Համարը 
թիվ 06-Ն
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Որոշում
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀԳՏ 2018.09.17/24(627) Հոդ.191
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
Վիճակագրության պետական խորհուրդ
Ընդունման ամսաթիվը 
28.08.2018
Ստորագրող մարմինը 
Վիճակագրության պետական խորհրդի նախագահ
Ստորագրման ամսաթիվը 
28.08.2018
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
01.03.2019
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 

Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ ՈՐՈՇՈՒՄԸ «ՀԵՌՈՒՍՏԱՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ» ՁԵՎ 50-ԿԱՊ (ՏԱՐԵԿԱՆ) ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԱՄՓՈՓ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎՆ ՈՒ ԼՐԱՑՄԱՆ ՀՐԱՀԱՆԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ԵՎ ՀՀ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ 2014 ԹՎԱԿԱՆԻ ԱՊՐԻԼԻ 7-Ի ԹԻՎ 12-Ն ՈՐՈՇՈՒՄՆ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

 

ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ

 

28 օգոստոսի 2018 թ.

թիվ 06-Ն

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

 

«ՀԵՌՈՒՍՏԱՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ» ՁԵՎ 50-ԿԱՊ (ՏԱՐԵԿԱՆ) ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԱՄՓՈՓ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎՆ ՈՒ ԼՐԱՑՄԱՆ ՀՐԱՀԱՆԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ 2014 ԹՎԱԿԱՆԻ ԱՊՐԻԼԻ 7-Ի ԹԻՎ 12-Ն ՈՐՈՇՈՒՄՆ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Ղեկավարվելով «Պաշտոնական վիճակագրության մասին» օրենքի 10-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին կետով և 18-րդ հոդվածի 4-րդ մասով, «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 37-րդ հոդվածի 1-ին մասի դրույթներով՝ Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհուրդը որոշում է.

1. Հաստատել «Հեռուստատեսության տեխնիկական միջոցների մասին» Ձև 50-կապ (տարեկան) վիճակագրական ամփոփ հաշվետվության ձևն ու լրացման հրահանգը՝ համաձայն հավելվածի:

2. Ուժը կորցրած ճանաչել Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի 2014 թվականի ապրիլի 7-ի ««Հեռուստատեսության, ռադիոհեռարձակման տեխնիկական միջոցների մասին» Ձև 51-կապ (տարեկան) պետական վիճակագրական հաշվետվության ձևն ու լրացման հրահանգը հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի 2013 թվականի հոկտեմբերի 4-ի թիվ 26-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» թիվ 12-Ն որոշումը:

3. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում 2019 թվականի մարտի 1-ից:

 

Նախագահ՝

Ս. Մնացականյան

 

Հավելված

Հայաստանի Հանրապետության

վիճակագրության պետական խորհրդի

2018 թվականի օգոստոսի 28-ի

թիվ 06-Ն որոշման

 

Ներմուծեք նկարագրությունը_19430

ՁԵՎ 50-կապ
(տարեկան)

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԿՈՄԻՏԵ
ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԱՄՓՈՓ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

 

ՀԵՌՈՒՍՏԱՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ
20  թ.

Ներկայացվում է համաձայն «Պաշտոնական վիճակագրության մասին» օրենքի և Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի 2016 թվականի հունիսի 20-ի թիվ 05-Ն որոշման:

Հաշվետվության ներկայացման ժամկետը`
մինչև հաշվետու ժամանակաշրջանին հաջորդող տարվա ապրիլի 1-ը

Ներկայացնում է__________________________________________________________

(անվանումը և կազմակերպական իրավական ձևը)

Գտնվելու վայրը _____________________________________________________ I___I___I___I___I

(գործունեության իրականացման վայրը)

(փոստային դասիչը)

Մարզը________________________________________________________________ I____I____I

(լրացվում է ՀՀ ՎԿ կողմից)

Համայնքը / Վարչական շրջանը _________________________________________ I____I____I____I

(լրացվում է ՀՀ ՎԿ կողմից)

Փաստացի գործունեության հիմնական տեսակը _________________________________________


________________________________________________________ I____I____I____I____I____I

 
Պետական գրանցման (հաշվառման) համարը

I___I___I___I___I___I___I___I___I

 
Նույնականացման (իդենտիֆիկացիոն) ծածկագիրը

I___I___I___I___I___I___I

 
Հարկ վճարողի հաշվառման համարը (ՀՎՀՀ)

I___I___I___I___I___I___I

Հեռախոսահամար(ներ) ___________________________________________________

Էլեկտրոնային փոստ ________________________________@__________________

ՏՐԱՄԱԴՐՎԱԾ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԳԱՂՏՆԻՈՒԹՅԱՆ ՊԱՀՊԱՆՈՒՄԸ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎՈՒՄ Է ՕՐԵՆՔՈՎ

Պաշտոնական վիճակագրության մասին օրենսդրության խախտումը պաշտոնական վիճակագրություն իրականացնող մարմնի պաշտոնատար անձանց համար առաջացնում է վարչական կամ քրեական պատասխանատվություն` օրենքով սահմանված կարգով:

1. Հեռուստատեսային կայանների և հաղորդակների քանակը

Տողի համարը

1 կվտ և ավելի
հզորությամբ հեռուս-տակայանները

1 կվտ-ից պակաս հզորությամբ հեռուս-տակայանները

Հեռուստահաղորդակներ

1 կվտ և
ավելի
հզորութ-յամբ

1 կվտ-ից պակաս
հզորութ-յամբ

այդ թվում` ծրագիր ստացող

ընդամենը

որից`
բազմա-
ծրագիր

ընդամենը

որից` բազմա-ծրագիր

ռադիո-ռելեային գծերով մալուխային մայրուղիներով

եթերով

արբան-յակային համա-կարգերով

Ա

1

2

3

4

5

6

7

8

9

110

                 

2. ՀՀ բնակչության ընդգրկվածությունը հեռուստաալիքներով, %

Ցուցանիշի անվանումը

Տողի համարը

Հանրապետության համայնքները

Ընդամենը

քաղաքային

գյուղական

Ա

Բ

1

2

3

Ընդամենը

210

     

մեկ

210.1

     

երկու

210.2

     

երեք

210.3

     

չորս

210.4

     

հինգ և ավելի

210.5

     

ԼՐԱՑՄԱՆ ՀՐԱՀԱՆԳ

 

1. Ձև 50-կապ (տարեկան) ամփոփ հաշվետվությունը ներկայացնում է «Հայաստանի Հեռուստատեսային և Ռադիոհաղորդիչ Ցանց» (ՀՀՌՑ) փակ բաժնետիրական ընկերությունը, որն այդ մասին իրազեկվում է Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի 2016 թվականի հունիսի 20-ի թիվ 05-Ն որոշմամբ հաստատված կարգի դրույթներին համապատասխան:

2. Հաշվետվությունը լրացվում է տվյալ տարվա համար:

3. Հաշվետվության 1-ին բաժնի 1-ին սյունակում լրացվում է 1 կիլովատ և ավելի հզորությամբ հեռուստակայանների քանակն (այդ թվում` բազմածրագրային), իսկ 3-րդ սյունակում՝ 1 կիլովատից պակաս հզորությամբ հեռուստակայանների (այդ թվում` բազմածրագրային) քանակը: 5-րդ և 6-րդ սյունակներում ցույց են տրվում համապատասխանաբար՝ 1 կիլովատ և ավելի ու 1 կիլովատից պակաս հզորությամբ հեռուստահաղորդակների քանակը:

Ղեկավար

__________________________

_____________________

(Ազգանուն, անուն)

(Ստորագրություն)

Լրացնող (գլխավոր հաշվապահ
կամ այլ լիազորված անձ)

__________________________ _____________________

(Ազգանուն, անուն)

(Ստորագրություն)

 

«__»________20___թ.