Համարը 
N 1158-Ն
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Որոշում
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀՊՏ 2019.09.13/60(1513) Հոդ.800
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
ՀՀ կառավարություն
Ընդունման ամսաթիվը 
29.08.2019
Ստորագրող մարմինը 
ՀՀ վարչապետ
Ստորագրման ամսաթիվը 
06.09.2019
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
23.09.2019
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 

Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄԸ ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2009 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 22-Ի N 1281-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

 

29 օգոստոսի 2019 թվականի N 1158-Ն

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2009 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 22-Ի N 1281-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Հիմք ընդունելով «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 33-րդ հոդվածի 1-ին և 3-րդ մասերը՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.

1. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2009 թվականի հոկտեմբերի 22-ի «Անհետացման եզրին գտնվող վայրի կենդանական ու բուսական աշխարհի տեսակների միջազգային առևտրի մասին» կոնվենցիայով կարգավորման ենթակա վայրի կենդանիները և բույսերը, դրանց մասերն ու ածանցյալները Հայաստանի Հանրապետության տարածքից արտահանելու և Հայաստանի Հանրապետության տարածք ներմուծելու թույլտվությունների (հավաստագրերի) տրամադրման կարգը և թույլտվության (հավաստագրի) ու հայտի ձևերը հաստատելու մասին» N 1281-Ն որոշման մեջ կատարել հետևյալ փոփոխությունները և լրացումները`

1) որոշման ամբողջ տեքստում «բնապահպանության» բառը փոխարինել շրջակա միջավայրի» բառերով.

2) որոշման N 1 հավելվածի`

ա. 8-րդ կետի 1-ին ենթակետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

«1) նմուշի ձեռքբերման (գնում, նվիրատվություն, կտակ, ժառանգություն, փոխանակություն, ներմուծման օրինականությունը հաստատող փաստաթուղթ և այլն) և ծագման (որս, բնությունից վերցված, անազատ պայմաններում բուծված, բույսերի հավաք կամ արհեստականորեն աճեցված և այլն) օրինականությունը հաստատող փաստաթղթերը (պատճենները).»,

բ. 8-րդ կետը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր՝ 6-րդ ենթակետով՝

«6) անասնաբուժության բնագավառում պետական վերահսկողություն իրականացնող մարմնի կողմից տրված սերտիֆիկատի պատճենը:»,

գ. 9-րդ կետը, 33.1-ին կետի 2-րդ ենթակետը «ձեռքբերման» բառից հետո լրացնել «և ծագման» բառերով,

դ. 9-րդ կետը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր՝ 8-րդ ենթակետով.

«8) ՍԻԹԵՍ-ի NN 1, 2 և 3 հավելվածներում ընդգրկված նմուշների ներմուծման օրինականությունը հաստատող փաստաթուղթը:»,

ե. 18-րդ կետը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր 6-րդ և 7-րդ ենթակետերով.

«6) ՍԻԹԵՍ-ի NN 1, 2 և 3 հավելվածներում ընդգրկված նմուշների վերարտահանման դեպքում՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով Հայաստանի Հանրապետության շրջակա միջավայրի նախարարության կողմից տրամադրված ՍԻԹԵՍ-ի գրանցամատյանում հաշվառման վերաբերյալ գրության պատճենը.

7) անասնաբուժության բնագավառում պետական վերահսկողություն իրականացնող մարմնի կողմից տրված սերտիֆիկատի պատճենը:»,

զ. 33-րդ կետում «տարածքում» բառը փոխարինել «տարածք ՍԻԹԵՍ-ի NN 1, 2 և 3 հավելվածներում ընդգրկված նմուշներ ներկրող,» բառերով,

է. 33.4-րդ կետը «նմուշի վաճառք» բառերից հետո լրացնել «գնում» բառով, իսկ «ֆիզիկական անձինք» բառերից հետո՝ «եռամսյա ժամկետում» բառերով,

ը. 51-րդ կետը «վերաարտահանման» բառից հետո լրացնել «, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության տարածք ՍԻԹԵՍ-ի նմուշների ներմուծման և ծովից ներմուծման» բառերով.

3) որոշման N 2 հավելվածի թույլտվության ձևի 6-րդ կետում՝

ա. «THE NATURE PROTECTION» բառերը փոխարինել «ENVIRONMENT» բառով,

բ. վերջին նախադասությունը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

«Հեռ.//Tel: +374 --------, Ֆաքս / Fax: +374 -----------»:

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

 

Հայաստանի Հանրապետության
վարչապետ

Ն. Փաշինյան

  

2019 թ. սեպտեմբերի 6

Երևան