՀՎԲՄ, ԷՄԴ ստեղծող աղբյուրների հետ աշխատելու համար, ԿՌԲՀ-ի նիստին ըստ անհրաժեշտության հրավիրվում է բժիշկ-ճառագայթաբան (թունաբան):

117. 18 տարին չլրացած անձանց, հղի և կրծքով կերակրող կանանց ՌՆ, ԻՃ այլ աղբյուրների, ՀՎԲՄ, ԷՄԴ ստեղծող աղբյուրների հետ աշխատելն արգելվում է:

118. ՀՌԲՀ-ի եզրակացությունը՝ փորձաքննվողի տվյալներով (համաձայն գրանցման մատյանի սյունակների) քարտուղարը գրանցում է եզրակացությունների արձանագրությունների գրանցման մատյանում և եզրակացության ձևաթերթիկում, որը կցվում է հիվանդության պատմագրին։

 

VI. ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՏԵՍԱԿՆԵՐԸ

 

119. Առողջական վիճակի փորձաքննության արդյունքների հիման վրա կայացվում են հետևյալ եզրակացությունները՝

1) նախազորակոչային և զորակոչայի տարիքի քաղաքացիների համար՝

ա. պիտանի է զինվորական ծառայության համար,

բ. պիտանի է ռազմաուսումնական հաստատությունում ուսանելու համար,

գ. սահմանափակումով պիտանի է զինվորական ծառայության համար,

դ. ժամանակավորապես ոչ պիտանի է զինվորական ծառայության համար,

ե. ոչ պիտանի է զինվորական ծառայության համար,

զ. ոչ պիտանի է ռազմաուսումնական հաստատությունում ուսանելու համար,

է. կարիք ունի բուժման:

Այն նախազորակոչիկները, ովքեր պիտանի են ճանաչվել զինվորական ծառայության համար, սակայն ունեն զորակոչին չխանգարող հիվանդություններ, որոնք վիրահատական կամ կոնսերվատիվ բուժում են պահանջում նախազորակոչիկների վերաբերյալ եզրակացություններին ավելացվում է «ենթակա է բուժման» բառերը.

2) պահեստազորայինների համար՝

ա. պիտանի է զինվորական ծառայության համար,

բ. սահմանափակումով պիտանի է զինվորական ծառայության համար,

գ. ենթակա է կանչվելու վարժական հավաքի,

դ. ենթակա չէ կանչվելու վարժական հավաքի.

3) ՌՈՒՀ-եր ընդունվողների համար՝

ա. պիտանի է ռազմաուսումնական հաստատությունում ուսանելու համար,

բ. ոչ պիտանի է ռազմաուսումնական հաստատությունում ուսանելու համար.

4) զինծառայողների համար՝

ա. պիտանի է զինվորական ծառայության համար,

բ. պիտանի է ռազմաուսումնական հաստատությունում ուսանելու համար,

գ. սահմանափակումով պիտանի է զինվորական ծառայության համար,

դ. կարիք ունի ծառայողական պարտականություններից մասնակի ազատման` մինչև 15 օր ժամկետով կամ արձակուրդ հիվանդության պատճառով (վերականգնողական),

ե. ոչ պիտանի է ռազմաուսումնական հաստատությունում ուսանելու համար,

զ. ոչ պիտանի է զինվորական ծառայության համար:

120. Ցանկի որոշ հոդվածների համաձայն զինվորական ծառայության համար ոչ պիտանի ճանաչված սահմանային տարիքի չհասած սպաների, ենթասպաների և պայմանագրային ծառայության շարքային կազմի զինծառայողների նկատմամբ կարող է անհատապես կայացվել եզրակացություն «սահմանափակումով պիտանի է զինվորական ծառայության համար»՝ պարտադիր հաշվի առնելով զորամասի (ՊՆ, ԳՇ կառուցվածքային միավորի) հրամանատարի (պետի) միջնորդությունը և փորձաքննվողի՝ ծառայությունը շարունակելու անձնական ցանկությունը, ինչպես նաև զինծառայողի հիվանդության բնույթը, ծառայության առանձնահատկությունները, աշխատանքային փորձը և փաստացի աշխատունակությունը։ Նման եզրակացության դեպքում զորամասի (ՊՆ, ԳՇ կառուցվածքային միավորի) հրամանատարի (պետի) կողմից անհրաժեշտ է ապահովել ծառայության այնպիսի պայմաններ, որոնք չնայած զինծառայողի առողջական սահմանափակումներին, հնարավորություն կընձեռեն վերջինիս շարունակել ծառայությունն իր պաշտոնում, չի հանգեցնի առողջական վիճակի վատթարացմանը և միայն եզակի դեպքերում միջնորդել այլ պաշտոնի նշանակման:

 

Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար

Վ. Ստեփանյան

 

Ձև N 1

 

Ա Ռ Ո Ղ Ջ ՈՒ Թ Յ Ա Ն  Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր

 

ԱՄԲՈՒԼԱՏՈՐ-ՊՈԼԻԿԼԻՆԻԿԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ՏՐՎՈՂ

 

1. Քաղաքացու անունը, հայրանունը, ազգանունը __________________________

2. Ծննդյան ամսաթիվը, ամիսը և տարեթիվը _____________________________

3. Բնակության վայրը ___________________________________________

*4. Կատարված պատվաստումները (համաձայն հաստատված պատվաստումների ազգային օրացույցի) ______________________________________

 

Բժշկի մասնագիտությունը

14 տարեկան

15 տարեկան

16 տարեկան

 17 տարեկան

 18 տարեկան

1.
2.
3.
4. .....
 

         

Բժշկական եզրակացություն

         

Պատվաստանյութի անվանում

Կատարման
օրը/ամիսը/տարեթիվը

Դեղաչափը

Սերիան

Հետպատվաստումային անբարեհաջող դեպքը (նշել միայն ծանր ՀԱԴ-երը)

Հեպատիտ - Բ

       

ԲՑԺ

       

Հեպատիտ - Բ 2

       

ԱԿԴՓ - 1

       

ԱԿԴՓ- 2

       

ԱԿԴՓ -3

       

Հեպատիտ - Բ 3

       

ԱԿԴՓ - 4

       

ՕՊՊ-1

       

ՕՊՊ-2

       

ՕՊՊ-3

       

ՕՊՊ-4

       

ՕՊՊ-5

       

ՕՊՊ-6

       

Կարմրուկ 1

       

Կարմրուկ 2

       

Խոզուկ

       

ԿԿԽ -1

       

ԿԿԽ- 2

       

ԱԴՓ-Մ-1

       

ԱԴՓ-Մ-2

       

Տուլարեմիա

       

ԿԿԽ

       

Մենինգակոկային

       

Պնևմակոկային

       

Հեպատիտ -Ա

       

Այլ

       

Այլ

       

 

5. Կատարված բժշկական քննությունների արդյունքները ________________________

_____________________________________________________________________

6. Հետագա հսկողության (հետազոտության, բուժման) վերաբերյալ հանձնարարականներ

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

 

Կազմակերպության ղեկավար

__________________

__________________

 

(ստորագրությունը)

 (անունը, ազգանունը)


 _____ ______________ 20    թ.  
 Կ.Տ.  

 

Ձև N 2

 

ՕԲՅԵԿՏԻՎ ԶՆՆՈՒԹՅԱՆ ԹԵՐԹԻԿ

 

_____________________ ԶԻՆՎՈՐԱԿԱՆ ԿՈՄԻՍԱՐԻՆ

 

Քաղաքացի ______________________________________________________________________________

 (անունը, ազգանունը, հայրանունը, ծննդյան թիվը)

Անամնեզ__________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

Օբյեկտիվ քննության տվյալները________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

Առկա հետազոտությունների արդյունքները_________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

Հետազոտման ուղեգրման հիմնավորումները________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

Նախնական ախտորոշում____________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

 

«___» ___________ 20   թ.

 

Ախտորոշում_______________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

 

Նախնական եզրակացություն ______________________________________________________________

 (զինվորական ծառայության պիտանիության աստիճանը)

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

 

ՀՀ կառավարության 2018 թվականի ապրիլի 12-ի N 404 -Ն որոշման __________ հոդվածի_________ կետի

 

Բժշկական փորձաքննությունն անցկացրած բժիշկ

 

 

____________________________________
(ստորագրությունը, ազգանունը, անունը)

   
«___ » ___________ 20     թ.  

 

Ձև N 3

 

Ե Զ Ր Ա Կ Ա Ց ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

(քաղաքացու առողջական վիճակի վերաբերյալ)

 

Զինապարտ _______________________________________________________________________

 (նշել առնչությունը զինապարտությանը, ազգանուն, անուն, հայրանուն, ծննդյան

 

_______________________________________________________________________ զինկոմիսարիատ

օր, ամիս, տարի հաշվառման զինվորական կոմիսարիատը)

քաշ ________ կգ, հասակ _________ սմ

 

Հետազոտությունների արդյունքներ (ներածական, նկարագրական, պատճառաբանական մասեր)___

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

Ախտորոշում ______________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

Եզրափակիչ մաս

ՀՀ կառավարության 2018 թվականի ապրիլի 12-ի N 404 -Ն որոշմամբ հաստատված ցանկի ___ հոդվածի ___ կետի

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

(քաղաքացու պիտանիության աստիճանը զինվորական ծառայությանը, առողջական վիճակին հակացուցված զինվորական ծառայության պայմանները)

 

ԲԺԻՇԿ

________________________________________________

 

(ստորագրությունը)

(անունը, ազգանունը)

 

Արձանագրություն N_________________________

 

«_______» _________________ 20_____թ.

 

Սույն եզրակացությունը դրա կայացման օրվանից երկամսյա ժամկետում կարող է բողոքարկվել դատարան` օրենքով սահմանված կարգով, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարին:

 

Ձև N 4

 

Ա Կ Տ

 

ԱՌՈՂՋԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԻ ՀԵՏԱԶՈՏՄԱՆ

 

__________________________________________________________________________

 (ազգանունը, անունը, հայրանունը, ծննդյան տարեթիվը)

 

_______________________________ ԶԻՆՎՈՐԱԿԱՆ ԿՈՄԻՍԱՐԻԱՏ

 

Զինվորական կոմիսարի ուղեգրով «____» ____________ 20   թ.-ին ուղեգրվել է ստացիոնար/ամբուլատոր հետազոտության __________________________________________________

 (բուժհաստատության անվանումը)

 

Հետազոտության մեջ գտնվել է «____» ________ 20   թ. մինչև «____ » ________ 20   թ.

 

ԳԱՆԳԱՏՆԵՐԸ _________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

ԱՆԱՄՆԵԶ _______________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

ՕԲՅԵԿՏԻՎ ՀԵՏԱԶՈՏՄԱՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐԸ____________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

ՀԱՏՈՒԿ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ (ԼԱԲՈՐԱՏՈՐ, ՌԵՆՏԳԵՆԱԲԱՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔԱՅԻՆ ԵՎ ԱՅԼՆ) ____________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

ԱԽՏՈՐՈՇՈՒՄԸ _______________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

   ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՐԱԾ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅԱՆ

 1. ՏՆՕՐԵՆ (ՊԵՏ) ________________________________________________

(ստորագրությունը, ազգանունը և անվանատառերը)

 

 2. ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆ ԱՆՑԿԱՑՐԱԾ ԲԺԻՇԿ

__________________________________________________________

(ստորագրությունը, ազգանունը և անվանատառերը)

 3. ԲԺԻՇԿ _______________________________________________________

(ստորագրությունը, ազգանունը և անվանատառերը)

 4. ԲԺԻՇԿ _______________________________________________________

(ստորագրությունը, ազգանունը և անվանատառերը)

 

ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅԱՆ ՓՈՍՏԱՅԻՆ ՀԱՍՑԵՆ

______________________________________________  

 

Ձև N 5

 

________________________________ ԶԻՆՎՈՐԱԿԱՆ ԿՈՄԻՍԱՐԻՆ


Զորակոչիկ

 ________________________________________ 

ծնված

__________________ թ.

 

 (անունը, հայրանունը, ազգանունը)

 

(օրը, ամիսը, տարեթիվը)

 

Կենտրոնական բժշկական հանձնաժողովի եզրակացությամբ ուղեգրվում է լրացուցիչ, ստուգիչ կամ հսկողական հետազոտման_______________________________________________

 (բժշկական հաստատության անվանումը)

 

Կենտրոնական բժշկական հանձնաժողովի կողմից տրված նախնական ախտորոշում

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

Ստուգիչ-հետազոտում (ամբուլատոր՝ լաբորատոր-գործիքային կամ ստացիոնար)

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

 Ստուգիչ-հետազոտման անհրաժեշտության մասնագիտական հիմնավորում

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

 

ԿԲՀ արձանագրություն N _______________________________________________________________

 

ԿԲՀ ՆԱԽԱԳԱՀ _______________________________________________________________________

(կոչումը, ստորագրությունը, անունը, ազգանունը)

 

ԿԲՀ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՏԵՂԱԿԱԼ ___________________________________________________________

 (կոչումը, ստորագրությունը, անունը, ազգանունը)

 

ԿԲՀ ԲԺԻՇԿ ՄԱՍՆԱԳԵՏ (ՄԱՍՆԱԳԵՏՆԵՐ) _________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

 

 «_______» _________________ 20    թ.

 Ներմուծեք նկարագրությունը_14556

 

 

Ձև N 6

 

ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ

Ե Զ Ր Ա Կ Ա Ց ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

(քաղաքացու առողջական վիճակի վերաբերյալ)

 

Զինապարտ _______________________________________________________________________

(նշել առնչությունը զինապարտությանը, ազգանունը, անունը, հայրանունը, ծննդյան

 

_____________________________________________________________________ զինկոմիսարիատ

օրը, ամիսը, տարեթիվը, հաշվառման զինվորական կոմիսարիատը)

 

Հետազոտությունների արդյունքներ (ներածական, նկարագրական, պատճառաբանական մասեր_______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Ախտորոշում _______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Եզրափակիչ մաս

ՀՀ կառավարության 2018 թվականի ապրիլի 12-ի N 404 -Ն որոշմամբ հաստատված ցանկի _____ հոդվածի _____ կետի

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

 (քաղաքացու պիտանիության աստիճանը զինվորական ծառայությանը, առողջական վիճակին հակացուցված զինվորական ծառայության պայմանները)

 

ԿԲՀ ՆԱԽԱԳԱՀ ______________________________________________________________________

 (ստորագրությունը, անունը, ազգանունը)

 

ԿԲՀ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՏԵՂԱԿԱԼ __________________________________________________________

 (ստորագրությունը, անունը, ազգանունը)

 

ԿԲՀ ԲԺԻՇԿ-ՄԱՍՆԱԳԵՏ (ՄԱՍՆԱԳԵՏՆԵՐ)________________________________________

 (ստորագրությունը, անունը, ազգանունը)

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

 

 Արձանագրություն N_________________________

 «_______» _________________ 20_____ թ.

Ներմուծեք նկարագրությունը_14556

 

Սույն եզրակացությունը դրա կայացման օրվանից երկամսյա ժամկետում կարող է բողոքարկվել դատարան` օրենքով սահմանված կարգով, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարին:

 

Ձև N 7

 

«ՀԱՍՏԱՏՈՒՄ ԵՄ»
ՀՀ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐ

«_____»______________ 20     թ.

 

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ՌԱԶՄԱԲԺՇԿԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ

Ե Զ Ր Ա Կ Ա Ց ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն N ______

 

Ա.Հ.Ա__________________________________________________________________ծնված՝ _________թ.

 

Զինծառայող _________, պահեստազորային , ազատամարտիկ , կամավորական
                         զորամաս

 

Կոչում _________________ զորակոչ _____________ զինկոմիսարիատ______________________________

Ախտորոշումը _______________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

ՀՀ կառավարության 2018 թվականի ապրիլի 12-ի N 404 -Ն որոշման ___________ հոդվածի _________կետի

Զինվորական ծառայության հետ պատճառական կապի որոշման տրամադրման հիմքերը`

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Զինվորական ծառայության հետ պատճառական կապը _____________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

 

ՀՀ ՊՆ ԿՌԲՀ ՆԱԽԱԳԱՀ ____________________________________________________________

 (ստորագրությունը, անունը, ազգանունը)

 

ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՏԵՂԱԿԱԼ ______________________________________________________________

(ստորագրությունը, անունը, ազգանունը)

 

ԲԺԻՇԿ-ՄԱՍՆԱԳԵՏ _________________________________________________________________

(ստորագրությունը, անունը, ազգանունը)

 

ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՔԱՐՏՈՒՂԱՐ_______________________________________________________

(ստորագրությունը, անունը, ազգանունը)

 

«______» __________________ 20     թ.

 

Զինծառայության հետ պատճառական կապի վերաբերյալ ռազմաբժշկական փորձաքննության հարցերում ընդունած եզրակացությունները, հաստատված ՀՀ պաշտպանության նախարարի կողմից, վերջնական են և կարող են բողոքարկվել դատական կարգով՝ եզրակացությունը կայացման օրվանից երկամսյա ժամկետում:

 

Ձև N 8

 

ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅԱՆ ՏԵՂԵԿԱՆՔ N ______

Ա.Հ.Ա____________________________________________________________________ծնված՝ _________թ.

Զորամաս (կառուցվածքային ստորաբաժանում)________________________________________________

Կոչում_____________________ զորակոչ ___________ զինկոմիսարիատ ___________________________

Ախտորոշումը _____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

ՀՀ կառավարության 2018 թվականի ապրիլի 12-ի N 404 -Ն որոշման _________ հոդվածի _________կետի ________ սյունակի

Պիտանիությունը __________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

________________________ ՌԲՀ ՆԱԽԱԳԱՀ __________________________________________________

 (կոչումը, ստորագրությունը, անունը, ազգանունը)

 

ԱՆԴԱՄՆԵՐ ______________________________________________________________________________

 (կոչումը, ստորագրությունը, անունը, ազգանունը)

 ______________________________________________________________________________

 (կոչումը, ստորագրությունը, անունը, ազգանունը)

 ______________________________________________________________________________

 (կոչումը, ստորագրությունը, անունը, ազգանունը)

 ______________________________________________________________________________

 (կոչումը, ստորագրությունը, անունը, ազգանունը)

 ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՔԱՐՏՈՒՂԱՐ ___________________________________________________________

 (կոչումը, ստորագրությունը, անունը, ազգանունը)

 

 «______» __________________ 20     թ.

Ներմուծեք նկարագրությունը_14558

 

ՀՌԲՀ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՄ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔԻ ՊԵՏ_____________________________________________
                                                  

(կոչումը, ստորագրությունը, անունը, ազգանունը)

ԲԺԻՇԿ

________________________________________________

 

  (կոչումը, ստորագրությունը, անունը, ազգանունը)

 

«______» __________________ 20     թ.

 

Ձև N 9

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

_________________________________ՌԱԶՄԱԲԺՇԿԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ

 

 

 

 

ՄԱՏՅԱՆ N ______

 

 

ԶԻՆԾԱՌԱՅՈՂՆԵՐԻ (ՀԱՎԱՍԱՐԵՑՎԱԾ ԱՆՁԱՆՑ) ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ

 

  

Սկսված է «____» ____________ 20     թ.
Ավարտված է «____» ____________ 20     թ.
Թերթերի քանակը _____________ թերթ

 

NN
ը/կ

Ա.Հ.Ա.,
ծննդյան թիվը

Զորամասը,
զին. կոչումը

Զինկոմիսարիատը,
զորակոչը

Ախտորոշումը

Հոդվածը,
կետը,
սյունակը

Պիտանիության
աստիճանը

Պատճառական կապը

Հատուկ
նշումներ

1.

               

2.

               

ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՆԱԽԱԳԱՀ ___________________________________________

(ստորագրությունը, անունը, ազգանունը)

ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՏԵՂԱԿԱԼ ________________________________________________

(ստորագրությունը, անունը, ազգանունը)

ԲԺԻՇԿ-ՄԱՍՆԱԳԵՏ __________________________________________________

(ստորագրությունը, անունը, ազգանունը)

ԲԺԻՇԿ-ՄԱՍՆԱԳԵՏ __________________________________________________

(ստորագրությունը, անունը, ազգանունը)

ԲԺԻՇԿ-ՄԱՍՆԱԳԵՏ __________________________________________________

(ստորագրությունը, անունը, ազգանունը)

ԲԺԻՇԿ-ՄԱՍՆԱԳԵՏ __________________________________________________

(ստորագրությունը, անունը, ազգանունը)

ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՔԱՐՏՈՒՂԱՐ_________________________________________

(ստորագրությունը, անունը, ազգանունը)

Ծանոթագրություն. լրացվում է յուրաքանչյուր նիստի ավարտից հետո

3.

               

4.

               

5.

               

6.

               

 

Ձև N 10

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

________________________ ՌԱԶՄԱԲԺՇԿԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ

 

Ե Զ Ր Ա Կ Ա Ց ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն  N ______

Ա.Հ.Ա_________________________________________________________________ծնված՝ _________թ.

 

Զորամաս (կառուցվածքային ստորաբաժանում)_________________________________________________

Կոչում ______________________ զորակոչ ___________ զինկոմիսարիատ __________________________

Ներածական, նկարագրական, պատճառաբանական մաս

Անամնեզ __________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

Հետազոտման արդյունքները __________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

Ախտորոշումը_____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

Եզրափակիչ մաս

ՀՀ կառավարության 2018 թվականի ապրիլի 12-ի N 404 -Ն որոշման ________ հոդվածի _______կետի _______ սյունակի

Պիտանիության աստիճանը զինվորական ծառայության _________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

Առողջական վիճակին հակացուցված զինվորական ծառայության պայմանները

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

 

ՀՀ ՊՆ ԿՌԲՀ ՆԱԽԱԳԱՀ _________________________________________________________
 

(ստորագրությունը)

(անունը, ազգանունը)

 

ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՏԵՂԱԿԱԼ _________________________________________________________
 

(ստորագրությունը)

(անունը, ազգանունը)

 

ԲԺԻՇԿ-ՄԱՍՆԱԳԵՏ _________________________________________________________
 

(ստորագրությունը)

(անունը, ազգանունը)

 

ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՔԱՐՏՈՒՂԱՐ

______________________________________________

 

(ստորագրությունը)

           (անունը, ազգանունը)

 

«______» __________________ 20     թ.

Ներմուծեք նկարագրությունը_14558

 

ԿՌԲՀ-ի ռազմաբժշկական հարցերով ընդունված եզրակացությունները վերջնական են և կարող են բողոքարկվել ըստ վերադասության կամ դատական կարգով` եզրակացությունը կայացնելուց հետո երկամսյա ժամկետում:

 

Ձև N 11

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ՌԱԶՄԱԲԺՇԿԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ

 

 

 

ՄԱՏՅԱՆ N ______

 

ԶԻՆԾԱՌԱՅՈՂՆԵՐԻ (ՀԱՎԱՍԱՐԵՑՎԱԾ ԱՆՁԱՆՑ), ՆԱԽԿԻՆ ԶԻՆԾԱՌԱՅՈՂՆԵՐԻ, ԱԶԱՏԱՄԱՐՏԻԿՆԵՐԻ, ԿԱՄԱՎՈՐԱԿԱՆՆԵՐԻ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆ ՁԵՌՔ ԲԵՐԵԼՈՒ, ՎՆԱՍՎԱԾՔ, ԽԵՂՈՒՄ ՍՏԱՆԱԼՈՒ ԶԻՆՎՈՐԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՀԵՏ ՊԱՏՃԱՌԱԿԱՆ ԿԱՊԻ ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ

 

 

Սկսված է «____» ____________ 20     թ.
Ավարտված է «____» ____________ 20     թ.
Թերթերի քանակը _____________ թերթ

 

NN
ը/կ

Եզրակացություն
N ____, ամսաթիվը

 Ա.Հ.Ա.,
ծննդյան թիվը

Կարգավիճակը

Եզրակացության
բովանդակությունը

Բժիշկ-մասնագետը
(ստորագրությունը,
անունը, ազգանունը)

Որոշումը ստացա (ստորագրությունը,
անունը, ազգանունը)

             
             
             
             

 

Հավելված N 2

ՀՀ կառավարության 2018 թվականի

ապրիլի 12-ի N 405-Ն որոշման

 

ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՑԱՆԿԵՐԸ

 

I. ՆԱԽԱԶՈՐԱԿՈՉԱՅԻՆ ԵՎ ԶՈՐԱԿՈՉԱՅԻՆ ՏԱՐԻՔԻ ՔԱՂԱՔԱՑԻՆԵՐԻ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

 

1. Նախազորակոչային տարիքի (14-15 տարեկան, 16-18 տարեկան, զինվորական հաշվառում) քաղաքացիների բժշկական հետազոտությունները ներառում են`

1) արտաքին մարմնական զննումը.

2) մարդաչափությունը.

3) արտաքին շնչառական ֆունկցիայի որոշումը (սպիրոմետրիա)՝բժշկական ցուցումի դեպքում.

4) ուժաչափությունը (դինամոմետրիա)՝ բժշկական ցուցումի դեպքում.

5) ֆլյուորոգրաֆիա կամ կրծքավանդակի օրգանների ռենտգեն հետազոտությունը.

6) արյան խմբի և ռեզուս պատկանելության որոշումը.

7) մեզի և արյան ընդհանուր քննությունը.

8) էլեկտրասրտագրումը.

9) որովայնի օրգանների ՈՒՁ հետազոտությունը.

10) կանխարգելիչ պատվաստումները՝ համաձայն Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշմամբ հաստատված պատվաստումների ազգային օրացույցի:

2. Զորակոչային տարիքի (18-27 տարեկան՝ ներառյալ պարտադիր զինվորական ծառայությունից առողջական վիճակի պատճառով վաղաժամկետ զորացրված և 27 տարին չլրացած, ինչպես նաև 27 տարեկանից հետո` օրենքով սահմանված կարգով զորակոչի ենթակա) քաղաքացիների բժշկական հետազոտությունները ներառում են`

1) արտաքին մարմնական զննումը.

2) մարդաչափությունը.

3) արտաքին շնչառական ֆունկցիայի որոշումը (սպիրոմետրիա).

4) ուժաչափությունը (դինամոմետրիա).

5) միկրոպրեցիպիտացիայի ռեակցիան.

6) արյան խմբի և ռեզուս պատկանելության որոշումը (եթե կատարված չէ), որի վերաբերյալ գրառումը պարտադիր կատարվում է զինվորական գրքույկում.

7) ֆլյուորոգրաֆիա կամ կրծքավանդակի օրգանների ռենտգեն հետազոտությունը.

8) մեզի և արյան ընդհանուր քննությունը.

9) էլեկտրասրտագրումը.

10) որովայնի օրգանների ՈՒՁ հետազոտությունը.

11) տուբերկուլինային մաշկային փորձը.

12) կանխարգելիչ պատվաստումները՝ համաձայն Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշմամբ հաստատված պատվաստումների ազգային օրացույցի:

3. Նախազորակոչային և զորակոչային տարիքի քաղաքացիների պատվաստումների՝ ժամանակին և ամբողջական կատարման համար պատասխանատու է քաղաքացու հաշվառման ամբուլատոր-պոլիկլինիկական հաստատության ղեկավարը, իսկ ընդհանուր գործընթացի համակարգումը, համաճարակաբանական դիտարկումը և վերահսկողությունն իրականացնում է Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարությունը՝ համագործակցելով Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարության հետ՝ անհրաժեշտության դեպքում իրականացնելով համատեղ միջոցառումներ:

 

II. ՆԱԽԱԶՈՐԱԿՈՉԱՅԻՆ ԵՎ ԶՈՐԱԿՈՉԱՅԻՆ ՏԱՐԻՔԻ ՔԱՂԱՔԱՑԻՆԵՐԻ՝ ԱՄԲՈՒԼԱՏՈՐ-ՊՈԼԻԿԼԻՆԻԿԱԿԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՈՒՄ ԲՈՒԺՄԱՆ ԵՆԹԱԿԱ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ԱԽՏԱԲԱՆԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿՆԵՐԻ ՑԱՆԿԸ

 

 1. Սոմատիկ քրոնիկ հիվանդությունների կանխարգելիչ պլանային բուժում (ռեմիսիայի շրջանում)` նեֆրոլոգիական, թոքաբանական, գաստրոէնտերոլոգիական, նյարդաբանական, քիթ-կոկորդ-ականջաբանական, ակնաբուժական, մաշկային եզակի օջախային

2. Փոքր (ոչ բարդ) վիրաբուժական միջամտություններ պահանջող հիվանդություններ

3. Ստոմատոլոգիական` թերապևտիկ և վիրաբուժական հիվանդություններ

4. Սուր` թերապևտիկ ուղղվածություն ունեցող հիվանդություններ, որոնք չեն պահանջում շուրջօրյա հսկողություն և բուժման երկրորդային մասնագիտացված մակարդակ

5. Նևրոլոգիական հիվանդությունների վերականգնողական բուժում

 

III. ՆԱԽԱԶՈՐԱԿՈՉԱՅԻՆ ԵՎ ԶՈՐԱԿՈՉԱՅԻՆ ՏԱՐԻՔԻ ՔԱՂԱՔԱՑԻՆԵՐԻ՝ ՀԻՎԱՆԴԱՆՈՑԱՅԻՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՈՒՄ ԲՈՒԺՄԱՆ ԵՆԹԱԿԱ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ԱԽՏԱԲԱՆԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿՆԵՐԻ ՑԱՆԿԸ

 

1. Վիրաբուժական հիվանդություններ

2. Սեռավարակներ և մաշկային հիվանդություններ

3. Հոգեկան հիվանդություններ

4. Ուռուցքաբանական հիվանդություններ

5. Տուբերկուլյոզ

6. Վարակիչ հիվանդություններ

7. Մասնագիտացված բուժօգնություն և շուրջօրյա հսկողություն պահանջող հիվանդություններ

8. Արյունաբանական հիվանդություններ

9. Քրոնիկ հիվանդությունների սրացում

 

IV. ՏՈՒԲԵՐԿՈՒԼՅՈԶԻ ՎԱՂ ՀԱՅՏՆԱԲԵՐՄԱՆ ԵՎ ԿԱՆԽԱՐԳԵԼՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՆԱԽԱԶՈՐԱԿՈՉԱՅԻՆ ԵՎ ԶՈՐԱԿՈՉԱՅԻՆ ՏԱՐԻՔԻ ՔԱՂԱՔԱՑԻՆԵՐԻ՝ ԱՄԲՈՒԼԱՏՈՐ-ՊՈԼԻԿԼԻՆԻԿԱԿԱՆ ԵՎ ՀԻՎԱՆԴԱՆՈՑԱՅԻՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՈՒՄ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԾԱՎԱԼՆԵՐԸ

 

1. Տուբերկուլյոզի կանխարգելման և վաղ հայտնաբերման նպատակով, նախազորակոչիկների ու զորակոչիկների նկատմամբ, անկախ տուբերկուլյոզին բնորոշ գանգատների, կատարվում են հետևյալ հետազոտությունները` ՄԱՆՏՈՒ 2 ՏԵ (TE) փորձը, խորխի (առկայության դեպքում) եռակի բակտերիոսկոպիա, ռենտգենաբանական հետազոտություն (եթե կա անհրաժեշտություն՝ նախորդ երկու հետազոտությունների տվյալներից ելնելով):

2. Կատարված հետազոտությունների արդյունքում տրվում է անձի առողջական վիճակի վերաբերյալ հետևյալ եզրակացություններից մեկը`

1) ԱՌՈՂՋ.

2) ԿԱՍԿԱԾ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅԱՆ ԱՌԿԱՅՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ՝ եթե խորխի քննությունը և ֆլյուորոգրաֆիկ հետազոտության արդյունքները նորմայի սահմաններում են, իսկ ՄԱՆՏՈՒ-ի փորձը դրական է (հիպերերգիկ ռեակցիա 17 մմ և ավելին): Այս դեպքում կազմակերպվում է լրացուցիչ հետազոտություն հակատուբերկուլյոզային դիսպանսերում.

3) ՀԻՎԱՆԴ՝ եթե կատարված հետազոտությունների արդյունքում ախտորոշվել է «Տուբերկուլյոզ»:

3. 18-27 տարեկանը լրացած, ռիսկի խմբին պատկանող զինապարտները ենթակա են համապատասխան բժշկական հետազոտությունների` մարդու իմունային անբավարարության վիրուսի (ՄԻԱՎ) և ձեռքբերովի իմունային անբավարարության համախտանիշի (ՁԻԱՀ) հայտնաբերման, կամ ժխտման նպատակով: Ռիսկի խմբին պատկանող անձինք են համարվում՝

1) շրջապատում տուբերկուլյոզով հիվանդի հետ կոնտակտ ունեցող անձինք.

2) ռեսպիրատոր և ինտոկսիկացիոն ախտանիշներով հիվանդները.

3) թերսնուցման կամ ֆիզիկական թերզարգացման ախտանիշով տառապող անձինք.

4) շաքարային դիաբետով հիվանդ անձինք:

4. Նախազորակոչային և զորակոչային տարիքի անձանց մոտ զինվորական կոմիսարիատների բժիշկների կողմից հիվանդության հայտնաբերման դեպքում առողջական վիճակի նկատմամբ հսկողությունը, համակարգումը և տեղեկատվության փոխանցումն սպասարկման տարածքի ամբուլատոր-պոլիկլինիկական կազմակերպություններ իրականացվում է համապատասխան զինվորական կոմիսարիատի ավագ բժշկի կողմից, զորակոչային հանձնաժողովի նախագահի (զինվորական կոմիսար) հսկողությամբ:

5. Տուբերկուլյոզի ախտորոշման դեպքում հիվանդության առկայության մասին տեղեկացվում է նաև Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության պետական հիգիենիկ և հակահամաճարակային տեսչության տարածքային և մարզային կենտրոններին՝ հիվանդների հետագա հաշվառումը, դիսպանսեր հսկողությունը, կանխարգելիչ և համաճարակային միջոցառումների իրականացումը և բուժման արդյունքների մոնիթորինգը կազմակերպելու համար:

6. Տուբերկուլյոզով հիվանդ զինապարտների բժշկական փորձաքննությունը մասնագիտացված բժշկական օգնություն և սպասարկում իրականացնող կազմակերպություններում իրականացվում է յոթից տասն օրվա ընթացքում:

7. Թոքային տուբերկուլյոզի դեպքում պարտադիր կարգով իրականացվող հետազոտություններն են`

1) արյան ընդհանուր հետազոտություն (1 պարտադիր և 1 լրացուցիչ` անհրաժեշտության դեպքում).

2) թոքերի ռենտգենաբանական հետազոտություն (1 պարտադիր և 1 լրացուցիչ` անհրաժեշտության դեպքում).

3) թոքերի շերտավոր նկար.

4) խորխի բակտերիոսկոպիկ հետազոտություն (հետագա գնահատմամբ` պարտադիր և 3 լրացուցիչ` անհրաժեշտության դեպքում).

5) խորխի կուլտուրալ հետազոտություն (հետագա գնահատմամբ` 1 պարտադիր և 1 լրացուցիչ` անհրաժեշտության դեպքում).

6) ըստ ցուցումների` բարդացած ախտորոշման դեպքում թոքերի համակարգչային շերտագրում կամ մագնիսառեզոնանսային շերտագրում (1 լրացուցիչ` անհրաժեշտության դեպքում), պաթոմորֆոլոգիական նյութի ցիտոհիստոլոգիական հետազոտություն (հետագա գնահատմամբ` 1 պարտադիր և 1 լրացուցիչ` անհրաժեշտության դեպքում):

8. Արտաթոքային տուբերկուլյոզի ձևերից պլևրայի և ներկրծքային ավշային հանգույցների տուբերկուլյոզի դեպքում պարտադիր կարգով իրականացվող հետազոտություններն են՝

1) խորխի բակտերիոսկոպիկ հետազոտությունը.

2) արյան ընդհանուր հետազոտությունը.

3) թոքերի ռենտգենաբանական հետազոտությունը (նկարը պահպանել).

4) թոքերի շերտավոր նկարը (թոքարմատի մակարդակով).

5) պլևրալ պունկցիա, հեղուկի արտահանում և պաթոմորֆոլոգիական նյութի ցիտոհիստոլոգիական հետազոտությունը (հետագա գնահատմամբ).

6) ըստ ցուցումների` բարդացած ախտորոշման դեպքում թոքերի համակարգչային շերտագրում կամ մագնիսառեզոնանսային շերտագրումը:

9. Արտաթոքային տուբերկուլյոզի ձևերից պերիֆերիկ տուբերկուլյոզային լիմֆադենիտի դեպքում պարտադիր կարգով իրականացվող հետազոտություններն են՝

1) արյան ընդհանուր հետազոտությունը (1 պարտադիր և 1 լրացուցիչ` անհրաժեշտության դեպքում).

2) թոքերի ռենտգենաբանական հետազոտությունը (1 պարտադիր և 1 լրացուցիչ` անհրաժեշտության դեպքում).

3) ավշային հանգույցների պունկցիա, պունկտատի ցիտոհիստոլոգիական հետազոտությունը (1 պարտադիր և 1 լրացուցիչ` անհրաժեշտության դեպքում).

4) ավշային հանգույցների պաթոլոգիական նյութի բակտերիոսկոպիկ հետազոտությունը (1 պարտադիր և 1 լրացուցիչ` անհրաժեշտության դեպքում).

5) ըստ ցուցումների` մեծացած ավշային հանգույցների սոնոգրաֆիկ հետազոտությունը (1 պարտադիր և 1 լրացուցիչ` անհրաժեշտության դեպքում) և ավշային հանգույցների պաթոլոգիական նյութի կուլտուրալ քննություն (հետագա գնահատմամբ` 1 պարտադիր և 1 լրացուցիչ` անհրաժեշտության դեպքում):

10. Արտաթոքային տուբերկուլյոզի ձևերից միզասեռական համակարգի տուբերկուլյոզի դեպքում պարտադիր կարգով իրականացվող հետազոտություններն են՝

1) արյան ընդհանուր հետազոտությունը (1 պարտադիր և 1 լրացուցիչ` անհրաժեշտության դեպքում).

2) թոքերի ռենտգենաբանական հետազոտությունը (1 պարտադիր և 1 լրացուցիչ` անհրաժեշտության դեպքում).

3) մեզի ընդհանուր հետազոտությունը (1 պարտադիր և 1 լրացուցիչ` անհրաժեշտության դեպքում).

4) մեզի և արյան պաթոմորֆոլոգիական նյութի բակտերիոսկոպիկ հետազոտությունը (1-3 պարտադիր և 1-3 լրացուցիչ` անհրաժեշտության դեպքում).

5) երիկամների ռենտգենը, ուռոգրաֆիան (1 պարտադիր և 1 լրացուցիչ` անհրաժեշտության դեպքում).

6) ցիստոսկոպիան (1 պարտադիր և 1 լրացուցիչ` անհրաժեշտության դեպքում).

7) ըստ ցուցումների` մեզի և արյան պաթոմորֆոլոգիական նյութի կուլտուրալ քննությունը (հետագա գնահատմամբ` 1 պարտադիր և 1 լրացուցիչ` անհրաժեշտության դեպքում).

8) որովայնի օրգանների սոնոգրաֆիան (1 պարտադիր և 1 լրացուցիչ` անհրաժեշտության դեպքում):

11. Արտաթոքային տուբերկուլյոզի ձևերից որովայնի մյուս օրգանների տուբերկուլյոզի դեպքում պարտադիր կարգով իրականացվող հետազոտություններն են՝

1) արյան ընդհանուր հետազոտությունը (1 պարտադիր և 1 լրացուցիչ` անհրաժեշտության դեպքում).

2) թոքերի ռենտգենաբանական հետազոտությունը (1 պարտադիր և 1 լրացուցիչ` անհրաժեշտության դեպքում).

3) որովայնի օրգանների սոնոգրաֆիան, ռենտգենաբանական հետազոտությունը (1 պարտադիր և 1 լրացուցիչ` անհրաժեշտության դեպքում).

4) պաթոմորֆոլոգիական նյութի ցիտոհիստոլոգիական հետազոտությունը (հետագա գնահատմամբ` 1 պարտադիր և 1 լրացուցիչ` անհրաժեշտության դեպքում).

5) աղիների կոլոնոսկոպիան, ռենտգենաբանական հետազոտությունը (1 պարտադիր և 1 լրացուցիչ` անհրաժեշտության դեպքում).

6) ըստ ցուցումների` կատարվում են պաթոմորֆոլոգիական նյութի բակտերիոսկոպիկ, կուլտուրալ հետազոտությունը (հետագա գնահատմամբ), կոխի փորձը, դիագնոստիկ լապարոսկոպիան (1 լրացուցիչ` անհրաժեշտության դեպքում), որովայնի պունկցիան:

12. Արտաթոքային տուբերկուլյոզի ձևերից ոսկրահոդային տուբերկուլյոզի դեպքում պարտադիր կարգով իրականացվող հետազոտություններն են՝

1) արյան ընդհանուր հետազոտությունը (1 պարտադիր և 1 լրացուցիչ` անհրաժեշտության դեպքում).

2) թոքերի ռենտգենաբանական հետազոտությունը (1 պարտադիր և 1 լրացուցիչ` անհրաժեշտության դեպքում).

3) ախտահարված ոսկրերի և հոդերի ռենտգենաբանական հետազոտությունը (ուղիղ և կողմնային պրոյեկցիաներով).

4) պաթոմորֆոլոգիական նյութի բակտերիոսկոպիկ հետազոտությունը (1 պարտադիր և 1 լրացուցիչ` անհրաժեշտության դեպքում).

5) պաթոմորֆոլոգիական նյութի ցիտոհիստոլոգիական հետազոտությունը (1 պարտադիր և 1 լրացուցիչ` անհրաժեշտության դեպքում).

6) ըստ ցուցումների` բարդացած ախտորոշման դեպքում համակարգչային շերտագրումը կամ մագնիսառեզոնանսային շերտագրումը (1 լրացուցիչ` անհրաժեշտության դեպքում), պաթոմորֆոլոգիական նյութի բակտերեոսկոպիկ, կուլտուրալ հետազոտությունը (1-3 պարտադիր և 3 լրացուցիչ` անհրաժեշտության դեպքում).

7) ախտահարված հոդի պունկցիան՝ պունկտատի հետագա ցիտոմորֆոլոգիական հետազոտությամբ:

13. Արտաթոքային տուբերկուլյոզի ձևերից տուբերկուլյոզային մենինգիտի, մենինգոէնցեֆալիտի դեպքում պարտադիր կարգով իրականացվող հետազոտություններն են՝

1) արյան ընդհանուր հետազոտությունը (1 պարտադիր և 1 լրացուցիչ` անհրաժեշտության դեպքում).

2) թոքերի ռենտգենաբանական հետազոտությունը (1 պարտադիր և 1 լրացուցիչ` անհրաժեշտության դեպքում).

3) ողնուղեղային պունկցիան.

4) ողնուղեղային հեղուկի բակտերիոսկոպիկ հետազոտությունը.

5) ողնուղեղային հեղուկի ցիտոլոգիական հետազոտությունը.

6) ըստ ցուցումների` բարդացած ախտորոշման դեպքում` գլխուղեղի համակարգչային շերտագրումը կամ մագնիսառեզոնանսային շերտագրումը (1 պարտադիր և 1 լրացուցիչ` անհրաժեշտության դեպքում):

14. Տուբերկուլյոզով հիվանդ զինապարտների նկատմամբ ՄԱՆՏՈՒ փորձը չի կատարվում:

15. Տուբերկուլյոզով հիվանդ և զինվորական ծառայության համար ոչ պիտանի ճանաչված քաղաքացու հետագա հիվանդանոցային, ամբուլատոր և վերականգնողական (առողջարանային) բուժումը կազմակերպվում է ըստ վերջինիս բնակության վայրի տեղակայված պոլիկլինիկաներում ստեղծված տուբերկուլյոզի դեմ պայքարի կաբինետների կողմից՝ համաձայն Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2006 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 52 արձանագրային որոշմամբ հավանության արժանացած տուբերկուլյոզի դեմ պայքարի 2007-2015 թվականների ազգային ծրագրի և ծրագրի իրականացման ժամանակացույցի պահանջներին համապատասխան:

16. Հիվանդ զինապարտներին բուժման ավարտից հետո տրվում է դուրսգրման էպիկրիզ, որի մեկ օրինակը համապատասխան բժշկական կազմակերպության կողմից ուղարկվում է տարածքային զինվորական կոմիսարիատ:

 

V. ՆԱԽԱԶՈՐԱԿՈՉԱՅԻՆ ԵՎ ԶՈՐԱԿՈՉԱՅԻՆ ՏԱՐԻՔԻ ՔԱՂԱՔԱՑԻՆԵՐԻ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԲՈՒԺՈՒՄ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

 

1. Բժշկական հետազոտություն և բուժում իրականացնող հաստատություններ են՝

1) «Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ» ԲԿ ՓԲԸ

2) «Արմենիա» ՀԲԿ ՓԲԸ

3) «Էրեբունի» ԲԿ ՓԲԸ

4) «Քանաքեռ-Զեյթուն» ԲԿ ՓԲԸ

5) «Երևանի Մ. Հերացու անվան ԵՊԲՀ հիմնադրամ» ՊՈԱԿ

6) «Բժշկական գենետիկայի և առողջության առաջնային պահպանման կենտրոն» ՍՊԸ

7) «Թիվ 2 բուժմիավորում» ՓԲԸ

8) «Ս. Վ. Մալայանի անվան ակնաբուժական կենտրոն» ՓԲԸ

9) ՀՀ ԱՆ «Վնասվածքաբանության և օրթոպեդիայի ԳԿ» ՓԲԸ

10) ՀՀ ԱՆ «Տուբերկուլոզի դեմ պայքարի ազգային կենտրոն» ՊՈԱԿ

11) Երևանի քաղաքապետարանի առողջապահության վարչության «Հակատուբերկուլյոզային դիսպանսեր» ՓԲԸ

12) «Վ. Ա. Ֆանարջյանի անվան ուռուցքաբանության ազգային կենտրոն» ՓԲԸ

13) «Նորք» ինֆեկցիոն կլինիկական հիվանդանոց

14) «Ավան» հոգեկան առողջության հենտրոն» ՓԲԸ

15) ՀՀ ԱՆ «Նարկոլոգիական հանրապետական կենտրոն» ՓԲԸ

16) ՀՀ ԱՆ «Հոգեկան առողջության պահպանման ազգային կենտրոն» ՓԲԸ

17) «Լ. Ա. Հովհաննիսյանի անվան սրտաբանության ԳՀԻ» ՓԲԸ

18) ՀՀ ԱՆ մաշկաբանության և սեռավարակաբանության բժշկական կենտրոն

19) «Պրոֆ. Ռ. Յոլյանի անվան արյունաբանության կենտրոն» ՓԲԸ

20) «Դիագնոստիկա» ԲՄ ԲԲԸ

21) «Կապանի ԲԿ» ՓԲԸ

22) «Գորիսի ԲԿ» ՓԲԸ

23) «Գյումրու ԲԿ» ՓԲԸ

24) «Վանաձորի ԲԿ» ՓԲԸ

25) «Իջևանի ԲԿ» ՓԲԸ

26) ՀՀ Արարատի մարզի «Արտաշատի բժշկական կետրոն» ՓԲԸ

27) ՀՀ Արմավիրի մարզի «Զարիշատ (Արամ) Մարտինի Մկրտչյանի անվան Արմավիրի բժշկական կենտրոն» ՓԲԸ:

2. Քաղաքացիական բժշկական հաստատություններին, ըստ մասնագիտացման ուղղությունների, կցվում են տարածքային զինվորական կոմիսարիատներ՝ համապատասխան զինկոմիսարիատում զինվորական հաշվառման վերցված նախազորակոչային և զորակոչային տարիքի քաղաքացիների հետազոտումը կամ բուժումն իրականացնելու նպատակով՝ ՀՀ առողջապահության նախարարի հրամանով, յուրաքանչյուր տարվա համար՝ մինչև տվյալ տարվա փետրվարի 5-ը:

 

Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար

Վ. Ստեփանյան

 

 

Հավելված N 3

ՀՀ կառավարության 2018 թվականի

ապրիլի 12-ի N 405-Ն որոշման

 

ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՄԱՆ ԿԱՐԳ

 

ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԱՆՎՃԱՐ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐՈՒՄ ՆԱԽԱԶՈՐԱԿՈՉԱՅԻՆ ԵՎ ԶՈՐԱԿՈՉԱՅԻՆ ՏԱՐԻՔԻ ՔԱՂԱՔԱՑԻՆԵՐԻՆ ՄԱՏՈՒՑՎԱԾ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԴԻՄԱՑ

 

1. Սույն կարգով սահմանվում են պետության կողմից երաշխավորված անվճար բժշկական օգնության և սպասարկման շրջանակներում նախազորակոչային (14-18 տարեկան), զորակոչային (18-27 տարեկան՝ ներառյալ պարտադիր զինվորական ծառայությունից առողջական վիճակի պատճառով վաղաժամկետ զորացրված և 27 տարին չլրացած), 27 տարեկանից բարձր տարիք ունեցող` ասպիրանտուրան ավարտած և զինվորական ծառայություն չանցած, ինչպես նաև պահեստազորում հաշվառված և պահեստազորային պատրաստության շրջանակներում պարտականությունների կատարմանը ներգրավվող քաղաքացիների բժշկական հաշվառման, առողջական վիճակի գնահատման, բժշկական հետազոտության անցկացման դիմաց առողջապահական կազմակերպություններին` իրենց կողմից բժշկական հանձնաժողովներում ընդգրկված մասնագետների աշխատանքի դիմաց փոխհատուցման և նշված մասնագետների վարձատրության, պետության կողմից երաշխավորված անվճար բժշկական օգնության և սպասարկման շրջանակներում հիվանդանոցային հետազոտման, փորձաքննության և բուժման ուղեգրվող անձանց ճանապարհածախսի փոխհատուցման, ինչպես նաև պետության կողմից երաշխավորված անվճար բժշկական օգնության և սպասարկման շրջանակներում հիվանդանոցային հետազոտման, փորձաքննության և բուժման նպատակով հիվանդանոցային բժշկական կազմակերպությունում գտնվելու ընթացքում սննդի տրամադրման կամ փոխհատուցման արժեքի չափը և տրամադրման կարգը:

2. Համապատասխան բժշկական հանձնաժողովներում ընդգրկված մասնագետների կողմից նախազորակոչային և զորակոչային տարիքի անձանց բժշկական հաշվառման, առողջական վիճակի գնահատման, բժշկական հետազոտման անցկացման դիմաց առողջապահական կազմակերպություններին փոխհատուցելու և բժշկական հանձնաժողովներում ընդգրկված մասնագետների վարձատրության նպատակով պետական պատվեր տեղադրող մարմինն առողջապահական կազմակերպությունների հետ կնքում է համապատասխան պայմանագրեր:

3. Համապատասխան բժշկական հանձնաժողովներում ընդգրկված մասնագետների կողմից նախազորակոչային և զորակոչային տարիքի անձանց բժշկական հաշվառման, առողջական վիճակի գնահատման դիմաց առողջապահական կազմակերպություններին փոխհատուցումն ու բժշկական հանձնաժողովներում ընդգրկված մասնագետների վարձատրությունը կատարվում են Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեով տվյալ տարվա համար այդ նպատակով նախատեսված գումարների սահմաններում` տարեկան 8 ամսվա կտրվածքով:

4. Համապատասխան բժշկական հանձնաժողովներում ընդգրկված մասնագետների կողմից նախազորակոչային և զորակոչային տարիքի անձանց բժշկական հաշվառման, առողջական վիճակի գնահատման դիմաց առողջապահական կազմակերպություններին ամենամյա փոխհատուցման և բժշկական հանձնաժողովներում ընդգրկված մասնագետների վարձատրության ամսական չափը սահմանվում է Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի հրամանով:

5. Պետության կողմից երաշխավորված անվճար բժշկական օգնության և սպասարկման շրջանակներում հիվանդանոցային հետազոտման կամ բուժման ուղեգրվող նախազորակոչային և զորակոչային տարիքի անձանց ճանապարհածախսի փոխհատուցում տրվում է սպասարկող ամբուլատոր-պոլիկլինիկական բժշկական կազմակերպությունների կողմից, որի չափը սահմանվում է Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի հրամանով:

6. Պետության կողմից երաշխավորված անվճար բժշկական օգնության և սպասարկման շրջանակներում հիվանդանոցային հետազոտման կամ բուժման նպատակով հիվանդանոցային բժշկական կազմակերպությունում գտնվելու ընթացքում նախազորակոչային և զորակոչային տարիքի անձանց սնունդը կամ դրա դիմաց փոխհատուցումը տրամադրվում է հետազոտություն կամ բուժում իրականացնող բժշկական հաստատության կողմից, որի չափը սահմանվում է Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի հրամանով:

 

Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար

Վ. Ստեփանյան