Համարը 
թիվ 52-Ն
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Որոշում
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀԳՏ 2018.11.29/29(632).1 Հոդ.267.3
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
Վիճակագրության պետական խորհուրդ
Ընդունման ամսաթիվը 
19.10.2018
Ստորագրող մարմինը 
Վիճակագրության պետական խորհրդի նախագահ
Ստորագրման ամսաթիվը 
19.10.2018
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
09.12.2018
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 

Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ ՈՐՈՇՈՒՄԸ «ԲՆԱԿԱՐԱՆԱՅԻՆ ՖՈՆԴԻ ՄԱՍԻՆ» ՁԵՎ 2-ԲՆԱԿՖՈՆԴ (ՏԱՐԵԿԱՆ) ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎԸ ԵՎ ԼՐԱՑՄԱՆ ՀՐԱՀԱՆԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ԵՎ ՀՀ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ 2004 ԹՎԱԿԱՆԻ ՓԵՏՐՎԱՐԻ 23-Ի ԹԻՎ 08-Ն ՈՐՈՇՈՒՄՆ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ

 

ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ

 

19 հոկտեմբերի 2018 թ.

թիվ 52-Ն

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

 

«ԲՆԱԿԱՐԱՆԱՅԻՆ ՖՈՆԴԻ ՄԱՍԻՆ» ՁԵՎ 2-ԲՆԱԿՖՈՆԴ (ՏԱՐԵԿԱՆ) ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎԸ ԵՎ ԼՐԱՑՄԱՆ ՀՐԱՀԱՆԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ 2004 ԹՎԱԿԱՆԻ ՓԵՏՐՎԱՐԻ 23-Ի ԹԻՎ 08-Ն ՈՐՈՇՈՒՄՆ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Ղեկավարվելով «Պաշտոնական վիճակագրության մասին» օրենքի 10-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին կետով և 18-րդ հոդվածի 4-րդ մասով, ինչպես նաև «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 37-րդ հոդվածի 1-ին մասի դրույթներով՝ Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհուրդը որոշում է.

1. Հաստատել «Բնակարանային ֆոնդի մասին» Ձև 2-բնակֆոնդ (տարեկան) վիճակագրական հաշվետվության ձևը՝ համաձայն հավելված 1-ի:

2. Հաստատել «Բնակարանային ֆոնդի մասին» Ձև 2-բնակֆոնդ (տարեկան) վիճակագրական հաշվետվության ձևի լրացման հրահանգը՝ համաձայն հավելված 2-ի:

3. Ուժը կորցրած ճանաչել Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի 2004 թվականի փետրվարի 23-ի ««Բնակարանային ֆոնդի մասին» Ձև թիվ 2-բնակֆոնդ (տարեկան) պետական վիճակագրական հաշվետվության ձևը և լրացման հրահանգը հաստատելու մասին» թիվ 08-Ն որոշումը:

4. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

 

Նախագահ՝

Ս. Մնացականյան

 

Հավելված 1
Հայաստանի Հանրապետության
վիճակագրության պետական խորհրդի
2018 թվականի հոկտեմբերի 19-ի
թիվ 52-Ն որոշման

Ներմուծեք նկարագրությունը_18161

 

1. Բազմաբնակարան շենքեր

 

   

 միավոր

Տողի համարը

 

Ընդա-մենը

այդ թվում ըստ արտաքին պատերի նյութերի`

Տանիքի ձևը

քարից

երկաթբետոնից

այլ

թեք

հարթ

ընդա-մենը

այդ թվում`

պանելային

մոնոլիտ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

101

Շենքերի քանակը, ընդամենը

               

101.1

 այդ թվում`
մեկ հարկանի

               

101.2

 երկու հարկանի

               

101.3

 երեք հարկանի

               

101.4

 չորս հարկանի

               

101.5

 հինգ հարկանի

               

101.6

 վեցից-ութ հարկանի

               

101.7

 ինը և ավելի հարկանի

               

2. Բազմաբնակարան շենքերի բնակարաններ

 

Տողի համարը

 

Քանակը, միավոր

Ընդհանուր մակերեսը, քառ.մետր

տարեսկզբին

տարեվերջին

1

2

3

4

5

201

Բազմաբնակարան շենքերի բնակարաններ, ընդամենը

     

201.1

 այդ թվում ըստ սենյակների քանակի`
մեկ սենյականոց

     

201.2

 երկու սենյականոց

     

201.3

 երեք սենյականոց

     

201.4

 չորս սենյականոց

     

201.5

 հինգ սենյականոց

     

201.6

 վեց և ավելի սենյականոց

     

3. Բազմաբնակարան շենքերն ըստ շահագործման հանձնման տարեթվերի

 

Տողի համարը

 

Բազմաբնակարան շենքերի քանակը, միավոր

1

2

3

301

Ընդամենը

 

301.1

 այդ թվում` հանձնվել են շահագործման
մինչև 1950թ.

 

301.2

1951-1970թթ.

 

301.3

1971-1980թթ.

 

301.4

1981-1990թթ.

 

301.5

1991-2000թթ.

 

301.6

2001-2010թթ.

 

301.7

2011թ. հետո

 

4. Վերելակ և վերելակով մուտքեր ունեցող բազմաբնակարան շենքեր

 

Տողի համարը

 

Ընդամենը, միավոր

1

2

3

401

Վերելակով շենքերի քանակը

 

402

Վերելակով շենքերի մուտքերի քանակը

 

403

Վերելակների քանակը

 

 5. Բազմաբնակարան շենքերն ըստ բնակարանների քանակի

 

Տողի համարը

Բնակարանների քանակը

Բազմաբնակարան շենքերի քանակը, միավոր

1

2

3

501

Մինչև 5

 

502

6 - 20

 

503

21- 40

 

504

41 և ավելի

 

6. Բազմաբնակարան շենքերի վերանորոգում

 

Տողի համարը

 

Ընդամենը

1

2

3

601

Վերանորոգված բազմաբնակարան շենքերի քանակը, միավոր

 

602

Վերանորոգման ընդհանուր ծախսերը, հազ. դրամ

 

602.1

 այդ թվում` ըստ կոնստրուկցիոն տարրերի տանիք

 

602.2

 ջրագծի և կոյուղու ներքին ցանցեր

 

602.3

 ջերմատակարարման ներքին ցանցեր

 

602.4

 վերելակներ

 

602.5

 մուտքեր

 

602.6

 այլ

 

7. Ֆինանսական ընդհանրացված ցուցանիշները

 

   

 հազ. դրամ

Տողի համարը

 

Ընդամենը

1

2

3

701

Սպասարկվող բնակարանային ֆոնդի հաշվեկշռային արժեքը տարեսկզբին

 

702

Սպասարկվող բնակարանային ֆոնդի հաշվեկշռային արժեքը տարեվերջին

 

703

Հասույթ ծառայությունների (արտադրանքի աշխատանքների) իրացումից, ընդամենը (703.1+703.2+703.3)

 

703.1

 այդ թվում`
պետական և համայնքային բյուջեներից հատկացումների հաշվին
մատուցված ծառայություններից

 

703.2

 շենքի վերանորոգման և պահպանման նպատակով փաստացի
վճարումներ (բնակվարձ)

 

703.3

 այլ եկամուտներ

 

704

Շենքի վերանորոգման և պահպանման համար հաշվարկային վճարումներ

 

705

Ծախսեր, ընդամենը (705.1+705.2+705.3+705.4+705.5+705.6)

 

705.1

 այդ թվում`
նյութական ծախսեր

 

705.1.1

 որից`ընթացիկ նորոգման համար

 

705.2

 ոչ նյութական ծառայությունների վճարումներ

 

705.3

 գործուղման ծախսեր

 

705.4

 աշխատավարձ և դրան հավասարեցված վճարումներ

 

705.5

 կապիտալ ներդրումներ, հիմնավերանորոգում, սարքավորումների և
գույքի ձեռքբերում

 

705.6

 այլ ծախսեր

 

706

Չվճարված բնակվարձից գոյացած պարտքեր, ընդամենը

 

706.1

 որից` հաշվետու տարում

 

Ղեկավար ՝

 ______________

 

  ______________

 

(Ազգանուն, անուն)

 

(Ստորագրություն)

Լրացնող (գլխավոր հաշվապահ կամ այլ լիազորված անձ)՝

 

 ______________

   

 ______________

 

(Ազգանուն, անուն)

 

(Ստորագրություն)

     
     

« _ _ »______20___թ.

 

Հավելված 2
Հայաստանի Հանրապետության
վիճակագրության պետական խորհրդի
2018 թվականի հոկտեմբերի 19-ի
թիվ 52-Ն որոշման

 

ՀՐԱՀԱՆԳ

 

«ԲՆԱԿԱՐԱՆԱՅԻՆ ՖՈՆԴԻ ՄԱՍԻՆ» ՁԵՎ 2-ԲՆԱԿՖՈՆԴ (ՏԱՐԵԿԱՆ) ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ԼՐԱՑՄԱՆ

 

I. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

 

1. Սույն հրահանգը կարգավորում է «Բնակարանային ֆոնդի մասին» Ձև 2-բնակֆոնդ (տարեկան) վիճակագրական հաշվետվության (այսուհետ՝ Հաշվետվություն) լրացման կարգի հետ կապված հարաբերությունները:

2. Հաշվետվությունը լրացնում են ռեսպոնդենտ հանդիսացող շենքերի կառավարման մարմինները (համատիրությունները, լիազորագրային կառավարիչները և հավատարմագրային կառավարիչները), որոնք այդ մասին իրազեկվում են Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի 2016 թվականի հունիսի 20-ի թիվ 05-Ն որոշմամբ հաստատված կարգի դրույթներին համապատասխան:

3. Հաշվետվությունը ներկայացվում է Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտե` մինչև հաշվետու ժամանակաշրջանին հաջորդող ապրիլի 1-ը:

4. Հաշվետվության դիմային էջի «Փաստացի գործունեության հիմնական տեսակի» ծածկագիրը ռեսպոնդենտները լրացնում են՝ համաձայն «Տնտեսական գործունեության տեսակների դասակարգչի» 5-նիշ խմբավորման:

5. Հաշվետվության ներկայացման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

 

II. ԲԱԶՄԱԲՆԱԿԱՐԱՆ ՇԵՆՔԵՐ

 

6. Այս բաժնում արտացոլվում է բազմաբնակարան շենքերի քանակն ըստ հարկայնության, ըստ արտաքին պատերի նյութերի և տանիքի ձևի: Տող 101-ը հավասար է 101.1-ից 101.7 տողերի հանրագումարին:

7. Քարե են համարվում քարի կամ աղյուսի շարվածքից կրող պատերով շենքերը:

8. Երկաթբետոնե են համարվում խոշորաբլոկային, պանելային և խոշորապանելային, կարկասային և կարկասապանելային, ծածկերի և հարկերի բարձրացման եղանակով կառուցված շենքերը:

9. Միաձույլ են համարվում միաձույլ երկաթբետոնյա կրող պատերով շենքերը:

 

III. ԲԱԶՄԱԲՆԱԿԱՐԱՆ ՇԵՆՔԵՐԻ ԲՆԱԿԱՐԱՆՆԵՐ

 

10. Տող 201-ում արտացոլվում է բազմաբնակարան շենքերի բնակարանների ընդհանուր քանակը (սյունակ 3) և ընդհանուր մակերեսը տարեսկզբին (սյունակ 4), տարեվերջին (սյունակ 5), իսկ 201.1-201.6 տողերում` դրանց բաշխվածությունն ըստ սենյակների քանակի: Բնակարան է համարվում շենքում գտնվող առանձին տարածքը` բաղկացած բնակելի և օժանդակ մասերից, կահավորված կոմունալ հարմարություններով: Բնակելի սենյակը դա բնակելի տան, բնակարանի, հանրակացարանի մի մասն է, որը մյուս մասերից անջատված է խուլ պատերով կամ միջնորմերով և նախատեսված է բնակվելու ու հանգստի համար:

11. Ընդհանուր մակերեսը որոշվում է բնակելի և օժանդակ մակերեսների (խոհանոց, միջանցք, բաղնիք, զուգարան, պահարան, խորդանոց, տաքացվող և բնակության համար պիտանի ձեղնահարկ, կիսավերնահարկ և այլն) հանրագումարով:

12. Ընդհանուր մակերեսի մեջ չեն հաշվառվում` աստիճանավանդակների, նախամուտքերի, վերելակի զբաղեցրած մակերեսները, չջեռուցվող ծածկապատ պատշգամբների, ձեղնահարկերի, կիսավերնահարկերի, առանձին կառուցված ամառային խոհանոցների, բաղնիքների, խորդանոցների մակերեսները:

 

IV. ԲԱԶՄԱԲՆԱԿԱՐԱՆ ՇԵՆՔԵՐՆ ԸՍՏ ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ ՀԱՆՁՆՄԱՆ ՏԱՐԵԹՎԵՐԻ

 

13. Այս բաժնում արտացոլվում է բազմաբնակարան շենքերի քանակն ըստ շահագործման հանձնման տարեթվերի: Տող 301-ը հավասար է 301.1 -ից 301.7 տողերի հանրագումարին:

 

V. ՎԵՐԵԼԱԿ ԵՎ ՎԵՐԵԼԱԿՈՎ ՄՈՒՏՔԵՐ ՈՒՆԵՑՈՂ ԲԱԶՄԱԲՆԱԿԱՐԱՆ ՇԵՆՔԵՐ

 

14. Այս բաժնում արտացոլվում է վերելակ ունեցող բազմաբնակարան շենքերի քանակը անկախ այն բանից, վերելակն աշխատում է, թե ոչ (տող 401), վերելակով բազմաբնակարան շենքերի մուտքերի քանակը (տող 402) և վերելակների քանակը (տող 403):

 

VI. ԲԱԶՄԱԲՆԱԿԱՐԱՆ ՇԵՆՔԵՐՆ ԸՍՏ ԲՆԱԿԱՐԱՆՆԵՐԻ ՔԱՆԱԿԻ

 

15. Այս բաժնում արտացոլվում է բազմաբնակարան շենքերի քանակն ըստ նրանցում եղած բնակարանների քանակի:

 

VII. ԲԱԶՄԱԲՆԱԿԱՐԱՆ ՇԵՆՔԵՐԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՈՒՄ

 

16. Տող 601-ում արտացոլվում է վերանորոգված բազմաբնակարան շենքերի քանակը, իսկ տող 602-ում` վերանորոգման ընդհանուր ծախսերը: Տող 602-ը հավասար է 602.1-ից 602.6 տողերի հանրագումարին:

 

VIII. ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԸՆԴՀԱՆՐԱՑՎԱԾ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԸ

 

17. Տող 701-ում արտացոլվում է բազմաբնակարան շենքերը կառավարող մարմիների կողմից սպասարկվող բնակարանային ֆոնդի հաշվեկշռային արժեքը տարեսկզբին, իսկ 702 տողում` տարեվերջին:

18. Տող 703-ում արտացոլվում են ծառայությունների (արտադրանքի աշխատանքների) իրացումից ընդհանուր հասույթը: Տող 703-ը հավասար է 703.1-ից 703.3 տողերի հանրագումարին:

19. Տող 703.1-ում արտացոլվում են պետական և համայնքային բյուջեներից հատկացումների հաշվին մատուցված ծառայությունների ծավալը` դրամական արտահայտությամբ:

20. Տող 703.2-ում արտացոլվում են շենքի վերանորոգման և պահպանման նպատակով փաստացի վճարումները (բնակվարձ):

21. Տող 703.3-ում արտացոլվում են այն եկամուտները, որոնք նախորդ տողերում առանձնացված չեն:

22. Տող 704-ում արտացոլվում են շենքի վերանորոգման և պահպանման համար հաշվարկային վճարումները:

23. Տող 705-ում արտացոլվում են բնակարանային ֆոնդը շահագործող տարեկան ծախսերը: Տող 705-ը հավասար է 705.1 և 705.2-ից 705.6 տողերի հանրագումարին:

24. Տող 705.1-ում արտացոլվում է նյութական ծախսերը, որից առանձնացվում են ընթացիկ նորոգման նպատակով կատարված ծախսերը (տող 705.1.1): Նյութական ծախսերում ներառվում են ընթացիկ նորոգման համար ծախսված նյութերի, աշխատողների արտահագուստի արժեքները, տեխնիկայի անվտանգության և աշխատանքի պահպանության ծախսերը, փոքրարժեք և արագամաշ գույքի մաշվածությունը, ընթացիկ նորոգմամբ զբաղված աշխատողների աշխատանքի վարձատրությանն ուղղված միջոցները և այլն:

25. Տող 705.2-ում արտացոլվում են ոչ նյութական ծառայությունների վճարումները (գրասենյակային, կապի, տնատիրության պահպանության ծախսերը` շենքերի տանիքների մաքրման, ձյան, աղբի տեղափոխման, մուտքերի, բակերի մաքրման, էլեկտրական լուսավորման և այլն):

26. Տող 705.3-ում արտացոլվում են գործուղման հետ կապված ծախսերը, տող 705.4-ում` ցուցակային անձնակազմի (որոնք հիմնականում զբաղվում են միայն բնակարանային ֆոնդի ծառայությունում) աշխատանքի վարձատրությանն ուղղված միջոցները և դրան հավասարեցված վճարումները, պարտադիր սոցիալական ապահովագրության վճարները:

27. Տող 705.5-ում արտացոլվում են կապիտալ ներդրումների, կապիտալ վերանորոգման, սարքավորումների և գույքի ձեռքբերման ծախսերը, շենքերի, շինությունների, մեքենաների, սարքավորումների ամորտիզացիոն հատկացումները:

28. Տող 705.6-ում արտացոլվում են այլ ծախսերը, որոնք նախորդ տողերում չեն արտացոլվել:

29. Տող 706-ում արտացոլվում է չվճարված բնակվարձից գոյացած պարտքերի ընդհանուր գումարը: