Համարը 
թիվ 60-Ն
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Որոշում
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀԳՏ 2018.12.26/32(635).1 Հոդ.286.13
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
Վիճակագրության պետական խորհուրդ
Ընդունման ամսաթիվը 
19.10.2018
Ստորագրող մարմինը 
Վիճակագրության պետական խորհրդի նախագահ
Ստորագրման ամսաթիվը 
19.10.2018
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
05.01.2019
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 

Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ ՈՐՈՇՈՒՄԸ «ՆԱԽԱԴՊՐՈՑԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱՐԿՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ» ՁԵՎ 85-ԳՄ (ՏԱՐԵԿԱՆ) ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎՆ ՈՒ ԼՐԱՑՄԱՆ ՀՐԱՀԱՆԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ԵՎ ՀՀ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ 2002 ԹՎԱԿԱՆԻ ՕԳՈՍՏՈՍԻ 19-Ի ԹԻՎ 194-Ն ՈՐՈՇՈՒՄՆ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ

 

ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ

 

19 հոկտեմբերի 2018 թ.

թիվ 60-Ն

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

 

 «ՆԱԽԱԴՊՐՈՑԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱՐԿՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ» ՁԵՎ 85-ԳՄ (ՏԱՐԵԿԱՆ) ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎՆ ՈՒ ԼՐԱՑՄԱՆ ՀՐԱՀԱՆԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ 2002 ԹՎԱԿԱՆԻ ՕԳՈՍՏՈՍԻ 19-Ի ԹԻՎ 194-Ն ՈՐՈՇՈՒՄՆ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Ղեկավարվելով «Պաշտոնական վիճակագրության մասին» օրենքի 10-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին կետով և 18-րդ հոդվածի 4-րդ մասով, ինչպես նաև «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 37-րդ հոդվածի 1-ին մասի դրույթներով՝ Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհուրդը որոշում է.

1. Հաստատել «Նախադպրոցական հիմնարկների մասին» Ձև 85-գմ (տարեկան) վիճակագրական հաշվետվության ձևը՝ համաձայն հավելված 1-ի:

2. Հաստատել «Նախադպրոցական հիմնարկների մասին» Ձև 85-գմ (տարեկան) վիճակագրական հաշվետվության ձևի լրացման հրահանգը՝ համաձայն հավելված 2-ի:

3. Ուժը կորցրած ճանաչել Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի 2002 թվականի օգոստոսի 19-ի ««Հաշվետվություն նախադպրոցական հիմնարկների մասին» Ձև թիվ 85-գմ պետական վիճակագրական հաշվետվության ձևը և լրացման հրահանգը հաստատելու մասին» թիվ 194-Ն որոշումը:

4. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

 

Նախագահ՝

Ս. Մնացականյան

 

Հավելված 1
Հայաստանի Հանրապետության
վիճակագրության պետական խորհրդի
2018 թվականի հոկտեմբերի 19-ի
թիվ 60-Ն որոշման

 

Ներմուծեք նկարագրությունը_18673

 

1. Նախադպրոցական հաստատության տեսակը (նշել)

 

 
մանկապարտեզ
 
մսուր
 
մսուր-մանկապարտեզ
 
դպրոց–մանկապարտեզ
 

2. Նախադպրոցական հաստատության աշխատանքային ռեժիմը (նշել)

 

 
հնգօրյա
 
վեցօրյա
 
շուրջօրյա

 

3. Նախադպրոցական հաստատության սենյակները, օժանդակ տարածքները և դրանց մակերեսները

 

Տողի համարը

 

Քանակը

Մակերեսը, քառ. մ

1

2

3

4

301

Ընդամենը

   

302

 այդ թվում` ընդունարան

   

303

 առանձնասենյակ

   

304

 խաղասենյակ

   

305

 ննջասենյակ

   

306

 հարդարասենյակ

   

307

 բուֆետ/ճաշարան

   

308

 բուժական սենյակ

   

309

 օժանդակ սենյակ

   

310

 այլ

   

311

Շենքին կից տարածք

   

4. Երեխաների թվաքանակն ըստ սեռատարիքային բաշխվածության

 

 Տողի համարը

 

Ընդամենը

նրանցից` ըստ տարիքի

Երեխաների ընդհանուր թվաքանակից սովորում են հանրակրթական դպրոցի
1-ին դասարանի ծրագրով

մինչև 1.5

1.5-ից մինչև

3

3 և բարձր

ընդա- մենը

նրանցից մինչև սեպտեմբերի 1-ը կլրանա

6 տարին

7 տարին

1

2

3

4

5

6

7

8

9

401

Երեխաների թվաքանակը տարեվերջին

             

402

այդ թվում` աղջիկներ

             

 

5. Խմբերի և տեղերի առկայությունը տարեվերջին

 

Տողի
համարը

 

Խմբերի քանակը, միավոր

Երեխաների թվաքանակը խմբերում, մարդ

Տեղերի
քանակը, միավոր

ընդա- մենը

այդ թվում` 3 և բարձր տարիքի երեխաների

ընդա- մենը

նրանցից` աղջիկներ

այդ թվում` 3 և բարձր տարիքի

նրանցից` աղջիկներ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

501

 Ընդամենը

             

502

 դրանցից շուրջօրյա խմբեր

             

6. Աշխատակազմն ըստ կրթական մակարդակի

 

Տողի համա-րը

 

Աշխատողների թվաքանակը տարեվերջին

այդ թվում` ըստ կրթական մակարդակի

բարձրա-
գույն

այդ թվում`
կանայք

թերի բարձ-
րագույն

այդ թվում`
կանայք

միջին մասնագի- տական

այդ թվում`
կանայք

ընդա-
մենը

այդ թվում`
կանայք

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

601

Ընդամենը

               

602

 այդ թվում`
վարիչ

               

603

 դաստիարակներ

               

604

 նրանցից` ավագ դաստիարակներ
/մեթոդիստներ/

               

605

 դաստիարակների օգնականներ

               

606

 երաժշտական ղեկավար

               

607

 ուսուցիչ դեֆեկտոլոգ

               

608

 ուսուցիչ լոգոպեդ

               

609

 այլ մանկավարժներ

               

610

 բուժքույր

               

611

 խոհարար

               

612

 սպասարկող այլ անձնակազմ

               

7. Մանկավարժադաստիարակչական աշխատակազմն ըստ աշխատանքային ստաժի

 

Տողի համարը

 

Աշխատանքային ստաժը

մինչև 5 տարի

6 - 10 տարի

11 - 15 տարի

16 և ավելի

1

2

3

4

5

6

701

Ընդամենը

       

702

այդ թվում` կանայք

       

8. Ֆինանսական միջոցների ստացումը և օգտագործումը

 

հազ. դրամ

Ֆինանսական միջոցների առկայությունը

Ֆինանսական ծախսեր

Ֆինան-սական միջոց-ների
մնա-ցորդը տարե-վերջին

ընդա-մենը

այդ թվում`

ընդա-մենը

այդ թվում`

մնա-ցորդը
տարե-սկզբին

ընթացիկ տարվա մուտքերը

նյու-թական ծախսեր

ոչ նյու-թական ծառայու-թյուն-ների վճա-րումներ

գործուղ-ման ծախսեր

աշխա-տավարձ և դրան հավա-սարեցված
վճա-րումներ

հիմնա-վերա-նորոգ-ման,
սարքա-վորում-ների և գույքի ձեռք-բերման

այլ ծախսեր

ընդամենը

այդ թվում`

բյուջեից (պետական և համայն-քային)

երեխաներից գանձվող
վարձավճարները

նվիրա-տվու-թյուններ

վարձա-կալու-
թյունից

այլ եկա-մուտներ

իրավա-
բանա-
կան ան- ձանցից

բնակ-չությունից

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

                                 

Ղեկավար

___________________________

 

_________________________

 

(Ազգանուն, անուն)

  

(Ստորագրություն)

Լրացնող (գլխավոր հաշվապահ կամ այլ լիազորված անձ)

___________________________   __________________________
 

(Ազգանուն, անուն)

 

(Ստորագրություն)

 
     

« _ _»______ ____20___թ.

Հավելված 2
Հայաստանի Հանրապետության
վիճակագրության պետական խորհրդի
2018 թվականի հոկտեմբերի 19-ի
թիվ 60-Ն որոշման

 

ՀՐԱՀԱՆԳ

 

«ՆԱԽԱԴՊՐՈՑԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ» ՁԵՎ 85-ԳՄ (ՏԱՐԵԿԱՆ) ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ԼՐԱՑՄԱՆ

 

I. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

 

1. Սույն հրահանգը կարգավորում է «Նախադպրոցական հաստատությունների գործունեության մասին» Ձև 85-գմ (տարեկան) վիճակագրական հաշվետվության (այսուհետ՝ Հաշվետվություն) լրացման կարգի հետ կապված հարաբերությունները:

2. Հաշվետվությունը կազմում են նախադպրոցական կրթություն իրականացնող հաստատությունները, որոնք այդ մասին նախապես տեղեկացվում են Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի 2016 թվականի հունիսի 20-ի թիվ 05-Ն որոշմամբ հաստատված կարգի դրույթներին համապատասխան:

3. Հաշվետվությունը ներկայացվում է Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտե մինչև հաշվետու ժամանակաշրջանին հաջորդող տարվա փետրվարի 25-ը:

4. Հաշվետվության դիմային էջի «Փաստացի գործունեության հիմնական տեսակի» ծածկագիրը ռեսպոնդենտները լրացնում են՝ համաձայն «Տնտեսական գործունեության տեսակների դասակարգչի» 5-նիշ խմբավորման:

5. Հաշվետվության ներկայացման հետ կապված այլ հարաբերությունները կարգավորվում են Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ:

 

II. ՆԱԽԱԴՊՐՈՑԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

 

6. Այս բաժնի համապատասխան վանդակում նշում կատարել նախադպրոցական հաստատությունների տեսակի վերաբերյալ:

 

III. ՆԱԽԱԴՊՐՈՑԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՌԵԺԻՄԸ

 

7. Այս բաժնի համապատասխան վանդակում նշում կատարել նախադպրոցական հաստատությունների աշխատանքային ռեժիմի վերաբերյալ:

 

IV. ՆԱԽԱԴՊՐՈՑԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՍԵՆՅԱԿՆԵՐԸ, ՕԺԱՆԴԱԿ ՏԱՐԱԾՔՆԵՐԸ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ՄԱԿԵՐԵՍՆԵՐԸ

 

8. Տողեր 302-309-ում բերվում են տվյալներ նախադպրոցական հաստատությունների սենյակների (ըստ նշանակության) քանակի (սյունակ 3) և դրանց գումարային մակերեսների վերաբերյալ (սյունակ 4): 302-309 տողերում չնշված սենյակների վերաբերյալ տվյալները բերվում են 310 տողում: Հաստատություններին կից առկա կամ պատկանող տարածքի վերաբերյալ տվյալները բերվում են 311 տողում:

 

V. ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ԹՎԱՔԱՆԱԿՆ ԸՍՏ ՍԵՌԱՏԱՐԻՔԱՅԻՆ ԲԱՇԽՎԱԾՈՒԹՅԱՆ

 

9. Երեխաների ընդհանուր թվաքանակը տարեվերջին բերվում է սյունակ 3-ում, իսկ սյունակներ 4-8-ում` նրանց թվաքանակի բաշխվածությունն ըստ տարիքի:

10. Սյունակ 9-ում բերվում է հանրակրթական դպրոցի 1-ին դասարանի ծրագրով սովորող երեխաների թվաքանակը:

 

VI. ԽՄԲԵՐԻ ԵՎ ՏԵՂԵՐԻ ԱՌԿԱՅՈՒԹՅՈՒՆԸ ՏԱՐԵՎԵՐՋԻՆ

 

11. Սյունակ 3-ում բերվում է խմբերի ընդհանուր քանակը տարեվերջին, որից առանձնացվում է 3 և բարձր տարիքի երեխաների խմբերի քանակը (սյունակ 4):

12. Սյունակ 5-ում բերվում է խմբերում ընդգրկված երեխաների թվաքանակը:

13. Սյունակ 9-ում բերվում է նախատեսված տեղերի քանակը:

14. Տող 502-ում բերվում է շուրջօրյա խմբերի քանակը:

 

VII. ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄՆ ԸՍՏ ԿՐԹԱԿԱՆ ՄԱԿԱՐԴԱԿԻ

 

15. Սյունակ 3-ում բերվում է աշխատողների թվաքանակը տարեվերջին, իսկ նրանց թվաքանակն ըստ կրթական մակարդակի` սյունակներ 5-10-ում:

 

VIII. ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԴԱՍՏԻԱՐԱԿՉԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄՆ ԸՍՏ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՍՏԱԺԻ

 

16. Տող 701-ում բերվում է մանկավարժադաստիարակչական աշխատողների ընդհանուր թվաքանակն ըստ աշխատանքային ստաժի, իսկ տող 702-ում` կանանց թվաքանակը:

 

IX. ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՍՏԱՑՈՒՄԸ ԵՎ ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄԸ

 

17. Ցուցանիշները լրացնելիս ֆինանսական տարին ընդունել հաշվետու տարվա հունվարի 1-ից դեկտեմբերի 31-ը:

18. Սյունակ 1-ում բերվում է ընդհանուր ֆինանսական միջոցները:

19. Սյունակ 2-ում բերվում է ֆինանսական միջոցների մնացորդը տարեսկզբին:

20. Ընթացիկ տարվա ֆինանսական մուտքերի մասին տվյալները բերվում են սյունակներ 3-9-ում:

21. Սյունակ 10-ում բերվում է ընդհանուր ֆինանսական ծախսերը, որից առանձնացվում են.

1) «նյութական ծախսեր» սյունակ 11-ում բերվում է ընթացիկ նորոգման աշխատանքների և ծախսված նյութերի արժեքը, տեխնիկայի անվտանգության և աշխատանքի պահպանության ծախսերը, արտահագուստի, փոքրարժեք և արագամաշ գույքի մաշվածությունը, վառելիքի, էլեկտրաէներգիայի և այլ նմանատիպ ծախսերը,

2) «ոչ նյութական ծառայությունների վճարումներ» սյունակ 12-ում բերվում է աշխատողների մասնագիտական պատրաստմանն ուղղված վճարումները, շենքերի, մեքենաների և սարքավորումների վարձակալական վճարումները, գիտահետազոտական և փորձարարական աշխատանքների, ֆինանսական, իրավաբանական, պահակային և հակահրդեհային ծառայությունների վճարումները, ներկայացուցչական, գովազդային, լիցենզավորման և սերտիֆիկացման ծախսերը և այլն,

3) «գործուղման ծախսեր» սյունակ 13-ում բերվում է հաստիքացուցակում ընդգրկված աշխատողների աշխատանքի մշտական վայրից դուրս որոշակի ժամկետով այլ վայրում հանձնարարություն կատարելու համար տրվող վճարները,

4) «աշխատանքի վարձատրության և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ» սյունակ 14-ում բերվում է ինչպես հիմնական, այնպես էլ պայմանագրային աշխատողների կողմից փաստացի կատարված աշխատանքների դիմաց հաշվարկված աշխատավարձը, ներառյալ` փոխհատուցումները և աշխատավարձի նկատմամբ հաշվարկվող հավելումները և պարգևավճարները: Հավելումներ և պարգևավճարներ են համարվում, մասնավորապես, արտադրական ցուցանիշների, տարվա աշխատանքի արդյունքների համար պարգևատրումները, երկարամյա ծառայության համար աշխատողներին տրվող միանվագ պարգևատրումները: Փոխհատուցումներ (կապված աշխատանքային ռեժիմի և պայմանների հետ) են համարվում գիշերային աշխատանքի, արտաժամյա աշխատանքի, հանգստյան և տոն (ոչ աշխատանքային) օրերին, բազմահերթ ռեժիմով աշխատանքի, մասնագիտությունների համատեղման, Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ծանր, վնասակար և խիստ վնասակար համարվող աշխատանքի պայմաններում աշխատանքի համար աշխատավարձի նկատմամբ սահմանված վճարները: Աշխատանքի վարձատրության և դրան հավասարեցված այլ վճարումների մեջ ներառվում են նաև հերթական (ամենամյա) և լրացուցիչ արձակուրդների վարձատրությունները (չօգտագործված արձակուրդի համար փոխհատուցումը), աշխատանքի վարձատրությանն ուղղվող միջոցներից զբաղվածության, կենսաթոշակային, պարտադիր սոցիալական ապահովագրության համար կատարված վճարները և աշխատողների աշխատանքի վարձատրությանն ուղղված այլ վճարումները,

5) սյունակ 15-ում բերվում է նախադպրոցական հաստատությունների կողմից կատարված շենքերի և շինությունների, ինչպես նաև մեքենաների և սարքավորումների ձեռք բերման և վերանորոգման ծախսերը,

6) սույն հրահանգի 21-րդ կետում նշված տողերում չընդգրկված և ընթացիկ գործունեության հետ կապված այլ ծախսերը բերվում է սյունակ 16-ում:

22. Սյունակ 17-ում բերվում է ֆինանսական միջոցների մնացորդը տարեվերջին: