Համարը 
N 397-Ն
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Որոշում
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀՊՏ 2019.04.25/26(1479).1 Հոդ.323.15
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
ՀՀ կառավարություն
Ընդունման ամսաթիվը 
04.04.2019
Ստորագրող մարմինը 
ՀՀ վարչապետ
Ստորագրման ամսաթիվը 
17.04.2019
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
26.04.2019
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 

Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄԸ ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐԻ ՆՇՈՒՄՈՎ ԱՐԽԻՎԱՅԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՕՐԻՆԱԿԵԼԻ ՑԱՆԿԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ԵՎ ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2006 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՐՏԻ 9-Ի N 351-Ն ՈՐՈՇՈՒՄՆ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

 

4 ապրիլի 2019 թվականի N 397-Ն

 

ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐԻ ՆՇՈՒՄՈՎ ԱՐԽԻՎԱՅԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՕՐԻՆԱԿԵԼԻ ՑԱՆԿԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2006 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՐՏԻ 9-Ի N 351-Ն ՈՐՈՇՈՒՄՆ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

«Արխիվային գործի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 4-րդ և «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 37-րդ հոդվածներին համապատասխան՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.

1. Սահմանել պահպանության ժամկետների նշումով արխիվային փաստաթղթերի օրինակելի ցանկը՝ համաձայն հավելվածի։

2. Սահմանել, որ՝

1) պետական կամ համայնքային արխիվների համալրման աղբյուր հանդիսացող պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմինները, պետական կամ համայնքային հիմնարկներն ու կազմակերպությունները սույն որոշմամբ սահմանված ցանկում ընդգրկված մշտական պահպանության փաստաթղթերը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված ժամկետները լրանալուց հետո հանձնում են համապատասխան արխիվ, եթե այդ ցանկով այլ բան նախատեսված չէ, իսկ համալրման աղբյուր չհանդիսացող պետական և համայնքային հիմնարկներում ու կազմակերպություններում՝ դրանց պահպանման ժամկետների մասին որոշումն ընդունում է հիմնարկի կամ կազմակերպության փորձագիտական հանձնաժողովը.

2) սույն որոշման պահանջներն այլ իրավաբանական անձանց և անհատ ձեռնարկատերերի գործունեության արդյունքում առաջացած փաստաթղթերի վրա տարածվում են օրենքով նախատեսված դեպքերում.

3) սույն որոշմամբ սահմանված արխիվային փաստաթղթերի պահպանության նվազագույն ժամկետներից ավելի պահպանության ժամկետների, այդ թվում՝ նաև մշտական պահպանության մասին որոշումն ընդունում են պետական կառավարման համակարգի մարմինների, պետական հիմնարկների և կազմակերպությունների փորձագիտական հանձնաժողովները.

4) արխիվային փաստաթղթերի պահպանության ժամկետն սկսվում է դրա ստեղծմանը հաջորդող տարվա հունվարի 1-ից.

5) էլեկտրոնային փաստաթղթերի համար սահմանվում են սույն որոշմամբ սահմանված ցանկով նախատեսված պահպանության նույն ժամկետները.

6) փաստաթղթերը համապատասխան արխիվ են հանձնվում բնօրինակ այն կրիչով, որով ստեղծվել է տվյալ փաստաթուղթը.

7) Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման համակարգի մարմինները, սույն որոշմամբ սահմանված ցանկի հիման վրա մշակում և, արխիվային գործի բնագավառում լիազոր մարմնի հետ համաձայնեցնելով, հաստատում են իրենց գործունեության ընթացքում առաջացող փաստաթղթերի պահպանության ժամկետների նշումով ցանկերը, ընդ որում, դրանցում սահմանված ժամկետները չպետք է ցածր լինեն սույն որոշմամբ սահմանված ցանկի ժամկետներից։

3. Ուժը կորցրած ճանաչել Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2006 թվականի մարտի 9-ի «Պահպանության ժամկետների նշումով արխիվային փաստաթղթերի օրինակելի ցանկը հաստատելու մասին» N 351-Ն որոշումը։

4. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից։

 

Հայաստանի Հանրապետության
վարչապետ

Ն. Փաշինյան

  
2019 թ. ապրիլի 17
Երևան

 

 

Հավելված

 ՀՀ կառավարության 2019 թվականի

ապրիլի 4-ի N 397-Ն որոշման

 

Օ ր ի ն ա կ ե լ ի  ց ա ն կ

 

պահպանության ժամկետների նշումով արխիվային փաստաթղթերի

 

NN
ը/կ

Փաստաթղթերի տեսակը

Փաստաթղթերի պահպանության ժամկետը

Ծանոթագրություն

1

2

3

4

1. ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄ

1.1. Կառավարման կարգադիր, կազմակերպական գործունեություն

1.

Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման համակարգի, տեղական ինքնակառավարման, պետական այլ մարմինների և կազմակերպությունների նորմատիվ իրավական ակտեր՝ կից փաստաթղթերով

   
 

1) ընդունող մարմնում

մշտ.

 
 

2) այլ կազմակերպություններում

մ.ա.կ. (1)

(1) կազմակերպության հիմնական գործունեության վերաբերյալ` մշտ.

2.

Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման համակարգի, տեղական ինքնակառավարման, պետական այլ մարմինների և կազմակերպությունների նորմատիվ իրավական ակտերի նախագծեր

5 տ.

 

3.

Նորմատիվ իրավական ակտերի հաշվառման մատյաններ

մ.ա.կ.

 

4.

Անհատական իրավական ակտեր

   
 

1) անհատական աշխատանքային հարաբերությունների մասին

50 տ.

 
 

2) այլ հարցերի վերաբերյալ

5 տ.

 

5.

Ներքին իրավական ակտեր

   
 

1) հիմնական գործունեության վերաբերյալ

մշտ.

 
 

2) այլ հարցերի վերաբերյալ

5 տ.

 

6.

Փաստաթղթեր անհատական, ներքին իրավական ակտերի, պետական կառավարման համակարգի և տեղական ինքնակառավարման մարմինների ղեկավարների հանձնարարությունները, կարգադրությունները կատարելու վերաբերյալ (տեղեկանքներ, զեկուցագրեր, հաշվետվություններ, գրագրություն)

5 տ.

 

7.

Արձանագրություններ, որոշումներ` կից փաստաթղթերով (տեղեկանքներ, զեկուցագրեր, տեղեկություններ, ամփոփագրեր, քաղվածքներ)

   
 

1) Հայաստանի Հանրապետության նախագահի, Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի մոտ կայացած, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության, Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի, Ազգային անվտանգության խորհրդի նիստերի, խորհրդակցությունների

մշտ. (1)

(1) ի գիտություն ուղարկվածները` մ.ա.կ.

 

2) տեղական ինքնակառավարման մարմինների` ավագանու, համայնքի ղեկավարի, միջհամայնքային միավորումների խորհուրդների նիստերի

մշտ. (1)

(1) ի գիտություն ուղարկվածները` մ.ա.կ.

 

3) գործադիր իշխանության կոլեգիալ կառավարման, խորհրդակցական, վերահսկողություն իրականացնող մարմինների (խորհուրդների, տնօրենների խորհուրդների, վարչությունների) նիստերի

մշտ. (1)

(1) ի գիտություն ուղարկվածները` մ.ա.կ.

 

4) գործունեության որոշակի ոլորտ կարգավորող հանձնաժողովների (ինքնավար մարմինների, գերատեսչական հանձնաժողովների) նիստերի

մշտ.

 
 

5) կազմակերպության գործադիր մարմնին առընթեր գիտական, մեթոդական, փորձագիտական հանձնաժողովների, խորհրդակցական այլ մարմինների նիստերի

մշտ.

 
 

6) կազմակերպության գործադիր մարմնի (տնօրենի, կոլեգիալ կառավարման մարմնի, նախագահի, ռեկտորի և այլն) նիստերի, խորհրդակցությունների

մ.ա.կ.

 
 

7) աշխատողների կոլեկտիվների ժողովների (համաժողովների)

5 տ.

 

8.

Փաստաթղթեր հանրային քննարկումների վերաբերյալ (հայտեր, գրավոր առաջարկություններ, դիտողություններ, արձանագրություններ, ամփոփաթերթեր)

5 տ.

 

9.

Միջհամայնքային միավորումներ կազմավորելու վերաբերյալ պայմանագրեր

մշտ.

 

10.

Համայնքային գրքեր

մշտ.

 

11.

Փաստաթղթեր ազատ տնտեսական գոտու ստեղծման վերաբերյալ (համաձայնագրեր, եզրակացություններ, այլ փաստաթղթեր)

մշտ.

 

12.

Ազատ տնտեսական գոտու շահագործողների հաշվառման գրանցամատյան (ռեեստր)

մշտ.

 

13.

Ազատ տնտեսական գոտում շահագործողի գործունեության իրականացման թույլտվության վկայականների տրամադրման հաշվառման գրանցամատյան

մշտ.

 

14.

Փաստաթղթեր միջազգային, հանրապետական, տարածաշրջանային գիտաժողովների, խորհրդակցությունների, համաժողովների, կլոր սեղանների, հոբելյանական հանդիսությունների, պաշտոնական ընդունելությունների և հանդիպումների վերաբերյալ (որոշումներ, երաշխավորագրեր, բանաձևեր, արձանագրություններ, սղագրություններ)`

   
 

1) անցկացնող կազմակերպությունում

մշտ.

 
 

2) այլ կազմակերպություններում

մ.ա.կ.

 

15.

Փաստաթղթեր գիտաժողովների, խորհրդակցությունների, համաժողովների որոշումների կատարման վերաբերյալ (հաշվետվություններ, զեկուցագրեր, տեղեկանքներ)

5 տ. (1)

(1) կազմակերպության գործունեությանը վերաբերող` մշտ.

16.

Գրագրություն հիմնական գործունեության վերաբերյալ

մշտ.

 

17.

Գրագրություն ընթացիկ գործունեության վերաբերյալ

5 տ.

 

1.2. Կառավարման իրավական ապահովում

18.

Գույքի նկատմամբ սեփականության իրավունքի, տնօրինման, օգտագործման, տիրապետման վերաբերյալ փաստաթղթեր (վկայականներ, պայմանագրեր)

մշտ.

 

19.

Գույքի նկատմամբ գույքային իրավունքների և սահմանափակումների պետական գրանցման միասնական մատյան

մշտ. (1)

(1) Օրենքով սահմանված ժամկետում հանձնվում են պետական արխիվ:

20.

Իրավական նորմերի պահպանման, վեճերի և իրավական բնույթի այլ հարցերի կարգավորման մասին ակտեր, տեղեկանքներ, զեկուցագրեր, արձանագրություններ և այլ փաստաթղթեր

5 տ.

 

21.

Իրավապահ և դատական մարմիններ ներկայացված փաստաթղթերի պատճեններ (հայցադիմումներ, լիազորագրեր, ակտեր, տեղեկանքներ, արձանագրություններ, բնութագրեր, գրություններ և այլ փաստաթղթեր)

5 տ. (1)

(1) որոշման ընդունումից հետո

22.

Գրագրություն դատական մարմինների որոշումների, վճիռների կատարման վերաբերյալ

5 տ.

 

23.

Փաստաթղթերի իրավական փորձաքննության անցկացման վերաբերյալ փորձագիտական եզրակացություններ, տեղեկանքներ, գրագրություն

5 տ.

 

24.

Պետական փորձագիտական եզրակացություններ

մշտ.

 

25.

Վարչական վարույթի վերաբերյալ գործերի, վարչական ակտերի հաշվառման գրանցամատյաններ

մշտ.

 

26.

Վարչական վարույթի վերաբերյալ գործեր

մշտ. (1)

(1) բացառությամբ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ոչնչացման ենթակա գործերի

1.3. Գործունեության հեռանկարային ու ընթացիկ ծրագրավորում և հաշվետվություններ

27.

Պետական նպատակային ծրագրեր, տարածաշրջանների, առանձին ոլորտների հեռանկարային (երկարաժամկետ) զարգացման կանխատեսումներ՝

   
 

1) ընդունման և (կամ) հաստատման վայրում

մշտ.

 
 

2) այլ կազմակերպությունում

մ.ա.կ.

 

28.

Նպատակային ծրագրերի նախագծեր, կանխատեսումներ, դրանց մշակման վերաբերյալ փաստաթղթեր (հաշվարկների տեղեկանքներ, զեկուցագրեր, աղյուսակներ, տեղեկություններ)

5 տ.

 

29.

Գրագրություն նպատակային ծրագրերի մշակման վերաբերյալ

5 տ.

 

30.

Փաստաթղթեր պետական նպատակային ծրագրերի կատարման ընթացքի վերաբերյալ (հաշվետվություններ, տեսություններ և գրություններ)

մշտ.

 

31.

Կազմակերպությունների սոցիալ-տնտեսական զարգացման միջնաժամկետ (եռամյա), տարեկան ծրագրեր՝

   
 

1) ընդունման և (կամ) հաստատման վայրում

մշտ.

 
 

2) այլ կազմակերպությունում

մ.ա.կ.

 

32.

Կազմակերպությունների սոցիալ-տնտեսական զարգացման միջնաժամկետ (եռամյա), տարեկան ծրագրերի նախագծեր

1 տ. (1)

(1) ծրագրերի հաստատումից հետո

33.

Կազմակերպությունների սոցիալ-տնտեսական զարգացման միջնաժամկետ (եռամյա), տարեկան ծրագրերի կազմման, դրանցում լրացումներ, փոփոխություններ կատարելու վերաբերյալ առաջարկություններ, հիմնավորումներ, հաշվարկներ, տեղեկանքներ, գրագրություն

5 տ.

 

34.

Կազմակերպությունների, առանձին ոլորտների զարգացման հայեցակարգեր

մշտ.

 

35.

Կազմակերպությունների կառուցվածքային ստորաբաժանումների տարեկան ծրագրեր

5 տ. (1)

(1) գիտահետազոտական կազմակերպություններում` մշտ.

36.

Գործարար (բիզնես) ծրագրեր, դրանց կից փաստաթղթեր (տեխնիկատնտեսական հիմնավորումներ, եզրակացություններ, հաշվարկներ)

մշտ.

 

37.

Կազմակերպությունների և նրանց առանձնացված ստորաբաժանումների գործունեության վերաբերյալ հաշվետվություններ՝

   
 

1) հեռանկարային ծրագրերի կատարման վերաբերյալ

մշտ.

 
 

2) տարեկան

մշտ.

 
 

3) կիսամյակային-եռամսյակային

5 տ.

 
 

4) առանձնացված ստորաբաժանումների

մշտ.

 
 

5) կառուցվածքային ստորաբաժանումների

3 տ. (1)

(1) գիտահետազոտական կազմակերպություններում` մշտ.

1.4. Կատարման նկատմամբ հսկողության իրականացում

38.

Փաստաթղթեր տնտեսավարող սուբյեկտների գործունեության համալիր ստուգումների վերաբերյալ (զեկուցագրեր, տեղեկանքներ, հաշվետվություններ, ստուգաթերթեր, հանձնարարագրեր, ակտերի նախագծեր, ակտեր` կից փորձագիտական եզրակացություններով, արձանագրություններով)՝

   
 

1) ստուգում իրականացնող մարմիններում և տնտեսավարող սուբյեկտներում

մշտ.

 
 

2) այլ կազմակերպություններում

մ.ա.կ.

 

39.

Փաստաթղթեր տնտեսավարող սուբյեկտների գործունեության թեմատիկ ստուգումների վերաբերյալ (զեկուցագրեր, տեղեկանքներ, հաշվետվություններ, ստուգաթերթեր, հանձնարարագրեր, ակտերի նախագծեր, ակտեր, ակտերին կից փորձագիտական եզրակացություններ, արձանագրություններ)՝

   
 

1) ստուգում իրականացնող պետական մարմիններում և տնտեսավարող սուբյեկտներում

10 տ.

 
 

2) այլ կազմակերպություններում

մ.ա.կ.

 

40.

Ստուգումների արդյունքներով արված առաջարկություններ, դրանց կատարման վերաբերյալ հաշվետվություններ, զեկուցագրեր, տեղեկանքներ, գրագրություն

5 տ.

 

41.

Ստուգումների անցկացման գրանցամատյաններ

5 տ.

 

42.

Քաղաքացիներից ստացված առաջարկություններ, դիմումներ

5 տ.

 

43.

Փաստաթղթեր քաղաքացիներից ստացված առաջարկությունների, դիմումների քննարկումների, կատարման ընթացքի վերաբերյալ

5 տ.

 

44.

Աուդիտի իրականացման գործընթացում ստեղծված փաստաթղթեր (աուդիտորական եզրակացություններ, աուդիտորական հաշվետվություններ, աուդիտորի աշխատանքային փաստաթղթեր, աուդիտի հետ կապված այլ փաստաթղթեր)

5 տ. (1)

(1) վերջին աուդիտի անցկացումից հետո

45.

Գրագրություն ստուգման, վերստուգման, ուսումնասիրման անցկացման, ինչպես նաև հսկողության կազմակերպման վերաբերյալ

5 տ.

 

1.5. Ընտրությունների և հանրաքվեների կազմակերպում և անցկացում

46.

Ընտրական հանձնաժողովների արձանագրություններ և որոշումներ՝

   
 

1) կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի

մշտ.

 
 

2) տարածքային ընտրական հանձնաժողովի

5 տ.

 
 

3) տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի

2 տ.

 

47.

Ընտրական հանձնաժողովների, հանրաքվեների հանձնաժողովների աշխատանքային ծրագրեր, ընտրությունների, հանրաքվեների կազմակերպման և անցկացման մասին գրագրություն

5 տ. (1)

(1) Հանձնաժողովների գործունեությանը վերաբերող փաստաթղթերի կազմը սահմանվում է ՀՀ օրենսդրությամբ:

48.

Տեղամասի ընտրողների (նաև հանրաքվեին մասնակցելու իրավունք ունեցող քաղաքացիների) ցուցակներ, տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի գրանցամատյաններ` կից արձանագրության մեկ օրինակով, քվեաթերթիկներ՝

 

Ընտրությունների արդյունքների հրապարակումից հետո պետական արխիվ են հանձնվում օրենքով սահմանված կարգով:

 

1) հանրաքվեների

10 տ. (1)

(1) պետական արխիվ հանձնելուց հետո

 

2) Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի ընտրությունների

5 տ. (1)

(1) պետական արխիվ հանձնելուց հետո

 

3) համայնքի ավագանու և համայնքի ղեկավարի ընտրությունների

1 տ. (1)

(1) պետական արխիվ հանձնելուց հետո

 

4) Երևանի, Գյումրու, Վանաձորի ավագանիների ընտրությունների

1 տ. (1)

(1) պետական արխիվ հանձնելուց հետո

1.6. Վիճակագրություն

49.

Նույնացուցիչներ պարունակող պաշտոնական վիճակագրության արտադրության համար սկզբնական տվյալներ

մ.ա.կ.

 

50.

Հայաստանի Հանրապետության տնտեսական, ժողովրդագրական, սոցիալական և բնապահպանական երևույթները նկարագրող, բացառապես վիճակագրական ծրագրերում արտացոլված պաշտոնական վիճակագրական հրապարակումներ (էլեկտրոնային եղանակով)

մշտ.

 

1.7. Կառավարման փաստաթղթավորման ապահովում և փաստաթղթերի պահպանության կազմակերպում

51.

Գործերի անվանացանկեր`

   
 

1) կազմակերպությունների

մշտ.

 
 

2) կառուցվածքային ստորաբաժանումների

մ.ա.կ.

 

52.

Հանձնարարականների կատարման հսկողության մատյաններ, ցանկեր, տեղեկանքներ, ժամանակացույցեր, ամփոփագրեր, հսկիչ թերթիկներ

5 տ.

 

53.

Առաքվող փաստաթղթերի ցուցակներ: Ցրիչ մատյաններ

5 տ.

 

54.

Փաստաթղթերի կազմման, հաշվառման, վարման, պահպանման վիճակի նկատմամբ ստուգման ակտեր, տեղեկանքներ, զեկուցագրեր, հանձնարարականներ և այլ փաստաթղթեր

5 տ.

 

55.

Պահպանության ոչ ենթակա փաստաթղթերի (գործերի) առանձնացման մասին ակտեր

10 տ. (1)

 (1) փաստաթղթերի (գործերի) ոչնչացումից հետո

56.

Կազմակերպության աշխատակազմի արխիվ ընդունվող փաստաթղթերի հաշվառման մատյաններ

մշտ. (1)

(1) Կազմակերպության լուծարումից հետո հանձնվում են պետական կամ համայնքային արխիվ:

57.

Արխիվային փաստաթղթերն ուսումնասիրելու վերաբերյալ (դիմումներ, թույլտվություններ և այլն) փաստաթղթեր

10 տ.

 

58.

Արխիվային տեղեկանք ստանալու վերաբերյալ դիմում-հարցումներ և տրամադրված արխիվային տեղեկանքների կրկնօրինակներ

5 տ.

 

59.

Փաստաթղթեր արխիվային գործերը, ցուցակները ժամանակավոր օգտագործման հանձնելու վերաբերյալ (որոշումներ, ակտեր, պահանջագրեր, հայտեր)

5 տ. (1)

(1) փաստաթղթերի հետընդունումից հետո

60.

Հաշվառման (գրանցման), մատյաններ`

   
 

1) քաղաքացիների ընդունելության

5 տ.

 
 

2) ստացվող և ուղարկվող փաստաթղթերի (մտից և ելից փաստաթղթերի մատյաններ)

5 տ

 
 

3) քաղաքացիների բողոքների, դիմումների և առաջարկությունների

5 տ.

 
 

4) արխիվային տեղեկանքների, քաղվածքների, փաստաթղթերի պատճենների տրամադրման

5 տ.

 

61.

Կառավարման փաստաթղթաշրջանառության կատարելագործման, ժամանակակից տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ներդրման վերաբերյալ փաստաթղթեր (ակտեր, եզրակացություններ, տեղեկանքներ, հաշվարկներ, հիմնավորումներ, գրագրություն)

5 տ.

 

62.

Գրագրություն էլեկտրոնային փաստաթղթավորման համակարգի տեղեկատվական-տեխնիկական, ծրագրային ապահովման հարցերի վերաբերյալ

5 տ.

 

63.

Պայմանագրեր ավտոմատացված համակարգերի և ծրագրային արդյունքների նախագծման, մշակման, ներդրման, շահագործման, ուղեկցման մասին

5 տ. (1)

(1) պայմանագրի ժամկետն ավարտվելուց հետո

64.

Էլեկտրոնային թվային ստորագրության հավաստագրերի ռեեստր

մշտ.

 

65.

Հայաստանի Հանրապետությունում հավատարմագրված հավաստագրման կենտրոնների մատյան (ռեգիստր)

մշտ.

 

66.

Շահագործման ու տեխնիկական փաստաթղթավորման և կարևոր փաստաթղթերի, տեղեկատվության պաշտպանության կրիպտոգրաֆիկական փոխակերպման միջոցների յուրաքանչյուր օրինակի հաշվառման մատյաններ

5 տ.

 

67.

էլեկտրոնային թվային ստորագրության հավաստագրեր

5 տ. (1)

(1) հավաստագրի ժամկետը լրանալուց հետո

68.

էլեկտրոնային թվային ստորագրության հավաստագրերի ռեեստր

մշտ.

 

2. ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ԳՐԱՆՑՈՒՄ ԵՎ ԼՈՒԾԱՐՈՒՄ: ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄՐՑԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ:
ԳՈՒՅՔԻ ՄԱՍՆԱՎՈՐԵՑՈՒՄ (ՍԵՓԱԿԱՆԱՇՆՈՐՀՈՒՄ), ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄ, ՀԱՇՎԱՌՈՒՄ

2. 1. Իրավաբանական անձանց գրանցում, իրավաբանական անձանց առանձնացված ստորաբաժանումների և հիմնարկների, անհատ ձեռնարկատերերի հաշվառում և լուծարում

69.

Իրավաբանական անձանց հիմնադրման փաստաթղթեր, հիմնադիրների, փայատերերի և շահութաբաժին ունեցող անձանց ցուցակներ

մշտ.

 

70.

Իրավաբանական անձանց գրանցման, իրավաբանական անձանց առանձնացված ստորաբաժանումների և հիմնարկների, անհատ ձեռնարկատերերի հաշվառման պետական միասնական գրանցամատյաններ, պետական գրանցամատյաններ` թղթային և (կամ) էլեկտրոնային

մշտ.

 

71.

Իրավաբանական անձանց գրանցման, անհատ ձեռնարկատերերի պետական հաշվառման վկայականներ

մ.ա.կ.

 

72.

Օրենքով սահմանված փաստաթղթերի կազմով և ժամկետով պետական ռեգիստրում պահպանվող՝ գործունեությունը դադարեցրած իրավաբանական անձանց, անհատ ձեռնարկատերերի գործեր

10 տ. (1)

(1) պետական արխիվ հանձնելուց հետո

73.

Տեղեկատվական գրություններ, ծանուցումներ գրանցումներ իրականացնող համապատասխան մարմիններում հաշվառելու վերաբերյալ

5 տ.

 

74.

Փաստաթղթեր կազմակերպության վերակազմակերպման, վերանվանման, մեկ համակարգից մեկ այլ համակարգ տեղափոխվելու վերաբերյալ (զեկուցագրեր, իրավահաջորդության մասին կանոնակարգեր, տեղեկանքներ, ակտեր, եզրակացություններ, գրագրություն)

մշտ.

 

75.

Փաստաթղթեր կազմակերպության լուծարման վերաբերյալ (արձանագրություններ, եզրակացություններ, ծանուցումներ, պետական գրանցամատյանից քաղվածքներ, դատարանի որոշումներ, գրագրություն)

մշտ.

 

2. 2. Տնտեսական մրցակցության պաշտպանություն

76.

 Ապրանքային շուկայի ուսումնասիրությունների (հսկիչ գնումների), դիտանցումների վերաբերյալ տեղեկանքներ, վերլուծություններ

5 տ.

 

77.

Փաստաթղթեր անբարեխիղճ մրցակցության, հակամրցակցային համաձայնությունների, չհայտարարագրված համակենտրոնացումների, տնտեսական մրցակցության պաշտպանության օրենսդրության խախտման դեպքերի բացահայտման ու կանխարգելման միջոցառումների, ընդունված որոշումների կատարման նկատմամբ վերահսկողության իրականացման վերաբերյալ

5 տ.

 

78.

Տնտեսավարող սուբյեկտների համակենտրոնացման հայտարարագրեր

մշտ.

 

2. 3. Անշարժ գույքի մասնավորեցում (սեփականաշնորհում), օգտագործում, հաշվառում

79.

Փաստաթղթեր անշարժ գույքի մասնավորեցման (սեփականաշնորհման) վերաբերյալ (դիմումներ, հայտեր` կից փաստաթղթերի պատճեններով, տեղեկանքներ, արձանագրություններ, ժողովների արձանագրություններ, քաղվածքներ ժողովների արձանագրություններից, գույքի բնութագրեր, առաջարկություններ, համաձայնություններ)

մշտ

 

80.

Փաստաթղթեր տեղական ինքնակառավարման մարմիններին տարածքներ, անշարժ գույք ամրագրելու վերաբերյալ (սահմանների նկարագրություններ, կառուցվածքներ, տեղեկանքներ, ցանկեր, գրագրություն)

մշտ.

 

81.

Շենքերը, շինությունները, հողատարածքները (անշարժ գույքը) ժամանակավոր օգտագործման (վարձակալության) հանձնելու մասին պայմանագրեր, կից փաստաթղթեր

5 տ. (1)

(1) պայմանագրի ժամկետն ավարտվելուց հետո

82.

Անշարժ գույքի պետական միասնական կադաստրից տեղեկություններ տրամադրելու մասին դիմումների հաշվառման մատյաններ

5 տ.

 

83.

Անշարժ գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման մասին դիմումների հաշվառման մատյաններ

5 տ.

 

84.

Անշարժ գույքի հաշվառման մատյաններ

5 տ.

 

85.

Անշարժ գույքի նկատմամբ գույքային իրավունքների և սահմանափակումների պետական գրանցման միասնական մատյաններ` փաստաթղթային և էլեկտրոնային կրիչներով

մշտ.

 

86.

Կադաստրային քարտեզներ (պետական մասշտաբային շարքի տեղագրական քարտեզներ, տարածքի գեոդեզիական կետերի կատալոգներ, օդալուսանկարներ, տիեզերալուսանկարահանման նյութեր, բարձունքային կետերի կատալոգներ)

մշտ. (1)

(1) Երկրորդ թարմացումից հետո հանձնվում են պետական արխիվ:

87.

Կադաստրային գործեր` փաստաթղթային և էլեկտրոնային կրիչներով

մշտ.

 

88.

Ինքնակամ կառույցների, շինությունների և ինքնակամ զբաղեցված հողամասերի հաշվառման մատյաններ

5 տ.

 

89.

Անշարժ գույքի նկատմամբ գույքային իրավունքների գրավի ծագման (հիպոթեքի) պայմանագիր

5 տ. (1)

(1) պայմանագրի ժամկետն ավարտվելուց հետո

90.

Անշարժ գույքի նկատմամբ գույքային իրավունքների գրավի ծագման (հիպոթեքի) պայմանագրի, դադարման, փոխանցման, փոփոխման պետական գրանցման մատյաններ

մշտ. (1)

(1) թղթե կրիչներով և էլեկտրոնային եղանակով

91.

Գյուղատնտեսական նշանակության հողերի` հողատեսքերի ու գործառնական նշանակության, այդ թվում` բնական կերահանդակների, արոտների, խոտհարքների կադաստրային գնահատման քարտեզներ` կից փաստաթղթերով

մշտ. (1)

(1) Երկրորդ թարմացումից հետո հանձնվում են պետական արխիվ:

92.

Համայնքների բնակավայրերի հողային հաշվեկշիռներ, հատակագծեր, քարտեզներ` կից փաստաթղթերով

մշտ. (1)

(1) Երկրորդ թարմացումից հետո հանձնվում են պետական արխիվ

93.

Հողամասերի հաշվառումն ու գնահատման տվյալների ամփոփ ցուցակներ, տեղեկություններ հողամասերի սեփականատերերի (համասեփականատերերի) և օգտագործողների փոփոխությունների վերաբերյալ, տեղեկություններ հողամասերի հաշվառման ու գնահատման փոփոխությունների վերաբերյալ

մշտ.

 

94.

Հողերի գույքագրման մատյաններ

մշտ. (1)

(1) Երկրորդ թարմացումից հետո հանձնվում են պետական արխիվ:

95.

Բնակավայրերի ցուցակներ՝

   
 

1) կազմման վայրում

մշտ.

 
 

2) այլ կազմակերպություններում

մ.ն.փ.

 

96.

Հողամասերի հաշվառման ու գնահատման տվյալների ամփոփ ցուցակներ

մշտ.

 

97.

Տեղեկություններ հողամասերի սեփականատերերի (համասեփականատերերի) և օգտագործողների փոփոխությունների վերաբերյալ

մշտ.

 

98.

Տեղեկություններ հողամասերի հաշվառման ու գնահատման փոփոխությունների վերաբերյալ

մշտ.

 

99.

Անշարժ գույքի գնահատման, նրա նկատմամբ ունեցած իրավունքներին վերաբերող հարցերի մասին գրություններ

5 տ.

 

100.

Փաստաթղթեր նորակառույց շենքերին, շինություններին հասցեների հատկացման վերաբերյալ (որոշումներ, տեղեկանքներ, տեղեկություններ, գրագրություն)

մշտ.

 

3. ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

3. 1. Աշխատանքի և ծառայողական գործունեության կազմակերպում, կադրային ապահովում

101.

Փաստաթղթեր, կառավարման, կազմակերպությունների կառուցվածքային բարեփոխումների, կատարելագործման վերաբերյալ (թվաքանակի նորմատիվներ, հաշվարկներ, զեկուցագրեր, տեղեկանքներ, տեղեկություններ, գրագրություն)

5 տ.

 

102.

Փաստաթղթեր մասնագիտությունների համատեղման դեպքում աշխատանքի կազմակերպման վերաբերյալ (ակտեր, տեղեկանքներ, զեկուցագրեր, գրագրություն)

5 տ.

 

103.

Կոլեկտիվ պայմանագրեր, կնքված` հանրապետական, ճյուղային և տարածքային կազմակերպության կամ դրա առանձնացված (կառուցվածքային) ստորաբաժանման մակարդակներով

մշտ.

 

104.

Փաստաթղթեր կոլեկտիվ պայմանագրերի պայմանների կատարման ստուգման վերաբերյալ (արձանագրություններ, վերլուծություններ, ակտեր, հաշվետվություններ)

մշտ.

 

105.

Փաստաթղթեր աշխատողի աշխատաժամանակի կրճատ տևողություն կամ ոչ լրիվ աշխատաժամանակ սահմանելու վերաբերյալ (զեկուցագրեր, տեղեկանքներ, տեղեկություններ)

5 տ.

 

106.

Աշխատաժամանակի հաշվառման վերաբերյալ զեկուցագրեր, տեղեկանքներ, ամփոփագրեր, տեղեկություններ)

5 տ.

 

107.

Թափուր աշխատատեղերի, աշխատողների պահանջարկի վերաբերյալ հայտեր, տեղեկություններ, հայտարարություններ

5 տ.

 

108.

Թափուր պաշտոնների զբաղեցման համար անցկացվող մրցութային փաստաթղթեր

5 տ.

 

109.

Գործատուի և աշխատողի միջև կնքված աշխատանքային պայմանագրեր

50 տ. (1)

(1) աշխատանքի ընդունման, աշխատանքից ազատման մասին հրամանների առկայության դեպքում` 5 տ.

110.

Աշխատողների ընդունման, տեղափոխման, կրճատման հաշվառման մասին տեղեկություններ, զեկուցագրեր, գրագրություն

5 տ.

 

111.

Անձնական գործեր
(դիմումներ, ինքնակենսագրություններ, հրամանների պատճեններ և քաղվածքներ, անձնական փաստաթղթերի պատճեններ, բնութագրեր, որակավորման թերթիկներ, կադրերի հաշվառման թերթիկներ, աշխատանքային գրքույկներ)՝

   
 

1) պետական կառավարման համակարգի մարմինների, հանրապետական նշանակության կազմակերպությունների ղեկավարների, Հայաստանի Հանրապետության բարձրագույն պարգևների, մրցանակների, զինվորական, դիվանագիտական, գիտական, բարձրագույն, պատվավոր կոչումների արժանացած անձանց

մշտ.

 
 

2) պետական (այդ թվում` քաղաքացիական, համայնքային ծառայության, քաղաքացիական, համայնքային ծառայության ռեզերվներում գրանցված և ռեզերվներից հանված) և մասնավոր ոլորտների աշխատողների

50 տ.

 
 

3) քաղաքացիական ծառայության համակարգից դուրս եկած, աշխատանքից ազատված ծառայողների, դատական ծառայության պաշտոնից ազատված դատական ծառայողների (բացառությամբ աշխատանքային գրքույկի)

50 տ.

 
 

4) լուծարված կազմակերպությունների աշխատողների

50 տ. (1)

 (1) Աշխատանքի ընդունման և ազատման հրամանների առկայության դեպքում չեն պահպանվում:

112.

Անձնական գործերի հաշվառման մատյաններ, գրանցամատյաններ

50 տ.

 

113.

Անձնական գործերին փոխարինող հաշվառման քարտեր (ձև` Տ-2)

50 տ.

 

114.

Փաստաթղթեր անձնական գործերի վարման վերահսկողությունների, ուսումնասիրությունների վերաբերյալ (արձանագրություններ, տեղեկանքներ, զեկուցագրեր )

5 տ.

 

115.

Աշխատանքային գրքույկների հաշվառման մատյաններ

50 տ.

 

116.

Քաղաքացիական ծառայողների հաշվառման միասնական գրանցամատյաններ

50 տ.

 

117.

Աշխատող զինապարտների զինվորական հաշվառման ցուցակներ

մ.ն.փ.

 

118.

Աշխատող զինապարտների զինվորական հաշվառման քարտեր

5 տ. (1)

(1) հաշվառումից հանելուց հետո

119.

Գրագրություն աշխատող զինապարտներին զորահավաքների ժամանակ հաշվառելու և տարկետում ձևակերպելու մասին

5 տ.

 

120.

Աշխատողների (այդ թվում` ժամանակավոր) աշխատանքի ընդունման, տեղափոխման, աշխատանքից ազատման հաշվառման քարտարաններ, մատյաններ

50 տ.

 

121.

Փաստաթղթեր պետական, քաղաքացիական, համայնքային ծառայողների պարտականությունների կատարմանը և նրանց գործունեությանն առնչվող հարցերի ծառայողական քննությունների վերաբերյալ

5 տ.

 

122.

Աշխատանքային վեճերի լուծման մասին ակտեր, զեկուցագրեր, այլ փաստաթղթեր

5 տ.

 

123.

Ամենամյա արձակուրդների ժամանակացույցեր, դիմումներ

2 տ.

 

3. 2. Աշխատողների անվտանգության ապահովում և առողջության պահպանություն

124.

Փաստաթղթեր աշխատողների համար տեխնիկական անվտանգության ապահովման միջոցառումների, զննումների և դրանց արդյունքների վերաբերյալ (ակտեր, տեղեկանքներ, զեկուցագրեր հաշվետվություններ)

5 տ.

 

125.

Փորձագիտական եզրակացություններ տեխնիկական անվտանգության իրականացված փորձաքննության վերաբերյալ

մշտ.

 

126.

Տեխնիկական անվտանգության ապահովման մասին պետական ծրագրեր, դրանց կատարման վերաբերյալ փաստաթղթեր

5 տ.

 

127.

Տեխնածին վթարների, մահացու կամ ծանր ելքով արտադրական դժբախտ դեպքերի հաշվառման գրանցամատյաններ

մշտ.

 

128.

Արտադրական վտանգավոր օբյեկտների հաշվառման գրանցամատյաններ (ռեեստր)

մշտ.

 

129.

Տեխնիկական փորձաքննության անցկացման հավատարմագրեր (վկայագրեր)

մշտ.

 

130.

Տեխնիկական փորձագետների հաշվառման գրանցամատյաններ (տեխնիկական անվտանգության փորձաքննություն իրականացնող հավատարմագրված անձանց ռեեստր)

մշտ.

 

131.

Փաստաթղթեր տեխնիկական քննությունների, զննումների, տեղի ունեցած վթարների և (կամ) արտադրական դժբախտ դեպքերի տեխնածին բնույթ կրող պատճառների և հանգամանքների ուսումնասիրությունների վերաբերյալ

50 տ.

 

132.

Տեխնիկական փորձաքննությունների հաշվառման գրանցամատյաններ

մշտ.

 

133.

Տեխնիկական անվտանգության կանոններին ծանոթացման հաշվառման մատյաններ

10 տ.

 

134.

Փաստաթղթեր արտադրական գործընթացներում օգտագործվող, տեղափոխվող, պահպանվող, մարդկանց առողջության համար վտանգավոր նյութերից հնարավոր վթարների մասին նախազգուշացնելու և հետևանքները վերացնելու վերաբերյալ

5 տ.

 

135.

Փաստաթղթեր աշխատողների առողջության համար բացասական ներգործության գործոնների դեպքերում, վտանգավոր որոշակի քիմիական նյութերի հետ անվտանգ վարվելու, ուսուցման կազմակերպման, իրազեկման վերաբերյալ

5 տ.

 

136.

Փաստաթղթեր սարքավորումների անվտանգ օգտագործման նկատմամբ իրականացված հսկողության վերաբերյալ

5 տ.

 .

137.

Փաստաթղթեր աշխատողների անվտանգության և առողջության պահպանման համար հատուկ հագուստներով, անհատական պաշտպանության միջոցներով ապահովելու վերաբերյալ (ակտեր, պահանջագրեր, տեղեկագրեր, եզրակացություններ)

5 տ.

 

138.

Փաստաթղթեր արտադրական գործընթացներում մասնագիտական հիվանդությունների, թունավորումների, վնասվածքների քննությունների վերաբերյալ

50 տ.

 

139.

Աշխատանքի վնասակար և հատուկ պայմաններ պարունակող մասնագիտություններով աշխատողների ցուցակներ

50 տ.

 

140.

Մասնագիտական հիվանդությունների և դժբախտ դեպքերի հաշվառման գրանցամատյաններ

մշտ.

 

141.

Աշխատանքի վնասակար պայմանների և վտանգավոր գործոնների ցանկեր

50 տ.

 

142.

Արտակարգ իրավիճակներում` տարերային աղետներ, տեխնածին, խոշոր վթարներ, նյութերի և սարքավորումների պաշարների նորմեր, գործունեության ստանդարտ ընթացակարգեր՝

   
 

1) կազմման և (կամ) հաստատման վայրում

մշտ.

 
 

2) այլ կազմակերպություններում

մ.ն.փ.

 

143.

Փաստաթղթեր արտակարգ իրավիճակների կանխարգելիչ միջոցառումների վերաբերյալ, գրագրություն

5 տ.

 

144.

Արտակարգ իրավիճակներում աշխատողների և նյութական արժեքների տարահանման պլաններ

մ.ն.փ.

 

145.

Փաստաթղթեր աշխատանքի առողջ և անվտանգության նորմատիվների պահանջների կատարման նկատմամբ պետական հսկողության և վերահսկողության իրականացման, հայտնաբերված խախտումների վերացման վերաբերյալ

5 տ.

 

146.

Փաստաթղթեր աշխատողների հիգիենիկ և սանիտարահամաճարակային անվտանգությունն ապահովող պահանջների խախտումների պատճառով աշխատանքը սահմանված կարգով ժամանակավորապես դադարեցնելու վերաբերյալ

5 տ.

 

147.

Աշխատավայրում սանիտարական նորմերի և կանոնների խախտումների համար տրված վարչական տույժերի գրանցամատյաններ

5 տ.

 

148.

Աշխատողների նախնական և պարբերական բժշկական զննության ենթակա մասնագիտությունների, աշխատանքների ցանկեր

50 տ.

 

149.

Փաստաթղթեր վարակիչ ու զանգվածային ոչ վարակիչ հիվանդությունների կանխարգելման և հիգիենիկ միջոցառումների անցկացման վերաբերյալ

5 տ.

 

150.

Փաստաթղթեր աշխատանքային պայմանների հետազոտման և աշխատանքային պայմանների բարելավման միջոցառումների վերաբերյալ (եզրակացություններ, առաջարկություններ, տեղեկանքներ, հարցաթերթիկներ)

5 տ.

 

151.

Աշխատանքային սանիտարահիգիենիկ պայմանների խախտումների համար վարչական տույժերի հաշվառման մատյաններ

5 տ.

 

3.3. Աշխատողների վերապատրաստում, ատեստավորում և որակավորման բարձրացում

152.

Փաստաթղթեր աշխատողների ատեստավորման, որակավորման, դասային աստիճանների և կոչումների շնորհման վերաբերյալ

5 տ.

 

153.

Ատեստավորման, որակավորման բարձրացման պահանջներ, հարցաշարեր, թեստեր

մ.ն.փ.

 

154.

Աշխատողների վերապատրաստման, ատեստավորման, որակավորման բարձրացման, մասնագիտական որակավորման քննությունների վերաբերյալ տեղեկագրեր, հաշվետվություններ, վկայականների նմուշներ, տեղեկություններ, ցուցակներ, ժամանակացույցեր, ուղեգրերի պատճեններ, այլ փաստաթղթեր

5 տ.

 

155.

Փաստաթղթեր ատեստավորման, վերապատրաստման որակավորման արդյունքների բողոքարկման վերաբերյալ

5 տ.

 

156.

Աշխատողների վերապատրաստման, որակավորման բարձրացման դասընթացների մասնակիցներին վկայականների, դիպլոմների հանձնման հաշվառման գրանցամատյաններ

10 տ.

 

4. ՀԱՇՎԱՊԱՀԱԿԱՆ ՀԱՇՎԱՌՈՒՄ

157.

Ֆինանսական հաշվետվություններ` կից ծանոթագրություններով (հաշվապահական հաշվեկշիռ, հաշվետվություններ ֆինանսական արդյունքների, դրամական միջոցների հոսքերի, սեփական կապիտալում փոփոխությունների մասին, վերլուծություններ, աղյուսակներ)

5 տ.

 

158.

Տնտեսական գործառնության փաստերն արձանագրող և հաշվապահական հաշվառման գրանցումների համար հիմք հանդիսացող բանկային և դրամարկղային սկզբնական հաշվառման փաստաթղթեր

5 տ.

 

159.

Աուդիտորական եզրակացություններ ֆինանսական հաշվետվությունների վերաբերյալ

5 տ.

 

160.

Դրամական գումարներ և ապրանքային արժեքներ ստանալու լիազորագրեր (այդ թվում` չեղյալ համարված լիազորագրեր): Երաշխիքային նամակներ

5 տ.

 

161.

Հաշվապահական հաշվառման մեքենայական մշակման ծրագրեր, էլեկտրոնային կրիչների վրա տեղեկատվություններ

5 տ.

 

162.

Գլխավոր գրքեր, մատյան-օրդերներ, օժանդակ և հսկիչ մատյաններ, քարտարաններ, դրամարկղային գրքեր, շրջանառու տեղեկագրեր, աղյուսակներ

5 տ.

 

163.

Հաշվառման մատյաններ, քարտեր (պայմանագրերի, համաձայնագրերի, հիմնական միջոցների, տնտեսական ունեցվածքի, այլ կազմակերպությունների հետ հաշվարկների, լիազորագրերի, դրամարկղային օրդերների և հաշվապահական այլ հաշիվների, ապրանքների իրացման և ծառայությունների մատուցման, կատարողական թերթիկների)

5 տ.

 

164.

Գույքագրումների, ստուգումների վերաբերյալ արձանագրություններ, ցուցակներ, ակտեր, համեմատական տեղեկագրեր

5 տ.

 

165.

Հիմնական միջոցների վերագնահատման, մաշվածության արժեքի (ամորտիզացիոն արժեքի) հաշվարկման մասին արձանագրություններ, ակտեր, հաշվետվություններ

10 տ. (1)

(1) հաջորդող վերագնահատումից հետո

166.

Անշարժ գույքի անձնագրավորման և հաշվառման վերաբերյալ փաստաթղթեր

5 տ.

 

167.

Աշխատողների անհատական հաշիվներ, աշխատավարձի հաշվառման մատյաններ, հաշվարկային (հաշվարկավճարային) տեղեկագրեր՝

   
 

1) մինչև 2013 թ. հունվարի 1-ը ստեղծված

50 տ. (1)

(1) Արխիվացման ենթակա է նշված փաստաթղթերից որևէ մեկը:

 

2) 2013 թ. հունվարի 1-ից հետո ստեղծված

5 տ.

 

168.

Տեղեկություններ աշխատավարձի ֆոնդերի, չափաքանակների և դրանց բաշխման հսկողության, աշխատավարձի գերածախսի և պարտքերի, աշխատավարձից և սոցիալական ապահովագրության գումարներից պահումների, արձակուրդների վճարման մասին

5 տ.

 

169.

Փաստաթղթեր նպաստների, թոշակների, անաշխատունակության թերթիկների, հոնորարների վճարման մասին` հաշվետվություններ, քաղվածքներ արձանագրություններից, եզրակացություններ

5 տ.

 

170.

Տեղեկանքներ ուսումնական արձակուրդները վճարելու, զեղչեր կիրառելու վերաբերյալ

5 տ.

 

171.

Փաստաթղթեր դեբիտորական պարտքերի, պակասուրդների, վատնումների, հափշտակումների վերաբերյալ` տեղեկանքներ, ակտեր, պարտավորություններ

5 տ.

 

172.

Հարկային վճարումներից արտոնագրման, զեղչերի տրամադրման և հարակից այլ հարցերի մասին հաշվարկներ, տեղեկություններ, որոշումներ և այլ փաստաթղթեր

5 տ.

 

173.

Փաստաթղթեր բարեգործական ծրագրերի ֆինանսական գործունեության վերաբերյալ` հաշվետվություններ, դրամական և այլ մուտքերի, գույքի, ծախսերի, աշխատանքների վարձատրության հաշվարկներ, հաշիվներ, տեղեկանքներ, գրագրություն

5 տ.

 

174.

Ծախսերի նախահաշիվներ և դրանց կատարման մասին հաշվետվություններ՝

   
 

1) տարեկան

մշտ.

 
 

2) եռամսյակային

5 տ. (1)

(1) տարեկանի բացակայության դեպքում` մշտ.

175.

Կազմակերպությունների միջև փոխադարձ հաշվարկների և վերահաշվարկների մասին ակտեր, տեղեկություններ, այլ փաստաթղթեր

5 տ.

 

176.

Պայմանագրեր, համաձայնագրեր (տնտեսական, գործառնական) և դրանց ցուցակներ

5 տ. (1)

(1) պայմանագրի, համաձայնագրի ժամկետն ավարտվելուց հետո

177.

Փաստաթղթեր ֆինանսատնտեսական գործունեության վերաբերյալ (ֆոնդերի հաշվառման, տուգանքների սահմանման և գանձման, նյութական արժեքների ընդունման, դուրսգրման)

5 տ.

 

178.

Ֆինանսատնտեսական գործունեության փաստաթղթային ստուգումների ակտեր, տեղեկանքներ, տեղեկություններ, զեկուցագրեր

5 տ.

 

179.

Ծառայությունների մատուցման բաժանորդային քարտեր` կից փաստաթղթերով

3 տ. (1)

(1) ծառայությունների մատուցման ավարտից հետո

180.

Վարձավճարների մուծման անդորրագրեր և ամսական ցուցակներ

3 տ.

 

181

Աշխատանքների, ծառայությունների մատուցման, անշարժ գույքի վարձակալության իրավունքի ձեռքբերման մրցույթներին մասնակցելու վերաբերյալ փաստաթղթերի փաթեթներ

5 տ.

 

5. ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ ԵՎ ՎԱՐԿԱՎՈՐՈՒՄ: ԱՐԺԵԹՂԹԵՐ: ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՈՒՄ

5.1. Բանկային համակարգ և վարկավորում

182.

Փաստաթղթեր բանկային գործունեության վերաբերյալ` հաշվետվություններ, տեղեկանքներ, տեղեկություններ, ցուցանիշներ, վերլուծություններ՝

   
 

1) տարեկան և առավել մեծ պարբերականությամբ

մշտ.

 
 

2) ամսական, եռամսյակային

3 տ.

 

183.

Բանկերի և օտարերկրյա բանկերի մասնաճյուղերի ու ներկայացուցչությունների գրանցման մատյաններ

մշտ.

 

184.

Բանկերի կողմից սպասարկվող իրավաբանական և ֆիզիկական անձանց գործեր

5 տ. (1)

 (1) բանկային հաշիվը փակվելուց հետո

185

Բանկերի կողմից ավանդների ընդունման, սպասարկման և վերադարձման գործեր

մշտ. (1)

(1) հաշիվը փակվելուց հետո՝ թղթային կրիչով և (կամ) լազերային սկավառակով

186.

Բանկերի տնտեսական նորմատիվներ

3 տ.

 

187.

Բանկերի համաձայնագրեր

5 տ. (1)

(1) համաձայնագրի ժամկետն ավարտվելուց հետո

188.

Բանկերի մասնաճյուղերի բացման մասին որոշումներ, հիմնավորումներ, զեկուցագրեր, այլ փաստաթղթեր

մշտ.

 

189.

Բանկերի (վարկավորող կազմակերպությունների) հիմնադիրների, բաժնետերերի, փայատերերի հիմնադիր և ընդհանուր ժողովների արձանագրություններ և որոշումներ` կից փաստաթղթերով (զեկուցագրեր, տեղեկանքներ, գրագրություն)

մշտ.

 

190.

Այլ կազմակերպությունների հետ կանոնադրական կապիտալի համատեղ ներդրման վերաբերյալ պայմանագրեր, եզրակացություններ, տեղեկանքներ, այլ փաստաթղթեր

Մշտ.

 

191.

Օտարերկրյա պետությունների հետ միջբանկային համագործակցության պայմանագրեր և համաձայնագրեր

5 տ. (1)

(1) համաձայնագրի, պայմանագրի ժամկետն ավարտվելուց հետո

192.

Հայաստանի Հանրապետությունում արժույթի (դրամի) թողարկման թույլտվության գրանցամատյաններ

մշտ.

 

193.

Դրամական պահուստների շարժի մասին տեղեկանքներ, տեղեկատվություններ, հաշվետվություններ

5 տ.

 

194.

Փաստաթղթեր Հայաստանի Հանրապետությունում արժույթի` դրամի (թղթադրամների, մետաղադրամների, այդ թվում` հուշադրամների) թողարկման, շրջանառության մեջ դնելու, հետկանչի, շրջանառությունից հանելու, սահմանված կարգով ոչնչացնելու վերաբերյալ

մշտ.

 

195.

Շրջանառության համար ոչ պիտանի հնամաշ դրամի փորձաքննության վերաբերյալ եզրակացություններ, արձանագրություններ

5 տ.

 

196.

Փաստաթղթեր կեղծ դրամանիշեր հայտնաբերելու վերաբերյալ (կասկածելի դրամանիշերի ցուցակ, արժեքների ընդունման ստացագրեր, փորձաքննության վերաբերյալ եզրակացություններ, արձանագրություններ, գրագրություն)

50 տ.

 

197.

Կանխիկ դրամի վերահաշվառման ժամանակ հայտնաբերված հաշվեսխալների կարգավորման մասին պայմանագրեր

5 տ. (1)

(1) պայմանագրի ժամկետն ավարտվելուց հետո

198.

Բանկային հաշիվների, վճարահաշվարկային ծառայությունների մատուցման մասին պայմանագրեր, համաձայնագրեր` դրանց փոփոխություններով ու լրացումներով, տեղեկություններ, այլ փաստաթղթեր

5 տ. (1)

 (1) ծառայությունների մատուցման ավարտից հետո

199.

Կանոնադրական կապիտալում ներդրած գույքի, բաժնետոմսերի և փայաբաժինների վերադարձման մասին եզրակացություններ, տեղեկանքներ, գրագրություն

մշտ.

 

200.

Բանկերի թղթակցային հաշիվներ

5 տ. (1)

(1) հաշիվը փակվելուց հետո

201.

Շահութաբաժիններ ստանալու, ընդհանուր ժողովին մասնակցելու, բանկից իրենց մասնակցության հետգնման պահանջի իրավունք ունեցող մասնակիցների ցուցակներ

մշտ.

 

202.

Բանկի մասնակիցների ռեեստր

մշտ.

 

203.

Հաշվեկշռային և արտահաշվեկշռային ամփոփ քարտեր

5 տ.

 

204.

Դրամավարկային քաղաքականության մոնիթորինգներ (ֆինանսական շուկայի կանխատեսումային ցուցանիշներ)

5 տ.

 

205.

Փոխադարձ բանկային հաղորդագրություններ

5 տ.

 

206.

Գրավադրված շարժական և անշարժ գույքի աճուրդների կազմակերպման և անցկացման մասին որոշումներ, տեղեկանքներ, այլ փաստաթղթեր

10 տ.

 

207.

Դրամարկղի ամենօրյա մնացորդի ու անհատական և բանկերի թղթակցային հաշիվների քաղվածքներ

5 տ.

 

208.

Ֆինանսական շուկայում գործառնությունների իրականացման մասին հայտեր և պայմանագրեր

5 տ. (1)

(1) պայմանագրի ժամկետն ավարտվելուց հետո

209.

Բանկային հաշիվների բացման, փակման դրամահաշվարկային գործառնությունների կատարման համար լիազորությունների ձևակերպման և այլ հարցերին առնչվող տեղեկանքներ, քարտեր, այլ փաստաթղթեր

5 տ.

 

210.

Արտարժույթի առուվաճառքի հաշվառման մատյաններ

5 տ.

 

211.

Արտարժույթի հաշվարկային փոխարժեքների սահմանման մասին տեղեկանքներ՝

   
 

1) կենտրոնական բանկի

մշտ.

 
 

2) այլ բանկերի

5 տ.

 

212.

Փոխանակման կետերի՝ մեկ օրվա ընթացքում իրականացրած գործարքների օրական և շաբաթվա ընթացքում իրականացրած գործարքների ծավալների և ձևավորված փոխարժեքների մասին արտարժույթի առուվաճառքի՝ ըստ օրերի շաբաթական հաշվետվություններ

1 տ.

 

213.

Փոխանակման կետերի իրականացրած բոլոր գործառնությունների հաշվառման գրանցումների մատյաններ` թղթե կրիչով և (կամ) էլեկտրոնային եղանակով

3 տ. (1)

(1) գրանցամատյանն ամբողջովին լրացվելուց հետո

214.

Դրամաշրջանառության ամփոփ տեղեկանքներ

5 տ.

 

215.

Կանխիկ դրամի դրամարկղային մուտքի և ելքի օրդերներ, դրամարկղային գրքեր

5 տ.

 

216.

Թանկարժեք մետաղների հաշվառման մատյաններ, հանձնման-ընդունման ակտեր

մշտ.

 

217.

Իրավաբանական և ֆիզիկական անձանց վարկավորման գործեր` կից փաստաթղթերով

5 տ.

(1) գործարքն ավարտվելուց հետո

218.

Վարկային պայմանագրերի գրանցամատյաններ

5 տ.

 

219.

Վարկային պայմանագրեր

5 տ. (1)

(1) պայմանագրի ժամկետի ավարտից հետո

220.

Վարկատու և վարկառու կազմակերպությունների հաշտության համաձայնագրեր

5 տ.

 

221.

Բոլոր ուղղությունների գծով ծրագրերի վարկավորման մասին որոշումներ, տեղեկագրեր, միջնորդագրեր, ծախսերի հաշվարկներ, եզրակացություններ, այլ փաստաթղթեր

5 տ.

 

222.

Մերժված վարկային դիմումներ` կից փաստաթղթերով

1 տ. (1)

(1) որոշման ընդունումից հետո

223.

Վարկային տեղեկություններ, տվյալներ` թղթե կրիչով և (կամ) էլեկտրոնային եղանակով

5 տ. (1)

(1) սահմանված կարգով վարկային զեկույցում ներառելուց հետո

224.

Վարկային տեղեկատվության, տվյալների տրամադրման, վարկային զեկույցների ստացման մասին պայմանագրեր, համաձայնագրեր, այլ փաստաթղթեր

5 տ. (1)

(1) գործողությունների դադարեցումից հետո

225.

Վարկային տեղեկատվության ցանկեր՝

   
 

1) կազմման և ընդունման վայրում

մշտ.

 
 

2) այլ կազմակերպություններում

մ.ն.փ.

 

226.

Վճարների հաշվառման անհատական քարտեր` գրավատներում, գրավատոմսեր

5 տ. (1)

(1) քարտը փակվելուց հետո

227.

Վերադարձվող գույքի գրանցամատյաններ

5 տ.

 

228.

Գույքի պահառության ընդունման անդորրագրեր

5 տ. (1)

(1) դադարեցումից հետո

5.2. Արժեթղթերի շուկայի կարգավորում

229.

Հայաստանի Հանրապետությունում շրջանառվող արժեթղթերի միասնական պետական գրանցամատյաններ (առևտրի գրանցամատյաններ)

մշտ.

 

230.

Արժեթղթի առուվաճառքի պայմանագրեր (գործարքներ)

5 տ. (1)

(1) պայմանագրի (գործարքի) ժամկետն ավարտվելուց հետո

231.

Ածանցյալ ֆինանսական գործարքների միասնական գրանցամատյաններ

մշտ.

 

232.

Արժեթղթերով կնքված գործարքների վերաբերյալ տեղեկությունների գրանցամատյաններ

5 տ. (1)

(1) տեղեկության վերջին գրանցումից հետո

233.

Արժութային գործառնությունների հաշվառման մատյաններ

5 տ.

 

234.

Փաստաթղթեր արժութային գործառնությունների վերաբերյալ` հաշվետվություններ, վիճակագրական տեղեկություններ, ամփոփագրեր

5 տ.

 

235.

Ներդրումային ծառայությունների մատուցման գրանցամատյաններ` ստացված և կատարված հանձնարարականների վերաբերյալ

5 տ.

 

236.

Ներդրումային ծառայություններ մատուցողների, հաճախորդների հիմնական միջոցների հաշվառման մատյաններ

5 տ.

 

237.

Արժութային գործառնությունների նկատմամբ ստուգումների ակտեր, եզրակացություններ, խախտումների վերացման վերաբերյալ հանձնարարականներ

5 տ. (1)

(1) վերջին ստուգումից հետո

238.

Փաստաթղթեր բորսային գործարքների վերաբերյալ

3 տ. (1)

(1) գործարքի կատարումից հետո

239.

Ինսայդերների (ներքին տեղեկություններին տիրապետող անձանց) ցուցակ

5 տ. (1)

(1) ցուցակում վերջին գրանցումից հետո

240.

Կենտրոնական դեպոզիտարիայի թողարկողի կողմից թողարկված արժեթղթերի սեփականատերերի (անվանատերերի) ցուցակներ

մշտ.

 

241.

Կենտրոնական դեպոզիտարիայի կենտրոնացված ռեեստր

մշտ.

 

242.

Գործարար ծրագիր

3 տ. (1)

(1) հաջորդող եռամյա ծրագրի հաստատումից հետո

243.

Վճարահաշվարկային ծառայությունների հաշվառման մատյաններ

5 տ.

 

244.

Վճարահաշվարկային փաստաթղթեր, տվյալներ վճարահաշվարկային ծառայությունների վերաբերյալ, այդ թվում` էլեկտրոնային կրիչներով

5 տ.

 

5.3. Ֆինանսավորում

245.

Հեռանկարային և տարեկան ֆինանսական (ֆինանսավորման և վարկային) ծրագրեր՝

   
 

1) կազմման և հաստատման վայրում

մշտ.

 
 

2) այլ կազմակերպություններում

մ.ա.կ.

 

246.

Փաստաթղթեր ընթացիկ ֆինանսավորման և վարկավորման վերաբերյալ

5 տ.

 

247.

Հաշվետվություններ ֆինանսավորման և վարկավորման ծրագրերի կատարման վերաբերյալ՝

   
 

1) տարեկան և առավել մեծ պարբերականությամբ
- կազմման վայրում
- այլ կազմակերպություններումմշտ.
մ.ա.կ.

 
 

2) միջանկյալ

5 տ.

 

248.

Պետական կառավարման համակարգի և տեղական ինքնակառավարման մարմինների տարեկան բյուջեներ՝

   
 

1) կազմման և հաստատման վայրում

մշտ.

 
 

2) այլ կազմակերպություններում

մ.ա.կ.

 

249.

Միջնաժամկետ ծախսային ծրագրերի կազմման և կատարման վերաբերյալ հայտեր, տեղեկանքներ, հաշվարկ - հիմնավորումներ, այլ փաստաթղթեր

5 տ.

 

250.

 Ֆինանսական կարգապահության մասին ակտեր, զեկուցագրեր, այլ փաստաթղթեր

5 տ.

 

251.

Միջկառավարական միջազգային ֆինանսական համագործակցության և դրա հետ կապված հարաբերությունների մասին վարկային, դրամաշնորհային համաձայնագրեր, պայմանագրեր, հուշագրեր

մշտ.

 

252.

Ֆինանսական պարտավորություններ նախատեսող միջազգային պայմանագրի կնքման նախնական պայմանագրեր

5 տ. (1)

(1) միջազգային պայմանագրի կնքումից հետո

253.

Ֆինանսատնտեսագիտական և կոնյունկտուրային տեսություններ՝

   
 

1) կազմման տեղերում

մշտ.

 
 

2) այլ կազմակերպություններում

մ.ա.կ.

 

254.

Ֆինանսական ապահովման տնտեսական նորմատիվներ, դրանց հաշվարկներ

5 տ.

 

255.

Գործունեության բոլոր ուղղությունների ֆինանսավորման սահմանաքանակներ, հաշվարկներ, հայտեր, տեղեկանքներ, գրագրություն

5 տ.

 

256.

Կազմակերպությունների ֆինանսական խմբերի ռեեստր

մշտ.

 

257.

Շրջանառու միջոցների կազմավորման և հատկացման մասին վերլուծություններ, տեղեկանքներ, հաշվարկներ և այլ փաստաթղթեր

5 տ.

 

258.

Կազմակերպությունների ամորտիզացիոն հատկացումների մասին ակտեր, բանկային քաղվածքներ, տեղեկագրեր, հաշվարկներ, այլ փաստաթղթեր

5 տ.

 

259.

Անակցեպտ գանձման ենթակա դրամական պարտավորությունների հաշվառման գրանցամատյան

5 տ. (1)

(1) գրանցամատյանի լրացման ավարտից հետո

260.

Փաստաթղթեր բանկերին չվճարված հաշիվների և բանկերի կողմից հաշիվների վճարման մերժման վերաբերյալ

5 տ.

 

261.

Ֆինանսական շտապ հաղորդումներ, հաղորդագրություններ, օպերատիվ ամփոփագրեր

1 տ.

 

5.4. Ապահովագրության վերաբերյալ փաստաթղթեր

262.

Ապահովագրության պայմանագրեր

5 տ. (1)

(1) պայմանագրի ժամկետի ավարտից հետո

263.

Ապահովագրական վկայագրերի ձևաթղթերի հաշվառման մատյաններ

մշտ.

 

264.

Ապահովագրական գործակալների հաշվառման մատյաններ

մշտ.

 

6. ԴԱՏԱԿԱՆ ԳՈՐԾԵՐ (1), ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ

(1) մշտական պահպանության ժամկետ չունեցող բոլոր դատական գործերի վճիռները, դատավճիռները և որոշումները՝ մշտ.

6.1. Քաղաքացիական՝ գույքային և անձնական ոչ գույքային իրավունքների վերաբերյալ պահանջներով դատական գործեր

265.

Գույքային իրավահարաբերությունների վերաբերյալ դատական գործեր

մշտ.

 

266.

Գործարքների հետ կապված իրավահարաբերությունների վերաբերյալ դատական գործեր

5 տ.

 

267.

Պարտավորական իրավահարաբերությունների վերաբերյալ դատական գործեր

5 տ.

 

268.

Անձնական ոչ գույքային իրավահարաբերությունների վերաբերյալ դատական գործեր

մշտ.

 

269.

Մտավոր սեփականության հետ կապված իրավահարաբերությունների վերաբերյալ դատական գործեր

մշտ.

 

270.

Ժառանգության հետ կապված իրավահարաբերությունների վերաբերյալ դատական գործեր

մշտ.

 

271.

Սնանկության հետ կապված իրավահարաբերությունների վերաբերյալ դատական գործեր

5 տ.

 

  272.

Հատուկ վարույթի դատական գործեր

25 տ.

 

273.

Հատուկ հայցային վարույթի դատական գործեր

25 տ.

 

274.

Առանց քննության թողնված հայցերով գործեր

5 տ.

 

275.

Կարճված գործեր (վարույթներ)

5 տ.

 

6.2. Ընտանեկան իրավունքների վերաբերյալ պահանջներով դատական գործեր

276.

Ամուսինների իրավունքների և պարտականությունների հետ կապված իրավահարաբերությունների վերաբերյալ դատական գործեր

5 տ.

 

277.

Ծնողների և զավակների իրավունքների հետ կապված իրավահարաբերությունների վերաբերյալ դատական գործեր

25 տ.

 

278.

Ամուսնության դադարման հետ կապված իրավահարաբերությունների վերաբերյալ դատական գործեր

5 տ.

 

279.

Ալիմենտային պարտավորությունների հետ կապված իրավահարաբերությունների վերաբերյալ դատական գործեր

5 տ.

 

280.

Որդեգրման հետ կապված իրավահարաբերությունների վերաբերյալ դատական գործեր

մշտ.

 

6.3. Աշխատանքային իրավունքների վերաբերյալ պահանջներով դատական գործեր

281.

Անհատական և կոլեկտիվ աշխատանքային հարաբերությունների հետ կապված իրավահարաբերությունների վերաբերյալ դատական գործեր

5 տ.

 

282.

Գործադուլի հետ կապված իրավահարաբերությունների վերաբերյալ դատական գործեր

5 տ.

 

283.

Հարկադիր պարապուրդի հատուցման հետ կապված իրավահարաբերությունների վերաբերյալ դատական գործեր

5 տ.

 

6.4. Հողային իրավունքների վերաբերյալ պահանջներով դատական գործեր

284.

Հողամասի նկատմամբ գույքային իրավունքների հետ կապված իրավահարաբերությունների վերաբերյալ դատական գործեր

մշտ.

 

285.

Պետության և համայնքի սեփականությանը պատկանող հողամասերի օտարման հետ կապված իրավահարաբերությունների վերաբերյալ դատական գործեր

մշտ.

 

6.5. Վարչական իրավահարաբերությունների վերաբերյալ դատական գործեր

286.

Վարչական պատասխանատվության ենթարկելու հետ կապված իրավահարաբերությունների վերաբերյալ դատական գործեր

5 տ.

 

287.

Պետական մարմինների, տեղական ինքնակառավարման մարմինների և դրանց պաշտոնատար անձանց ակտերն անվավեր ճանաչելու հետ կապված իրավահարաբերությունների վերաբերյալ դատական գործեր

5 տ.

 

288.

Պետական մարմինների, տեղական ինքնակառավարման մարմինների և դրանց պաշտոնատար անձանց գործողությունները վիճարկելու հետ կապված իրավահարաբերությունների վերաբերյալ դատական գործեր

5 տ.

 

289.

Վարչական ակտի հիման վրա ֆիզիկական կամ իրավաբանական անձից բռնագանձում իրականացնելու հետ կապված իրավահարաբերությունների վերաբերյալ դատական գործեր՝

   
 

1) վճարման կարգադրություններ

5 տ. (1)

(1) (1) Սույն ցանկի սահմանումից հետո վարչական դատարանի ընդունած վճարման կարգադրությունները ոչնչացվում են անհապաղ:

 

2) այլ գործեր

5 տ.

 

290.

Պետական, համայնքային կամ այլընտրանքային ծառայության անցնելու կամ այն իրականացնելու հետ կապված իրավահարաբերությունների վերաբերյալ դատական գործեր

5 տ.

 

291.

Վարչական մարմինների միջև իրավասությունների հարցերի վերաբերյալ վեճերի հետ կապված իրավահարաբերությունների վերաբերյալ դատական գործեր

5 տ.

 

292.

Հասարակական կազմակերպությունների և այլ միավորումների գործունեության կասեցման կամ դադարեցման հետ կապված իրավահարաբերությունների վերաբերյալ դատական գործեր

5 տ.

 

293.

Ընտրական իրավունքի պաշտպանության հետ կապված իրավահարաբերությունների վերաբերյալ դատական գործեր

5 տ.

 

294.

Վարչարարությամբ պատճառված վնասի պատասխանատվության հետ կապված իրավահարաբերությունների վերաբերյալ դատական գործեր

5 տ.

 

6.6. Քրեական և քրեաիրավական հարաբերությունների վերաբերյալ դատական գործեր

295.

Մարդու դեմ ուղղված հանցագործություններ՝

   
 

1) ոչ մեծ ծանրության հանցագործություններ

5 տ.

 
 

2) միջին ծանրության հանցագործություններ

10 տ.

 
 

3) ծանր հանցագործություններ

15 տ.

 
 

4) առանձնապես ծանր հանցագործություններ

մշտ.

 

296.

Սեփականության, տնտեսության և տնտեսական գործունեության դեմ ուղղված հանցագործություններ՝

   
 

1) ոչ մեծ ծանրության հանցագործություններ

5 տ.

 
 

2) միջին ծանրության հանցագործություններ

10 տ.

 
 

3) ծանր հանցագործություններ

15 տ.

 
 

4) առանձնապես ծանր հանցագործություններ

20 տ.

 

297.

Հասարակական անվտանգության, համակարգչային տեղեկատվության անվտանգության, հասարակական կարգի և բարոյականության, բնակչության առողջության դեմ ուղղված հանցագործություններ՝

   
 

1) ոչ մեծ ծանրության հանցագործություններ

5 տ.

 
 

2) միջին ծանրության հանցագործություններ

5 տ.

 
 

3) ծանր հանցագործություններ

15 տ.

 
 

4) առանձնապես ծանր հանցագործություններ

20 տ.

 

298.

Շրջակա միջավայրի անվտանգության դեմ ուղղված հանցագործություններ՝

   
 

1) ոչ մեծ ծանրության հանցագործություններ

5 տ.

 
 

2) միջին ծանրության հանցագործություններ

5 տ.

 
 

3) ծանր հանցագործություններ

10 տ.

 
 

4) առանձնապես ծանր հանցագործություններ

15 տ.

 

299.

Պետական իշխանության դեմ ուղղված հանցագործություններ՝

   
 

1) ոչ մեծ ծանրության հանցագործություններ

5 տ.

 
 

2) միջին ծանրության հանցագործություններ

5 տ.

 
 

3) ծանր հանցագործություններ

15 տ.

 
 

4) առանձնապես ծանր հանցագործություններ

մշտ.

 

300.

Զինվորական ծառայության կարգի դեմ ուղղված հանցագործություններ՝

   
 

1) ոչ մեծ ծանրության հանցագործություններ

5 տ.

 
 

2) միջին ծանրության հանցագործություններ

5 տ.

 
 

3) ծանր հանցագործություններ

15 տ.

 
 

4) առանձնապես ծանր հանցագործություններ

20 տ.

 

301.

Խաղաղության և մարդկային անվտանգության դեմ ուղղված հանցագործություններ

   
 

1) միջին ծանրության հանցագործություններ

10 տ.

 
 

2) ծանր հանցագործություններ

15 տ.

 
 

3) առանձնապես ծանր հանցագործություններ

մշտ.

 

302.

Քրեական պատասխանատվությունից ազատելու և վարչական պատասխանատվության ենթարկելու վերաբերյալ գործեր

5 տ.

 

303.

Պատժից պայմանական վաղակետ ազատելու և պատիժն ավելի մեղմ պատժով փոխարինելու վերաբերյալ գործեր

5 տ.

 

304.

Հանցագործություն կատարած խրոնիկական ալկոհոլիկ կամ թմրադեղամոլ, անմեղսունակ ճանաչված անձանց նկատմամբ բժշկական բնույթի հարկադիր միջոցներ կիրառելու վերաբերյալ գործեր

5 տ.

 

305.

Պայմանականորեն դատապարտվածների փորձաշրջանի կրճատման վերաբերյալ գործեր

5 տ.

 

306.

Դատվածության մարման վերաբերյալ գործեր

5 տ.

 

307.

Պատիժը կրելուց ազատելու վերաբերյալ գործեր

5 տ.

 

308.

Տուգանքի դատապարտված անձանց նկատմամբ պատժի տեսակը փոփոխելու վերաբերյալ գործեր

5 տ.

 

309.

Անձի նկատմամբ բժշկական բնույթի հարկադրական միջոցներ կիրառելու վերաբերյալ գործեր

10 տ.

 

310.

Կարճված քրեական գործեր, նյութերով քրեական գործի հարուցումը մերժելու մասին գործեր և հսկողական վարույթներ, որոնք հարուցվել են՝

   
 

1) ոչ մեծ ծանրության հանցագործությունների կապակցությամբ

5 տ.

 
 

2) միջին ծանրության հանցագործությունների կապակցությամբ

10 տ.

 
 

 3) ծանր հանցագործությունների կապակցությամբ

15 տ.

 
 

 4) առանձնապես ծանր հանցագործությունների կապակցությամբ

մշտ.

 

311.

Հսկողական վարույթներ՝ դիմումներով

5 տ.

 

312.

Հսկողական վարույթներ՝ բռնադատվածների մասին բողոքներով

մշտ.

 

313.

Դատախազության մարմինների կողմից ի գիտություն ուղարկված վերաքննիչ և վճռաբեկ բողոքներ, հայցադիմումներ, որոշումներ, միջնորդագրեր

5 տ. (1)

(1) Դատախազության մարմիններում գործում են պահպանության այլ ժամկետներ:

314.

Դատական գործերի դատավճիռներ, դատարանի վճիռներ, դատավարական որոշումներ, վերջնական որոշումներ

մշտ. (1)

(1) Որոնց գործերը պահվում են սույն ցանկում նշված այլ ժամկետներով:

6.7. Դատական ակտերի հարկադիր կատարման վերաբերյալ փաստաթղթեր

315.

Կատարողական վարույթներ՝

   
 

       1) ավարտված

7 տ.

 
 

2) մինչև 100.000 դրամ բռնագանձման ենթակա գումարով

3 տ.

 

316.

Կատարողական վարույթներ՝

   
 

       1) կարճված

5 տ.

 
 

 2) մինչև 100.000 դրամ բռնագանձման ենթակա գումարով

1 տ.

 

317.

Հարկադիր (հարկադիր էլեկտրոնային) աճուրդի հետ կապված փաստաթղթեր

7 տ.

 

6.8. Քրեակատարողական ծառայության վերաբերյալ փաստաթղթեր

318.

Պատժից պայմանական վաղաժամկետ ազատելու և պատժի չկրած մասն ավելի մեղմ պատժատեսակով փոխարինելու վերաբերյալ նյութեր

5 տ.

 

319.

Պատժից ազատված դատապարտյալների կամ կալանավորված անձանց անձնական գործերի ցուցակներ և քարտադարան

մշտ.

 

320.

Պատժից ազատված դատապարտյալների կամ կալանավորված անձանց անձնական գործեր

2 տ

 

321.

Քրեակատարողական հիմնարկներում մահացած դատապարտյալների և կալանավորված անձանց անձնական գործեր

75 տ

 

322.

Քրեակատարողական ծառայության կենտրոնական մարմնում գործող տեղաբաշխման հանձնաժողովի նյութեր

3 տ.

 

323.

Քրեակատարողական ծառայության գործունեության վերաբերյալ հաշվառման և գրանցման մատյաններ

մ.ա.կ.

 

324.

Քրեակատարողական ծառայության գործունեության առանձնահատկություններով պայմանավորված փաստաթղթեր

3 տ.

 

325.

Ծառայողական քննության նյութեր

5 տ.

 

326.

Քրեակատարողական ծառայության կամ պատժի կատարման առանձնահատկություններով պայմանավորված դատական ակտեր և դատավարական այլ փաստաթղթեր

մ.ա.կ.

 

6.9. Դատական գործերի, իրավախախտումների հաշվառման, գրանցման մատյաններ, գրքեր

327.

Հանցագործությունների, վարչական իրավախախտումների և պատահարների մասին հաղորդումների գրանցամատյաններ

5 տ.

 

328.

Վարչական իրավախախտումների վարույթ հարուցելը մերժելու և հարուցված վարույթը կարճելու մասին որոշումների հաշվառման մատյաններ

5 տ.

 

329.

Կտրոն-ծանուցագրերի կարված գրքեր

5 տ.

 

330.

Դատական ատյաններում քննված դատական գործերի հաշվառման գրանցամատյաններ

10 տ.

 

331.

Հսկողության վերցված փաստաթղթերի, դիմումների, գործերի, նյութերի հաշվառման մատյաններ

5 տ.

 

332.

Կատարողական թերթերի հաշվառման մատյաններ

10 տ.

 

333.

Հսկողական կարգով ստուգվող քաղաքացիական և քրեական գործերի հաշվառման մատյաններ

10 տ.

 

334.

Քրեական գործ հարուցելը մերժելու մասին որոշումների հաշվառման մատյաններ

5 տ.

 

335.

Փորձագիտական եզրակացությունների գրանցամատյաններ

5 տ.

 

336.

Հանցագործությունների մասին դիմումների հաշվառման մատյաններ

5 տ.

 

337.

Քրեական գործերի հաշվառման մատյաններ

մշտ.

 

338.

Դատարան ուղարկված քրեական գործերի հաշվառման մատյաններ

25 տ.

 

339.

Պարտադիր հրապարակման ենթակա դատական վիճակագրության տվյալներ, տեղեկություններ՝

   
 

1) մշակման վայրում

մշտ.

 
 

2) այլ կազմակերպություններում

մ.ա.կ.

 

7. ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԿԱՑՈՒԹՅԱՆ ԱԿՏԵՐԻ ԳՐԱՆՑՈՒՄ

340.

Քաղաքացիական կացության ակտերի` ծննդի, ամուսնության, ամուսնալուծության, որդեգրման, հայրության որոշման, անվան փոխման, մահվան, պետական գրանցման մատյանների առաջին օրինակներ (ակտային գրքեր)` կազմված յուրաքանչյուր տեսակի համար առանձին

մշտ.

 

341.

Քաղաքացիական կացության` ծննդի, ամուսնության, ամուսնալուծության, որդեգրման, հայրության որոշման, անվան փոխման, մահվան ակտերը գրանցելու և համապատասխան վկայականներ տրամադրելու վերաբերյալ դիմումների գրանցման մատյաններ

մշտ.

 

342.

Քաղաքացիական կացության ակտերի պետական գրանցման համար ներկայացված փաստաթղթեր

75 տ.

 

343.

Գտնված երեխայի, բուժհիմնարկից դուրս ծնված երեխայի ծնունդը գրանցելու վերաբերյալ փաստաթղթեր

75 տ.

 

344.

Քաղաքացիական կացության ակտերի վերականգնման վերաբերյալ ներկայացված փաստաթղթեր

75 տ.

 

345.

Քաղաքացիական կացության ակտերի վերականգնման վերաբերյալ գործեր, դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած վճիռներ

75 տ.

 

346.

Քաղաքացիական կացության ակտի` ծննդի մասին վերականգնման գրառումների արձանագրման գիրք

100 տ.

 

347.

Ամուսինների դիմումներ ամուսնությունը վերականգնելու մասին` նախկինում դատարանի կողմից անհայտ բացակայող ճանաչված ամուսնու հայտնվելու կապակցությամբ

20 տ.

 

348.

Փաստաթղթեր քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցումներում լրացումներ, փոփոխություններ կատարելու վերաբերյալ գործեր, դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած վճիռներ

50 տ.

 

349.

Քաղաքացիական կացության ակտերի առաջնակի կամ վերականգնված գրառումները չեղյալ համարելու վերաբերյալ դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած վճիռներ

75 տ.

 

350.

Քաղաքացիական կացության ակտերի վկայականների, ձևաթղթերի ստացման և օգտագործման հաշվառման մատյան

100 տ.

 

351.

Քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցումներին կից այբբենական մատյաններ և քարտեր

100 տ.

 

352.

Մահացածների անձնագրերի հաշվառման մատյաններ

50 տ.

 

353.

Մահացածների անձնագրերի՝ ՀՀ ոստիկանություն հանձնման ցուցակներ

25 տ.

 

354.

Քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցումներ կատարելու մասին դիմումների հաշվառման մատյաններ

75 տ.

 

355.

Քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցումների, լրացումների, փոփոխությունների, վերականգնված գրառումների վերաբերյալ ծանուցումներ, տեղեկանքներ, հաղորդումներ

20 տ.

 

356.

Քաղաքացիական կացության ակտերի պետական գրանցումների հետ կապված գրագրության վերաբերյալ փաստաթղթեր

10 տ.

 

8. ՆՈՏԱՐԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

357.

Նոտարական գործերի գրանցամատյաններ

մշտ.

 

358.

Վարույթով ավարտված ժառանգական գործեր

մշտ.

 

359.

Ժառանգական գործերի հաշվառման և գրանցման մատյան

մշտ.

 

360.

Ժառանգական գործերի այբբենական մատյաններ

մշտ.

 

361.

Կտակների հաշվառման այբբենական մատյաններ

մշտ.

 

362.

Նոտարի մոտ պահվող արժեքների հաշվառման մատյան

մշտ.

 

363.

Անշարժ գույքի և մշակութային նշանակության շարժական գույքի օտարման գործարքների վավերացման գործեր

մշտ

 

364.

Այլ գույքի օտարման գործարքների վավերացման գործեր

5 տ.

 

365.

Լիազորագրերի, համաձայնագրերի, պայմանագրերի վավերացման գործեր

5 տ. (1)

(1) փաստաթղթերում նշված ժամկետների ավարտից հետո

366.

Գույքի վարձակալության, գրավ դնելու, օգտագործման կամ հավատարմագրային կառավարման հանձնման վերաբերյալ գործարքների վավերացման գործեր

5 տ. (1)

(1) փաստաթղթերում նշված ժամկետների ավարտից հետո

367.

Փաստաթղթերի պատճենների կամ դրանց քաղվածքների, փաստաթղթերի վրա եղած ստորագրությունների, թարգմանությունների իսկությունը վավերացնող գործեր

5 տ.

 

368.

Քաղաքացու ողջ լինելու, որոշակի վայրում գտնվելու փաստը, լուսանկարում պատկերված անձի և քաղաքացու նույնությունը հաստատող գործեր

5 տ.

 

369.

Օրենքով նախատեսված նոտարական այլ գործողությունների վերաբերյալ փաստաթղթեր

5 տ.

 

370.

Նոտարական գործողությունների կատարման մերժման վերաբերյալ փաստաթղթեր

5 տ.

 

9. ՄԱՔՍԱՅԻՆ ԳՈՐԾԻ ԲՆԱԳԱՎԱՌ ԵՎ ՀԱՐԿԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ

9.1. Մաքսային գործի բնագավառ

371.

Մաքսային գործի բնագավառում գործունեություն իրականացնող անձանց՝ մաքսային ներկայացուցիչների, մաքսային փոխադրողների, ժամանակավոր պահպանման պահեստների տիրապետողների, մաքսային պահեստների տիրապետողների, ազատ պահեստների տիրապետողների և անմաքս առևտրի խանութների տիրապետողների, ինչպես նաև լիազորված տնտեսական օպերատորների էլեկտրոնային ռեեստրներ

մշտ.

 

372.

Մաքսային գործի բնագավառում գործունեություն իրականացնող անձանց՝ մաքսային ներկայացուցիչների, մաքսային փոխադրողների, ժամանակավոր պահպանման պահեստների տիրապետողների, մաքսային պահեստների տիրապետողների, ազատ պահեստների տիրապետողների և անմաքս առևտրի խանութների տիրապետողների, ինչպես նաև լիազորված տնտեսական օպերատորների ռեեստրներում հաշվառման վկայականների պատճեններ

մշտ. (1)

(1) Մինչև ռեեստրից հանելը, ռեեստրից հանելուց հետո ոչնչացվում են:

373.

Մաքսային գործի բնագավառում գործունեություն իրականացնող անձանց՝ մաքսային ներկայացուցիչների, մաքսային փոխադրողների, ժամանակավոր պահպանման պահեստների տիրապետողների, մաքսային պահեստների տիրապետողների, ազատ պահեստների տիրապետողների և անմաքս առևտրի խանութների տիրապետողների ռեեստրներում, ինչպես նաև լիազորված տնտեսական օպերատորների ռեեստրում հաշվառելու վերաբերյալ դիմումները և դրանց կից ներկայացված այլ փաստաթղթերը (պատճեններ՝ ստուգված բնօրինակների հետ), այդ թվում՝ մաքսատուրքի և հարկերի վճարման փաստաթղթերը

մշտ. (1)

(1) Մինչև ռեեստրից հանելը, ռեեստրից հանելուց հետո ոչնչացվում են:

374.

Մաքսային գործի բնագավառում գործունեություն իրականացնող անձանց՝ մաքսային ներկայացուցիչների, մաքսային փոխադրողների, ժամանակավոր պահպանման պահեստների տիրապետողների, մաքսային պահեստների տիրապետողների, ազատ պահեստների տիրապետողների և անմաքս առևտրի խանութների տիրապետողներին, ինչպես նաև լիազորված տնտեսական օպերատորների ռեեստրներից հանելու վերաբերյալ փաստաթղթեր` լուծարման կամ վերակազմակերպման արդյունքում գործունեության դադարեցման կապակցությամբ

մշտ. (1)

(1) Մինչև ռեեստրից հանելը, ռեեստրից հանելուց հետո ոչնչացվում են:

375.

Փաստաթղթեր փոխադրումներ իրականացնող իրավաբանական անձանց ռեեստրում հաշվառելու վերաբերյալ` դիմումներ, այլ փաստաթղթերի տեղեկություններ, պահանջվող փաստաթղթերի պատճեններ, ինչպես նաև մաքսային փոխադրողին պատկանող կամ վարձակալված կամ օգտագործման հանձնված` մաքսային փոխադրումների համար նախատեսված տրանսպորտային միջոցների ցանկեր և տեխնիկական անձնագրերի պատճեններ

5 տ.

 

376.

Ժամանակավոր պահպանման պահեստների կազմակերպիչների ռեեստրում հաշվառված իրավաբանական անձանց վկայականներ

մշտ. (1)

(1) Մինչև ռեեստրից հանելը, ռեեստրից հանելուց հետո ոչնչացվում են:

377.

Անմաքս առևտրի խանութների կազմակերպիչների ռեեստր

մշտ.

 

378.

Փաստաթղթեր անմաքս առևտրի կազմակերպման գործունեությամբ զբաղվելու վերաբերյալ

5 տ. (1)

(1) գործունեության դադարումից հետո

379.

Անմաքս առևտրի խանութների կազմակերպիչների ռեեստրի հաշվառման վկայականներ

մշտ. (1)

(1) Մինչև ռեեստրից հանելը, ռեեստրից հանելուց հետո ոչնչացվում են:

380.

Որոշումներ մաքսային գործի բնագավառում գործունեություն իրականացնող անձանց ռեեստրից հանելու մասին` լուծարման կամ վերակազմակերպման արդյունքում գործունեության դադարեցման կապակցությամբ

5 տ.

 

381.

Մաքսային փաստաթղթեր, այդ թվում` մաքսային հայտարարագրեր (թղթե կրիչով կամ էլեկտրոնային) և այլ փաստաթղթեր, որոնք կազմված են բացառապես մաքսային գործառնությունների կատարման և մաքսային հսկողության անցկացման համար, ինչպես նաև մաքսային գործառնությունների կատարման ու մաքսային հսկողության անցկացման ընթացքում և դրանց արդյունքներով

5 տ.

 

382.

Մաքսային հայտարարագրերում ներկայացված տեղեկությունները հաստատող փաստաթղթեր (պատճեններ)

5 տ.

 

383.

Մեկ կամ երրորդ կողմի հետ կնքված միջազգային պայմանագրեր

մշտ.

 

384.

Մաքսային կարգավորման միջազգային պայմանագրերով նախատեսված փաստաթղթեր` թղթե կրիչով և էլեկտրոնային եղանակով

5 տ. (1)

(1) պայմանագրով նախատեսված գործարքների ավարտից հետո

385.

Միջազգային պայմանագրերի շրջանակներում իրականացվող հաշվապահական հաշվառման համընդհանուր կանոնների համակարգով կազմված հաշվետվություններ

մշտ.

 

386.

Փաստաթղթեր մաքսային փորձաքննության իրականացման փորձանմուշների ընտրության, եզրակացությունների վերաբերյալ

5 տ.

 

387.

Մաքսային իրավախախտումների հայտնաբերմամբ վարույթ ընդունված գործեր

5 տ.

 

388.

Մաքսանենգության և մաքսային գործի հետ կապված դատարան ուղարկված քրեական գործեր

25 տ.

 

389.

Փաստաթղթեր վարչական ձերբակալման, ապրանքի նկատմամբ բռնագանձում դնելու, աճուրդային կարգով կամ ուղղակի վաճառքով իրացման մասին որոշումներ, արձանագրություններ, որոշումներ

25 տ.

 

390.

Փաստաթղթեր ակցիզային դրոշմանիշերի ձեռքբերման վերաբերյալ (հայտատուների դիմումներ, հաշիվ-ապրանքագրեր, ինչպես նաև պայմանագրերի պատճեններ, նախկինում ստացած ակցիզային դրոշմանիշերի օգտագործման մասին հաշվետվություններ)

5 տ.

 

391.

Փաստաթղթեր չօգտագործված կամ վնասված ակցիզային դրոշմանիշերի վերադարձման վերաբերյալ (դիմումներ, հաշիվ-ապրանքագրերի, ակցիզային դրոշմանիշեր ստանալու մասին դիմումների պատճեններ, չօգտագործված կամ վնասված ակցիզային դրոշմանիշեր, հաշվետվություններ)

5 տ.

 

392.

Մաքսային գործի բնագավառում համապատասխան ռեեստրում հաշվառելու կամ ակցիզային դրոշմանիշեր տրամադրելու մասին մերժումների վերաբերյալ եզրակացություններ

5 տ.

 

393.

Մաքսային ծառայության վիճակագրության տվյալներ, հաշվետվություններ, տեղեկություններ, ամփոփագրեր` ներմուծված և արտահանված, ներքին սպառման համար մաքսային ռեժիմով հայտարարագրված ապրանքների զննման դեպքերի, հայտարարագրման տեսակարար կշռի վերաբերյալ՝

   
 

1) մշակման վայրում

մշտ.

 
 

2) այլ կազմակերպություններում

մ.ա.կ.

 

9.2. Հարկային ծառայություն

394.

Հարկային գործեր (հարկային գործում առկա բոլոր փաստաթղթերը)

5 տ. (1)

(1) բացառությամբ հարկային և սոցիալական վճարների գծով պարտավորություններ ունեցող գործերի

395.

Կազմակերպությունների հարկային հաշվառման միասնական ռեեստր

մշտ.

 

396.

Ֆիզիկական անձանց հարկային հաշվառման միասնական ռեեստր

մշտ.

 

397.

Անհատ ձեռնարկատերերի հարկային հաշվառման միասնական ռեեստր

մշտ.

 

10. ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

398.

Օտարերկրյա պետությունների ղեկավարների այցերի, բարձր մակարդակի հանդիպումների, հանդիսավոր ընդունելությունների, միջպետական այցերի, պատվիրակությունների փոխանակումների կազմակերպման և անցկացման վերաբերյալ գրագրություն

մշտ.

 

399.

Օտարերկրյա պետությունների բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց, խորհրդարանների պատվիրակությունների, դիվանագիտական առաքելությունների, այլ պետական մարմինների ներկայացուցիչների այցերի, հանդիպումների, խորհրդակցությունների վերաբերյալ փաստաթղթեր, ձայնագրություններ, ֆոտոփաստաթղթեր, տեսագրություններ

մշտ.

 

400.

Արտերկրում Հայաստանի Հանրապետության բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց, դիվանագիտական առաքելությունների, այլ մարմինների ներկայացուցիչների մասնակցությամբ այցերի, հանդիպումների վերաբերյալ փաստաթղթեր, ֆոտոփաստաթղթեր, տեսագրություններ

մշտ.

 

401.

Նոտաներ

մշտ.

 

402.

Հուշագրեր

մշտ.

 

403.

Ագրեմաններ և էկզեկվատուրաներ

մշտ.

 

404.

Հայաստանի Հանրապետություն այցելած բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց, պատվավոր հյուրերի, օտարերկրյա պետություններում Հայաստանի Հանրապետության դեսպանատներ այցելած բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց, քաղաքացիների գրառումների մատյաններ

մշտ.

 

405.

Օտարերկրյա պետությունների բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց անունով հղված և նրանցից ստացված շնորհավորանքներ, ուղերձներ, ցավակցական հեռագրեր

մշտ.

 

406.

Փաստաթղթեր դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատման, խզման, վերահաստատման, դադարեցման վերաբերյալ

մշտ.

 

407.

ՀՀ քաղաքացիություն շնորհելու, ՀՀ քաղաքացիությունից զրկելու, դուրս գալու, կացության հատուկ և բացառիկ կարգավիճակ շնորհելու մասին գրագրություն, տեղեկանքներ, եզրակացություններ և այլ փաստաթղթեր

5 տ.

 

408.

Դիվանագիտական, հյուպատոսական, վարչական, միջազգային կազմակերպության աշխատողի/փորձագետի, պատվավոր հյուպատոսի վկայականներ

3 տ. (1)

(1) վկայականը վերադարձնելուց հետո

409.

Դիվանագիտական, հյուպատոսական, վարչական, միջազգային կազմակերպության աշխատողի/փորձագետի, պատվավոր հյուպատոսի վկայականների տրամադրման մատյան

մշտ.

 

410.

Համահայկական համաժողովների, խորհրդակցությունների փաստաթղթեր (ծրագրեր, մասնակիցների ցուցակներ, համատեղ ընդունած հայտարարություններ, եզրակացություններ, այլ փաստաթղթեր)

մշտ.

 

11. ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ: ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ: ՄՇԱԿՈՒՅԹ

11.1. Կրթություն

411.

Առարկայական ծրագրեր

մշտ.

 

412.

Հանրակրթական, նախնական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական ուսումնական ծրագրեր, պլաններ, տարեկան օրացուցային ժամանակացույցներ, դասացուցակներ

5 տ.

 

413.

Հանրակրթական, նախնական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական պետական չափորոշիչներ՝

   
 

1) մշակման և հաստատման վայրում

մշտ.

 
 

2) այլ կազմակերպություններում

մ.ն.փ.

 

414.

Փաստաթղթեր ուսուցիչների, դասավանդողների մասնագիտական որակավորման ատեստավորման, վերապատրաստման վերաբերյալ

5 տ.

 

415.

Հաշվետվություններ ուսումնադաստիարակչական աշխատանքի, ուսումնական (առարկայական) ծրագրերի կատարման, սովորողների առաջադիմության, հաճախումների վերաբերյալ

5 տ.

 

416.

Դասավանդման բովանդակության, սովորողների գիտելիքների յուրացման որակի, արտադասարանական և արտադպրոցական աշխատանքների կազմակերպման և անցկացման ստուգումների (ուսումնասիրությունների) վերաբերյալ փաստաթղթեր

5 տ.

 

417.

Ըստ կրթական մակարդակների (տարրական, հիմնական, միջնակարգ) ուսումնական պլանով նախատեսված դասաժամերի տարիֆավորման վերաբերյալ փաստաթղթեր

5 տ.

 

418.

Դասարանների համար նախատեսված գործավարության փաստաթղթեր

5 տ.

 

419.

Սովորողների շարժի մատյաններ

50 տ.

 

420.

Դասամատյաններ՝

   
 

1) ավարտական դասարանների

50 տ.

 
 

2) ոչ ավարտական դասարանների

5 տ.

 

421.

Ուսումնառության գործընթացների մեթոդաբանական աշխատանքների կազմակերպման, ուսումնական (առարկայական) ծրագրերի մշակման, դասագրքերի և ուսումնական ձեռնարկների հրատարակման նախապատրաստման, պետական քննական հանձնաժողովների կազմերի հաստատման վերաբերյալ փաստաթղթեր

5 տ.

 

422.

Դպրոցականների շրջանում կազմակերպված արտաքին գնահատման միջոցառումների, հանրապետական օլիմպիադաների, միջազգային ստուգատեսների վերաբերյալ փաստաթղթեր

5 տ.

 

423.

Նախադպրոցական կրթության ծրագրեր, դրանց կատարման վերաբերյալ հաշվետվություններ

5 տ.

 

424.

Ուսումնական հաստատությունների ավարտական, պետական ավարտական, ինչպես նաև բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների ընդունելության միասնական քննությունների հարցաթերթիկներ` հարցաշարեր, քննական հարցեր

2 տ.

 

425.

Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական կրթական ծրագրեր իրականացնող ուսումնական հաստատությունների ընդունելության քննությունների հարցաթերթիկներ` հարցաշարեր, քննական հարցեր

2 տ.

 

426.

Պրակտիկաների անցկացման վերաբերյալ ծրագրեր, ցուցակներ, հաշվետվություններ, պայմանագրեր

5 տ. (1)

(1) պայմանագրերը` դրանց ժամկետները լրանալուց հետո

427.

Բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների տվյալ տարվա մասնագիտությունների և ընդունելության քննությունների ցանկեր

մշտ.

 

428.

Բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների ընդունելության նախապատրաստական դասընթացների կազմակերպման, մասնագիտական կողմնորոշման նպաստման վերաբերյալ փաստաթղթեր

5 տ.

 

429.

Ընդունելության հանձնաժողովների արձանագրություններ (սղագրություններ)

5 տ.

 

430.

Ընդունելության քննությունների փաստաթղթեր` գրավոր թեստեր, գրավոր աշխատանքներ, բանավոր պատասխանների արձանագրություններ

5 տ.

 

431.

Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական), միջին մասնագիտական, բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների և ուսանողների միջև կնքված պայմանագրեր

5 տ. (1)

(1) պայմանագրի ժամկետն ավարտվելուց հետո

432.

Ուսումնական հաստատություն չընդունված դիմորդների անձնական գործեր, դրանց գրանցամատյաններ

1 տ.

 

433.

Լաբորատոր և գործնական պարապմունքների ու ստուգողական աշխատանքների հաշվառման մատյաններ

5 տ.

 

434.

Ուսումնական հաստատությունների ավարտական փաստաթղթերի` վկայականների, ատեստատների, դիպլոմների հանձնման գրանցամատյաններ

50 տ.

 

435.

Բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների ուսումնական ծրագրեր՝

   
 

1) տարեկան

մշտ.

 
 

2) կիսամյակային

5 տ.

 

436.

Բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների ամբիոնների, ֆակուլտետների խորհուրդների նիստերի արձանագրություններ` կից փաստաթղթերով

մշտ.

 

437.

Բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների ամբիոնների, ֆակուլտետների, բաժանմունքների, մասնաճյուղերի հաշվետվություններ կրթական, ուսումնառության գործընթացների կազմակերպման, իրականացման վերաբերյալ՝

   
 

1) տարեկան

մշտ.

 
 

2) կիսամյակային

5 տ. (1)

(1) տարեկան հաշվետվության բացակայության դեպքում` մշտ.

438.

Դասախոսների անհատական աշխատանքային ծրագրեր, հաշվետվություններ, ծանրաբեռնվածության տեղեկագրեր

5 տ.

 

439.

Հաշվարկներ ուսումնական աշխատանքային ժամերի ու ծավալների վերաբերյալ

5 տ.

 

440.

Ուսումնական առարկաների դասավանդման մեթոդների մշակման մասին զեկուցագրեր, եզրակացություններ, նախագծեր, տեղեկանքներ, այլ փաստաթղթեր

5 տ.

 

441.

Լավագույն առաջադիմություն դրսևորած սովորողների պարգևատրման, կոչումների մրցանակաբաշխության, միջոցառումների կազմակերպման և անցկացման վերաբերյալ փաստաթղթեր

մշտ.

 

442.

Փաստաթղթեր քննությունների և ստուգարքների անցկացման, սովորողներին քննությունների և ստուգարքների հանձնման թույլտվություն տալու վերաբերյալ

5 տ.

 

443.

Փաստաթղթեր քննությունների ընթացքի վերաբերյալ` տեղեկանքներ, ամփոփաթերթեր, զեկուցագրեր, տեղեկություններ

5 տ.

 

444.

Քննությունների և ստուգարքների տեղեկագրեր

5 տ.

 

445.

Ուսումնական հաստատությունների շրջանավարտների ամփոփիչ ատեստավորման հանձնաժողովների նիստերի արձանագրություններ, որոշումների արձանագրման մատյաններ

50 տ.

 

446.

Ուսումնական հաստատությունների շրջանավարտների ամփոփիչ ատեստավորման հանձնաժողովների հաշվետվություններ

50 տ.

 

447.

Կուրսային, ավարտական, դիպլոմային աշխատանքներ (նախագծեր), մագիստրոսական թեզեր

5 տ. (1)

(1) Արվեստի բնագավառում դիպլոմային աշխատանքների պահպանության ժամկետները սահմանվում են ուսումնական հաստատությունների կողմից:

448.

Հետազոտողների պատրաստման (ասպիրանտուրայի) գիտակրթական ծրագրեր

մ.ն.փ.

 

449.

Փաստաթղթեր ասպիրանտուրայի ընդունելության քննությունների անցկացման վերաբերյալ

50 տ.

 

450.

Ասպիրանտուրայի ընդունելության հանձնաժողովների (մասնագիտական քննական հանձնաժողովների) նիստերի արձանագրություններ

50 տ.

 

451.

Ասպիրանտների ամփոփիչ ատեստավորման և աստիճանաշնորհման վերաբերյալ մասնագիտական խորհուրդների նիստերի արձանագրություններ

մշտ.

 

452.

Գիտական ատենախոսությունների թեմաների ընտրության համար գիտական ուղղությունների և հիմնախնդիրների ցուցակներ՝

   
 

1) կազմման վայրում

մշտ.

 
 

2) այլ կազմակերպություններում

մ.ա.կ.

 

453.

Ասպիրանտների, դոկտորանտների անհատական ծրագրեր

5 տ.

 

454.

Ուսումնական հաստատությունների սովորողների (ուսանողների), ասպիրանտների անձնական գործեր (դիմումներ, ինքնակենսագրություններ, հարցաթերթիկներ, բնութագրեր, դիպլոմների, ատեստատների, վկայականների պատճեններ, տեղեկանքներ)՝

   
 

1) ասպիրանտների, ուսանողների, կրթահամալիրների քոլեջների սովորողների

50 տ. (1)

(1) ավարտելուց կամ հաստատությունից անավարտ դուրս գալուց հետո

 

2) հանրակրթական (բոլոր մակարդակների դպրոցների), նախնական մասնագիտական (արհեստագործական), միջին մասնագիտական հաստատությունների սովորողների

5 տ. (1)

(1) ավարտելուց կամ հաստատությունից անավարտ դուրս գալուց հետո

455.

Սփյուռքահայ կրթօջախների գործունեությանն ուղղված օժանդակության ծրագրեր

մշտ.

 

456.

Սփյուռքի հայկական դպրոցների ուսուցիչների վերապատրաստման ծրագրեր, դասընթացների, պարապմունքների ուսումնական պլաններ, ժամանակացույցեր

մշտ.

 

457.

Սփյուռքի հայկական կրթական հաստատությունների համար ուսումնական գրականության և օժանդակ նյութերի մշակման և հրապարակման վերաբերյալ փաստաթղթեր

մշտ.

 

11.2. Գիտական և գիտատեխնիկական գործունեություն

458.

Փաստաթղթեր այլ կազմակերպությունների հետ գիտական կապերի, համագործակցության վերաբերյալ (տեղեկանքներ, զեկուցագրեր, արձանագրություններ, որոշումներ)

մշտ.

 

459.

Փաստաթղթեր գիտական կազմակերպությունների ներկայացուցիչների հետ հանդիպումների, ընդունելությունների վերաբերյալ

5 տ.

 

460.

Փաստաթղթեր գիտական, այդ թվում` միջազգային գիտաժողովների, խորհրդակցությունների, խորհրդաժողովների վերաբերյալ (մասնակիցների անվանացուցակներ, ծրագրեր, զեկուցագրեր, հայտարարություններ, ձայնագրություններ, տեսանյութեր, լուսանկարներ, այլ փաստաթղթեր)

10 տ.

 

461.

Փաստաթղթեր միջազգային գիտական հավաքների, խորհրդաժողովների մասնակցության վերաբերյալ (հրավերքներ, ծրագրեր, զեկուցագրեր, այլ փաստաթղթեր)

10 տ.

 

462.

Գիտական փորձաքննություններ անցկացնելու մասին պայմանագրեր

5 տ. (1)

(1) պայմանագրի ժամկետն ավարտվելուց հետո

463.

Գիտական և գիտատեխնիկական թեմաների և (կամ) ծրագրերի, ընտրության վերաբերյալ փորձագիտական եզրակացություններ, ինչպես նաև այդ թեմաների փորձաքննություն իրականացնող մասնագիտական փորձագիտական խորհուրդների նիստերի արձանագրություններ

5 տ.

 

464.

Գիտական և գիտատեխնիկական գործունեության որոշակի խնդիրների կապակցությամբ կատարված գիտական փորձաքննության փորձագիտական եզրակացություններ

5 տ.

 

465.

Գիտական և գիտատեխնիկական ծրագրերի, թեմաների հաշվետվությունների գնահատման փորձագիտական եզրակացություններ

մշտ.

 

466.

Գիտական և գիտատեխնիկական գործունեության պայմանագրային (թեմատիկ) ֆինանսավորման շրջանակներում իրականացվող մրցույթների գիտական թեմաների հայտեր և հայտերին կից նյութեր

10 տ.

 

467.

Գիտական և գիտատեխնիկական գործունեության նպատակային - ծրարային ֆինանսավորման պետական ծրագրերի ֆինանսավորման նպատակով ներկայացված հայտեր և հայտերին կից նյութեր

10 տ.

 

468.

Գիտական և գիտատեխնիկական գործունեության բազային ֆինանսավորման շրջանակներում, գիտական պետական կազմակերպություններում` հիմնարար և կարևորագույն նշանակություն ունեցող կիրառական հետազոտությունների իրականացման, գիտական և գիտատեխնիկական գործունեության ենթակառուցվածքների պահպանման ու զարգացման, ազգային արժեք ներկայացնող գիտական օբյեկտների պահպանման ու գիտական կադրերի պատրաստման գծով ծրագրերի ֆինանսավորման նպատակով ներկայացված նախագծեր և նախագծերին կից նյութեր

10 տ.

 

469.

Գիտական և գիտատեխնիկական գործունեության` բազային ծրագրերի, նպատակային - ծրագրային և պայմանագրային (թեմատիկ) հետազոտությունների շրջանակներում իրականացվող ծրագրերի ու թեմաների ֆինանսավորման նպատակով կնքված և հաստատված պայմանագրեր

10 տ. (1)

(1) պայմանագրի ժամկետն ավարտվելուց հետո

470.

Միջազգային գիտական կազմակերպությունների հետ համագործակցության ծրագրեր, համատեղ ծրագրեր

մշտ.

 

471.

Գիտափորձերի մշակման, հիմնավորման ու անցկացման վերաբերյալ առաջարկություններ, զեկուցագրեր, հաշվետվություններ, տեղեկանքներ, հաշվարկներ, հիմնավորումներ, այլ փաստաթղթեր

մշտ.

 
 

1) մշակման վայրում

մշտ.

 
 

2) այլ կազմակերպություններում

մ.ա.կ.

 

472.

Փորձերի, գիտափորձերի և վերլուծությունների արդյունքների գրառման մատյաններ, աշխատանքային օրագրեր, լաբորատոր փորձարկումների վերաբերյալ արձանագրություններ, նշումներ, վերլուծությունների աղյուսակներ

10 տ.

 

473.

Լաբորատոր փորձարկումների, հետազոտությունների և վերլուծությունների մշակման, գրանցման և վկայականների հանձնման մատյաններ

10 տ.

 

474.

Ավարտված գիտատեխնիկական թեմաների եզրափակիչ հաշվետվություններ` կից հավելվածներով (կարծիքներ, գրախոսություններ, բացատրագրեր) և դրանց վերաբերյալ եզրակացություններ

մշտ.

 

475.

Միջանկյալ կամ փուլային հաշվետվություններ՝

   
 

1) ինքնուրույն նշանակություն ունեցողները

մշտ.

 
 

2) եզրափակիչ հաշվետվության մեջ ներառվածները

մ.ա.կ.

 

476.

Գիտատեխնիկական ծրագրերի՝ կատարված կամ հետաձգված աշխատանքների մասին հիմնավորումներ, արձանագրություններ, ակտեր, տեղեկանքներ, հաշվարկներ, այլ փաստաթղթեր

10 տ.

 

477.

Գիտական գործուղումների և արշավախմբերի մասին հաշվետվություններ, այլ փաստաթղթեր

մշտ.

 

478.

Գիտատեխնիկական ծրագրերի աշխատանքների թեմատիկ քարտեր և գրանցամատյաններ, ցանկեր, ցուցակներ

10 տ.

 

11.3. Գիտական աստիճանների և կոչումների շնորհում

479.

Հայաստանի Հանրապետության բարձրագույն որակավորման կոմիտեի (ԲՈԿ) կազմեր, նիստերի արձանագրություններ, որոշումներ, կարծիքներ

մշտ.

 

480.

Գիտական աստիճանաշնորհման անվանացանկեր

մշտ.

 

481.

Գիտական որակավորման չափանիշների մշակման վերաբերյալ փաստաթղթեր

5 տ.

 

482.

Փաստաթղթեր գիտական կոչման շնորհման համար մասնագիտական քննությունների կազմակերպման և անցկացման վերաբերյալ` արձանագրություններ, տեղեկանքներ

մշտ. (1)

(1) Պահվում են քննությունն ընդունող կազմակերպությունում:

483.

Փաստաթղթեր գիտական որակավորման չափանիշներին համապատասխան գիտական աշխատանքների որակի ստուգման, փորձաքննության անցկացման վերաբերյալ

մշտ. (1)

(1) Պահվում են ԲՈԿ-ում:

484.

Ատենախոսությունների արդյունքների և դրույթների հրատարակման համար ընդունելի պարբերական գիտական հրատարակությունների ցուցակներ

մշտ. (1)

(1) Պահվում են ԲՈԿ-ում:

485.

Գիտական աստիճաններ շնորհող մասնագիտական խորհուրդների ցանկեր

մշտ.

 

486.

Գիտական աստիճաններ շնորհող մասնագիտական խորհրդի անդամների ցուցակներ` կից փաստաթղթերով (գրավոր համաձայնություններ)

մշտ.

 

487.

Գիտական աստիճան շնորհելու որակավորման գործեր

մշտ.

 

488.

Գիտական աստիճան շնորհելու որակավորման գործերի մուտքագրման մատյաններ

մշտ. (1)

(1) Պահվում են ԲՈԿ-ում:

489.

Եզրակացություններ որակավորման գործի վերաբերյալ

մշտ.

 

490.

Ատենախոսություններ, դրանց սեղմագրեր

մշտ.

 

491.

Սեղմագրերի գրանցամատյաններ

մշտ. (1)

(1) Պահվում են ԲՈԿ-ում:

492.

Մասնագիտական քննությունների ծրագրեր

մշտ.

 

493.

Սեղմագրերը պարտադիր առաքման ենթակա մասնագիտական գիտական կազմակերպությունների ցուցակներ

մշտ. (1)

(1) Պահվում են մասնագիտական խորհրդում:

494.

Գիտական աստիճան շնորհելու գաղտնի քվեարկության քվեաթերթիկներ, մասնագիտական խորհուրդների հաշվիչ հանձնաժողովների արձանագրություններ

5 տ.

 

495.

Հաշվետվություններ ատենախոսությունների պաշտպանության և գիտական աստիճաններ շնորհող մասնագիտական խորհրդի աշխատանքների վերաբերյալ

մշտ.

 

496.

Գիտական կոչում շնորհելու որակավորման գործեր

մշտ.

 

497.

Գիտական կոչում շնորհելու որակավորման գործերի մուտքագրման մատյաններ

մշտ. (1)

(1) Պահվում են ԲՈԿ-ում:

498.

Գիտական աստիճանի պետական վկայագրերի հանձնման մատյաններ

մշտ. (1)

(1) Պահվում են մատյանը վարող կազմակերպությունում:

499.

Գիտական կոչման պետական վկայագրերի հանձնման մատյաններ

մշտ. (1)

(1) Պահվում են մատյանը վարող կազմակերպությունում:

11.4. Մշակույթ

500.

Փաստաթղթեր մշակութային կազմակերպությունների ներկայացուցիչների հետ հանդիպումների, ընդունելությունների վերաբերյալ

5 տ.

 

501.

Փաստաթղթեր գրականության, երաժշտական, թատերական, կերպարվեստի, կինոնկարների մրցանակաբաշխությունների վերաբերյալ

մշտ.

 

502.

Պետական մրցույթների ներկայացված երաժշտական ստեղծագործությունների ձայնագրություններ, թատերական ներկայացումների սցենարներ, տեսանյութեր

մշտ. (1)

(1) Մրցույթի ավարտից մեկ տարի հետո հանձնվում են պետական արխիվ:

503.

Պետական մրցանակաբաշխությունների հանձնաժողովների նիստերի արձանագրություններ, եզրակացություններ, այլ փաստաթղթեր

մշտ.

 

504.

Ցուցահանդեսների, հոբելյանական մշակութային միջոցառումների, պրեմիերաների, շնորհանդեսների, փառատոների, մշակութային միջազգային օրերի ծրագրեր, լուսանկարներ, տեսանյութեր, ազդագրեր, հրավիրատոմսեր՝

մշտ.

 
 

1) իրականացնող կազմակերպությունում

մշտ.

 
 

2) այլ կազմակերպություններում

մ.ա.կ.

 

505.

Ֆիլմերի, թատերական ներկայացումների, օպերաների սցենարներ (ռեժիսորական, օպերատորական), լիբրետոներ, միզանսցեններ, ստեղծագործական հայտեր

մշտ.

 

506.

Երաժշտական, թատերական, կինոարվեստի ոլորտներում գործառնություններ իրականացնող կազմակերպությունների գեղարվեստական խորհուրդների նիստերի արձանագրություններ, որոշումներ

մշտ.

 

507.

Փաստաթղթեր արտերկրի կազմակերպությունների հետ մշակութային համագործակցության վերաբերյալ (ցուցահանդեսների, փառատոների, մշակույթի և արվեստի տասնօրյակների, օրերի կազմակերպում)

մշտ.

 

508.

Թանգարանային, գրադարանային, արխիվային հավաքածուների հաշվառման փաստաթղթեր` հանձնման-ընդունման ակտեր, գրանցամատյաններ

մշտ. (1)

(1) Պահվում են հաշվառում վարող կազմակերպություններում:

509.

Հայաստանի Հանրապետության մշակութային ժառանգության առանձնակի արժեքավոր մշակութային արժեքների ցանկ

մշտ.

 

510.

Մշակութային արժեքների պահպանական ցուցակ

մշտ.

 

511.

Մշակութային արժեքների փորձագետների հավաստագրման խորհրդի նիստերի արձանագրություններ, եզրակացություններ

մշտ.

 

512.

Մշակութային արժեքների փորձագետների հավաստագրման գրանցամատյան

մշտ.

 

513.

Մշակութային արժեքների փորձաքննության գործեր՝

   
 

1) ստեղծման վայրում

մշտ.

 
 

2) այլ կազմակերպություններում

մ.ա.կ.

 

514.

Մշակութային արժեքների արտահանման կամ ժամանակավոր արտահանման իրավունքի վերաբերյալ եզրակացություն (թույլատրող փաստաթուղթ) ստանալու մասին հայտերի, տեղեկանքների գրանցամատյաններ

մշտ.

 

515.

Մշակութային արժեքների արտահանման կամ ժամանակավոր արտահանման իրավունքի վերաբերյալ եզրակացություն (թույլատրող փաստաթուղթ) տալու համար պետական տուրքի վճարման անդորրագրեր

5 տ.

 

516.

Մշակութային արժեքների արտահանման իրավունքի գործեր՝

   
 

1) ստեղծման վայրում

մշտ.

 
 

2) այլ կազմակերպություններում

մ.ա.կ.

 

517.

Մշակութային արժեքների ժամանակավոր արտահանման իրավունքի գործեր՝

   
 

1) ստեղծման վայրում

մշտ.

 
 

2) այլ կազմակերպություններում

մ.ա.կ.

 

518.

Թանգարանային, գրադարանային, արխիվային հավաքածուներից, պետական այլ կազմակերպություններից թանգարանային առարկաների, մշակութային արժեքների ժամանակավոր արտահանման իրավունքի գործեր, փաստաթղթեր

մշտ.

 

519.

Անշարժ հուշարձանների պետական հաշվառման փաստաթղթեր

մշտ. (1)

(1) Պահվում են հաշվառում վարող կազմակերպությունում:

520.

Անշարժ հուշարձանների պետական ցուցակներ՝

   
 

1) ստեղծման և հաստատման վայրում

մշտ.

 
 

2) այլ կազմակերպություններում

մ.ա.կ.

 

521.

Փաստաթղթեր անշարժ հուշարձանների պահպանության և օգտագործման նկատմամբ պետական վերահսկողության իրականացման վերաբերյալ` ստուգման վերաբերյալ եզրակացություններ, ակտեր, հանձնարարականներ, վարչական տույժեր

մշտ.

 

522.

Փաստաթղթեր անշարժ հուշարձանների պահպանական գոտիների նախագծերի մշակման վերաբերյալ

5 տ. (1)

(1) որոշման ընդունումից հետո

523.

Փաստաթղթեր համայնքի վարչական սահմաններում գտնվող պատմական բնակավայրերի պատմամշակութային հիմնավորման նախագծերի կազմման վերաբերյալ

5 տ. (1)

(1) որոշման ընդունումից հետո

524.

Փաստաթղթեր համայնքի վարչական սահմաններում գտնվող տեղական նշանակության անշարժ հուշարձանների ամրակայման, նորոգման, վերականգնման, տարածքի բարեկարգման աշխատանքների իրականացման վերաբերյալ

մշտ.

 

525.

Փաստաթղթեր անշարժ հուշարձաններ ունեցող բնակավայրերի, դրանց հատվածների հատակագծման, կառուցապատման, հուշարձանների ամրակայման, վերականգնման, փոփոխման և բարեկարգման նախագծերի իրականացման վերահսկողության վերաբերյալ

մշտ.

 

526.

Փաստաթղթեր հուշարձանների հետախուզման, պեղումների իրականացման, դրանց ընթացքի, ինչպես նաև այդ աշխատանքները դադարեցնելու վերաբերյալ

մշտ.

 

527.

Միջգերատեսչական հնագիտական հանձնաժողովի նիստերի արձանագրություններ

մշտ.

 

528.

Հուշարձանների հետախուզման, հնագիտական պեղումների թույլտվության (բաց թերթիկների) տրամադրման գրանցամատյաններ

մշտ. (1)

(1) Պահվում են գրանցամատյանները վարող կազմակերպությունում:

12. ՄՏԱՎՈՐ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ: ԼԻՑԵՆԶԱՎՈՐՈՒՄ

12.1. Մտավոր սեփականություն

529.

Փաստաթղթեր գյուտի պետական գրանցման, արտոնագիր ստանալու վերաբերյալ

10 տ. (1)

(1) օրենքով սահմանված արտոնագրի ժամկետը լրանալուց հետո (ներառյալ երկարաձգված ժամկետը)

530.

Փաստաթղթեր օգտակար մոդելի պետական գրանցման, արտոնագիր ստանալու վերաբերյալ

5 տ. (1)

(1) օրենքով սահմանված արտոնագրի ժամկետը լրանալուց հետո

531.

Փաստաթղթեր արտադրական նմուշի պետական գրանցման, վկայագիր ստանալու վերաբերյալ

5 տ. (1)

(1) օրենքով սահմանված վկայագրի ժամկետը (ներառյալ երկարաձգված վերջին ժամկետը) լրանալուց հետո

532.

Փաստաթղթեր գյուտի արտոնագրերում, պետական գրանցամատյանում փոփոխություններ կատարելու, իրավունքների վերականգնման, ժամկետների երկարաձգման վերաբերյալ (դիմումներ, արտոնագրերի պատճեններ, պետական տուրքի վճարման անդորրագրեր, արտոնագրային հավատարմատարին տրված լիազորագրեր, այլ փաստաթղթեր)

10 տ. (1)

(1) օրենքով սահմանված արտոնագրի ժամկետը լրանալուց հետո

533.

Փաստաթղթեր օգտակար մոդելի արտոնագրերում, պետական գրանցամատյանում փոփոխություններ կատարելու, իրավունքների վերականգնման, ժամկետների երկարաձգման վերաբերյալ (դիմումներ, արտոնագրերի պատճեններ, պետական տուրքի վճարման անդորրագրեր, արտոնագրային հավատարմատարին տրված լիազորագրեր, այլ փաստաթղթեր)

5 տ. (1)

(1) օրենքով սահմանված արտոնագրի ժամկետը լրանալուց հետո

534.

Փաստաթղթեր արդյունաբերական նմուշի վկայագրերում, պետական գրանցամատյանում փոփոխություններ կատարելու, իրավունքների վերականգնման, ժամկետների երկարաձգման վերաբերյալ (դիմումներ, վկայագրերի պատճեններ, պետական տուրքի վճարման անդորրագրեր, հավատարմատարին տրված լիազորագրեր, այլ փաստաթղթեր)

5 տ. (1)

(1) օրենքով սահմանված վկայագրի ժամկետը լրանալուց հետո

535.

Փաստաթղթեր արդյունաբերական սեփականության օբյեկտների իրավունքների փոխանցման և լիցենզային պայմանագրերի կնքման, գրանցման վերաբերյալ

5 տ. (1)

(1) օրենքով սահմանված գործողությունների ժամկետները լրանալուց հետո

536.

Փաստաթղթեր արդյունաբերական սեփականության օբյեկտների` գյուտերի, օգտակար մոդելների, արդյունաբերական նմուշների, ապրանքային և սպասարկման նշանների, ապրանքների ծագման տեղանունների, ինտեգրալ միկրոսխեմաների, տոպոլոգիաների հայտերի փորձաքննության վերաբերյալ

10 տ.

 

537.

Պետական լիազոր մարմնի բողոքարկման խորհրդի նիստերի արձանագրություններ, որոշումներ` հայտերի փորձաքննությունների որոշումների դեմ առարկությունների և բողոքների քննարկումների վերաբերյալ

10 տ.

 

538.

Գյուտերի պետական գրանցամատյաններ

մշտ.

 

539.

Օգտակար մոդելների պետական գրանցամատյաններ

մշտ.

 

540.

Արդյունաբերական նմուշների պետական գրանցամատյաններ

մշտ.

 

541.

Հավատարմատարների պետական գրանցամատյաններ

մշտ.

 

542.

Արդյունաբերական սեփականության բնագավառում գործառույթների իրականացման հետ կապված՝ սահմանված կարգով նախատեսված այլ գրանցամատյաններ

մշտ.

 

543.

Փաստաթղթեր արտոնագրային հավատարմատարների որակավորման քննությունների անցկացման, արդյունքների ամփոփման վերաբերյալ՝

   
 

1) դրական արդյունքների ամփոփման

մշտ.

 
 

2) ոչ դրական արդյունքների ամփոփման

5 տ.

 

544.

Փաստաթղթեր ապրանքային նշանների պետական գրանցման, վկայագիր ստանալու վերաբերյալ

10 տ. (1)

(1) օրենքով սահմանված գործողությունների ժամկետները լրանալուց հետո

545.

Փաստաթղթեր ապրանքային նշանների միջազգային գրանցումների, դրանց փորձաքննության անցկացման և Հայաստանի Հանրապետության տարածքում իրավական պահպանման ապահովման վերաբերյալ

մշտ. (1)

(1) Պահվում են պատասխանատու մարմնում:

546.

Ապրանքային նշանների պետական գրանցամատյան

մշտ.

 

547.

Փաստաթղթեր ապրանքային նշանների գրանցման գործողության ժամկետի երկարաձգման վերաբերյալ

10 տ. (1)

(1) օրենքով սահմանված գործողությունների ժամկետները լրանալուց հետո

548.

Մտավոր սեփականության օբյեկտների էլեկտրոնային գրանցամատյաններ` Հայաստանի Հանրապետությունում հաշվառված ապրանքային նշանների և նրանց իրավատերերի մասին տեղեկությունների վերաբերյալ

մշտ.

 

549.

Փաստաթղթեր մտավոր սեփականության լիցենզիայի պետական գրանցման վերաբերյալ

մշտ.

 

550.

Մտավոր սեփականության լիցենզիաների պետական գրանցամատյաններ

մշտ.

 

551.

Փաստաթղթեր մտավոր սեփականության միջազգային կազմակերպությունների հետ համագործակցության վերաբերյալ

մշտ.

 

552.

Փաստաթղթեր մտավոր սեփականության միջազգային ցուցահանդեսներում, տոնավաճառներում Հայաստանի Հանրապետության իրավաբանական և ֆիզիկական անձանց մասնակցության վերաբերյալ՝

   
 

1) մասնակից կազմակերպություններում

մշտ.

 
 

2) այլ կազմակերպություններում

մ.ա.կ.

 

553.

Գրագրություն հեղինակային իրավունքի պահպանության վերաբերյալ

5 տ.

 
 

 12.2. Լիցենզավորում

   

554.

Լիցենզիաների գրանցամատյաններ (իրավաբանական անձանց և ֆիզիկական անձանց), լիցենզավորման էլեկտրոնային գրանցամատյաններ

մշտ. (1)

(1) սույն ցանկում առանձին հոդվածով չնշված

555.

Լիցենզավորման էլեկտրոնային միասնական գրանցամատյան

մշտ.

 

556.

Լիցենզավորված անձանց անհատական գործեր

5 տ. (1)

(1) լիցենզիայի գործողության դադարեցումից հետո

557.

Փաստաթղթեր լիցենզիաների վերաձևակերպման, գործողության կասեցման, ժամկետի երկարաձգման, վերականգնման, դադարեցման վերաբերյալ

5 տ.

 

558.

Լիցենզավորող հանձնաժողովների եզրակացություններ, նիստերի արձանագրություններ

25 տ.

 

559.

Լիցենզային պայմանագրեր

5 տ. (1)

(1) պայմանագրի ժամկետն ավարտվելուց հետո

560.

Լիցենզային պայմանագրերի գրանցամատյաններ

5 տ. (1)

(1) վերջին գրառումից հետո

561.

Փաստաթղթեր լիցենզիա ստանալու մասին հայտը մերժելու վերաբերյալ

5 տ.

 

13. ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ: ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅՈՒՆ: ՄԻԳՐԱՑԻԱ

13.1.Սոցիալական պաշտպանություն

562.

Սոցիալական պաշտպանության պետական ծրագրեր (նպաստների, զբաղվածության, ընտանիքի, հաշմանդամների, ոլորտի այլ հիմնահարցերի վերաբերյալ)՝

   
 

1) ընդունման վայրում

մշտ.

 
 

2) այլ կազմակերպություններում

մ.ա.կ.

 

563.

Բժշկասոցիալական փորձաքննությամբ փորձաքննված անձանց գործեր`

   
 

1) հանձնաժողովի որոշմամբ հաշմանդամ ճանաչվածների

50 տ. (1)

(1) հաշմանդամության կարգավիճակի համար սահմանված ժամկետի ավարտից հետո

 

2) հանձնաժողովի որոշմամբ հաշմանդամ չճանաչվածների

5 տ.

 

564.

Բժշկասոցիալական փորձաքննությամբ փորձաքննված անձանց գործերի հաշվառման գրանցամատյաններ

25 տ.

 

565.

Բժշկասոցիալական փորձաքննությունների վերաբերյալ պետական լիազորված մարմնի վարչական ակտերի հաշվառման գրանցամատյաններ

25 տ.

 

566.

Փաստաթղթեր զբաղվածության կարգավորման վերաբերյալ (պետական ծրագրերի կազմման նախագծեր, տեղեկություններ, տեղեկանքներ, գործազուրկների, նրանց՝ աշխատանքներում ներառելու մասին վիճակագրական տվյալների աղյուսակներ)

5 տ.

 

567.

Գործազուրկների անձնական գործեր, հաշվառման մատյաններ

25 տ.

 

568.

Մայրության նպաստ ստանալու իրավունք ունեցող անձանց գործեր

25 տ. (1)

(1) նպաստի դադարեցումից հետո

569.

Սոցիալական նպաստ ստանալու իրավունք ունեցող անապահով ընտանիքների, անձանց գործեր

5 տ. (1)

(1) նպաստի դադարեցումից հետո

570.

Առանց ծնողական խնամքի մնացած և նրանց թվին պատկանող երեխաների հաշվառման մատյաններ, անձնական քարտեր, այլ փաստաթղթեր

75 տ.

 

571.

Մանկատներում տեղավորված երեխաների ուղեգրեր և դրանց գրանցամատյաններ

75 տ.

 

572.

Մանկատների երեխաների սոցիալական աջակցության վերաբերյալ փաստաթղթեր

25 տ.

 

573.

Երեխային խնամելու և դաստիարակելու համար կնքված խնամատարության քաղաքացիաիրավական պայմանագրեր

5 տ. (1)

(1) պայմանագրի ժամկետն ավարտվելուց հետո

574.

Երեխաների շուրջօրյա խնամք և պաշտպանություն իրականացնող հասարակական կազմակերպությունների և պետական լիազորված մարմինների միջև կնքված պայմանագրեր

5 տ. (1)

(1) պայմանագրի ժամկետն ավարտվելուց հետո

575.

Միայնակ տարեցներին և հաշմանդամներին տնային պայմաններում սոցիալական սպասարկման և օժանդակ միջոցների տրամադրման քարտեր

մ.ա.կ.

 

576.

Ինքնասպասարկման կարողությունները մասամբ կամ ամբողջովին կորցրած միայնակ տարեցների խնամքի կազմակերպման, մատուցվող ծառայությունների` սննդի, բուժօգնության, կացարանի ապահովման վերաբերյալ փաստաթղթեր, հաշվառման քարտեր

մ.ա.կ.

 

577.

Խնամքի ցերեկային կենտրոններ հաճախող անձանց (երեխաների) ցուցակներ, քարտեր

մ.ա.կ.

 

578.

Հայաստանի Հանրապետությունում ապաստան հայցողներին, ապաստան չստացած փախստականներին տրամադրվող սոցիալական աջակցության` ժամանակավոր կենտրոններում տեղավորելու, սննդով և կենսաապահովման պայմաններով ապահովելու վերաբերյալ փաստաթղթեր

5 տ.

 

579.

Կուտակային կենսաթոշակային հաշիվ բացելու վերաբերյալ փաստաթղթեր` սոցիալական վճարներ կատարելու համար

75 տ.

 

580.

Կուտակային կենսաթոշակային մասնակիցների ռեեստր

75 տ.

 

581.

Կենսաթոշակի գործեր

10 տ. (1)

(1) կենսաթոշակ ստանալու իրավունքը դադարեցվելուց և կենսաթոշակային գործերի էլեկտրոնային տարբերակները պատրաստվելուց հետո

582.

Կենսաթոշակի գործերի հաշվառման գլխավոր մատյան (նաև էլեկտրոնային գլխավոր շտեմարան)

75 տ. (1)

(1) վերջին գրառումից հետո

583.

Սոցիալական վճարներին վերաբերող` ապահովադիրների հաշվառման գրանցամատյաններ, էլեկտրոնային տվյալների շտեմարաններ

10 տ. (1)

(1) գործունեության դադարեցումից հետո

584.

Կենսաթոշակի նշանակման վերաբերյալ մերժված գործեր և դրանց հաշվառման մատյան (նաև էլեկտրոնային շտեմարան)

5 տ.

 

585.

Ուղարկվող կենսաթոշակի գործերի հաշվառման մատյան (նաև՝ էլեկտրոնային շտեմարան)

50 տ.

 

586.

Ստացված կենսաթոշակի գործերի հաշվառման մատյան (նաև՝ էլեկտրոնային շտեմարան)

50 տ.

 

587.

Կենսաթոշակ ստանալու իրավունքը դադարեցված կենսաթոշակի գործերի այբբենական կարգով հաշվառվող մատյաններ

50 տ.

 

588.

Կենսաթոշակ նշանակելու, դրամական գումարներ ստանալու մասին դիմումների գրանցամատյաններ

5 տ.

 

589.

Կենսաթոշակների, պարտադիր սոցիալական ապահովագրության նպաստների, դրամական այլ գումարների նշանակման ու վճարման վերաբերյալ ամփոփագրեր, ցուցակներ, հաշվետվություններ, տեղեկություններ

5 տ.

 

590.

Պետական լիազոր մարմնի և բանկերի միջև կնքված պայմանագրեր` սոցիալական փաթեթի հատկացումների ապահովման մասին

5 տ. (1)

(1) պայմանագրի ժամկետն ավարտվելուց հետո

591.

Բանկերի և սոցիալական փաթեթի շահառուների միջև կնքված պայմանագրեր

5 տ.

սոցիալական փաթեթից օգտվելու իրավունքի դադարեցումից հետո

592.

Ապահովագրական ընկերությունների և սոցիալական փաթեթի շահառուների միջև կնքված պայմանագրեր

1 տ. (1)

(1) պայմանագրի ժամկետն ավարտվելուց հետո

593.

Փաստաթղթեր սոցիալական փաթեթի շահառուների հավաստագրերի տրամադրման գրանցամատյաններ

5 տ.

գրանցամատյանում վերջին գրառումից հետո

594.

Փաստաթղթեր բարեգործական կազմակերպությունների, ֆիզիկական անձանց կողմից սոցիալապես անապահով մարդկանց, ուսումնական, գիտական, սպորտային, մշակութային կազմակերպություններին նյութական անշահախնդիր աջակցության տրամադրման վերաբերյալ` ծրագրեր, նվիրատվության պայմանագրեր, ցուցակներ, զեկուցագրեր, հաշվետվություններ, տեղեկություններ

մշտ.

 

13.2. Առողջապահություն

595.

Սոցիալական փաթեթի առողջության ապահովագրության ծառայության բազային փաթեթի մեջ մտնող հիմնական բժշկական ծառայությունների և դեղերի կողմնորոշիչ գները կարգավորող միջգերատեսչական հանձնաժողովի նիստերի արձանագրություններ, որոշումներ, խորհրդակցությունների, քննարկումների ամփոփագրեր, արդյունքների վերլուծություններ, այլ փաստաթղթեր

5 տ.

 

596.

Սոցիալական փաթեթի առողջության ապահովագրության ծառայության բազային փաթեթի մեջ մտնող հիմնական բժշկական ծառայությունների և դեղերի կողմնորոշիչ գները կարգավորող միջգերատեսչական հանձնաժողովի սահմանած հիմնական բժշկական ծառայությունների և դեղերի, դրանց կողմնորոշիչ գների ցանկեր

մ.ն.փ.

 

597.

Սոցիալական փաթեթի շահառուների անվճար բժշկական օգնության ու սպասարկման հավաստագրերի տրամադրման գրանցամատյաններ

25 տ.

 

598.

Սոցիալական փաթեթի շահառուների` պետության կողմից երաշխավորված անվճար բժշկական օգնության և սպասարկման իրավունքից օգտվելու ուղեցույցներ

մ.ն.փ.

 

599.

Բուժաշխատողների մասնագիտական գործունեության և շարունակական մասնագիտական զարգացման հավաստագրերի տրամադրման գրանցամատյան

50 տ.

 

600.

Փաստաթղթեր բնակչության հիգիենիկ և հակահամաճարակային անվտանգության ապահովման համար պետական հսկողության իրականացման, շրջակա միջավայրի գործոնների ազդեցության ուսումնասիրությունների վերաբերյալ (ամփոփագրեր, զեկուցագրեր, ստուգաթերթեր, հանձնարարականներ, այլ փաստաթղթեր)

5 տ.

 

601.

Բժշկական հաստատության կողմից վարձու աշխատողներին տրվող ժամանակավոր անաշխատունակության թերթիկների հաշվառման մատյաններ

5 տ.

 

602.

Հիվանդանոցային բուժական հաստատությունից առողջարան բուժման ուղարկված վարձու աշխատողների հաշվառման մատյաններ

5 տ.

 

603.

Պոլիկլինիկաներում գրանցված անձանց քարտեր՝

   
 

1) մեծահասակի ամբուլատոր բժշկական քարտ

10 տ.

 
 

2) երեխայի բժշկական հսկողության ամբուլատոր քարտ (աղջիկ, տղա)

10 տ. (1)

(1) երեխայի 18 տարին լրանալուց հետո

 

3) մեծահասակի շարունակական հսկողության քարտ

10. տ

 
 

4) երեխայի շարունակական հսկողության քարտ

10 տ. (1)

(1) երեխայի 18 տարին լրանալուց հետո

604.

Ստացիոնար և դիսպանսեր բուժման մեջ գտնվող պացիենտների հիվանդության պատմություններ

25 տ. (1)

(1) գիտահետազոտական նշանակություն ունեցող հիվանդության պատմությունները` մշտ.

605.

Հղի կանանց և ծննդկանի վարման անհատական քարտ

50. տ

 

606.

Ծննդաբերությունների նկարագրեր

50. տ

 

607.

ԴՆԹ-ի թեստավորման եզրակացություններ

մշտ.

 

608.

Բժշկական հաստատություններում վարվող գրանցամատյաններ`

   
 

1) տնային այցերի, շտապ օգնության կանչերի

5 տ.

 
 

2) դեղատոմսի, դեղորայքի հատկացումների

5 տ.

 
 

3) ստացիոնար, առողջարանային բուժման ընդունման և դուրսգրման

5 տ.

 
 

4) վիրահատությունների

25 տ.

 
 

5) ծննդաբերությունների

50 տ.

 
 

6) բուժհետազոտությունների

5 տ.

 
 

7) մահվան դեպքերի

5 տ.

 

609.

Կլինիկական ուղեցույցներ

10 տ.

 

13.3. Միգրացիա

610.

Հայաստանի Հանրապետությունում ժամանակավոր ապաստանի վկայականների հաշվառման, ինչպես նաև տրված, փոխանակված, կորած, վերադարձված վկայականների գրանցամատյաններ

50 տ.

 

611.

Հայաստանի Հանրապետությունում ապաստան հայցողների և փախստականների անձնական, անհատական գործեր

50 տ.

 

612.

Հայաստանի Հանրապետությունում փախստականի կարգավիճակ հայցողների վկայականների հաշվառման, ինչպես նաև տրված, փոխանակված, կորած և վերադարձված վկայականների գրանցամատյաններ

մշտ.

 

613.

Հայաստանի Հանրապետությունում քաղաքական ապաստանի իրավունքի վկայականների հաշվառման, ինչպես նաև տրված, անվավեր ճանաչված, փոխանակված և վերադարձված վկայականների գրանցամատյաններ

50 տ.

 

614.

Փաստաթղթեր Հայաստանի Հանրապետությունում ապաստան հայցողներին և փախստականներին կոնվենցիոն ճամփորդական փաստաթուղթ, դրա կրկնօրինակը տրամադրելու, ժամկետները երկարաձգելու վերաբերյալ

25 տ.

 

615.

Հայաստանի Հանրապետությունում ապաստան հայցողներին և փախստականներին կոնվենցիոն ճամփորդական փաստաթղթի տրամադրման գրանցամատյաններ

մշտ.

 

14. ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

616.

Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության փորձաքննությունների եզրակացություններ` կից փաստաթղթերով (գնահատման հայտեր և գնահատման հաշվետվություններ)

մշտ.

 

617.

Շրջակա միջավայրի ազդեցության փորձաքննության բացասական եզրակացություններ

5 տ.

 

618.

Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության հանրային քննարկումների արձանագրություններ

5 տ.

 

619.

Շրջակա միջավայրի վրա հնարավոր տնտեսական վնասների գնահատումների և հատուցման հաշվարկների հաշվետվություններ, տեղեկանքներ, այլ փաստաթղթեր

5 տ.

 

620.

Բուսաբանական հավաքածուները և առանձին նմուշները ՀՀ տարածքից արտահանելու և ՀՀ տարածք ներմուծելու թույլտվությունների վերաբերյալ դիմում և փաստաթղթեր (էլեկտրոնային և թղթային)

5 տ.

 

621.

Բուսաբանական հավաքածուները և առանձին նմուշները ՀՀ տարածքից արտահանելու և ՀՀ տարածք ներմուծելու թույլտվությունների վարչական վարույթի վերաբերյալ գործերի հաշվառման N 1 և N 2 գրանցամատյաններ

մշտ.

 

622.

Վայրի կենդանիների և առանձին վայրի բույսերի, որոնց տեղափոխումը Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային տարածքով սահմանափակ է, արտահանման լիցենզիաների վերաբերյալ դիմում և փաստաթղթեր (էլեկտրոնային և թղթային)

5 տ.

 

623.

Վայրի կենդանիների և առանձին վայրի բույսերի, որոնց տեղափոխումը Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային տարածքով սահմանափակ է, արտահանման լիցենզիաների հաշվառման գրանցամատյան, վարչական վարույթի վերաբերյալ գործերի հաշվառման N 1 և N 2 գրանցամատյաններ

մշտ.

 

624.

Հայաստանի Հանրապետության, Բելառուսի Հանրապետության, Ղազախստանի Հանրապետության և Ռուսաստանի Դաշնության Կարմիր գրքում ընդգրկված հազվագյուտ և անհետացող վայրի կենդանիների և բույսերի տեսակների ու դրանց մասերի և (կամ) ածանցյալների, որոնց տեղափոխումը Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային տարածքով սահմանափակ է, արտահանման լիցենզիաների վերաբերյալ դիմում և փաստաթղթեր (էլեկտրոնային և թղթային)

5 տ.

 

625.

Հայաստանի Հանրապետության, Բելառուսի Հանրապետության, Ղազախստանի Հանրապետության և Ռուսաստանի Դաշնության Կարմիր գրքում ընդգրկված հազվագյուտ և անհետացող վայրի կենդանիների և բույսերի տեսակների ու դրանց մասերի և (կամ) ածանցյալների, որոնց տեղափոխումը Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային տարածքով սահմանափակ է, արտահանման լիցենզիաների հաշվառման գրանցամատյան, վարչական վարույթի վերաբերյալ գործերի հաշվառման N 1 և N 2 գրանցամատյաններ

մշտ.

 

626.

Բուսական աշխարհի պետական կադաստրի տվյալների գրանցամատյան՝ N 1 ձև

մշտ.

 

627.

Բուսական աշխարհի պետական կադաստր մուտք գործող փաստաթղթերի տվյալների գրանցամատյան՝ N 2 ձև

մշտ.

 

628.

Բուսական աշխարհի պետական կադաստրի տվյալների տրամադրման փաստաթղթերի գրանցամատյան՝ N 3 ձև

մշտ.

 

629.

ՀՀ բնապահպանության նախարարության կողմից տրամադրված ՍԻԹԵՍ-ի թույլտվությունների գրանցամատյան

մշտ.

 

630.

ՀՀ բնապահպանության նախարարության կողմից տրամադրված ՍԻԹԵՍ-ի թույլտվությունների գրանցամատյան՝ վարչական վարույթի վերաբերյալ գործերի հաշվառման N 1 և N 2 գրանցամատյաններ

մշտ.

 

631.

ՍԻԹԵՍ-ի նմուշներ տիրապետող, անազատ պայմաններում կենդանիներ բուծող և արհեստական պայմաններում բույսեր աճեցնող ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց հաշվառման գրանցամատյան

մշտ.

 

632.

ՍԻԹԵՍ-ի թույլտվությունների վերաբերյալ դիմում և փաստաթղթեր

5 տ.

 

633.

Վայրի կենդանիներ, կենդանաբանական հավաքածուներ և առանձին նմուշներ ՀՀ տարածքից արտահանելու և ՀՀ տարածք ներմուծելու թույլտվությունների վերաբերյալ դիմում և փաստաթղթեր (էլեկտրոնային և թղթային)

5 տ.

 

634.

Վայրի կենդանիներ, կենդանաբանական հավաքածուներ և առանձին նմուշներ ՀՀ տարածքից արտահանելու և ՀՀ տարածք ներմուծելու թույլտվությունների վարչական վարույթի վերաբերյալ գործերի հաշվառման N 1 և N 2 գրանցամատյաններ

մշտ.

 

635.

Կենդանական աշխարհի պետական կադաստրի տվյալների գրանցամատյան՝ N 1 ձև

մշտ.

 

636.

Կենդանական աշխարհի պետական կադաստրի մուտք գործող փաստաթղթերի գրանցամատյան՝ N 2 ձև

մշտ.

 

637.

Կենդանական աշխարհի պետական կադաստրի տվյալների տրամադրման փաստաթղթերի գրանցամատյաններ՝ N 3 ձև

մշտ.

 

638.

Բնության հատուկ պահպանվող տարածքների հաշվառման և պետական կադաստրի վարման գրանցամատյաններ (էլեկտրոնային)

մշտ.

 

639.

Բնության հուշարձանների անձնագրեր (էլեկտրոնային)

մշտ.

 

640.

Ջրօգտագործման թույլտվությունների ստացման համար պահանջվող փաստաթղթերի փաթեթ (ներառյալ ՋԹ)

մ.ա.կ.

 

641.

Ջրօգտագործման թույլտվությունների տրամադրման համար վարչական վարույթի N 1 և N 2 գրանցամատյաններ

մշտ.

 

642.

Հորատման գործունեություն իրականացնող՝ ծանուցման ենթակա անձանց հաշվառման գրանցամատյան

մշտ.

 

643.

Խախտումների հայտնաբերման վերաբերյալ արձանագրությունների հաշվառման մատյան

մշտ.

 

644.

Ջրաչափական ակտերի հաշվառման մատյան

մշտ.

 

645.

Կնքման ակտերի հաշվառման մատյան

մշտ.

 

646.

Ջրային ռեսուրսների պետական կադաստր (էլեկտրոնային)

մշտ.

 

647.

Վտանգավոր թափոնների փոխադրման մեկանգամյա լիցենզիաների տրամադրման գրանցամատյաններ

մշտ.

 

648.

Համաձայնեցված վտանգավոր թափոնների անձնագրեր

մշտ.

 

649.

Վտանգավոր թափոնների գործածության գործունեության լիցենզիաների տրամադրման վարչական վարույթի գրանցամատյաններ՝ N 1 և N 2

մշտ.

 

650.

Վտանգավոր թափոնների գործածության գործունեության լիցենզիաների միասնական գրանցամատյան

մշտ.

 

651.

Վտանգավոր թափոնների անձնագրեր

մշտ.

 

652.

Վտանգավոր թափոնների անձնագրերի գրանցամատյան

մշտ.

 

653.

Թափոնների գոյացման նորմատիվների և դրանց տեղադրման սահմանաքանակների նախագծերի գրանցամատյան

մշտ.

 

654.

Թափոնների գոյացման նորմատիվների և դրանց տեղադրման սահմանաքանակների հաստատված նախագծեր

մ.ա.կ

 

655.

Թափոնների արտահանման, ներմուծման և տարանցիկ փոխադրման հետ կապված փաստաթղթեր

5 տ.

 

656.

Թափոնների անդրսահմանային փոխադրումների մեկանգամյա լիցենզիաների, թույլտվությունների վարչական վարույթի գրանցամատյաններ՝ N 1 և N 2

մշտ.

 

657.

Թմրամիջոցների և հոգեմետ նյութերի պրեկուրսորներ չհամարվող թունավոր նյութերի անդրսահմանային փոխադրումների մեկանգամյա լիցենզիաների, թույլտվությունների հայտ և կից փաստաթղթեր (թղթային)

5 տ.

 

658.

Թմրամիջոցների և հոգեմետ նյութերի պրեկուրսորներ չհամարվող թունավոր նյութերի անդրսահմանային փոխադրումների մեկանգամյա լիցենզիաների, թույլտվությունների վարչական վարույթի գրանցամատյաններ՝ N 1 և N 2

մշտ.

 

659.

Թափոնների հեռացման վայրերի ռեեստրի գրանցամատյան

մշտ.

 

660.

Թափոնների գոյացման, վերամշակման և օգտահանման օբյեկտների ռեեստրի վարչական վարույթի գրանցամատյան

մշտ.

 

661.

Սահմանային թույլատրելի արտանետումների վարչական վարույթի N 1 և N 2 գրանցամատյաններ (ՍԹԱ)

մշտ.

 

662.

Սահմանային թույլատրելի արտանետումների (ՍԹԱ) նորմատիվների նախագծեր և անշարժ աղբյուրներից մթնոլորտ արտանետելու չափաքանակներ/արտանետման թույլտվություններ (թղթային և էլեկտրոնային)

մշտ.

 

663.

Օզոնային շերտը քայքայող նյութերի ներմուծման անհատական չափաքանակի հաշվառման գրանցամատյան

մշտ.

 

664.

Օզոնային շերտը քայքայող նյութերի ներմուծման թույլտվությունների/լիցենզիաների հաշվառման գրանցամատյան

մշտ.

 

665.

Ներմուծված օզոնային շերտը քայքայող նյութերի հաշվառման գրանցամատյան

մշտ.

 

666.

Օզոնային շերտը քայքայող նյութերի ներմուծման թույլտվությունների/լիցենզիաների դիմումներին կից փաստաթղթերը (թղթային և էլեկտրոնային)

5 տ.

 

667.

Օզոնային շերտը քայքայող նյութերի ներմուծման անհատական չափաքանակի դիմումներին կից փաստաթղթերը (թղթային և էլեկտրոնային)

5 տ.

 

668.

Բնապահպանության և բնօգտագործման վճարների հաշվարկ-հաշվետվություններ, տեղեկանքներ

5 տ.

 

669.

Անտառների պետական հաշվառման և անտառային կադաստրի վարման գրանցամատյաններ

մշտ.

 

670.

Պետական անտառներում անտառատնտեսական աշխատանքների կատարման պայմանագրեր

մշտ.

 

671.

Բնապահպանական իրավախախտումների հետևանքով կենդանական և բուսական աշխարհին պատճառված վնասների հաշվարկման և գանձման վերաբերյալ փաստաթղթեր (արձանագրություններ, ակտեր, տեղեկանքներ)

5 տ.

 

672.

Բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմնի կառավարման խորհրդի նիստերի արձանագրություններ, որոշումներ, ստուգումների ծրագրեր, հաշվետվություններ, տեղեկանքներ

մշտ.

 

673.

Օգտակար հանածոների պաշարների ամենօրյա շարժի գրանցամատյաններ

մշտ. (1), (2)

(1) Ավարտված գրանցամատյանները պահպանվում են կազմակերպությունում:
(2) Կազմակերպության գործունեության դադարումից հետո գրանցամատյանները հանձնվում և պահպանվում են լիազոր մարմնում:

674.

Բնության և շրջակա միջավայրի պահպանության իրավախախտումների վերաբերյալ վարչական վարույթի գործեր

5 տ. (1)

(1) գործերն ավարտվելուց հետո

675.

Բնության և շրջակա միջավայրի պահպանության վերաբերյալ վարչական վարույթի գործերի հաշվառման մատյաններ (միասնական գրանցամատյաններ)

մշտ.

 

676.

Բնապահպանության իրավախախտումների վերաբերյալ վարչական վարույթներով ընդունված վարչական ակտերի հաշվառման N 1 և N 2 գրանցամատյաններ

մշտ.

 

677.

Շրջակա միջավայրի նկատմամբ մշտադիտարկումների ծրագրեր, պլաններ, եզրակացություններ, հանձնարարականներ, հաշվետվություններ

   

678.

1) կազմող և հաստատող վայրում

մշտ.

 
 

2) այլ կազմակերպություններում

մ.ն.փ.

 

15. ԷՆԵՐԳԵՏԻԿԱ

679.

Էներգետիկ կայանքների փորձարկման ընթացքի մասին արձանագրություններ, ակտեր, աղյուսակներ և այլ փաստաթղթեր

5 տ.

 

680.

Էներգետիկ կայանքների անձնագրեր

3 տ. (1)

(1) շահագործումից հանելուց հետո

681.

Էլեկտրամատակարարման տեխնիկական պայմանների մասին փաստաթղթեր

   
 

1) կազմման վայրում

մշտ.

 
 

2) այլ կազմակերպություններում

մ. ա. կ.

 

682.

Էներգետիկ և վառելիքային հաշվեկշիռների մասին փաստաթղթեր

մշտ.

 

683.

Էլեկտրաէներգիայի և վառելանյութի ծախսման չափաքանակների մասին փաստաթղթեր՝

   
 

1) հաստատման վայրում

մշտ.

 
 

2) այլ կազմակերպություններում

մ. ն. փ.

 

684.

Էլեկտրացանցի վթարների ու վնասվածքների և կաթսայատների հետազոտման մասին ակտեր, հաղորդումներ, ամփոփագրեր, տեղեկություններ և այլ փաստաթղթեր

5 տ.

 

685.

Բարձրավոլտ և բնական գազի սարքավորումների վրա աշխատելու կարգագիր-թույլտվություններ տալու գործեր

10 տ.

 

16. ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆ

686.

Կառուցապատման թույլտվություններ` կից փաստաթղթերով

մշտ.

 

687.

Կառուցապատման թույլտվություններ ստանալու վերաբերյալ մերժված հայտեր, բացասական եզրակացություններ

5 տ.

 

688.

Հողաշինարարական գործեր` կից փաստաթղթերով՝

   
 

1) դրական եզրակացությամբ

մշտ.

 
 

2) բացասական եզրակացությամբ (մերժված)

3 տ. (1)

(1) բացասական եզրակացության արձանագրումից հետո

689.

Նախագծային կապալի պայմանագրեր

3 տ. (1)

(1) պայմանագրի ժամկետն ավարտվելուց հետո

690.

Կառուցապատման փորձարարական, բազմակի (երկակի) օգտագործման օբյեկտների օրինակելի նախագծեր, դրանց կատալոգներ՝

   
 

1) մշակման վայրում

մշտ.

 
 

2) այլ կազմակերպություններում

մ.ն.փ.

 

691.

Քաղաքաշինական փաստաթղթերի փորձագիտական եզրակացություններ

մշտ.

 

692.

Համայնքների քաղաքաշինական ծրագրային փաստաթղթերի փորձագիտական եզրակացություններ

մշտ.

 

693.

Համայնքների տարածական պլանավորման փաստաթղթեր` համայնքների (բնակավայրերի) գլխավոր հատակագծեր և քաղաքաշինական գոտևորման նախագծեր

մշտ.

 

694.

Համայնքների ընթացիկ քաղաքաշինական քարտեզներ

մշտ.

 

695.

Համայնքների քաղաքաշինական ծրագրային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքները համակարգող միջգերատեսչական հանձնաժողովի նիստերի արձանագրություններ, եզրակացություններ

մշտ.

 

696.

Ավարտված շինարարություններն ընդունող հանձնաժողովի ակտեր

մշտ.

 

697.

Բնակելի, հասարակական, արտադրական շենքերի ու շինությունների տեխնիկական վիճակի վերաբերյալ եզրակացություններ

10 տ. (1)

(1) վերջին հետազննումից հետո

698.

Բնակելի, հասարակական, արտադրական շենքերի ու շինությունների տեխնիկական անձնագրեր

մշտ.

 

699.

Շինարարության վարման մատյաններ

10 տ. (1)

(1) շահագործման թույլտվությունից հետո

700.

Ինժեներաերկրաբանական հետազննությունների նյութերի վերաբերյալ փորձաքննությունների եզրակացություններ

մշտ.

 

701.

Պետական կամ համայնքի բյուջեի միջոցներով (ներգրավմամբ) կառուցվելիք օբյեկտների նախահաշվարկային փաստաթղթեր

մշտ.

 

702.

Ինժեներաերկրաբանական հետազննությունների և սեյսմամիկրոշրջանացման հաշվետվություններ

մշտ.

 

703.

Իրավիճակային հատակագծեր` գոյություն ունեցող ստորգետնյա հաղորդակցուղիների և ցանցերի ուղեգծերով

մշտ.

 

704.

Հիմնանորոգման աշխատանքների նախագծեր, նախահաշիվներ, պայմանագրեր, կատարողական ակտեր և այլ փաստաթղթեր

5 տ.

 

 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

 

1. ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄ

1.1. Կառավարման կարգադիր, կազմակերպական գործունեություն

1.2. Կառավարման իրավական ապահովում

1.3. Գործունեության հեռանկարային ու ընթացիկ ծրագրավորում և հաշվետվություններ

1.4. Կատարման նկատմամբ հսկողության իրականացում

1.5. Ընտրությունների և հանրաքվեների կազմակերպում և անցկացում

1.6. Վիճակագրություն

1.7. Կառավարման փաստաթղթավորման ապահովում և փաստաթղթերի պահպանության կազմակերպում

2. ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ԳՐԱՆՑՈՒՄ ԵՎ ԼՈՒԾԱՐՈՒՄ: ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄՐՑԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ: ԳՈՒՅՔԻ ՄԱՍՆԱՎՈՐԵՑՈՒՄ (ՍԵՓԱԿԱՆԱՇՆՈՐՀՈՒՄ), ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄ, ՀԱՇՎԱՌՈՒՄ

2.1. Իրավաբանական անձանց գրանցում, իրավաբանական անձանց առանձնացված ստորաբաժանումների և հիմնարկների, անհատ ձեռնարկատերերի հաշվառում և լուծարում

2.2. Տնտեսական մրցակցության պաշտպանություն

2.3. Անշարժ գույքի մասնավորեցում (սեփականաշնորհում), օգտագործում, հաշվառում

3. ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

3.1. Աշխատանքի և ծառայողական գործունեության կազմակերպում, կադրային ապահովում

3.2. Աշխատողների անվտանգության ապահովում և առողջության պահպանություն

3.3. Աշխատողների վերապատրաստում, ատեստավորում և որակավորման բարձրացում

4. ՀԱՇՎԱՊԱՀԱԿԱՆ ՀԱՇՎԱՌՈՒՄ

5. ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ ԵՎ ՎԱՐԿԱՎՈՐՈՒՄ: ԱՐԺԵԹՂԹԵՐ: ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՈՒՄ

5.1. Բանկային համակարգ և վարկավորում

5.2. Արժեթղթերի շուկայի կարգավորում

5.3. Ֆինանսավորում

5.4. Ապահովագրության վերաբերյալ փաստաթղթեր

6. ԴԱՏԱԿԱՆ ԳՈՐԾԵՐ (1), ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ

6.1. Քաղաքացիական՝ գույքային և անձնական ոչ գույքային իրավունքների վերաբերյալ պահանջներով դատական գործեր

6.2. Ընտանեկան իրավունքների վերաբերյալ պահանջներով դատական գործեր

6.3. Աշխատանքային իրավունքների վերաբերյալ պահանջներով դատական գործեր

6.4. Հողային իրավունքների վերաբերյալ պահանջներով դատական գործեր

6.5. Վարչական իրավահարաբերությունների վերաբերյալ դատական գործեր

6.6. Քրեական և քրեաիրավական հարաբերությունների վերաբերյալ դատական գործեր

6.7. Դատական ակտերի հարկադիր կատարման վերաբերյալ փաստաթղթեր

6.8. Քրեակատարողական ծառայության վերաբերյալ փաստաթղթեր

6.9. Դատական գործերի, իրավախախտումների հաշվառման, գրանցման մատյաններ, գրքեր

7. ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԿԱՑՈՒԹՅԱՆ ԱԿՏԵՐԻ ԳՐԱՆՑՈՒՄ

8. ՆՈՏԱՐԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

9. ՄԱՔՍԱՅԻՆ ԳՈՐԾԻ ԲՆԱԳԱՎԱՌ ԵՎ ՀԱՐԿԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ

9.1. Մաքսային գործի բնագավառ

9.2. Հարկային ծառայություն

10. ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

11. ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ: ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ: ՄՇԱԿՈՒՅԹ

11.1. Կրթություն

11.2. Գիտական և գիտատեխնիկական գործունեություն

11.3. Գիտական աստիճանների և կոչումների շնորհում

11.4. Մշակույթ

12. ՄՏԱՎՈՐ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ: ԼԻՑԵՆԶԱՎՈՐՈՒՄ

12.1. Մտավոր սեփականություն

12.2. Լիցենզավորում

13. ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ: ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅՈՒՆ: ՄԻԳՐԱՑԻԱ

13.1.Սոցիալական պաշտպանություն

13.2. Առողջապահություն

13.3. Միգրացիա

14. ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

15. ԷՆԵՐԳԵՏԻԿԱ

16. ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆ

 

Ցանկում օգտագործվել են հետևյալ հապավումները`

   տ. - տարի
   մշտ. - մշտական
   մ.ա.կ. - մինչև անհրաժեշտությունը կորցնելը
   մ.ն.փ. - մինչև նորով փոխարինելը

 

Հայաստանի Հանրապետության
վարչապետ

Ն. Փաշինյան