Համարը 
թիվ 84-Ն
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Որոշում
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀԳՏ 2019.01.15/2(638) Հոդ.30
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
Վիճակագրության պետական խորհուրդ
Ընդունման ամսաթիվը 
24.12.2018
Ստորագրող մարմինը 
Վիճակագրության պետական խորհրդի նախագահ
Ստորագրման ամսաթիվը 
24.12.2018
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
25.01.2019
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 

Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ ՈՐՈՇՈՒՄԸ «ՀԵՏԲՈՒՀԱԿԱՆ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՁԵՎ 4-ԳՄ (ՏԱՐԵԿԱՆ) ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎՆ ՈՒ ԼՐԱՑՄԱՆ ՀՐԱՀԱՆԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ

 

ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ

 

24 դեկտեմբերի 2018 թ.

թիվ 84-Ն

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

 

«ՀԵՏԲՈՒՀԱԿԱՆ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՁԵՎ 4-ԳՄ (ՏԱՐԵԿԱՆ) ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎՆ ՈՒ ԼՐԱՑՄԱՆ ՀՐԱՀԱՆԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Ղեկավարվելով «Պաշտոնական վիճակագրության մասին» օրենքի 10-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին կետով՝ Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհուրդը որոշում է.

1. Հաստատել «Հետբուհական կրթական ծրագրեր իրականացնող ուսումնական հաստատությունների և կազմակերպությունների գործունեության մասին» Ձև 4-գմ (տարեկան) վիճակագրական հաշվետվության ձևը՝ համաձայն հավելված 1-ի:

2. Հաստատել «Հետբուհական կրթական ծրագրեր իրականացնող ուսումնական հաստատությունների և կազմակերպությունների գործունեության մասին» Ձև 4-գմ (տարեկան) վիճակագրական հաշվետվության ձևի լրացման հրահանգը՝ համաձայն հավելված 2-ի:

3. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

 

Նախագահ`

Ս. Մնացականյան

 

Հավելված 1
Հայաստանի Հանրապետության
վիճակագրության պետական
խորհրդի 2018
թվականի դեկտեմբերի 24-ի թիվ 84-Ն որոշման

 

Ներմուծեք նկարագրությունը_18696

 

 1. Ասպիրանտների թվաքանակն ըստ գիտության ճյուղերի և մասնագիտությունների

 

1) Պետպատվեր

 

մարդ

Տողի համարը

Ճյուղի, մասնա-գիտու-թյան կոդը

Գիտության ճյուղերը և մասնագիտու-թյունները

Ընդունվել են 20...թ.

Փաստացի ավարտածները 20...թ.

Ասպիրանտների թվաքանակն առ 01.01.20...թ.

արտադրությունից կտրված

առանց արտադրությունից կտրվելու

արտա- դրությու-նից կտրված

առանց արտա- դրու-թյունից կտրվելու

ընդամենը

այդ թվում`

ընդամենը

այդ թվում`

արտա-դրությու-նից կտրված

առանց արտա-դրությունից կտրվելու

թեզի պաշտ-պանու-թյամբ

թեզը ներ-կայացվել է պաշտպա-նության

թեզի պաշտ-պանու-թյամբ

թեզը ներ-կայացվել է պաշտպա-նության

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

101

 

Ընդամենը

                   

102

նրանցից` կանայք

                   

այդ թվում` ըստ գիտության ճյուղերի և մասնագիտությունների

103

         

ընդամենը

                   

104

նրանցից` կանայք

                   

105

   

ընդամենը

                   

106

նրանցից` կանայք

                   

107

   

ընդամենը

                   

108

նրանցից` կանայք

                   

109

   

ընդամենը

                   

110

նրանցից` կանայք

                   

111

   

ընդամենը

                   

112

նրանցից` կանայք

                   

113

   

ընդամենը

                   

114

նրանցից` կանայք

                   

115

   

ընդամենը

                   

116

նրանցից` կանայք

                   

117

   

ընդամենը

                   

118

նրանցից` կանայք

                   

119

   

ընդամենը

                   

120

նրանցից` կանայք

                   

121

   

ընդամենը

                   

122

նրանցից` կանայք

                   

123

   

ընդամենը

                   

124

նրանցից` կանայք

                   

125

   

ընդամենը

                   

126

նրանցից` կանայք

                   

127

   

ընդամենը

                   

128

նրանցից` կանայք

                   

2) Վճարովի հիմունքներով

 

մարդ

Տողի համարը

Ճյուղի, մասնա-գիտության կոդը

Գիտության ճյուղերը և մասնագիտու-թյունները

Ընդունվել են 20..թ.

Փաստացի ավարտածները 20..թ.

Ասպիրանտների թվաքանակն առ 01.01.20..թ.

արտադրությունից կտրված

առանց արտադրությունից կտրվելու

արտա-դրությու-նից կտրված

առանց արտա-դրու-թյունից կտրվելու

ընդա-մենը

այդ թվում`

ընդա-մենը

այդ թվում`

արտա-դրությու-նից կտրված

առանց արտա-դրությունից կտրվելու

թեզի պաշտ-պանու-թյամբ

թեզը ներ-կայացվել է պաշտպա-նության

թեզի պաշտ-պանու-թյամբ

թեզը ներ-կայացվել է պաշտպա-նության

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

201

 

Ընդամենը

                   

202

նրանցից` կանայք

                   

այդ թվում` ըստ գիտության ճյուղերի և մասնագիտությունների

203

         

ընդամենը

                   

204

նրանցից` կանայք

                   

205

   

ընդամենը

                   

206

նրանցից` կանայք

                   

207

   

ընդամենը

                   

208

նրանցից` կանայք

                   

209

   

ընդամենը

                   

210

նրանցից` կանայք

                   

211

   

ընդամենը

                   

212

նրանցից` կանայք

                   

213

   

ընդամենը

                   

214

նրանցից` կանայք

                   

215

   

ընդամենը

                   

216

նրանցից` կանայք

                   

217

   

ընդամենը

                   

218

նրանցից` կանայք

                   

219

   

ընդամենը

                   

220

նրանցից` կանայք

                   

221

   

ընդամենը

                   

222

նրանցից` կանայք

                   

223

   

ընդամենը

                   

224

նրանցից` կանայք

                   

225

   

ընդամենը

                   

226

նրանցից` կանայք

                   

227

   

ընդամենը

                   

228

նրանցից` կանայք

                   

2. Ասպիրանտների քանակական շարժը

 

մարդ

Տողի հա-մարը

 

Ասպի-րանտների թվաքանակը 01.01.20…թ. դրությամբ

20…թ. ԲՈՒՀ ավարտած-ներից ընդունվել են ասպիրան-տուրա

Վերականգնվել կամ փոխադրվել են այլ կազմակեր-պություններից

20…թ. դուրս մնացած ասպի-րանտների թվաքանակը

Ուսուցման նախատեսված ժամկետից ավելի սովորող ասպի-րանտների թվաքանակը 01.01.20…թ.

1

2

3

4

5

6

7

301

Ընդամենը

         

302

այդ թվում` կանայք

         

303

արտադրությունից կտրված

         

304

այդ թվում` կանայք

         

 3. Օտարերկրացի ասպիրանտների և հայցողների քանակական շարժը

 

մարդ

Տողի համարը

Ճյուղի, մասնա-գիտության կոդը

Գիտության ճյուղերը և մասնագիտու-թյունները

Ընդունվել են 20..թ.

Փաստացի ավարտածները 20...թ.

Ասպիրանտների թվաքանակն
առ 01.01.20...թ.

արտադրությունից կտրված

առանց արտադրությունից կտրվելու

արտա-դրությու-նից կտրված

առանց արտա-դրությունից կտրվելու

ընդամենը

այդ թվում`

ընդամենը

այդ թվում`

արտա-դրու-թյունից կտրված

առանց արտա- դրու-թյունից կտրվելու

թեզի պաշտպա- նությամբ

թեզը ներ-կայացվել է պաշտ-պանու-թյան

թեզի պաշտպա- նությամբ

թեզը ներ-կայացվել է պաշտպա-նության

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

401

 

Ընդամենը

                   

402

նրանցից` կանայք

                   

այդ թվում` ըստ գիտության ճյուղերի և մասնագիտությունների

403

          

ընդամենը

                   

404

նրանցից` կանայք

                   

405

   

ընդամենը

                   

406

նրանցից` կանայք

                   

407

   

ընդամենը

                   

408

նրանցից` կանայք

                   

409

   

ընդամենը

                   

410

նրանցից` կանայք

                   

411

   

ընդամենը

                   

412

նրանցից` կանայք

                   

413

   

ընդամենը

                   

414

նրանցից` կանայք

                   

415

   

ընդամենը

                   

416

նրանցից` կանայք

                   

417

   

ընդամենը

                   

418

նրանցից` կանայք

                   

419

   

ընդամենը

                   

420

նրանցից` կանայք

                   

421

   

ընդամենը

                   

422

նրանցից` կանայք

                   

423

   

ընդամենը

                   

424

նրանցից` կանայք

                   

 4. Օտարերկրյա ասպիրանտների թվաքանակն ըստ երկրների

 

մարդ

Տողի հա-մարը

Երկրի անվանումը

Ընդունվել են

Սովորում են

այդ թվում` վճարովի ուսուցմամբ

Ավարտել են

ընդամենը

այդ թվում` կանայք

ընդամենը

այդ թվում` կանայք

ընդամենը

այդ թվում` կանայք

ընդամենը

այդ թվում` կանայք

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

501

                 

502

                 

503

                 

504

                 

505

                 

506

                 

507

                 

508

                 

509

                 

510

Ընդամենը

               

1) նրանցից՝ սփյուռքահայեր

 

մարդ

Տողի հա-մարը

Երկրի անվանումը

Ընդունվել են

Սովորում են

այդ թվում` վճարովի ուսուցմամբ

Ավարտել են

ընդամենը

այդ թվում` կանայք

ընդամենը

այդ թվում` կանայք

ընդամենը

այդ թվում` կանայք

ընդամենը

այդ թվում` կանայք

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

601

                 

602

                 

603

                 

604

                 

605

                 

606

                 

607

                 

608

                 

609

                 

610

Ընդամենը

               

 5. Գիտության թեկնածուի գիտական աստիճան հայցողները, թեկնածուական թեզերի պաշտպանությունը

 

մարդ

Տողի համարը

Ճյուղի, մասնա-գիտության կոդը

Գիտության ճյուղերը և մասնագիտությունները

Գիտության թեկնածուի գիտական աստիճան հայցողների թվաքանակը 01.01.20…թ. դրությամբ

Պաշտպանվել են թեկնածուական թեզեր 20… թ.

հայցողների կողմից

մինչև 20… թ. ասպի-րանտուրայում սովորած անձանց կողմից

1

2

3

4

5

6

701

        

Ընդամենը

     

702

   

նրանցից` կանայք

     

այդ թվում` ըստ գիտության ճյուղերի և մասնագիտությունների

703

   

ընդամենը

     

704

նրանցից` կանայք

     

705

   

ընդամենը

     

706

նրանցից` կանայք

     

707

   

ընդամենը

     

708

նրանցից` կանայք

     

709

   

ընդամենը

     

710

նրանցից` կանայք

     

711

   

ընդամենը

     

712

նրանցից` կանայք

     

713

   

ընդամենը

     

714

նրանցից` կանայք

     

715

   

ընդամենը

     

716

նրանցից` կանայք

     

717

   

ընդամենը

     

718

նրանցից` կանայք

     

719

   

ընդամենը

     

720

նրանցից` կանայք

     

721

   

ընդամենը

     

722

նրանցից` կանայք

     

723

   

ընդամենը

     

724

նրանցից` կանայք

     

725

   

ընդամենը

     

726

նրանցից` կանայք

     

727

   

ընդամենը

     

728

նրանցից` կանայք

     

 6. Դոկտորանտների թվաքանակն ըստ գիտության ճյուղերի և մասնագիտությունների

 

1) Պետպատվեր

 

մարդ

Տողի համա-րը

Ճյուղի, մասնա-գիտու-թյան կոդը

Գիտության ճյուղերը և մասնագիտու-թյունները

20…թ. ընդունվել են դոկտորանտուրա

Փաստացի ավարտածները 20…թ.

Դոկտորանտների թվաքանակն առ 01..01.20…թ.

ընդամենը

այդ թվում`

ընդամենը

նրանցից` օտար-երկրացի

թեզի պաշտ-պանու-թյամբ

թեզը ներ-կայացվել է պաշտպա-նության

արտ-երկ-րացի

նրանցից`

ընդամենը

նրանցից` օտար-երկրացի

նախա-տեսված ժամ-կետից ավելի պատ-րաստ-վողներ

թեզի պաշտ-պանու-թյամբ

թեզը ներ-կայացվել է պաշտպա-նության

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

801

       

Ընդամենը

                     

802

նրանցից` կանայք

                     

 այդ թվում` ըստ գիտության ճյուղերի և մասնագիտությունների

803

   

ընդամենը

                     

804

նրանցից` կանայք

                     

805

   

ընդամենը

                     

806

նրանցից` կանայք

                     

807

   

ընդամենը

                     

808

նրանցից` կանայք

                     

809

   

ընդամենը

                     

810

նրանցից` կանայք

                     

811

   

ընդամենը

                     

812

նրանցից` կանայք

                     

813

   

ընդամենը

                     

814

նրանցից` կանայք

                     

2) Վճարովի հիմունքներով

 

մարդ

Տողի համարը

Ճյուղի, մասնա-գիտու-թյան կոդը

Գիտության ճյուղերը և մասնագիտու-թյունները

20…թ. ընդունվել են դոկտորանտուրա

Փաստացի ավարտածները 20…թ.

Դոկտորանտների թվաքանակն առ 01..01.20…թ.

ընդամենը

այդ թվում`

ընդամենը

նրանցից` օտար-երկրացի

թեզի պաշտ-պանու-թյամբ

թեզը ներ-կայացվել է պաշտպա-նության

արտ-երկ-րացի

նրանցից`

ընդա-մենը

նրանցից` օտար-երկրացի

նախա-տեսված ժամ-կետից ավելի պատ-րաստ-վողներ

թեզի պաշտ-պանու-թյամբ

թեզը ներ-կայացվել է պաշտպա-նության

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

901

         

Ընդամենը

                     

902

նրանցից` կանայք

                     

 այդ թվում` ըստ գիտության ճյուղերի և մասնագիտությունների

903

   

ընդամենը

                     

904

նրանցից` կանայք

                     

905

   

ընդամենը

                     

906

նրանցից` կանայք

                     

907

   

ընդամենը

                     

908

նրանցից` կանայք

                     

909

   

ընդամենը

                     

910

նրանցից` կանայք

                     

911

   

ընդամենը

                     

912

նրանցից` կանայք

                     

913

   

ընդամենը

                     

914

նրանցից` կանայք

                     

 7. Օտարերկրյա դոկտորանտների թվաքանակն ըստ երկրների

 

մարդ

Տողի հա-մարը

Երկրի անվանումը

Ընդունվել են

Սովորում են

այդ թվում` վճարովի ուսուցմամբ

Ավարտել են

ընդամենը

այդ թվում` կանայք

ընդամենը

այդ թվում` կանայք

ընդամենը

այդ թվում` կանայք

ընդամենը

այդ թվում` կանայք

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1001

                 

1002

                 

1003

                 

1004

                 

1005

                 

1006

                 

1007

                 

1008

                 

1009

                 

1010

Ընդամենը

               

1) նրանցից՝ սփյուռքահայեր

 

մարդ

Տողի հա-մարը

Երկրի անվանումը

Ընդունվել են

Սովորում են

այդ թվում` վճարովի ուսուցմամբ

Ավարտել են

ընդամենը

այդ թվում` կանայք

ընդամենը

այդ թվում` կանայք

ընդամենը

այդ թվում` կանայք

ընդամենը

այդ թվում` կանայք

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1101

                 

1102

                 

1103

                 

1104

                 

1105

                 

1106

                 

1107

                 

1108

                 

1109

                 

1110

Ընդամենը

               

Ղեկավար`

__________________________

 

 ______________________

 

(Ազգանուն, անուն)

 

(Ստորագրություն)

Լրացնող (գլխավոր հաշվապահ
կամ այլ լիազորված անձ)`

__________________________

 

_______________________

 

(Ազգանուն, անուն)

 

(Ստորագրություն)

 
     

« _ _ »______ ____20___թ.

Հավելված 2
Հայաստանի Հանրապետության
վիճակագրության պետական
խորհրդի 2018
թվականի դեկտեմբերի 24-ի թիվ 84-Ն որոշման

 

Հ Ր Ա Հ Ա Ն Գ

 

«ՀԵՏԲՈՒՀԱԿԱՆ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՁԵՎ 4-ԳՄ (ՏԱՐԵԿԱՆ) ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ԼՐԱՑՄԱՆ

 

I. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

 

1. Սույն հրահանգը կարգավորում է «Հետբուհական կրթական ծրագրեր իրականացնող ուսումնական հաստատությունների և կազմակերպությունների գործունեության մասին» Ձև 4-գմ (տարեկան) վիճակագրական հաշվետվության (այսուհետ՝ Հաշվետվություն) լրացման կարգի հետ կապված հարաբերությունները:

2. Հաշվետվությունը կազմում են հետբուհական կրթություն իրականացնող բարձրագույն ուսումնական հաստատություններն ու գիտական կազմակերպությունները (այսուհետ՝ ռեսպոնդենտներ), որոնք այդ մասին նախապես տեղեկացվում են Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի 2016 թվականի հունիսի 20-ի թիվ 05-Ն որոշմամբ հաստատված կարգի դրույթներին համապատասխան:

3. Հաշվետվությունը ներկայացվում է վիճակագրական կոմիտե՝ մինչև հաշվետու ժամանակաշրջանին հաջորդող տարվա փետրվարի 25-ը:

4. Հաշվետվության դիմային էջի «Փաստացի գործունեության հիմնական տեսակի» ծածկագիրը ռեսպոնդենտները լրացնում են՝ համաձայն «Տնտեսական գործունեության տեսակների դասակարգչի» 5-նիշ խմբավորման:

5. Հաշվետվության ներկայացման հետ կապված այլ հարաբերությունները կարգավորվում են Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

 

II. ԼՐԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

 

6. Ասպիրանտների թվաքանակն ըստ գիտության ճյուղերի և մասնագիտությունների բաժինը ներառում է՝

1) Պետպատվեր ենթաբաժինը, որտեղ՝

ա. սյունակ 2-ում բերվում է գիտության ճյուղի և մասնագիտության կոդը, իսկ սյունակ 3-ում` անվանումը,

բ. սյունակներ 4-5-ում բերվում են հաշվետու տարում համապատասխանաբար արտադրությունից կտրված և առանց արտադրությունից կտրվելու ընդունվածների թվաքանակը,

գ. սյունակներ 6-11-ում բերվում են հաշվետու տարում փաստացի ավարտած ասպիրանտների մասին տվյալներ,

դ. սյունակներ 12-13-ում բերվում է տվյալներ ասպիրանտների թվաքանակի վերաբերյալ հաշվետու տարվան հաջորդող տարվա հունվարի 1-ի դրությամբ,

2) Վճարովի հիմունքներով ենթաբաժինը լրացվում է սույն հրահանգի 6-րդ կետի լրացման սկզբունքով՝ վճարովի հիմունքներով սովորող ասպիրանտների համար:

7. Ասպիրանտների քանակական շարժը

1) սյունակ 3-ում բերվում է ասպիրանտների թվաքանակը հաշվետու տարվան հաջորդող տարվա հունվարի 1-ի դրությամբ,

2) սյունակ 4-ում բերվում է հաշվետու տարում բարձրագույն ուսումնական հաստատություն ավարտած և նույն տարում ասպիրանտուրա ընդունվածների թվաքանակը,

3) սյունակ 5-ում բերվում է այլ կազմակերպություններից փոխադրված կամ վերականգնվածների թվաքանակը,

4) սյունակ 6-ում բերվում է հաշվետու տարվա ընթացքում տարբեր պատճառներով դուրս մնացած ասպիրանտների թվաքանակը,

5) սյունակ 7-ում բերվում է հաշվետու տարվան հաջորդող տարվա հունվարի 1-ի դրությամբ ուսուցման նախատեսված ժամկետից ավելի սովորող ասպիրանտների թվաքանակը:

8. Օտարերկրացի ասպիրանտների և հայցողների քանակական շարժը

1) սյունակ 2-ում բերվում է գիտության ճյուղի և մասնագիտության կոդը, իսկ սյունակ 3-ում` անվանումը,

2) սյունակներ 4-5-ում բերվում են հաշվետու տարում համապատասխանաբար արտադրությունից կտրված և առանց արտադրությունից կտրվելու օտարերկրացի ընդունվածների թվաքանակը,

3) սյունակներ 6-11-ում բերվում են տվյալներ հաշվետու տարում փաստացի ավարտած օտարերկրացի ասպիրանտների մասին տվյալներ,

4) սյունակ 12-13-ում բերվում է տվյալներ օտարերկրացի ասպիրանտների թվաքանակի վերաբերյալ հաշվետու տարվան հաջորդող տարվա հունվարի 1-ի դրությամբ:

9. Օտարերկրյա ասպիրանտների թվաքանակն ըստ երկրների

1) սյունակ 2-ում բերվում է երկրի անվանումը,

2) սյունակ 3-ում բերվում է ընդունված ասպիրանտների թվաքանակն ըստ համապատասխան երկրի,

3) սյունակ 5-ում բերվում է ասպիրանտների թվաքանակն ըստ համապատասխան երկրի, որից առանձնացվում է վճարովի հիմունքներով սովորողները (սյունակ 7),

4) սյունակ 9-ում բերվում է հաշվետու տարում ավարտած ասպիրանտների թվաքանակ,

5) սփյուռքահայեր ենթաբաժինը լրացվում է սույն հրահանգի 9-րդ կետին համապատասխան՝ սփյուռքահայ ասպիրանտների համար:

10. Գիտության թեկնածուի գիտական աստիճան հայցողները, թեկնածուական թեզերի պաշտպանությունը

1) սույն բաժնում բերվում են տվյալներ գիտության թեկնածուի աստիճան հայցողների, թեկնածուական թեզերի պաշտպանության վերաբերյալ: Գիտության թեկնածուի գիտական աստիճան հայցողների թվաքանակը ներառում է տվյալ բարձրագույն ուսումնական հաստատությանը կամ կազմակերպությանը կցված և ինքնուրույն (ասպիրանտուրայի կազմում չընդգրկված) թեզը պաշտպանության ներկայացնող անձանց թվաքանակը,

2) սյունակ 2-ում բերվում է գիտության ճյուղի և մասնագիտության կոդը, իսկ սյունակ 3-ում` անվանումը,

3) սյունակ 4-ում բերվում է գիտության թեկնածուի գիտական աստիճան հայցողների թվաքանակը հաշվետու տարվան հաջորդող տարվա հունվարի 1-ի դրությամբ,

4) սյունակ 5-ում բերվում է թեկնածուական թեզեր պաշտպանած հայցողների թվաքանակը հաշվետու տարում,

5) սյունակ 6-ում բերվում է մինչև հաշվետու տարին ասպիրանտուրայում սովորած, թեկնածուական թեզեր պաշտպանած, հայցողների թվաքանակը:

11. Դոկտորանտների թվաքանակն ըստ գիտության ճյուղերի և մասնագիտությունների բաժինը ներառում է՝

1) Պետպատվեր ենթաբաժինը, որտեղ՝

ա. սյունակ 2-ում բերվում է գիտության ճյուղի և մասնագիտության կոդը, իսկ սյունակ 3-ում` անվանումը,

բ. սյունակներ 4-ում բերվում է հաշվետու տարում ընդունված դոկտորանտների թվաքանակը, որից առանձնացվում է օտարերկրացի դոկտորանտների թվաքանակը (սյունակ 5),

գ. սյունակներ 6-11-ում բերվում են տվյալներ հաշվետու տարում փաստացի ավարտած դոկտորանտների մասին տվյալներ,

դ. սյունակ 12-ում բերվում է դոկտորանտների թվաքանակը հաշվետու տարվան հաջորդող տարվա հունվարի 1-ի դրությամբ, նրանցից առանձնացվում են օտարերկրացի դոկտորանտները (սյունակ 13) և նախատեսված ժամկետից ավելի պատրաստվողները (սյունակ 14):

2) Վճարովի հիմունքներով ենթաբաժինը լրացվում է սույն հրահանգի 11-րդ կետի լրացման սկզբունքով՝ վճարովի հիմունքներով սովորող ասպիրանտների համար:

12. Օտարերկրյա դոկտորանտների թվաքանակն ըստ երկրների

1) սյունակ 2-ում բերվում է երկրի անվանումը,

2) սյունակ 3-ում բերվում է ընդունված ասպիրանտների թվաքանակն ըստ համապատասխան երկրի,

3) սյունակ 5-ում բերվում է ասպիրանտների թվաքանակն ըստ համապատասխան երկրի, որից առանձնացվում է վճարովի հիմունքներով սովորողները,

4) սյունակ 9-ում բերվում է հաշվետու տարում ավարտած ասպիրանտների թվաքանակ,

5) սփյուռքահայեր ենթաբաժինը լրացվում է սույն հրահանգի 12-րդ կետին համապատասխան՝ սփյուռքահայ դոկտորանտների համար: