Համարը 
թիվ 29-Ն
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Որոշում
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀԳՏ 2018.11.01/27(630) Հոդ.237
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
Վիճակագրության պետական խորհուրդ
Ընդունման ամսաթիվը 
19.10.2018
Ստորագրող մարմինը 
Վիճակագրության պետական խորհրդի նախագահ
Ստորագրման ամսաթիվը 
19.10.2018
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
01.01.2019
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 

Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ ՈՐՈՇՈՒՄԸ «ՋԵՐՄԱԷԼԵԿՏՐԱԿԱՅԱՆԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՁԵՎ 1-ՋԷԿ (ՏԱՐԵԿԱՆ) ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ԵՎ ՀՀ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ 2016 ԹՎԱԿԱՆԻ ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ 14-Ի ԹԻՎ 16-Ն ՈՐՈՇՈՒՄՆ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ

 

ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ

 

19 հոկտեմբերի 2018 թ.

թիվ 29-Ն

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

 

«ՋԵՐՄԱԷԼԵԿՏՐԱԿԱՅԱՆԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՁԵՎ 1-ՋԷԿ (ՏԱՐԵԿԱՆ) ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ 2016 ԹՎԱԿԱՆԻ ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ 14-Ի ԹԻՎ 16-Ն ՈՐՈՇՈՒՄՆ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Ղեկավարվելով «Պաշտոնական վիճակագրության մասին» օրենքի 10-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին կետով և 18-րդ հոդվածի 4-րդ մասով, ինչպես նաև «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 37-րդ հոդվածի 1-ին մասի դրույթներով՝ Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհուրդը որոշում է.

1. Հաստատել «Ջերմաէլեկտրակայանի գործունեության մասին» Ձև թիվ 1-ՋԷԿ (տարեկան) վիճակագրական հաշվետվության ձևը՝ համաձայն հավելվածի:

2. Ուժը կորցրած ճանաչել Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի 2016 թվականի նոյեմբերի 14-ի ««Ջերմաէլեկտրակայանի գործունեության մասին» Ձև 1-ՋԷԿ (տարեկան) պետական վիճակագրական հաշվետվության ձևը հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի 2004 թվականի դեկտեմբերի 29-ի թիվ 23-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» թիվ 16-Ն որոշումը:

3. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում 2019 թվականի հունվարի 1-ից:

 

Նախագահ՝

Ս. Մնացականյան

 

Հավելված
Հայաստանի Հանրապետության
վիճակագրության պետական խորհրդի
2018 թվականի հոկտեմբերի 19-ի
թիվ 29-Ն որոշման

 

ՁԵՎ 1- ՋԷՀ

(տարեկան)

 

Ներմուծեք նկարագրությունը_19430

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԿՈՄԻՏԵ

ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

ՋԵՐՄԱԷԼԵԿՏՐԱԿԱՅԱՆԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ

20   թ.

Ներկայացվում է համաձայն «Պաշտոնական վիճակագրության մասին» օրենքի և Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի 2016 թ. հունիսի 20-ի թիվ 05-Ն որոշման:

Հաշվետվության ներկայացման ժամկետը` մինչև հաշվետու տարվան հաջորդող ապրիլի 1-ը

Ներկայացնում է __________________________________________________________________

(լրիվ անվանումը)

Կազմակերպաիրավական տեսակը______________________________________________________

Գործունեության իրականացման վայրի

Մարզը/ք. Երևան ______________________________________________________________

Համայնքը____________________________________________________________________

Բնակավայրը/Երևան քաղաքի վարչական շրջանը __________________________________

Հասցեն ____________________________________________

       

(փողոցը, շենքը, բնակարանը)

(փոստային դասիչ)

Փաստացի գործունեության հիմնական տեսակի ծածկագիրը

         

(լրացվում է համաձայն ՏԳՏԴ դասակարգչի)

Պետական ռեգիստրում գրանցման համարը
     
.
     
.
             

(լրացվում է համաձայն գրանցման վկայականի)

Նույնականացման ծածկագիրը

               

(լրացվում է համաձայն գրանցման վկայականի)

Հարկ վճարողի հաշվառման համարը (ՀՎՀՀ)

               

Հեռախոսահամար(ներ) ___________________________________________________

Էլեկտրոնային փոստ ________________________________@__________________

ՏՐԱՄԱԴՐՎԱԾ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԳԱՂՏՆԻՈՒԹՅԱՆ ՊԱՀՊԱՆՈՒՄԸ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎՈՒՄ Է ՕՐԵՆՔՈՎ

Դիտարկումների համար անհրաժեշտ վիճակագրական հաշվետվությունները սահմանված ժամկետում չներկայացնելու կամ սահմանված կարգի խախտումով (ոչ արժանահավատ տվյալներ, դրանց ոչ ամբողջականորեն արտացոլում և այլ աղավաղումներ) ներկայացնելու (անկախ ժամկետից) համար վիճակագրական հաշվետվություններ ներկայացնողները ենթարկվում են պատասխանատվության` օրենքով սահմանված կարգով:

1. Ընդհանուր տեղեկություններ

 

Տողի
հա-
մարը

Էլեկտրակայանի տեղակայված
հզորությունը տարեվերջին

Տեղակայված
հզորության
փոփոխության
մեծությունը և
պատճառը

Էլեկտրակայանի օգտագործվող
հզորությունը տարեվերջին

Հաշվետու տարվա համար միջին հզորությունը

էլեկտրական
կՎտ

ջերմային, տուր-
բոագրե-գատային
ԳՋ / ժամ

էլեկտրական
կՎտ

ջերմային, տուր-
բոագրե-գատային
ԳՋ / ժամ

էլեկտրական,
կՎտ

ջերմային, տուր-
բոագրե-գատային
ԳՋ / ժամ

գոլորշու
կաթսա-ագրեգատ,
տ / ժ

Ա

Բ

1

2

3

4

5

6

7

8

 

11

               

 

Տողի
հա-
մարը

Էլեկտրական միջին
աշխատանքային
հզորությունը հաշվե-
տու տարում, կՎտ

Տեղակայված միջին տարեկան
էլեկտրական հզորության օգտա-
գործման ժամերի թիվը, ժամ
բ. 2 սյ. 1 տող 22 x 1000
բ. 1 սյ. 6 տող 11

Տեղակայված միջին
տարեկան ջերմային
հզորության օգտա -
գործման ժամերի թիվը, ժամ

Առավելագույն
ծանրաբեռնվածությունը

Էլեկտրակայանների տեղակայված և օգտագործվող հզորության միջև ճեղքվածքի տեխնիկական պատճառները

էլեկտրական,
կՎտ

ջերմային,
ԳՋ / ժամ

Ա

Բ

9

10

11

12

13

14

 

11

           

2. Տվյալներ շահագործման վերաբերյալ

 

Տողի
հա-
մարը

Էլեկտրաէներգիայի
արտադրությունը,
հազ. կՎտ ժամ

Բաց է թողնված
էլեկտրաէներգիա,
հազ. կՎտ ժամ

սյ. 1 - (սյ.7 + սյ.8)

Ջերմաէներգիայի բացթողումը արտաքին սպառողներին, ԳՋ
(էլեկտրակայանների)

Էլեկտրաէներգիայի ծախսումը սեփական արտադրական կարիքների համար, հազ. կՎտ ժամ (էլեկտրակայանների)

ընդամենը

այդ թվում՝ գոլորշիով աշխատած

էլեկտրա-էներգիայի արտադրության համար

ջերմա-էներգիայի բաց թողնման համար

 
   

Ա

Բ

1

2

3

4

5

6

նորմատիվ

21

X

X

X

X

   

փաստացի

22

           

 

Տողի
հա-

Պայմանական վառելիքի տեսակարար ծախսը

Էլեկտրաէներգիայի տեսակարար ծախսումը
սեփական արտադրական կարիքների համար

 

մարը

բաց թողնված
էլեկտրաէներգիայի համար,
Գ/կՎտ ժամ

բ.3 սյ.2 տ.32 x 1000
բ.2 սյ.2 տ.22

բաց թողնված ջերմաէներգիայի համար, կգ/ԳՋ

բ.3 սյ.2 տ.33 x 1000
բ.2 սյ.3 տ.22

Էլեկտրաէներգիայի արտադրության վրա Էլեկտրաէներգիայի

սյ.5 տող 22 x 1000
սյ.1 տող 22

Ջերմաէներգիայի բաց թողնման համար, կՎտ ժամ/ԳՋ

(սյ. 6 : սյ. 3) x 1000

Ա

Բ

 7

 8

9

10

նորմատիվ

21

       

փաստացի

22

       

3. Էլեկտրաէներգիայի և ջերմաէներգիայի բաց թողնման համար պայմանական վառելիքի ծախսը, տ

Ծախսված է վառելիք

Տողի հա-
մարը

Փաստացի բաց
թողնման նորմատիվներով

Փաստացի
ընդամենը

այդ թվում`

Տնտեսում (- ),
Գերածախս (+ )
 (սյուն 1 – (սյուն 2)

նավթա-վառելիք

գազ

սինթեզ գազ

ածուխ

վառելիքի այլ տեսակներ

Ա

Բ

1

2

3

4

5

6

7

8

Ընդամենը (տող 32 + տող 33)

Բաց թողնված էլեկտրաէներգիայի համար

Բաց թողնված ջերմաէներգիայի համար

31

32

33

               
               
               

4. Վառելիքի հաշվեկշիռ

Վառելիքի տեսակները

Տողի
հա-մարը

Չափի
միավորը

Վառելիքի մնացորդը
տարե-սկզբին

Վառելիքի
մուտքը տարվա
ընթաց-քում

Վառելիքի ծախսը տարվա ընթացքում

Վա-ռելիքի մնա-ցորդը տարե-վերջին

Այրված վառելիքի որակը

Ընդամենը

այդ թվում էլեկտրական և ջերմային էներգիայի թողարկման համար

այրման
ջերմու-թյունը, կկալ / կգ
(կկալ, նմ3)

խոնա-վությունը (Wp),
%

մոխրայ-նությունը (Ap),
%

բնական

պայմա-նական

Ա

Բ

Գ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Նավթավառելիք

41

տ

                 
                       
                       

Գ ազ

42

հազ.մ3

X         X     X
                       
                       

Ածուխ - ընդամենը 

Տորֆ-ընդամենը

Թերթաքարեր-ընդամենը

Փայտ

Վառելիքի այլ տեսակներ
Ընդամենը1)

43

44

45


46

47

48

տ

տ պայմ.
խոնավ.
տ

 մ3 խտութ.

                 
                 
                 
                 
                 
 

X

X

X

X  

X

X

X

X

                   

 1) Վառելիքի ծախսը ընդամենը տողի 5 սյունակը պետք է հավասար լինի 3-րդ բաժնի 31 տողի 2-րդ սյունակում ցույց տրված վառելիքի ծախսին:

 

Ղեկավար`

________________________

_________________

(Ազգանուն, անուն)

(Ստորագրություն)

Լրացնող (գլխավոր հաշվապահ կամ այլ լիազորված անձ)`

________________________

_______________

______________

(Ազգանուն, անուն)

(Ստորագրություն)

 

«___ »__________20  թ.

(լրացման ամսաթիվը)