Համարը 
N 431-Ն
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Որոշում
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀՊՏ 2019.05.02/28(1481) Հոդ.338
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
ՀՀ կառավարություն
Ընդունման ամսաթիվը 
11.04.2019
Ստորագրող մարմինը 
ՀՀ վարչապետ
Ստորագրման ամսաթիվը 
23.04.2019
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
01.01.2020
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 

Կապեր այլ փաստաթղթերի հետ
Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄԸ ՀՀ ՑԱՄԱՔԱՅԻՆ ՏԱՐԱԾՔԻ ԾԱԾԿՈՒՅԹԻ ԴԱՍԱԿԱՐԳՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

 

11 ապրիլի 2019 թվականի N 431-Ն

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՑԱՄԱՔԱՅԻՆ ՏԱՐԱԾՔԻ ԾԱԾԿՈՒՅԹԻ ԴԱՍԱԿԱՐԳՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Համաձայն Հայաստանի Հանրապետության հողային օրենսգրքի 6.1-ին հոդվածի 3-րդ մասի՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.

1. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության ցամաքային տարածքի ծածկույթի դասակարգման կարգը՝ համաձայն հավելվածի։

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում 2020 թվականի հունվարի 1-ից:

 

Հայաստանի Հանրապետության
վարչապետ

Ն. Փաշինյան

    
2019 թ. ապրիլի 23
Երևան

 

 

Հավելված

 ՀՀ կառավարության 2019 թվականի

ապրիլի 11-ի N 431-Ն որոշման

 

Կ Ա Ր Գ

 

 ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՑԱՄԱՔԱՅԻՆ ՏԱՐԱԾՔԻ ԾԱԾԿՈՒՅԹԻ ԴԱՍԱԿԱՐԳՄԱՆ

 

1. Սույն կարգով կարգավորվում են Հայաստանի Հանրապետության ցամաքային տարածքի ծածկույթի դասակարգման հետ կապված հարաբերությունները:

2. Ցամաքային տարածքի ծածկույթի դասակարգումն իրականացվում է հողերի ընթացիկ հաշվառման արդյունքում կազմված հողային ֆոնդի առկայության և բաշխման վերաբերյալ հաշվետվության (հողային հաշվեկշռի) յուրաքանչյուր տարվա տվյալների հիման վրա:

3. Ցամաքային տարածքի ծածկույթի դասակարգումը կազմվում է ըստ վարչատարածքային բաժանման` համայնք, մարզ, հանրապետություն:

4. Ցամաքային տարածքի ծածկույթի դասակարգումը բաղկացած է տեքստային մասից և սույն հավելվածի ձևի համաձայն լրացված աղյուսակից։

5. Ցամաքային տարածքի ծածկույթը դասակարգվում է՝

1) մշակովի հողեր.

2) մարգագետիններ.

3) ծառածածկ տարածքներ.

4) թփուտապատ տարածքներ.

5) ջրածածկ տարածքներ.

6) բուսականությունից զուրկ տարածքներ:

6. Մշակովի հողերի դասի կազմում ընդգրկվում են հողային ֆոնդի՝

1) գյուղատնտեսական նշանակության հողերից՝ վարելահողերի 100 տոկոսը և բազմամյա տնկարկների 100 տոկոսը.

2) բնակավայրի հողերի բնակելի կառուցապատման՝ տնամերձ և այգեգործական հողերի 60 տոկոսը.

3) անտառային հողերից՝ վարելահողերի 100 տոկոսը:

7. Մարգագետինների դասի կազմում ընդգրկվում են հողային ֆոնդի՝

1) գյուղատնտեսական նշանակության հողերից՝ խոտհարքների 100 տոկոսը, արոտավայրերի 100 տոկոսը և այլ հողատեսքերի 20 տոկոսը.

2) բնակավայրերի հողերից՝ խառը կառուցապատման և ընդհանուր օգտագործման հողերը (հաշվառվում է համայնքի ղեկավարի կողմից).

3) հասարակական և այլ հողեր (հաշվառվում է համայնքի ղեկավարի կողմից).

4) հատուկ պահպանվող տարածքների հողերը (հաշվառվում է համայնքի ղեկավարի կողմից).

5) հատուկ նշանակության հողերը (հաշվառվում է համայնքի ղեկավարի կողմից).

6) անտառային հողերից՝ խոտհարքների 100 տոկոսը, արոտների 100 տոկոսը և այլ հողերի 20 տոկոսը:

8. Ծառածածկ տարածքների դասի կազմում ընդգրկվում են հողային ֆոնդի՝

1) անտառային հողերից՝ անտառների 100 տոկոսը.

2) հատուկ պահպանվող տարածքների հողերը (հաշվառվում է համայնքի ղեկավարի կողմից)։

9. Թփուտապատ տարածքների դասի կազմում ընդգրկվում են հողային ֆոնդի՝

1) անտառային հողերի թփուտների 100 տոկոսը.

2) հատուկ պահպանվող տարածքների հողերը (հաշվառվում է համայնքի ղեկավարի կողմից):

10. Ջրածածկ տարածքների դասի կազմում ընդգրկվում են հողային ֆոնդի՝

1) ջրային հողերի 90 տոկոսը.

2) հատուկ պահպանվող տարածքները (հաշվառվում է համայնքի ղեկավարի կողմից):

11. Բուսականությունից զուրկ տարածքների դասը բաժանվում է երկու խմբի՝ մարդածին (ձևավորված մարդու գործունեության արդյունքում) և բնածին (բնության կողմից ստեղծված)՝

1) մարդածին, բուսականությունից զուրկ տարածքների ծածկույթը ներառում է հողային ֆոնդի՝

ա. բնակավայրի հողերի (բացառությամբ տնամերձ և այգեգործական հողերի) բնակելի կառուցապատման հողերի 100 տոկոսը, տնամերձ և այգեգործական հողերի 40 տոկոսը, հասարակական կառուցապատման և այլ հողեր (հաշվառվում է համայնքի ղեկավարի կողմից), խառը կառուցապատման ու ընդհանուր օգտագործման հողերը (հաշվառվում է համայնքի ղեկավարի կողմից),

բ. արդյունաբերության, ընդերքօգտագործման և այլ արտադրական նշանակության օբյեկտների հողերի 100 տոկոսը,

գ. էներգետիկայի, կապի, տրանսպորտի, կոմունալ ենթակառուցվածքների օբյեկտների հողերի 100 տոկոսը,

դ. հատուկ նշանակության հողերը (հաշվառվում է համայնքի ղեկավարի կողմից),

ե. պահուստային հողերի 100 տոկոսը.

2) բնածին, բուսականությունից զուրկ տարածքների (լճերի ու գետերի ափեր, ավազուտներ, մերկ ժայռեր և մայր ապառներ) ծածկույթը ներառում է հողային ֆոնդի՝

ա. գյուղատնտեսական նշանակության այլ հողատեսքերի 80 տոկոսը,

բ. անտառային նշանակության այլ հողերի 80 տոկոսը,

գ. հատուկ պահպանվող տարածքների հողերը (հաշվառվում է համայնքի ղեկավարի կողմից),

դ. ջրային հողերի 10 տոկոսը:

12. Ցամաքային տարածքի ծածկույթի դասակարգումը կազմվում է յուրաքանչյուր տարվա հողային հաշվեկշռի կազմման ժամանակ՝ հողերի պետական հաշվառման տվյալ տարվա ընթացիկ տվյալների հիման վրա` հուլիսի 1-ի դրությամբ:

13. Համայնքի ղեկավարը կազմում է համայնքի ցամաքային տարածքի ծածկույթի դասակարգումը, այն համաձայնեցնում է համայնքի ավագանու հետ և ոչ ուշ, քան մինչև յուրաքանչյուր տարվա օգոստոսի 1-ը ներկայացնում համապատասխան մարզպետին (բացառությամբ Երևան քաղաքի): Համայնքի ղեկավարը ցամաքային տարածքի ծածկույթի դասակարգման հաշվառումն իրականացնելիս՝ առաջնորդվում է համայնքի փաստացի հողօգտագործման վիճակով: Համայնքի ղեկավարը համայնքի ցամաքային տարածքի ծածկույթի ցանկացած դասում կատարում է ճշտում՝ ելնելով առկա իրավիճակից, համապատասխան նշագրում կատարելով տեքստային մասում և սույն հավելվածի ձևի համաձայն լրացված աղյուսակում:

14. Մարզպետն ամփոփում է համայնքների ղեկավարների ներկայացրած ցամաքային տարածքի ծածկույթի դասակարգումը, կազմում մարզի ցամաքային տարածքի ծածկույթի դասակարգումը, իսկ Երևանի քաղաքապետը կազմում է Երևան քաղաքի հողային ծածկույթի դասակարգումը և ոչ ուշ, քան մինչև յուրաքանչյուր տարվա օգոստոսի 30-ը էլեկտրոնային կապի միջոցներով (էլեկտրոնային փոստ, էլեկտրոնային կրիչ, սկավառակ) ներկայացնում է Հայաստանի Հանրապետության բնապահպանության նախարարություն:

15. Հայաստանի Հանրապետության բնապահպանության նախարարությունն ամփոփում և վերլուծում է Հայաստանի Հանրապետության մարզպետների և Երևանի քաղաքապետի ներկայացրած ցամաքային տարածքի ծածկույթի դասակարգումը (օգտագործելով նաև տարածական պատկերների տվյալները), կազմում է «Հայաստանի Հանրապետության ցամաքային տարածքի ծածկույթի դասակարգման մասին» Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշման նախագիծը և, հողերի կառավարման լիազորված պետական մարմինների հետ համաձայնեցնելուց հետո, ոչ ուշ, քան մինչև յուրաքանչյուր տարվա նոյեմբերի 30-ը ներկայացնում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարություն:

16. «Հայաստանի Հանրապետության ցամաքային տարածքի ծածկույթի դասակարգման մասին» Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշումն ուժի մեջ մտնելուց հետո համայնքների ղեկավարները, մարզպետները (Երևանի քաղաքապետը) ցամաքային տարածքի ծածկույթի հաստատված տվյալները թղթային և էլեկտրոնային տարբերակով (էլեկտրոնային կրիչ, սկավառակ) պահում են դրանց համար նախատեսվող հաշվառման թղթապանակում:

 

Հայաստանի Հանրապետության
վարչապետ

Ն. Փաշինյան

 

Ձև

 

Ա Ղ Յ ՈՒ Ս Ա Կ

 

ՑԱՄԱՔԱՅԻՆ ՏԱՐԱԾՔԻ ԾԱԾԿՈՒՅԹԻ ԴԱՍԱԿԱՐԳՄԱՆ

 

(հեկտար)

1. Մշակովի հողերի դաս

Հողային ֆոնդի կատեգորիաները/գործառնական նշանակությունը

գյուղատնտեսական

բնակավայրի

անտառային

վարելահողեր (100%)

բազմամյա տնկարկներ (100%)

բնակավայրի կառուցապատման

վարելահողեր (100%)

(տնամերձ՝ 60%)

(այգեգործական՝ 60%)

 

 

 

 

 

 Ընդամենը
 

2. Մարգագետինների դաս

Հողային ֆոնդի կատեգորիաները/գործառնական նշանակությունը

գյուղատնտեսական

բնակավայրի

հատուկ պահպանվող տարածքների

հատուկ նշանա-կության

անտառային

խոտհարքներ (100%)

արոտա-վայրեր (100%)

այլ հողա-տեսքեր
(20%)

խառը կառու- ցապատ-մա

ընդհա-նուր օգտա-գործման

հասարա-կական կառուցա-պատման

այլ հողեր

------------

----------

խոտհարքներ (100%)

արոտներ (100%)

այլ հողա-տեսքեր (20%)

                       
 Ընդամենը

3. Ծառածածկ տարածքների դաս

Հողային ֆոնդի կատեգորիաները/գործառնական նշանակությունը

անտառային

հատուկ պահպանվող տարածքների հողեր

անտառներ  (100%)

-

 

 

 Ընդամենը

 

4. Թփուտապատ տարածքների դաս

Հողային ֆոնդի կատեգորիաները/գործառնական նշանակությունը

անտառային

հատուկ պահպանվող տարածքների հողեր

թփուտներ (100%)

--------------

 

 

 Ընդամենը
 

5. Ջրածածկ տարածքների դաս

Հողային ֆոնդի կատեգորիաները/գործառնական նշանակությունը

ջրային հողեր (90%)

հատուկ պահպանվող տարածքների հողեր

 

 

 Ընդամենը
 

6. Բուսականությունից զուրկ տարածքների դաս

մարդածին

բնածին

հողային ֆոնդի կատեգորիաները/գործառնական նշանակությունը

հողային ֆոնդի կատեգորիաները/գործառնական նշանակությունը

բնակավայրի հողեր

արդյունաբե-րության, ընդերքօգ-տագործման և այլ արտա-դրական նշանա-կության

էներգետիկայի, կապի, տրանսպորտի, կոմունալ ենթա-կառուցվածք- ների

հատուկ նշանա-կության

պահուս-տային

գյուղա- տնտե- սական

անտա-ռային

հատուկ պահ-պանվող տարածք-ների

ջրային

բնակելի կառուցա- պատման (առանց տնամերձ և այգեգործական հողերի՝ 60 %) (100%)

հասարա-կական կառուցա-պատման

 

այլ հողերի

խառը կառուցա-պատման

ընդհանուր օգտագործ-ման

(100%)

(100%)

------

(100%)

այլ հողա-տեսքեր (80 %)

այլ հողեր (80%)

------

 (10 %)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ընդամենը
 Ընդամենը (1+2+3+4+5+6)