Համարը 
N 344-Ն
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Հրաման
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀԳՏ 2018.06.15/17(620) Հոդ.147
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
Պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահ
Ընդունման ամսաթիվը 
08.06.2018
Ստորագրող մարմինը 
Պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահ
Ստորագրման ամսաթիվը 
08.06.2018
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
25.06.2018
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 


ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆՆ ԱՌԸՆԹԵՐ ՊԵՏԱԿԱՆ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ԿՈՄԻՏԵԻ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՀՐԱՄԱՆԸ ՀՀ ՈՉ ՌԵԶԻԴԵՆՏԻ ՎՃԱՐԱԾ ՇԱՀՈՒԹԱՀԱՐԿԻ ԿԱՄ ԵԿԱՄՏԱՅԻՆ ՀԱՐԿԻ ՄԱՍԻՆ ՏԵՂԵԿԱՆՔԻ ՁԵՎԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

 

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆՆ ԱՌԸՆԹԵՐ ՊԵՏԱԿԱՆ

ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ԿՈՄԻՏԵԻ

ՆԱԽԱԳԱՀ

 

8 հունիսի 2018 թ.

N 344-Ն

 

Հ Ր Ա Մ Ա Ն

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ՈՉ ՌԵԶԻԴԵՆՏԻ ՎՃԱՐԱԾ ՇԱՀՈՒԹԱՀԱՐԿԻ ԿԱՄ ԵԿԱՄՏԱՅԻՆ ՀԱՐԿԻ ՄԱՍԻՆ ՏԵՂԵԿԱՆՔԻ ՁԵՎԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Հիմք ընդունելով Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքի 315-րդ հոդվածը, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2016 թվականի մարտի 10-ի N 224-Ն որոշման N 1 հավելվածի 18-րդ կետի 1-ին ենթակետին համապատասխան՝  

 

Հրամայում եմ`

 

1. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետությունում ոչ ռեզիդենտի վճարած շահութահարկի կամ եկամտային հարկի մասին տեղեկանքի ձևը՝ համաձայն հավելվածի:

2. Սահմանել, որ Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքի 22-րդ և 25-րդ հոդվածներով սահմանված ոչ ռեզիդենտ կազմակերպության կամ ֆիզիկական անձի (այսուհետ՝ ոչ ռեզիդենտ) կողմից օտարերկրյա պետության իրավասու մարմնի կողմից սահմանված ձև ներկայացնելու դեպքում` Հայաստանի Հանրապետությունում ոչ ռեզիդենտի վճարած շահութահարկի կամ եկամտային հարկի մասին տեղեկանքը կարող է տրամադրվել օտարերկրյա պետության իրավասու մարմնի սահմանած ձևով, եթե վերջինս բովանդակային առումով համապատասխանում է սույն հրամանի հավելվածում սահմանված ձևին: Եթե ոչ ռեզիդենտի կողմից ներկայացված դիմումի և հարկային մարմնի ունեցած տվյալների համաձայն` ոչ ռեզիդենտը Հայաստանի Հանրապետությունում չի վճարել շահութահարկի կամ եկամտային հարկի գումարներ, ապա հարկային մարմինը ոչ ռեզիդենտին տրամադրում է՝ Հայաստանի Հանրապետությունում շահութահարկ կամ եկամտային հարկ վճարած չլինելու մասին ազատ ոճով շարադրված տեղեկանք: Եթե՝ ոչ ռեզիդենտի կողմից ներկայացված դիմումի համաձայն, ոչ ռեզիդենտը Հայաստանի Հանրապետությունում չի վճարել շահութահարկ կամ եկամտային հարկ, իսկ հարկային մարմնում ոչ ռեզիդենտի կողմից վճարված շահութահարկի կամ եկամտային հարկի մասին տվյալների բացակայության դեպքում` ազատ ոճով շարադրված տեղեկանք՝ Հայաստանի Հանրապետությունում ոչ ռեզիդենտի կողմից շահութահարկ կամ եկամտային հարկ վճարելու վերաբերյալ հարկային մարմնում տեղեկությունների բացակայության մասին:

3. Սույն հրամանն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

 

Նախագահ`

Դ. Անանյան

 

 

Հավելված

Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեի
8 հունիսի 2018թ.
N 344-Ն հրամանի

Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Ն Ք
Certificate
СПРАВКА

Հայաստանի Հանրապետությունում ոչ ռեզիդենտի վճարած եկամտային հարկի կամ շահութահարկի մասին

 on THE INCOME TAX OR PROFIT TAX paid by A non-resident in the RepUblic of
Armeni
a

О ПОДОХОДНОМ НАЛОГЕ ИЛИ НАЛОГЕ НА ПРИБЫЛЬ, УПЛАЧЕННОМ НЕРЕЗИДЕНТОМ В РЕСПУБЛИКЕ АРМЕНИЯ

 

1. Սույնով հաստատվում է

_______________________________________________________

This is to certify that
Настоящим удостоверяется, что
ոչ ռեզիդենտի Ա.Ա.Հ. (անվանումը), ում շահույթից

(եկամտից) վճարվել է հարկը

full name of a non-resident whose income was taxed
Ф.И.О. (название) нерезидента,
с дохода (прибыли) которого уплачен налог

 

 

կողմից Հայաստանի Հանրապետությունում շահութահարկի (եկամտային հարկի) վճարման փաստը

has paid the income tax in the Republic of Armenia for the period of
уплатил налог на прибыль (подоходный налог) в Республике Армения за период

 

____________________________________

ժամանակահատվածի համար,

օր, ամիս, տարեթիվ – օր, ամիս, տարեթիվ
day/month/year – day/month/year
день, месяц, год – день, месяц, год

 
 

գումարով`

 ___________________________________________

ՀՀ դրամ, որից`

in the amount of AMD
на сумму в драмах РА

թվերով և տառերով
in figսres and letters
цифрами и прописью

including:
в том числе:

 
 

___________________________________

շահութահարկ,

 

գումարը ՀՀ դրամով
amount in AMD
сумма в драмах РА

corporate income tax
по налогу на прибыль

 
 

___________________________________

եկամտային հարկ:

 

գումարը ՀՀ դրամով
amount in AMD
сумма в драмах РА

personal income tax.
по подоходному налогу.

 

Օգտվելով հետևյալ արտոնությունից

______________________

By using the following tax incentive
Вследствие применения следующей льготы

արտոնության տեսակ
type of incentive
вид льготы

 

չի վճարվել շահութահարկ (եկամտահարկ) գումարով`

_______________________

the following amount of income tax was not paid:
не уплачен налог на прибыль (подоходный налог) в размере

ՀՀ դրամ
in
AMD
в драмах РА

 

հետևյալ ժամանակահատվածի համար

_______________________

for the period of
за период

օր, ամիս, տարեթիվ – օր, ամիս, տարեթիվ
day/month/year – day/month/year
день, месяц, год – день, месяц, год

2. Ոչ ռեզիդենտի նույնականացման համարը ռեզիդենտության երկրում (առկայության դեպքում)`

The non-resident’s identification number in the country of residence (if available) is
Идентификационный номер нерезидента в стране резиденции (при наличии):

 
 

________________________________________________________________

 

3. Ոչ ռեզիդենտի գտնվելու (բնակության) վայրը ռեզիդենտության երկրում

The non-resident’s domicile in the country of residence
Местонахождение (место жительства) нерезидента в стране резиденции

 

________________________________________________________________

հասցե
address
адрес

 

4. Հարկը պահած Հայաստանի Հանրապետության ռեզիդենտի (հարկային գործակալի) կամ Հայաստանի Հանրապետությունում ոչ ռեզիդենտի մշտական հաստատության լրիվ անվանումը

Full name of the Armenian tax resident (tax agent) which withheld the tax or of the non-resident’s permanent establishment in the Republic of Armenia
Название резидента Республики Армения (налогового агента), удержавшего налог, или постоянного представительства нерезидента в Республике Армения

 
 

________________________________________________________________

 

5. Հարկը պահած Հայաստանի Հանրապետության ռեզիդենտի (հարկային գործակալի) կամ ոչ ռեզիդենտի մշտական հաստատության ՀՎՀՀ-ն և հաշվառման հասցեն

Taxpayer Identification Number and legal address of the Armenian tax resident (tax agent) which withheld the tax or of the non-resident’s permanent establishment
ИНН и юридический адрес резидента Республики Армения (налогового агента), удержавшего налог, или постоянного представительства нерезидента в Республике Армения

 
 

________________________________________________________________

   

Պետ`

Կ.Տ.

   

Head of
Начальник  ______________________

Seal
М.П.

   

հարկային մարմնի անվանումը
name of competent tax authorities
название компетентного органа

     

 ______________________

  _______________

/                /

   

ստորագրություն
signature
подпись

Ա.Ա.Հ.
full name
Ф.И.О.

 
 

____ _______________ 20__ թ.

 

օր, ամիս, տարեթիվ
day, month, year
день, месяц, год