Համարը 
թիվ 22-Ն
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Որոշում
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀԳՏ 2019.04.01/7(643) Հոդ.85
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
Վիճակագրության պետական խորհուրդ
Ընդունման ամսաթիվը 
20.03.2019
Ստորագրող մարմինը 
Վիճակագրության պետական խորհրդի նախագահ
Ստորագրման ամսաթիվը 
20.03.2019
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
01.07.2019
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 

Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ ՈՐՈՇՈՒՄԸ «ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԿԵՆԴԱՆԻՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ՀԱՆՐԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԸ» ՁԵՎ 6-ԳՏՀ (ՏԱՐԵԿԱՆ) ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԱՄՓՈՓ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎՆ ՈՒ ԼՐԱՑՄԱՆ ՀՐԱՀԱՆԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ԵՎ ՀՀ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ 2008 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 24-Ի ԹԻՎ 24-Ն ՈՐՈՇՈՒՄՆ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ

   

ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ

   

20 մարտի 2019 թ.

թիվ 22-Ն

   

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

 

«ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԿԵՆԴԱՆԻՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ՀԱՆՐԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԸ» ՁԵՎ 6-ԳՏՀ (ՏԱՐԵԿԱՆ) ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԱՄՓՈՓ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎՆ ՈՒ ԼՐԱՑՄԱՆ ՀՐԱՀԱՆԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ 2008 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 24-Ի ԹԻՎ 24-Ն ՈՐՈՇՈՒՄՆ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Ղեկավարվելով «Պաշտոնական վիճակագրության մասին» օրենքի 10-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին կետով և 18-րդ հոդվածի 4-րդ մասով, ինչպես նաև «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 37-րդ հոդվածի 1-ին մասի դրույթներով՝ Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհուրդը որոշում է.

1. Հաստատել «Գյուղատնտեսական կենդանիների հաշվառման հանրագումարները» Ձև 6-ԳՏՀ (տարեկան) վիճակագրական ամփոփ հաշվետվության ձևը՝ համաձայն հավելված 1-ի:

2. Հաստատել «Գյուղատնտեսական կենդանիների հաշվառման հանրագումարները» Ձև 6-ԳՏՀ (տարեկան) վիճակագրական ամփոփ հաշվետվության ձևի լրացման հրահանգը՝ համաձայն հավելված 2-ի:

3. Ուժը կորցրած ճանաչել Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի 2008 թվականի դեկտեմբերի 24-ի ««Անասունների հաշվառման հանրագումարների մասին» Ձև թիվ 6-ԳՏՀ (տարեկան)» պետական վիճակագրական ամփոփ հաշվետվության ձևը և լրացման հրահանգը հաստատելու և մասին» թիվ 24-Ն որոշումը:

4. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում 2019 թվականի հուլիսի 1-ից:

 

Նախագահ`

 Ս. Մնացականյան

 

Հավելված 1
Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության
պետական խորհրդի 2019 թվականի մարտի 20-ի
 թիվ 22-Ն որոշման

 

Ներմուծեք նկարագրությունը_19236

 

(գլուխ)

Տողի համարը

Ցուցանիշի անվանումը

Ընդամենը համայնքում

Ա

Բ

Գ

1.

Տնտեսությունների թիվը կենդանի ունեցող և չունեցող, ընդամենը (միավոր)

 

2.

Բացակայող տնտեսությունների թիվը (միավոր)

 

3.

Խոշոր եղջերավոր կենդանիներ, ընդամենը

 

4.

 որից` կովեր

 

5.

 արտադրող ցուլեր

 

6.

 բանող եզներ

 

7.

 երինջներ 1-ից մինչև 2 տարեկան

 

8.

 երինջներ 2 տարեկանից բարձր

 

9.

 չսերմնավորված էգ մոզիներ 2 տարեկանից բարձր

 

10.

 Խոզեր, ընդամենը

 

11.

 որից` մայր խոզեր հիմնական հոտի

 

12.

էգ խոզեր կազմալրման համար` 4-12 ամսական

 

13.

Ոչխարներ բոլոր ցեղերի, ընդամենը

 

14.

 որից` մաքիներ

 

15.

 շիշակներ

 

16.

 Այծեր, ընդամենը

 

17.

 որից` մայր այծեր

 

18

 Ձիեր, ընդամենը

 

19.

 որից` զամբիկներ 3 տարեկան և ավելի

 

20.

 Ճագարներ, ընդամենը

 

21.

 որից` մայր ճագարներ

 

22.

 Թռչուններ, ընդամենը

 

23.

 որից` ածան հավեր

 

24

 Մորթատու գազաններ

 

25.

 որից` մայրեր

 

26.

 Մեղվաընտանիքներ (հատ)

 

27.

 Ավանակներ

 

28.

 Ջորիներ

 

29.

 Գոմեշներ

 

Ղեկավար

_________________________________

 

____________________

 

(Ազգանուն, անուն)

 

(Ստորագրություն)

Լրացնող (գլխավոր հաշվապահ կամ այլ լիազորված անձ)

 _________________________________  

 ____________________

 

(Ազգանուն, անուն)

 

(Ստորագրություն)

 
     

«__»___________20___թ.

Հավելված 2
Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության
պետական խորհրդի 2019 թվականի մարտի 20-ի
 թիվ 22-Ն որոշման

 

Հ Ր Ա Հ Ա Ն Գ

 

ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԿԵՆԴԱՆԻՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ՀԱՆՐԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԸ

 

6-ԳՏՀ (ՏԱՐԵԿԱՆ) ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԱՄՓՈՓ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ԼՐԱՑՄԱՆ

 

I. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

 

1. Սույն հրահանգը կարգավորում է «Գյուղատնտեսական կենդանիների հաշվառման հանրագումարները» Ձև 6-ԳՏՀ (տարեկան) վիճակագրական ամփոփ հաշվետվության (այսուհետ` Հաշվետվություն) լրացման կարգի հետ կապված հարաբերությունները:

2. Հաշվետվությունը ներկայացնում են համայնքապետարանները, որոնք այդ մասին իրազեկվում են Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի` 2016 թվականի հունիսի 20-ի թիվ 05-Ն որոշմամբ հաստատված կարգի դրույթներին համապատասխան:

3. Հաշվետվությունը ներկայացվում է Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտե՝ Հաշվետվության ձևի վրա նշված ժամկետներում և պարբերականությամբ, տվյալ տարվա հունվարի 1-ի դրությամբ առկա գյուղատնտեսական կենդանիների գլխաքանակին համապատասխան:

4. Վիճակագրական տվյալների ներկայացման հետ կապված այլ հարցերը կարգավորվում են Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ:

 

II. ՄԵԹՈԴԱԲԱՆԱԿԱՆ ՊԱՐԶԱԲԱՆՈՒՄ

 

5. Գյուղատնտեսական կենդանիների համատարած հաշվառումը հանրապետությունում յուրաքանչյուր տարի անց է կացվում հունվարի 1-ի դրությամբ հանրապետության բոլոր համայնքների կողմից, գյուղական վայրերում` բոլոր, իսկ քաղաքային վայրերում` միայն կենդանի ունեցող տնտեսություններում:

 

III. ԼՐԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

 

6. Հրահանգը կազմված է Հաշվետվության սյունակների ու տողերի հերթականությանը համապատասխան, որտեղ լրացվում են համայնքի գյուղատնտեսական կենդանիների հաշվառման ամփոփ տվյալները:

7. «Խոշոր եղջերավոր կենդանիներ, ընդամենը»` տող 3.-ում ներառվում է բոլոր տեսակի և հասակի խոշոր եղջերավոր կենդանիների, իսկ տողեր 3-9-ում` ըստ առանձնացված սեռահասակային խմբերի գլխաքանակը:

8. «արտադրող ցուլեր»` տող 5.-ում, ներառվում է վերարտադրման համար օգտագործվող արու կենդանիների գլխաքանակը:

9. «բանող եզներ»` տող 6.-ում, ներառվում է տարբեր գյուղատնտեսական աշխատանքների համար օգտագործվող եզների գլխաքանակը:

10. «երինջներ` 1-ից մինչև 2 տարեկան»` տող 7.-ում, ներառվում է 1-ից 2 տարեկան դեռ չծնած, էգ խոշոր եղջերավոր կենդանիների գլխաքանակը:

11. «երինջներ` 2 տարեկանից բարձր»` տող 8.-ում, ներառվում է 2 տարեկանից բարձր դեռ չծնած, էգ խոշոր եղջերավոր կենդանիների գլխաքանակը:

12. «Խոզեր, ընդամենը»` տող 10-ում, ներառվում է խոզերի գլխաքանակը:

13. «մայր խոզեր հիմնական հոտի»` տող 011-ում, ներառվում է հիմնական և ստուգված խոզամայրերի գլխաքանակը:

14. «էգ խոզեր կազմալրման համար 4-12 ամսական»` տող 012-ում, ներառվում է հիմնական մայրական խմբին դեռ չդասվող էգ աճեցվող մատղաշների գլխաքանակը:

15. «Ոչխարներ բոլոր ցեղերի, ընդամենը»` տող 013-ում, ներառվում է ընդամենը բոլոր ցեղերի ոչխարների գլխաքանակը:

16. «մաքիներ»` տող 014-ում, ներառվում է նրբագեղմ, կիսանրբագեղմ, կիսակոպտաբուրդ և կոպտաբուրդ ցեղերի մաքիների գլխաքանակը:

17. «շիշակներ»` տող 015-ում, ներառվում է 1 տարեկանից բարձր նրբագեղմ, կիսանրբագեղմ, կիսակոպտաբուրդ և կոպտաբուրդ ցեղերի շիշակների գլխաքանակը:

18. «Այծեր, ընդամենը»` 016, 017, «Ձիեր»` 018, 019, «Ճագարներ»` 020, 021, «Մորթատու գազաններ»` 024, 025 տողերում ներառվում է տվյալ տեսակի (անկախ սեռահասակային խմբից) բոլոր կենդանիների, այդ թվում` մայրական կազմի գլխաքանակը, «Թռչուններ, ընդամենը»` տող 022-ում ներառվում է բոլոր տեսակի և հասակի թռչունների գլխաքանակը (հավեր, աքլորներ, հնդկահավեր, բադեր, սագեր և այլն), իսկ տող 023- ում` ածան հավերի գլխաքանակը:

19. «Մեղվաընտանիքներ»` տող 026-ում ներառվում են բոլոր մեղվաընտանիքների թիվը, «Ավանակներ»` 027, «Ջորիներ»` 028, «Գոմեշներ»` 029 տողերում ներառվում են տվյալ տեսակի (անկախ սեռահասակային խմբի) բոլոր կենդանիների գլխաքանակը: