Համարը 
N 217-Ն
Տեսակը 
Պաշտոնական Ինկորպորացիա
Տիպը 
Որոշում
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀՊՏ 2003.04.02/17(252) Հոդ.287
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
ՀՀ կառավարություն
Ընդունման ամսաթիվը 
07.03.2003
Ստորագրող մարմինը 
ՀՀ վարչապետ
Ստորագրման ամսաթիվը 
12.03.2003
Վավերացնող մարմինը 
ՀՀ Նախագահ
Վավերացման ամսաթիվը 
17.03.2003
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
12.04.2003
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 

Կապեր այլ փաստաթղթերի հետ
Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄԸ ՋՐԱՅԻՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԵՎ ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄԱՐՄՆԻ ԿՈՂՄԻՑ ՄՇԱԿՎԱԾ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻՆ ՀԱՍԱՐԱԿԱՅՆՈՒԹՅԱՆ ԾԱՆՈՒՑՄԱՆ ԵՎ ՀՐԱՊԱՐԱԿԱՅՆՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

«Վավերացնում եմ»

Հայաստանի Հանրապետության

Նախագահ Ռ. Քոչարյան

17 մարտի 2003 թ.

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

 

7 մարտի 2003 թվականի N 217-Ն

 

ՋՐԱՅԻՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԵՎ ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄԱՐՄՆԻ ԿՈՂՄԻՑ ՄՇԱԿՎԱԾ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻՆ ՀԱՍԱՐԱԿԱՅՆՈՒԹՅԱՆ ԾԱՆՈՒՑՄԱՆ ԵՎ ՀՐԱՊԱՐԱԿԱՅՆՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Հայաստանի Հանրապետության ջրային օրենսգրքի 10-րդ հոդվածի 16-րդ կետին և 121-րդ հոդվածի 5-րդ մասի 52-րդ կետին համապատասխան՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.

1. Հաստատել ջրային ռեսուրսների կառավարման և պահպանության մարմնի կողմից մշակված փաստաթղթերին հասարակայնության ծանուցման և հրապարակայնության կարգը՝ համաձայն հավելվածի։

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը։

 

Հայաստանի Հանրապետության
վարչապետ

Ա. Մարգարյան 


 2003 թ. մարտի 12
Երևան

 

 

Հավելված

ՀՀ կառավարության 2003 թվականի

մարտի 7-ի N 217-Ն որոշման

 

Կ Ա Ր Գ

 

ՋՐԱՅԻՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԵՎ ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄԱՐՄՆԻ ԿՈՂՄԻՑ ՄՇԱԿՎԱԾ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻՆ ՀԱՍԱՐԱԿԱՅՆՈՒԹՅԱՆ ԾԱՆՈՒՑՄԱՆ ԵՎ ՀՐԱՊԱՐԱԿԱՅՆՈՒԹՅԱՆ

 

1. Սույն կարգով կանոնակարգվում է ջրային ռեսուրսների կառավարման և պահպանության մարմնի (այսուհետ՝ լիազոր մարմին) կողմից մշակվող փաստաթղթերին հասարակայնության ծանուցման և հրապարակայնության (այսուհետ՝ ծանուցում) գործընթացը։

2. Սույն կարգի պահանջների համաձայն ծանուցման են ենթակա լիազոր մարմնի կողմից մշակվող հետևյալ փաստաթղթերը՝

ա) ջրի ազգային քաղաքականություն,

բ) ջրի ազգային ծրագիր,

գ) ջրերի ստանդարտներ,

դ) ջրավազանային կառավարման պլաններ,

ե) քննարկվող ջրօգտագործման թույլտվություններ։

3. Սույն կարգի 2-րդ կետում նշված փաստաթղթերը լիազոր մարմնի կողմից ներկայացվում են հասարակայնությանը ծանուցման՝ նախագծային փուլում։

4. Ծանուցման համար կարող են տեղեկատվության միջոց ծառայել 1000 և ավելի օրինակ տպաքանակ ունեցող տպագիր միջոցները և Հայաստանի Հանրապետության շրջակա միջավայրի նախարարության պաշտոնական կայքը՝ www.mnp.am։

Սույն կարգի 2-րդ կետի «ա», «բ», «գ» և «դ» ենթակետերի համար հասարակայնության կարծիքի ստացման վերջին ժամկետ է սահմանվում ծանուցման մասին հրապարակման օրվանից սկսած 10-օրյա ժամկետը, իսկ «ե» ենթակետի համար` 5-օրյա ժամկետը։

(4-րդ կետը խմբ. 03.05.05 N 230-Ն, լրաց. 21.07.16 N 767-Ն, փոփ. 10.10.19 N 1442-Ն)

5. Ծանուցման ընթացքում ստացված դիտողությունները և առաջարկությունները լիազոր մարմնի կողմից՝ սահմանված կարգով ամփոփվում և ներառվում են տվյալ փաստաթղթի վերաբերյալ շահագրգիռ նախարարությունների դիտողությունների և առաջարկությունների ամփոփաթերթիկում։

6. Ծանուցման ընթացքում ստացված և մշակվող փաստաթղթերում հաշվի չառնված դիտողություններն ու առաջարկությունները դրանց հեղինակների պահանջով ենթակա են լիազոր մարմնի կողմից պարզաբանման և հիմնավորման՝ նույն տպագիր միջոցներում, որոնցում դրանք հրապարակվել են և նույն կայքում, որտեղ դրանք տեղադրվել են։

(6-րդ կետը լրաց. 21.07.16 N 767-Ն)

7. Լիազոր մարմնի կողմից մշակված փաստաթղթերի վերջնական տարբերակի պայմանները հասարակայնությանը չբավարարելու դեպքում՝ փաստաթղթի կիրարկմամբ պայմանավորված պոտենցիալ ազդակիրները կարող են փաստաթուղթը բողոքարկել օրենքով սահմանված կարգով։

8. Ծանուցումը պետք է բովանդակի (անհրաժեշտության դեպքում չսահմանափակելով) հասարակայնության ծանուցման ձևում (կցվում է) ներառված տեղեկատվությունը։

 

 

Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար-նախարար     
Մ. Թոփուզյան 

 

Ձև

 

Հ Ա Ս Ա Ր Ա Կ Ա Յ Ն ՈՒ Թ Յ Ա Ն  Ծ Ա Ն ՈՒ Ց ՈՒ Մ

 

Ջրային ռեսուրսների կառավարման և պահպանության մարմնի կողմից

 

ի կատարումն ___________________________________________________

(փաստաթղթի մշակման հիմքերը)

____________________________________________________________

 

մշակվում է ____________________________________________________

(մշակվող փաստաթղթի անվանումը)

____________________________________________________________

____________________________________________________________

Փաստաթղթի կիրարկումը նպատակ ունի __________________________________

(փաստաթղթի կիրարկմամբ պայմանավորված՝

 

____________________________________________________________

շրջակա միջավայրի վրա հնարավոր ազդեցության համառոտ նկարագրությունը)

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

 

Բոլոր շահագրգիռ անձինք, ովքեր կցանկանան ծանոթանալ փաստաթղթի մշակման աշխատանքներին և փաստաթղթի նախագծի նախնական տարբերակին, կարող են աշխատանքային օրերին ժամը ____ - ից մինչև ____-ը դիմել ջրային ռեսուրսների կառավարման և պահպանության մարմին (հասցեն՝ Կառավարական 3-րդ տուն, 5-րդ հարկ)։

Ծանուցմամբ ներկայացրած փաստաթղթի նախագծի նախնական տարբերակի վերաբերյալ դիտողություններ և առաջարկություններ ներկայացնելու դեպքում փաստաթղթի քննարկումը տեղի կունենա

 

__________________________________________________________________

(տարեթիվը, ամիսը, ամսաթիվը, գտնվելու վայրը)

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

 

(ձևը փոփ. 21.07.16 N 767-Ն)

 

(հավելվածը խմբ. 03.05.05 N 230-Ն, լրաց., փոփ. 21.07.16 N 767-Ն, փոփ. 10.10.19 N 1442-Ն)