Համարը 
N 692-Ն
Տեսակը 
Պաշտոնական Ինկորպորացիա
Տիպը 
Հրաման
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀԳՏ 2018.11.29/29(632).1 Հոդ.267.13
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
Պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահ
Ընդունման ամսաթիվը 
14.11.2018
Ստորագրող մարմինը 
Պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահ
Ստորագրման ամսաթիվը 
14.11.2018
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
30.11.2018
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 

Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ՊԵՏԱԿԱՆ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ԿՈՄԻՏԵԻ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՀՐԱՄԱՆԸ ԱԿՑԻԶԱՅԻՆ ԴՐՈՇՄԱՆԻՇԵՐԻ ԵՎ (ԿԱՄ) ԴՐՈՇՄԱՊԻՏԱԿՆԵՐԻ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ ՀԱՅՏԵՐԻ, ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՄԱՍԻՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ, ՉՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ ԿԱՄ ՎՆԱՍՎԱԾ ԱԿՑԻԶԱՅԻՆ ԴՐՈՇՄԱՆԻՇԵՐԻ ԵՎ (ԿԱՄ) ԴՐՈՇՄԱՊԻՏԱԿՆԵՐԻ ՎԵՐԱԴԱՐՁՄԱՆ ԴԻՄՈՒՄՆԵՐԻ, ՉՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ ԱԿՑԻԶԱՅԻՆ ԴՐՈՇՄԱՆԻՇԵՐԻ ԵՎ (ԿԱՄ) ԴՐՈՇՄԱՊԻՏԱԿՆԵՐԻ ՎԵՐԱԴԱՐՁՄԱՆ ԺԱՄԿԵՏԻ ԵՐԿԱՐԱՁԳՄԱՆ ԴԻՄՈՒՄԻ ՁԵՎԵՐԸ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ԼՐԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ, ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆՆ ԱՌԸՆԹԵՐ ՊԵՏԱԿԱՆ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ԿՈՄԻՏԵԻ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՄԻ ՇԱՐՔ ՀՐԱՄԱՆՆԵՐ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

     

ՊԵՏԱԿԱՆ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ԿՈՄԻՏԵ

ՆԱԽԱԳԱՀ

   

14 նոյեմբերի 2018 թ.

N 692-Ն

 

Հ Ր Ա Մ Ա Ն

 

ԱԿՑԻԶԱՅԻՆ ԴՐՈՇՄԱՆԻՇԵՐԻ ԵՎ (ԿԱՄ) ԴՐՈՇՄԱՊԻՏԱԿՆԵՐԻ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ ՀԱՅՏԵՐԻ, ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՄԱՍԻՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ, ՉՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ ԿԱՄ ՎՆԱՍՎԱԾ ԱԿՑԻԶԱՅԻՆ ԴՐՈՇՄԱՆԻՇԵՐԻ ԵՎ (ԿԱՄ) ԴՐՈՇՄԱՊԻՏԱԿՆԵՐԻ ՎԵՐԱԴԱՐՁՄԱՆ ԴԻՄՈՒՄՆԵՐԻ, ՉՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ ԱԿՑԻԶԱՅԻՆ ԴՐՈՇՄԱՆԻՇԵՐԻ ԵՎ (ԿԱՄ) ԴՐՈՇՄԱՊԻՏԱԿՆԵՐԻ ՎԵՐԱԴԱՐՁՄԱՆ ԺԱՄԿԵՏԻ ԵՐԿԱՐԱՁԳՄԱՆ ԴԻՄՈՒՄԻ ՁԵՎԵՐԸ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ԼՐԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ, ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆՆ ԱՌԸՆԹԵՐ ՊԵՏԱԿԱՆ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ԿՈՄԻՏԵԻ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՄԻ ՇԱՐՔ ՀՐԱՄԱՆՆԵՐ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

    

Ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքի 393-րդ հոդվածի 4-րդ, 396-րդ հոդվածի 1-ին, 3-րդ, 396.1-ին հոդվածի 1-ին և «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 37-րդ հոդվածի 1-ին մասերով.

(նախաբանը լրաց. 13.06.19 N 388-Ն)

        

Հրամայում եմ`

1. Հաստատել`

1) «Տեղական» մակագրությամբ ակցիզային դրոշմանիշերի և (կամ) դրոշմապիտակների տրամադրման հայտի, օգտագործման մասին հաշվետվության ձևը և լրացման կարգը՝ համաձայն N 1 հավելվածի,

2) «Ներմուծված» մակագրությամբ ակցիզային դրոշմանիշերի և (կամ) դրոշմապիտակների տրամադրման հայտի, օգտագործման մասին հաշվետվության ձևը և լրացման կարգը՝ համաձայն N 2 հավելվածի,

3) չօգտագործված կամ վնասված ակցիզային դրոշմանիշերի և (կամ) դրոշմապիտակների վերադարձման դիմումի ձևը և լրացման կարգը՝ համաձայն N 3 հավելվածի,

4) չօգտագործած ակցիզային դրոշմանիշերի և (կամ) դրոշմապիտակների վերադարձման ժամկետի երկարաձգման դիմումի ձևը և լրացման կարգը՝ համաձայն N 4 հավելվածի:

5) 2018 թվականի փետրվարի 2-ին Ալմաթիում ստորագրված՝ «Եվրասիական տնտեսական միությունում նույնականացման միջոցներով ապրանքների դրոշմավորման մասին» Համաձայնագրի կիրարկման շրջանակներում դրոշմավորման ենթակա ապրանքների հսկիչ (նույնականացման) նշանների ձեռք բերման հայտի ձևը և լրացման կարգը՝ համաձայն N 5 հավելվածի,

6) 2018 թվականի փետրվարի 2-ին Ալմաթիում ստորագրված՝ «Եվրասիական տնտեսական միությունում նույնականացման միջոցներով ապրանքների դրոշմավորման մասին» Համաձայնագրի կիրարկման շրջանակներում դրոշմավորման ենթակա ապրանքների հսկիչ (նույնականացման) նշանների ձեռք բերման ընթացակարգը՝ համաձայն N 6 հավելվածի:

(1-ին կետը լրաց. 13.06.19 N 388-Ն, փոփ. 20.08.19 N 546-Ն)

2. Ուժը կորցրած ճանաչել.

1) Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի 2017 թվականի հունիսի 27-ի «Տեղական» և «Ներմուծված» մակագրությամբ ակցիզային դրոշմանիշերի և (կամ) դրոշմապիտակների ձեռքբերման հայտերի, օգտագործման մասին հաշվետվության ձևերը և լրացման կարգերը հաստատելու մասին» N 197-Ն հրամանը,

2) Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի 2018 թվականի մարտի 14-ի «Տեղական» և «Ներմուծված» մակագրությամբ չօգտագործված կամ վնասված ակցիզային դրոշմանիշերի և (կամ) դրոշմապիտակների վերադարձման դիմումի ձևը հաստատելու մասին» N 165-Ն հրամանը:

3. Սույն հրամանն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման հաջորդող օրվանից, բացառությամբ սույն հրամանի 1-ին կետի 1-3-րդ ենթակետերի և 2-րդ կետի: Սույն հրամանի 1-ին կետի 1-3-րդ ենթակետերը և 2-րդ կետն ուժի մեջ են մտնում 2019 թվականի հունվարի 1-ից:

  

Դ. Անանյան

       

 

Հավելված N 1

Հայաստանի Հանրապետության

պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի

2018 թվականի նոյեմբերի 14-ի

N 692-Ն հրամանի

          

ՀԱՅՏ ԵՎ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՄԱՍԻՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

«ՏԵՂԱԿԱՆ» ՄԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՄԲ ԱԿՑԻԶԱՅԻՆ ԴՐՈՇՄԱՆԻՇԵՐԻ ԵՎ (ԿԱՄ) ԴՐՈՇՄԱՊԻՏԱԿՆԵՐԻ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ

Փաստաթղթի հերթական համարը

_____________________________________

(լրացվում է հարկային մարմնի կողմից)

1. Հարկ վճարողի հաշվառման համարը

               

2. Հարկ վճարողի անվանումը

 

3. Հարկ վճարողի գտնվելու վայրը

 

4. Ստացման հասցեն

 

ԲԱԺԻՆ 1. «ՏԵՂԱԿԱՆ» ՄԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՄԲ ԱԿՑԻԶԱՅԻՆ ԴՐՈՇՄԱՆԻՇԵՐԻ ԵՎ (ԿԱՄ) ԴՐՈՇՄԱՊԻՏԱԿՆԵՐԻ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ ՀԱՅՏ

Ապրանքի ծածկագիրն ըստ ԱՏԳ ԱԱ

Ապրանքախմբի համառոտ անվանումը

Ապրանքատեսակի անվանումը

Ենթատեսակը (նկարագիրը)

Տարողությունը (ծավալը, քաշը կամ տվյալ ապրանքատեսակին բնորոշ չափման այլ միավոր)

Ակցիզային դրոշմանիշերի անհրաժեշտ
քանակը

Դրոշմապիտակների անհրաժեշտ
քանակը

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

        

Ընդամենը

   

ԲԱԺԻՆ 2. «ՏԵՂԱԿԱՆ» ՄԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՄԲ ԱԿՑԻԶԱՅԻՆ ԴՐՈՇՄԱՆԻՇԵՐԻ ԵՎ (ԿԱՄ) ԴՐՈՇՄԱՊԻՏԱԿՆԵՐԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՄԱՍԻՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

5. Հաշվետու ժամանակահատվածը

(լրացվում է հաշվետվության մեջ ներառված ժամանակահատվածը)

«---» ------------------------ 20 թ-ից

«---» ----------------------- 20 թ.

«ՏԵՂԱԿԱՆ» ՄԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՄԲ ԱԿՑԻԶԱՅԻՆ ԴՐՈՇՄԱՆԻՇԵՐ

Ակցիզային դրոշմանիշերի ստացման հաշվարկային փաստաթղթի համարը, ամսաթիվը

Տրամադրված ակցիզային դրոշմանիշերի քանակը
(հատ)

Օգտագործված ակցիզային դրոշմանիշերի քանակը (հատ)

Հետ վերադարձված ակցիզային դրոշմանիշերի քանակը (հատ), այդ թվում՝

Ակցիզային դրոշմանիշերի մնացորդը հայտի ներկայացման օրվա դրությամբ (հատ)

Չօգտագործված

Վնասված

1

2

3

4

5

6

           

Ընդամենը

         

«ՏԵՂԱԿԱՆ» ՄԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՄԲ ԴՐՈՇՄԱՊԻՏԱԿՆԵՐ

Դրոշմապիտակների ստացման հաշվարկային փաստաթղթի համարը, ամսաթիվը

Տրամադրված դրոշմա-
պիտակների քանակը
(հատ)

Օգտագործված դրոշմա-
պիտակների քանակը (հատ)

Հետ վերադարձված դրոշմապիտակների քանակը (հատ)

Պիտանիության
(պահպանման) ժամկետի
ընթացքում չօտարված՝

Արտահանված ապրանքների վրա փակցված դրոշմապիտակների քանակը (հատ)

Դրոշմապիտակների մնացորդը հայտի ներկայացման օրվա դրությամբ (հատ)

Չօգտագործված

Վնասված

Ապրանքների դուրսգրման ամսաթիվը

Դուրս գրված ապրանքների վրա փակցված դրոշմապիտակների քանակը (հատ)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

                 

Ընդամենը

               

           

Պատասխանատու անձի

-------------------------------------------------------------------------

(ստորագրությունը, անունը, ազգանունը)

          

«ՏԵՂԱԿԱՆ» ՄԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՄԲ ԱԿՑԻԶԱՅԻՆ ԴՐՈՇՄԱՆԻՇԵՐԻ ԵՎ (ԿԱՄ) ԴՐՈՇՄԱՊԻՏԱԿՆԵՐԻ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ ՀԱՅՏԻ, ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՄԱՍԻՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ԼՐԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

              

1. «Տեղական» մակագրությամբ ակցիզային դրոշմանիշերի և (կամ) դրոշմապիտակների տրամադրման հայտի, օգտագործման մասին հաշվետվության (այսուհետ՝ հայտ-հաշվետվություն) 1-ին կետում լրացվում է հարկ վճարողի հաշվառման համարը (ՀՎՀՀ):

2. Հայտ-հաշվետվության 2-րդ կետում լրացվում է հարկ վճարողի անվանումը: Ընդ որում, իրավաբանական անձի համար լրացվում է իրավաբանական անձի անվանումը, իսկ անհատ ձեռնարկատիրոջ դեպքում՝ «Ա/Ձ» նշումը, անունը, ազգանունը:

3. Հայտ-հաշվետվության 3-րդ կետում լրացվում է հարկ վճարողի գտնվելու վայրը: Ընդ որում, իրավաբանական անձի համար լրացվում է իրավաբանական անձի գտնվելու վայրը, իսկ անհատ ձեռնարկատիրոջ համար՝ բնակության վայրը:

4. Հայտ-հաշվետվության 4-րդ կետում հարկ վճարողը ընտրում է հարկային մարմնի հարկ վճարողների սպասարկման վարչության համապատասխան բաժինը (բաժնի հասցեն), որտեղից ցանկանում է ստանալ ակցիզային դրոշմանիշերը և (կամ) դրոշմապիտակները:

5. Հայտ-հաշվետվության 5-րդ կետում լրացվում է այն հաշվետու ժամանակահատվածը, որի համար ներկայացվում է հաշվետվությունը:

6. Հայտ-հաշվետվության բաժին 1-ի աղյուսակի՝

1) 1-ին սյունակում լրացվում է ապրանքի ծածկագիրն ըստ ԱՏԳ ԱԱ (Արտաքին տնտեսական գործունեության ապրանքային անվանացանկ) դասակարգչի,

2) 2-րդ սյունակում լրացվում է ապրանքախմբի համառոտ անվանումը,

3) 3-րդ սյունակում լրացվում է ապրանքատեսակի անվանումը,

4) 4-րդ սյունակում լրացվում է ենթատեսակը (նկարագիրը),

5) 5-րդ սյունակում լրացվում է տարողությունը (ծավալը, քաշը կամ տվյալ ապրանքատեսակին բնորոշ չափման այլ միավոր),

6) 6-րդ սյունակում լրացվում է ակցիզային դրոշմանիշերի անհրաժեշտ քանակը,

7) 7-րդ սյունակում լրացվում է դրոշմապիտակների անհրաժեշտ քանակը:

7. Հայտ-հաշվետվության բաժին 2-ի «Տեղական» մակագրությամբ ակցիզային դրոշմանիշեր աղյուսակի՝

1) 1-ին սյունակում լրացվում է հաշվետու ժամանակահատվածում հարկային մարմնի կողմից տրամադրված, օգտագործված, հետ վերադարձված և հայտի ներկայացման օրվա դրությամբ մնացորդ ակցիզային դրոշմանիշերի ստացման հաշվարկային փաստաթղթի համարը, ամսաթիվը,

2) 2-րդ սյունակում լրացվում է հաշվետու ժամանակահատվածում ակցիզային դրոշմանիշերի ստացման հաշվարկային փաստաթղթով հարկային մարմնի կողմից տրամադրված ակցիզային դրոշմանիշերի քանակը,

3) 3-րդ սյունակում լրացվում է հաշվետու ժամանակահատվածում օգտագործված ակցիզային դրոշմանիշերի քանակը,

4) 4-րդ սյունակում լրացվում է հաշվետու ժամանակահատվածում հարկային մարմին հետ վերադարձված՝ չօգտագործված ակցիզային դրոշմանիշերի քանակը,

5) 5-րդ սյունակում լրացվում է հաշվետու ժամանակահատվածում հարկային մարմին հետ վերադարձված՝ վնասված ակցիզային դրոշմանիշերի քանակը,

6) 6-րդ սյունակում լրացվում է ակցիզային դրոշմանիշերի մնացորդը՝ հարկային մարմին ակցիզային դրոշմանիշերի տրամադրման հայտի ներկայացման օրվա դրությամբ,

7) «Ընդամենը» տողում լրացվում է համապատասխան սյունակներում լրացված թվերի հանրագումարը:

8. Հայտ-հաշվետվության բաժին 2-ի «Տեղական» մակագրությամբ դրոշմապիտակներ աղյուսակի՝

1) 1-ին սյունակում լրացվում է հաշվետու ժամանակահատվածում հարկային մարմնի կողմից տրամադրված, օգտագործված, հետ վերադարձված, պիտանիության (պահպանման) ժամկետի ընթացքում չօտարված, արտահանված ապրանքների վրա փակցված և հայտի ներկայացման օրվա դրությամբ մնացորդ դրոշմապիտակների ստացման հաշվարկային փաստաթղթի համարը, ամսաթիվը,

2) 2-րդ սյունակում լրացվում է հաշվետու ժամանակահատվածում դրոշմապիտակների ստացման հաշվարկային փաստաթղթով հարկային մարմնի կողմից տրամադրված դրոշմապիտակների քանակը,

3) 3-րդ սյունակում լրացվում է հաշվետու ժամանակահատվածում օգտագործված դրոշմապիտակների քանակը,

4) 4-րդ սյունակում լրացվում է հաշվետու ժամանակահատվածում հարկային մարմին հետ վերադարձված՝ չօգտագործված դրոշմապիտակների քանակը,

5) 5-րդ սյունակում լրացվում է հաշվետու ժամանակահատվածում հարկային մարմին հետ վերադարձված՝ վնասված դրոշմապիտակների քանակը,

6) 6-րդ սյունակում լրացվում է հաշվետու ժամանակահատվածում պիտանիության (պահպանման) ժամկետի ընթացքում չօտարված և ՀՀ կառավարության սահմանած կարգով ապրանքների դուրսգրման ամսաթիվը,

7) 7-րդ սյունակում լրացվում է հաշվետու ժամանակահատվածում պիտանիության (պահպանման) ժամկետի ընթացքում չօտարված և ՀՀ կառավարության սահմանած կարգով դուրս գրված ապրանքների վրա փակցված դրոշմապիտակների քանակը,

8) 8-րդ սյունակում լրացվում է հաշվետու ժամանակահատվածում արտահանված ապրանքների վրա փակցված դրոշմապիտակների քանակը,

9) 9-րդ սյունակում լրացվում է դրոշմապիտակների մնացորդը՝ հարկային մարմին դրոշմապիտակների տրամադրման հայտի ներկայացման օրվա դրությամբ,

10) «Ընդամենը» տողում լրացվում է համապատասխան սյունակներում լրացված թվերի հանրագումարը:

9. «Պատասխանատու անձի» տողում լրացվում է հայտ-հաշվետվությունը ներկայացնող հարկ վճարողի պատասխանատու անձի ստորագրությունը, անունը, ազգանունը:

          

   

Հավելված N 2

Հայաստանի Հանրապետության

պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի

2018 թվականի նոյեմբերի 14-ի

N 692-Ն հրամանի

      

ՀԱՅՏ ԵՎ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՄԱՍԻՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

«ՆԵՐՄՈՒԾՎԱԾ» ՄԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՄԲ ԱԿՑԻԶԱՅԻՆ ԴՐՈՇՄԱՆԻՇԵՐԻ ԵՎ (ԿԱՄ) ԴՐՈՇՄԱՊԻՏԱԿՆԵՐԻ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ

Փաստաթղթի հերթական համարը

__________________________________________

(լրացվում է հարկային մարմնի կողմից)

1. Հարկ վճարողի հաշվառման համարը

               

2. Հարկ վճարողի անվանումը

 

3. Հարկ վճարողի գտնվելու վայրը

 

4. Ստացման հասցեն

 

ԲԱԺԻՆ 1. «ՆԵՐՄՈՒԾՎԱԾ» ՄԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՄԲ ԱԿՑԻԶԱՅԻՆ ԴՐՈՇՄԱՆԻՇԵՐԻ ԵՎ (ԿԱՄ) ԴՐՈՇՄԱՊԻՏԱԿՆԵՐԻ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ ՀԱՅՏ

Ապրանքի ծածկագիրն ըստ ԱՏԳ ԱԱ

Ապրանքախմբի համառոտ անվանումը

Ապրանքատեսակի անվանումը

Ենթատեսակը (նկարագիրը)

Տարողությունը (ծավալը, քաշը կամ տվյալ ապրանքատեսակին բնորոշ չափման այլ միավոր)

Ակցիզային դրոշմանիշերի անհրաժեշտ քանակը

Դրոշմապիտակների անհրաժեշտ քանակը

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

Ընդամենը

   

ԲԱԺԻՆ 2. «ՆԵՐՄՈՒԾՎԱԾ» ՄԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՄԲ ԱԿՑԻԶԱՅԻՆ ԴՐՈՇՄԱՆԻՇԵՐԻ ԵՎ (ԿԱՄ) ԴՐՈՇՄԱՊԻՏԱԿՆԵՐԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՄԱՍԻՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

5. Հաշվետու ժամանակահատվածը

(լրացվում է հաշվետվության մեջ ներառված ժամանակահատվածը)

«---» ------------------------ 20 թ-ից

«---» ----------------------- 20 թ.

«ՆԵՐՄՈՒԾՎԱԾ» ՄԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՄԲ ԱԿՑԻԶԱՅԻՆ ԴՐՈՇՄԱՆԻՇԵՐ

Ակցիզային դրոշմանիշերի ստացման հաշվարկային փաստաթղթի համարը, ամսաթիվը

Տրամադրված ակցիզային դրոշմանիշերի քանակը
(հատ)

Օգտագործված ակցիզային դրոշմանիշերի քանակը (հատ)

Հետ վերադարձված ակցիզային դրոշմանիշերի քանակը (հատ), այդ թվում՝

Ակցիզային դրոշմանիշերի մնացորդը հայտի ներկայացման օրվա դրությամբ (հատ)

Չօգտագործված

Վնասված

1

2

3

4

5

6

           

Ընդամենը

         

«ՆԵՐՄՈՒԾՎԱԾ» ՄԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՄԲ ԴՐՈՇՄԱՊԻՏԱԿՆԵՐ

Դրոշմապիտակների ստացման հաշվարկային փաստաթղթի համարը, ամսաթիվը

Տրամադրված դրոշմա-պիտակների քանակը

(հատ)

Օգտագործված դրոշմապիտակների քանակը (հատ)

Հետ վերադարձված դրոշմապիտակների քանակը (հատ)

Պիտանիության

(պահպանման) ժամկետի

ընթացքում չօտարված՝

Արտահանված ապրանքների վրա փակցված դրոշմապիտակների

քանակը (հատ)

Դրոշմապիտակների մնացորդը հայտի ներկայացման օրվա դրությամբ (հատ)

Չօգտագործված

Վնասված

Ապրանքների դուրսգրման ամսաթիվը

Դուրս գրված ապրանքների վրա փակցված դրոշմապիտակների քանակը (հատ)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

                 

Ընդամենը

               

    

Պատասխանատու անձի

-------------------------------------------------------------------------

(ստորագրությունը, անունը, ազգանունը)

  

«ՆԵՐՄՈՒԾՎԱԾ» ՄԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՄԲ ԱԿՑԻԶԱՅԻՆ ԴՐՈՇՄԱՆԻՇԵՐԻ ԵՎ (ԿԱՄ) ԴՐՈՇՄԱՊԻՏԱԿՆԵՐԻ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ ՀԱՅՏԻ, ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՄԱՍԻՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ԼՐԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

          

1. «Ներմուծված» մակագրությամբ ակցիզային դրոշմանիշերի և (կամ) դրոշմապիտակների տրամադրման հայտի, օգտագործման մասին հաշվետվության (այսուհետ՝ հայտ-հաշվետվություն) 1-ին կետում լրացվում է հարկ վճարողի հաշվառման համարը (ՀՎՀՀ):

2. Հայտ-հաշվետվության 2-րդ կետում լրացվում է հարկ վճարողի անվանումը: Ընդ որում, իրավաբանական անձի համար լրացվում է իրավաբանական անձի անվանումը, իսկ անհատ ձեռնարկատիրոջ դեպքում՝ «Ա/Ձ» նշումը, անունը, ազգանունը:

3. Հայտ-հաշվետվության 3-րդ կետում լրացվում է հարկ վճարողի գտնվելու վայրը: Ընդ որում, իրավաբանական անձի համար լրացվում է իրավաբանական անձի գտնվելու վայրը, իսկ անհատ ձեռնարկատիրոջ համար՝ բնակության վայրը:

4. Հայտ-հաշվետվության 4-րդ կետում հարկ վճարողը ընտրում է հարկային մարմնի հարկ վճարողների սպասարկման վարչության համապատասխան բաժինը (բաժնի հասցեն), որտեղից ցանկանում է ստանալ ակցիզային դրոշմանիշերը և (կամ) դրոշմապիտակները:

5. Հայտ-հաշվետվության 5-րդ կետում լրացվում է այն հաշվետու ժամանակահատվածը, որի համար ներկայացվում է հաշվետվությունը:

6. Հայտ-հաշվետվության բաժին 1-ի աղյուսակի՝

1) 1-ին սյունակում լրացվում է ապրանքի ծածկագիրն ըստ ԱՏԳ ԱԱ (Արտաքին տնտեսական գործունեության ապրանքային անվանացանկ) դասակարգչի,

2) 2-րդ սյունակում լրացվում է ապրանքախմբի համառոտ անվանումը,

3) 3-րդ սյունակում լրացվում է ապրանքատեսակի անվանումը,

4) 4-րդ սյունակում լրացվում է ենթատեսակը (նկարագիրը),

5) 5-րդ սյունակում լրացվում է տարողությունը (ծավալը, քաշը կամ տվյալ ապրանքատեսակին բնորոշ չափման այլ միավոր),

6) 6-րդ սյունակում լրացվում է ակցիզային դրոշմանիշերի անհրաժեշտ քանակը,

7) 7-րդ սյունակում լրացվում է դրոշմապիտակների անհրաժեշտ քանակը:

7. Հայտ-հաշվետվության բաժին 2-ի «Ներմուծված» մակագրությամբ ակցիզային դրոշմանիշեր աղյուսակի`

1) 1-ին սյունակում լրացվում է հաշվետու ժամանակահատվածում հարկային մարմնի կողմից տրամադրված, օգտագործված, հետ վերադարձված և հայտի ներկայացման օրվա դրությամբ մնացորդ ակցիզային դրոշմանիշերի ստացման հաշվարկային փաստաթղթի համարը, ամսաթիվը,

2) 2-րդ սյունակում լրացվում է հաշվետու ժամանակահատվածում ակցիզային դրոշմանիշերի ստացման հաշվարկային փաստաթղթով հարկային մարմնի կողմից տրամադրված ակցիզային դրոշմանիշերի քանակը,

3) 3-րդ սյունակում լրացվում է հաշվետու ժամանակահատվածում օգտագործված ակցիզային դրոշմանիշերի քանակը,

4) 4-րդ սյունակում լրացվում է հաշվետու ժամանակահատվածում հարկային մարմին հետ վերադարձված՝ չօգտագործված ակցիզային դրոշմանիշերի քանակը,

5) 5-րդ սյունակում լրացվում է հաշվետու ժամանակահատվածում հարկային մարմին հետ վերադարձված՝ վնասված ակցիզային դրոշմանիշերի քանակը,

6) 6-րդ սյունակում լրացվում է ակցիզային դրոշմանիշերի մնացորդը՝ հարկային մարմին ակցիզային դրոշմանիշերի տրամադրման հայտի ներկայացման օրվա դրությամբ,

7) «Ընդամենը» տողում լրացվում է համապատասխան սյունակներում լրացված թվերի հանրագումարը:

8. Հայտ-հաշվետվության բաժին 2-ի «Ներմուծված» մակագրությամբ դրոշմապիտակներ աղյուսակի`

1) 1-ին սյունակում լրացվում է հաշվետու ժամանակահատվածում հարկային մարմնի կողմից տրամադրված, օգտագործված, հետ վերադարձված, պիտանիության (պահպանման) ժամկետի ընթացքում չօտարված, արտահանված ապրանքների վրա փակցված և հայտի ներկայացման օրվա դրությամբ մնացորդ դրոշմապիտակների ստացման հաշվարկային փաստաթղթի համարը, ամսաթիվը,

2) 2-րդ սյունակում լրացվում է հաշվետու ժամանակահատվածում դրոշմապիտակների ստացման հաշվարկային փաստաթղթով հարկային մարմնի կողմից տրամադրված դրոշմապիտակների քանակը,

3) 3-րդ սյունակում լրացվում է հաշվետու ժամանակահատվածում օգտագործված դրոշմապիտակների քանակը,

4) 4-րդ սյունակում լրացվում է հաշվետու ժամանակահատվածում հարկային մարմին հետ վերադարձված՝ չօգտագործված դրոշմապիտակների քանակը,

5) 5-րդ սյունակում լրացվում է հաշվետու ժամանակահատվածում հարկային մարմին հետ վերադարձված՝ վնասված դրոշմապիտակների քանակը,

6) 6-րդ սյունակում լրացվում է հաշվետու ժամանակահատվածում պիտանիության (պահպանման) ժամկետի ընթացքում չօտարված և ՀՀ կառավարության սահմանած կարգով ապրանքների դուրսգրման ամսաթիվը,

7) 7-րդ սյունակում լրացվում է հաշվետու ժամանակահատվածում պիտանիության (պահպանման) ժամկետի ընթացքում չօտարված և ՀՀ կառավարության սահմանած կարգով դուրս գրված ապրանքների վրա փակցված դրոշմապիտակների քանակը,

8) 8-րդ սյունակում լրացվում է հաշվետու ժամանակահատվածում արտահանված ապրանքների վրա փակցված դրոշմապիտակների քանակը,

9) 9-րդ սյունակում լրացվում է դրոշմապիտակների մնացորդը՝ հարկային մարմին դրոշմապիտակների տրամադրման հայտի ներկայացման օրվա դրությամբ,

10) «Ընդամենը» տողում լրացվում է համապատասխան սյունակներում լրացված թվերի հանրագումարը:

9. «Պատասխանատու անձի» տողում լրացվում է հայտ-հաշվետվությունը ներկայացնող հարկ վճարողի պատասխանատու անձի ստորագրությունը, անունը, ազգանունը:

    

 

Հավելված N 3

Հայաստանի Հանրապետության

պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի

2018 թվականի նոյեմբերի 14-ի

N 692-Ն հրամանի

    

ԴԻՄՈՒՄ

ՉՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ ԿԱՄ ՎՆԱՍՎԱԾ ԱԿՑԻԶԱՅԻՆ ԴՐՈՇՄԱՆԻՇԵՐԻ ԵՎ (ԿԱՄ) ԴՐՈՇՄԱՊԻՏԱԿՆԵՐԻ ՎԵՐԱԴԱՐՁՄԱՆ

Փաստաթղթի հերթական համարը

_______________________________________

(լրացվում է հարկային մարմնի կողմից)

1. Հարկ վճարողի հաշվառման համարը

               

2. Հարկ վճարողի անվանումը

 

3. Հարկ վճարողի գտնվելու վայրը

 

4. Վերադարձման հասցեն

 

ԲԱԺԻՆ 1. ՎԵՐԱԴԱՐՁՄԱՆ ԵՆԹԱԿԱ ՉՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ ԱԿՑԻԶԱՅԻՆ ԴՐՈՇՄԱՆԻՇԵՐ ԵՎ (ԿԱՄ) ԴՐՈՇՄԱՊԻՏԱԿՆԵՐ

Հ/հ

Տեսակը

Հաշվարկային փաստաթղթի համարը, ամսաթիվը

Սերիան

Համարը

Քանակը

1

2

3

4

5

6

1. Ակցիզային դրոշմանիշ, այդ թվում՝

 

Ծխախոտի արտադրանք

       
           
 

Ալկոհոլային խմիչքներ

       
           

Ընդամենը

 

2. Դրոշմապիտակ

           

Ընդամենը

 

ԲԱԺԻՆ 2. ՎԵՐԱԴԱՐՁՄԱՆ ԵՆԹԱԿԱ ՎՆԱՍՎԱԾ ԱԿՑԻԶԱՅԻՆ ԴՐՈՇՄԱՆԻՇԵՐ ԵՎ (ԿԱՄ) ԴՐՈՇՄԱՊԻՏԱԿՆԵՐ

Հ/հ

Տեսակը

Հաշվարկային փաստաթղթի համարը, ամսաթիվը

Սերիան

Քանակը

1

2

3

4

5

1. Ակցիզային դրոշմանիշ, այդ թվում՝

 

Ծխախոտի արտադրանք

     
         
 

Ալկոհոլային խմիչքներ

     
       

Ընդամենը

   

2. Դրոշմապիտակ

         

Ընդամենը

   

        

Պատասխանատու անձի

-------------------------------------------------------------------------

(ստորագրությունը, անունը, ազգանունը)

       

ՉՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ ԿԱՄ ՎՆԱՍՎԱԾ ԱԿՑԻԶԱՅԻՆ ԴՐՈՇՄԱՆԻՇԵՐԻ ԵՎ (ԿԱՄ) ԴՐՈՇՄԱՊԻՏԱԿՆԵՐԻ ՎԵՐԱԴԱՐՁՄԱՆ ԴԻՄՈՒՄԻ ԼՐԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

      (վերնագիրը փոփ. 20.08.19 N 546-Ն)  

 

1. Չօգտագործված կամ վնասված ակցիզային դրոշմանիշերի և (կամ) դրոշմապիտակների վերադարձման դիմումի (այսուհետ՝ դիմում) 1-ին կետում լրացվում է հարկ վճարողի հաշվառման համարը (ՀՎՀՀ):

(1-ին կետը փոփ. 20.08.19 N 546-Ն)

2. Դիմումի 2-րդ կետում լրացվում է հարկ վճարողի անվանումը: Ընդ որում, իրավաբանական անձի համար լրացվում է իրավաբանական անձի անվանումը, իսկ անհատ ձեռնարկատիրոջ դեպքում՝ «Ա/Ձ» նշումը, անունը, ազգանունը:

3. Դիմումի 3-րդ կետում լրացվում է հարկ վճարողի գտնվելու վայրը: Ընդ որում, իրավաբանական անձի համար լրացվում է իրավաբանական անձի գտնվելու վայրը, իսկ անհատ ձեռնարկատիրոջ համար՝ բնակության վայրը:

4. Դիմումի 4-րդ կետում հարկ վճարողը ընտրում է հարկային մարմնի հարկ վճարողների սպասարկման վարչության համապատասխան բաժինը (բաժնի հասցեն), որտեղ ցանկանում է վերադարձնել չօգտագործված կամ վնասված ակցիզային դրոշմանիշերը և (կամ) դրոշմապիտակները:

5. Դիմումի բաժին 1-ի աղյուսակի՝

1) 2-րդ սյունակում լրացվում է վերադարձման ենթակա չօգտագործված ակցիզային դրոշմանիշերի և (կամ) դրոշմապիտակների տեսակը,

2) 3-րդ սյունակում լրացվում է վերադարձման ենթակա չօգտագործված ակցիզային դրոշմանիշերի և (կամ) դրոշմապիտակների ստացման հաշվարկային փաստաթղթի համարը, ամսաթիվը,

3) 4-րդ սյունակում լրացվում է վերադարձման ենթակա չօգտագործված ակցիզային դրոշմանիշերի և (կամ) դրոշմապիտակների սերիան,

4) 5-րդ սյունակում լրացվում է վերադարձման ենթակա չօգտագործված ակցիզային դրոշմանիշերի և (կամ) դրոշմապիտակների համարը, ընդ որում իրար հաջորդող համարների դեպքում լրացվում են առաջին և վերջին համարները (0000000000-0000000000),

5) 6-րդ սյունակում լրացվում է վերադարձման ենթակա չօգտագործված ակցիզային դրոշմանիշերի և (կամ) դրոշմապիտակների քանակը (տվյալ տեսակի մասով),

6) «Ընդամենը» տողում լրացվում է 6-րդ սյունակի հանրագումարը:

6. Դիմումի բաժին 2-ի աղյուսակի`

1) 2-րդ սյունակում լրացվում է վերադարձման ենթակա վնասված ակցիզային դրոշմանիշերի և (կամ) դրոշմապիտակների տեսակը,

2) 3-րդ սյունակում լրացվում է վերադարձման ենթակա վնասված ակցիզային դրոշմանիշերի և (կամ) դրոշմապիտակների ստացման հաշվարկային փաստաթղթի համարը, ամսաթիվը,

3) 4-րդ սյունակում լրացվում է վերադարձման ենթակա վնասված ակցիզային դրոշմանիշերի և (կամ) դրոշմապիտակների սերիան,

4) 5-րդ սյունակում լրացվում է վերադարձման ենթակա վնասված ակցիզային դրոշմանիշերի և (կամ) դրոշմապիտակների քանակը,

5) «Ընդամենը» տողում լրացվում է 5-րդ սյունակի հանրագումարը:

7. «Պատասխանատու անձի» տողում լրացվում է դիմումը ներկայացնող հարկ վճարողի պատասխանատու անձի ստորագրությունը, անունը, ազգանունը:

(հավելվածը փոփ. 20.08.19 N 546-Ն)

    

 

Հավելված N 4

Հայաստանի Հանրապետության

պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի

2018 թվականի նոյեմբերի 14-ի

N 692-Ն հրամանի

      

ԴԻՄՈՒՄ

ՉՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ ԱԿՑԻԶԱՅԻՆ ԴՐՈՇՄԱՆԻՇԵՐԻ ԵՎ (ԿԱՄ) ԴՐՈՇՄԱՊԻՏԱԿՆԵՐԻ ՎԵՐԱԴԱՐՁՄԱՆ ԺԱՄԿԵՏԻ ԵՐԿԱՐԱՁԳՄԱՆ

Փաստաթղթի հերթական համարը

___________________________________

(լրացվում է հարկային մարմնի կողմից)

1. Հարկ վճարողի հաշվառման համարը

               

2. Հարկ վճարողի անվանումը

 

3. Հարկ վճարողի գտնվելու վայրը

 

 

Խնդրում եմ`

4. ____ ______________ 20__թ. թիվ _____ ստացականով ստացված ընդհանուր քանակով ________ հատ չօգտագործված «Տեղական» մակագրությամբ ակցիզային դրոշմանիշերի վերադարձման ժամկետը երկարաձգել _____ օրով` մինչև 20___թ. _____________-ի ____-ը,

5. ____ ________________ 20___թ. թիվ _____ ստացականով ստացված ընդհանուր քանակով ________ հատ չօգտագործված «Տեղական» մակագրությամբ դրոշմապիտակների վերադարձման ժամկետը երկարաձգել _____ օրով` մինչև 20___թ. _____________-ի ____-ը,

6. ____ ________________ 20___թ. թիվ _____ ստացականով ստացված ընդհանուր քանակով ________ հատ չօգտագործված «Ներմուծված» մակագրությամբ ակցիզային դրոշմանիշերի վերադարձման ժամկետը երկարաձգել _____ օրով` մինչև 20___թ. _____________-ի ____-ը,

7. ____ ________________ 20___թ. թիվ _____ ստացականով ստացված ընդհանուր քանակով ________ հատ չօգտագործված «Ներմուծված» մակագրությամբ դրոշմապիտակների վերադարձման ժամկետը երկարաձգել _____ օրով` մինչև 20___թ. _____________-ի ____-ը:

        

Պատասխանատու անձի

-------------------------------------------------------------------------

(ստորագրությունը, անունը, ազգանունը)

      

ՉՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ ԱԿՑԻԶԱՅԻՆ ԴՐՈՇՄԱՆԻՇԵՐԻ ԵՎ (ԿԱՄ) ԴՐՈՇՄԱՊԻՏԱԿՆԵՐԻ ՎԵՐԱԴԱՐՁՄԱՆ ԺԱՄԿԵՏԻ ԵՐԿԱՐԱՁԳՄԱՆ ԴԻՄՈՒՄԻ ԼՐԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

       

1. Չօգտագործված ակցիզային դրոշմանիշերի և (կամ) դրոշմապիտակների վերադարձման ժամկետի երկարաձգման դիմումի (այսուհետ՝ դիմում) 1-ին կետում լրացվում է հարկ վճարողի հաշվառման համարը (ՀՎՀՀ):

2. Դիմումի 2-րդ կետում լրացվում է հարկ վճարողի անվանումը: Ընդ որում, իրավաբանական անձի համար լրացվում է իրավաբանական անձի անվանումը, իսկ անհատ ձեռնարկատիրոջ դեպքում՝ «Ա/Ձ» նշումը, անունը, ազգանունը:

3. Դիմումի 3-րդ կետում լրացվում է հարկ վճարողի գտնվելու վայրը: Ընդ որում, իրավաբանական անձի համար լրացվում է իրավաբանական անձի գտնվելու վայրը, իսկ անհատ ձեռնարկատիրոջ համար՝ բնակության վայրը:

4. Դիմումի 4-րդ կետում լրացվում է «Տեղական» մակագրությամբ ակցիզային դրոշմանիշերի ստացման ստացականի օրը, ամսաթիվը, տարին և համարը, չօգտագործված «Տեղական» մակագրությամբ ակցիզային դրոշմանիշերի քանակը, չօգտագործված «Տեղական» մակագրությամբ ակցիզային դրոշմանիշերի վերադարձը երկարաձգելու օրերի քանակը և չօգտագործված «Տեղական» մակագրությամբ ակցիզային դրոշմանիշերի վերադարձման վերջնաժամկետի օրը, ամիսը, տարեթիվը:

5. Դիմումի 5-րդ կետում լրացվում է «Տեղական» մակագրությամբ դրոշմապիտակների ստացման ստացականի օրը, ամսաթիվը, տարին և համարը, չօգտագործված «Տեղական» մակագրությամբ դրոշմապիտակների քանակը, չօգտագործված «Տեղական» մակագրությամբ դրոշմապիտակների վերադարձը երկարաձգելու օրերի քանակը և չօգտագործված «Տեղական» մակագրությամբ դրոշմապիտակների վերադարձման վերջնաժամկետի օրը, ամիսը, տարեթիվը:

6. Դիմումի 6-րդ կետում լրացվում է «Ներմուծված» մակագրությամբ ակցիզային դրոշմանիշերի ստացման ստացականի օրը, ամսաթիվը, տարին և համարը, չօգտագործված «Ներմուծված» մակագրությամբ ակցիզային դրոշմանիշերի քանակը, չօգտագործված «Ներմուծված» մակագրությամբ ակցիզային դրոշմանիշերի վերադարձը երկարաձգելու օրերի քանակը և չօգտագործված «Ներմուծված» մակագրությամբ ակցիզային դրոշմանիշերի վերադարձման վերջնաժամկետի օրը, ամիսը, տարեթիվը:

7. Դիմումի 7-րդ կետում լրացվում է «Ներմուծված» մակագրությամբ դրոշմապիտակների ստացման ստացականի օրը, ամսաթիվը, տարին և համարը, չօգտագործված «Ներմուծված» մակագրությամբ դրոշմապիտակների քանակը, չօգտագործված «Ներմուծված» մակագրությամբ դրոշմապիտակների վերադարձը երկարաձգելու օրերի քանակը և չօգտագործված «Ներմուծված» մակագրությամբ դրոշմապիտակների վերադարձման վերջնաժամկետի օրը, ամիսը, տարեթիվը:

8. «Պատասխանատու անձի» տողում լրացվում է դիմումը ներկայացնող հարկ վճարողի պատասխանատու անձի ստորագրությունը, անունը, ազգանունը:

 

Հավելված N 5
ՀՀ պետական եկամուտների
կոմիտեի նախագահի
2018 թ. նոյեմբերի 14-ի
N 692-Ն հրամանի

Հ Ա Յ Տ
«2018 թվականի փետրվարի 2-ին Ալմաթիում ստորագրված՝ «Եվրասիական տնտեսական միությունում նույնականացման միջոցներով ապրանքների դրոշմավորման մասին» Համաձայնագրի կիրարկման շրջանակներում դրոշմավորման ենթակա ապրանքների հսկիչ (նույնականացման) նշանների ձեռք բերման

Փաստաթղթի հերթական համարը

_________________________________

(լրացվում է հարկային մարմնի կողմից)

1. Հարկ վճարողի հաշվառման համարը (ՀՎՀՀ)

               

2. Հարկ վճարողի անվանումը

 

3. Հարկ վճարողի գտնվելու վայրը (բնակության վայրը)

 

4. Ստացման վայրի հարկային մարմնի անվանումը

 

5. Հայաստանի Հանրապետությունում արտադրվող՝ դրոշմավորման ենթակա ապրանքների համար նախատեսված հսկիչ (նույնականացման) նշանների ձեռք բերման հայտ ներկայացնող անձինք նշում են V

6. Հայաստանի Հանրապետություն ներմուծվող՝ դրոշմավորման ենթակա ապրանքների և (կամ) Հայաստանի Հանրապետությունում դրոշմավորման ենթակա ապրանքների մնացորդի համար նախատեսված հսկիչ (նույնականացման) նշանների ձեռք բերման հայտ ներկայացնող անձինք նշում են V

Ապրանքի ծածկագիրն ըստ ԱՏԳ ԱԱ դասա-կարգչի (10 նիշ)

Ապրան-քախմբի համառոտ անվանումը

Ապրանքի անվանումը

Ապրանքի նկա-րագիրը

Ապրան-քատե-սակին բնորոշ չափման միավորը

Ապրանքի չափսը

Ապրանքի մոդելը

Ապրանքի գույնը

Նյութի անվանումը, որից պատ-րաստված է ապրանքը

Ապրանքի որակը սահմանող նորմա-տիվային փաստա-թղթերի անվանումը
(եթե առկա է)

Ապրանքի ծագման երկիրը

Ապրանքն արտադրողի անվանումը

Ապրանքն արտադրողի գտնվելու վայրի միջազգային համարը (GLN - Global Location Number) եթե առկա է

Ապրան-քային դիրքի միջազգային համարը (GTIN - Global Trade Item Number)

Մաքսային հայտա-րարագրի համարը և ամսաթիվը

Պահանջվող դրոշմա-պիտակների քանակը

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

                               
                               
                               
                               

 Պաշտոնատար անձ

 __________________________________________

 (ստորագրությունը, անունը, ազգանունը)

 

Լրացման կարգ

 

«2018 թվականի փետրվարի 2-ին Ալմաթիում ստորագրված՝ «Եվրասիական տնտեսական միությունում նույնականացման միջոցներով ապրանքների դրոշմավորման մասին» Համաձայնագրի կիրարկման շրջանակներում դրոշմավորման ենթակա ապրանքների հսկիչ (նույնականացման) նշանների ձեռք բերման հայտի

 

Հայտի՝

1. 1-ին կետում լրացվում է հարկ վճարողի հաշվառման համարը (ՀՎՀՀ),

2. 2-րդ կետում լրացվում է կազմակերպության լրիվ անվանումը, իսկ անհատ ձեռնարկատեր համարվող ֆիզիկական անձի դեպքում՝ ֆիզիկական անձի անունը, ազգանունը,

3. 3-րդ կետում լրացվում է կազմակերպության պետական գրանցման վայրը, իսկ անհատ ձեռնարկատեր համարվող ֆիզիկական անձի դեպքում՝ բնակության վայրը (այն վայրը, որտեղ ֆիզիկական անձը օրենսդրությամբ սահմանված կարգով հաշվառված է որպես անհատ ձեռնարկատեր, իսկ հաշվառման վայրի բացակայության դեպքում` ֆիզիկական անձի փաստացի բնակության վայրը): Որպես պարտադիր տվյալներ լրացվում են բնակավայրի (քաղաք, գյուղ), փողոցի անվանումը, շենքի համարը,

4. 4-րդ կետում լրացվում է հարկային մարմնի հարկ վճարողների սպասարկման համապատասխան բաժնի անվանումը, որտեղից հարկ վճարողը ցանկանում է ստանալ հսկիչ (նույնականացման) նշանները: Այս կետը լրացվում է Հայաստանի Հանրապետությունում արտադրված կամ Հայաստանի Հանրապետությունում դրոշմավորման ենթակա ապրանքների մնացորդի համար նախատեսված հսկիչ (նույնականացման) նշանների ձեռք բերման հայտի ներկայացման դեպքում,

5. 5-րդ կետում Հայաստանի Հանրապետությունում արտադրվող՝ դրոշմավորման ենթակա ապրանքների համար նախատեսված հսկիչ (նույնականացման) նշանների ձեռք բերման հայտ ներկայացնող անձինք կատարում են V նշումը,

6. 6-րդ կետում Հայաստանի Հանրապետություն ներմուծվող՝ դրոշմավորման ենթակա ապրանքների և (կամ) Հայաստանի Հանրապետությունում դրոշմավորման ենթակա ապրանքների մնացորդի համար նախատեսված հսկիչ (նույնականացման) նշանների ձեռք բերման հայտ ներկայացնող անձինք կատարում են V նշումը,

7. 7-րդ կետում լրացվում է ապրանքի ծածկագիրն ըստ ԱՏԳ ԱԱ  (Արտաքին տնտեսական գործունեության ապրանքային անվանացանկ) դասակարգչի 10 նիշի,

8. 8-րդ կետում լրացվում է դրոշմավորման ենթակա ապրանքախմբի համառոտ անվանումը,

9. 9-րդ կետում լրացվում է դրոշմավորման ենթակա ապրանքի անվանումը,

10. 10-րդ կետում լրացվում է ապրանքի նկարագրությունը,

11. 11-րդ կետում լրացվում է դրոշմավորման ենթակա տվյալ ապրանքին բնորոշ չափման միավորը,

12. 12-րդ կետում լրացվում է դրոշմավորման ենթակա ապրանքի չափսը,

13. 13-րդ կետում լրացվում է դրոշմավորման ենթակա ապրանքի մոդելը,

14. 14-րդ կետում լրացվում է դրոշմավորման ենթակա ապրանքի գույնը,

15. 15-րդ կետում լրացվում է հիմնական նյութի անվանումը, որից պատրաստված է դրոշմավորման ենթակա ապրանքը,

16. 16-րդ կետում լրացվում է ապրանքի որակը սահմանող նորմատիվային փաստաթղթերի անվանումը (եթե առկա է),

17. 17-րդ կետում լրացվում է դրոշմավորման ենթակա ապրանքի ծագման երկիրը,

18. 18-րդ կետում լրացվում է դրոշմավորման ենթակա ապրանքն արտադրողի անվանումը,

19. 19-րդ կետում լրացվում է դրոշմավորման ենթակա ապրանքն արտադրողի գտնվելու վայրի միջազգային համարը (GLN - Global Location Number) (եթե առկա է),

20. 20-րդ կետում լրացվում է ապրանքային դիրքի միջազգային համարը (GTIN - Global Trade Item Number), որը տրամադրվում է GS1 կազմակերպության կողմից,

21. 21-րդ կետում դրոշմավորման ենթակա՝ Հայաստանի Հանրապետություն ներմուծված ապրանքների մաքսային հայտարարագրի համարը և ամսաթիվը լրացվում է մինչև հայտի ներկայացման օրը նշված ապրանքները Հայաստանի Հանրապետություն ներմուծված լինելու դեպքում: Այս կետը լրացվում է Հայաստանի Հանրապետություն ներմուծվող ապրանքների համար նախատեսված հսկիչ (նույնականացման) նշանների ձեռք բերման հայտի ներկայացման դեպքում,

22. 22-րդ կետում լրացվում է հսկիչ (նույնականացման) նշանների պահանջվող քանակը (թվով),

23. Հայտի 2-րդ (hարկ վճարողի անվանումը), 3-րդ (hարկ վճարողի գտնվելու վայրը (բնակության վայրը)), 9-րդ (ապրանքի անվանումը), 10-րդ (ապրանքի նկարագրությունը), 11-րդ (չափման միավորը), 13-րդ (ապրանքի մոդելը), 14-րդ (ապրանքի գույնը), 15-րդ (նյութի անվանումը, որից պատրաստված է դրոշմավորման ենթակա ապրանքը), 17-րդ (ապրանքի ծագման երկիրը) և 18-րդ (ապրանքն արտադրողի անվանումը) կետերի տվյալները լրացվում են նաև ռուսերեն:

(հավելվածը լրաց. 13.06.19 N 388-Ն)

 

Հավելված N 6
ՀՀ պետական եկամուտների
կոմիտեի նախագահի
2018 թ. նոյեմբերի 14-ի
N 692-Ն հրամանի

 

Ը Ն Թ Ա Ց Ա Կ Ա Ր Գ

 

«2018 թվականի փետրվարի 2-ին Ալմաթիում ստորագրված՝ «Եվրասիական տնտեսական միությունում նույնականացման միջոցներով ապրանքների դրոշմավորման մասին» Համաձայնագրի կիրարկման շրջանակներում դրոշմավորման ենթակա ապրանքների հսկիչ (նույնականացման) նշանների ձեռք բերման

 

1. Սույն ընթացակարգով կարգավորվում են 2018 թվականի փետրվարի 2-ին Ալմաթիում ստորագրված՝ «Եվրասիական տնտեսական միությունում նույնականացման միջոցներով ապրանքների դրոշմավորման մասին» Համաձայնագրի (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) կիրարկման շրջանակներում դրոշմավորման ենթակա ապրանքների հսկիչ (նույնականացման) նշանների ձեռք բերման հետ կապված հարաբերությունները:

2. Մինչև Համաձայնագրի կիրարկման շրջանակներում ապրանքների դրոշմավորման նպատակով հսկիչ (նույնականացման) նշանների ձեռք բերման հայտ (այսուհետ՝ հայտ) ներկայացնելը հարկ վճարողները դիմում են GS1 միջազգային կազմակերպության Երևանի մասնաճյուղ՝ ապրանքային դիրքի միջազգային համարը (GTIN - Global Trade Item Number) ստանալու համար, որը լրացվում է հսկիչ (նույնականացման) նշանների ձեռք բերման հայտի 20-րդ տողում:

3. Ապրանքային դիրքի միջազգային համարը (GTIN - Global Trade Item Number) ստանալուց հետո հսկիչ (նույնականացման) նշանների ձեռք բերման հայտը հարկ վճարողի կողմից ներկայացվում է էլեկտրոնային եղանակով՝ հարկային մարմնի հաշվետվությունների ներկայացման «ֆայլ օնլայն» համակարգի միջոցով:

4. Հսկիչ (նույնականացման) նշանների ձեռք բերման հայտի բավարարման համար պատասխանատու անձը ստուգում է հայտով ներկայացված տվյալների ամբողջականությունը, այդ թվում՝ պահանջվող քանակի հսկիչ (նույնականացման) նշանների ձեռք բերման համար վճարում նախատեսված լինելու դեպքում՝ արժեքը պետական բյուջե վճարված լինելը:

5. Հայտում ոչ ամբողջական տվյալների ներառման կամ հսկիչ (նույնականացման) նշանների ձեռք բերման համար վճարում նախատեսված լինելու դեպքում՝ դրանց արժեքը պետական բյուջե վճարված չլինելու դեպքերում հայտը մերժվում է: Հայտի կարգավիճակի վերաբերյալ տեղեկատվությունը հարկ վճարողը ստանում է իր հաշվետվությունների ներկայացման էլեկտրոնային համակարգի «Հայտեր» էջում:

6. Հայտի բավարարման համար անհրաժեշտ վավերապայմանների առկայության դեպքում հարկ վճարողների սպասարկման վարչության համապատասխան գործառույթն իրականացնող բաժինը հայտը բավարարվում է, հսկիչ (նույնականացման) նշանների վրա տպագրում է QR կոդը և գծիկավոր կոդը, որից հետո պատասխանատու անձը ծրագրային համակարգի միջոցով ամրագրում (հատկացնում) է հայտով պահանջվող հսկիչ (նույնականացման) նշանները:

7. ՀՀ ՊԵԿ ֆինանսահաշվային վարչության պետը ապահովում է պահանջվող քանակության հսկիչ (նույնականացման) նշանների դուրսգրման էլեկտրոնային հաշիվ-ապրանքագրերի (այսուհետ՝ հաշիվ-ապրանքագրերի) կազմումը, իսկ հարկ վճարողների սպասարկման վարչության համապատասխան գործառույթն իրականացնող բաժնի պետն ապահովում է հաշիվ-ապրանքագրով ձևակերպված հսկիչ (նույնականացման) նշանների բացթողումը:

8. Հաշիվ-ապրանքագրում պարտադիր նշվում են հսկիչ (նույնականացման) նշանների ձեռք բերման հայտ ներկայացրած անձի անվանումը, տրամադրվող հսկիչ (նույնականացման) նշանների քանակը և սերիա-համարները:

9. ՀՀ ՊԵԿ ֆինանսահաշվային վարչությունը վարում է տրամադրված հսկիչ (նույնականացման) նշանների հաշվառում:

10. Հսկիչ (նույնականացման) նշանները տրամադրվում են հայտի հիման վրա՝ հայտը հարկային մարմին ստացվելու օրվան հաջորդող 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում:

(հավելվածը լրաց. 13.06.19 N 388-Ն)