Համարը 
N 644-Ն
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Որոշում
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀՊՏ 2018.06.20/48(1406) Հոդ.743
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
ՀՀ կառավարություն
Ընդունման ամսաթիվը 
08.06.2018
Ստորագրող մարմինը 
ՀՀ վարչապետ
Ստորագրման ամսաթիվը 
12.06.2018
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
21.06.2018
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 

Ծանուցում
Սույն որոշման գործողությունը տարածվում է 2018 թվականի հունվարի 1-ից հետո ծագած (ծագող) հարաբերությունների վրա:


ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄԸ ԱՎԵԼԱՑՎԱԾ ԱՐԺԵՔԻ ՀԱՐԿՈՎ ՀԱՐԿՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՏԱՐԱՆ ՈՐՊԵՍ ՇՐՋԱՆԱՌԵԼԻ՝ ԲԱԶՄԱԿԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՏԱՐԱ ՈՐԱԿԵԼՈՒ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

  

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

  

8 հունիսի 2018 թվականի N 644-Ն

  

ԱՎԵԼԱՑՎԱԾ ԱՐԺԵՔԻ ՀԱՐԿՈՎ ՀԱՐԿՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՏԱՐԱՆ ՈՐՊԵՍ ՇՐՋԱՆԱՌԵԼԻ՝ ԲԱԶՄԱԿԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՏԱՐԱ ՈՐԱԿԵԼՈՒ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

  

Հիմք ընդունելով Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքի 64-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 28-րդ կետը՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.

1. Սահմանել ավելացված արժեքի հարկով հարկման նպատակով տարան որպես շրջանառելի՝ բազմակի օգտագործման տարա որակելու չափանիշները` համաձայն հավելվածի:

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից, և դրա գործողությունը տարածվում է 2018 թվականի հունվարի 1-ից հետո ծագած (ծագող) հարաբերությունների վրա: Մինչև սույն որոշումն ուժի մեջ մտնելու օրը ներառող ժամանակահատվածների համար սույն որոշման հավելվածով սահմանված ձևով հայտարարությունը կարող է լրացվել մինչև սույն որոշումն ուժի մեջ մտնելու օրվան հաջորդող 20-րդ օրը ներառյալ:

       

Հայաստանի Հանրապետության
վարչապետ

Ն. Փաշինյան

  

2018 թ. հունիսի 12

Երևան

  

  

     

Հավելված

ՀՀ կառավարության 2018 թվականի

հունիսի 8-ի N 644-Ն որոշման

  

Չ Ա Փ Ա Ն Ի Շ Ն Ե Ր

  

ԱՎԵԼԱՑՎԱԾ ԱՐԺԵՔԻ ՀԱՐԿՈՎ ՀԱՐԿՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՏԱՐԱՆ ՈՐՊԵՍ ՇՐՋԱՆԱՌԵԼԻ՝ ԲԱԶՄԱԿԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՏԱՐԱ ՈՐԱԿԵԼՈՒ

     

1. Որպես շրջանառելի՝ բազմակի օգտագործման տարա է համարվում սույն հավելվածի 2-րդ և 3-րդ կետերով սահմանված չափանիշները բավարարող այն տարան, որն օգտագործվում է այնպիսի ապրանքների տարայավորման համար, որոնք կարող են տարայավորվել մեկ և ավելի անգամ օգտագործված տվյալ տեսակի տարայով, ինչպես նաև տվյալ տեսակի տարան գործնականում մեկից ավելի անգամ օգտագործվում է տարայավորման համար:

2. Տարան համարվում է բազմակի օգտագործման տարա, եթե միաժամանակ առկա են հետևյալ բոլոր չափանիշները՝

1) ապրանք արտադրող հարկ վճարողի կողմից ներքին կարգադրական փաստաթղթերով (հրաման, կարգադրություն և այլն) հաստատված` տեխնիկական կամ տեխնոլոգիական գործընթացները նկարագրող հրահանգներով կամ կանոնակարգերով կամ տեխնոլոգիական գործընթացները նկարագրող այլ փաստաթղթերով սահմանված է տվյալ տարայի բազմակի օգտագործման տեխնիկական հնարավորություն.

2) ապրանք արտադրող հարկ վճարողի կողմից օգտագործվող սարքավորումները, հոսքային գծերը և (կամ) այլ հիմնական միջոցները հնարավորություն են տալիս ապրանք արտադրող հարկ վճարողի կողմից տվյալ տարան օգտագործել բազմակի անգամ:

3. Տարան համարվում է շրջանառելի՝ բազմակի օգտագործման տարա, եթե սույն հավելվածի 2-րդ կետով սահմանված չափանիշների հետ միաժամանակ առկա են հետևյալ չափանիշները`

1) ապրանք արտադրող հարկ վճարողի կողմից ներքին կարգադրական փաստաթղթերով հաստատված կանոնակարգերով սահմանված է, որ ապրանք արտադրող հարկ վճարողը գործնականում իրականացնելու է գործողություններ՝ տվյալ տարայի վերադարձելիությունն ապահովելու համար.

2) տարայավորված ապրանքների առք ու վաճառքի պայմանագրերով և (կամ) տարայի հետգնման (վերադարձման) գործարքը հավաստող հաշվարկային փաստաթղթերով հավաստվում է, որ ապրանք արտադրող հարկ վճարողը գործնականում իրականացնում է տվյալ տարայի վերադարձելիությունն ապահովող գործողություններ։

4. Համարվում է, որ ավելացված արժեքի հարկով հարկման նպատակով տարան որպես շրջանառելի՝ բազմակի օգտագործման տարա որակելու չափանիշներն առկա են, եթե միաժամանակ բավարարված են սույն հավելվածի 2-րդ և 3-րդ կետերով սահմանված բոլոր չափանիշները, որի վերաբերյալ մինչև ապրանք արտադրող հարկ վճարողի կողմից ապրանքների օտարումը տարայի յուրաքանչյուր տեսակի համար ապրանք արտադրող հարկ վճարողի ղեկավարի կողմից հաստատվել է սույն հավելվածի ձևի հայտարարություն:

  

Հայաստանի Հանրապետության

վարչապետի աշխատակազմի

ղեկավար

Է. Աղաջանյան

 

Ձև

 

    

Հաստատում եմ

————————————————————————

(ապրանք արտադրողի հարկ վճարողի անվանումը)

__________________________________________

(ապրանք արտադրողի հարկ վճարողի ղեկավարի անունը, ազգանունը)

__________________________________________

(ստորագրությունը)

   

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

 

ՏԱՐԱՆ ՈՐՊԵՍ ՇՐՋԱՆԱՌԵԼԻ՝ ԲԱԶՄԱԿԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՏԱՐԱ ՈՐԱԿԵԼՈՒ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

    

Սույն հայտարարությամբ հավաստվում է, որ ___________________________________________,
     

(ապրանք արտադրող հարկ վճարողի անվանումը, ՀՎՀՀ-ն)

     

կողմից օգտագործվող ստորև նկարագրվող տարան հանդիսանում է շրջանառելի՝ բազմակի օգտագործվող տարա:

 

I. ԲԱԶՄԱԿԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՏԱՐԱՅԻ ՆԿԱՐԱԳԻՐԸ

 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

(տարայի ամփոփ նկարագիրը (մասնավորապես, տարայի տեսքը, ծավալը, նյութը,

որից պատրաստված է տարան, այլ բնութագրումներ)

______________________________________________________________________________

     

II. ԲԱԶՄԱԿԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՏԱՐԱՅԻ ՀԱՅՏԱՆԻՇՆԵՐԸ

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

(հայտանիշների ամփոփ ներկայացում, հղում ապրանք արտադրող հարկ վճարողի տեխնոլոգիական

գործընթացները նկարագրող հրահանգներին (կանոնակարգերին), որոնցով սահմանված է տվյալ տարայի բազմակի

օգտագործման տեխնիկական հնարավորությունը)

 

III. ՇՐՋԱՆԱՌԵԼԻ՝ ԲԱԶՄԱԿԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՏԱՐԱՅԻ ՀԱՅՏԱՆԻՇՆԵՐԸ

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

(հայտանիշների ամփոփ ներկայացում, հղում ապրանք արտադրող հարկ վճարողի այն կանոնակարգերին, որոնցով

սահմանված է, որ ապրանք արտադրող հարկ վճարողը գործնականում իրականացնելու է գործողություններ՝ տվյալ

տարայի վերադարձելիությունն ապահովելու համար)