Համարը 
թիվ 82-Ն
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Որոշում
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀԳՏ 2019.01.15/2(638) Հոդ.28
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
Վիճակագրության պետական խորհուրդ
Ընդունման ամսաթիվը 
24.12.2018
Ստորագրող մարմինը 
Վիճակագրության պետական խորհրդի նախագահ
Ստորագրման ամսաթիվը 
24.12.2018
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
25.01.2019
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 

Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ ՈՐՈՇՈՒՄԸ «ԿՈՅՈՒՂՈՒ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՄԱՍԻՆ» ՁԵՎ 1-ԿՈՅՈՒՂԻ (ՏԱՐԵԿԱՆ) ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԱՄՓՈՓ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎՆ ՈՒ ԼՐԱՑՄԱՆ ՀՐԱՀԱՆԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ԵՎ ՀՀ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ 2002 ԹՎԱԿԱՆԻ ՕԳՈՍՏՈՍԻ 12-Ի ԹԻՎ 177-Ն ՈՐՈՇՈՒՄՆ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ

 

ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ

 

24 դեկտեմբերի 2018 թ.

թիվ 82-Ն

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

 

«ԿՈՅՈՒՂՈՒ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՄԱՍԻՆ» ՁԵՎ 1-ԿՈՅՈՒՂԻ (ՏԱՐԵԿԱՆ) ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԱՄՓՈՓ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎՆ ՈՒ ԼՐԱՑՄԱՆ ՀՐԱՀԱՆԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ 2002 ԹՎԱԿԱՆԻ ՕԳՈՍՏՈՍԻ 12-Ի ԹԻՎ 177-Ն ՈՐՈՇՈՒՄՆ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Ղեկավարվելով «Պաշտոնական վիճակագրության մասին» օրենքի 10-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին կետով և 18-րդ հոդվածի 4-րդ մասով, «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 37-րդ հոդվածի 1-ին մասի դրույթներով՝ Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհուրդը որոշում է.

1. Հաստատել «Կոյուղու աշխատանքի մասին» Ձև 1-կոյուղի (տարեկան) վիճակագրական ամփոփ հաշվետվության ձևը՝ համաձայն հավելված 1-ի:

2. Հաստատել «Կոյուղու աշխատանքի մասին» Ձև 1-կոյուղի (տարեկան) վիճակագրական ամփոփ հաշվետվության ձևի լրացման հրահանգը՝ համաձայն հավելված 2-ի:

3. Ուժը կորցրած ճանաչել Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի 2002 թվականի օգոստոսի 12-ի ««Ամփոփ հաշվետվություն կոյուղու աշխատանքի մասին» Ձև թիվ 1-կոյուղի պետական վիճակագրական հաշվետվության ձևը և լրացման հրահանգը հաստատելու մասին» թիվ 177-Ն որոշումը:

4. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

 

Նախագահ

Ս. Մնացականյան

 

Հավելված 1
Հայաստանի Հանրապետության
վիճակագրության պետական խորհրդի
2018 թվականի դեկտեմբերի 24-ի
թիվ 82-Ն որոշման

Ներմուծեք նկարագրությունը_18695

 

1. Կոյուղու սարքավորումների առկայությունը և աշխատանքի հիմնական ցուցանիշները

 

Սպա-սարկ-վող բնա-կավայ-րերի քանա-կը, միավոր

Գլխա-վոր կոլեկ-տորնե-րի քա-նակը, միավոր

Միագիծ երկարությունը, կմ

Մաքրող սարքա-վորում-ների սահ-մանված հզորու-թյունը, հազ. խոր. մ/օր

Կոյուղու աշխատանքի հիմնական ցուցանիշները, հազ. խոր. մետր/տարի

գլխա-վոր կոլեկ-տորի

կոյուղու փողո-ցային ցանցի

որից` կարիք ունեն փոխ-վելու

միջթա-ղային, միջբա-կային ցանցերի

բաց թողնված հոսքա-ջրեր, ընդամենը

այդ թվում` ընդունված այլ կոյու-ղիների համա-կարգերից

մաքրող սարքավորումներով բաց թողնված հոսքաջրեր

առանց մաքրման

հեռաց-ված հոսքա-ջրերի քանակը այլ կոյուղի-ներում

վթար-ների քանակը կոյուղու համա-կար-գում, միավոր

ընդամենը

այդ թվում`

չափորոշի-չային մաքրված (կենսաբա-նական մաքրում)

ոչ բավարար մաքրված

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

ք. Երևան

                             

Արագածոտնի

                             

ք. Աշտարակ

                             

ք. Թալին

                             

ք. Ապարան

                             

գյուղական վայրերում

                             

Արարատի

                             

ք. Արարատ

                             

ք. Վեդի

                             

ք. Արտաշատ

                             

ք. Մասիս

                             

գյուղական վայրերում

                             

Արմավիրի

                             

ք. Արմավիր

                             

ք. Մեծամոր

                             

ք. Էջմիածին

                             

գյուղական վայրերում

                             

Գեղարքունիքի

                             

ք. Գավառ

                             

ք. Ճամբարակ

                             

ք. Մարտունի

                             

ք. Սևան

                             

ք. Վարդենիս

                             

գյուղական վայրերում

                             

Լոռվա

                             

ք. Վանաձոր

                             

ք. Ալավերդի

                             

ք. Ախթալա

                             

ք. Թումանյան

                             

ք. Շամլուղ

                             

ք. Սպիտակ

                             

ք. Ստեփանավան

                             

ք. Տաշիր

                             

գյուղական վայրերում

                             

Կոտայքի

                             

ք. Աբովյան

                             

ք. Բյուրեղավան

                             

ք. Հրազդան

                             

ք. Չարենցավան

                             

ք. Ծաղկաձոր

                             

ք. Եղվարդ

                             

ք. Նոր Հաճն

                             

գյուղական վայրերում

                             

Շիրակի

                             

ք. Գյումրի

                             

ք. Մարալիկ

                             

ք. Արթիկ

                             

գյուղական վայրերում

                             

Սյունիքի

                             

ք. Գորիս

                             

ք. Կապան

                             

ք. Քաջարան

                             

ք. Մեղրի

                             

ք. Ագարակ

                             

ք. Սիսիան

                             

ք. Դաստակերտ

                             

գյուղական վայրերում

                             

Վայոց ձորի

                             

ք. Եղեգնաձոր

                             

ք. Վայք

                             

ք. Ջերմուկ

                             

գյուղական վայրերում

                             

Տավուշի

                             

ք. Իջևան

                             

ք. Նոյեմբերյան

                             

ք. Այրում

                             

ք. Բերդ

                             

ք. Դիլիջան

                             

ք. Այրում

                             

գյուղական վայրերում

                             

Ընդամենը

                             

այդ թվում`

                             

քաղաքային բնակավայրերում

                             

գյուղական վայրերում

                             

2. Ֆինանսական ընդհանրացված ցուցանիշները

 հազ. դրամ

 

Կոյուղու և կոյուղու ցան-ցերի արտա- դրական կարողություն-ների միջին տարեկան հաշվեկշռային արժեքը

Մուտքեր, ընդամենը

այդ թվում`

Ջրահեռացումից և կեղտաջրերի մաքրումից տարիների ընթացքում գոյացած պարտքերը

որից`
բնակչությունից

բյուջեից

կեղտաջրերի բաց թողումից ստացված մուտքեր

նվիրա-տվությունից

այլ մուտքեր

ընդամենը

հաշվետու տարում

ընդամենը

հաշվետու տարում

ընդամենը

որից` բնակչու թյունից

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

ք. Երևան

                     

Արագածոտն

                     

Արարատ

                     

Արմավիր

                     

Գեղարքունիք

                     

Լոռի

                     

Կոտայք

                     

Շիրակ

                     

Սյունիք

                     

Վայոց ձոր

                     

Տավուշ

                     

Ընդամենը

                     

 

Ծախսեր, ընդամենը

այդ թվում`

նյութական

ոչ նյութական ծառայությունների վճարումներ

գործուղման

աշխատավարձ և դրան հավա-սարեցված վճարումներ

հիմնավերա-նորոգման, սարքավորումների և գույքի ձեռքբերման

այլ ծախսեր

1

2

3

4

5

6

7

8

ք. Երևան

             

Արագածոտն

             

Արարատ

             

Արմավիր

             

Գեղարքունիք

             

Լոռի

             

Կոտայք

             

Շիրակ

             

Սյունիք

             

Վայոց ձոր

             

Տավուշ

             

Ընդամենը

             

Ղեկավար՝

_______________

 

___________________________

 

(Ազգանուն, անուն)

 

(Ստորագրություն)

Լրացնող (գլխավոր հաշվապահ կամ այլ լիազորված անձ

_______________

  ___________________________
 

(Ազգանուն, անուն)

 

(Ստորագրություն)

       
     

« _ _ »__________20___թ.

 

Հավելված 2
Հայաստանի Հանրապետության
վիճակագրության պետական խորհրդի
2018 թվականի դեկտեմբերի 24-ի
թիվ 82-Ն որոշման

 

Հ Ր Ա Հ Ա Ն Գ

 

«ԿՈՅՈՒՂՈՒ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՄԱՍԻՆ» ՁԵՎ 1- ԿՈՅՈՒՂԻ (ՏԱՐԵԿԱՆ) ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԱՄՓՈՓ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ԼՐԱՑՄԱՆ

 

I. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

 

1. Սույն հրահանգը կարգավորում է «Կոյուղու աշխատանքի մասին» Ձև 1-կոյուղի (տարեկան) վիճակագրական ամփոփ հաշվետվության (այսուհետ՝ Հաշվետվություն) լրացման կարգի հետ կապված հարաբերությունները:

2. Հաշվետվությունը ներկայացնում են Հայաստանի Հանրապետությունում գործող ջրամատակարարմամբ և ջրահեռացմամբ զբաղվող կազմակերպությունները (այսուհետ՝ ռեսպոնդենտներ), որոնք այդ մասին իրազեկվում են Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի 2016 թվականի հունիսի 20-ի թիվ 05-Ն որոշմամբ հաստատված կարգի դրույթներին համապատասխան:

3. Հաշվետվությունը ներկայացվում են Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտե` մինչև հաշվետու ժամանակաշրջանին հաջորդող տարվա ապրիլի 1-ը:

4. Հաշվետվություն չեն ներկայացնում, եթե իրականացնում են.

1) միայն տեխնիկական հոսքաջրերի հեռացում,

2) միայն մթնոլորտային տեղումների (առանձին կոյուղիներ) հեռացում:

5. Հաշվետվության առաջին բաժինը լրացվում է ըստ հանրապետության, մարզերի, ըստ մարզի առանձին քաղաքների և ամփոփ գյուղական վայրերի, իսկ երկրորդ բաժինն` ըստ հանրապետության և մարզերի:

6. Հաշվետվության դիմային էջի «Փաստացի գործունեության հիմնական տեսակի» ծածկագիրը ռեսպոնդենտները լրացնում են՝ համաձայն «Տնտեսական գործունեության տեսակների դասակարգչի» 5-նիշ խմբավորման:

7. Հաշվետվության ներկայացման հետ կապված այլ հարաբերությունները կարգավորվում են Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

 

II. ԿՈՅՈՒՂՈՒ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ԱՌԿԱՅՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԸ

 

8. Սյունակ 2-ում բերվում է սպասարկվող բնակավայրերի քանակը, սյունակ 3-ում` գլխավոր կոլեկտորների:

9. Սյունակ 4-ում բերվում է գլխավոր կոլեկտորի միագիծ երկարությունը տարեվերջին: Եթե գլխավոր կոլեկտորը բաղկացած է մի քանի խողովակային գծերից, ապա ցույց է տրվում բոլոր խողովակների գծերի երկարությունների հանրագումարը` ներառյալ խողովակների այն մասը, որոնք տեղադրված են բնակավայրերի տարածքից դուրս:

10. Սյունակ 5-ում բերվում է կոյուղու փողոցային ցանցի միագիծ երկարությունը, ներառյալ հավաքովի և շրջանային կոլեկտորները (առանց գլխավոր կոլեկտորների և միացումների):

11. Սյունակ 7-ում բերվում է միջթաղային և միջբակային ցանցերի միագիծ երկարությունը: Միջթաղային է համարվում այն ցանցը, որը տեղադրված է միջթաղային անցումների երկարությամբ, իսկ միջբակային է համարվում այն ցանցը, որը տեղադրված է տնատիրության տարածքում, ինչպես նաև կոյուղու այն խողովակաշարը, որը նախատեսված է տնատիրությունը կոյուղու փողոցային ցանցին միացնելու համար:

12. Սյունակ 8-ում բերվում է կեղտաջրեր մաքրող սարքավորումների բաց թողնման սահմանված հզորությունը, որը որոշվում է մաքրող սարքավորումների լրիվ ծանրաբեռնվածությամբ աշխատելու և կեղտաջրերի մաքրման սահմանված պահանջների պահպանման պայմաններում, մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում մաքրող սարքավորումներով անցած կեղտաջրերի քանակով:

13. Եթե կոյուղին ունի մի քանի տարածքային մաքրող սարքավորումներ, ապա հաշվետվությունում անհրաժեշտ է ցույց տալ բոլոր մաքրող սարքավորումների բաց թողնման գումարային հզորությունը:

14. Սյունակ 9-ում բերվում է կոյուղի բաց թողնված կեղտաջրերի քանակը: Հաշվետու տարում կոյուղի բաց թողնված կեղտաջրերի փաստացի քանակությունը որոշվում է բաժանորդների կողմից ներկայացված հաշիվներով: Բաժանորդից հեռացված կեղտաջրերի քանակության հաշվառման հիմքերի բացակայության դեպքում, կեղտաջրերի քանակը ընդունում են հավասար ջրմուղով ստացված ջրի քանակությանը: Եթե բաժանորդն ունի ջրամատակարարման այլ աղբյուրներ (սեփական ջրամբար, աղբյուր և այլն), ապա կոյուղի բաց թողնված կեղտաջրերի քանակությունը որոշվում է բաժանորդի կողմից փաստացի ստացած ջրի ծավալով (չափիչ սարքերի, պոմպերի արտադրողականությամբ, տեխնոլոգիական կարիքների համար օգտագործված ջրով և այլն), կամ հեռացվող կեղտաջրերի քանակի փաստացի չափումներով:

15. Սյունակ 10-ում կոյուղի բաց թողնված կեղտաջրերի ընդհանուր քանակից առանձնացվում է կեղտաջրերի այն քանակը, որոնք ընդունվել են կոյուղու առանձին ցանցերից:

16. Սյունակ 11-ում բերվում է կոյուղու մաքրող սարքավորումներով բաց թողնված կեղտաջրերի քանակությունը, որը որոշվում է այդ սարքավորումների վրա տեղադրված չափիչ սարքերի տվյալներով: Եթե կեղտաջրերի մաքրումը կատարվում է միայն կոշտ պարզեցմամբ (կեղտաջրերն անցկացվում են ցանցերի կամ ցանցապատերի միջով), ապա այդ կեղտաջրերը «մաքրող սարքավորումներով բաց թողնված կեղտաջրեր» ցուցանիշի մեջ չեն հաշվառվում:

17. Սյունակ 12-ում մաքրվող կեղտաջրերի ամբողջ քանակությունից առանձնացվում է չափորոշիչային մաքրված (կենսաբանական մաքրում անցած) կեղտաջրերը, իսկ սյունակ 13-ում` ոչ բավարար մաքրվածը:

18. Սյունակ 14-ում բերվում է առանց մաքրման հեռացված կեղտաջրերի ծավալը:

19. Սյունակ 15-ում բերվում է կոյուղու առանձին ցանցերում հեռացված կեղտաջրերի քանակությունը:

20. Կոյուղու համակարգում հաշվետու տարվա ընթացքում տեղի ունեցած վթարների քանակը բերվում է սյունակ 16-ում:

 

III. ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԸՆԴՀԱՆՐԱՑՎԱԾ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԸ

 

21. Սյունակ 2-ում բերվում է կոյուղու և կոյուղու ցանցերի արտադրական կարողությունների միջին տարեկան հաշվեկշռային արժեքը:

22. Սյունակ 3-ում բերվում է բոլոր տեսակի ֆինանսական մուտքերը, որից առանձնացվում է մուտքեր բյուջեից (սյունակ 4), կեղտաջրերի բաց թողումից ստացված մուտքեր (սյ. 5), մուտքեր նվիրատվությունից (սյունակ 7) և այլ մուտքեր (սյունակ 8): Սյունակ 5-ից առանձնացվում է բնակչությունից ստացված մուտքերը (սյունակ 6):

23. Ջրահեռացումից և կեղտաջրերի մաքրումից տարիների ընթացքում գոյացած պարտքերը բերվում են սյունակ 9-ում, որից` հաշվետու տարում գոյացածը` սյունակ 10-ում: Այդ թվում՝ բնակչությանը մատուցված ծառայություններից գոյացած պարտքերի մասով` համապատասխանաբար սյունակ 11-ում և սյունակ 12-ում:

24. Ընդհանուր ծախսերից (սյունակ 2) առանձնացվում են.

1) «նյութական ծախսեր» սյունակ 3-ում բերվում է ընթացիկ նորոգման աշխատանքների և ծախսված նյութերի արժեքը, տեխնիկայի անվտանգության և աշխատանքի պահպանության ծախսերը, արտահագուստի, փոքրարժեք և արագամաշ գույքի մաշվածությունը, վառելիքի, էլեկտրաէներգիայի և այլ նմանատիպ ծախսերը.

2) «ոչ նյութական ծառայությունների վճարումներ» սյունակ 4-ում բերվում են աշխատողների մասնագիտական պատրաստմանն ուղղված վճարումները, շենքերի, մեքենաների և սարքավորումների վարձակալական վճարումները, գիտահետազոտական և փորձարարական աշխատանքների, ֆինանսական, իրավաբանական, պահակային և հակահրդեհային ծառայությունների վճարումները, ներկայացուցչական, գովազդային, լիցենզավորման և սերտիֆիկացման ծախսերը և այլն.

3) «գործուղման ծախսեր» սյունակ 5-ում բերվում են հաստիքացուցակում ընդգրկված աշխատողների աշխատանքի մշտական վայրից դուրս որոշակի ժամկետով այլ վայրում հանձնարարություն կատարելու համար տրվող վճարները.

4) «աշխատանքի վարձատրության և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ» սյունակ 6-ում բերվում են ինչպես հիմնական, այնպես էլ պայմանագրային աշխատողների կողմից փաստացի կատարված աշխատանքների դիմաց հաշվարկված աշխատավարձը, ներառյալ խթանող և փոխհատուցող վճարները: Խթանող վճարներ են համարվում, մասնավորապես, արտադրական ցուցանիշների, տարվա աշխատանքի արդյունքների համար պարգևատրումները, մասնագիտական վարձատրության համար տրվող հավելումները, երկարամյա ծառայության համար աշխատողներին տրվող միանվագ պարգևատրումները: Փոխհատուցող վճարներ (կապված աշխատանքային ռեժիմի և պայմանների հետ) են համարվում գիշերային աշխատանքի, արտաժամյա աշխատանքի, հանգստյան և տոն (ոչ աշխատանքային) օրերին, բազմահերթ ռեժիմով աշխատանքի, մասնագիտությունների համատեղման, սպասարկման գոտիների ընդլայնման, Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ծանր, վնասակար և խիստ վնասակար համարվող աշխատանքի պայմաններում աշխատանքի համար աշխատավարձի նկատմամբ սահմանված հավելավճարներն ու լրավճարները: Աշխատանքի վարձատրության և դրան հավասարեցված այլ վճարումների մեջ ներառվում են նաև հերթական (ամենամյա) և լրացուցիչ արձակուրդների վարձատրությունները (չօգտագործված արձակուրդի համար փոխհատուցումը), աշխատանքի վարձատրությանն ուղղվող միջոցներից զբաղվածության, կենսաթոշակային, պարտադիր սոցիալական ապահովագրության համար կատարված վճարները և աշխատողների աշխատանքի վարձատրությանն ուղղված այլ վճարումները.

5) Կազմակերպությունների կողմից կատարված շենքերի և շինությունների, ինչպես նաև մեքենաների և սարքավորումների ձեռքբերման և վերանորոգման ծախսերը բերվում են սյունակ 7-ում.

6) սույն հրահանգի 24-րդ կետում նշված տողերում չընդգրկված և ընթացիկ գործունեության հետ կապված այլ ծախսերը բերվում են սյունակ 8-ում: