Համարը 
թիվ 115-Ն
Տեսակը 
Պաշտոնական Ինկորպորացիա
Տիպը 
Որոշում
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀԳՏ 2011.07.13/16(399).1 Հոդ.260.1
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
Կենտրոնական բանկի խորհուրդ
Ընդունման ամսաթիվը 
02.05.2011
Ստորագրող մարմինը 
Կենտրոնական բանկի նախագահ
Ստորագրման ամսաթիվը 
06.05.2011
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
23.07.2011
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 

Ծանուցում
14.12.22 թիվ 225-Ն որոշման փոփոխություններն ուժի մեջ կմտնեն նույն որոշման պաշտոնական հրապարակման օրվանից չորս ամիս հետո:


ՀՀ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԲԱՆԿԻ ԽՈՐՀՐԴԻ ՈՐՈՇՈՒՄԸ «ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ՖՈՆԴԻ ԿԱՌԱՎԱՐԻՉՆԵՐԻ ԵՎ ՊԱՀԱՌՈՒՆԵՐԻ ՂԵԿԱՎԱՐՆԵՐԻ ՈՒ ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ՖՈՆԴԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ ԵՎ ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ՖՈՆԴԻ ՊԱՀԱՌՈՒԹՅՈՒՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՈՐԱԿԱՎՈՐՈՒՄԸ, ՆՐԱՆՑ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆՈՒԹՅԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐՆ ՈՒ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՍՏՈՒԳՄԱՆ ԹԵՄԱՆԵՐԻ ՑԱՆԿԸ» ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ 10/05-Ը ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

«Գրանցված է»

ՀՀ արդարադատության

նախարարության կողմից

29 հունիսի 2011 թ.

Պետական գրանցման թիվ 05011298

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

 

ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԲԱՆԿԻ ԽՈՐՀՈՒՐԴ

 

2 մայիսի 2011 թ.

թիվ 115-Ն 

 

 Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

«ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ՖՈՆԴԻ ԿԱՌԱՎԱՐԻՉՆԵՐԻ ԵՎ ՊԱՀԱՌՈՒՆԵՐԻ ՂԵԿԱՎԱՐՆԵՐԻ ՈՒ ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ՖՈՆԴԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ ԵՎ ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ՖՈՆԴԻ ՊԱՀԱՌՈՒԹՅՈՒՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՈՐԱԿԱՎՈՐՈՒՄԸ, ՆՐԱՆՑ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆՈՒԹՅԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐՆ ՈՒ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՍՏՈՒԳՄԱՆ ԹԵՄԱՆԵՐԻ ՑԱՆԿԸ» ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ 10/05-Ը ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Նպատակ ունենալով ապահովել գրագետ և պատշաճ ղեկավարների և աշխատակիցների առկայություն ներդրումային ֆոնդի կառավարիչների և ներդրումային ֆոնդի պահառուների համար, հիմք ընդունելով «Ներդրումային ֆոնդերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 54-րդ հոդվածի 2-րդ մասը, 61-րդ հոդվածի 4-րդ մասը, 66-րդ հոդվածի 1-ին մասը և 88-րդ հոդվածի 3-րդ մասը և ղեկավարվելով «Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 20-րդ հոդվածի «ե» կետով և «Իրավական ակտերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 16-րդ հոդվածի 1-ին մասով` Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի խորհուրդը որոշում է.

1. Հաստատել «Ներդրումային ֆոնդի կառավարիչների և պահառուների ղեկավարների ու ներդրումային ֆոնդի կառավարման գործունեություն իրականացնող և ներդրումային ֆոնդի պահառություն իրականացնող ֆիզիկական անձանց որակավորումը, նրանց մասնագիտական համապատասխանության չափանիշներն ու մասնագիտական որակավորման ստուգման թեմաների ցանկը» Կանոնակարգ 10/05-ը համաձայն Հավելվածի (կցվում է):

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

 

ՀՀ կենտրոնական

բանկի նախագահ

Ա. Ջավադյան

 

2011 թ. մայիսի 6
ք. Երևան

 

 

Հավելված

 


Հաստատված է
Հայաստանի Հանրապետության
կենտրոնական բանկի խորհրդի
2011 թվականի մայիսի 2-ի
թիվ 115-Ն որոշմամբ

 

«ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ՖՈՆԴԻ ԿԱՌԱՎԱՐԻՉՆԵՐԻ ԵՎ ՊԱՀԱՌՈՒՆԵՐԻ ՂԵԿԱՎԱՐՆԵՐԻ ՈՒ ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ՖՈՆԴԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ ԵՎ ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ՖՈՆԴԻ ՊԱՀԱՌՈՒԹՅՈՒՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՈՐԱԿԱՎՈՐՈՒՄԸ, ՆՐԱՆՑ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆՈՒԹՅԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐՆ ՈՒ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՍՏՈՒԳՄԱՆ ԹԵՄԱՆԵՐԻ ՑԱՆԿԸ»

 

ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ 10/05

 

Բ Ա Ժ Ի Ն I

 

 ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ ԵՎ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

 

ԳԼՈՒԽ 1

 

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

 

1. Սույն կանոնակարգը սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության տարածքում հիմնադրվող կամ գործող ներդրումային ֆոնդի (այսուհետ` ֆոնդ) կառավարիչների ղեկավարների և ֆոնդի կառավարչի կազմում կամ անունից ֆոնդի կառավարման գործունեություն իրականացնող ֆիզիկական անձանց, ինչպես նաև ֆոնդի պահառուի ղեկավարների և աշխատակիցների որակավորման, մասնագիտական համապատասխանության չափանիշների ստուգման և գրանցման կարգը, մասնագիտական որակավորման ստուգման թեմաների ցանկը, ինչպես նաև կարգավորում է այդ հարցերի հետ կապված Հայաստանի Հանրապետության օրենքներով Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի իրավասությանը վերապահված այլ հարաբերություններ:

2. Կառավարչի, օտարերկրյա կառավարչի մասնաճյուղի ղեկավարների կամ նրանց կազմի փոփոխությունների գրանցման վերաբերյալ տեղեկանքները Կենտրոնական բանկ են ներկայացվում Կենտրոնական բանկի կողմից սահմանված ինտերնետային կայքում նախատեսված համակարգի միջոցով, առցանց ռեժիմով տվյալները հայերենով մուտքագրելով և սույն կանոնակարգով պահանջվող մյուս փաստաթղթերը ամրակցելով համակարգում նշված դաշտում՝ տվյալ կառավարչի, օտարերկրյա կառավարչի մասնաճյուղի ղեկավարների միջնորդագրերը հաստատելու իրավասություն ունեցող պատասխանատու աշխատակցին Կենտրոնական բանկի կողմից տրամադրված մուտքի տվյալների (անվան և ծածկագրի) միջոցով:

3. Նոր ստեղծվող կառավարչի, օտարերկրյա կառավարչի մասնաճյուղի ղեկավարների գրանցման վերաբերյալ միջնորդագրերը և տվյալ գործընթացի շրջանակներում սույն կանոնակարգով պահանջվող մյուս փաստաթղթերը ներկայացվում են էլեկտրոնային կրիչով, ընդ որում, ղեկավարների վերաբերյալ տեղեկանքները ներկայացվում են էքսել (excel) ֆորմատով, իսկ սույն կետում նշված մյուս փաստաթղթերը «Փի Դի Էֆ» ֆորմատով:

4. Ոչ հայերեն փաստաթղթերը ներկայացվում են իրավասու մարմնի կողմից հաստատված կամ նոտարական կարգով վավերացված հայերեն թարգմանության հետ, ընդ որում, հայերեն և ոչ հայերեն փաստաթղթերի միջև հակասության կամ անհամապատասխանության դեպքում առաջնությունը տրվում է հայերեն տարբերակին:

5. Սույն կանոնակարգով սահմանված փաստաթղթերը, ինչպես նաև ի լրումն ներկայացվող փաստաթղթերն ու տեղեկությունները Կենտրոնական բանկ են ներկայացվում կից միջնորդագրերով (դիմումներով)՝ ստորագրված կառավարման իրավասու մարմնի կողմից: Ընդ որում, սույն կետում նշված միջնորդագրերը (դիմումները) էլեկտրոնային եղանակով Կենտրոնական բանկ ներկայացնելու դեպքում դրանք պետք է ներկայացվեն «Փի-ԴԻ-Էֆ» ֆորմատով, իսկ ֆայլի անվանումը պետք է ունենա հետևյալ կառուցվածքը.

 

Դիմող ընկերության անվանումը

գծիկ

Փաստաթղթի տեսակը

գծիկ

Փաստաթղթի բովանդակությունը (12 նիշի սահմաններում)

գծիկ

ամսաթիվ` օօաատտ ֆորմատով

կետ

ֆայլի

ընդլայնումը

 

օրինակ

 

ԱԲԳ

_

միջնորդագիր

_

Կանոնադր. փոփ

_

250913

.

pdf

 

6. (կետն ուժը կորցրել է 02.02.18 թիվ 11-Ն)

7. «Ներդրումային ֆոնդերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 65-րդ հոդվածի 1-ին և 66-րդ հոդվածի 1-ին մասերով սահմանված հետևյալ անձինք, ինչպես նաև ֆոնդի պահառուի ղեկավարը և աշխատակիցը պետք է ունենան սույն կանոնակարգով սահմանված կարգով ստացված որակավորում.

1) ֆոնդի կառավարչի խորհրդի նախագահը և անդամները, գործադիր տնօրենը (գործադիր մարմնի ղեկավարը) և անդամները, գործադիր տնօրենի տեղակալը, գլխավոր հաշվապահը և նրա տեղակալը, ներքին աուդիտի ղեկավարը և անդամները, ֆոնդի կառավարչի` Հայաստանի Հանրապետության տարածքում ստեղծված մասնաճյուղի տնօրենը (այսուհետ` մասնաճյուղի տնօրեն),

2) օտարերկրյա ֆոնդի կառավարչի մասնաճյուղի խորհրդի նախագահը և անդամները, գործադիր տնօրենը (գործադիր մարմնի ղեկավարը) և անդամները, գործադիր տնօրենի տեղակալը, գլխավոր հաշվապահը և նրա տեղակալը, ներքին աուդիտի ղեկավարը և անդամները,

3) ֆոնդի կառավարչի անունից կամ կազմում ֆոնդի կառավարման գործունեություն իրականացնող ֆիզիկական անձը,

4) ֆոնդի պահառուի ղեկավարը և աշխատակիցը:

7.1. Ֆոնդի կառավարչի կազմում ֆոնդի փայերի (բաժնետոմսերի) վաճառքն իրականացնող ֆիզիկական անձը պետք է ունենա բավարար գիտելիքներ՝ ֆոնդերի փայերի (բաժնետոմսերի) վաճառքն իրականացնելու, այդ թվում՝ ներդրողներին անհրաժեշտ ամբողջական տեղեկատվությունը տրամադրելու համար: Սույն կետում նշված անձանց գիտելիքների ստուգման (որակավորման) կարգը և (կամ) մասնագիտական համապատասխանության չափանիշները սահմանվում են ֆոնդի կառավարչի գործունեության կանոններով:

(7.1-ին կետը լրաց. 28.09.18 թիվ 172-Ն)

8. «Ներդրումային ֆոնդերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 65-րդ հոդվածի 1-ին մասով սահմանված հետևյալ անձանց վրա չի տարածվում սույն կանոնակարգով սահմանված որակավորում ունենալու պահանջը.

1) ֆոնդի կառավարչի կամ օտարերկրյա ֆոնդի կառավարչի մասնաճյուղի կառուցվածքային ստորաբաժանումների (դեպարտամենտի, վարչության, բաժնի, խմբի կամ այլ միավորի) ղեկավարները,

2) ֆոնդի կառավարչի, օտարերկրյա ֆոնդի կառավարչի ներկայացուցչության ղեկավարը:

9. Սույն կանոնակարգով նախատեսված որակավորման վկայականներին հավասարեցվում են սույն կանոնակարգի 3-րդ գլխով նախատեսված որակավորումները, դիպլոմները կամ հավաստագրերը:

10. Սույն կանոնակարգի 9-րդ կետը չի տարածվում կամավոր և պարտադիր կենսաթոշակային ֆոնդերի կառավարիչների անունից կամ կազմում ֆոնդի կառավարման գործունեություն իրականացնող հետևյալ ֆիզիկական անձանց և պարտադիր կենսաթոշակային ֆոնդի կառավարչի ներքին աուդիտի ղեկավարի, օտարերկրյա ֆոնդի կառավարչի մասնաճյուղի ներքին աուդիտի ղեկավարի վրա, որոնք գրանցվելու համար պետք է բավարարեն սույն կետով սահմանված մասնագիտական համապատասխանության չափանիշներին.

 

Կամավոր կենսաթոշակային ֆոնդի կառավարչի անունից կամ կազմում ֆոնդի
կառավարման գործունեություն իրականացնող անձինք

Պաշտոն

Չափանիշ

1) ֆոնդի կառավարչի անունից կամ կազմում ֆոնդի կառավարման գործունեություն իրականացնող ֆիզիկական անձ, որն իրականացնում է ֆոնդի ներդրումային քաղաքականության շրջանակներում ֆոնդի ակտիվների ներդրման վերաբերյալ որոշումների կայացում

1. Պետք է ունենա.
1) բարձրագույն կրթություն,
2) ակտիվների կառավարման առնվազն 3 տարվա փորձ, կամ ակտիվների կառավարման առնվազն 1 տարվա փորձ և Սի-Էֆ-Էյ (CFA) առնվազն 1 փուլը ավարտած լինելու փաստը հավաստող փաստաթղթի առկայություն և
3) որակավորող կազմակերպությունից ստացված որակավորման վկայական

2) ֆոնդի կառավարչի անունից կամ կազմում ֆոնդի կառավարման գործունեություն իրականացնող ֆիզիկական անձ, որն իրականացնում է ֆոնդի զուտ ակտիվների արժեքի հաշվարկում

1. Պետք է ունենա.
1) բարձրագույն կրթություն,
2) ակտիվների կառավարման առնվազն
3 տարվա փորձ կամ ակտիվների կառավարման առնվազն 1 տարվա փորձ և Սի-Էֆ-Էյ-ի (CFA) առնվազն 1 փուլը ավարտած լինելու փաստը հավաստող փաստաթղթի առկայություն և
3) որակավորող կազմակերպությունից ստացված որակավորման վկայական կամ
2. Պետք է ունենա.
1) բարձրագույն կրթություն,
2) Էյ-Սի-Սի-Էյ, Սի-Փի-Էյ (ACCA, CPI) փուլերի առնվազն կեսը ավարտած լինելու փաստը հավաստող փաստաթղթի առկայություն և
3) Կենտրոնական բանկից ստացված որակավորման վկայական

Պարտադիր կենսաթոշակային ֆոնդի կառավարչի անունից կամ կազմում
ֆոնդի կառավարման գործունեություն իրականացնող անձինք

1) ֆոնդի կառավարչի անունից կամ կազմում ֆոնդի կառավարման գործունեություն իրականացնող ֆիզիկական անձ, որն իրականացնում է ֆոնդի ներդրումային քաղաքականության շրջանակներում ֆոնդի ակտիվների ներդրման վերաբերյալ որոշումների կայացում

1. Պետք է ունենա.
1) բարձրագույն կրթություն,
2) ակտիվների կառավարման առնվազն 5 տարվա փորձ, կամ ակտիվների կառավարման առնվազն 2 տարվա փորձ և Սի-Էֆ-Էյ-ի (CFA) առնվազն երկու փուլը ավարտած լինելու փաստը հավաստող փաստաթղթի առկայություն և
3) որակավորող կազմակերպությունից ստացված որակավորման վկայական

2) ֆոնդի կառավարչի անունից կամ կազմում ֆոնդի կառավարման գործունեություն իրականացնող ֆիզիկական անձ, որն իրականացնում է ֆոնդի զուտ ակտիվների արժեքի հաշվարկում

1. Պետք է ունենա
1) բարձրագույն կրթություն,
2) ակտիվների կառավարման առնվազն 5 տարվա փորձ, կամ ակտիվների կառավարման առնվազն 2 տարվա փորձ և Սի-Էֆ-Էյ-ի (CFA) առնվազն երկու փուլը ավարտած լինելու փաստը հավաստող փաստաթղթի առկայություն և
3) որակավորող կազմակերպությունից ստացված որակավորման վկայական կամ
2. Պետք է ունենա.
1) բարձրագույն կրթություն,
2) Էյ-Սի-Սի-Էյ, Սի-Փի-Էյ (ACCA, CPI) փուլերի առնվազն կեսը ավարտած լինելու փաստը հավաստող փաստաթղթի առկայություն և
3) որակավորող կազմակերպությունից ստացված որակավորման վկայական

3. Պարտադիր կենսաթոշակային ֆոնդի կառավարչի ղեկավար

1) ֆոնդի կառավարչի ներքին աուդիտի ղեկավար, օտարերկրյա ֆոնդի կառավարչի մասնաճյուղի ներքին աուդիտի ղեկավար

1. Պետք է ունենա.
1) բարձրագույն կրթություն,
2) առնվազն 3 տարվա մասնագիտական աշխատանքային փորձ,
3) միջազգային աուդիտորական որակավորման (Սի-Այ-Էյ) փուլերից առնվազն մեկը ավարտած լինելու փաստը հավաստող փաստաթուղթ (վկայական)
4) որակավորող կազմակերպությունից ստացված որակավորման վկայական կամ Էյ-ՍԻ-ՍԻ-Էյ (ACCA) որակավորման բոլոր մակարդակները ավարտած լինելու փաստը հավաստող փաստաթուղթ

 

(10-րդ կետը խմբ. 16.12.14 թիվ 354-Ն)

11. Սույն կանոնակարգով սահմանված կարգով Կենտրոնական բանկի կամ որակավորող կազմակերպության կողմից տրամադրված համապատասխան որակավորումը ստացած են համարվում նաև սույն կանոնակարգի Հավելված 3-ով սահմանված միջազգային հեղինակավոր կազմակերպություններում վերջին տասը տարվա ընթացքում առնվազն 1 տարի աշխատած, գրանցման գործընթացում գտնվող այն անձինք, ովքեր դրանցում ստանձնել են որակավորման ենթակա պաշտոնին համանման պաշտոնի պարտականություններ և (կամ) զբաղեցրել նմանատիպ պաշտոններ:

(11-րդ կետը խմբ. 16.12.14 թիվ 354-Ն)

12. Կենտրոնական բանկում անցկացվող որակավորման քննություններին մասնակցելու և համապատասխան որակավորման վկայական ստանալու համար անհրաժեշտ է ներդրումային ֆոնդի կառավարչի միջնորդությունը, որում թեկնածուն նախատեսում է զբաղեցնել տվյալ որակավորմանը համապատասխան պաշտոն:

(12-րդ կետը խմբ. 16.12.14 թիվ 354-Ն)

 

ԳԼՈՒԽ 2

 

ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

 

13. Սույն կանոնակարգում օգտագործված հասկացություններն ունեն հետևյալ նշանակությունը.

1) Կենտրոնական բանկ` Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկ,

2) (ենթակետն ուժը կորցրել է 16.12.14 թիվ 354-Ն)

3) հանձնաժողով` Կենտրոնական բանկի լիցենզավորման և վերահսկողության հանձնաժողով,

4) (ենթակետն ուժը կորցրել է 16.12.14 թիվ 354-Ն)

5) ղեկավարի ժամանակավոր պաշտոնակատար` անձ, որն առանց տվյալ ղեկավարի պաշտոնում Կենտրոնական բանկում գրանցման իրականացնում է այդ ղեկավարի պարտականությունները:

6) հանրային ծառայությունների համարանիշ՝ Հայաստանի Հանրապետության կողմից անձին տրամադրված հանրային ծառայությունների համարանիշ, սոցիալական ապահովության քարտի համար, հանրային ծառայության համարանիշ չստանալու վերաբերյալ տեղեկանքի համար,

7) անձնագրի տվյալներ՝ անձնագրի սերիան և համարը, իսկ անձնագրի բացակայության դեպքում՝ անձը հաստատող այլ փաստաթղթի համարը:

8) «Բարձրագույն կրթություն ունեցող անձ»՝ անձ, որն ավարտել է Հայաստանի Հանրապետության կամ օտարերկրյա պետության բարձրագույն ուսումնական հաստատություն կամ ստացել է Հայաստանի Հանրապետության կամ միջազգային ճանաչում ունեցող ֆինանսական ոլորտի մասնագիտական որակավորման վկայական:

9) «որակավորող կազմակերպություն»՝ Կենտրոնական բանկի որոշմամբ հաստատված կարգի համաձայն Կենտրոնական բանկի կողմից հավաստագրված որակավորող կազմակերպություն:

(13-րդ կետը փոփ., լրաց. 16.12.14 թիվ 354-Ն)

14. Սույն կանոնակարգում օգտագործված այլ հասկացություններն ունեն «Ներդրումային ֆոնդերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում կիրառվող նշանակությունը:

 

ԲԱԺԻՆ II

 

ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

 

ԳԼՈՒԽ 3

 

ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԲԱՆԿԻ ԵՎ ՈՐԱԿԱՎՈՐՈՂ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ՂԵԿԱՎԱՐՆԵՐԻՆ ՏՐՎՈՂ ՈՐԱԿԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻՆ ՀԱՎԱՍԱՐԵՑՎՈՂ ՈՐԱԿԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԸ, ԴԻՊԼՈՄՆԵՐԸ ԿԱՄ ՀԱՎԱՍՏԱԳՐԵՐԸ

(վերնագիրը լրաց. 16.12.14 թիվ 354-Ն)

 

15. Կենտրոնական բանկի կողմից սույն կանոնակարգով սահմանված կարգով որակավորման վկայական է տրամադրվում որոշակի պաշտոնում գրանցված այն ղեկավարին, որն ունի սույն կետի աղյուսակում նշված, տվյալ պաշտոնին համապատասխան որակավորում, դիպլոմ կամ հավաստագիր.

 

Պաշտոն

Որակավորում, դիպլոմ կամ հավաստագիր

1. Ֆոնդի (բացառությամբ` կամավոր կենսաթոշակային ֆոնդի և պարտադիր կենսաթոշակային ֆոնդի) կառավարչի ղեկավարներ և կառավարչի անունից կամ կազմում ֆոնդի կառավարման գործունեություն իրականացնող անձինք

1) Ֆոնդի կառավարչի ղեկավար, այդ թվում`

ա. գործադիր տնօրեն (գործադիր մարմնի ղեկավար), գործադիր մարմնի անդամ, գործադիր տնօրենի տեղակալ, օտարերկրյա կառավարչի մասնաճյուղի գործադիր մարմնի ղեկավար, գործադիր մարմնի անդամ, գործադիր տնօրենի տեղակալ

ՍԻ-ԷՖ-ԷՅ (CFA) որակավորման 2 մակարդակ կամ ԷՖ-ԱՌ-ԷՄ (FRM) որակավորում կամ ԷՅ-ՍԻ-ՍԻ-ԷՅ (ACCA) որակավորման F1-F9 մակարդակներ

բ. ֆոնդի կառավարչի մասնաճյուղի տնօրեն

ՍԻ-ԷՖ-ԷՅ (CFA) որակավորման 2 մակարդակ կամ ԷՖ-ԱՌ-ԷՄ (FRM) որակավորում կամ ԷՅ-ՍԻ-ՍԻ-ԷՅ (ACCA) որակավորման F1-F9 մակարդակներ

գ. ֆոնդի կառավարչի ներքին աուդիտի ղեկավար, օտարերկրյա ֆոնդի կառավարչի մասնաճյուղի ներքին աուդիտի ղեկավար

ԷՅ-ՍԻ-ՍԻ-ԷՅ (ACCA) որակավորման F1-F9 մակարդակները կամ CIA որակավորում կամ CFA որակավորման 2 մակարդակ

դ. ֆոնդի կառավարչի ներքին աուդիտի անդամ, օտարերկրյա ֆոնդի կառավարչի մասնաճյուղի ներքին աուդիտի անդամ

ԷՅ-ՍԻ-ՍԻ-ԷՅ (ACCA) որակավորման F1-F9 մակարդակները կամ ՍԻ-ԱՅ-ԷՅ (CIA) որակավորում կամ CFA որակավորման 2 մակարդակ

ե. գլխավոր հաշվապահ, գլխավոր հաշվապահի տեղակալ, օտարերկրյա կառավարչի մասնաճյուղի գլխավոր հաշվապահ և գլխավոր հաշվապահի տեղակալ

ԷՅ-ՍԻ-ՍԻ-ԷՅ (ACCA) որակավորման

F1-F9 մակարդակներ, կամ ՍԻ-ԷՖ-ԷՅ (CFA) որակավորման 2 մակարդակ

2) ֆոնդի կառավարչի անունից կամ կազմում ֆոնդի կառավարման գործունեություն իրականացնող ֆիզիկական անձ

ՍԻ-ԷՖ-ԷՅ (CFA) որակավորման 2 մակարդակներ որակավորման առնվազն մեկ փուլ կամ ԷՅ-ՍԻ-ՍԻ-ԷՅ (ACCA) որակավորման F1-F9 մակարդակներ

2. Կամավոր կենսաթոշակային ֆոնդի կառավարչի ղեկավարներ

1) գործադիր տնօրեն (գործադիր մարմնի ղեկավար), գործադիր մարմնի անդամ, գործադիր տնօրենի տեղակալ, օտարերկրյա ֆոնդի կառավարչի մասնաճյուղի գործադիր տնօրեն (գործադիր մարմնի ղեկավար), գործադիր մարմնի անդամ, գործադիր տնօրենի տեղակալ

ՍԻ-ԷՖ-ԷՅ (CFA) որակավորման 2 մակարդակ կամ ԷՖ-ԱՌ-ԷՄ (FRM) կամ ԷՅ-ՍԻ-ՍԻ-ԷՅ (ACCA) որակավորման F1-F9 մակարդակներ

2) ֆոնդի կառավարչի մասնաճյուղի տնօրեն

ՍԻ-ԷՖ-ԷՅ (CFA) որակավորման 2 մակարդակ կամ ԷՖ-ԱՌ-ԷՄ (FRM) կամ ԷՅ-ՍԻ-ՍԻ-ԷՅ (ACCA) որակավորման F1-F9 մակարդակներ

3) Ֆոնդի կառավարչի ներքին աուդիտի ղեկավար, օտարերկրյա ֆոնդի կառավարչի մասնաճյուղի ներքին աուդիտի ղեկավար

ԷՅ-ՍԻ-ՍԻ-ԷՅ (ACCA) որակավորման բոլոր մակարդակները կամ ՍԻ-ԱՅ-ԷՅ (CIA) որակավորում

4) ֆոնդի կառավարչի ներքին աուդիտի անդամ, օտարերկրյա ֆոնդի կառավարչի մասնաճյուղի ներքին աուդիտի անդամ

ԷՅ-ՍԻ-ՍԻ-ԷՅ (ACCA) որակավորման բոլոր մակարդակները կամ ՍԻ-ԱՅ-ԷՅ (CIA) որակավորում

5) գլխավոր հաշվապահ, գլխավոր հաշվապահի տեղակալ, օտարերկրյա կառավարչի մասնաճյուղի գլխավոր հաշվապահ և գլխավոր հաշվապահի տեղակալ

ԷՅ-ՍԻ-ՍԻ-ԷՅ (ACCA) որակավորման F1-F9 մակարդակներ, կամ ՍԻ-ԷՖ-ԷՅ (CFA) որակավորման 2 մակարդակ

3. Պարտադիր կենսաթոշակային ֆոնդի կառավարչի ղեկավարներ

1) գործադիր տնօրեն (գործադիր մարմնի ղեկավար), գործադիր մարմնի անդամ, գործադիր տնօրենի տեղակալ, օտարերկրյա ֆոնդի կառավարչի մասնաճյուղի գործադիր տնօրեն (գործադիր մարմնի ղեկավար), գործադիր մարմնի անդամ, գործադիր տնօրենի տեղակալ

ՍԻ-ԷՖ-ԷՅ (CFA) կամ ԷՖ-ԱՌ-ԷՄ (FRM) կամ ԷՅ-ՍԻ-ՍԻ-ԷՅ (ACCA) որակավորման F1-F9 մակարդակներ

2) ֆոնդի կառավարչի մասնաճյուղի տնօրեն

ՍԻ-ԷՖ-ԷՅ (CFA) կամ ԷՖ-ԱՌ-ԷՄ (FRM) կամ ԷՅ-ՍԻ-ՍԻ-ԷՅ (ACCA) որակավորման F1-F9 մակարդակներ

3) ֆոնդի կառավարչի ներքին աուդիտի անդամ, օտարերկրյա ֆոնդի կառավարչի մասնաճյուղի ներքին աուդիտի անդամ

ԷՅ-ՍԻ-ՍԻ-ԷՅ (ACCA) որակավորման բոլոր մակարդակները կամ ՍԻ-ԱՅ-ԷՅ (CIA) որակավորում

4) գլխավոր հաշվապահ, գլխավոր հաշվապահի տեղակալ, օտարերկրյա կառավարչի մասնաճյուղի գլխավոր հաշվապահ և գլխավոր հաշվապահի տեղակալ

ՍԻ-ԷՖ-ԷՅ (CFA) կամ ԷՖ-ԱՌ-ԷՄ (FRM) կամ ԷՅ-ՍԻ-ՍԻ-ԷՅ (ACCA) որակավորման F1-F9 մակարդակներ

4. Ֆոնդի պահառուի ղեկավար և աշխատակից

1) ֆոնդի պահառուի ղեկավար

ՍԻ-ԷՖ-ԷՅ (CFA) կամ ԷՖ-ԱՌ-ԷՄ (FRM) կամ ԷՅ-ՍԻ-ՍԻ-ԷՅ (ACCA) որակավորման F1-F9 մակարդակներ

2) ֆոնդի պահառուի աշխատակից

ՍԻ-ԷՖ-ԷՅ (CFA) որակավորման առնվազն մեկ փուլ կամ ԷՅ-ՍԻ-ՍԻ-ԷՅ (ACCA) որակավորման F1-F9 մակարդակներ

 

ԳԼՈՒԽ 4

 

ԽՈՐՀՐԴԻ ԱՆԴԱՄՆԵՐԻ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՍՏՈՒԳՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

 

16. Կենտրոնական բանկում հարցազրույցի միջոցով որակավորման ստուգումն անցնում են կառավարչի, օտարերկրյա կառավարչի մասնաճյուղի խորհրդի անդամի պաշտոններում աշխատելու համար դիմող թեկնածուները:

(16-րդ կետը փոփ. 16.12.14 թիվ 354-Ն)

17. Հարցազրույցն (բացառությամբ` լրացուցիչ հարցազրույցի) իրականացվում է խորհրդի անդամի` Կենտրոնական բանկի կողմից գրանցման գործընթացում, որին խորհրդի անդամի մասնակցության համար կառավարիչը, օտարերկրյա կառավարչի մասնաճյուղը Կենտրոնական բանկ է ներկայացում միջնորդագիր և տեղեկանք` համաձայն սույն կանոնակարգի համապատասխանաբար Հավելված 7-ի և համաձայն Հավելված 1-ի:

18. Կենտրոնական բանկը կառավարչի, օտարերկրյա կառավարչի մասնաճյուղի խորհրդի անդամների որակավորման ստուգման համար հարցազրույցի անցկացման օրվանից առնվազն 5 աշխատանքային օր առաջ թեկնածուին տեղեկացնում է հարցազրույցի անցկացման օրվա վերաբերյալ:

19. Հարցազրույցի ժամանակ ստուգվում են թեկնածուի գիտելիքները սույն կանոնակարգի Հավելված 6-ով սահմանված` կառավարչի, օտարերկրյա կառավարչի մասնաճյուղի խորհրդի անդամներին վերաբերող թեմաների շրջանակներում:

20. Հարցազրույցի արդյունքներով ընդունվում է որոշում` սույն կանոնակարգի Հավելված 6-ով սահմանված` կառավարչի, օտարերկրյա կառավարչի մասնաճյուղի խորհրդի անդամներին վերաբերող թեմաների շրջանակներում կառավարչի խորհրդի անդամի թեկնածուների գիտելիքների համապատասխանության կամ անհամապատասխանության վերաբերյալ:

(20-րդ կետը փոփ. 16.12.14 թիվ 354-Ն)

21. Խորհրդի անդամի թեկնածուի գիտելիքների համապատասխանության վերաբերյալ որոշումը կարող է ընդունվել նաև առանց խորհրդի անդամի թեկնածուին հարցազրույցի հրավիրելու:

(21-րդ կետը խմբ. 16.12.14 թիվ 354-Ն)

22. Խորհրդի անդամի թեկնածուի գիտելիքների համապատասխանության վերաբերյալ որոշման ընդունման դեպքում նշված անձը համարվում է խորհրդի անդամի որակավորում ստացած:

(22-րդ կետը փոփ. 16.12.14 թիվ 354-Ն)

23. Կառավարչի, օտարերկրյա կառավարչի մասնաճյուղի խորհրդի անդամի որակավորումը տրվում է մինչև նրանց պաշտոնավարման ժամկետի ավարտը:

24. Որակավորում ստացած կառավարչի, օտարերկրյա կառավարչի խորհրդի նախագահը և խորհրդի անդամը իրենց պաշտոնավարման ընթացքում Կենտրոնական բանկի կողմից կարող են որակավորման ստուգման նպատակով հրավիրվել լրացուցիչ հարցազրույցի Կենտրոնական բանկ:

(24-րդ կետը փոփ. 16.12.14 թիվ 354-Ն)

25. Լրացուցիչ հարցազրույցը կարող է իրականացվել ոչ հաճախ, քան երեք տարին մեկ անգամ, որի մասին կառավարիչը, օտարերկրյա կառավարչի մասնաճյուղը տեղեկացվում է առնվազն 30 օր առաջ:

26. Լրացուցիչ հարցազրույցն անցկացվում է սույն կանոնակարգի Հավելված 6-ով սահմանված` կառավարչի, օտարերկրյա կառավարչի մասնաճյուղի խորհրդի անդամներին վերաբերող թեմաների շրջանակներում:

27. Լրացուցիչ հարցազրույցի արդյունքներով ընդունվում է որոշում` սույն կանոնակարգի Հավելված 6-ով սահմանված` կառավարչի, օտարերկրյա կառավարչի մասնաճյուղի խորհրդի անդամներին վերաբերող թեմաների շրջանակներում կառավարչի, օտարերկրյա կառավարչի մասնաճյուղի խորհրդի անդամների գիտելիքների համապատասխանության կամ անհամապատասխանության վերաբերյալ:

(27-րդ կետը փոփ. 16.12.14 թիվ 354-Ն)

28. Խորհրդի անդամի գիտելիքների անհամապատասխանության վերաբերյալ որոշման ընդունման դեպքում, ինչպես նաև սույն գլխով սահմանված կարգով լրացուցիչ հարցազրույցին անհարգելի պատճառներով չներկայանալու դեպքում այդ անձինք համարվում են որակավորում չունեցող:

(28-րդ կետը փոփ. 16.12.14 թիվ 354-Ն)

 

ԳԼՈՒԽ 5

 

ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԲԱՆԿՈՒՄ ՈՐԱԿԱՎՈՐՎՈՂ ՂԵԿԱՎԱՐՆԵՐԻ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՍՏՈՒԳՄԱՆ ՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱՆՑԿԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

(վերնագիրը խմբ. 16.12.14 թիվ 354-Ն)

 

       29. Որակավորման ստուգում անցնելու նպատակով Կենտրոնական բանկում համապատասխան ֆինանսական կազմակերպության միջնորդությամբ քննություն են հանձնում ստորև նշված պաշտոններում աշխատելու համար Կենտրոնական բանկ գրանցման դիմած թեկնածուները՝

1) կառավարչի գործադիր մարմնի ղեկավարը և անդամները, գործադիր տնօրենի տեղակալը, ներքին աուդիտի ղեկավարը,

2) օտարերկրյա կառավարչի գործադիր մարմնի ղեկավարը և անդամները, գործադիր տնօրենի տեղակալը, ներքին աուդիտի ղեկավարը,

3) կառավարչի գլխավոր հաշվապահը,

4) օտարերկրյա կառավարչի գլխավոր հաշվապահը:

(29-րդ կետը խմբ. 16.12.14 թիվ 354-Ն)

29.1. Որակավորող կազմակերպությունում որակավորման ստուգում անցնելու նպատակով քննություն հանձնում են ստորև նշված պաշտոններում աշխատելու համար դիմող թեկնածուները՝

1) կառավարչի ներքին աուդիտի անդամները, մասնաճյուղի տնօրենը,

2) օտարերկրյա կառավարչի ներքին աուդիտի անդամները,

3) կառավարչի գլխավոր հաշվապահի տեղակալը,

4) օտարերկրյա կառավարչի գլխավոր հաշվապահի տեղակալը,

5) ֆոնդի կառավարչի անունից կամ կազմում ֆոնդի կառավարման գործունեություն իրականացնող ֆիզիկական անձը,

6) ֆոնդի պահառուի ղեկավարը և աշխատակիցը:

(29.1-ին կետը լրաց. 16.12.14 թիվ 354-Ն)

29.2 Կառավարչի, օտարերկրյա կառավարչի մասնաճյուղի կողմից ղեկավարի գրանցման միջնորդագիրը Կենտրոնական բանկ ներկայացնելուց հետո ղեկավարի թեկնածուն 15-օրյա ժամկետում անցնում է որակավորման ստուգում, ընդ որում, Կենտրոնական բանկը նախապես թեկնածուին տեղեկացնում է քննության ստույգ օրվա մասին: Բացասական արդյունք ապահոված թեկնածուները 15-օրյա ժամկետում կրկին կարող են մասնակցել քննությանը:

(29.2-րդ կետը լրաց. 16.12.14 թիվ 354-Ն)

29.3. Որակավորող կազմակերպությունների ցանկը հրապարակվում է Կենտրոնական բանկի ինտերնետային կայքում:

(29.3-րդ կետը լրաց. 16.12.14 թիվ 354-Ն)

29.4. Այն դեպքում, երբ ղեկավար պաշտոնի որակավորման ստուգման անցկացման համար որևէ որակավորող կազմակերպություն չի ընտրվել և (կամ) ընտրված որակավորող կազմակերպության գործունեությունը դադարեցվել է, ապա սույն կանոնակարգի 29.1-րդ կետով սահմանված համապատասխան ղեկավարի որակավորման ստուգման անցկացման գործընթացը կազմակերպվում է Կենտրոնական բանկում՝ սույն կանոնակարգով սահմանված ընթացակարգի համաձայն:

(29.4-րդ կետը լրաց. 16.12.14 թիվ 354-Ն)

      30. (կետն ուժը կորցրել է 16.12.14 թիվ 354-Ն)

      31. (կետն ուժը կորցրել է 16.12.14 թիվ 354-Ն)

      32. Թեկնածուն գրանցման միջնորդագիրը ներկայացնելուց հետո 15-օրյա ժամկետում անցնում է որակավորման ստուգում, ընդ որում, Կենտրոնական բանկը նախապես թեկնածուին տեղեկացնում է քննության ստույգ օրվա մասին:

      (32-րդ կետը խմբ. 16.12.14 թիվ 354-Ն)

      33. Թեկնածուները քննությանը մասնակցում են՝ քննության օրը ներկայացնելով հետևյալ փաստաթղթերը.

1) անձնագիր կամ անձը հաստատող այլ փաստաթուղթ և դրա պատճենը,

2) պետական տուրքի վճարման անդորրագիրը:

3) հանրային ծառայությունների համարանիշը (սոցիալական ապահովության քարտը) կամ հանրային ծառայությունների համարանիշ չստանալու վերաբերյալ տեղեկանքը (ոչ ռեզիդենտների համար՝ առկայության դեպքում):

(33-րդ կետը լրաց. 16.12.14 թիվ 354-Ն)

34. Քննությունն անցկացվում է առանձնացված սենյակում, որը վերահսկվում է տեսախցիկների միջոցով:

35. Քննության համար առանձնացված սենյակում թեկնածուն նստում է համապատասխան համակարգչի մոտ` ըստ ցուցակի:

36. Ուշացած թեկնածուների համար քննության տևողությունը չի երկարաձգվում:

37. Քննությունն անցկացվում է համակարգչային ծրագրով` թեստային եղանակով:

38. Թեկնածուներին տրվում են բացատրություններ քննության անցկացման հետ կապված տեխնիկական հարցերի վերաբերյալ:

39. Քննության սկիզբը հայտարարելուց հետո թեկնածուն ծանոթանում է առաջադրանքներին և յուրաքանչյուր հարցի (խնդրի) ենթադրյալ պատասխաններից ընտրում է մեկ (իր կարծիքով՝ նշվածներից միանշանակ ճիշտ) պատասխան:

40. Քննության ժամանակ թեկնածուին արգելվում է օգտվել տպագիր, մեքենագիր, ձեռագիր նյութերից, էլեկտրոնային սարքերից (բացառությամբ Կենտրոնական բանկի կողմից տրամադրված էլեկտրոնային հաշվիչ սարքերի), ինչպես նաև աղմկել, հուշել, խոսել, հարցեր տալ ներկա գտնվող անձանց, դուրս գալ սենյակից: Եթե թեկնածուն ցանկանում է լքել սենյակը, նրա աշխատանքը համարվում է դադարեցված: Նշված պահանջներից յուրաքանչյուրի չկատարման դեպքում թեկնածուն զրկվում է քննության հետագա ընթացքին մասնակցելու իրավունքից, և համարվում է բացասական արդյունք ապահոված:

41. Աշխատանքն ավարտելուց, ինչպես նաև քննության առաջադրանքները կատարելու համար սահմանված ժամանակը սպառվելուց հետո թեկնածուին տրվում է իր հանձնած թեստի արդյունքների վերաբերյալ հաշվետվությունը (երկու օրինակից), որտեղ արտացոլվում են թեկնածուի միավորները տոկոսային արտահայտությամբ: Հաշվետվությունները ստորագրվում են թեկնածուի կողմից. մեկ օրինակը մնում է Կենտրոնական բանկում, մյուսը տրվում է թեկնածուին:

 

ԳԼՈՒԽ 6

 

ՂԵԿԱՎԱՐՆԵՐԻ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ԹԵՍՏԵՐԸ

      (վերնագիրը խմբ. 16.12.14 թիվ 354-Ն)

 

42. Սույն կանոնակարգի 29-րդ կետով, ինչպես նաև 29.1-րդ կետով սահմանված ղեկավարների թեկնածուները Կենտրոնական բանկում որակավորման ստուգումը անցնում են սույն կանոնակարգի Հավելված 6-ում ներկայացված աղյուսակում նշված թեմաներով, ընդ որում, «V» նշանը նշանակում է` տվյալ թեման վերաբերում է, «-» նշանը` չի վերաբերում:

      (42-րդ կետը փոփ. 16.12.14 թիվ 354-Ն)

43. Թեստը հարցեր պարունակող փաստաթուղթ է, որը կազմվում է սույն կանոնակարգի Հավելված 6-ում սահմանված թեմաների ցանկի հիման վրա:

44. Կենտրոնական բանկում որակավորման ստուգում անցնող ղեկավարների թեստերը, ինչպես նաև դրանցում կատարված լրացումները և փոփոխությունները հաստատվում են Կենտրոնական բանկի նախագահի որոշմամբ և ենթակա չեն հրապարակման:

      (44-րդ կետը փոփ. 16.12.14 թիվ 354-Ն)

45. Թեստերը վերանայվում են ըստ անհրաժեշտության: Թեսթերը և դրանցում պարունակվող հարցերի քանակը տարբերակվում են ըստ որակավորման հետևյալ տեսակների.

 

ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՏԵՍԱԿԸ

ՀԱՐՑԵՐԻ ՔԱՆԱԿ

1. Ֆոնդի կառավարչի (օտարերկրյա ֆոնդի կառավարչի մասնաճյուղի) ղեկավար, այդ թվում`

 

1.1. ֆոնդի կառավարչի, օտարերկրյա ֆոնդի կառավարչի մասնաճյուղի գործադիր տնօրեն (գործադիր մարմնի ղեկավար), գործադիր մարմնի անդամ, գործադիր տնօրենի տեղակալ,

1.2. ֆոնդի կառավարչի, օտարերկրյա ֆոնդի կառավարչի մասնաճյուղի գլխավոր հաշվապահ, գլխավոր հաշվապահի տեղակալ,

1.3. ֆոնդի կառավարչի, օտարերկրյա ֆոնդի կառավարչի մասնաճյուղի ներքին աուդիտի ղեկավար, ներքին աուդիտի անդամ,

100 հարց

1.4. ֆոնդի կառավարչի մասնաճյուղի տնօրեն

80 հարց

2. Ֆոնդի կառավարչի անունից կամ կազմում ֆոնդի կառավարման գործունեություն իրականացնող ֆիզիկական անձ

80 հարց

3. Ֆոնդի պահառուի ղեկավար և աշխատակից

80 հարց

 

      45.1 Սույն կանոնակարգի 45-րդ կետով սահմանված աղյուսակի այն կետերը, որոնք վերաբերում են որակավորող կազմակերպություններում որակավորման ստուգում անցնող ղեկավարներին, գործում են միայն սույն կանոնակարգի 29.4-րդ կետով նախատեսված դեպքում:

      (45.1-ին կետը լրաց. 16.12.14 թիվ 354-Ն)

46. Կենտրոնական բանկում որակավորման ստուգում անցնող ղեկավարների թեստի յուրաքանչյուր հարցին պատասխանելու համար թեկնածուին հատկացվում է միջին հաշվով 1,5 րոպե:

(46-րդ կետը փոփ. 16.12.14 թիվ 354-Ն)

47. Հայոց լեզվին չտիրապետող թեկնածուների քննության անցկացման ընթացքում թույլատրվում է թարգմանչի մասնակցությունը, ընդ որում՝ Կենտրոնական բանկի համապատասխան աշխատակցի ներկայությունը պարտադիր է: Հայոց լեզվին չտիրապետող թեկնածուների քննության տևողությունը կարող է երկարաձգվել` Կենտրոնական բանկի Իրավաբանական վարչության պետի թույլտվությամբ:

48. Կենտրոնական բանկում որակավորման ստուգում անցնող ղեկավարների թեստերի հարցերից յուրաքանչյուրը պարունակում է 3-ից 4 պատասխան, որոնցից մեկն է միանշանակ ճիշտ և լիարժեք:

(48-րդ կետը փոփ. 16.12.14 թիվ 354-Ն)

49. Կենտրոնական բանկում որակավորման ստուգում անցնող ղեկավարների թեստի հարցի միանշանակ ճիշտ պատասխանը գնահատվում է մեկ միավոր, իսկ սխալ պատասխանը՝ զրո միավոր: Սխալ պատասխաններ են համարվում միանշանակ սխալ և ոչ միանշանակ ճիշտ պատասխան նշելը, մեկից ավելի պատասխաններ նշելը կամ որևէ պատասխան չնշելը:

(49-րդ կետը փոփ. 16.12.14 թիվ 354-Ն)

 

ԳԼՈՒԽ 7

 

ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԲԱՆԿՈՒՄ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՍՏՈՒԳՈՒՄ ԱՆՑՆՈՂ ՂԵԿԱՎԱՐՆԵՐԻ ԹԵՍԹԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄԸ ԵՎ ՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ԲՈՂՈՔԱՐԿՈՒՄԸ

(վերնագիրը լրաց. 16.12.14 թիվ 354-Ն)

 

50. Թեսթերի հարցերի գնահատումը կատարվում է հետևյալ կերպ.

1) թեկնածուի կողմից միավորների առավելագույն թվի 70 և ավելի տոկոսը հավաքելու դեպքում թեկնածուն համարվում է դրական արդյունք ապահոված, և նրան տրվում է որակավորման վկայական:

2) թեկնածուի կողմից միավորների առավելագույն թվի մինչև 70 տոկոսը հավաքելու դեպքում թեկնածուն համարվում է բացասական արդյունք ապահոված,

51. Բացասական արդյունք ապահոված թեկնածուները կրկին կարող են մասնակցել քննությանը՝ սույն կանոնակարգի 29.2-րդ կետով սահմանված 15-օրյա ժամկետում:

(51-րդ կետը  խմբ. 16.12.14 թիվ 354-Ն)

52. Թեկնածուի` թեստերի հարցերի պատասխանների արդյունքները (ելնելով համակարգչային տվյալներից) հաստատում է Հանձնաժողովը, որի դրական եզրակացության հիման վրա թեկնածուին տրվում է որակավորման վկայական:

53. Թեկնածուն կարող է բողոքարկել անցկացված որակավորման քննության արդյունքները՝ քննության անցկացման օրվանից 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում` գրավոր դիմում ներկայացնելով Կենտրոնական բանկ` համաձայն սույն կանոնակարգի Հավելված 5-ի, կամ դիմումը լրացնելով Կենտրոնական բանկի ինտերնետային կայքի համապատասխան էջում: Դիմումն ստանալուց հետո 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում Կենտրոնական բանկը տեղեկացնում է բողոքարկողին բողոքարկման արդյունքների վերաբերյալ:

(53-րդ կետը փոփ. 16.12.14 թիվ 354-Ն)

 

ԳԼՈՒԽ 8

 

ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՎԿԱՅԱԿԱՆԻ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

 

54. Կենտրոնական բանկում որակավորման վկայականը տրվում է՝ ըստ պաշտոնների հետևյալ խմբավորման.

1) ֆոնդի կառավարչի և օտարերկրյա ֆոնդի կառավարչի մասնաճյուղի գործադիր տնօրենի (գործադիր մարմնի ղեկավարի) և անդամների, գործադիր տնօրենի տեղակալի պաշտոնների համար,

2) ֆոնդի կառավարչի և օտարերկրյա ֆոնդի կառավարչի ներքին աուդիտի ղեկավարի համար,

3) ֆոնդի կառավարչի և օտարերկրյա ֆոնդի կառավարչի գլխավոր հաշվապահի համար:

(54-րդ կետը խմբ. 16.12.14 թիվ 354-Ն)

54.1. Որակավորող կազմակերպությունում որակավորման վկայականը տրվում է՝ ըստ պաշտոնների հետևյալ խմբավորման.

1) ֆոնդի կառավարչի և օտարերկրյա ֆոնդի կառավարչի ներքին աուդիտի անդամի պաշտոնի համար,

2) ֆոնդի կառավարչի և օտարերկրյա ֆոնդի կառավարչի գլխավոր հաշվապահի տեղակալի համար,

3) ֆոնդի կառավարչի մասնաճյուղի տնօրենի համար,

4) ֆոնդի կառավարչի անունից կամ կազմում ֆոնդի կառավարման գործունեություն իրականացնող ֆիզիկական անձի պաշտոնի համար,

5) ֆոնդի պահառուի ղեկավարի և աշխատակցի պաշտոնների համար:

(54.1-ին կետը լրաց. 16.12.14 թիվ 354-Ն)

54.2. Կենտրոնական բանկի կողմից որակավորման վկայական տրամադրվում է այն ղեկավարներին, որոնք բավարարում են սույն կանոնակարգի 11-րդ և (կամ) 15-րդ կետերի պահանջներին՝ ըստ պաշտոնների հետևյալ խմբավորման.

1) ֆոնդի կառավարչի և օտարերկրյա ֆոնդի կառավարչի մասնաճյուղի գործադիր տնօրենի (գործադիր մարմնի ղեկավարի) և անդամների, գործադիր տնօրենի տեղակալի պաշտոնների համար,

2) ֆոնդի կառավարչի և օտարերկրյա ֆոնդի կառավարչի գլխավոր հաշվապահի և գլխավոր հաշվապահի տեղակալի պաշտոնների համար,

3) ֆոնդի կառավարչի և օտարերկրյա ֆոնդի կառավարչի ներքին աուդիտի ղեկավարի և անդամների պաշտոնների համար,

4) ֆոնդի կառավարչի մասնաճյուղի տնօրենի համար,

5) ֆոնդի կառավարչի անունից կամ կազմում ֆոնդի կառավարման գործունեություն իրականացնող ֆիզիկական անձի պաշտոնի համար,

6) ֆոնդի պահառուի ղեկավարի և աշխատակցի պաշտոնների համար:

(54.2-րդ կետը լրաց. 16.12.14 թիվ 354-Ն)

55. Կենտրոնական բանկի կողմից սույն կանոնակարգի Հավելված 4-ով սահմանված որակավորման վկայականը տրվում է սույն կանոնակարգի 11-րդ կետի պահանջներին բավարարող, Կենտրոնական բանկի կողմից որակավորման ստուգում անցնող ղեկավարին էլեկտրոնային եղանակով՝ Կենտրոնական բանկում գրանցվելու օրվանից հետո տասն աշխատանքային օրվա ընթացքում` ուղարկվելով ղեկավարի և նրա գործունեության վերաբերյալ տեղեկանքում ներկայացված էլեկտրոնային փոստին:

(55-րդ կետը խմբ. 16.12.14 թիվ 354-Ն)

55.1 Կենտրոնական բանկի կողմից սույն կանոնակարգի Հավելված 4.1-ով սահմանված որակավորման վկայականը տրվում է սույն կանոնակարգի 29.1-րդ կետով սահմանված որակավորող կազմակերպությունում որակավորման ստուգում անցած ղեկավարին էլեկտրոնային եղանակով՝ Կենտրոնական բանկում գրանցվելու օրվանից հետո տասն աշխատանքային օրվա ընթացքում՝ ուղարկելով ղեկավարի և նրա գործունեության վերաբերյալ տեղեկանքում ներկայացված էլեկտրոնային փոստին:

(55.1-ին կետը լրաց. 16.12.14 թիվ 354-Ն)

55.2 Կենտրոնական բանկի կողմից սույն կանոնակարգի Հավելված 4.1-ով սահմանված որակավորման վկայականը տրվում է սույն կանոնակարգի 15-րդ կետով սահմանված որակավորում ունեցող ղեկավարին էլեկտրոնային եղանակով՝ Կենտրոնական բանկում գրանցվելու օրվանից հետո տասն աշխատանքային օրվա ընթացքում՝ ուղարկելով ղեկավարի և նրա գործունեության վերաբերյալ տեղեկանքում ներկայացված էլեկտրոնային փոստին:

(55.2-րդ կետը լրաց. 16.12.14 թիվ 354-Ն)

56. Կենտրոնական բանկի կողմից որակավորման վկայականները սույն կանոնակարգի 55-րդ, 55.1-րդ, 55.2-րդ կետերով սահմանված ժամկետներում էլեկտրոնային փոստին չստանալու, էլեկտրոնային փոստի խափանման կամ թղթային եղանակով տրամադրված որակավորման վկայականների կորստի (ոչնչացման, ոչ պիտանի դառնալու) դեպքում անձը կարող է դիմել Կենտրոնական բանկ` ներկայացնելով գրավոր դիմում` նշելով այն էլեկտրոնային փոստի հասցեն, որով անձը ցանկանում է ստանալ որակավորման վկայականը: Դիմումն ստանալուց հետո տասն աշխատանքային օրվա ընթացքում որակավորման վկայականը էլեկտրոնային տարբերակով կրկին տրամադրվում է որակավորված անձին` ուղարկելով դիմումում նշված էլեկտրոնային փոստի հասցեին:

(56-րդ կետը խմբ. 16.12.14 թիվ 354-Ն)

57. Որակավորվող անձանց վերաբերյալ տեղեկատվությունը հրապարակվում է Կենտրոնական բանկի կամ որակավորող կազմակերպության ինտերնետային կայքում` «Որակավորման վկայական ունեցող անձինք» ցուցակում` քննությունը հանձնելու օրվանից (սույն կանոնակարգում սահմանված դեպքերում ղեկավարի գրանցումից հետո տրամադրելու դեպքում` որպես ղեկավար գրանցման օրվանից) տասնհինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում: Ընդ որում, Կենտրոնական բանկի ինտերնետային կայքում հղում է տրվում որակավորող կազմակերպության կայքէջի համապատասխան բաժնին:

 (57-րդ կետը լրաց. 16.12.14 թիվ 354-Ն)

58. Թեկնածուներին որակավորման վկայականները տրվում են դրանց ստորագրման պահից հաշված երեք տարի ժամկետով, բացառությամբ սույն կանոնակարգի 11-րդ կետով սահմանված անձանց տրվող որակավորման վկայականների, որոնք տրվում են անժամկետ և սույն կանոնակարգի 15-րդ և 29.1-րդ կետերով սահմանված անձանց տրվող որակավորման վկայականների, որոնք տրվում են մինչև որակավորման վկայականի տրման հիմք հանդիսացող որակավորման, դիպլոմի կամ հավաստագրի վավերականության ավարտը կամ տվյալ որակավորման, դիպլոմի կամ հավաստագրի՝ որակավորման վկայականի տրամադրման հիմք հանդիսանալու ավարտը կամ անձի կողմից այնպիսի գործողության կամ անգործության կատարումը, որի հետևանքով խախտվել է որակավորման, դիպլոմի կամ հավաստագրի տրամադրման և (կամ) պահպանման կանոնները:

(58-րդ կետը խմբ. 16.12.14 թիվ 354-Ն)

58.1 Կենտրոնական բանկում որակավորման ստուգում անցնող գրանցված ղեկավարի որակավորման վկայականի ժամկետը լրանալուց առնվազն 15 օր առաջ համապատասխան ֆինանսական կազմակերպությունը Կենտրոնական բանկ է դիմում ղեկավարի որակավորման ստուգում անցնելու միջնորդությամբ: Դրական արդյունք ապահոված ղեկավարներին տրամադրվում է նոր որակավորման վկայական՝ քննությունը հանձնելուց հետո 10-օրյա ժամկետում՝ սույն կանոնակարգով սահմանված կարգով:

(58.1-ին կետը լրաց. 16.12.14 թիվ 354-Ն)

58.2 Որակավորող կազմակերպությունում որակավորման ստուգում անցնող գրանցված ղեկավարների որակավորման վկայականի ժամկետը լրանալուց առնվազն 5 օր առաջ համապատասխան ֆինանսական կազմակերպությունը Կենտրոնական բանկ է ներկայացնում դիմում՝ կցելով ղեկավարի որակավորումը հավաստող փաստաթուղթը: Կենտրոնական բանկը որակավորող կազմակերպությունում որակավորման ստուգում անցած ղեկավարներին տրամադրում է նոր որակավորման վկայական՝ դիմումը ներկայացնելուց հետո 10-օրյա ժամկետում՝ սույն կանոնակարգով սահմանված կարգով:

(58.2-րդ կետը լրաց. 16.12.14 թիվ 354-Ն)

 

ԳԼՈՒԽ 9

 

ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՎԿԱՅԱԿԱՆՈՎ ՏՐՎՈՂ ԼԻԱԶՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՇՐՋԱՆԱԿԸ

 

59. Սույն կանոնակարգի 54-րդ կետի 1-ին ենթակետով նշված պաշտոնների համար որակավորման վկայական ստացած անձը կարող է աշխատել նաև ֆոնդի կառավարչի մասնաճյուղի տնօրեն, ֆոնդի կառավարչի անունից կամ կազմում ֆոնդի կառավարման գործունեություն իրականացնող ֆիզիկական անձ, ֆոնդի պահառուի ղեկավար կամ աշխատակից:

60. Ֆոնդի կառավարչի կամ օտարերկրյա ֆոնդի կառավարչի մասնաճյուղի գլխավոր հաշվապահը ի պաշտոնե կարող է լինել տվյալ ֆոնդի կառավարչի կամ օտարերկրյա ֆոնդի կառավարչի մասնաճյուղի գործադիր մարմնի (տնօրինության, վարչության) անդամ` առանց գործադիր մարմնի (տնօրինության, վարչության) անդամի որակավորման վկայական ստանալու:

61. Սույն կանոնակարգի 54-րդ կետի 2-րդ և 3-րդ ենթակետերով նշված պաշտոնների համար որակավորման վկայական ստացած անձը կարող է աշխատել ֆոնդի կառավարչի մասնաճյուղի, օտարերկրյա ֆոնդի կառավարչի մասնաճյուղի գլխավոր հաշվապահ, գլխավոր հաշվապահի տեղակալ:

 

ԳԼՈՒԽ 10

 

ՂԵԿԱՎԱՐՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆՈՒԹՅԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ

 

62. Կառավարչի, օտարերկրյա կառավարչի մասնաճյուղի, ինչպես նաև պահառուի միջնորդությամբ որպես ղեկավար գրանցման ներկայացված անձը պետք է իրազեկ լինի, համապատասխանաբար, կառավարչի, օտարերկրյա կառավարչի մասնաճյուղի կամ պահառուի գործունեությունը կարգավորող օրենքներին և այլ իրավական ակտերին, ինչպես նաև կառավարչի, օտարերկրյա կառավարչի մասնաճյուղի կամ պահառուի գործարար ծրագրին, ինչպես նաև, համապատասխանաբար, կառավարչի, օտարերկրյա կառավարչի մասնաճյուղի կամ պահառուի գործունեությունը կանոնակարգող ներքին ակտերին:

63. Անձը ստորև նշված որևէ պաշտոնում աշխատելու նպատակով գրանցվելու համար սույն կանոնակարգի 62-րդ կետով սահմանված մասնագիտական համապատասխանության չափանիշներից բացի պետք է բավարարի նաև սույն կետով սահմանված մասնագիտական համապատասխանության չափանիշներին, բացառությամբ սույն կանոնակարգի 64-րդ կետով նախատեսված դեպքերի`

 

Պաշտոն

 Մասնագիտական համապատասխանության չափանիշ

1. Ֆոնդի (բացառությամբ` կամավոր կենսաթոշակային ֆոնդի և պարտադիր կենսաթոշակային ֆոնդի) կառավարչի ղեկավարներ և կառավարչի անունից կամ կազմում ֆոնդի կառավարման գործունեություն իրականացնող անձինք

1) Ֆոնդի կառավարչի ղեկավար, այդ թվում

ա. խորհրդի անդամ

1. բարձրագույն կրթության առկայության դեպքում առնվազն 5 տարվա աշխատանքային փորձ,

2. բարձրագույն կրթության բացակայության դեպքում` առնվազն 10 տարվա աշխատանքային փորձ

բ. գործադիր տնօրեն (գործադիր մարմնի ղեկավար), գործադիր մարմնի անդամ, գործադիր տնօրենի տեղակալ, օտարերկրյա ֆոնդի կառավարչի մասնաճյուղի գործադիր տնօրեն (գործադիր մարմնի ղեկավար), գործադիր մարմնի անդամ, գործադիր տնօրենի տեղակալ

1. բարձրագույն կրթություն և

2. առնվազն 5 տարվա աշխատանքային փորձ, որից առնվազն երկու տարին` ղեկավար պաշտոնում

գ. ֆոնդի կառավարչի մասնաճյուղի տնօրեն

1. բարձրագույն կրթություն,

2. առնվազն 1 տարվա աշխատանքային փորձ

դ. ֆոնդի կառավարչի ներքին աուդիտի ղեկավար, օտարերկրյա ֆոնդի կառավարչի մասնաճյուղի ներքին աուդիտի ղեկավարը

1. բարձրագույն կրթություն,

2. առնվազն 3 տարվա մասնագիտական աշխատանքային փորձ՝ աուդիտի ոլորտում

ե. ֆոնդի կառավարչի ներքին աուդիտի անդամը, օտարերկրյա ֆոնդի կառավարչի մասնաճյուղի ներքին աուդիտի անդամը

1. բարձրագույն կրթություն,

2. Առնվազն 2 տարվա մասնագիտական աշխատանքային փորձ, ընդ որում՝ տեղեկատվական համակարգերի համար պատասխանատու ներքին աուդիտի անդամի համար՝ առնվազն 2 տարվա մասնագիտական աշխատանքային փորձ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում

զ. գլխավոր հաշվապահ, գլխավոր հաշվապահի տեղակալ, օտարերկրյա կառավարչի մասնաճյուղի գլխավոր հաշվապահ և գլխավոր հաշվապահի տեղակալ

1. բարձրագույն կրթություն և

2. առնվազն 2 տարվա մասնագիտական աշխատանքային փորձ

2) ֆոնդի կառավարչի անունից կամ կազմում ֆոնդի կառավարման գործունեություն իրականացնող ֆիզիկական անձ

1. բարձրագույն կրթություն

2. Կամավոր կենսաթոշակային ֆոնդի կառավարչի ղեկավարներ, այդ թվում՝

1) խորհրդի նախագահ, անդամ

1. բարձրագույն կրթություն,

2. առնվազն 5 տարվա աշխատանքային փորձ, որից առնվազն երկու տարին ղեկավար պաշտոնում

2) գործադիր տնօրեն (գործադիր մարմնի ղեկավար), գործադիր մարմնի անդամ, գործադիր տնօրենի տեղակալ, օտարերկրյա ֆոնդի կառավարչի մասնաճյուղի գործադիր տնօրեն (գործադիր մարմնի ղեկավար), գործադիր մարմնի անդամ, գործադիր տնօրենի տեղակալ

1. բարձրագույն կրթություն,

2. առնվազն 5 տարվա աշխատանքային փորձ, որից առնվազն երկու տարին ղեկավար պաշտոնում

3) ֆոնդի կառավարչի մասնաճյուղի տնօրեն

1. բարձրագույն կրթություն,

2. առնվազն 1 տարվա աշխատանքային փորձ

4) ֆոնդի կառավարչի ներքին աուդիտի ղեկավար, օտարերկրյա ֆոնդի կառավարչի մասնաճյուղի ներքին աուդիտի ղեկավար

1. բարձրագույն կրթություն,

2. առնվազն 3 տարվա մասնագիտական աշխատանքային փորձ

5) ֆոնդի կառավարչի ներքին աուդիտի անդամ, օտարերկրյա ֆոնդի կառավարչի մասնաճյուղի ներքին աուդիտի անդամ

1. բարձրագույն կրթություն,

2. Առնվազն 2 տարվա մասնագիտական աշխատանքային փորձ, ընդ որում՝ տեղեկատվական համակարգերի համար պատասխանատու ներքին աուդիտի անդամի համար՝ առնվազն 2 տարվա մասնագիտական աշխատանքային փորձ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում

6) գլխավոր հաշվապահ, գլխավոր հաշվապահի տեղակալ, օտարերկրյա կառավարչի մասնաճյուղի գլխավոր հաշվապահ և գլխավոր հաշվապահի տեղակալ

1. բարձրագույն կրթություն,

2. առնվազն 2 տարվա մասնագիտական աշխատանքային փորձ

3. Պարտադիր կենսաթոշակային ֆոնդի կառավարչի ղեկավարներ, այդ թվում`

1) խորհրդի նախագահ, անդամ

1. բարձրագույն կրթություն,

2. առնվազն 5 տարվա աշխատանքային փորձ, որից առնվազն երկու տարին` ղեկավար պաշտոնում

2) գործադիր տնօրեն (գործադիր մարմնի ղեկավար), գործադիր մարմնի անդամ, գործադիր տնօրենի տեղակալ, օտարերկրյա ֆոնդի կառավարչի մասնաճյուղի գործադիր տնօրեն (գործադիր մարմնի ղեկավար), գործադիր մարմնի անդամ, գործադիր տնօրենի տեղակալ

1. բարձրագույն կրթություն,

2. առնվազն 5 տարվա աշխատանքային փորձ, որից առնվազն երկու տարին ղեկավար պաշտոնում

3) ֆոնդի կառավարչի մասնաճյուղի տնօրեն

1. բարձրագույն կրթություն,

2. առնվազն 1 տարվա աշխատանքային փորձ

4) ֆոնդի կառավարչի ներքին աուդիտի անդամ, օտարերկրյա ֆոնդի կառավարչի մասնաճյուղի ներքին աուդիտի անդամ

1. բարձրագույն կրթություն,

2. Առնվազն 2 տարվա մասնագիտական աշխատանքային փորձ, ընդ որում՝ տեղեկատվական համակարգերի համար պատասխանատու ներքին աուդիտի անդամի համար՝ առնվազն 2 տարվա մասնագիտական աշխատանքային փորձ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում

5) գլխավոր հաշվապահ, գլխավոր հաշվապահի տեղակալ, օտարերկրյա կառավարչի մասնաճյուղի գլխավոր հաշվապահ և գլխավոր հաշվապահի տեղակալ

1. բարձրագույն կրթություն,

2. առնվազն 2 տարվա մասնագիտական աշխատանքային փորձ

4. Ֆոնդի պահառուի ղեկավար և աշխատակից

1) ֆոնդի պահառուի ղեկավար

1. բարձրագույն կրթություն,

2. առնվազն 5 տարվա աշխատանքային փորձ

2) Ֆոնդի պահառուի աշխատակից

1. բարձրագույն կրթություն

 

64. Եթե ղեկավարի թեկնածուն չունի սույն կանոնակարգի 10-րդ և 63-րդ կետերով նախատեսված աշխատանքային փորձ և (կամ) բարձրագույն կրթություն, ապա կառավարիչը, օտարերկրյա կառավարչի մասնաճյուղը իրավունք ունի Կենտրոնական բանկ ներկայացնել համապատասխան պաշտոններում աշխատելու համար ղեկավարի թեկնածուի մոտ բավարար գիտելիքների ու հմտությունների առկայության վերաբերյալ համապատասխան փաստաթղթեր, տեղեկություններ և (կամ) այլ հիմնավորումներ: Ներկայացված փաստաթղթերի, տեղեկությունների և (կամ) այլ հիմնավորումների հիման վրա Հանձնաժողովի դրական եզրակացությամբ, ղեկավարի թեկնածուն համարվում է համապատասխանության չափանիշներին բավարարող:

65. Սույն կանոնակարգի 63-րդ կետում նշված ֆինանսական կազմակերպությունում աշխատանքային փորձ է համարվում տվյալ ֆինանսական կազմակերպությունում մասնագիտական գործունեության հետ կապված աշխատանքային փորձը:

66. Սույն կանոնակարգի 10-րդ և 63-րդ կետում նշված աշխատանքային փորձը վերաբերում է ղեկավարների Կենտրոնական բանկում գրանցման պահին նախորդող 10 տարիներին, բացառությամբ խորհրդի անդամի համար նախատեսված աշխատանքային փորձի:

 

ԳԼՈՒԽ 11

 

ՂԵԿԱՎԱՐՆԵՐԻ (ԲԱՑԱՌՈՒԹՅԱՄԲ՝ ԽՈՐՀՐԴԻ ՆԱԽԱԳԱՀԻ, ԽՈՐՀՐԴԻ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՏԵՂԱԿԱԼԻ) ԳՐԱՆՑՈՒՄԸ

 

67. Ղեկավարների և պատասխանատու անձանց գրանցումը իրականացվում է 2 ընթացակարգով՝ պարզ կամ բարդ: Ղեկավարների գրանցման ընթացակարգերը, ըստ զբաղեցրած պաշտոնների, սահմանված է սույն կանոնակարգի Հավելված 2-ով:

68. Բարդ ընթացակարգով ղեկավարների գրանցումը ներառում է՝

1) թեկնածուի գնահատում՝ սույն կանոնակարգով պահանջվող փաստաթղթերով ներկայացվող տեղեկատվության (ներառյալ՝ որակավորման), ինչպես նաև օրենքով սահմանված մերժման հիմքերի ուսումնասիրության միջոցով,

2) թեկնածուի հետ բանավոր հարցազրույցի անցկացում՝ վերջինիս կողմից համապատասխան պարտականությունները կատարելու ունակության, կոլեգիալ կառավարման մարմնում արդյունավետ գործունեություն իրականացնելու հնարավորության և այլ հմտությունների ստուգման նպատակով` սույն գլխով սահմանված կարգով, բացառությամբ սույն կանոնակարգի 79-րդ կետով սահմանված դեպքերի:

69. Պարզ ընթացակարգով ղեկավարների գրանցումը ներառում է՝

1) թեկնածուի վերաբերյալ տեղեկատվության ստացում՝ սույն կանոնակարգով պահանջվող փաստաթղթերի ներկայացման միջոցով,

2) թեկնածուի որակավորման առկայության ստուգում:

70. Անձին որպես ղեկավար գրանցելու կամ ղեկավարների կազմում փոփոխությունները գրանցելու համար կառավարիչը, օտարերկրյա կառավարչի մասնաճյուղը կամ պահառուն Կենտրոնական բանկ են ներկայացնում հետևյալ փաստաթղթերը.

1) անձին որպես ղեկավար գրանցելու կամ ղեկավարների կազմում փոփոխություն կատարելու մասին կառավարչի, օտարերկրյա կառավարչի մասնաճյուղի կամ պահառուի միջնորդագիրը` համաձայն սույն կանոնակարգի Հավելված 7-ի և տեղեկանք` համաձայն սույն կանոնակարգի Հավելված 1-ի:

2) կառավարման իրավասու մարմնի որոշումը ղեկավարի նշանակման կամ ղեկավարների կազմում փոփոխություն կատարելու մասին:

3) որակավորման առկայությունը հավաստող փաստաթուղթ՝ որակավորման վկայական (բացառությամբ՝ Կենտրոնական բանկում որակավորման ստուգում անցնող ղեկավարների):

(70-րդ կետը լրաց. 16.12.14 թիվ 354-Ն)

71. Կառավարիչները, օտարերկրյա կառավարչի մասնաճյուղերը և պահառուն պետք է ունենան և Կենտրոնական բանկ ներկայացնեն կառավարման իրավասու մարմնի կողմից հաստատված ներքին կանոնակարգ, որտեղ առնվազն պետք է նկարագրվեն «Ներդրումային ֆոնդերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով և սույն կանոնակարգով սահմանված` ղեկավարների գրանցման մերժման հիմքերը ստուգելու գործընթացները, վերջիններիս նկատմամբ սահմանված պահանջների պահպանման մեխանիզմները:

72. Բարդ ընթացակարգով գրանցվող ղեկավարների կազմում կատարված փոփոխությունները գրանցվում են Կենտրոնական բանկի նախագահի որոշմամբ:

73. Պարզ ընթացակարգերով գրանցվող ղեկավարները գրանցված են համարվում Կենտրոնական բանկ փաստաթղթերը մուտքագրվելու պահից օրենքով սահմանված ժամկետի վերջին օրվանից` առանց Կենտրոնական բանկի որոշման, եթե Կենտրոնական բանկը սույն կանոնակարգի 74-րդ, 75-րդ, 76-րդ կետերի առկայության հիմնավորմամբ գրավոր կամ բանավոր եղանակով չի ծանուցվել անձին բարդ ընթացակարգով գրանցելու մասին, որի դեպքում գործում են բարդ ընթացակարգով գրանցման ընթացակարգերը:

74. Եթե կառավարչի, օտարերկրյա կառավարչի մասնաճյուղի կամ պահառուի մոտ առկա է կամ հնարավոր է ֆինանսական վիճակի վատթարացում, կամ Կենտրոնական բանկի կարծիքով բավարար մակարդակով պահպանված չեն կորպորատիվ կառավարման սկզբունքները, կամ սույն կանոնակարգի 71-րդ կետով սահմանված ներքին կանոնակարգը չի պարունակում պահանջվող բոլոր մեխանիզմները և/կամ դրանք իրականում չեն կիրառվում, ապա այդպիսի դեպքերում բոլոր ղեկավարները կարող են հրավիրվել գրանցման բարդ ընթացակարգով:

75. Եթե կառավարչի մասնաճյուղը, Կենտրոնական բանկի կարծիքով, հանդիսանում է ընկերության գործունեության վրա էական ազդեցություն ունեցող, ապա տվյալ մասնաճյուղի ղեկավարը կարող է հրավիրվել գրանցման բարդ ընթացակարգով:

76. Եթե ղեկավարի թեկնածուի վերաբերյալ տվյալների ուսումնասիրության արդյունքում Կենտրոնական բանկի ֆինանսական վերահսկողության համար պատասխանատու ստորաբաժանման և (կամ) այլ պատասխանատու ստորաբաժանման կարծիքով առկա են ռիսկեր ընկերության և (կամ) ֆինանսական համակարգի կայունության, ինչպես նաև ղեկավարի թեկնածուի համբավի վերաբերյալ, ապա տվյալ թեկնածուն կարող է հրավիրվել գրանցման բարդ ընթացակարգով:

77. Սույն կանոնակարգի 73-րդ կետում նշված ծանուցումը ստանալուց հետո կառավարչի, օտարերկրյա կառավարչի մասնաճյուղի կամ պահառուի համապատասխան ղեկավարի (ղեկավարների) գրանցումն իրականացվում է բարդ ընթացակարգով այնքան ժամանակ, քանի դեռ Կենտրոնական բանկը գրավոր կամ բանավոր ծանուցման միջոցով չի տեղեկացրել կառավարչին, օտարերկրյա կառավարչի մասնաճյուղին կամ պահառուին համապատասխան ղեկավարին (ղեկավարներին) պարզ ընթացակարգով գրանցելու հնարավորության մասին:

78. Կենտրոնական բանկի կողմից պահանջվող որոշակի փաստեր պարզաբանելու նպատակով, ինչպես նաև ղեկավարի թեկնածուի կողմից պահանջվող փաստաթղթերը թերի ներկայացնելու դեպքում օրենքով սահմանված ժամկետը կարող է կասեցվել առավելագույնը երեք ամիս ժամկետով: Ընդ որում, օրենքով սահմանված ժամկետի կասեցման դեպքում կասեցվում է նաև սույն կանոնակարգի 88-րդ կետով սահմանված եռամսյա ժամկետը: Կասեցումը դադարեցնելուց հետո ղեկավարի ժամանակավոր պաշտոնակատարի պաշտոնավարման ժամկետը չի կարող գերազանցել եռամսյա ժամկետի և ժամանակավոր պաշտոնավարման` մինչև կասեցումն ընկած օրերի տարբերությամբ առաջացող օրերի քանակը:

79. Սույն կանոնակարգի 68-րդ կետով սահմանված բարդ ընթացակարգով գրանցելիս ղեկավարների թեկնածուները բանավոր հարցազրույցի կարող են չհրավիրվել Կենտրոնական բանկի կարծիքով հիմնավորված դեպքերում:

80. Եթե անձին որպես ղեկավար գրանցելու համար նախկինում Կենտրոնական բանկ է ներկայացվել սույն կանոնակարգի Հավելված 1-ով պահանջվող ողջ տեղեկատվությունը և հետագայում կառավարիչը, օտարերկրյա կառավարչի մասնաճյուղը կամ պահառուն դիմում է Կենտրոնական բանկ նույն անձին այլ ղեկավար պաշտոնում գրանցելու միջնորդությամբ, ապա սույն կանոնակարգի Հավելված 1-ով սահմանված տեղեկանքը սույն գլխով սահմանված կարգով Կենտրոնական բանկ ներկայացնելիս կարող են լրացվել միայն տեղեկանքի 1-ին և 2-րդ կետի բոլոր դաշտերը, 3.1 (Անուն, ազգանուն, հայրանուն), 3.3 (Ծննդյան ամսաթիվ) դաշտերը և բոլոր այն դաշտերը, որոնցում նախկինում ներկայացված տեղեկատվությունը փոփոխվել է:

81. Կառավարիչը, օտարերկրյա կառավարչի մասնաճյուղը կամ պահառուն նախկինում ղեկավարների գրանցման համար օրենքով սահմանված կարգով Կենտրոնական բանկ ներկայացրած բոլոր փաստաթղթերը և/կամ տեղեկությունները կարող է չներկայացնել` հղում տալով նախկինում ներկայացված միջնորդագրի ամսաթվին, եթե նախկինում ներկայացված տեղեկատվությունը չի փոփոխվել:

82. Կառավարչի, օտարերկրյա կառավարչի մասնաճյուղի խորհրդի անդամների գրանցման ժամանակ հիմք է ընդունվում սույն կանոնակարգի 20-րդ կետում նշված` Կենտրոնական բանկի խորհրդի որոշումը:

83. Կառավարչի, օտարերկրյա կառավարչի մասնաճյուղի խորհրդի նախագահ ընտրված խորհրդի անդամը լրացուցիչ որակավորման ստուգման և գրանցման ենթակա չէ, և կառավարիչը, օտարերկրյա կառավարչի մասնաճյուղը Կենտրոնական բանկին տեղեկացնում է նրա՝ որպես խորհրդի նախագահ ընտրվելու մասին՝ համապատասխան փոփոխությունը տեղի ունենալուց հետո՝ տասն աշխատանքային օրվա ընթացքում` կից ներկայացնելով համապատասխան գրություն, որտեղ նշվում է իրավասու մարմնի կայացման ամսաթիվը և փոփոխության իրականացման ամսաթիվը:

84. Անձին որպես ղեկավար գրանցումը մերժվում է Կենտրոնական բանկի որոշմամբ, եթե

1) առկա են «Ներդրումային ֆոնդերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 65-րդ հոդվածի 2-րդ մասով սահմանված պայմանները,

2) ներկայացված փաստաթղթերը թերի են, անարժանահավատ կամ չեն համապատասխանում օրենքի, այլ իրավական ակտերի, այդ թվում՝ Կենտրոնական բանկի կողմից սահմանված պահանջներին:

 

ԳԼՈՒԽ 12

ՂԵԿԱՎԱՐՆԵՐԻՆ ԳՐԱՆՑՈՒՄԻՑ ՀԱՆԵԼԸ ԵՎ ԴՐԱ ՀԱՄԱՐ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԸ

 

85. Կենտրոնական բանկի որոշմամբ ղեկավարը հանվում է գրանցումից

1) եթե ղեկավարը զրկվել է որակավորման վկայականից,

2) Եթե կառավարչի կամ օտարերկրյա կառավարչի մասնաճյուղի գործունեությունը դադարեցվել է (տվյալ մասնաճյուղի ղեկավարի համար),

3) եթե կառավարիչը, օտարերկրյա կառավարչի մասնաճյուղը կամ պահառուն դիմել է համապատասխան միջնորդությամբ,

4) եթե խախտվել են օրենքներով և այլ իրավական ակտերով ղեկավարների նկատմամբ սահմանված պահանջները,

5) կառավարչի լուծարային հանձնաժողովի նախագահի և անդամների գրանցման պահից:

86. Կառավարչի, օտարերկրյա կառավարչի մասնաճյուղի կամ պահառուի միջնորդությամբ ղեկավարին Կենտրոնական բանկում գրանցումից հանելու համար կառավարիչը, օտարերկրյա կառավարչի մասնաճյուղը կամ պահառուն ղեկավարների կազմում փոփոխություններ տեղի ունենալուց հետո տասն աշխատանքային օրվա ընթացքում Կենտրոնական բանկ է ներկայացնում հետևյալ փաստաթղթերը`

1) ղեկավարին գրանցումից հանելու վերաբերյալ միջնորդագիր (գրանցումից հանելու պատճառների հիմնավորումներով)` կառավարչի, օտարերկրյա կառավարչի մասնաճյուղի կամ պահառուի կառավարման իրավասու մարմնի կողմից լիազորված անձի ստորագրությամբ,

2) կառավարչի, օտարերկրյա կառավարչի մասնաճյուղի կամ պահառուի կառավարման իրավասու մարմնի որոշումը կամ արձանագրությունից քաղվածք` փոփոխություններ կատարելու, առկայության դեպքում` ժամանակավոր պաշտոնակատարի նշանակման վերաբերյալ:

87. Եթե կառավարչի, օտարերկրյա կառավարչի մասնաճյուղի կամ պահառուի ղեկավարը զրկվել է որակավորման վկայականից, ապա ղեկավարին որակավորման վկայականից զրկելու մասին Կենտրոնական բանկի որոշման ընդունման պահից երեք տարվա ընթացքում նա չի կարող գրանցվել որպես ֆինանսական կազմակերպության ղեկավար:

 

ԳԼՈՒԽ 13

ՂԵԿԱՎԱՐԻ ԿԱՄ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՈՒ ԱՆՁԻ ԺԱՄԱՆԱԿԱՎՈՐ ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՏԱՐՆԵՐԻ ՊԱՇՏՈՆԱՎԱՐՄԱՆ ԵՎ ՆՇԱՆԱԿՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

 

88. Ֆոնդի կառավարչի ղեկավարների պաշտոնները կարող են զբաղեցվել ժամանակավոր պաշտոնակատարների կողմից և (կամ) թափուր մնալ ոչ ավելի քան 3 ամիս՝ սկսած ֆոնդի կառավարչի կողմից ղեկավարին պաշտոնից փաստացի ազատելու պահից:

(88-րդ կետը լրաց. 16.12.14 թիվ 354-Ն)

89. Սույն կետի աղյուսակի համապատասխան պաշտոնների համար նշված ժամանակավոր պաշտոնակատարների վրա սույն կանոնակարգի 88-րդ կետով նշված եռամսյա ժամկետը չի տարածվում: Ընդ որում, եթե սույն կետում նշված դեպքերում ղեկավարի ժամանակավոր պաշտոնակատարը պաշտոնավարում է երեք ամսից ավելի, ապա եռամսյա ժամկետի ավարտին հաջորդող երեք աշխատանքային օրվա ֆոնդի կառավարչի պարտավոր է այդ մասին գրավոր տեղեկացնել Կենտրոնական բանկին:

 

ՊԱՇՏՈՆ

ԺԱՄԱՆԱԿԱՎՈՐ ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՏԱՐ

1. Ֆոնդի կառավարչի գործադիր մարմնի ղեկավար (գործադիր տնօրեն)

Տվյալ ֆոնդի կառավարչի գրանցված գործադիր տնօրենի տեղակալ, գործադիր մարմնի անդամ

2. Ֆոնդի կառավարչի գլխավոր հաշվապահ

Տվյալ ֆոնդի կառավարչի գրանցված գլխավոր հաշվապահի տեղակալ

3. Ֆոնդի կառավարչի ներքին աուդիտի ղեկավար

Տվյալ ֆոնդի կառավարչի գրանցված ներքին աուդիտի անդամ

   

 

90. Ֆոնդի կառավարչի ղեկավարի ժամանակավոր պաշտոնակատարը կարող է չունենալ համապատասխան ղեկավարի պաշտոնի համար նախատեսված որակավորում, բացառությամբ սույն կանոնակարգի 91-րդ, 92-րդ կետերով նախատեսված ղեկավարների ժամանակավոր պաշտոնակատարների:

91. Ֆոնդի կառավարչի գործադիր մարմնի ղեկավարի (գործադիր տնօրենի) ժամանակավոր պաշտոնակատար կարող են լինել միայն տվյալ ֆոնդի կառավարչի գործադիր տնօրենի տեղակալը կամ գործադիր մարմնի անդամը:

92. Ֆոնդի կառավարչի գլխավոր հաշվապահի ժամանակավոր պաշտոնակատար կարող է լինել միայն տվյալ ֆոնդի կառավարչի գլխավոր հաշվապահի տեղակալը կամ գլխավոր հաշվապահի, գլխավոր հաշվապահի տեղակալի որակավորման վկայական ունեցող այլ աշխատակիցը:

93.Ֆոնդի կառավարչի ներքին աուդիտի ղեկավարի ժամանակավոր պաշտոնակատար չեն կարող լինել ֆոնդի կառավարչի այլ պաշտոն զբաղեցնող անձինք (բացառությամբ գրանցված ներքին աուդիտի անդամի), ինչպես նաև գործադիր մարմնի անդամների հետ փոխկապակցված անձինք:

94.Ներքին աուդիտի անդամի ժամանակավոր պաշտոնակատար չեն կարող լինել ֆոնդի կառավարչի այլ պաշտոն զբաղեցնող անձինք, ինչպես նաև գործադիր մարմնի անդամների հետ փոխկապակցված անձինք:

95.Սույն կանոնակարգի 88-րդ կետում նշված եռամսյա ժամկետը սահմանվում է տվյալ ղեկավարի պաշտոնում նշանակվող բոլոր ժամանակավոր պաշտոնակատարների համար, այսինքն` միևնույն պաշտոնի նոր ժամանակավոր պաշտոնակատարի նշանակումը, ինչպես նաև տվյալ պաշտոնի թափուր մնալը չի ընդհատում կամ վերսկսում եռամսյա ժամկետը:

96. Ֆոնդի կառավարչի խորհրդի նախագահի և անդամների ժամանակավոր պաշտոնակատար չի նախատեսվում:

 

ԳԼՈՒԽ 14

ԱՆՑՈՒՄԱՅԻՆ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

 

97. Սույն կանոնակարգի 2-րդ կետն ուժի մեջ է մտնում 2015 թվականի հունվարի 7-ից, իսկ մինչ այդ կառավարչի, օտարերկրյա կառավարչի մասնաճյուղի ղեկավարների կամ նրանց կազմի փոփոխությունների գրանցման վերաբերյալ միջնորդագրերը և սույն կանոնակարգով պահանջվող մյուս փաստաթղթերը Կենտրոնական բանկ են ներկայացվում էլեկտրոնային տարբերակով՝ Սի-Բի-Էյ-նեթ համակարգի միջոցով, իսկ անհնարինության դեպքում՝ էլեկտրոնային կրիչով, ընդ որում ղեկավարների վերաբերյալ տեղեկանքները ներկայացվում են էքսել ֆորմատով, իսկ սույն կետում նշված մյուս փաստաթղթերը «Փի Դի Էֆ» ֆորմատով:

98. Մինչև սույն կանոնակարգն ուժի մեջ մտնելը կառավարչի, օտարերկրյա կառավարչի մասնաճյուղի գլխավոր հաշվապահի որակավորում ստացած անձը կարող է աշխատել որպես կառավարչի, օտարերկրյա կառավարչի մասնաճյուղի ներքին աուդիտի ղեկավար մինչև որակավորման ժամկետի ավարտը:

99. Սույն կանոնակարգի 63-րդ կետի աղյուսակի 1-ին կետի, 1-ին ենթակետի «ե», 2-րդ կետի «ե» և 3-րդ կետի «դ» պարբերությունների պահանջները չեն տարածվում մինչև սույն կանոնակարգի ուժի մեջ մտնելը գրանցված ղեկավարների վրա:

(հավելվածը փոփ., լրաց., խմբ. 16.12.14 թիվ 354-Ն, փոփ. 02.02.18 թիվ 11-Ն, լրաց. 28.09.18 թիվ 172-Ն)

 

Հավելված 1

«Ներդրումային ֆոնդի կառավարիչների և պահառուների ղեկավարների ու ներդրումային ֆոնդի

կառավարման գործունեություն իրականացնող և ներդրումային ֆոնդի պահառություն իրականացնող

ֆիզիկական անձանց որակավորումը, նրանց մասնագիտական համապատասխանության չափանիշներն ու

մասնագիտական որակավորման ստուգման թեմաների ցանկը» Կանոնակարգ 10/05 Հավելվածի

 

Հայաստանի Հանրապետության

Կենտրոնական բանկի նախագահ

 

------------------------------------ին

 

ՏԵՂԵԿԱՆՔ

Ղեկավարների (որակավորվող անձի) վերաբերյալ տեղեկություններ

 

Խնդրում ենք սույն միջնորդագրում նշված անձին գրանցել (խորհրդի անդամի համար՝ նաև ստուգել մասնագիտական համապատասխանությունը) որպես ղեկավար և կից ներկայացնում ենք նրա վերաբերյալ տեղեկությունները:

 

Ամրակցեք այստեղ Ձեր լուսանկարը:

Այս վանդակում նշում է կատարվում, եթե տեղեկանքում ներկայացվում են միայն փոփոխությունները

1. Ֆինանսական կազմակերպության վերաբերյալ տվյալները

(այստեղ նշվում են այն կազմակերպության տվյալները, որի ղեկավար դուք պետք է հանդիսանաք: Ընդ որում` սույն միջնորդագրում «ղեկավար» հասկացությունը ներառում է նաև ֆոնդի կառավարչի անունից կամ կազմում ֆոնդի կառավարման գործունեություն իրականացնող ֆիզիկական անձանց, ֆոնդի պահառուի աշխատակցի և ապահովագրական բրոքերների պատասխանատու անձանց:)

1.1 Ֆինանսական կազմակերպության անվանումը և կոդը (առկայության դեպքում)

(մասնաճյուղերի ղեկավարների համար նշել նաև ֆինանսական կազմակերպության մասնաճյուղի անվանումը և Կենտրոնական բանկի կողմից ֆինանսական կազմակերպությանը տրված կոդը)

1.2. Ֆինանսական կազմակերպության տեսակ

 

o բանկ

o օտարերկրյա բանկի մասնաճյուղ

o վարկային կազմակերպություն

o ապահովագրական ընկերություն

o օտարերկրյա ապահովագրական ընկերության մասնաճյուղ

o ապահովագրական բրոքեր

o ներդրումային ընկերություն

o օտարերկրյա ներդրումային ընկերության մասնաճյուղ

o կարգավորվող շուկայի օպերատոր

o Կենտրոնական դեպոզիտարիա

o ֆոնդի կառավարիչ

o օտարերկրյա ֆոնդի կառավարչի մասնաճյուղ

o Բյուրո

o վճարահաշվարկային կազմակերպություն

2. Ղեկավար պաշտոն

2.1 Ղեկավար պաշտոն, որը Դուք պետք է զբաղեցնեք 1.1 կետում նշված կազմակերպությունում

 

o տնօրենների (դիտորդ) խորհրդի նախագահ (խորհրդի նախագահ)

o տնօրենների (դիտորդ) խորհրդի անդամ (խորհրդի անդամ), գործադիր տնօրեն (վարչության նախագահ, տնօրինության ղեկավար, գործադիր մարմնի ղեկավար)

o գործադիր տնօրենի (վարչության նախագահի) տեղակալ

o տնօրինության (վարչության, գործադիր մարմնի) անդամ

o գլխավոր հաշվապահ

o գլխավոր հաշվապահի տեղակալ

o ներքին աուդիտի ղեկավար

o ներքին աուդիտի անդամ

o բանկերի կողմից ներդրումային ծառայությունների մատուցման համար պատասխանատու ստորաբաժանման ղեկավար

o վերստուգիչ (վերստուգող) հանձնաժողովի նախագահ (ղեկավար)

o վերստուգիչ (վերստուգող) հանձնաժողովի նախագահի (ղեկավարի) տեղակալ

o վերստուգիչ ( վերստուգող ) հանձնաժողովի անդամ

o մասնաճյուղի կառավարիչ (տնօրեն)

o մասնաճյուղի գործադիր տնօրեն

o մասնաճյուղի գործադիր տնօրենի տեղակալ

o մասնաճյուղի գլխավոր հաշվապահ

o օպերատորի կարգապահական հանձնաժողովի նախագահ

o օպերատորի վերահսկող ծառայության ղեկավար

o օպերատորի վերահսկող ծառայության անդամ

o ապահովագրական բրոքերի գործառնություններ իրականացնող ֆիզիկական անձ

o պատասխանատու ակտուար

o ֆոնդի կառավարչի անունից կամ կազմում ֆոնդի կառավարման գործունեություն իրականացնող ֆիզիկական անձ

o ֆոնդի պահառուի ղեկավար

o ֆոնդի պահառուի աշխատակից

o բանկի ներքին դիտարկումների մարմնի աշխատակից

2.2 Նշեք՝

 

o Բանկի ներքին դիտարկումների ստորաբաժանման և պաշտոնի անվանումը, եթե հանդիսանում եք այդ ստորաբաժանման աշխատակից, կամ

o Կիրառելի չէ, եթե չեք հանդիսանում ներքին դիտարկումների մարմնի աշխատակից:

2.3 Նկարագրեք Ձեր իրավասություններն ու պատասխանատվության ոլորտները որպես ղեկավար՝ ըստ Ձեր աշխատատեղի նկարագրի, աշխատանքային պայմանագրի:

3. Անձնական տվյալներ

3.1 Անուն, ազգանուն, հայրանուն

3.2 Սեռ`

o արական

o իգական

3.3 Ծննդյան ամսաթիվ (օր/ամիս/տարի)

3.4 Ծննդավայր

3.5 Քաղաքացիություն

3.6 Նշեք՝

 

o Անձնագրի տվյալները

o Գործող այլ անձնագրի տվյալները (առկայության դեպքում)

o Հին անձնագրի տվյալները (առկայության դեպքում)

3.7 Նշեք՝

 

o հանրային ծառայության համարանիշը

o կիրառելի չէ

3.8 Նշեք՝

 

o Հաշվառման վայր

o Փաստացի բնակության վայր

3.9 Նշեք հեռախոսահամար

 

o բջջային

o աշխատանքային

o տնային

3.10 Էլեկտրոնային փոստի հասցե

3.11 Նշեք նախկինում Ձեր ունեցած մյուս բոլոր անունները, ազգանունները, հայրանունները, դրանք կրելու ժամանակաշրջանը

 

Անուն, ազգանուն, հայրանուն

Կրելու ժամանակաշրջան (օր/ամիս/տարի)

4. Կրթություն, որակավորում, աշխատանքային գործունեություն

4.1

Բարձրագույն ուսումնական հաստատության անվանումը, միջազգային որակավորման անվանումը

Բարձրագույն ուսումնական հաստատության գտնվելու վայրը

Սովորելու ժամանակա-շրջանը(--թ.-ից մինչև --թ.)

Ֆակուլ-տետը

Մասնագի-տությունը

Գիտական աստիճանը

Միջազգային որակավորման մակարդակը

             
             
             
             

4.2 Ի՞նչ լեզուների եք տիրապետում

 

o հայերեն

o անգլերեն

o ռուսերեն

o այլ (նշել լեզուն)

4.3 Նշել վերջին 10 տարվա ընթացքում աշխատանքային գործունեության վերաբերյալ հետևյալ տվյալները, ընդ որում, պետք է նշել փաստացի աշխատանքային գործունեության վերաբերյալ տվյալները՝ անկախ դրանց՝ աշխատանքային գրքույկում ներառված լինելու կամ չլինելու հանգամանքից:

Աշխատանքի ընդունման և ազատման ժամկետներ

Կազմակեր-պության անվանում

Գտնվելու վայր

Հեռախո-սահամար

Պաշտոնը

Ազատման հիմքերը

Նշագրում կատարեք, եթե աշխատանքային գրքույկում տվյալները ներառված չեն

             
             
             

4.4 Նշեք Ձեզ անձամբ ճանաչող 3 անձանց վերաբերյալ տվյալներ (ներկայացման պահի դրությամբ), որոնք անհրաժեշտության դեպքում կարող են տրամադրել երաշխավորություն Ձեր անձի վերաբերյալ, ընդ որում, այդ անձանցից մեկը պետք է լինի Ձեր վերջին աշխատատեղից, ընդ որում, վերջին աշխատատեղ համարվում է նախորդ կազմակերպությունը, որտեղ Դուք աշխատել եք, իսկ մյուս երկուսը չպետք է լինեն այն կազմակերպությունից, որտեղ նախատեսում եք անցնել աշխատանքի, բայց աշխատում են կամ աշխատել են ֆինանսական համակարգում: Եթե այդպիսի անձը բացակայում է, ապա նշեք «Կիրառելի չէ» տարբերակը:

 

Անունը, ազգանունը

Աշխատանքի վայրը, դրա գտնվելու վայրը

Պաշտոնը

Ֆինանսական համակարգում աշխատանքային տարիները

Հեռախոսահամարը, էլ. փոստի հասցեն

         
         
         

 

o Կիրառելի չէ

5. Ղեկավարների (որակավորվող անձանց) վերաբերյալ այլ տեղեկություններ

5.1 Արդյո՞ք Դուք օրենքով սահմանված կարգով ճանաչվել եք անգործունակ կամ սահմանափակ գործունակ

 

o Ոչ,

o Այո, ներկայացնել մանրամասներ

 

5.2 Արդյո՞ք Դուք ունեցել եք դատվածություն դիտավորությամբ կատարված հանցագործությունների համար

 

o Ոչ,

o Այո, (ներկայացնել մանրամասներ, այդ թվում դատվածությունը օրենքով սահմանված կարգով հանված կամ մարված լինելու վերաբերյալ)

 

5.3 Արդյո՞ք դատարանի կողմից Դուք զրկված եք ֆինանսական, ապահովագրական, բանկային, հարկային, մաքսային, առևտրային, տնտեսական, իրավական ոլորտներում պաշտոններ վարելու իրավունքից

 

o Ոչ,

o Այո, ներկայացնել մանրամասներ

 

5.4 Արդյո՞ք Դուք ճանաչվել եք սնանկ կամ ունեք չմարված (չներված) պարտավորություններ

 

o Ոչ,

o Այո, ներկայացնել մանրամասներ

 

5.5 Արդյո՞ք Դուք ՀՀ կամ այլ պետությունների իրավապահ մարմինների կողմից քրեական գործով ներգրավված եք որպես կասկածյալ, մեղադրյալ կամ ամբաստանյալ

 

o Ոչ,

o Այո, ներկայացնել մանրամասներ

 

5.6 Արդյո՞ք Դուք ՀՀ քրեական օրենսգրքով կամ այլ պետությունների քրեական օրենսդրությամբ նախատեսված հանցագործության համար ենթարկվել եք քրեական պատասխանատվության

 

o Ոչ,

o Այո, ներկայացնել մանրամասներ

 

5.7 Արդյո՞ք ՀՀ տարածքում կամ այլ պետություններում գործող ֆինանսական կազմակերպություններում Ձեր պաշտոնավարման կամ գործունեության ընթացքում ֆինանսական կազմակերպությունը ճանաչվել է անվճարունակ կամ սնանկ, կամ Ձեր գործողությունների կամ անգործության հետևանքով ՀՀ տարածքում գործող ֆինանսական կազմակերպության ֆինանսական վիճակը, համաձայն ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհրդի կողմից հաստատված չափանիշների, վատթարացել է:

 

o Ոչ,

o Այո, ներկայացնել մանրամասներ

 

5.8 Արդյո՞ք Հայաստանի Հանրապետությունում կամ օտարերկրյա պետությունում գրանցված ֆինանսական կազմակերպությունում Ձեր պաշտոնավարման ընթացքում Ձեր գործողությունների կամ անգործության հետևանքով տվյալ ֆինանսական կազմակերպությունը հայտարարվել է անվճարունակ կամ սնանկ:

 

o Ոչ

o Այո, ներկայացնել մանրամասներ

 

5.9 Արդյո՞ք որպես ֆինանսական կազմակերպության ղեկավար Ձեր պաշտոնավարման ընթացքում Ձեր նկատմամբ Կենտրոնական բանկի կամ տվյալ ֆինանսական կազմակերպության կողմից կիրառվել է պատասխանատվության միջոց վերջին 1 տարվա ընթացքում:

 

o Ոչ,

o Այո, ներկայացնել մանրամասներ

 

5.10 Արդյո՞ք Դուք զրկվել եք որակավորման վկայականից 1.2 կետում նշված ֆինանսական կազմակերպության գործունեությունը կարգավորող համապատասխան օրենքով սահմանված կարգով և հիմքերով

 

o Ոչ,

o Այո, ներկայացնել մանրամասներ (այդ թվում` որակավորման վկայականից զրկվելու հիմքերը)

 

6. Նշանակալից մասնակցություն և փոխկապակցվածություն

6.1 Նշեք

o այն ֆինանսական կազմակերպությունները, ինչպես նաև ոչ ֆինանսական կազմակերպություն հանդիսացող հաշվետու թողարկող ընկերությունները, որոնց կանոնադրական հիմնադրամում (կապիտալում) ունեք կամ վերջին 5 տարվա ընթացքում ունեցել եք նշանակալից մասնակցություն

 

Մասնակցությունները նշել սկսած ներկայումս առկա ամենախոշորներից

(Ընդ որում 6.1-6.3 կետերում հաշվետու թողարկողներին վերաբերող դրույթները լրացվում են միայն ներդրումային ծառայություններ մատուցող անձանց, կարգավորվող շուկայի օպերատորի, Կենտրոնական դեպոզիտարիայի, ֆոնդի պահառուների ղեկավարների, ինչպես նաև ֆոնդի կառավարչի անունից կամ կազմում ֆոնդի կառավարման գործունեություն իրականացնող ֆիզիկական անձանց և ֆոնդի պահառուի աշխատակցի կողմից)

Ֆինանսական կազմակերպության (ոչ ֆինանսական կազմակերպություն հանդիսացող հաշվետու թողարկողի) անվանումը

Ժամանակահատվածը (նախկինում ունեցած մասնակցության համար նշել նշանակալից մասնակից լինելու ժամանակահատվածը)

Մասնակցության չափը (%),

Բաժնետոմսերի քանակը

Ընդհանուր գումարը (դրամով)

         
         
         

 

օ Կիրառելի չէ, եթե սույն կետում նշված մասնակցությունը չունեք կամ չեք ունեցել:

6.2 Նշեք

o այն ֆինանսական կազմակերպությունները, ինչպես նաև ոչ ֆինանսական կազմակերպություն հանդիսացող հաշվետու թողարկող ընկերությունները, որոնց կանոնադրական հիմնադրամում (կապիտալում) Ձեզ հետ փոխկապակցված անձինք ունեն կամ վերջին 5 տարվա ընթացքում ունեցել են նշանակալից մասնակցություն կամ.

 

Մասնակցությունները նշել սկսած ներկայումս առկա ամենախոշորներից

Ֆինանսական կազմակերպության (ոչ ֆինանսական կազմակերպություն հանդիսացող հաշվետու թողարկողի) անվանումը

Ժամանակահատվածը (նախկինում ունեցած մասնակցության համար նշել նշանակալից մասնակից լինելու ժամանակահատվածը)

Մասնակցության չափը (%)

Բաժնետոմսերի քանակը

Ընդհանուր գումարը (դրամով)

         
         
         

 

օ Կիրառելի չէ, եթե սույն կետում նշված փոխկապակցված անձ չկա

օ Իրազեկ չեմ, եթե սույն կետում նշված տվյալներին չեք տիրապետում

6.3 Նշեք

o Ձեզ հետ փոխկապակցված` ֆինանսական համակարգում, ինչպես նաև հաշվետու թողարկող ընկերություններում աշխատող կամ աշխատած անձանց վերաբերյալ հետևյալ տվյալները կամ նշեք «Կիրառելի չէ» տարբերակը, եթե նման փոխկապակցված անձ չկա:

 

(Փոխկապակցվածությունը պետք է դիտարկվի 1.2 կետում նշված ֆինանսական կազմակերպության գործունեությունը կարգավորող համապատասխան օրենքի, հաշվետու թողարկողների դեպքում` «Արժեթղթերի շուկայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի համաձայն: Սույն կանոնակարգի իմաստով միևնույն ընտանիքի անդամ են համարվում ծնողները, ամուսինը և երեխաները:)

Անուն,ազգանուն

Ժամանակահատված (նախկինում ֆինանսական համակարգում (հաշվետու թողարկող ընկերություններում) աշխատած անձանց համար նշել համապատասխան ֆինանսական կազմակերպությունում (հաշվետու թողարկող ընկերություններում) աշխատելու ժամանակահատվածը

Անձնագրի տվյալները

Փոխկապակց-վածության ձև

Աշխատանքի վայր

Պաշտոն

Հեռախոսա-համար

Բնակության վայրը

           
           
             

 

օ Կիրառելի չէ, եթե սույն կետում նշված փոխկապակցված անձ չկա

7. Դրամային (կամ այլ) պարտավորություններ

7.1 Արդյո՞ք Դուք ունեք դրամային (կամ այլ) պարտավորություններ այն ֆինանսական կազմակերպության նկատմամբ, որի ղեկավար պետք է հանդիսանաք

 

o Ոչ,

o Այո, ներկայացնել մանրամասներ (գումար, ժամկետ, այլ)

 

7.2 Արդյո՞ք Ձեզ հետ փոխկապակցված անձինք ունեն դրամային (կամ այլ) պարտավորություններ այն ֆինանսական կազմակերպության նկատմամբ, որի ղեկավար պետք է հանդիսանաք

 

o Ոչ,

o Այո, ներկայացնել մանրամասներ (գումար, ժամկետ, այլ)

o Իրազեկ չեմ

 

7.3 Արդյո՞ք Դուք ունեք կամ ունեցել եք ՀՀ տարածքում գործող ֆինանսական կազմակերպությունների հանդեպ ժամկետանց պարտավորություններ

o Ոչ,

o Այո, ներկայացնել մանրամասներ (ֆինանսական կազմակերպության անվանումը, գումար, ժամկետ, այլ)

7.4. Արդյո՞ք Ձեզ հետ փոխկապակցված անձինք ունեն կամ ունեցել են ՀՀ տարածքում գործող ֆինանսական կազմակերպությունների հանդեպ ժամկետանց պարտավորություններ

 

o Ոչ,

o Այո, ներկայացնել մանրամասներ (գումար, ժամկետ, այլ)

o Իրազեկ չեմ

 

8. Այլ տեղեկատվություն

8.1 Նշեք

o Ձեզ հետ փոխկապակցված ֆիզիկական անձանց վերաբերյալ հետևյալ տվյալները (բացառությամբ 6.3 կետում նշված անձանց)

 

Անուն, ազգանուն

Անձնագրի համար

Փոխկապակց-վածության ձև

Աշխատանքի վայր

Պաշտոն

Բնա-կության վայր

Հեռախոսահամար (բջջային և այլն)

Բնակության վայրը

 

           
           
           
             

o Կիրառելի չէ, եթե սույն կետում նշված փողկապակցված անձ չկա:

8.2 Նշեք

o Ձեզ հետ փոխկապակցված իրավաբանական անձանց վերաբերյալ հետևյալ տվյալները

Կազմակերպության անվանում

Գտնվելու վայր

Փոխկապակցվածության ձև

ՀՎՀՀ

Հեռախոսահամար

         
         
         
o Կիրառելի չէ, եթե սույն կետում նշված փոխկապակցված անձ չկա:

9. Ձեր կարծիքով արդյո՞ք առկա են այլ կարևոր տեղեկություններ, որոնք կցանկանայիք նշել

o Ոչ

o Այո, ներկայացնել մանրամասները

10. Այլ փաստաթղթեր

10.1 Այս կետը լրացվում է միայն բանկի խորհրդի անդամների կողմից.

Ծանոթացել եմ Կանոնակարգ 1-ի Հավելված 39-ով սահմանված «Խորհրդի անդամների գործունեության ուղեցույց» փաստաթղթի հետ

o Այո

o Ոչ

11. Հավաստիացնում եմ, որ

 

1) սույն փաստաթղթում պարունակվող տեղեկատվությունը արժանահավատ է և ամբողջական,

 

2) բացակայում են ղեկավարի գրանցումը մերժելու համար համապատասխան օրենքներով և իրավական ակտերով սահմանված հիմքերը,

 

Ամսաթիվ (օր/ ամիս/տարի)

 

______________

 

Գրանցման ներկայացված ղեկավարի ստորագրություն

Ամրակցեք ստորագրության նմուշը

(հավելվածը լրաց. 16.12.14 թիվ 354-Ն)

Հավելված 2

«Ներդրումային ֆոնդի կառավարիչների և պահառուների ղեկավարների ու ներդրումային ֆոնդի

կառավարման գործունեություն իրականացնող և ներդրումային ֆոնդի պահառություն իրականացնող

ֆիզիկական անձանց որակավորումը, նրանց մասնագիտական համապատասխանության չափանիշներն ու

մասնագիտական որակավորման ստուգման թեմաների ցանկը» Կանոնակարգ 10/05-ը Հավելվածի

 

ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ՖՈՆԴԻ ԿԱՌԱՎԱՐԻՉՆԵՐԻ ԵՎ ՊԱՀԱՌՈՒՆԵՐԻ ՂԵԿԱՎԱՐՆԵՐԻ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԸ

 

N

Ֆինանսական կազմակերպությունների ղեկավարներ

Ընթացակարգը

1.

ՖՈՆԴԻ ԿԱՌԱՎԱՐԻՉ, այդ թվում՝

 

1)

Դիտորդ խորհրդի նախագահը

Բ

2)

Դիտորդ խորհրդի անդամներ

Բ

3)

Գործադիր տնօրեն

Բ

4)

Գործադիր մարմնի անդամներ

Բ

5)

Գործադիր տնօրենի տեղակալ

Բ

6)

Գլխավոր հաշվապահ

Բ

7)

Գլխավոր հաշվապահի տեղակալը

Բ

8)

Ներքին աուդիտի ղեկավար

Բ

9)

Ներքին աուդիտի անդամներ

Պ

10)

Մասնաճյուղի տնօրեն

Պ

11)

Ֆոնդի կառավարչի կազմում ֆոնդի կառավարման գործունեություն իրականացնող ֆիզիկական անձ

Պ

2.

ՖՈՆԴԻ ՊԱՀԱՌՈՒ

 

1)

Ղեկավար

Բ

2)

Աշխատակից

Պ

 

Հավելված 3

«Ներդրումային ֆոնդի կառավարիչների և պահառուների ղեկավարների ու ներդրումային ֆոնդի

կառավարման գործունեություն իրականացնող և ներդրումային ֆոնդի պահառություն իրականացնող

ֆիզիկական անձանց որակավորումը, նրանց մասնագիտական համապատասխանության չափանիշներն ու

մասնագիտական որակավորման ստուգման թեմաների ցանկը» Կանոնակարգ 10/05-ը Հավելվածի

 

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների ցանկ

 

1. Ասիական զարգացման բանկ (Asian Development Bank)

2. Միջազգային հաշվարկների բանկ (Bank of International Settlements)

3. Սևծովյան առևտրի և զարգացման բանկ (Black Sea Trade and Development Bank)

4. Կարիբյան զարգացման բանկ (Caribbean Development Bank)

5. Կենտրոնական Ամերիկայի տնտեսական ինտեգրման բանկ (Central American Bank of Economic Integration)

6. Լատինական Ամերիկայի զարգացման բանկ (Corporation Andina de Fomento)

7. Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկ (European Bank for Reconstruction and Development)

8. Եվրոպական հանձնաժողով (European Commission)

9. Եվրոպական ներդրումային բանկ (European Investment Bank)

10. Ներամերիկյան զարգացման բանկ (Inter-American Development Bank)

11. Միջազգային արժութային հիմնադրամ (International Monetary Fund)

12. Իսլամական զարգացման բանկ (Islamic Development Bank)

13. Սկանդինավյան զարգացման հիմնադրամ (Nordic Development Fund)

14. Սկանդինավյան ներդրումային բանկ (Nordic Investment Bank)

15. Նավթ արտահանող երկրների կազմակերպության միջազգային զարգացման հիմնադրամ (OPEC Fund for International Development)

16. Տնտեսական համագործակցության և զարգացման կազմակերպություն (Organization for Economic Co-operation and Development)

17. Նավթանյութեր արտահանող երկրների կազմակերպություն (Organization of Petroleum-Exporting Countries)

18. Համաշխարհային բանկի խումբ (World Bank Group)

1) Վերակառուցման և զարգացման միջազգային բանկ (International Bank for Reconstruction and Development)

2) Միջազգային զարգացման ասոցիացիա (International Development Association)

3) Միջազգային ֆինանսական կորպորացիա (International Finance Corporation)

4) Բազմազգ ներդրումների երաշխավորման գործակալություն (Multinational Investment Guarantee Agency)

5) Ներդրումային վեճերի կարգավորման միջազգային կենտրոն (International Centre for Settlement of Investment Disputes)

19. Վերակառուցման բանկ (Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW))

20. Տնտեսական համագործակցության և զարգացման կազմակերպության անդամ երկրների ֆինանսական կազմակերպություններ:

 

Հավելված 4

«Ներդրումային ֆոնդի կառավարիչների և պահառուների ղեկավարների ու ներդրումային ֆոնդի

կառավարման գործունեություն իրականացնող և ներդրումային ֆոնդի պահառություն իրականացնող

ֆիզիկական անձանց որակավորումը, նրանց մասնագիտական համապատասխանության չափանիշներն ու

մասնագիտական որակավորման ստուգման թեմաների ցանկը» Կանոնակարգ 10/05-ը Հավելվածի

 

ՖՈՆԴԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉԻ, ՖՈՆԴԻ ՊԱՀԱՌՈՒԻ ՈՐԱԿԱՎՈՐՎՈՂ ԱՆՁԻ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՎԿԱՅԱԿԱՆԻ ՁԵՎ

 

Վ Կ Ա Յ Ա Կ Ա Ն  N

 

Սույն վկայականը տրվում է

 

_______________________ -ին

(Անուն, ազգանուն)

___________________________

(անձը հաստատող փաստաթղթի տվյալներ)

__________________________________________________________

(պաշտոնի կամ պաշտոնների անվանումը)

 

պաշտոնում (պաշտոններում) աշխատելու համար:

 

Սույն վկայականն ուժի մեջ է մինչև «___» __________________ 20 թ.:

 

ՀՀ կենտրոնական

բանկի նախագահ ______________

«___» _____________20 թ.

Հավելված 4.1
«Ներդրումային ֆոնդի կառավարիչների և պահառուների ղեկավարների ու ներդրումային ֆոնդի կառավարման գործունեություն իրականացնող և ներդրումային ֆոնդի պահառություն իրականացնող
ֆիզիկական անձանց որակավորումը, նրանց մասնագիտական համապատասխանության չափանիշներն ու մասնագիտական
որակավորման ստուգման թեմաների ցանկը» Կանոնակարգ 10/05-ի

ՖՈՆԴԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉԻ, ՖՈՆԴԻ ՊԱՀԱՌՈՒԻ ՈՐԱԿԱՎՈՐՎՈՂ ԱՆՁԻ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՎԿԱՅԱԿԱՆԻ ՁԵՎ

ԴԻՄԵՐԵՍ

 

Վ Կ Ա Յ Ա Կ Ա Ն  N

Սույն վկայականը տրվում է

_______________________ -ին
Անուն, ազգանուն

___________________________
(հանրային ծառայությունների համարանիշ, իսկ բացակայության դեպքում` անձնագրի տվյալներ)

 

________________________________________
պաշտոնի կամ պաշտոնների անվանումը

պաշտոնում (պաշտոններում) աշխատելու համար:

Վկայականի տրման հիմք է հանդիսանում _______________________________________
                                                                             (որակավորումը, դիպլոմը կամ հավաստագիրը)

Սույն վկայականն ուժի մեջ է մինչև որակավորման, դիպլոմի կամ հավաստագրի վավերականության ավարտը:

ՀՀ կենտրոնական
բանկի նախագահ` _________________________________________________

«___» _____________20 թ.:

 

ԴԱՐՁԵՐԵՍ

 

Սույն վկայականն ուժը կորցրած է ճանաչվում, եթե վերջինիս տրման համար հիմք հանդիսացող որակավորումը, դիպլոմը կամ հավաստագիրը կորցնում է վավերականությունը:

 

Սույն վկայականն ուժը կորցրած է ճանաչվում, եթե անձը կատարել է այնպիսի գործողություն կամ թույլ է տվել այնպիսի անգործություն, որի հետևանքով խախտել է որակավորման, դիպլոմի կամ հավաստագրի տրամադրման և (կամ) պահպանման կանոնները:

 

Սույն վկայականն ուժը կորցրած է ճանաչվում, եթե համապատասխան փոփոխությունների արդյունքում տվյալ որակավորումը, դիպլոմը կամ հավաստագիրն այլևս վկայագրի տրման հիմք չէ:

(հավելվածը լրաց. 16.12.14 թիվ 354-Ն)

 

Հավելված 5

«Ներդրումային ֆոնդի կառավարիչների և պահառուների ղեկավարների ու ներդրումային ֆոնդի

կառավարման գործունեություն իրականացնող և ներդրումային ֆոնդի պահառություն իրականացնող

ֆիզիկական անձանց որակավորումը, նրանց մասնագիտական համապատասխանության չափանիշներն ու

մասնագիտական որակավորման ստուգման թեմաների ցանկը» Կանոնակարգ 10/05-ը Հավելվածի

 

ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ԲՈՂՈՔԱՐԿՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

 

Հայաստանի Հանրապետության

կենտրոնական բանկի նախագահ

 

---------------------------ին

 

Հարգելի _______________,

 

Ես _______________ ______________________________________________________ , 

(անուն, ազգանուն (հանրային ծառայությունների համարանիշը և անձնագրի տվյալները)

 

_________________________________ թվականին

(քննության անցկացման օր/ամիս/տարի)

 

մասնակցել եմ ______________________ որակավորման ստուգման համար

(որակավորման տեսակը)

 

նախատեսված քննությանը:

______________________________________________________________________ _______________________________________________________ ______________ _____________________________________________________ _______________ ______________________________________________________________________

(բողոքարկման պատճառ հանդիսացած խնդրահարույց հարցի նկարագրությունը)

 

Դիմող՝ 

_________________________________

_________________________________

(հեռախոսահամար, էլ. փոստի հասցե)

_______________________________

(ստորագրություն)

                              

«___» _______________20 թ

 

Հավելված 6

«Ներդրումային ֆոնդի կառավարիչների և պահառուների ղեկավարների ու

ներդրումային ֆոնդի կառավարման գործունեություն իրականացնող և ներդրումային ֆոնդի պահառություն

իրականացնող ֆիզիկական անձանց որակավորումը, նրանց մասնագիտական համապատասխանության

չափանիշներն ու մասնագիտական որակավորման ստուգման թեմաների ցանկը» Կանոնակարգ 10/05-ը Հավելվածի

 

ԹԵՄԱ

ՖՈՆԴԻ ԿԱՌԱՎԱՐԻՉԸ

ՖՈՆԴԻ ՊԱՀԱՌՈՒ

 

Ֆոնդի կառա-վարչի և օտար-երկրյա ֆոնդի կառավարչի մասնա-ճյուղի խորհրդի նախագահ, խորհրդի անդամ

Ֆոնդի կառավարչի և օտար-երկրյա ֆոնդի կառա-վարչի մասնա-ճյուղի գործադիր մարմնի ղեկավար, գործադիր մարմնի անդամ, գործադիր տնօրենի տեղակալ,
մասնա-ճյուղի տնօրեն

Ֆոնդի կառավարչի և օտար-երկրյա ֆոնդի կառավարչի մասնա-ճյուղի գլխավոր հաշվապահ, գլխավոր հաշվապահի տեղակալ

Ֆոնդի կառավարչի և օտար-երկրյա ֆոնդի կառա-վարչի մասնա-ճյուղի ներքին աուդիտի ղեկավար, անդամներ

ֆոնդի կառավարչի անունից կամ կազմում ֆոնդի կառա-վարման գործու-նեություն իրակա-նացնող ֆիզիկական անձ

Ֆոնդի պահառուի ղեկավար և աշխա-տակից

1

2

3

4

5

6

7

I. «Արժեթղթերի շուկայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենք և «Արժեթղթերի շուկայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքից բխող ենթաօրենսդրական ակտեր

           

1. «Արժեթղթերի շուկայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի հիմնական հասկացությունները

V

V

V

V

V

V

2. «Արժեթղթերի շուկայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի հիմնական նպատակը և կարգավորման առարկան

V

V

V

V

V

V

3. Ազդագիրը, ծրագրային ազդագիրը, դրանց նկատմամբ պահանջները

V

V

-

V

V

-

4. Թողարկողի կամ տեղաբաշխողի կողմից ազդագրում տեղեկատվության բաց թողնման կամ խեղաթյուրման հետևանքով պատճառված վնասի փոխհատուցումը

-

V

-

V

V

-

5. Արժեթղթերի տեղաբաշխումը, տեղաբաշխման կասեցումը, տեղաբաշխման ընթացքի և արդյունքների մասին հաշվետվությունները

-

V

-

V

-

-

6. Ներդրումային ծառայությունները, դրանց տեսակները

V

V

V

V

V

V

7. Ներդրումային ծառայություններ մատուցող անձինք և նրանց գործունեության շրջանակները

-

V

V

V

V

V

8. Օտարերկրյա ներդրումային ընկերության` Հայաստանի Հանրապետության տարածքում ստեղծվող մասնաճյուղը և ներկայացուցչությունը, դրանց գրանցումը

-

V

-

V

-

-

9. Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գործող ներդրումային ընկերության մասնաճյուղը և ներկայացուցչությունը, դրանց գրանցումը

-

V

-

V

-

-

10. Հայաստանի Հանրապետությունում ներդրումային ծառայությունների մատուցումն օտարերկրյա ներդրումային ծառայություններ մատուցող անձի կողմից

-

V

-

V

-

-

11. Ներդրումային ծառայություններ մատուցող անձանց գործունեության նկատմամբ պահանջները

-

V

-

V

V

V

12. Ներդրումային ծառայությունների մատուցման պայմանագիրը

-

V

-

V

V

V

13. Ներդրումային ծառայություն մատուցող անձի կողմից հաճախորդին տրամադրվող տեղեկատվությունը

-

V

-

V

V

V

14. Ներդրումային ծառայություններ մատուցող անձի հաճախորդների միջոցների հաշվառումը և պաշտպանությունը

-

V

-

V

V

V

15. Ներդրումային ծառայություններ մատուցող անձի կողմից գրանցումներ վարելը

-

V

-

V

V

-

16. Ներդրումային ընկերությունների Հաշվապահական հաշվառման կազմակերպումը

-

V

V

V

-

_

17. Ներդրումային ծառայություններ մատուցող անձանց կողմից կենտրոնական բանկ ներկայացվող հաշվետվությունները

-

V

V

V

-

-

18. Ներդրումային ընկերությունների կողմից հրապարակվող տեղեկատվությունը և հաշվետվությունները

-

V

V

V

-

-

19. Օպերատորի կողմից սահմանվող շուկայի կանոնները, դրանց նկատմամբ պահանջները, գրանցումը Կենտրոնական բանկում

-

-

-

-

V

-

20. Շուկայի մասնակիցների հավասարությունը

-

-

-

-

V

-

21. Առևտրի ազդագիրը, առևտրի ազդագրի հրապարակման պահանջն արժեթղթերի` շուկայում առևտրին թույլտվության դեպքում, առևտրի ազդագրի հրապարակումը և արժեթղթերի թույլտվությունը շուկայում առևտրին, այլ պահանջներ

-

V

-

V

V

-

22. Անձի և օպերատորի միջև վեճերի լուծումը

-

V

-

V

V

-

23. Շուկայի մասնակցի պարտավորությունները

-

V

-

V

V

-

24. Հաշվետու թողարկողի պարտականությունները

-

V

-

-

V

-

25. Հաշվետու թողարկողների կողմից տեղեկատվության պարբերական բացահայտումը

-

V

-

   

-

26. Հաշվետու թողարկողի կողմից էական փաստերի վերաբերյալ տեղեկությունների բացահայտումը

-

V

-

V

 

-

27. Գործարքները շուկայում, դրանց նկատմամբ Կենտրոնական բանկի սահմանած պահանջները

-

V

-

V

V

-

28. Արժեթղթերի առևտրի կասեցումը և դադարեցումը

-

V

-

V

V

-

29. Օպերատորին տրամադրվող տեղեկատվությունը, դրա նկատմամբ պահանջները

-

V

-

V

-

-

30. Օպերատորի կողմից կիրառվող տույժերը

-

V

-

V

-

-

31. Ֆոնդային բորսան, նրա անդամները

-

V

-

V

V

-

32. Բորսայի կանոնները

-

V

-

V

V

-

33. Բորսայում արժեթղթերի ցուցակումը, ցուցակման պայմանները

-

V

-

V

V

-

34. Բաժնետիրական ընկերության կանոնադրական կապիտալում մասնակցություն ձեռք բերելը, դրա նկատմամբ պահանջները, տեղեկատվության հրապարակումը, մասնակցության ձեռքբերման կամ օտարման հաստատումը

V

V

-

V

V

-

35. Շուկայի չարաշահումը

-

V

-

V

V

-

36. Ներքին տեղեկությունները, դրանց անբարեխիղճ օգտագործման արգելումը, բացահայտումը, բացահայտման հետաձգումը, բացահայտումը դրանց արտահոսքի դեպքում

-

V

-

V

V

-

37. Ինսայդերը, ինսայդերների ցուցակը

-

V

-

V

V

-

38. Թողարկողի կողմից ներքին տեղեկությունների չբացահայտման կամ ոչ ճշգրիտ բացահայտման արդյունքում կրած վնասների փոխհատուցումը

-

V

-

V

V

-

39. Ներքին տեղեկությունների կապակցությամբ թողարկողի ընդհանուր պարտականությունները

-

V

-

V

V

-

40. Հաշվետու թողարկողի կողմից ներքին կանոններ սահմանելու պարտականությունը

-

V

-

V

V

-

41. Արժեթղթերի շուկայում գնային չարաշահումները, դրանց վերաբերյալ տեղեկությունների ներկայացումը

-

V

-

V

V

-

42. Ներդրումային առաջարկությունները

-

V

-

V

V

-

43. Կենտրոնական դեպոզիտարիան, նրա գործառույթները

-

V

V

V

V

V

44. Կենտրոնական դեպոզիտարիայի վերահսկողական իրավասությունը

-

V

-

V

-

V

45. Կենտրոնական դեպոզիտարիայի ծառայությունների գների կարգավորումը

-

V

-

V

-

V

46. Արժեթղթերի պահառությունը, արժեթղթերի պահառության համակարգը

-

V

V

V

V

V

47. Պահառուներին ներկայացվող պահանջները

-

V

-

V

V

V

48. Արժեթղթերի հաշիվները

-

V

V

V

V

V

49. Պարտադիր կենտրոնացված ռեեստրավարման ենթակա արժեթղթերը

-

V

-

V

-

V

50. Սեփականության իրավունքի փոխանցման պահը

-

V

-

V

V

V

51. Սեփականատերերի ցուցակի տրամադրումը թողարկողին

-

V

-

V

-

V

52. Արժեթղթերի հաշվարկային համակարգը, նրա անդամները

-

V

-

V

-

-

53. Արժեթղթերի հաշվարկային համակարգի գործառնական ռիսկերի կառավարումը

-

-

-

-

-

-

54. Կենտրոնական դեպոզիտարիային տրված փոխանցման հանձնարարականների անվերադարձելիությունը

-

V

-

V

-

V

55. Վերջնահաշվարկը, վերջնահաշվարկի կատարման ապահովումը

-

-

-

-

-

V

56. Հաշվարկային համակարգի անդամի սնանկության հատուկ կանոնները

-

V

-

V

-

-

57. Կենտրոնական դեպոզիտարիայի սնանկությունը

-

-

-

-

-

-

58. Կենտրոնական բանկի կողմից պատասխանատվության միջոցներ կիրառելը

V

V

V

V

V

V

59. Պատասխանատվությունը գնային չարաշահումների համար

V

V

-

V

V

-

60. Հսկող անձանց պատասխանատվությունը

-

V

-

V

-

-

61. Նշանակալից մասնակցությունը

V

V

V

V

V

-

62. Փոխկապակցված անձինք

V

V

V

V

V

V

II. Ընդհանուր տնտեսական օրենսդրություն և քաղաղաքացիա-իրավական հարաբերություններ

           

1. Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգիրք

           

1) Իրավաբանական անձինք: Հիմնական դրույթներ

-

V

-

V

V

V

2) Ընդհանուր դրույթներ տնտեսական ընկերակցությունների և ընկերությունների մասին

-

V

-

V

-

-

3) Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն

-

V

-

V

V

-

4) Բաժնետիրական ընկերություն

-

V

-

V

V

-

5) Ոչ առևտրային կազմակերպություններ

-

V

-

-

V

-

6) Արժեթղթեր: Հիմնական դրույթներ:

-

V

V

V

V

V

7) Արժեթղթերի տեսակները

-

V

V

V

V

V

8) Ընդհանուր դրույթներ սեփականության իրավունքի և այլ գույքային իրավունքների մասին

-

V

-

V

V

V

9) Ընդհանուր դրույթներ գրավի մասին

-

V

V

V

V

V

10) Պարտավորության հասկացությունը և կողմերը

-

V

V

V

V

V

11) Պարտավորություններ կատարելը

-

V

V

V

V

V

12) Պարտավորությունների կատարման ապահովումը

-

V

V

V

V

V

13) Անձանց փոփոխվելը պարտավորության մեջ

-

V

-

V

V

V

14) Պատասխանատվությունը պարտավորությունները խախտելու համար

-

V

V

V

V

V

15) Պարտավորությունները դադարելը

-

V

V

V

V

V

16) Պայմանագիր հասկացությունը և պայմանները

-

V

V

V

V

V

17) Պայմանագիր կնքելը

-

V

-

V

V

V

18) Պայմանագիր փոփոխելը և լուծելը

-

V

-

V

V

V

19) Հանձնարարություն

-

V

V

V

V

-

20) Կոմիսիա

-

V

V

V

V

-

21) Գործակալություն

-

V

V

V

V

-

22) Չեկերով հաշվարկներ

-

V

V

V

V

V

23) Գույքի հավատարմագրային կառավարում

-

V

V

V

V

-

24) Համատեղ գործունեություն

-

V

V

V

V

-

2. «Բաժնետիրական ընկերությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքը

           

1) Ընդհանուր դրույթներ բաժնետիրական ընկերությունների մասին

V

V

-

V

-

-

2) Բաժնետիրական ընկերության ստեղծումը, վերակազմակերպումը և լուծարումը

-

V

-

V

-

-

3) Բաժնետիրական ընկերության կանոնադրական կապիտալը, ընկերության բաժնետոմսերը և այլ արժեթղթերը, ընկերության զուտ ակտիվները

V

V

-

V

-

-

4) Ընկերության բաժնետոմսերի և այլ արժեթղթերի տեղաբաշխումը

V

V

-

V

-

-

5) Ընկերության շահութաբաժինները

V

V

-

V

-

-

6) Բաժնետիրական ընկերության բաժնետերերի ռեեստրը

V

V

-

V

-

V

7) Ընկերության տեղաբաշխված բաժնետոմսերի ձեռքբերումը և հետգնումը ընկերության կողմից

V

V

-

V

-

-

8) Խոշոր գործարքներ

V

V

-

V

-

-

9) Ընկերության գործարքներում շահագրգռվածություն

V

V

-

V

-

-

10) Բաժնետիրական ընկերության ընդհանուր ժողովը

V

V

-

V

-

-

11) Բաժնետիրական ընկերության խորհուրդը և գործադիր մարմինը

V

V

-

V

-

-

12) Բաժնետիրական ընկերության ֆինանսատնտեսական գործունեության վերահսկումը

V

V

-

V

-

-

13) Հաշվառումը և հաշվետվությունները, բաժնետիրական ընկերության մասին տեղեկությունները

V

V

V

V

-

-

3. «Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքը

           

1) Ընդհանուր դրույթներ սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունների վերաբերյալ

V

V

-

V

-

-

2) Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության ստեղծումը

V

V

-

V

-

-

3) Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության մասնակիցները

V

V

-

V

-

-

4) Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության կանոնադրական կապիտալը

V

V

-

V

-

-

5) Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության կառավարումը

V

V

-

V

-

-

6) Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության վերակազմակերպումը և լուծարումը

V

V

-

V

-

-

III. Հաշվապահական հաշվառման օրենսդրություն և Հաշվապահական հաշվառման միջազգային ստանդարտներ (այսուհետ` ՀՀՄՍ), հարկային օրենսդրություն

           

1. Ֆինանսական հաշվետվությունները և դրանց տարրերը

-

V

V

V

-

-

2. Ֆինանսական հաշվետվությունների տարրերի ճանաչումը և չափումը

-

-

V

V

-

-

3. Հաշվապահական հաշվառում վարելու և ֆինանսական հաշվետվություններ կազմելու սկզբունքները

-

V

V

V

-

-

4. Կազմակերպության ղեկավարի իրավունքները և պարտականությունները հաշվապահական հաշվառման կազմակերպման գործում

-

V

V

V

-

-

5. Հաշվապահական հաշվառման քաղաքականությունը, դրա նշանակությունը,

-

V

V

V

-

-

6. Ներդրումային ընկերության ֆինանսական հաշվետվությունների հրապարակումը, այդ հաշվետվությունների պոտենցիալ սպառողները/օգտագործողները

-

V

V

V

-

-

7. Համախմբված հաշվետվությունների կազմման դեպքերը

-

V

V

V

-

-

8. Հարկ վճարողների իրավունքները և պարտականությունները

-

V

V

V

-

-

9. Ներդրումային ընկերությունների պատասխանատվությունը հարկային օրենսդրության խախտման համար

-

-

-

-

-

-

10. Գլխավոր հաշվապահի իրավունքները և պարտականությունները

-

V

V

V

-

-

11. Հաշվապահական հաշվառման վարման հիմնական կանոնները

-

V

V

V

-

-

12. Սկզբնական հաշվապահական հաշվառման փաստաթղթերը

-

-

V

V

-

-

13. Հաշվապահական հաշվառման գրանցամատյանները

-

-

V

V

-

-

14. Ստորագրության իրավունքը հաշվապահական հաշվառման փաստաթղթերում

-

V

V

V

-

-

15. Ակտիվների և պարտավորությունների գույքագրումը

-

V

V

V

-

-

16. Հաշվապահական տեղեկատվության գաղտնիությունը

-

V

V

V

-

-

17. Հաշվապահական հաշվառման փաստաթղթերի պահպանումը

-

V

V

V

-

-

18. Ֆինանսական հաշվետվություններ կազմելը և ներկայացնելը

-

-

V

V

-

-

19. Ֆինանսատնտեսական գործունեության հաշվապահական հաշվառման հաշվային պլանը, դրա կիրառման մասին հրահանգը

-

-

V

V

-

-

20. «Ֆինանսական հաշվետվությունների ներկայացում» ՀՀՄՍ1

-

-

V

V

-

-

21. «Պաշարներ» ՀՀՄՍ 2

-

-

V

V

-

-

22. «Հաշվետվություն դրամական միջոցների հոսքերի մասին հաշվետվություն» ՀՀՄՍ 7

-

-

V

V

-

-

23. «Հաշվապահական հաշվառման քաղաքականություն, հաշվապահական հաշվառման գնահատումների փոփոխություններ և սխալներ» ՀՀՄՍ 8

-

-

V

V

-

-

24. «Հաշվետու ժամանակաշրջանից հետո տեղի ունեցող դեպքեր» ՀՀՄՍ10

-

-

V

V

-

-

25. «Շահութահարկ» ՀՀՄՍ 12

-

-

V

V

-

-

26. «Հիմնական միջոցներ» ՀՀՄՍ 16

-

-

V

V

-

-

27. «Վարձակալություն» ՀՀՄՍ 17

-

-

V

V

-

-

28. «Հասույթ» ՀՀՀՀՍ 18

-

-

V

V

-

-

29. «Պետական շնորհների հաշվառում և պետական օգնության բացահայտում» ՀՀՄՍ 20

-

-

V

V

-

-

30. «Արտարժույթի փոխանակման փոխարժեքի փոփոխությունների հետևանքները» ՀՀՄՍ 21

-

-

V

V

-

-

31. «Փոխառության ծախսումներ» ՀՀՄՍ 23

-

-

V

V

-

-

32. «Կապակցված կողմերի բացահայտում» ՀՀՄՍ 24

-

-

V

V

-

-

33. «Ֆինանսական գործիքներ. ներկայացումը» ՀՀՀՀՍ 32Մ

-

-

V

V

-

-

34. «Միջանկյալ ֆինանսական հաշվետվություններ» ՀՀՄՍ 34

-

-

V

V

-

-

35. «Ակտիվների արժեզրկում» ՀՀՄՍ 36

-

-

V

V

-

-

36. «Պահուստներ, պայմանական պարտավորություններ և պայմանական ակտիվներ» ՀՀՄՍ 37

-

-

V

V

-

-

37. «Ոչ նյութական ակտիվներ»
ՀՀՀՀՍ 38

-

-

V

V

-

-

38. «Ֆինանսական գործիքներ. ճանաչումը և չափումը» ՀՀՄՍ 39

-

-

V

V

-

-

39. «Ներդրումային գույք» ՀՀՄՍ 40

-

-

V

V

-

-

40. «Բաժնային արժեթղթերի վրա հիմնված վճարում» ՖՀՄՍ 2

-

-

V

V

-

-

41. Հարկերի և հարկային արտոնությունների տեսակները

-

V

V

V

-

-

42. Հարկ վճարողների իրավունքները, պարտականությունները և հսկողությունը հարկերի վճարման նկատմամբ

-

V

V

V

-

-

43. Հարկային պարտավորություններից ավել բյուջե վճարված գումարները հարկ վճարողին վերադարձնելու կարգը

-

V

V

V

-

-

44. Հարկվող սուբյեկտները և հարկվող օբյեկտը

-

V

V

V

-

-

45. Համախառն եկամուտը

-

V

V

V

-

-

46. Համախառն եկամտի նվազեցումները

-

V

V

V

-

-

47. Ոչ ռեզիդենտի հարկումը

-

V

V

V

-

-

IV. Գործնական խնդիրներ

-

V

-

V

V

-

V. Այլ

           

1. ՀՀ Կենտրոնական բանկի հիմնական խնդիրը և այլ խնդիրները

V

V

V

V

V

V

2. ՀՀ Կենտրոնական բանկի կողմից իրականացվող ստուգումները և վերահսկողությունը

V

V

V

V

V

V

3. Ներքին հսկողության համակարգը, խորհրդի (դիտորդ խորհրդի) իրավունքները և պարտականությունները պատշաճ ներքին հսկողության համակարգ ապահովելու գործում,

V

V

-

V

-

-

4. Խորհրդի փոխհարաբերությունները ներքին աուդիտի ստորաբաժանման հետ (ներդրումային ընկերության դեպքում)

V

V

-

V

-

-

5. Խորհրդի (դիտորդ խորհրդի) նիստերը, խորհրդին (դիտորդ խորհրդին) կից հանձնաժողովները

V

V

-

V

-

-

6. Խորհրդի (դիտորդ խորհրդի) անդամի լիազորությունների վաղաժամկետ դադարեցման հիմքերը

V

V

-

V

-

-

7. Խորհրդի (դիտորդ խորհրդի) անդամների նկատմամբ հնարավոր կիրառվող պատասխանատվության միջոցները

V

-

-

-

-

-

8. Շահութաբաժինների բաշխում, կանոնադրական հիմնադրամի նվազեցում

V

-

-

-

-

-

9. Գույքի ձեռքբերման և օտարման հետ կապված խոշոր գործարքների կնքում

V

V

-

V

-

-

10. Ներքին տեղեկատվական համակարգը, խորհրդին ներկայացվող հաշվետվությունները,

V

V

V

V

-

-

11. Անվճարունակության հիմքերը

V

-

-

-

-

-

12. Ռազմավարության մշակման հիմնական սկզբունքները,

V

-

-

-

-

-

13. Գործադիր մարմնի աշխատանքի գնահատման և վերահսկման սկզբունքները,

V

-

-

-

-

-

14. Խորհրդի և գործադիր մարմնի վարձատրությունը,

V

V

-

-

-

-

15. Անձնակազմի կառավարման քաղաքականությունը, դրա նշանակությունը, խորհրդի իրավունքները և պարտականություններն անձնակազմի կառավարման գործում,

V

V

-

V

-

-

16. Գործունեության պլանավորման, գնահատման և որոշումների կայացման հիմնական սկզբունքները,

V

V

-

V

V

-

17. Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի առանձնահատկությունները

V

V

-

V

-

-

18. Կասկածելի գործառնությունների դադարեցումը և կասեցումը,

V

V

-

V

-

-

19. Մարքեթինգային ռազմավարություն/քաղաքականություն

V

V

-

V

-

-

20. Ռիսկերի կառավարում

V

V

-

V

V

-

VI. «Ներդրումային ֆոնդերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենք և «Ներդրումային ֆոնդերի մասին» ՀՀ օրենքից բխող ենթաօրենսդրական ակտեր

           

1. «Ներդրումային ֆոնդերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում օգտագործվող հիմնական հասկացությունները

V

V

V

V

V

V

2. Ընդհանուր դրույթներ Ֆոնդերի մասին

V

V

V

V

V

V

3. Ֆոնդի ստեղծումը և նրա գործունեության իրավական հիմքերը

-

V

-

V

V

-

4. Փայերը (բաժնետոմսերը) և դրանց թողարկումը, շրջանառությունն ու մարումը

-

V

-

V

V

V

5. Ֆոնդի ակտիվների ներդրման սկզբունքները

-

V

-

V

V

V

6. Ստանդարտ Ֆոնդի ներդրումային քաղաքականությունը

-

V

-

V

V

V

7. Մասնագիտացված ֆոնդերի ներդրումային քաղաքականությունը

-

V

-

V

V

V

8. Ֆոնդի կառավարումը

V

V

-

V

-

V

9. Կառավարիչը

-

V

-

V

-

-

10. Նշանակալից մասնակցությունը

-

V

-

V

-

-

11. Կառավարչի կառավարումը, այդ թվում`

         

-

1) Կառավարչի տնօրենների խորհուրդը

V

V

-

-

-

-

2) Ներքին աուդիտը

-

V

-

V

-

-

3) Կառավարչի ղեկավարների և կառավարչի անունից կամ կազմում ֆոնդի կառավարման գործունեություն իրականացնող անձանց նկատմամբ պահանջները

V

V

V

V

V

-

4) Մասնագիտական որակավորումը

V

V

V

V

V

V

12. Կառավարչի գործունեությանը ներկայացվող պահանջները, այդ թվում`

         

-

1) Կառավարչի գործունեության տնտեսական նորմատիվները

-

V

V

V

V

-

2) Կառավարչի պարտականությունները

-

V

-

V

V

-

3) Գործառույթների պատվիրակումը և հանձնումը

-

V

-

V

V

-

4) Ֆոնդի կառավարումն այլ կառավարչի փոխանցելը

-

 V

-

V

V

-

13. Կառավարչի վերակազմակերպումը և լուծարումը

-

V

-

V

-

-

14. Պահառուն

-

V

-

V

V

V

15. Ազդագիրը, հաշվետվությունները, արտաքին աուդիտը և տեղեկատվության բացահայտման այլ միջոցները, այդ թվում`

         

-

1) Ազդագիրը

-

V

-

-

-

-

2) Հաշվետվությունները

-

V

V

V

-

-

3) Ֆոնդի մասնակիցներին տրամադրվող տեղեկատվությունը

-

V

-

V

V

-

4) Պարտադիր հրապարակման ենթակա տեղեկատվությունը

-

V

-

V

-

-

5) Ֆոնդի և (կամ) կառավարչի գովազդը

-

V

-

-

-

-

6) Արտաքին աուդիտը

-

V

V

V

-

-

7) Ծառայողական տեղեկատվությունը

V

V

V

V

V

V

16. Օտարերկրյա ֆոնդերը

-

V

-

V

-

-

17. Ֆոնդերի վերակազմակերպումը

-

V

-

V

-

-

18. Ֆոնդերի դադարումը (լուծարումը)

-

V

-

V

-

-

19. Վերահսկողությունը և պատասխանատվությունը «Ներդրումային ֆոնդերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության պահանջները խախտելու համար

V

V

V

V

V

V

VII. «Կուտակային կենսաթոշակների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենք և «Կուտակային կենսաթոշակների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքից բխող ենթաօրենսդրական ակտեր

           

1. «Կուտակային կենսաթոշակների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում օգտագործվող հիմնական հասկացությունները

V

V

V

V

V

V

2. Մասնակիցների ռեեստր վարողի գործառույթները

-

V

-

V

V

V

3. Կենսաթոշակային գաղտնիք

V

V

V

V

V

V

4. Կենսաթոշակային ֆոնդի կառավարիչ, այդ թվում`

           

1) Կենսաթոշակային ֆոնդի կառավարչի գործառույթները և գործունեության նկատմամբ պահանջները

V

V

V

V

V

V

2) Կենսաթոշակային ֆոնդի կառավարչի և իր կողմից կառավարվող ֆոնդի մասին տեղեկատվությունը և դրա հրապարակումը

-

V

-

V

-

V

3) Կենսաթոշակային ֆոնդի կառավարիչների կանոնադրական կապիտալը և դրան ներկայացվող պահանջները

V

V

V

V

V

-

4) Կենսաթոշակային ֆոնդի գովազդը

-

V

-

-

V

-

5) Կենսաթոշակային ֆոնդի կառավարչի գործունեության դադարումը և կենսաթոշակային ֆոնդի կառավարման թույլտվությունն ուժը կորցրած ճանաչելը

-

V

-

V

-

-

5. Կենսաթոշակային ֆոնդի պահառությունը

-

V

-

V

V

V

6. Պարտադիր կենսաթոշակային ֆոնդի ակտիվների ներդրումը

-

V

-

V

V

V

7. Ծառայությունների համար վճարները

-

V

V

V

V

V

8. Կամավոր կենսաթոշակային ֆոնդերի ակտիվների ներդրման սկզբունքները

-

V

-

V

V

V

9. Կամավոր կենսաթոշակային ֆոնդերի ակտիվների թույլատրելի ներդրումները

-

V

-

V

V

V

10. Կամավոր կենսաթոշակային ֆոնդերի ակտիվների ներդրման սահմանափակումները

-

V

-

V

V

V

11. Պատասխանատվությունը «Կուտակային կենսաթոշակների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի խախտման համար

V

V

V

V

V

V

 

Հավելված 7

«Ներդրումային ֆոնդի կառավարիչների և պահառուների ղեկավարների ու

ներդրումային ֆոնդի կառավարման գործունեություն իրականացնող և ներդրումային

ֆոնդի պահառություն իրականացնող ֆիզիկական անձանց որակավորումը, նրանց

 մասնագիտական համապատասխանության չափանիշներն ու մասնագիտական

որակավորման ստուգման թեմաների ցանկը» Կանոնակարգ 10/05-ի

Միջնորդագիր

Ղեկավարի գրանցման վերաբերյալ

 

 

Հայաստանի Հանրապետության

Կենտրոնական բանկի նախագահ

------------------------------------ին

 

 

Հարգելի ----------------------------

 

Խնդրում ենք ------------------------------------------
(անուն, ազգանուն, հայրանուն)
o թույլ տալ մասնակցել որակավորման քննություններին (Կենտրոնական բանկում որակավորվող ղեկավարների համար)

o տրամադրել որակավորման վկայական

o գրանցել (խորհրդի անդամի համար՝ նաև ստուգել մասնագիտական համապատասխանությունը) որպես---------------------------------------------------------------
(կազմակերպության անվանումը, ղեկավարի պաշտոնը):

 

Կից ներկայացնում ենք Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ պահանջվող տեղեկությունները:

 

 Հավաստիացնում եմ, որ վերոնշյալ անձը համապատասխանում է Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված պահանջներին և վերջինիս ստորագրությունը, որն ամրակցվում է ղեկավարի վերաբերյալ ներկայացվող տեղեկանքին, համապատասխանում է իսկականի հետ:

 

Ֆինանսական կազմակերպության (օտարերկրյա ֆինանսական կազմակերպության) կառավարման իրավասու մարմին՝

 /անուն, ազգանուն, ստորագրություն/

 

 « » --------- 20 թ.

(հավելվածը խմբ. 16.12.14 թիվ 354-Ն)

(կանոնակարգը խմբ., լրաց., փոփ.  20.12.11 թիվ 363-Ն, փոփ., խմբ. 07.02.12 թիվ 32-Ն, խմբ., լրաց., փոփ. 25.12.12 թիվ 376-Ն, խմբ. 15.07.14 թիվ 196-Ն, փոփ., խմբ., լրաց. 16.12.14 թիվ 354-Ն, փոփ. 02.02.18 թիվ 11-Ն, լրաց. 28.09.18 թիվ 172-Ն)