Համարը 
թիվ 34-Ն
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Որոշում
Կարգավիճակը 
Չի գործում
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀԳՏ 2018.12.26/32(635).1 Հոդ.286.5
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
Վիճակագրության պետական խորհուրդ
Ընդունման ամսաթիվը 
19.10.2018
Ստորագրող մարմինը 
Վիճակագրության պետական խորհրդի նախագահ
Ստորագրման ամսաթիվը 
19.10.2018
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
05.01.2019
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 
08.01.2021

Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ ՈՐՈՇՈՒՄԸ «ԳԻՇԵՐՕԹԻԿ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՁԵՎ 1-ԳԻՇԵՐՕԹԻԿ (ՏԱՐԵԿԱՆ) ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ԵՎ ՀՀ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ 2015 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆԻՍԻ 25-Ի ԹԻՎ 09-Ն ՈՐՈՇՈՒՄՆ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ

 

ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ

 

19 հոկտեմբերի 2018 թ.

թիվ 34-Ն

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

 

«ԳԻՇԵՐՕԹԻԿ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՁԵՎ 1-ԳԻՇԵՐՕԹԻԿ (ՏԱՐԵԿԱՆ) ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ 2015 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆԻՍԻ 25-Ի ԹԻՎ 09-Ն ՈՐՈՇՈՒՄՆ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Ղեկավարվելով «Պաշտոնական վիճակագրության մասին» օրենքի 10-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին կետով և 18-րդ հոդվածի 4-րդ մասով, ինչպես նաև «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 37-րդ հոդվածի 1-ին մասի դրույթներով՝ Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհուրդը որոշում է.

1. Հաստատել «Գիշերօթիկ հաստատությունների գործունեության մասին» Ձև 1-գիշերօթիկ (տարեկան) վիճակագրական հաշվետվության ձևը՝ համաձայն հավելվածի:

2. Ուժը կորցրած ճանաչել Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի 2015 թվականի հունիսի 25-ի ««Գիշերօթիկ հաստատությունների գործունեության մասին» Ձև 1-գիշերօթիկ (տարեկան) պետական վիճակագրական հաշվետվության ձևը հաստատելու մասին» թիվ 09-Ն որոշումը:

3. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

 

Նախագահ՝

Ս. Մնացականյան

 

Հավելված
Հայաստանի Հանրապետության
վիճակագրության պետական խորհրդի
2018 թվականի հոկտեմբերի 19-ի
թիվ 34-Ն որոշման

Ներմուծեք նկարագրությունը_18670

1. Հաստատության շենքային պայմանները (պատասխանների համարներն առնել շրջանակի մեջ)

1) Շենքը

ա. տիպային

բ. հարմարեցված

գ. այլ (նշել) …………………………………………………

2) Շենքի ընդհանուր վիճակը

ա. բավարար

բ. պահանջվում է ընթացիկ վերանորոգում

գ. պահանջվում է հիմնական վերանորոգում

դ. վթարային

ե. այլ (նշել) …………………………………………………

3) Ջրամատակարարումը

ա. կենտրոնացված` շուրջօրյա

բ. կենտրոնացված` ժամանակացույցով /գրաֆիկով/

գ. սեփական ջրաղբյուր

դ. բերովի

ե. այլ (նշել)…………………………………………………..

4) Տաք ջրամատակարարում

ա. առկա է

 բ. բացակայում է

 գ. այլ (նշել) ………………………………………………….

5) Կոյուղացումը

ա. միացված է կոյուղու կենտրոնացված համակարգին

բ. ունի տեղային /լոկալ/ ցանց

գ. այլ (նշել) …………………………………………………...

6) Ջերմամատակարարումը

ա. կենտրոնացված

բ. անհատական (լոկալ)

գ. բացակայում է

դ. այլ (նշել) …………………………………………………..

7) Շենքը նախատեսված է ………..(նշել) երեխաների համար

 

2. Հաստատության սենյակները, օժանդակ տարածքները և դրանց մակերեսները

 

Տողի համարը

 

Քանակը

Ընդհանուր մակերեսը, քառ. մ

Նշումներ

1

2

3

4

5

1)

Ընդամենը

X    
 

այդ թվում`

     

2)

առանձնասենյակ

     

3)

խաղասենյակ

     

4)

հյուրասենյակ

     

5)

ննջասենյակ

     

6)

սպորտդահլիճ

     

7)

դահլիճ

     

8)

հարդասենյակ

     

9)

բուֆետ (ճաշարան)

     

10)

բուժսենյակ

     

11)

մեկուսարան

     

12)

վերականգնողական թերապիայի կաբինետ

     

13)

գրադարան, ընթերցասենյակ

     

14)

աշխատանքային մասնագիտացված ուսուցման սենյակներ

     

15)

արհեստանոցներ

     

16)

օժանդակ սենյակ

     

17)

այլ նշանակության սենյակներ

     

18)

Շենքին կից կամ ամրակցված այլ տարածք

     

 

 3. Հաստատության ապահովվածությունը (համապատասխան սյունակներում դնել « նշանը)

 

Տողի համարը

 

Բավարար քանակությամբ

Մասամբ

Բացակա-
յում է

Նշումներ

1

2

3

4

5

6

1)

Անհրաժեշտ կահույքով

       

2)

Հաշմանդամների սայլակներով

       

3)

Տրանսպորտային միջոցներով

       

4)

Հեռուստացույցներով

       

5)

Համակարգիչներով

       

6)

Հեռախոսակապով

       

7)

Սպորտային պարագաներով

       

8)

Նորմալ գործունեության համար այլ անհրաժեշտ պարագաներով

       

 

 4. Երեխաների թվաքանակի սեռատարիքային բաշխվածությունը և շարժը

 

Տողի հա-մարը

 

Ընդա-մենը

որից` աղջիկներ

նրանցից` ըստ տարիքի և սեռի

մինչև 1

1 – 5

6-9

10-14

15-17

ընդա- մենը

որից` աղջիկներ

ընդա- մենը

որից` աղջիկներ

ընդա- մենը

որից` աղջիկներ

ընդա- մենը

որից` աղջիկներ

ընդա- մենը

որից` աղջիկներ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1)

Երեխաների թվաքանակը տարեսկզբի դրությամբ

                       

2)

Հաշվետու տարվա ընթացքում

դուրս են եկել, ընդամենը

                       

3)

վերադարձել են հարազատների մոտ

                       

4)

մանկատուն կամ խնամքի այլ հաստատություն տեղափոխվածներ

                       

5)

մեծահասակների ինտերնատներ
տեղափոխվածներ

                       

6)

որդեգրվածներ

                       

7)

մահացել են

                       

8)

դուրս են եկել այլ պատճառներով                        

9)

ընդունվել են, ընդամենը

                       

10)

նրանցից` եկել են մանկատներից կամ խնամքի այլ հաստատություններից

                       

11)

Երեխաների թվաքանակը տարեվերջի դրությամբ

                       

12)

նրանցից` անկողնային

                       

13)

 քրոնիկ հոգեկան շեղումներով

                       

14)

11 տողից դպրոց հաճախող երեխաների թվաքանակը

                       

15)

11 տողից հաշմանդամ երեխաների թվաքանակը

                       

16)

նրանցից` դպրոց հաճախողներ

                       

17)

11 տողից առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխաների թվաքանակը

                       

18)

նրանցից` դպրոց հաճախողներ

                       

5. Աշխատողների թվաքանակն ըստ նրանց կրթական մակարդակի

 

Տողի հա-մարը

 

Աշխատողների թվաքանակը տարեվերջին

նրանցից՝ ըստ կրթական մակարդակի

բարձրագույն

միջին մասնագիտական

միջնակարգ

ընդամենը

որից` կանայք

ընդամենը

որից`
կանայք

ընդամենը

որից`
կանայք

ընդամենը

որից`
կանայք

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1)

Ընդամենը

               
 

այդ թվում` երեխաներին անմիջապես սպասարկող

               
 

մանկավարժներ

               

3)

նրանցից` դաստիարակներ

               

4)

 հոգեբան

               

5)

 արատաբան

               

6)

 լոգոպետ

               

7)

բժիշկներ

               

8)

միջին բուժանձնակազմ

               

9)

կրտսեր բուժանձնակազմ (դայակներ)

               

10)

խոհարար

               

11)

սպասարկող այլ անձնակազմ

               

12)

տեխնիկական և օժանդակ անձնակազմ

               

6. Ֆինանսական միջոցների ստացումը և օգտագործումը

 

 հազ. դրամ

Ֆինանսական միջոցների առկայությունը

Ֆինանսական ծախսեր

Ֆինանսական միջոցների մնացորդը տարեվերջին

ընդա-մենը

մնացորդը տարե-

սկզբին

ֆինանսական մուտքերը

ընդամենը

այդ թվում

ընդա-մենը

այդ թվում

նյութական
ծախսեր

ոչ նյութական ծառայու-թյունների վճարումներ

գործուղման ծախսեր

աշխատավարձ և դրան հավա-սարեցված վճարումներ

հիմնավերա-նորոգման, սարքավորում-ների և գույքի ձեռքբերման

այլ ծախսեր

բյուջեից (պետական և համայն-քային)

նվիրատվու-թյուններ

վարձակա-լությունից

այլ եկա-մուտներ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

                             

Ղեկավար ՝

 ____________

 

  ____________

 

(Ազգանուն, անուն)

 

(Ստորագրություն)

Լրացնող (գլխավոր հաշվապահ
կամ այլ լիազորված անձ)՝

 

 ____________

   

 ____________

 

(Ազգանուն, անուն)

 

(Ստորագրություն)

     
     

« _ _ »______ ____20___թ.